EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0874

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 874/2012, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2012 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä sähkölamppujen ja valaisimien energiamerkinnän osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 258, 26.9.2012, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 284 - 303

In force. Latest consolidated version: 25/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/874/oj

26.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 258/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 874/2012,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä sähkölamppujen ja valaisimien energiamerkinnän osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 19 päivänä toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2010/30/EU mukaan komission on annettava delegoituja säädöksiä sellaisten energiaan liittyvien tuotteiden merkinnöistä, joihin liittyy merkittäviä energiansäästömahdollisuuksia ja joiden suoritustasoissa on huomattavia eroja, vaikka niissä on samankaltaiset toiminnot.

(2)

Kotitalouslamppujen energiamerkintöjä koskevia säännöksiä on annettu komission direktiivillä 98/11/EY (2).

(3)

Sähkölamppujen käyttämä sähkö muodostaa merkittävän osan unionin kokonaissähkönkysynnästä. Sähkölamppujen energiankulutusta voidaan jo saavutettujen energiatehokkuusparannusten lisäksi vielä huomattavasti alentaa.

(4)

Direktiivi 98/11/EY olisi kumottava ja tässä asetuksessa olisi vahvistettava uudet säännökset, jotta voidaan varmistaa, että energiamerkintä kannustaa dynaamisella tavalla tavarantoimittajia edelleen parantamaan sähkölamppujen energiatehokkuutta ja nopeuttamaan markkinoiden siirtymistä energiatehokkaampaan teknologiaan. Direktiivin 98/11/EY soveltamisala rajoittuu tiettyihin teknologioihin kotitalouslamppujen luokassa. Jotta merkinnän avulla voitaisiin parantaa muiden lampputeknologioiden energiatehokkuutta, myös ammattivalaistuksessa, tämän asetuksen soveltamisalan pitäisi kattaa myös suunnatut lamput, pienoisjännitelamput, loistediodit sekä pääasiassa ammattivalaistuksessa käytettävät lamput, kuten suurpainepurkauslamput.

(5)

Valaisimet myydään usein niin, että lamput ovat niiden kiinteä osa, tai lamput toimitetaan valaisimen mukana. Tällä asetuksella olisi varmistettava, että kuluttajat saavat tietoja valaisimen yhteensopivuudesta energiansäästölamppujen kanssa ja valaisimen mukana toimitettavien lamppujen energiatehokkuudesta. Samaan aikaan tällä asetuksella ei pitäisi luoda kohtuutonta hallinnollista taakkaa valaisimien valmistajille ja vähittäismyyjille, ja lisäksi siinä olisi kohdeltava valaisimia tasapuolisesti sen suhteen, että velvollisuus antaa kuluttajille energiatehokkuutta koskevia tietoja koskee kaikkia valaisimia.

(6)

Merkinnässä annettavat tiedot olisi hankittava käyttäen luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia mittausmenettelyjä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät, mukaan luettuina Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (3) liitteessä I lueteltujen eurooppalaisten standardointielinten hyväksymät yhdenmukaistetut standardit, jos niitä on saatavilla.

(7)

Tässä asetuksessa olisi määriteltävä sähkölamppujen ja valaisimien merkinnälle yhdenmukainen ulkoasu ja sisältö.

(8)

Lisäksi tässä asetuksessa olisi määriteltävä sähkölamppujen ja valaisimien teknistä dokumentaatiota ja sähkölamppujen tuoteselostetta koskevat vaatimukset.

(9)

Tässä asetuksessa olisi edelleen määriteltävä vaatimukset tiedoista, jotka on annettava sähkölamppujen ja valaisimien kaiken tyyppisessä etämyynnissä, mainonnassa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa.

(10)

Tämän asetuksen säännöksiä olisi tekniikan kehittyessä tarkasteltava uudelleen.

(11)

Jotta siirtyminen direktiivistä 98/11/EY tähän asetukseen olisi helpompaa, tämän asetuksen mukaisesti merkittyjen kotitalouslamppujen olisi katsottava olevan direktiivin 98/11/EY mukaisia.

(12)

Direktiivi 98/11/EY olisi näin ollen kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tällä asetuksella vahvistetaan tuotemerkintöjä ja täydentävien tuotetietojen antamista koskevat vaatimukset seuraaville sähkölampuille:

a)

hehkulankalamput

b)

loistelamput

c)

suurpainepurkauslamput

d)

ledilamput ja ledimoduulit.

Lisäksi tällä asetuksella vahvistetaan tuotemerkintöjä koskevat vaatimukset loppukäyttäjille markkinoitaville valaisimille, jotka on suunniteltu käyttämään tällaisia lamppuja, myös silloin, kun ne on integroitu muihin tuotteisiin, jotka eivät ole riippuvaisia energiansyötöstä täyttääkseen pääasiallisen käyttötarkoituksensa (kuten huonekalut).

2.   Tämän asetuksen soveltamisalaan eivät kuulu seuraavat tuotteet:

a)

lamput ja ledimoduulit, joiden valovirta on alle 30 luumenia;

b)

lamput ja ledimoduulit, joita markkinoidaan käytettäviksi paristojen kanssa;

c)

lamput ja ledimoduulit, joita markkinoidaan sellaisiin sovelluksiin, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus ei ole valaistus, kuten

i)

valon säteily vaikuttavana tekijänä kemiallisissa tai biologisissa prosesseissa (esimerkiksi polymerointi, fotodynaaminen terapia, puutarhaviljely, lemmikkieläinten hoito, hyönteistentorjuntatuotteet);

ii)

kuvan ottaminen ja kuvan heijastaminen (esimerkiksi kameroiden salamalaitteet, kopiokoneet, videoprojektorit);

iii)

lämmitys (kuten infrapunalamput);

iv)

merkinanto (kuten lentokentän lamput).

Nämä lamput ja ledimoduulit kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan, jos niitä markkinoidaan käytettäviksi valaistukseen.

d)

lamput ja ledimoduulit, joita markkinoidaan valaisimen osana ja joita loppukäyttäjän ei ole tarkoitus poistaa, paitsi jos niitä tarjotaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksulla ostettaviksi tai esitellään erillisinä loppukäyttäjille, esimerkiksi varaosina;

e)

lamput ja ledimoduulit, joita markkinoidaan sellaisen tuotteen osana, jonka pääasiallinen käyttötarkoitus ei ole valaistus. Nämä lamput ja ledimoduulit kuuluvat kuitenkin tämän asetuksen soveltamisalaan, jos niitä tarjotaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksulla ostettaviksi tai esitellään erillisinä, esimerkiksi varaosina;

f)

lamput ja ledimoduulit, jotka eivät täytä vaatimuksia, joita aletaan soveltaa vuosina 2013 ja 2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY (4) täytäntöönpanoasetusten mukaisesti;

g)

valaisimet, jotka on suunniteltu toimimaan yksinomaan a–c alakohdassa lueteltujen lamppujen ja ledimoduulien kanssa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 2010/30/EU 2 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

1.

’Valonlähteellä’ tarkoitetaan pintaa tai esinettä, joka on suunniteltu säteilemään energiaa muuntamalla tuotettua pääasiassa näkyvää optista säteilyä. Käsite ’näkyvä’ tarkoittaa aallonpituutta 380–780 nm.

2.

’Valaistuksella’ tarkoitetaan valon osoittamista paikkoihin, esineisiin tai niiden ympäristöön siten, että ihmiset voivat nähdä ne.

3.

’Korostusvalaistuksella’ tarkoitetaan valaistuksen muotoa, jossa valo suunnataan siten, että sillä korostetaan jotain kohdetta tai alueen osaa.

4.

’Lampulla’ tarkoitetaan yksikköä, jonka suorituskykyä voidaan arvioida erikseen ja joka koostuu yhdestä tai useammasta valonlähteestä. Siihen saattaa sisältyä lisäkomponentteja, joita tarvitaan yksikön sytyttämiseen, virransyöttöön tai vakaaseen toimintaan taikka optisen säteilyn levittämiseen, suodattamiseen tai muuntamiseen, jos näitä komponentteja ei voida poistaa aiheuttamatta pysyviä vaurioita kyseiselle yksikölle.

5.

’Lampun kannalla’ tarkoitetaan lampun osaa, joka muodostaa liitännän sähkönsyöttöön lampunpitimen tai lampunliittimen kautta ja voi myös pitää lampun lampunpitimessä.

6.

’Lampunpitimellä’ tai ’istukalla’ tarkoitetaan laitetta, joka pitää lampun paikallaan, yleensä siten, että lampun kanta on työnnetty tai kierretty sen sisään, missä tapauksessa se toimii myös lampun liitäntänä sähkönsyöttöön.

7.

’Suunnatulla lampulla’ tarkoitetaan lamppua, jossa vähintään 80 prosenttia säteilevästä valosta on π steradiaanin avaruuskulman sisällä (vastaa kartiota, jonka kulma on 120°).

8.

’Ympärisäteilevällä lampulla’ tarkoitetaan lamppua, joka ei ole suunnattu lamppu.

9.

’Hehkulankalampulla’ tarkoitetaan lamppua, jossa valo tuotetaan lankamaisella johtimella, joka kuumennetaan hehkuvaksi johtamalla sähkövirta sen läpi. Lamppu saattaa sisältää hehkumisprosessiin vaikuttavia kaasuja.

10.

’Hehkulampulla’ tarkoitetaan hehkulankalamppua, jossa hehkulanka toimii tyhjiökuvussa tai on inertin kaasun ympäröimä.

11.

’Halogeenilampulla’ tarkoitetaan hehkulankalamppua, jossa hehkulanka on valmistettu volframista ja on halogeenejä tai halogeeniyhdisteitä sisältävän kaasun ympäröimä. Halogeenilamput voidaan toimittaa integroidun teholähteen kanssa.

12.

’Purkauslampulla’ tarkoitetaan lamppua, jossa valontuotto perustuu, suoraan tai epäsuorasti, kaasussa, metallihöyryssä tai useiden kaasujen ja höyryjen seoksessa tapahtuvaan sähköpurkaukseen.

13.

’Loistelampulla’ tarkoitetaan pienpaine-elohopeatyyppistä purkauslamppua, jossa suurin osa valosta emittoituu yhdestä tai useammasta loisteainekerroksesta, jonka purkauksen aiheuttama ultraviolettisäteily virittää. Loistelamput voidaan toimittaa sisäisen virranrajoittimen kanssa.

14.

’Loistelampulla, jossa ei ole sisäistä virranrajoitinta’ tarkoitetaan yksi- ja kaksikantaista loistelamppua, johon ei kuulu kiinteänä osana virranrajoitinta.

15.

’Suurpainepurkauslampulla’ tarkoitetaan sähköpurkauslamppua, jossa seinämän lämpötila stabiloi valoa tuottavan kaaren ja kaaresta kuvun seinämään kohdistuva tehotiheys on suurempi kuin 3 wattia neliösenttimetriä kohden.

16.

’Loistediodilla (ledillä)’ tarkoitetaan valonlähdettä, joka koostuu pn-liitoksilla varustetusta puolijohdelaitteesta. Liitokset säteilevät optista säteilyä sähkövirran vaikutuksesta.

17.

’Ledikokoonpanolla’ tarkoitetaan kokoonpanoa, jossa on yksi tai useampia ledejä. Kokoonpanoon voi sisältyä optinen elementti sekä termisiä, mekaanisia ja sähköisiä liitäntöjä.

18.

’Ledimoduulilla’ tarkoitetaan kokoonpanoa, jossa ei ole kantaa ja johon sisältyy yksi tai useampia ledikokoonpanoja piirilevyllä. Kokoonpanossa voi olla sähköisiä, optisia, mekaanisia ja termisiä komponentteja, liitäntöjä sekä liitäntälaite.

19.

’Ledilampulla’ tarkoitetaan lamppua, johon sisältyy yksi tai useampia ledimoduuleja. Lamppu voi olla varustettu kannalla.

20.

’Lampun liitäntälaitteella’ tarkoitetaan virtalähteen ja yhden tai useamman lampun välissä olevaa laitetta, joka suorittaa jotain lampun (lamppujen) toiminnallisuuteen liittyvää toimintoa, kuten muuntaa syöttöjännitettä, rajoittaa lamppuun (lamppuihin) tulevan virran vaadittuun arvoon, antaa syttymisjännitteen ja esihehkutusvirran, estää kylmäsytytyksen, korjaa tehokerrointa tai vähentää radiohäiriöitä. Laite voi olla suunniteltu liitettäväksi muihin lampun liitäntälaitteisiin näiden toimintojen toteuttamiseksi. Määritelmään eivät sisälly

hallintalaitteet;

virtalähteet, jotka muuntavat verkkojännitteen joksikin muuksi syöttöjännitteeksi ja jotka on suunniteltu syöttämään virtaa samassa laitteistossa sekä valaistustuotteille että tuotteille, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus ei ole valaistus.

21.

’Hallintalaitteella’ tarkoitetaan sähköistä tai mekaanista laitetta, joka säätää tai valvoo lampun valovirtaa muulla tavoin kuin lampun syöttötehoa muuttamalla; tällaisia laitteita ovat muun muassa vaiheleikkaushimmentimet, ajastinkytkimet, läsnäoloanturit, valoanturit ja päivänvaloon reagoivat säätölaitteet.

22.

’Ulkopuolisella lampun liitäntälaitteella’ tarkoitetaan lampun liitäntälaitetta, joka ei ole lampun kiinteä osa ja joka on suunniteltu asennettavaksi lampun tai valaisimen kotelon ulkopuolelle tai poistettavaksi kotelosta ilman, että lampulle tai valaisimelle aiheutuu pysyviä vaurioita.

23.

’Virranrajoittimella’ tarkoitetaan lampun liitäntälaitetta, joka on liitetty virtalähteen ja yhden tai useamman purkauslampun väliin ja jota käytetään pääasiassa rajoittamaan lamppuun (lamppuihin) tuleva virta vaadittuun arvoon induktanssin, kapasitanssin tai induktanssin ja kapasitanssin yhdistelmän avulla.

24.

’Halogeenilampun liitäntälaitteella’ tarkoitetaan lampun liitäntälaitetta, joka muuntaa verkkojännitteen halogeenilamppujen käyttämäksi pienoisjännitteeksi.

25.

’Pienloistelampulla’ tarkoitetaan loistelamppua, joka sisältää kaikki lampun sytyttämiseen ja vakaaseen toimintaan tarvittavat komponentit.

26.

’Valaisimella’ tarkoitetaan laitetta, joka levittää, suodattaa tai muuttaa yhdestä tai useammasta lampusta tulevaa valoa ja johon sisältyvät kaikki osat, joita tarvitaan lamppujen ja tarvittaessa kytkentäapulaitteiden tukemiseen, kiinnittämiseen ja suojaamiseen sekä niiden liittämiseen sähkönsyöttöön.

27.

’Myyntipisteellä’ tarkoitetaan fyysistä paikkaa, jossa tuotteita on näytteillä tai tarjolla loppukäyttäjälle ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksulla ostettaviksi.

28.

’Loppukäyttäjällä’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka ostaa tai jonka oletetaan ostavan sähkölampun tai valaisimen tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa.

29.

’Lopullisella omistajalla’ tarkoitetaan henkilöä tai yhteisöä, joka omistaa tuotteen sen elinkaareen sisältyvässä käyttövaiheessa, tai tällaisen henkilön tai yhteisön puolesta toimivaa henkilöä tai yhteisöä.

3 artikla

Tavarantoimittajien velvollisuudet

1.   Erillisinä tuotteina markkinoille saatettujen sähkölamppujen tavarantoimittajien on varmistettava, että

a)

saataville asetetaan liitteen II mukainen tuoteseloste.

b)

jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville voidaan pyynnöstä asettaa liitteessä III määritelty tekninen dokumentaatio;

c)

kaikissa mainoksissa, virallisissa hintailmoituksissa tai tarjouksissa, joissa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja tietystä lampusta, ilmoitetaan energiatehokkuusluokka;

d)

tiettyä lamppua koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan sen erityisiä teknisiä ominaisuuksia, mainitaan kyseisen lampun energiatehokkuusluokka;

e)

jos lamppua on tarkoitus markkinoida myyntipisteessä, yksittäisen pakkauksen ulkopintaan on kiinnitetty tai painettu tai siihen on liitetty merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä I olevan 1 kohdan mukainen, ja pakkauksessa ilmoitetaan lampun nimellisteho merkin ulkopuolella.

2.   Loppukäyttäjille markkinoitaviksi tarkoitettujen valaisimien tavarantoimittajien on varmistettava, että

a)

jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville voidaan pyynnöstä asettaa liitteessä III määritelty tekninen dokumentaatio;

b)

merkkiin liitteessä I olevan 2 kohdan mukaisesti sisältyvät tiedot annetaan seuraavissa tilanteissa:

i)

kaikissa mainoksissa, virallisissa hintailmoituksissa tai tarjouksissa, joissa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja tietystä valaisimesta;

ii)

tiettyä lamppua koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan sen erityisiä teknisiä ominaisuuksia.

Näissä tapauksissa tiedot voidaan antaa muussa kuin liitteessä I olevassa 2 kohdassa määritellyssä muodossa, kuten pelkästään tekstinä;

c)

jos valaisinta on tarkoitus markkinoida myyntipisteessä, jälleenmyyjien saataville asetetaan korvauksetta sähköisessä tai painetussa muodossa oleva merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen I mukainen. Jos tavarantoimittaja valitsee toimitusjärjestelmän, jossa merkit toimitetaan ainoastaan jälleenmyyjien pyynnöstä, tavarantoimittajan on pyydettäessä toimitettava merkit viiveettä;

d)

jos valaisin saatetaan markkinoille loppukäyttäjälle tarkoitetussa pakkauksessa, johon sisältyy sähkölamppuja, jotka loppukäyttäjä voi vaihtaa valaisimeen, tällaisten lamppujen alkuperäisten pakkausten on sisällyttävä valaisimen pakkaukseen. Jos näin ei ole, valaisimen pakkauksen ulko- tai sisäpinnalla on esitettävä jossain muussa muodossa tiedot, jotka on annettu lamppujen alkuperäisissä pakkauksissa ja jotka vaaditaan tämän asetuksen ja muiden komission asetusten nojalla, joissa asetetaan lamppujen ekosuunnitteluvaatimuksia direktiivin 2009/125/EY mukaisesti.

Myyntipisteessä markkinoitaviksi tarkoitettujen valaisimien tavarantoimittajien, jotka antavat tietoja tämän asetuksen mukaisesti, katsotaan täyttäneen velvollisuutensa jakelijoina niiden lamppuja koskevien tuotetietovaatimusten osalta, jotka on vahvistettu komission asetuksissa, joissa asetetaan lamppujen ekosuunnitteluvaatimuksia direktiivin 2009/125/EY mukaisesti.

4 artikla

Jälleenmyyjien velvollisuudet

1.   Sähkölamppujen jälleenmyyjien on varmistettava, että

a)

kutakin ostettavaksi, vuokrattavaksi tai osamaksukauppaan tarjottua mallia, jonka osalta lopullisen omistajan ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen IV mukaisesti;

b)

kaikissa mainoksissa, virallisissa hintailmoituksissa tai tarjouksissa, joissa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja tietystä mallista, ilmoitetaan energiatehokkuusluokka;

c)

tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan sen erityisiä teknisiä ominaisuuksia, mainitaan kyseisen mallin energiatehokkuusluokka.

2.   Loppukäyttäjille markkinoitavien valaisimien jälleenmyyjien on varmistettava, että

a)

merkkiin liitteessä I olevan 2 kohdan mukaisesti sisältyvät tiedot annetaan seuraavissa tilanteissa:

i)

kaikissa mainoksissa, virallisissa hintailmoituksissa tai tarjouksissa, joissa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja tietystä valaisimesta;

ii)

tiettyä valaisinta koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan sen erityisiä teknisiä ominaisuuksia.

Näissä tapauksissa tiedot voidaan antaa muussa kuin liitteessä I olevassa 2 kohdassa määritellyssä muodossa, kuten pelkästään tekstinä;

b)

jokaisessa myyntipisteessä esillä olevassa mallissa on liitteessä I olevan 2 kohdan mukainen merkki. Merkin on oltava esillä jommallakummalla tai molemmilla seuraavista tavoista:

i)

esiteltävän valaisimen läheisyydessä siten, että se on selvästi näkyvillä ja tunnistettavissa kyseiseen malliin liittyväksi merkiksi merkissä olevaa tuotenimeä ja mallinumeroa lukematta;

ii)

siten, että se liittyy myyntipisteessä parhaiten näkyvillä oleviin tietoihin esiteltävästä valaisimesta (kuten hintatietoihin tai teknisiin tietoihin);

c)

jos valaisin myydään loppukäyttäjälle tarkoitetussa pakkauksessa, johon sisältyy sähkölamppuja, jotka loppukäyttäjä voi vaihtaa valaisimeen, tällaisten lamppujen alkuperäisten pakkausten on sisällyttävä valaisimen pakkaukseen. Jos näin ei ole, valaisimen pakkauksen ulko- tai sisäpinnalla on esitettävä jossain muussa muodossa tiedot, jotka on annettu lamppujen alkuperäisissä pakkauksissa ja jotka vaaditaan tämän asetuksen ja muiden komission asetusten nojalla, joissa asetetaan lamppujen ekosuunnitteluvaatimuksia direktiivin 2009/125/EY mukaisesti.

5 artikla

Mittausmenetelmät

Tämän asetuksen 3 ja 4 artiklan mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät liitteessä V esitetyllä tavalla.

6 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Jäsenvaltioiden on sovellettava liitteessä V määriteltyä menettelyä arvioidessaan ilmoitetun energiatehokkuusluokan ja energiankulutuksen paikkansapitävyyttä.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen tekniikan kehityksen valossa viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Tässä uudelleentarkastelussa on arvioitava erityisesti liitteessä V annettuja tarkastuksissa sallittuja poikkeamia.

8 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 98/11/EY 1 päivästä syyskuuta 2013 alkaen.

Viittauksia direktiiviin 98/11/EY pidetään viittauksina tähän asetukseen. Viittauksia direktiivin 98/11/EY liitteeseen IV pidetään viittauksina tämän asetuksen liitteeseen VI.

9 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohtaa ja 4 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta valaisimiin ennen 1 päivää maaliskuuta 2014.

2.   Tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan c ja d alakohtaa ja 4 artiklan 1 kohdan a–c alakohtaa ei sovelleta painettuihin mainoksiin eikä painettuun tekniseen myynninedistämismateriaaliin, jotka julkaistaan ennen 1 päivää maaliskuuta 2014.

3.   Direktiivin 98/11/EY 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen lamppujen, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää syyskuuta 2013, on täytettävä direktiivissä 98/11/EY asetetut vaatimukset.

4.   Direktiivin 98/11/EY 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen lamppujen, jotka täyttävät tämän asetuksen vaatimukset ja jotka saatetaan markkinoille tai joita tarjotaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan ennen 1 päivää syyskuuta 2013, katsotaan täyttävän direktiivin 98/11/EY vaatimukset.

10 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2013 alkaen 9 artiklassa lueteltuja tapauksia lukuun ottamatta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  EYVL L 71, 10.3.1998, s. 1.

(3)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(4)  EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10.


LIITE I

Merkki

1.   MYYNTIPISTEESSÄ ESITELTÄVIEN SÄHKÖLAMPPUJEN MERKKI

1)

Merkin on oltava seuraavan kuvan mukainen, jos sitä ei ole painettu pakkaukseen:

Image

2)

Merkissä on oltava seuraavat tiedot:

I.

tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

II.

tavarantoimittajan mallitunniste, jolla tarkoitetaan yleensä aakkosnumeerista tunnusta, joka erottaa tietyn lamppumallin muista malleista, joilla on sama tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

III.

liitteen VI mukaisesti määritetty energiatehokkuusluokka; lampun energiatehokkuusluokan sisältävän nuolen kärki on sijoitettava samalle korkeudelle kuin kyseisen energiatehokkuusluokan nuolen kärki;

IV.

painotettu energiankulutus (EC ) kilowattitunteina 1 000 tunnissa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteen VII mukaisesti.

3)

Jos merkki painetaan pakkaukseen ja 2 kohdan I, II ja IV alakohdassa määritellyt tiedot annetaan muualla pakkauksessa, mainitut tiedot voidaan jättää pois merkistä. Tässä tapauksessa merkintä valitaan seuraavista kuvista:

Image

Image

Image

Image

4)

Merkin rakenteen on oltava seuraava:

Image

jossa:

a)

Edellä olevassa kuvassa ja d alakohdassa annetut kokoeritelmät koskevat lampun merkkiä, jonka leveys on 36 mm ja korkeus 75 mm. Jos merkki painetaan eri koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.

Edellä 1 ja 2 kohdassa määritellyn merkkiversion on oltava vähintään 36 mm leveä ja 75 mm korkea, ja 3 kohdassa määritellyn ensimmäisen version on oltava vähintään 36 mm leveä ja 68 mm korkea ja toisen version vähintään 36 mm leveä ja 62 mm korkea. Jos pakkauksessa ei ole tarpeeksi suurta sivua merkkiä ja sen tyhjää reunusta varten tai jos ne täyttäisivät enemmän kuin 50 prosenttia suurimman sivun pinnasta, merkkiä ja reunustaa voidaan pienentää, muttei kuitenkaan enempää kuin kummankin mainitun vaatimuksen täyttämiseksi on tarpeen. Merkintä ei saa kuitenkaan missään tapauksessa olla pienempi kuin 40 prosenttia sen standardikorkeudesta. Jos pakkaus on liian pieni tällaiselle pienennetylle merkille, 36 mm leveä ja 75 mm korkea merkki on liitettävä muulla tavoin lamppuun tai pakkaukseen.

b)

Sekä merkin värillisen että yksivärisen version taustan on oltava valkoinen.

c)

Merkin värillisessä versiossa käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 00-70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.

d)

Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat edellä olevaan kuvaan; värieritelmiä sovelletaan ainoastaan merkin värilliseen versioon):

Image

Reunaviiva: 2 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 1 mm.

Image

EU-tunnus – värit: X-80-00–00 ja 00-00-X-00.

Image

”Energia”-tunnus: väri: X-00-00–00. Mallin mukainen kuvamerkki: EU-tunnus ja ”Energia”-tunnus (yhdistettynä): leveys: 30 mm, korkeus: 9 mm.

Image

Tunnusten alapuolinen rajaviiva: 1 pt – väri: syaani 100 % – pituus: 30 mm.

Image

Asteikko A++–E

Nuoli: korkeus: 5 mm, nuolten väli: 0,8 mm – värit:

Korkein luokka: X-00-X-00,

Toinen luokka: 70-00-X-00,

Kolmas luokka: 30-00-X-00,

Neljäs luokka: 00-00-X-00,

Viides luokka: 00-30-X-00,

Kuudes luokka: 00-70-X-00,

Viimeinen luokka: 00-X-X-00.

Teksti: Calibri bold 15 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ’+’-merkit: Calibri bold 15 pt, yläindeksi, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Image

Energiatehokkuusluokka

Nuoli: leveys: 11,2 mm, korkeus: 7 mm, 100 % mustaa;

Teksti: Calibri bold 20 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ’+’-merkit: Calibri bold 20 pt, yläindeksi, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Image

Painotettu energiankulutus

Arvo: Calibri bold 16 pt, 100 % mustaa; ja Calibri regular 9 pt, 100 % mustaa.

Image

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki

Image

Tavarantoimittajan mallitunniste

Tavarantoimittajan nimen tai tavaramerkin ja mallitunnisteen on mahduttava tilaan, jonka koko on 30 x 7 mm.

Yksittäiseen pakkaukseen ei saa kiinnittää, painaa tai liittää mitään muuta, mikä heikentäisi merkin näkyvyyttä tai peittäisi sen.

Poikkeuksellisesti, jos mallille on myönnetty EU:n ympäristömerkki Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) mukaisesti, merkkiin voidaan lisätä jäljennös EU:n ympäristömerkistä.

2.   MYYNTIPISTEESSÄ ESITELTÄVIEN VALAISIMIEN MERKKI

1)

Merkin on oltava laadittu soveltuvalla kielellä ja sen on oltava seuraavan kuvan mukainen tai 2 ja 3 kohdassa määriteltyjen muunnosten mukainen.

Image

2)

Merkissä on oltava seuraavat tiedot:

I.

tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

II.

tavarantoimittajan mallitunniste, jolla tarkoitetaan yleensä aakkosnumeerista tunnusta, joka erottaa tietyn valaisinmallin muista malleista, joilla on sama tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

III.

edellä 1 kohdassa annetussa esimerkissä oleva virke tai jokin sen jäljempänä 3 kohdassa annetuissa esimerkeissä olevista vaihtoehdoista, tapauksen mukaan. Ilmauksen ’valaisin’ sijasta voidaan käyttää tarkempaa ilmausta, joka kuvaa erityistä valaisintyyppiä tai tuotetta, johon valaisin on integroitu (kuten huonekalua), kunhan on selvää, että ilmaus viittaa myytävänä olevaan tuotteeseen, jossa valonlähteitä käytetään;

IV.

tämän liitteen 1 osan mukaiset energiatehokkuusluokat, joihin liittyvät soveltuvin osin seuraavat merkinnät:

a)

’lamppu’-kuvamerkki, joka ilmaisee niiden käyttäjän vaihdettavissa olevien lamppujen luokat, joita valaisimessa voidaan käyttää tekniikan viimeisintä kehitystä edustavien yhteensopivuusvaatimusten mukaisesti;

b)

rasti niiden lamppuluokkien päällä, joita valaisimessa ei voida käyttää tekniikan viimeisintä kehitystä edustavien yhteensopivuusvaatimusten mukaisesti;

c)

kirjaimet ’LED’ pystysuunnassa luokkien A–A++ rinnalla, jos valaisin sisältää ledimoduuleja, joita loppukäyttäjän ei ole tarkoitus poistaa. Jos tällaisessa valaisimessa ei ole istukoita käyttäjän vaihdettavissa oleville lampuille, luokat B–E on peitettävä rastilla;

V.

yksi seuraavista vaihtoehdoista, tapauksen mukaan:

a)

jos valaisimessa käytetään lamppuja, jotka loppukäyttäjä voi vaihtaa, ja tällaiset lamput sisältyvät valaisimen pakkaukseen, edellä 1 kohdassa annetussa esimerkissä oleva virke, jossa ilmoitetaan asianmukaiset energiatehokkuusluokat. Virkettä voidaan tarvittaessa muuttaa siten, että se viittaa yhteen lamppuun tai useisiin lamppuihin, ja siinä voidaan mainita useita energialuokkia;

b)

jos valaisin sisältää ainoastaan ledimoduuleja, joita loppukäyttäjän ei ole tarkoitus poistaa, jäljempänä 3 kohdan b alakohdassa annetussa esimerkissä oleva virke;

c)

jos valaisin sisältää sekä ledimoduuleja, joita loppukäyttäjän ei ole tarkoitus poistaa, että istukoita vaihdettaville lampuille, eikä tällaisia lamppuja toimiteta valaisimen mukana, jäljempänä 3 kohdan d alakohdassa annetussa esimerkissä oleva virke;

d)

jos valaisimessa käytetään ainoastaan lamppuja, jotka loppukäyttäjä voi vaihtaa, mutta lamppuja ei toimiteta valaisimen mukana, tila jätetään tyhjäksi, kuten jäljempänä 3 kohdan a alakohdassa annetussa esimerkissä näytetään.

3)

Seuraavissa kuvissa annetaan 1 kohdassa esitetyn kuvan lisäksi esimerkkejä tyypillisistä valaisinten merkeistä. Esimerkeissä ei kuitenkaan esitetä kaikkia mahdollisia yhdistelmiä.

a)

Valaisin, jossa käytetään käyttäjän vaihdettavissa olevia lamppuja ja joka on yhteensopiva kaikkien energialuokkien lamppujen kanssa ja jonka mukana ei toimiteta lamppuja:

Image

b)

Valaisin, joka sisältää ainoastaan ledimoduuleja, joita käyttäjä ei voi vaihtaa:

Image

c)

Valaisin, joka sisältää sekä ledimoduuleja, joita ei voida vaihtaa, että istukoita käyttäjän vaihdettavissa oleville lampuille ja jonka mukana toimitetaan lamput:

Image

d)

Valaisin, joka sisältää sekä ledimoduuleja, joita ei voida vaihtaa, että istukoita käyttäjän vaihdettavissa oleville lampuille ja jonka mukana ei toimiteta lamppuja:

Image

4)

Merkin rakenteen on oltava seuraavien kuvien mukainen:

Image

a)

Merkin version on oltava vähintään 50 mm leveä ja 100 mm korkea.

b)

Taustan on oltava valkoinen tai läpinäkyvä, mutta energialuokkia osoittavien kirjaimien on aina oltava valkoisia. Jos tausta on läpinäkyvä, jälleenmyyjän on varmistettava, että merkki kiinnitetään valkoiselle tai vaaleanharmaalle pinnalle, jota vasten merkin kaikki osat ovat luettavissa.

c)

Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 00-70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.

d)

Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat yllä olevaan kuvaan):

Image

Reunaviiva: 2 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 1 mm.

Image

Tunnusten alapuolinen rajaviiva: 1 pt – väri: syaani 100 % – pituus: 43 mm.

Image

”Valaisin”-tunnus: viiva: 1 pt – väri: syaani 100 % – koko: 13 mm x 13 mm – pyöristetyt kulmat: 1 mm. Mallin mukainen kuvamerkki tai tavarantoimittajan oma kuvamerkki tai valokuva, jos se kuvaa paremmin valaisinta, johon merkki kuuluu.

Image

Teksti: Calibri regular 9 pt tai suurempi, 100 % mustaa.

Image

Asteikko A++–E

Nuoli: korkeus: 5 mm, nuolten väli: 0,8 mm – värit:

Korkein luokka: X-00-X-00,

Toinen luokka: 70-00-X-00,

Kolmas luokka: 30-00-X-00,

Neljäs luokka: 00-00-X-00,

Viides luokka: 00-30-X-00,

Kuudes luokka: 00-70-X-00,

Viimeinen luokka: 00-X-X-00.

Teksti: Calibri bold 14 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ’+’-merkit: Calibri bold 14 pt, yläindeksi, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Image

Teksti ’LED’: Verdana regular 15 pt, 100 % mustaa.

Image

Rasti: väri:13-X-X-04, viiva: 3 pt.

Image

”Lamppu”-tunnus: Mallin mukainen kuvamerkki.

Image

Teksti: Calibri regular 10 pt tai suurempi, 100 % mustaa.

Image

Asetuksen numero: Calibri bold 10 pt, 100 % mustaa.

Image

EU-tunnus: Värit: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Image

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki.

Image

Tavarantoimittajan mallitunniste:

Tavarantoimittajan nimen tai tavaramerkin ja mallitunnisteen tulisi mahtua tilaan, jonka koko on 43 × 10 mm.

Image

Energialuokan nuoli

Nuoli: korkeus: 3,9 mm, leveys: sama kuin 4 kohdan kuvassa esitetty mutta pienennettynä samassa suhteessa kuin korkeus, väri: kohdassaImage määritelty väri, tapauksen mukaan.

Teksti: Calibri bold 10,5 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ’+’-merkit: Calibri bold 10,5 pt, yläindeksi, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Jos 2 kohdan V alakohdan a alakohdassa tarkoitetulle virkkeelle tarkoitetussa tilassa ei ole riittävästi tilaa energialuokan nuolille, tähän tarkoitukseen voidaan käyttää asetuksen numeron ja EU-tunnuksen väliin jäävää tilaa.

e)

Merkki voidaan esittää myös vaakasuunnassa, jolloin sen on oltava vähintään 100 mm leveä ja 50 mm korkea. Merkin osien on vastattava b ja d alakohdissa annettua kuvausta ja ne on järjestettävä seuraavien esimerkkien mukaisesti, tapauksen mukaan. Jos asteikon A++–E vasemmalla puolella olevassa tekstilaatikossa ei ole riittävästi tilaa energialuokan nuolille, tekstilaatikkoa voidaan suurentaa pystysuunnassa tarpeen mukaan.

Image Image Image

(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.


LIITE II

Sähkölamppujen tuoteseloste

Selosteen on sisällettävä merkkiä varten määritellyt tiedot. Jos tuote-esitteitä ei toimiteta, myös tuotteen mukana toimitettua merkkiä voidaan pitää tuoteselosteena.


LIITE III

Tekninen dokumentaatio

Tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun teknisen dokumentaation on katettava seuraavat seikat:

a)

tavarantoimittajan nimi ja osoite

b)

mallin yleinen kuvaus, jonka avulla se voidaan tunnistaa yksiselitteisesti ja helposti;

c)

tarvittaessa viittaukset sovellettuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin;

d)

tarvittaessa muut sovelletut tekniset standardit ja eritelmät;

e)

sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jonka allekirjoitus sitoo tavarantoimittajaa;

f)

tekniset parametrit, joiden avulla voidaan määritellä sähkölamppujen energiankulutus ja energiatehokkuus tai valaisimien yhteensopivuus lamppujen kanssa; parametreissa on eriteltävä vähintään yksi realistinen tuoteasetusten ja olosuhteiden yhdistelmä, jossa tuote voidaan testata;

g)

sähkölampuista liitteen VII mukaisesti suoritettujen laskelmien tulokset.

Tähän tekniseen dokumentaatioon sisältyvät tiedot voidaan yhdistää direktiiviin 2009/125/EY pohjautuvien toimenpiteiden mukaisesti annettuun tekniseen dokumentaatioon.


LIITE IV

Tiedot, jotka on annettava, kun lopullisen omistajan ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta

1.

Tämän direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä:

a)

energiatehokkuusluokka liitteen VI mukaisesti;

b)

jos sitä edellytetään liitteessä I, painotettu energiankulutus kilowattitunteina 1 000 tunnissa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 2 osan mukaisesti.

2.

Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava liitteessä II esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.

3.

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.


LIITE V

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Toteuttaessaan markkinavalvontatarkastuksia markkinavalvontaviranomaisten on toimitettava tarkastusten tulokset muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia mittausmenettelyjä, joissa otetaan huomioon yleisesti hyväksytyt mittausmenetelmät, mukaan luettuina niihin asiakirjoihin sisältyvät menetelmät, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

1.   ERILLISINÄ TUOTTEINA MARKKINOITAVIEN SÄHKÖLAMPPUJEN JA LEDIMODUULIEN TARKASTUSMENETTELY

Tämän asetuksen 3 ja 4 artiklassa vahvistettujen vaatimusten noudattamisen tarkastamiseksi jäsenvaltioiden viranomaisten on testattava otos, joka sisältää vähintään kaksikymmentä saman mallin lamppua samalta valmistajalta ja joka on mahdollisuuksien mukaan kerätty yhtä suurina osuuksina neljästä satunnaisesti valitusta lähteestä ja ottaen huomioon tekniset parametrit, jotka on ilmoitettu teknisessä dokumentaatiossa liitteessä III olevan f kohdan mukaisesti.

Mallin katsotaan olevan 3 ja 4 artiklassa vahvistettujen vaatimusten mukainen, jos mallin energiatehokkuusindeksi vastaa sille ilmoitettua energiatehokkuusluokkaa ja jos otoksen tulosten keskiarvo ei poikkea enimmäis-, vähimmäis- tai ilmoitetuista arvoista (mukaan luettuna energiatehokkuusindeksi) yli 10 prosenttia.

Muussa tapauksessa on katsottava, ettei kyseinen malli ole 3 ja 4 artiklassa vahvistettujen vaatimusten mukainen.

Edellä mainittu sallittu poikkeama koskee ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten tekemää mitattujen parametrien todentamista, eikä tavarantoimittaja saa käyttää sitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annetuista arvoista paremman energiatehokkuusluokan saavuttamiseksi.

Ilmoitetut arvot eivät saa olla tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin teknisessä dokumentaatiossa annetut arvot.

2.   LOPPUKÄYTTÄJILLE MARKKINOITAVIKSI TARKOITETTUJEN TAI MARKKINOITAVIEN VALAISIMIEN TARKASTUSMENETTELY

Valaisimen katsotaan olevan 3 ja 4 artiklassa vahvistettujen vaatimusten mukainen, jos sen mukana toimitetaan vaaditut tuotetiedot ja sen on todettu olevan yhteensopiva niiden lamppujen kanssa, joiden kanssa sen on väitetty olevan yhteensopiva liitteessä I olevan 2 osan 2 kohdan IV alakohdan a ja b alakohdan mukaisesti, kun yhteensopivuuden arviointiin sovelletaan tekniikan viimeisintä kehitystä edustavia menetelmiä ja arviointiperusteita.


LIITE VI

Energiatehokkuusluokat

Lamppujen energiatehokkuusluokka määräytyy niiden energiatehokkuusindeksin (EEI) perusteella taulukossa 1 esitetyllä tavalla.

Lamppujen energiatehokkuusindeksi (EEI) määritellään liitteen VII mukaisesti.

Taulukko 1

Lamppujen energiatehokkuusluokat

Energiatehokkuusluokka

Ympärisäteilevien lamppujen energiatehokkuusindeksi (EEI)

Suunnattujen lamppujen energiatehokkuusindeksi (EEI)

A++ (tehokkain)

EEI ≤ 0,11

EEI ≤ 0,13

A+

0,11 < EEI ≤ 0,17

0,13 < EEI ≤ 0,18

A

0,17 < EEI ≤ 0,24

0,18 < EEI ≤ 0,40

B

0,24 < EEI ≤ 0,60

0,40 < EEI ≤ 0,95

C

0,60 < EEI ≤ 0,80

0,95 < EEI ≤ 1,20

D

0,80 < EEI ≤ 0,95

1,20 < EEI ≤ 1,75

E (vähiten tehokas)

EEI > 0,95

EEI > 1,75


LIITE VII

Energiatehokkuusindeksin ja energiankulutuksen laskentamenetelmä

1.   ENERGIATEHOKKUUSINDEKSIN LASKEMINEN

Mallin energiatehokkuusindeksin (EEI) laskemiseksi sen liitäntälaitteiden häviöillä korjattua tehoa verrataan sen viitetehoon. Viiteteho saadaan hyötyvalovirrasta, joka on ympärisäteilevillä lampuilla kokonaisvalovirta ja suunnatuilla lampuilla valovirta kartiossa, jonka kulma on 90° tai 120°.

Energiatehokkuusindeksi (EEI) lasketaan seuraavasti ja pyöristetään kahteen desimaaliin:

EEI = Pcor / Pref

jossa:

Pcor on mitoitusteho (Prated) malleille, joissa ei ole ulkopuolista liitäntälaitetta, ja taulukon 2 mukaisesti korjattu mitoitusteho (Prated) malleille, joissa on ulkopuolinen liitäntälaite. Lamppujen mitoitusteho mitataan niiden nimellissyöttöjännitteellä.

Taulukko 2

Tehokorjaus, jos malli vaatii ulkopuolisen liitäntälaitteen

Korjauksen soveltamisala

Liitäntälaitteen häviöillä korjattu teho (Pcor)

Ulkopuolisella halogeenilampun liitäntälaitteella toimivat lamput

Prated × 1,06

Ulkopuolisella ledilampun liitäntälaitteella toimivat lamput

Prated × 1,10

Ulkopuolisella loistelampun liitäntälaitteella toimivat loistelamput, joiden läpimitta on 16 mm (T5-lamput), ja 4-nastaiset yksikantaiset loistelamput

Prated × 1,10

Muut ulkopuolisella loistelampun liitäntälaitteella toimivat lamput

Formula

Ulkopuolisella suurpainepurkauslampun liitäntälaitteella toimivat lamput

Prated × 1,10

Ulkopuolisella matalapainenatriumlampun liitäntälaitteella toimivat lamput

Prated × 1,15

Pref on viiteteho, joka saadaan mallin hyötyvalovirrasta (Φuse) seuraavilla kaavoilla:

 

Mallit, joiden Φuse < 1 300 luumenia: Pref = 0,88√Φuse + 0,049Φuse

 

Mallit, joiden Φuse ≥ 1 300 luumenia: Pref = 0,07341Φuse

Hyötyvalovirta (Φuse) määritellään taulukon 3 mukaisesti.

Taulukko 3

Hyötyvalovirran määritelmä

Malli

Hyötyvalovirta (Φuse)

Ympärisäteilevät lamput

Valovirran kokonaismitoitusarvo (Φ)

Suunnatut lamput, joiden säteilykulma ≥ 90° (muut kuin hehkulankalamput) ja joiden pakkauksessa on tekstimuotoinen tai graafinen varoitus siitä, että ne eivät sovellu korostusvalaistukseen

Valovirran mitoitusarvo kartiossa, jonka kulma on 120° (Φ120°)

Muut suunnatut lamput:

Valovirran mitoitusarvo kartiossa, jonka kulma on 90° (Φ90°).

2.   ENERGIANKULUTUKSEN LASKEMINEN

Painotettu energiankulutus (Ec ) lasketaan kilowattitunteina 1 000 tuntia kohti seuraavasti ja pyöristetään kahteen desimaaliin:

Formula

jossa Pcor on liitäntälaitteiden häviöillä korjattu teho edellä olevan 1 kohdan mukaisesti.


Top