Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0155

2013/155/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2013 , Euroopan unionin vertailulaboratorioille myönnettävästä unionin taloudellisesta tuesta vuodeksi 2013 (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 1628)

OJ L 86, 26.3.2013, p. 28–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/155/oj

26.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 86/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 2013,

Euroopan unionin vertailulaboratorioille myönnettävästä unionin taloudellisesta tuesta vuodeksi 2013

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 1628)

(Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, ranskan-, ruotsin-, saksan- ja tanskankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2013/155/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (2) ja erityisesti sen 32 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksen 2009/470/EY täytäntöönpanemiseksi rehuja ja elintarvikkeita sekä eläinten terveyttä varten nimetyille EU:n vertailulaboratorioille myönnettävän unionin rahoitustuen osalta 12 päivänä syyskuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 926/2011 (3) mukaan unioni myöntää rahoitustukea edellyttäen, että hyväksytyt työohjelmat on toteutettu tosiasiallisesti ja että tuensaajat toimittavat komissiolle kaikki tarvittavat tiedot tietyissä määräajoissa.

(2)

Komission yksiköt ovat arvioineet ja hyväksyneet EU:n vertailulaboratorioiden vuonna 2012 toimittamat vuotta 2013 koskevat työohjelmat ja niitä vastaavat alustavat talousarviot.

(3)

Koska työohjelmien toteuttaminen alkaa 1 päivänä tammikuuta 2013, olisi tätä täytäntöönpanopäätöstä sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen.

(4)

Unionin taloudellista tukea olisi myönnettävä asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen nimetyille EU:n vertailulaboratorioille niiden toimien yhteisrahoittamiseksi. Unionin taloudellisen tuen olisi oltava 100 prosenttia täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 926/2011 määritellyistä tukikelpoisista kustannuksista.

(5)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 135/2013 (4) vahvistetaan EU:n vertailulaboratorioiden järjestämiä seminaareja koskevat tukikelpoisuussäännöt. Lisäksi siinä rajataan taloudellinen tuki enintään 32 osallistujaan, kolmeen kutsuttuun esiintyjään ja kymmeneen seminaariin osallistuvien kolmansien maiden edustajaan. Poikkeuksista tähän rajoitukseen olisi säädettävä joidenkin sellaisten Euroopan unionin vertailulaboratorioiden osalta, jotka tarvitsevat tukea yli 32 osanottajan osallistumista varten, jotta seminaareista saataisiin paras mahdollinen tulos. Poikkeuksia voidaan myöntää, jos EU:n vertailulaboratorio ottaa vastuulleen seminaarin johtamisen ja järjestämisen jonkin toisen Euroopan unionin vertailulaboratorion kanssa.

(6)

Yhteisen tutkimuskeskuksen piiriin kuuluvan kuuden EU:n vertailulaboratorion välisistä suhteista tehdään vuosittain hallinnollinen sopimus, johon liittyy työohjelma ja sen talousarvio, koska Yhteinen tutkimuskeskus sekä terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto ovat molemmat komission yksiköitä.

(7)

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (5) 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti eläintautien hävittämistä ja seurantaa koskevat ohjelmat (eläinlääkintätoimenpiteet) rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta. Mainitun asetuksen 13 artiklan toisessa kohdassa säädetään, että asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa jäsenvaltioille ja maataloustukirahaston tukea saaville tuensaajille hallinto- ja henkilöstökustannuksista aiheutuvat menot rahoitetaan maataloustukirahastosta, kun on kyse tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyssä neuvoston päätöksessä 90/424/ETY (6) tarkoitetuista toimenpiteistä ja ohjelmista. Varainhoidon valvonnan osalta sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1290/2005 9, 36 ja 37 artiklaa.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unioni myöntää Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) -viraston alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire de sécurité des aliments (LSA) taloudellista tukea 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliselle ajanjaksolle seuraaviin toimiin:

a)

maidon ja maitotuotteiden määritys ja testaus; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 358 000 euroa;

b)

Listeria monocytogenes -bakteerin määritys ja testaus; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 440 000 euroa;

c)

koagulaasipositiivisten stafylokokkien, Staphylococcus aureus mukaan lukien, määritys ja testaus; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 347 000 euroa.

2 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Alankomaat, taloudellista tukea zoonoosien (salmonellan) määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 492 000 euroa.

3 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ministerio de Sanidad y Política Social), Vigo, Espanja, taloudellista tukea merellisten biotoksiinien valvontaan.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 330 000 euroa.

4 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth, Yhdistynyt kuningaskunta, taloudellista tukea 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliselle ajanjaksolle seuraaviin toimiin:

a)

simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvonta; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 345 000 euroa;

b)

äyriäisten taudit; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 145 000 euroa.

5 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rooma, Italia, taloudellista tukea 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliselle ajanjaksolle seuraaviin toimiin:

a)

Escherichia coli -bakteerin, verosytotoksinen E. coli (VTEC) mukaan lukien, määritys ja testaus; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 326 000 euroa;

b)

loisten (etenkin Trichinella, Echinococcus ja Anisakis) määritys ja testaus; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 374 000 euroa;

c)

asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VII olevan I jakson 12 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tiettyjen aineiden jäämät; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 316 000 euroa.

6 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Ruotsi, taloudellista tukea kampylobakteerin seurantaan.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 395 000 euroa.

7 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Kööpenhamina, Tanska, taloudellista tukea mikrobilääkeresistenssin seurantaan.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 530 000 euroa.

8 artikla

1.   Unioni myöntää laboratoriolle Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (entinen VLA), Addlestone, Yhdistynyt kuningaskunta, taloudellista tukea tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden valvontaan.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 495 000 euroa.

2.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 135/2013 1 artiklan 4 kohdassa säädetään, tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu laboratorio on oikeutettu hakemaan taloudellista tukea yhteen sen seminaareista enintään 32 osanottajaa varten.

9 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgia, taloudellista tukea rehuissa esiintyvän eläinproteiinin määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 530 000 euroa.

10 artikla

Unioni myöntää Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) -viraston alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire de Fougères, Fougères, Ranska, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VII olevan I jakson 12 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tiettyjen aineiden jäämien määrittämiseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 500 000 euroa.

11 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berliini, Saksa, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VII olevan I jakson 12 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tiettyjen aineiden jäämien määrittämiseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 500 000 euroa.

12 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle RIKILT – Institute for Food Safety, part of Wageningen University & Research Centre, Wageningen, Alankomaat, taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VII olevan I jakson 12 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tiettyjen aineiden jäämien määrittämiseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 500 000 euroa.

13 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Saksa, taloudellista tukea 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliselle ajanjaksolle seuraaviin toimiin:

a)

torjunta-ainejäämien määritys ja testaus eläinperäisissä elintarvikkeissa ja erittäin rasvapitoisissa tuotteissa; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 234 000 euroa;

b)

dioksiinien ja PCB:eiden määritys ja testaus rehuissa ja elintarvikkeissa: kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 510 000 euroa.

14 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Søborg, Tanska, taloudellista tukea viljoissa ja rehuissa olevien torjunta-ainejäämien määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 200 000 euroa.

15 artikla

1.   Unioni myöntää laboratoriolle Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV) / Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Espanja, taloudellista tukea torjunta-ainejäämien määritykseen ja testaukseen hedelmissä ja vihanneksissa, mukaan lukien erittäin vesi- ja happopitoiset tuotteet.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 538 000 euroa.

2.   Poiketen siitä, mitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 135/2013 1 artiklan 4 kohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettu laboratorio on oikeutettu hakemaan taloudellista tukea yhteen sen seminaareista enintään 32 osanottajaa varten.

16 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart, Saksa, taloudellista tukea yhden jäämän määritysmenetelmillä tapahtuvaan torjunta-ainejäämien määritykseen ja testaukseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 398 000 euroa.

17 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, Algete (Madrid), Espanja, taloudellista tukea afrikkalaista hevosruttoa varten.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 110 000 euroa.

18 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (entinen VLA), New Haw, Weybridge, Yhdistynyt kuningaskunta, taloudellista tukea 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliselle ajanjaksolle seuraaviin toimiin:

a)

Newcastlen tauti; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 98 000 euroa;

b)

lintuinfluenssa; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 425 000 euroa.

19 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Pirbright Institute (entinen AFRC Institute for Animal Health), Pirbright Laboratory, Pirbright, Yhdistynyt kuningaskunta, taloudellista tukea 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliselle ajanjaksolle seuraaviin toimiin:

a)

sian vesikulääritauti; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 75 000 euroa;

b)

bluetongue-tauti; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 240 000 euroa;

c)

suu- ja sorkkatauti; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 400 000 euroa.

20 artikla

Unioni myöntää Technical University of Denmark -korkeakoulun alaisen National Veterinary Institute -laitoksen Department of Poultry, Fish and Fur Animals -osastolle, Århus, Tanska, taloudellista tukea kalatauteja varten.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 310 000 euroa.

21 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle IFREMER, La Tremblade, Ranska, taloudellista tukea simpukoiden tauteja varten.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 170 000 euroa.

22 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Hannover, Saksa, taloudellista tukea klassista sikaruttoa varten.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 333 000 euroa.

23 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Espanja, taloudellista tukea afrikkalaista sikaruttoa varten.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 236 000 euroa.

24 artikla

Unioni myöntää laboratoriolle INTERBULL Centre, Department of Animal Breeding and Genetics – SLU, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Ruotsi, taloudellista tukea osallistumisesta puhdasrotuisia jalostusnautoja koskevien testausmenetelmien ja niiden tulosten arvioinnin yhtenäistämiseen.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 150 000 euroa.

25 artikla

Unioni myöntää ANSES-viraston alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire de santé animale, Maisons-Alfort, Ranska, taloudellista tukea luomistautia varten.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 285 000 euroa.

26 artikla

Unioni myöntää ANSES-viraston alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire de santé animale, Maisons Alfort / Laboratoire de pathologie équine, Dozulé, Ranska, taloudellista tukea muita hevoseläinten sairauksia kuin afrikkalaista hevosruttoa varten.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 555 000 euroa.

27 artikla

Unioni myöntää ANSES-viraston alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire de la rage et de la faune sauvage, Nancy, Ranska, taloudellista tukea raivotautia varten.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 282 000 euroa.

28 artikla

Unioni myöntää Universidad Complutense de Madridin Facultad de Veterinariaan kuuluvalle laboratoriolle Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET), Madrid, Espanja, taloudellista tukea tuberkuloosia varten.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 248 000 euroa.

29 artikla

Unioni myöntää ANSES-viraston alaisuuteen kuuluvalle laboratoriolle Laboratoire de Sophia-Antipolis, Ranska, taloudellista tukea mehiläisten terveyttä varten.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona enintään 384 000 euroa.

30 artikla

Unioni myöntää Geelissä, Belgiassa, sijaitsevalle Euroopan komission Yhteiselle tutkimuskeskukselle taloudellista tukea 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliselle ajanjaksolle seuraaviin toimiin:

a)

rehuissa ja elintarvikkeissa esiintyviä raskasmetalleja koskevat toimet; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 261 000 euroa;

b)

mykotoksiineihin liittyvät toimet; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 271 000 euroa;

c)

polysyklisiin aromaattisiin hiilivetyihin (PAH) liittyvät toimet; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 269 000 euroa;

d)

eläinten ravinnossa käytettäviin lisäaineisiin liittyvät toimet; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 71 000 euroa.

31 artikla

Unioni myöntää Italiassa (ISPRA) sijaitsevalle Euroopan komission Yhteiselle tutkimuskeskukselle taloudellista tukea 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliselle ajanjaksolle seuraaviin toimiin:

a)

elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita koskevat toimet; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 341 000 euroa;

b)

muuntogeenisiin organismeihin liittyvät toimet; kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 472 000 euroa.

32 artikla

Edellä 1–31 artiklassa tarkoitettu unionin taloudellinen tuki on 100 prosenttia täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 926/2011 määritellyistä tukikelpoisista kustannuksista.

33 artikla

Tämä päätös on osoitettu liitteessä luetelluille laboratorioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUVL L 241, 17.9.2011, s. 2.

(4)  EUVL L 46, 19.2.2013, s. 8.

(5)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(6)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19.


LIITE

Laboratoire de sécurité des aliments (LSA), of the Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Ranska

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Alankomaat

Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ministerio de Sanidad y Política Social), Estación Marítima, s/n, 36200 Vigo, Espanja

Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Yhdistynyt kuningaskunta

Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rooma, Italia

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, Ruotsi

Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Copenhagen V, Tanska

Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (AHVLA), Weybridge, New Haw, Addelstone Surrey KT15 3NB Yhdistynyt kuningaskunta

Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgia

Laboratoire de Fougères de L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Laboratoire de Fougères, 10B rue Claude Bourgelat, Javené, CS40608, 35306 Fougères, Ranska

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Mauerstrasse 39–42, 10117 Berliini, Saksa

RIKILT – Institute for Food Safety, part of Wageningen University & Research Centre, Akkermaalsbos 2, Building No 123, 6708 WB Wageningen, Alankomaat

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Saksa

Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg, Tanska

Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV) / Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano, 04120 Almería, Espanja

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Saksa

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ctra. De Algete km. 8, Valdeolmos, 28110, Algete (Madrid), Espanja

Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (AHVLA) Weybridge, New Haw, Addelstone Surrey KT15 3NB Yhdistynyt kuningaskunta

The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF, Yhdistynyt kuningaskunta

The Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, Hangøvej 2, 8200-Århus, Tanska

IFREMER, Avenue Mus de Loup, Ronce les Bains, 17390 La Tremblade, Ranska

Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Bischofsholer Damm 15, D-3000 Hannover, Saksa

Centro de Investigación en Sanidad Animal, Ctra. De Algete a El Casar, Valdeolmos 28130, Madrid, Espanja

INTERBULL Centre, Department of Animal Breeding and Genetics SLU, Swedish University of Agricultural Sciences – SLU, Undervisningsplan E1-27, S-750 07 Uppsala, Ruotsi

ANSES, Laboratoire de santé animale, 23 avenue du Général de Gaulle, 94 706 Maisons-Alfort, Cedex Ranska

ANSES, Laboratoire de santé animale / Laboratoire de pathologie équine, 23 avenue du Général de Gaulle, 94 706 Maisons-Alfort, Cedex Ranska

ANSES, Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy, Domaine de Pixérécourt, F-54220 Malzéville, Ranska

VISAVET – Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria, 28040. Madrid, Espanja

ANSES, Laboratoire de Sophia-Antipolis, 105 Route des Chappes, les Templiers, 06902 Sophia-Antipolis, Ranska

Joint Research Centre, Institute for Reference Materials and Measurements, Retieseweg 111, 2440 Geel (Belgia)

Joint Research Centre, Institute for Health and Consumer Protection, Via E. Fermi, 1, 21027 Ispra (Italia).


Top