EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0162

2013/162/EU: Komission päätös, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2013 , jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden määrittämisestä kaudeksi 2013–2020 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 406/2009/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 1708)

OJ L 90, 28.3.2013, p. 106–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 031 P. 136 - 140

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/08/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/162(1)/oj

28.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/106


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 26 päivänä maaliskuuta 2013,

jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden määrittämisestä kaudeksi 2013–2020 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 406/2009/EY mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 1708)

(2013/162/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 406/2009/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun direktiivin 2003/87/EY (2) soveltamisalaan kuuluvista laitoksista peräisin olevat kasvihuonekaasupäästöt, sellaisina kuin ne ovat unionin rekisterin, komission päätösten, kansallisten jakosuunnitelmien sekä komission ja jäsenvaltioiden kanssa käydyn virallisen kirjeenvaihdon perusteella, katsotaan päätöksen N:o 406/2009/EY 3 artiklan 2 kohdan neljännessä kohdassa tarkoitetuiksi todennetuiksi päästötiedoiksi.

(2)

Kaasuista ja toiminnoista peräisin olevien kasvihuonekaasupäästöjen, sellaisena kuin kasvihuonekaasut on määritelty päätöksen N:o 406/2009/EY 2 artiklan 1 kohdassa, vuoden 2012 kokonaismäärät, jotka on ilmoitettu järjestelmästä yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi 11 päivänä helmikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 280/2004/EY (3) mukaisesti ja jotka komissio on vahvistanut Technical Review of Greenhouse Gas Emission Inventories -ohjeiden (4) mukaisesti suorittamansa vuoden 2012 alustavan tarkistuksen jälkeen, katsotaan päätöksen N:o 406/2009/EY 3 artiklan 2 kohdan neljännessä kohdassa tarkoitetuiksi tarkistetuiksi kasvihuonekaasupäästötiedoiksi vuosilta 2005, 2008, 2009 ja 2010.

(3)

Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus vuosittaisten päästökiintiöiden ja kultakin vuodelta raportoitujen kasvihuonekaasupäästöjen välillä, jäsenvaltioiden vuosittaiset päästökiintiöt olisi laskettava soveltaen myös lämmityspotentiaaliarvoja, jotka perustuvat päätöksellä 15/CP.17 hyväksyttyyn hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin neljänteen arviointiraporttiin. Siten laskettuja vuosittaisia päästökiintiöitä olisi sovellettava ensimmäisestä vuodesta, jonka osalta näiden uusien lämmityspotentiaaliarvojen soveltaminen kasvihuonekaasuinventaarioista ilmoitettaessa on pakollista päätöksen N:o 280/2004/EY 3 artiklan mukaisesti.

(4)

Kansallisissa kasvihuonekaasuinventaarioissa sekä kansallisissa ja unionin rekistereissä nykyään ilmoitettavat tiedot eivät ole riittäviä, jotta voitaisiin määrittää jäsenvaltioiden tasolla siviili-ilmailun CO2-päästöt, jotka eivät kuulu direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan. Direktiivin 2003/87/EY soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä lennoista peräisin olevat CO2-päästöt ovat hyvin pieni osa kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärästä, ja näitä päästöjä koskevien lisätietojen kerääminen aiheuttaisi kohtuuttoman hallinnollisen rasituksen. Tämän vuoksi inventaarioluokan ”1.A.3.A siviili-ilmailu” CO2-päästöjen määrää olisi vuosittaisten päästökiintiöiden määrittämistä varten pidettävä nollana.

(5)

Tietyn jäsenvaltion vuosittaiset päästökiintiöt vuotta 2020 varten olisi laskettava vähentämällä vuonna 2005 olemassa olleiden laitosten todennettujen kasvihuonekaasupäästöjen määrä vuoden 2005 tarkistetuista kasvihuonekaasupäästöistä ja mukauttamalla tulos päätöksen N:o 406/2009 liitteessä II esitetyllä prosenttiosuudella.

(6)

Laitosten todennettujen kasvihuonekaasupäästöjen määrä olisi määritettävä seuraavasti:

Jäsenvaltiot, jotka ovat osallistuneet päästökauppajärjestelmään vuodesta 2005 alkaen: direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan vuonna 2005 kuuluneista laitoksista peräisin olevien päästöjen määrä mukautettuna niiden laitosten kasvihuonekaasupäästöjen määrällä, jotka sisällytettiin tai joita ei sisällytetty päästökauppajärjestelmään kautena 2008–2012 jäsenvaltioiden käyttämän mukautetun soveltamisalan perusteella, sekä niiden laitosten kasvihuonekaasupäästöjen määrällä, jotka olivat tilapäisesti päästökauppajärjestelmän ulkopuolella vuonna 2005 mutta jotka eivät olleet päästökauppajärjestelmän ulkopuolella vuosina 2008–2012;

Jäsenvaltiot, jotka ovat osallistuneet päästökauppajärjestelmään vuodesta 2007 alkaen: direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan kuuluvien laitosten kasvihuonekaasupäästöjen määrä vuonna 2007;

Jäsenvaltiot, jotka osallistuvat päästökauppajärjestelmään vuodesta 2013 alkaen: direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan kuuluvien laitosten kasvihuonekaasupäästöjen määrä vuonna 2005 (kyseisen jäsenvaltion ilmoituksen ja komission tarkistuksen mukaisesti).

(7)

Keskimääräinen kasvihuonekaasupäästöjen määrä vuonna 2009 niiden jäsenvaltioiden osalta, joille on päätöksen N:o 406/2009/EY liitteessä II vahvistettu positiivinen kasvihuonekaasujen päästöraja, olisi laskettava vähentämällä kyseisessä jäsenvaltiossa direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan kuuluvien laitosten todennettujen kasvihuonekaasupäästöjen keskimääräinen määrä vuosina 2008, 2009 ja 2010 sen tarkistettujen kasvihuonekaasupäästöjen keskimääräisestä määrästä vuosina 2008, 2009 ja 2010.

(8)

Vuosittaiset päästökiintiöt jäsenvaltiolle, jolle on päätöksen N:o 406/2009/EY liitteessä II vahvistettu positiivinen kasvihuonekaasujen päästöraja vuosiksi 2013–2019, olisi määriteltävä lineaarisesti alkaen kyseisen jäsenvaltion kasvihuonekaasupäästöjen keskimääräisestä määrästä vuonna 2009 ja päättyen sen vuosittaiseen päästökiintiöön vuonna 2020.

(9)

Sellaisen jäsenvaltion päästökiintiö, jolle on päätöksen N:o 406/2009/EY liitteessä II vahvistettu negatiivinen kasvihuonekaasujen päästöraja vuodelle 2013, olisi laskettava vähentämällä kyseisessä jäsenvaltiossa direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan kuuluvien laitosten todennettujen kasvihuonekaasupäästöjen keskimääräinen määrä vuosina 2008, 2009 ja 2010 sen tarkistettujen kasvihuonekaasupäästöjen keskimääräisestä kokonaismäärästä vuosina 2008, 2009 ja 2010.

(10)

Sellaisen jäsenvaltion vuosittainen päästökiintiö, jolle on päätöksen N:o 406/2009/EY liitteessä II vahvistettu negatiivinen kasvihuonekaasujen päästöraja vuosiksi 2014–2019, olisi määriteltävä lineaarisesti alkaen kyseisen jäsenvaltion vuosittaisesta päästökiintiöstä vuodelle 2013 ja päättyen sen vuosittaiseen päästökiintiöön vuonna 2020.

(11)

Päästöoikeuskauppajärjestelmään direktiivin 2003/87/EY 24 artiklan mukaisesti kautena 2008–2012 yksipuolisesti sisällytettyjen laitosten todennettuja kasvihuonekaasupäästöjä ei tulisi ottaa huomioon laskettaessa direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan vuosina 2008, 2009 ja 2010 kuuluneista laitoksista peräisin olevien todennettujen kasvihuonekaasupäästöjen keskimääräistä määrää, koska tämä johtaisi kasvihuonekaasupäästöjen päällekkäiseen laskentaan vuosittaisten päästökiintiöiden päätöksen N:o 406/2009/EY 10 artiklan mukaan tehtävien tulevien mukautusten aikana.

(12)

Kroatian liittyessä unioniin sen vuosittaiset päästökiintiöt kauden 2013–2020 kunakin vuonna olisi määritettävä menetelmin, joita sovelletaan myös muihin jäsenvaltioihin. Näitä arvoja olisi sovellettava Kroatian liittymispäivästä alkaen.

(13)

Mayotten aseman muuttamisesta Euroopan unioniin nähden 11 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Eurooppa-neuvoston päätöksen 2012/419/EU (5) perusteella Ranskan vuosittaiset päästökiintiöt vuodesta 2014 alkaen lasketaan ottaen huomioon asiaan liittyvät tarkistetut kasvihuonekaasupäästöt.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat ilmastonmuutoskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kunkin jäsenvaltion vuosittaiset päästökiintiöt kauden 2013–2020 kutakin vuotta varten esitetään liitteessä I ja niitä sovelletaan ottaen huomioon mahdolliset päätöksen N:o 406/2009/EY 10 artiklan mukaisesti julkaistut mukautukset.

2 artikla

Sen estämättä, mitä 1 artiklassa säädetään, jos päätöksen N:o 280/2004/EY 3 artiklan mukaan hyväksytyssä säädöksessä säädetään, että jäsenvaltioiden on toimitettava kasvihuonekaasupäästöjen inventaariot, jotka on määritetty käyttäen ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen sopimuspuolten konferenssin päätöksellä 15/CP.17 hyväksyttyyn hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin neljänteen arviointiraporttiin perustuvia lämmityspotentiaaliarvoja, liitteessä II esitettyjä vuosittaisia päästökiintiöitä sovelletaan alkaen ensimmäisestä vuodesta, jonka osalta tällaisesta kasvihuonekaasujen inventaarioiden raportoinnista tulee pakollista.

3 artikla

Liitteessä I esitettyjä vuosittaisia päästökiintiöitä Kroatiaa varten sovelletaan päivästä, jona Kroatian liittymissopimus tulee voimaan.

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta

Connie HEDEGAARD

Komission jäsen


(1)  EUVL L 140, 5.6.2009, s. 136.

(2)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(3)  EUVL L 49, 19.2.2004, s. 1.

(4)  SWD (2012) 107 lopullinen, 26.4.2012.

(5)  EUVL L 204, 31.7.2012, s. 131.


LIITE I

Vuosia 2013–2020 koskevat jäsenvaltioiden vuosittaiset päästökiintiöt, jotka on laskettu soveltamalla IPCC:n toiseen arviointiraporttiin perustuvia lämmityspotentiaaliarvoja

Maa

Vuosittainen päästökiintiö

(hiilidioksidiekvivalenttitonneina)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgia

81 206 753

79 635 010

78 063 267

76 491 523

74 919 780

73 348 037

71 776 293

70 204 550

Bulgaria

27 308 615

27 514 835

27 721 056

27 927 276

28 133 496

28 339 716

28 545 936

28 752 156

Tšekki

63 569 006

64 248 654

64 928 302

65 607 950

66 287 597

66 967 245

67 646 893

68 326 541

Tanska

35 873 692

34 996 609

34 119 525

33 242 442

32 365 359

31 488 276

30 611 193

29 734 110

Saksa

487 095 510

480 020 642

472 945 774

465 870 905

458 796 037

451 721 169

444 646 301

437 571 432

Viro

6 111 145

6 133 644

6 156 143

6 178 641

6 201 140

6 223 639

6 246 137

6 268 636

Irlanti

45 163 667

44 066 074

42 968 480

41 870 887

40 773 293

39 675 700

38 578 106

37 480 513

Kreikka

58 909 882

59 158 791

59 407 700

59 656 609

59 905 518

60 154 427

60 403 336

60 652 245

Espanja

228 883 459

226 977 713

225 071 967

223 166 221

221 260 475

219 354 728

217 448 982

215 543 236

Ranska

397 926 454

393 291 390

388 254 953

383 218 516

378 182 079

373 145 642

368 109 206

363 072 769

Kroatia

20 596 027

20 761 917

20 927 807

21 093 696

21 259 586

21 425 476

21 591 366

21 757 255

Italia

310 124 250

308 146 930

306 169 610

304 192 289

302 214 969

300 237 649

298 260 329

296 283 008

Kypros

5 552 863

5 547 275

5 541 687

5 536 100

5 530 512

5 524 924

5 519 336

5 513 749

Latvia

9 005 483

9 092 810

9 180 137

9 267 464

9 354 791

9 442 119

9 529 446

9 616 773

Liettua

16 661 613

16 941 467

17 221 321

17 501 174

17 781 028

18 060 882

18 340 736

18 620 590

Luxemburg

9 737 871

9 535 962

9 334 053

9 132 144

8 930 235

8 728 326

8 526 417

8 324 508

Unkari

49 291 591

50 388 303

51 485 014

52 581 726

53 678 437

54 775 149

55 871 861

56 968 572

Malta

1 113 574

1 112 781

1 111 988

1 111 195

1 110 402

1 109 609

1 108 816

1 108 023

Alankomaat

121 835 387

119 628 131

117 420 874

115 213 617

113 006 361

110 799 104

108 591 847

106 384 590

Itävalta

53 598 131

53 032 042

52 465 953

51 899 864

51 333 775

50 767 686

50 201 597

49 635 508

Puola

197 978 330

198 929 081

199 879 833

200 830 584

201 781 336

202 732 087

203 682 838

204 633 590

Portugali

47 653 190

47 920 641

48 188 091

48 455 541

48 722 992

48 990 442

49 257 893

49 525 343

Romania

79 108 341

80 681 687

82 255 034

83 828 380

85 401 727

86 975 074

88 548 420

90 121 767

Slovenia

11 890 136

11 916 713

11 943 289

11 969 866

11 996 442

12 023 018

12 049 595

12 076 171

Slovakia

25 095 979

25 413 609

25 731 240

26 048 870

26 366 500

26 684 130

27 001 761

27 319 391

Suomi

32 732 387

32 232 553

31 732 719

31 232 885

30 733 051

30 233 217

29 733 383

29 233 549

Ruotsi

42 526 869

41 863 309

41 199 748

40 536 188

39 872 627

39 209 066

38 545 506

37 881 945

Yhdistynyt kuningaskunta

350 411 692

346 031 648

341 651 604

337 271 559

332 891 515

328 511 471

324 131 426

319 751 382


LIITE II

Vuosia 2013–2020 koskevat jäsenvaltioiden vuosittaiset päästökiintiöt, jotka on laskettu soveltamalla IPCC:n neljänteen arviointiraporttiin perustuvia lämmityspotentiaaliarvoja

Maa

Vuosittainen päästökiintiö

(hiilidioksidiekvivalenttitonneina)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgia

82 376 327

80 774 027

79 171 726

77 569 425

75 967 124

74 364 823

72 762 523

71 160 222

Bulgaria

28 661 817

28 897 235

29 132 652

29 368 070

29 603 488

29 838 906

30 074 324

30 309 742

Tšekki

65 452 506

66 137 845

66 823 185

67 508 524

68 193 864

68 879 203

69 564 542

70 249 882

Tanska

36 829 163

35 925 171

35 021 179

34 117 187

33 213 195

32 309 203

31 405 210

30 501 218

Saksa

495 725 112

488 602 056

481 479 000

474 355 944

467 232 888

460 109 832

452 986 776

445 863 720

Viro

6 296 988

6 321 312

6 345 636

6 369 960

6 394 284

6 418 608

6 442 932

6 467 256

Irlanti

47 226 256

46 089 109

44 951 963

43 814 816

42 677 670

41 540 523

40 403 377

39 266 230

Kreikka

61 003 810

61 293 018

61 582 226

61 871 434

62 160 642

62 449 850

62 739 057

63 028 265

Espanja

235 551 490

233 489 390

231 427 291

229 365 191

227 303 091

225 240 991

223 178 891

221 116 791

Ranska

408 762 813

403 877 606

398 580 044

393 282 481

387 984 919

382 687 356

377 389 794

372 092 231

Kroatia

21 196 005

21 358 410

21 520 815

21 683 221

21 845 626

22 008 031

22 170 436

22 332 841

Italia

317 768 849

315 628 134

313 487 419

311 346 703

309 205 988

307 065 273

304 924 558

302 783 843

Kypros

5 919 071

5 922 555

5 926 039

5 929 524

5 933 008

5 936 493

5 939 977

5 943 461

Latvia

9 279 248

9 370 072

9 460 897

9 551 721

9 642 546

9 733 370

9 824 194

9 915 019

Liettua

17 153 997

17 437 556

17 721 116

18 004 675

18 288 235

18 571 794

18 855 354

19 138 913

Luxemburg

9 814 716

9 610 393

9 406 070

9 201 747

8 997 423

8 793 100

8 588 777

8 384 454

Unkari

50 796 264

51 906 630

53 016 996

54 127 362

55 237 728

56 348 094

57 458 460

58 568 826

Malta

1 168 514

1 166 788

1 165 061

1 163 334

1 161 608

1 159 881

1 158 155

1 156 428

Alankomaat

125 086 859

122 775 394

120 463 928

118 152 462

115 840 997

113 529 531

111 218 065

108 906 600

Itävalta

54 643 228

54 060 177

53 477 125

52 894 074

52 311 023

51 727 971

51 144 920

50 561 869

Puola

204 579 390

205 621 337

206 663 283

207 705 229

208 747 175

209 789 121

210 831 068

211 873 014

Portugali

49 874 317

50 139 847

50 405 377

50 670 907

50 936 437

51 201 967

51 467 497

51 733 027

Romania

83 080 513

84 765 858

86 451 202

88 136 547

89 821 891

91 507 236

93 192 581

94 877 925

Slovenia

12 278 677

12 309 309

12 339 941

12 370 573

12 401 204

12 431 836

12 462 468

12 493 100

Slovakia

25 877 815

26 203 808

26 529 801

26 855 793

27 181 786

27 507 779

27 833 772

28 159 765

Suomi

33 497 046

32 977 333

32 457 619

31 937 905

31 418 191

30 898 477

30 378 764

29 859 050

Ruotsi

43 386 459

42 715 001

42 043 544

41 372 087

40 700 630

40 029 172

39 357 715

38 686 258

Yhdistynyt kuningaskunta

358 980 526

354 455 751

349 930 975

345 406 200

340 881 425

336 356 649

331 831 874

327 307 099


Top