Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0036

Neuvoston asetus (EU) N:o 36/2012, annettu 18 päivänä tammikuuta 2012 , Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta

OJ L 16, 19.1.2012, p. 1–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 205 - 236

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/36/oj

19.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 16/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 36/2012,

annettu 18 päivänä tammikuuta 2012,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 1 päivänä joulukuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/782/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 9 päivänä toukokuuta 2011 asetuksen (EU) N:o 442/2011 (2) Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Neuvosto laajensi Syyrian vastaisten toimenpiteidensä soveltamisalaa 2 päivänä syyskuuta, 23 päivänä syyskuuta, 13 päivänä lokakuuta ja 14 päivänä marraskuuta 2011 annetuilla neuvoston asetuksilla (3) sekä tekemällä neuvoston täytäntöönpanoasetuksilla (4) muutoksia ja lisäyksiä toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon. Unionin oikeuden soveltamisalaan kuulumattomista muista toimenpiteistä säädetään neuvoston niitä koskevissa YUTP-päätöksissä (5).

(3)

Koska Syyrian hallitus on jatkanut raakoja tukahduttamistoimia ja ihmisoikeusloukkauksia, neuvoston päätöksessä 2011/782/YUTP säädetään lisätoimenpiteistä eli kielloista, jotka koskevat televiestinnän seurantalaitteiden vientiä Syyrian hallinnon käyttöön, osallistumista tiettyihin infrastruktuurihankkeisiin ja investointeja tällaisiin hankkeisiin, sekä lisärajoituksista, jotka koskevat varainsiirtoja ja rahoituspalvelujen tarjontaa.

(4)

Olisi täsmennettävä, että 14 artiklassa tarkoitettuna varojen saataville asettamisena ei pidetä tarvittavien asiakirjojen esittämistä ja toimittamista pankille, kun tarkoituksena on näiden asiakirjojen lopullinen siirto luetteloon kuulumattomalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle 20 artiklan nojalla sallittujen maksujen suorittamiseksi.

(5)

Kun otetaan huomioon Syyrian poliittinen tilanne ja jotta varmistetaan johdonmukaisuus päätöksen 2011/273/YUTP liitteen muuttamis- ja uudelleentarkastelumenettelyn kanssa, neuvoston olisi käytettävä valtuutta muuttaa tämän asetuksen liitteissä II ja II a olevia luetteloita.

(6)

Osana tämän asetuksen liitteissä II ja II a olevien luettelojen muuttamista koskevaa menettelyä luetteloon otetuille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille olisi toimitettava perustelut niiden luetteloon ottamiselle, jotta niille annetaan mahdollisuus tehdä huomautuksia. Jos huomautuksia tehdään tai esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvoston olisi tarkasteltava päätöstään uudelleen huomautusten perusteella ja ilmoitettava asiasta asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

(7)

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten ja mahdollisimman hyvän oikeusvarmuuden takaamiseksi unionissa on nimet ja eräitä muita asian kannalta merkityksellisiä tietoja julkaistava niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta, joiden varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä tämän asetuksen mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (6) sekä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (7).

(8)

Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, ja niiden täytäntöönpanemiseksi tarvitaan sen vuoksi unionin tasolla annettua lainsäädäntöä, jotta voitaisiin varmistaa, että talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(9)

Ottaen huomioon tehtyjen muutosten laajuus ja Syyrian suhteen jo hyväksytyt eri toimenpiteet, on aiheellista koota kaikki toimenpiteet uuteen asetukseen, jolla kumotaan ja korvataan asetus (EU) N:o 442/2011.

(10)

Sen varmistamiseksi, että tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tehokkaita, asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

rahoitus- tai luottolaitoksen ‧konttorilla‧ liiketoimipaikkaa, joka on rahoitus- tai luottolaitoksesta oikeudellisesti riippuvainen osa ja jossa harjoitetaan välittömästi kaikkia tai joitain rahoitus- tai luottolaitosten liiketoimintaan olennaisesti kuuluvia liiketoimia;

b)

‧välityspalveluilla‧

i)

sellaisista liiketapahtumista neuvottelemista tai sellaisten liiketapahtumien järjestelemistä, joiden tavoitteena on tavaroiden ja teknologian osto, myynti tai toimitus kolmannesta maasta johonkin toiseen kolmanteen maahan, tai

ii)

kolmansissa maissa sijaitsevien tavaroiden ja teknologian myyntiä tai ostoa niiden siirtämiseksi johonkin toiseen kolmanteen maahan;

c)

‧sopimuksella tai liiketoimella‧ mitä tahansa liiketointa riippumatta sen muodosta tai sovellettavasta lainsäädännöstä taikka siitä, sisältyykö siihen yksi tai useampi sopimus taikka samojen tai eri osapuolten välisiä vastaavia velvoitteita; tällöin ‧sopimuksella‧ tarkoitetaan myös velkasitoumusta, vakuutta tai korvausta, erityisesti rahoitusvakuutta tai rahallista korvausta, ja luottoa, riippumatta siitä, ovatko ne oikeudellisesti itsenäisiä vai eivät, ja kaikkia liiketoimeen liittyviä ehtoja, jotka perustuvat siihen tai ovat yhteydessä siihen;

d)

‧luottolaitoksella‧ luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY (8) 4 artiklan 1 kohdassa annetun määritelmän mukaista luottolaitosta, mukaan lukien sen unionissa tai unionin ulkopuolella sijaitsevat konttorit;

e)

‧raakaöljyllä ja öljytuotteilla‧ liitteessä IV lueteltuja tuotteita;

f)

‧taloudellisilla resursseilla‧ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

g)

‧rahoituslaitoksella‧

i)

yritystä, joka ei ole luottolaitos ja joka harjoittaa yhtä tai useampaa direktiivin 2006/48/EY liitteessä I oleviin 2–12 kohtaan sekä 14 ja 15 kohtaan sisältyvää toimintaa, mukaan lukien valuutanvaihtotoimistojen toiminta;

ii)

vakuutusyritystä, joka on saanut toimiluvan henkivakuutuksesta 5 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/83/EY (9) mukaisesti, siltä osin kuin se harjoittaa mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa;

iii)

sijoituspalveluyritystä, sellaisena kuin se on määritelty rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (10) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa;

iv)

yhteissijoitusyritystä, joka pitää osuuksiaan tai osakkeitaan kaupan; tai

v)

vakuutusedustajaa, sellaisena kuin se on määritelty vakuutusedustuksesta 9 päivänä joulukuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/92/EY (11) 2 artiklan 5 kohdassa, lukuun ottamatta mainitun direktiivin 2 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuja vakuutusedustajia, kun nämä tarjoavat henkivakuutuspalveluja ja muita sijoituspalveluja;

mukaan lukien sen unionissa tai unionin ulkopuolella sijaitsevat konttorit;

h)

‧taloudellisten resurssien jäädyttämisellä‧ toimia, joilla estetään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

i)

‧varojen jäädyttämisellä‧ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan lukien;

j)

‧varoilla‧ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

i)

käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

ii)

talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii)

julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja velkakirjat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, joukkovelkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, debentuurit ja johdannaissopimukset;

iv)

korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v)

luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

vi)

remburssit, konossementit, kauppakirjat;

vii)

varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

k)

‧tavaroilla‧ myös tuotteita, materiaaleja, laitteita ja tarvikkeita;

l)

‧vakuutuksella‧ vakuutusta tai sitoumusta, jolla yksi tai useampi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on maksua vastaan velvollinen antamaan riskin toteutuessa yhdelle tai useammalle henkilölle vakuutuksessa tai sitoumuksessa määrätyn korvauksen tai etuuden;

m)

‧jälleenvakuutuksella‧ toimintaa, jossa on kyse sellaisten riskien hyväksymisestä, jotka vakuutusyritys tai toinen jälleenvakuutusyritys on luovuttanut, tai, kun on kyse Lloyd's-nimisestä vakuutuksenantajien yhteenliittymästä, toimintaa, jossa muu vakuutus- tai jälleenvakuutusyritys kuin vakuutuksenantajien yhteenliittymä Lloyd's hyväksyy Lloyd'sin jäsenen luovuttamia riskejä;

n)

‧syyrialaisella luotto- tai rahoituslaitoksella‧

i)

luotto- tai rahoituslaitosta, jonka kotipaikka on Syyriassa, mukaan lukien Syyrian keskuspankki;

ii)

luotto- ja rahoituslaitoksen, joiden kotipaikka on Syyriassa, 35 artiklan soveltamisalaan kuuluvaa konttoria tai tytäryhtiötä;

iii)

luotto- tai rahoituslaitoksen, jonka kotipaikka on Syyriassa, 35 artiklan soveltamisalaan kuulumatonta konttoria tai tytäryhtiötä;

iv)

luotto- tai rahoituslaitosta, jonka kotipaikka ei ole Syyriassa mutta joka on yhden tai useamman sellaisen henkilön tai yhteisön määräysvallassa, jonka kotipaikka on Syyriassa;

o)

‧syyrialaisella henkilöllä, yhteisöllä tai elimellä‧

i)

Syyrian valtiota tai mitä tahansa sen viranomaista;

ii)

Syyriassa oleskelevia tai asuvia luonnollisia henkilöitä;

iii)

oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä, joiden sääntömääräinen kotipaikka on Syyriassa;

iv)

Syyriassa tai Syyrian ulkopuolella olevia oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä, jotka ovat suoraan tai välillisesti yhden tai useamman edellä tarkoitetun henkilön tai elimen omistuksessa tai määräysvallassa;

p)

‧teknisellä avulla‧ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun, ja se voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja, mukaan lukien avun antaminen suullisesti;

q)

‧unionin alueella‧ jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin, mukaan lukien jäsenvaltioiden ilmatila.

II   LUKU

VIENTI- JA TUONTIRAJOITUKSET

2 artikla

1.   Kielletään

a)

sellaisten liitteessä I lueteltujen tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, suora tai välillinen myynti, toimittaminen, siirto tai vienti Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai Syyriassa käytettäväksi, siitä riippumatta, ovatko nämä tarvikkeet peräisin unionista vai eivät;

b)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on a alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta suojavaatetukseen, jota Yhdistyneiden kansakuntien (YK) henkilöstö, unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilöstö, tiedotusvälineiden edustajat tai humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Syyriaan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä, luodinkestävät liivit ja kypärät mukaan lukien.

3.   Liitteessä III luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 kohdasta poiketen antaa luvan asianmukaisiksi katsominsa edellytyksin sellaisten tarvikkeiden myyntiin, toimittamiseen, siirtämiseen tai vientiin, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, jos ne toteavat, että nämä tarvikkeet on tarkoitettu pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön.

3 artikla

1.   Kielletään

a)

Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa (12), jäljempänä ’yhteinen puolustustarvikeluettelo’, lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja siinä lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun suora tai välillinen antaminen Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai Syyriassa käytettäväksi;

b)

liitteessä I lueteltuihin tarvikkeisiin, joita voidaan käyttää kansallisissa tukahduttamistoimissa, liittyvän teknisen avun antaminen tai välityspalvelujen suora tai välillinen tarjoaminen Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai Syyriassa käytettäväksi;

c)

yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, suora tai välillinen myöntäminen tällaisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun antamiseen Syyriassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Syyriassa käytettäväksi;

d)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on a–c alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen siinä tarkoitettuja kieltoja ei sovelleta sellaisen teknisen avun, rahoituksen ja rahoitusavun antamiseen, joka liittyy

yksinomaan YK:n loitontamista tarkkailevien joukkojen (UNDOF) tukemiseen tarkoitettuun tekniseen apuun;

yksinomaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskeviin YK:n ja unionin ohjelmiin taikka unionin tai YK:n kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettuihin ei-tappaviin puolustustarvikkeisiin tai sellaisiin tarvikkeisiin, joita voitaisiin käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin; tai

ballistista suojaa tarjoavilla materiaaleilla varustettuihin aseistamattomiin ajoneuvoihin, jotka on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan unionin ja sen jäsenvaltioiden Syyriassa olevan henkilöstön suojeluun;

edellyttäen, että liitteessä III luetelluilla verkkosivustoilla nimetty jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on ensin hyväksynyt avun tai rahoituksen antamisen.

4 artikla

1.   Kielletään liitteessä V mainittujen laitteiden, teknologian tai ohjelmistojen suora tai välillinen myynti, toimitus, siirto tai vienti Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka Syyriassa käytettäväksi, riippumatta siitä, ovatko kyseiset laitteet, teknologia ja ohjelmistot peräisin unionista vai eivät, paitsi jos liitteessä III tarkoitetuilla verkkosivuilla mainittu asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on ennakolta antanut luvan.

2.   Liitteessä III tarkoitetuilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa antaa lupaa 1 kohdan nojalla, jos niillä on perusteltu syy todeta, että kyseiset laitteet, teknologia tai ohjelmistot on pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi Syyrian hallinnon toimesta tai sen puolesta internetin ja puhelinyhteyksien seurantaan tai kuunteluun Syyriassa.

3.   Liite V koskee vain laitteita, teknologiaa ja ohjelmistoja, joita voidaan käyttää internetin ja puhelinyhteyksien seurantaan tai kuunteluun.

4.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän artiklan nojalla annetusta luvasta neljän viikon kuluessa luvan antamisesta.

5 artikla

1.   Kielletään

a)

liitteessä V mainittuihin laitteisiin, teknologiaan tai ohjelmistoihin ja liitteessä V mainittujen laitteiden, teknologian tai ohjelmistojen toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön tai liitteessä V mainittujen ohjelmistojen toimitukseen, asentamiseen, toimintaan ja päivitykseen liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen suora tai välillinen antaminen Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai Syyriassa käytettäväksi;

b)

liitteessä V mainittuihin laitteisiin, teknologiaan ja ohjelmistoihin liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun suora tai välillinen myöntäminen Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai Syyriassa käytettäväksi;

c)

sellaisten televiestinnän tai internetin seurantaan tai kuunteluun tarkoitettujen millaisten hyvänsä palvelujen antaminen Syyrian valtiolle, sen hallitukselle, sen julkisille elimille, yhtiöille ja virastoille tai niiden puolesta tai niiden johdon alaisuudessa toimivalle henkilölle tai yhteisölle, taikka niiden suoraksi tai välilliseksi hyödyksi; ja

d)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a, b tai c alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen;

paitsi jos liitteessä III tarkoitetuilla verkkosivuilla ilmoitettu asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on ennakolta antanut luvan 4 artiklan 2 kohdan perusteella.

2.   Edellä 1 kohdan c alakohdassa ‧televiestinnän tai internetin seurantaan tai kuunteluun tarkoitetuilla palveluilla‧ tarkoitetaan palveluja, jotka erityisesti liitteessä V mainitun laitteen, teknologian tai ohjelmiston käytön avulla mahdollistavat pääsyn kohteen saapuvaan ja lähtevään televiestintään ja puheluun liittyviin tietoihin ja näiden tietojen hankinnan tällaisen tiedon poimintaa, dekoodausta, tallennusta, käsittelyä, analysointia ja varastointia tai muuta tähän liittyvää toimintaa varten.

6 artikla

Kielletään

a)

raakaöljyn tai öljytuotteiden tuonti unioniin, mikäli ne

i)

ovat peräisin Syyriasta; tai

ii)

on tuotu Syyriasta;

b)

Syyriassa olevan tai Syyriasta peräisin olevan raakaöljyn tai öljytuotteiden ostaminen;

c)

raakaöljyn tai öljytuotteiden kuljetus, mikäli ne ovat peräisin Syyriasta tai niitä viedään Syyriasta mihin tahansa maahan;

d)

a, b ja c alakohdassa asetettuihin kieltoihin liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, myös johdannaisten, vakuutusten ja jälleenvakuutusten, suora tai välillinen myöntäminen; ja

e)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on a, b, c tai d alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

7 artikla

Edellä 6 artiklassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta seuraaviin:

a)

ennen 2 päivää syyskuuta 2011 tehdystä sopimuksesta johtuvan velvoitteen täytäntöönpano viimeistään 15 päivänä marraskuuta 2011 edellyttäen, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka aikoo täyttää kyseisen velvoitteen, on ilmoittanut toimesta tai liiketapahtumasta vähintään seitsemän työpäivää aikaisemmin sen jäsenvaltion, johon se on sijoittautunut, liitteessä III luetellulla verkkosivulla ilmoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle; tai

b)

Syyriasta ennen 2 päivää syyskuuta 2011 tai, jos vienti on toteutettu a alakohdan mukaisesti, viimeistään 15 päivänä marraskuuta 2011 viedyn raakaöljyn tai öljytuotteiden ostaminen.

8 artikla

1.   Kielletään liitteessä VI lueteltujen laitteiden tai teknologian suora tai välillinen myynti, toimitus, siirto tai vienti syyrialaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Syyriassa käytettäväksi.

2.   Liite VI sisältää seuraavilla öljy- ja kaasuteollisuuden aloilla Syyriassa käytettävät keskeiset laitteet ja teknologian:

a)

raakaöljyn ja maakaasun etsintä;

b)

raakaöljyn ja maakaasun tuotanto;

c)

jalostus;

d)

maakaasun nesteytys.

3.   Liite VI ei sisällä yhteiseen puolustustarvikeluetteloon sisältyviä tuotteita.

9 artikla

Kielletään

a)

liitteessä VI lueteltuihin laitteisiin ja teknologiaan ja liitteessä VI lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen suora tai välillinen antaminen syyrialaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Syyriassa käytettäväksi;

b)

liitteessä VI lueteltuihin laitteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun suora tai välillinen myöntäminen syyrialaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Syyriassa käytettäväksi; ja

c)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a tai b alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

10 artikla

1.   Edellä 8 ja 9 artiklassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta ennen 19 päivää tammikuuta 2012 kuuta tehdystä sopimuksesta johtuvan velvoitteen täyttämiseen edellyttäen, että henkilö tai yhteisö, joka haluaa vedota tähän artiklaan, on ilmoittanut asiasta vähintään 21 kalenteripäivää etukäteen sen jäsenvaltion, johon se on sijoittautunut, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Tässä artiklassa ‧sopimuksen tekemisellä‧ henkilön tai yhteisön kanssa tarkoitetaan sitä, että toinen sopimuspuoli on toimittanut nimenomaisen kirjallisen vahvistuksen sopimuksen tekemisestä kyseiselle henkilölle tai yhteisölle virallisen tarjousmenettelyn jälkeen.

11 artikla

Kielletään Syyrian valuuttayksikön määräisten, unionissa painettujen tai lyötyjen uusien seteleiden ja metallirahojen suora tai välillinen myynti, toimittaminen, siirtäminen tai vienti Syyrian keskuspankille.

III   LUKU

INFRASTRUKTUURIHANKKEISIIN OSALLISTUMISTA KOSKEVAT RAJOITUKSET

12 artikla

1.   Kielletään

a)

uusien sähkövoimalaitosten Syyriassa tapahtuvaan rakentamiseen tai asentamiseen tarkoitetun liitteessä VII luetellun laitteiston tai teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti;

b)

suora tai välillinen mihin hyvänsä a alakohdassa tarkoitettuun hankkeeseen liittyvän taloudellisen tai teknisen avun antaminen.

2.   Tätä kieltoa ei sovelleta ennen 19 päivää tammikuuta 2012 kuuta tehdystä sopimuksesta johtuvan velvoitteen täyttämiseen edellyttäen, että henkilö tai yhteisö, joka haluaa vedota tähän artiklaan, on ilmoittanut asiasta vähintään 21 kalenteripäivää etukäteen sen jäsenvaltion, johon se on sijoittautunut, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle.

IV   LUKU

TIETTYJEN YRITYSTEN RAHOITUSTA KOSKEVAT RAJOITUKSET

13 artikla

1.   Kielletään

a)

rahoituslainojen tai -luottojen myöntäminen 2 kohdassa tarkoitetuille syyrialaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille;

b)

osuuden tai lisäosuuden hankkiminen 2 kohdassa tarkoitetuista syyrialaisista henkilöistä, yhteisöistä tai elimistä;

c)

yhteisyrityksen perustaminen 2 kohdassa tarkoitettujen syyrialaisten henkilöiden, yhteisöjen tai elinten kanssa;

d)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on a, b tai c alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyjä kieltoja sovelletaan syyrialaisiin henkilöihin, yhteisöihin tai elimiin, jotka osallistuvat

a)

raakaöljyn etsintään, tuotantoon tai jalostukseen; tai

b)

uusien sähkövoimalaitosten rakentamiseen tai asentamiseen.

3.   Yksinomaan 2 kohdan osalta sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

‧raakaöljyn etsinnällä‧ tarkoitetaan muun muassa raakaöljyvarantojen etsintää, koeporausta ja hallintaa sekä tällaisiin varantoihin liittyvien geologiapalvelujen tarjoamista;

b)

‧raakaöljyn jalostuksella‧ tarkoitetaan öljyn jalostusta, käsittelyä tai valmistamista lopullista polttoaineen myyntiä varten.

4.   Edellä 1 kohdassa säädetyt kiellot

a)

eivät estä sellaisen velvoitteen täyttämistä, joka aiheutuu sopimuksista, jotka liittyvät:

i)

raakaöljyn etsintään, tuotantoon tai jalostukseen ja jotka on tehty ennen 23 päivää syyskuuta 2011;

ii)

uusien sähkövoimalaitosten rakentamiseen tai asentamiseen ja jotka on tehty ennen 19 päivää tammikuuta 2012 kuuta;

b)

eivät estä lisäosuuden hankkimista, joka liittyy:

i)

raakaöljyn etsintään, tuotantoon tai jalostukseen, jos tällainen lisäosuuden hankinta on ennen 23 päivää syyskuuta 2011 tehtyyn sopimukseen perustuva velvoite,

ii)

uusien sähkövoimalaitosten rakentamiseen tai asentamiseen, jos tällainen lisäosuuden hankinta on ennen 19 päivää tammikuuta 2012 kuuta tehtyyn sopimukseen perustuva velvoite.

V   LUKU

VAROJEN JA TALOUDELLISTEN RESURSSIEN JÄÄDYTTÄMINEN

14 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteessä II ja II a luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat tai niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteissä II ja II a lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäväksi.

3.   Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

15 artikla

1.   Liitteissä II ja II a luetellaan seuraavat:

a)

liitteessä II luetellaan luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, joiden neuvosto on päätöksen 2011/273/YUTP 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti katsonut olevan vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista, henkilöt ja yhteisöt, jotka hyötyvät maan hallinnosta tai tukevat sitä, ja heitä lähellä olevat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt ja yhteisöt, joihin ei sovelleta tämän asetuksen 21 artiklaa;

b)

liitteessä II a luetellaan yhteisöt, joiden neuvosto on päätöksen 2011/273/YUTP 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti katsonut olevan lähellä Syyrian siviiliväestöön kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista vastuussa olevia henkilöitä tai yhteisöjä tai lähellä henkilöitä ja yhteisöjä, jotka hyötyvät maan hallinnosta tai tukevat sitä, ja joihin sovelletaan tämän asetuksen 21 artiklaa.

2.   Liitteissä II ja II a esitetään perustelut sille, miksi asianomaiset henkilöt, yhteisöt ja elimet on otettu luetteloon.

3.   Liitteissä II ja II a esitetään myös asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tunnistamiseksi tarvittavat saatavilla olevat tiedot. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä työtehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

16 artikla

Liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 14 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai saataville asettamiseen tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin, todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a)

ovat tarpeen liitteissä II ja II a lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että asianomainen toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi annettava;

e)

maksetaan kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön tilille tai tililtä, mikäli tällaiset maksut on tarkoitettu käytettäviksi kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin; tai

f)

ovat välttämättömiä humanitaarisista syistä, kuten avun toimittamiseksi tai avun toimittamisen helpottamiseksi, mukaan lukien lääkkeiden toimittaminen, elintarvikkeet, humanitaariset työntekijät ja näihin liittyvä apu, tai evakuointien suorittamiseksi Syyriasta.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista neljän viikon kuluessa luvan antamisesta.

17 artikla

Liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 14 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai saataville asettamiseen tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin, todettuaan, että kyseisten varojen tai taloudellisten resurssien käyttö on välttämätöntä Syyrian siviiliväestön keskeisen tärkeitä energiantarpeita varten, edellyttäen, että asianomainen toimivaltainen viranomainen on kunkin toimitussopimuksen osalta ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään neljä viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi annettava.

18 artikla

Liitteessä III luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 14 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen edellyttäen, että

a)

kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden ennen sitä päivää, jona 14 artiklassa tarkoitettu henkilö, yhteisö tai elin lisättiin liitteeseen II tai II a, perustama panttioikeus tai tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden ennen tuota päivää antama tuomio;

b)

kyseisiä varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan tällaisella panttioikeudella turvattujen tai tällaisella tuomiolla vahvistettujen saatavien suorittamiseen niiden lakien ja määräysten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c)

panttioikeutta ei ole perustettu eikä ratkaisua annettu liitteessä II tai II a luetellun henkilön, yhteisön tai elimen eduksi; sekä

d)

panttioikeuden tai tuomion tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista.

19 artikla

1.   Edellä olevaa 14 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, josta lähtien tätä asetusta on sovellettu tiliin,

edellyttäen, että nämä korkotuotot, muut tuotot ja maksut jäädytetään 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Edellä oleva 14 artiklan 2 kohta ei estä unionissa olevia rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille siirrettyjä varoja, edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista viipymättä asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

20 artikla

Poiketen siitä, mitä 14 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteessä II tai II a luetellun henkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen tai velvoitteeseen, jonka kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on tehnyt tai joka on syntynyt kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona tämä henkilö, yhteisö tai elin on nimetty, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen edellyttäen, että 14 artiklassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun vastaanottaja.

21 artikla

Edellä olevasta 14 artiklan 1 kohdasta poiketen liitteessä II a lueteltu yhteisö voi suorittaa maksun kahden kuukauden kuluessa päivästä, jona se on nimetty, sellaisista jäädytetyistä varoista tai taloudellisista resursseista, jotka kyseinen yhteisö on saanut nimeämispäivänsä jälkeen, edellyttäen, että

a)

maksu perustuu kauppasopimukseen; ja

b)

asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on todennut, ettei liitteessä II tai II a lueteltu henkilö tai yhteisö saa maksua suoraan tai välillisesti.

22 artikla

Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen tai niiden saataville asettamisesta kieltäytyminen, joka on tapahtunut vilpittömästi siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei aiheuta minkäänlaista korvausvastuuta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisesta kieltäytyneelle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka näiden johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai pidättämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

VI   LUKU

RAHOITUSPALVELUJA KOSKEVAT RAJOITUKSET

23 artikla

Euroopan investointipankkia (EIP) kielletään

a)

maksamasta lainaeriä tai muita maksuja osana Syyrian valtion tai sen viranomaisten ja EIP:n välisiä voimassa olevia lainasopimuksia tai niihin liittyen; ja

b)

jatkamasta sellaisten teknisen avun palvelusopimusten täytäntöönpanoa, jotka liittyvät a alakohdassa tarkoitettujen lainasopimusten mukaisesti rahoitettaviin, Syyriassa toteutettaviin hankkeisiin, joiden on tarkoitus hyödyttää Syyrian valtiota tai sen viranomaisia suoraan tai välillisesti.

24 artikla

Kielletään

a)

19 päivän tammikuuta 2012 kuuta jälkeen liikkeeseen laskettujen valtion tai sen takaamien joukkovelkakirjojen suora tai välillinen myynti jollekin seuraavista tai niiden suora tai välillinen osto joltakin seuraavista:

i)

Syyrian valtio tai hallitus sekä sen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot;

ii)

syyrialaiset luotto- tai rahoituslaitokset;

iii)

luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii i tai ii alakohdassa tarkoitetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen puolesta tai johdolla;

iv)

edellä i, ii tai iii alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen omistuksessa tai määräysvallassa oleva oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b)

19 päivän tammikuuta 2012 kuuta jälkeen liikkeeseen laskettuihin valtion tai sen takaamiin joukkovelkakirjoihin liittyvien välityspalvelujen tarjoaminen a alakohdassa tarkoitetulle henkilölle, yhteisölle tai elimelle;

c)

edellä a alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen avustaminen Syyrian valtion tai sen takaamien joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskussa tarjoamalla välityspalveluja, mainontapalveluja tai muita tällaisiin joukkovelkakirjoihin liittyviä palveluja.

25 artikla

1.   Kielletään 35 artiklan soveltamisalaan kuuluvia luotto- ja rahoituslaitoksia

a)

avaamasta uutta pankkitiliä missään syyrialaisessa luotto- tai rahoituslaitoksessa;

b)

aloittamasta uutta kirjeenvaihtajapankkisuhdetta syyrialaisen luotto- tai rahoituslaitoksen kanssa;

c)

avaamasta uutta edustustoa Syyriassa tai perustamasta uutta konttoria tai tytäryhtiötä Syyriaan;

d)

perustamasta uutta yhteisyritystä syyrialaisen luotto- tai rahoituslaitoksen kanssa.

2.   Kielletään

a)

luvan antaminen syyrialaisen luotto- tai rahoituslaitoksen edustuston avaamiseen unionissa tai konttorin tai tytäryhtiön perustamiseen unioniin;

b)

edustuston avaamista unionissa tai konttorin tai tytäryhtiön perustamista unioniin koskevien sopimusten tekeminen syyrialaista luotto- tai rahoituslaitosta varten tai sellaisen puolesta;

c)

luvan antaminen sille, että syyrialaisen luotto- tai rahoituslaitoksen edustusto, konttori tai tytäryhtiö aloittaa luotto- tai rahoituslaitostoiminnan ja harjoittaa sitä tai muuta luvanvaraista toimintaa, jos kyseinen edustusto, konttori tai tytäryhtiö ei ollut toiminnassa ennen 19 päivää tammikuuta 2012 kuuta;

d)

se, että syyrialainen luotto- tai rahoituslaitos hankkii osuuden tai lisäosuuden taikka muun omistusoikeuden 35 artiklan soveltamisalaan kuuluvasta luotto- tai rahoituslaitoksesta.

26 artikla

1.   Kielletään

a)

vakuutusten tai jälleenvakuutusten tarjoaminen seuraaville:

i)

Syyrian valtio, sen hallitus, julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot; tai

ii)

luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka toimivat i alakohdassa tarkoitetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen puolesta tai johdolla;

b)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on a alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2.   Edellä olevaa 1 kohdan a alakohtaa ei sovelleta pakollisen vakuutuksen tai vastuuvakuutuksen tarjoamiseen unioniin sijoittautuneille syyrialaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille taikka vakuutuksen tarjoamiseen unionissa olevalle Syyrian diplomaatti- tai konsuliedustustoille.

3.   Edellä olevaa 1 kohdan a alakohdan ii alakohtaa ei sovelleta vakuutusten, mukaan lukien sairaus- ja matkavakuutukset, eikä niihin liittyvien jälleenvakuutusten tarjoamiseen yksityishenkilöinä toimiville henkilöille.

Edellä oleva 1 kohdan a alakohdan ii alakohta ei estä vakuutuksen tai jälleenvakuutuksen tarjoamista sellaisen aluksen, ilma-aluksen tai ajoneuvon omistajalle, jonka on vuokrannut 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettu henkilö, yhteisö tai elin, jota ei ole lueteltu liitteessä II tai II a.

Edellä olevaa 1 kohdan a alakohdan ii alakohtaa sovellettaessa henkilön, yhteisön tai elimen ei katsota toimivan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen johdolla, jos johdon tarkoituksena on sellaisen aluksen tai ilma-aluksen, joka on tilapäisesti Syyrian aluevesillä tai ilmatilassa, telakointi, lastaus, lastin purku tai turvallinen kauttakulku.

4.   Tällä artiklalla kielletään ennen 19 päivää tammikuuta 2012 kuuta tehtyjen vakuutus- ja jälleenvakuutussopimusten jatkaminen tai uusiminen (paitsi jos on olemassa aiempi vakuutuksenantajan tai jälleenvakuuttajan sopimusvelvoite hyväksyä vakuutussopimuksen jatkaminen tai uusiminen), mutta sillä ei kielletä ennen kyseistä päivämäärää tehtyjen sopimusten noudattamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 14 artiklan 2 kohdan soveltamista.

VII   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

27 artikla

Syyrian hallituksen, sen julkisyhteisöjen, yhtiöiden ja virastojen taikka henkilöiden tai yhteisöjen, jotka esittävät vaateita sen välityksellä tai puolesta, vaateita, mukaan lukien korvaus- tai vahingonkorvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet, kuten kuittausvaateet, vakuudelliset sakot tai vaateet, vaateet, jotka koskevat takauksen pidentämistä tai maksamista, ja rahoitusvakuus, mukaan lukien remburssista ja vastaavista välineistä johtuvat vaateet, ei olisi otettava huomioon sellaisten sopimusten tai liiketoimien yhteydessä, joiden suorittamiseen ovat suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, vaikuttaneet tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet.

28 artikla

Tässä asetuksessa säädetyistä kielloista ei aiheudu minkäänlaista vastuuta asianomaisille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta voisi rikkoa kyseessä olevaa kieltoa.

29 artikla

1.   Rajoittamatta asiaan liittyvien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista, luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a)

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten 14 artiklan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetulle asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille sekä komissiolle joko suoraan tai jäsenvaltioiden välityksellä; ja

b)

tehtävä yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen mahdollisessa tarkistamisessa.

2.   Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

30 artikla

Jäsenvaltiot ja komissio ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tämän asetuksen kannalta merkitykselliset tiedot, erityisesti tiedot rikkomuksista ja täytäntöönpano-ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

31 artikla

Komissio valtuutetaan muuttamaan liitettä III jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

32 artikla

1.   Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 14 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä II tai II a tämän mukaisesti.

2.   Neuvosto antaa päätöksensä, myös luetteloon ottamisen perusteet, tiedoksi 1 kohdassa tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa tällaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden tehdä huomautuksia.

3.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään konkreettista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle.

4.   Liitteissä II ja II a olevia luetteloita tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein.

33 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraamukset pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä 19 päivän tammikuuta 2012 kuuta jälkeen ja ilmoitettava sille niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

34 artikla

Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä III.

35 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a)

unionin alueella, mukaan lukien sen ilmatila;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c)

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

36 artikla

Kumotaan asetus (EU) N:o 442/2011.

37 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä tammikuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. WAMMEN


(1)  EUVL L 319, 2.12.2011, s. 56.

(2)  EUVL L 121, 10.5.2011, s. 1.

(3)  Neuvoston asetukset (EU) N:o 878/2011 (EUVL L 228, 3.9.2011, s. 1), (EU) N:o 950/2011 (EUVL L 247, 24.9.2011, s. 3), (EU) N:o 1011/2011 (EUVL L 269, 14.10.2011, s. 18), (EU) N:o 1150/2011 (EUVL L 296, 15.11.2011, s. 1).

(4)  Neuvoston täytäntöönpanoasetukset (EU) N:o 504/2011 (EUVL L 136, 24.5.2011, s. 45), (EU) N:o 611/2011(EUVL L 164, 24.6.2011, s. 1), (EU) N:o 755/2011 (EUVL L 199, 2.8.2011, s. 33), (EU) N:o 843/2011 (EUVL L 218, 24.8.2011, s. 1), (EU) N:o 1151/2011 (EUVL L 296, 15.11.2011, s. 3).

(5)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) N:o 2011/302/YUTP (EUVL L 136, 24.5.2011, s. 91), neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) N:o 2011/367/YUTP (EUVL L 164, 24.6.2011, s. 14), neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) N:o 2011/488/YUTP (EUVL L 199, 2.8.2011, s. 74), neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) N:o 2011/515/YUTP (EUVL L 218, 24.8.2011, s. 20), neuvoston päätös (EU) N:o 2011/522/YUTP (EUVL L 228, 3.9.2011, s. 16), neuvoston päätös (EU) N:o 2011/628/YUTP (EUVL L 247, 24.9.2011, s. 17), neuvoston päätös (EU) N:o 2011/684/YUTP (EUVL L 269, 14.10.2011, s. 33), neuvoston päätös (EU) N:o 2011/735/YUTP (EUVL L 296, 15.11.2011, s. 53), neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) N:o 2011/736/YUTP (EUVL L 296, 15.11.2011, s. 55).

(6)  EYVL L 8, 12.1.2001, 1.

(7)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(8)  EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

(9)  EYVL L 345, 19.12.2002, s. 1.

(10)  EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.

(11)  EYVL L 9, 15.1.2003, s. 3.

(12)  EUVL C 86, 18.3.2011, s. 1.


LIITE I

LUETTELO 2 JA 3 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA TARVIKKEISTA, JOITA VOIDAAN KÄYTTÄÄ KANSALLISISSA TUKAHDUTTAMISTOIMISSA

1.

Seuraavat ampuma-aseet, ampumatarvikkeet ja niihin liittyvät tarvikkeet:

1.1

ampuma-aseet, jotka eivät kuulu yhteisen puolustustarvikeluettelon ML 1 ja ML 2 kohdissa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin;

1.2

ampumatarvikkeet, jotka on erityisesti suunniteltu 1.1 kohdassa lueteltuja ampuma-aseita varten, sekä niihin erityisesti suunnitellut osat;

1.3

aseiden tähtäimet, jotka eivät kuulu yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin.

2.

Pommit ja kranaatit, jotka eivät kuulu yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin.

3.

Seuraavat ajoneuvot:

3.1

vesitykillä varustetut ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu mellakantorjuntaa varten;

3.2

ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sähköistettäviksi hyökkääjän torjumista varten;

3.3

ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu esteiden poistamista varten, ballistisesti suojatut rakennuskoneet mukaan lukien;

3.4

ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu vankien ja/tai pidätettyjen kuljettamista tai siirtämistä varten;

3.5

ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu siirrettävien esteiden kuljettamista varten;

3.6

edellä 3.1–3.5 kohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen osat, jotka on erityisesti suunniteltu mellakantorjuntaa varten.

Huomautus 1:

Tämä kohta ei koske ajoneuvoja, jotka on erityisesti suunniteltu palontorjuntaa varten.

Huomautus 2:

Edellä 3.5 kohdassa ilmaisulla ‧ajoneuvot‧ tarkoitetaan myös perävaunuja.

4.

Seuraavat räjähdysaineet ja niihin liittyvät tarvikkeet:

4.1

laitteet ja välineet, jotka on erityisesti tarkoitettu räjähteiden laukaisemiseen sähköisesti tai muutoin kuin sähköisesti, mukaan lukien laukaisulaitteet, nallit, sytyttimet, vahvistimet ja sytytyslangat, sekä erityisesti niihin tarkoitetut osat; paitsi laitteet ja välineet, jotka on erityisesti tarkoitettu sellaiseen tiettyyn kaupalliseen käyttöön, johon kuuluu sellaisten laitteiden tai välineiden räjähdyksen avulla tapahtuva käynnistys tai käyttö, joiden tarkoituksena ei ole räjähdysten tuottaminen (esim. autojen turvatyynyjen täyttöpumput ja sprinklereiden käynnistimien sähkösuojaimet);

4.2

suoraan leikkaavat räjähdysainelataukset, jotka eivät kuulu yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin;

4.3

seuraavat muut räjähteet, jotka eivät kuulu yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin, ja samankaltaiset aineet:

a)

amatoli;

b)

nitroselluloosa (jossa on yli 12,5 % typpeä);

c)

nitroglykoli;

d)

pentaerytritolitetranitraatti (PETN);

e)

pikryylikloridi;

f)

2,4,6-trinitrotolueeni (TNT).

5.

Seuraavat suojavarusteet, jotka eivät kuulu yhteisen puolustustarvikeluettelon ML 13 kohdassa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin:

5.1

luodinkestävät ja/tai viiltosuojatut liivit;

5.2

luodin- ja/tai sirpaleenkestävät kypärät, mellakkakypärät, mellakkakilvet ja luodinkestävät kilvet.

Huomautus: Tämä kohta ei aseta valvonnan alaisiksi

tarvikkeita, jotka on erityisesti suunniteltu urheiluun;

tarvikkeita, jotka on erityisesti suunniteltu työturvallisuutta koskevien vaatimusten täyttämistä varten.

6.

Muut kuin yhteisen puolustustarvikeluettelon ML 14 kohdassa valvonnan alaisiksi asetetut simulaattorit, jotka on tarkoitettu ampuma-aseiden käyttökoulutusta varten, ja niitä varten erityisesti suunnitellut ohjelmistot.

7.

Muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetetut pimeänäkö- ja lämpökuvalaitteet sekä kuvanvahvistusputket.

8.

Partateräpiikkilangat.

9.

Sotilas- ja taisteluveitset sekä pistimet, joiden terän pituus on yli 10 cm.

10.

Tuotantolaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tässä luettelossa lueteltuja tarvikkeita varten.

11.

Erityisteknologia, joka on tarkoitettu tässä luettelossa lueteltujen tarvikkeiden kehittämistä, valmistamista ja käyttöä varten.


LIITE II

LUETTELO 14 ARTIKLASSA JA 15 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA LUONNOLLISISTA HENKILÖISTÄ, OIKEUSHENKILÖISTÄ, YHTEISÖISTÄ JA ELIMISTÄ

A.   Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Bashar al-Assad

Syntynyt 11.9.1965 Damaskoksessa, diplomaattipassi nro D1903

Tasavallan presidentti; mielenosoitusten tukahduttamisen valtuuttaja ja valvoja.

23.5.2011

2.

Maher (alias Mahir) al-Assad

Syntynyt 8.12.1967, diplomaattipassi nro 4138

Armeijan 4. panssaridivisioonan päällikkö, Baath-puolueen keskuskomitean jäsen, tasavaltalaiskaartin voimahahmo; presidentti Bashar al-Assadin veli; mielenosoitusten tukahduttamisen päävastaava.

9.5.2011

3.

Ali Mamluk (alias Mamlouk)

Syntynyt 19.2.1946 Damaskoksessa, diplomaattipassi nro 983

Syyrian yleisen tiedustelun pääosaston päällikkö; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

9.5.2011

4.

Muhammad Ibrahim al-Sha'ar (alias Mohammad Ibrahim al-Chaar)

 

Sisäasiainministeri; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

9.5.2011

5.

Atej (alias Atef, Atif) Najib

 

Entinen poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö Deraassa; presidentti Bashar al-Assadin serkku; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

9.5.2011

6.

Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf)

Syntynyt 2.4.1971 Damaskoksessa, diplomaattipassi nro 2246

Eversti ja yksikönpäällikkö yleisen tiedustelun pääosaston Damaskosta valvovassa osastossa; presidentti Bashar al-Assadin serkku; kuuluu Mahir al-Assadin lähipiiriin; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

9.5.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)

Syntynyt 20.5.1951 Damaskoksessa, diplomaattipassi nro D000001300

Poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

9.5.2011

8.

Amjad al-Abbas

 

Poliittisen turvallisuuspalvelun päällikkö Banyasissa; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen Baidassa.

9.5.2011

9.

Rami Makhlouf

Syntynyt 10.7.1969 Damaskoksessa, passi nro 454224

Syyrialainen liikemies; yhteyksiä Mahir al-Assadiin; presidentti Bashar al-Assadin serkku; rahoittaa mielenosoitusten tukahduttamiset sallivaa hallintoa.

9.5.2011

10.

Abd al-Fatah Qudsiyah

Syntynyt 1953 Hamassa; diplomaattipassi nro D0005788

Syyrian sotilastiedustelun päällikkö; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivallantekoihin.

9.5.2011

11.

Jamil Hassan

 

Syyrian ilmavoimien tiedustelupäällikkö; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivallantekoihin.

9.5.2011

12.

Rustum Ghazali

Syntynyt 3.5.1953 Deraassa, diplomaattipassi nro D000000887

Syyrian sotilastiedustelun Damaskoksen ympäristöä valvovan osaston päällikkö; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivallantekoihin.

9.5.2011

13.

Fawwaz al-Assad

Syntynyt 18.6.1962 Kerdalassa, passi nro 88238

Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivallantekoihin Shabiha-miliisin joukoissa.

9.5.2011

14.

Munzir al-Assad

Syntynyt 1.3.1961 Latakiassa, passi nro 86449 ja nro 842781

Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivallantekoihin Shabiha-miliisin joukoissa.

9.5.2011

15.

Asif Shawkat

Syntynyt 15.1.1950 al-Madehlehissa Tartusissa

Turvallisuus- ja tiedustelupalvelun apulaispäällikkö; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivallantekoihin.

23.5.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Syntynyt 1941

Syyrian kansallisen turvallisuusviraston päällikkö; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivallantekoihin.

23.5.2011

17.

Faruq al Shar'

Syntynyt 10.12.1938

Syyrian varapresidentti; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivallantekoihin.

23.5.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Syntynyt 10.4.1937 (tai 20.5.1937) Hamassa, diplomaattipassi nro 0002250

Syyrian varapresidentti kansallisen turvallisuuden asioissa; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivallantekoihin.

23.5.2011

19.

Mohamed Hamcho

Syntynyt 20.5.1966, passi nro 002954347

Maher al-Assadin lanko; liikemies ja useiden ulkomaisten yhtiöiden paikallinen edustaja; rahoittaa mielenosoitusten tukahduttamiset sallivaa hallintoa.

23.5.2011

20.

Iyad (alias Eyad) Makhlouf

Syntynyt 21.1.1973 Damaskoksessa, passi nro N001820740

Rami Makhloufin veli ja GID:n (yleisen tiedustelun pääosaston) upseeri; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivallantekoihin.

23.5.2011

21.

Bassam al Hassan

 

Presidentin strategisten asioiden neuvonantaja; osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivallantekoihin.

23.5.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Asevoimien esikuntapäällikkö, vastuussa rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistetusta sotilaallisesta voimankäytöstä.

23.5.2011

23.

Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf

Syntynyt 21.1.1973 Damaskoksessa, passi nro N002848852

SyriaTelin varajohtaja ja Rami Makhloufin Yhdysvaltain yhtiön edunvalvoja; rahoittaa mielenosoitusten tukahduttamiset sallivaa hallintoa.

23.5.2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Syntynyt 1951 tai 1946 Kerdahassa.

Presidentin turvajoukkojen päällikkö; osallistunut mielenosoittajiin kohdistettuihin väkivallantekoihin; presidentti Bashar al-Assadin serkku.

23.6.2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Military Housing Establishment -yhtiön johtaja; rahoittaa Syyrian hallintoa; presidentti Bashar al-Assadin serkku.

23.6.2011

26.

Prikaatinkomentaja Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Syntynyt 1.9.1957 Yazdissa Iranissa.

Islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) komentaja, osallistunut välineiden ja tuen toimittamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahduttamista varten.

23.6.2011

27.

Kenraalimajuri Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany)

 

IRGC:n Qods-erikoisjoukkojen komentaja, osallistunut välineiden ja tuen toimittamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahduttamista varten.

23.6.2011

28.

Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Syntynyt 1963 Teheranissa Iranissa.

IRGC:n tiedustelujoukkojen apulaiskomentaja, osallistunut välineiden ja tuen toimittamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahduttamista varten.

23.6.2011

29.

Khalid Qaddur

 

Maher al-Assadin liikekumppani; rahoittaa hallintoa.

23.6.2011

30.

Ra'if Al-Quwatli (alias Ri'af al-Quwatli)

 

Maher al-Assadin liikekumppani; rahoittaa hallintoa.

23.6.2011

31.

Mohammad Mufleh

 

Syyrian sotilastiedustelun päällikkö Haman kaupungissa, osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

1.8.2011

32.

Kenraalimajuri Tawfiq Younes

 

Yleisen tiedustelun pääosaston sisäisen turvallisuuden osaston päällikkö, osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

1.8.2011

33.

Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)

Syntynyt 19.10.1932 Latakiassa Syyriassa

Bashar al-Assadin ja Mahir al-Assadin läheinen liittolainen ja setä, Rami, Ihab ja Iyad Makhloufin liikekumppani ja isä.

1.8.2011

34.

Ayman Jabir

Syntynyt Latakiassa

Mahir al-Assadin liittolainen Shabiha-miliisin joukoissa. Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin sortotoimiin ja väkivaltaisuuksiin sekä Shabiha-miliisin koordinointiin.

1.8.2011

35.

Kenraali Ali Habib Mahmoud

Syntynyt 1939 Tartoussa, nimitettiin puolustusministeriksi 3.6.2009

Puolustusministeri. Vastuussa Syyrian asevoimien siviiliväestöön kohdistamista sortotoimista ja väkivaltaisuuksista.

1.8.2011

36.

Hayel Al-Assad

 

Maher al-Assadin avustaja, armeijan 4. divisioonan sotilaspoliisiyksikön päällikkö, osallistunut tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

37.

Ali al-Salim

 

Johtaja Syyrian puolustusministeriön hankintatoimistossa, joka on Syyrian armeijan kaikkien asehankintojen saapumispiste.

23.8.2011

38.

Nizar al-Assad

(Image)

Bashar al-Assadin serkku; aikaisemmin Nizar Oilfield Supplies -yrityksen johtaja.

Erittäin lähellä tärkeimpiä hallinnon virkamiehiä. Rahoittaa Shabihaa Latakian alueella.

23.8.2011

39.

Prikaatinkenraali Rafiq Shahadah

 

Syyrian sotilastiedustelun 293. osaston (sisäiset asiat) päällikkö Damaskoksessa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin sortotoimiin ja väkivaltaisuuksiin Damaskoksessa. Presidentti Bashar al-Assadin neuvonantaja strategisissa kysymyksissä ja sotilastiedustelussa.

23.8.2011

40.

Prikaatinkenraali Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Syyrian sotilastiedustelun osastopäällikkö Dayr az-Zorissa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin sortotoimiin ja väkivaltaisuuksiin Dayr az-Zorissa ja Alboukamalissa.

23.8.2011

41.

Hassan Bin-Ali al-Turkmani

Syntynyt 1935 Aleppossa

Apulaisvaraministeri, entinen puolustusministeri, presidentti Bashar al-Assadin erityislähettiläs.

23.8.2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Arabisosialistisen Baath-puolueen alueellinen apulaissihteeri vuodesta 2005. Vuosina 2000–2005 alueellisen Baath-puolueen kansallisesta turvallisuudesta vastaava johtaja. Entinen Haman kuvernööri (1998–2000). Presidentti Bashar al-Assadin ja Maher al-Assadin läheinen liittolainen. Johtava päättäjä hallinnossa siviiliväestöön kohdistettujen sortotoimien osalta.

23.8.2011

43.

Ali Douba

 

Vastuussa Haman vuoden 1980 joukkomurhasta; kutsuttu sittemmin Damaskokseen presidentti Bashar al-Assadin erityisneuvonantajaksi.

23.8.2011

44.

Prikaatinkenraali Nawful al-Husayn

 

Syyrian sotilastiedustelun osastopäällikkö Idlibissä. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin sortotoimiin ja väkivaltaisuuksiin Idlibin maakunnassa.

23.8.2011

45.

Prikaatinkenraali Husam Sukkar

 

Presidentin neuvonantaja turvallisuusasioissa. Presidentin neuvonantaja turvallisuusvirastojen toteuttamien siviiliväestöön kohdistettujen sortotoimien ja väkivaltaisuuksien osalta.

23.8.2011

46.

Prikaatinkenraali Muhammed Zamrini

 

Syyrian sotilastiedustelun osastopäällikkö Homsissa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin sortotoimiin ja väkivaltaisuuksiin Homsissa.

23.8.2011

47.

Kenraaliluutnantti Munir Adanov (Adnuf)

 

Syyrian armeijan yleisesikunnan (operaatiot ja koulutus) apulaispäällikkö. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin sortotoimiin ja väkivaltaisuuksiin Syyriassa.

23.8.2011

48.

Prikaatinkenraali Ghassan Khalil

 

Yleisen tiedustelun pääosaston päällikkö. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin sortotoimiin ja väkivaltaisuuksiin Syyriassa.

23.8.2011

49.

Mohammed Jabir

Syntynyt Latakiassa

Shabiha-miliisin jäsen. Maher al-Assadin liittolainen Shabiha-miliisin joukoissa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin sortotoimiin ja väkivaltaisuuksiin sekä Shabiha-miliisin koordinointiin.

23.8.2011

50.

Samir Hassan

 

Maher al-Assadin läheinen liikekumppani. Tiedetään tukevan Syyrian hallintoa taloudellisesti.

23.8.2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Aleppon teollisuuskamarin puheenjohtaja. Tukee Syyrian hallintoa taloudellisesti.

2.9.2011

52.

Emad Ghraiwati

Syntynyt maaliskuussa 1959 Damaskoksessa Syyriassa

Damaskoksen teollisuuskamarin puheenjohtaja (Zuhair Ghraiwati Sons). Tukee Syyrian hallintoa taloudellisesti.

2.9.2011

53.

Tarif Akhras

Syntynyt 1949 Homsissa Syyriassa

Akhras-konsernin (perushyödykkeet ja niihin liittyvä kaupankäynti, jalostus sekä logistiikka) perustaja, Homs. Tukee Syyrian hallintoa taloudellisesti.

2.9.2011

54.

Issam Anbouba

Syntynyt 1949 Latakiassa Syyriassa

Issam Anbouba Est. for agro-industry -yhtiön puheenjohtaja. Tukee Syyrian hallintoa taloudellisesti.

2.9.2011

55.

Tayseer Qala Awwad

Syntynyt 1943 Damaskoksessa

Oikeusministeri. Tekee yhteistyötä Syyrian hallinnon kanssa mm. tukemalla sen harjoittamia mielivaltaisia pidätyksiä ja vangitsemisia.

23.9.2011

56.

Adnan Hassan Mahmoud

Syntynyt 1966 Tartoussa

Viestintäministeri. Tekee yhteistyötä Syyrian hallinnon kanssa mm. tukemalla ja edistämällä sen viestintäpolitiikkaa.

23.9.2011

57.

Kenraalimajuri Jumah al-Ahmad

 

Erikoisjoukkojen komentaja. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

58.

Eversti Lu'ai al-Ali

 

Syyrian sotilastiedustelun Deraan osaston päällikkö. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista Deraassa.

14.11.2011

59.

Kenraaliluutnantti Ali Abdullah Ayyub

 

Syyrian armeijan yleisesikunnan apulaispäällikkö (henkilöstö). Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

60.

Kenraaliluutnantti Jasim al-Furayj

 

Yleisesikunnan päällikkö. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

61.

Kenraali Aous (Aws) Aslan

Syntynyt 1958

Tasavaltalaiskaartin pataljoonanpäällikkö. Lähellä Maher al-Assadia ja presidentti al-Assadia. Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin sortotoimiin eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

62.

Kenraali Ghassan Belal

 

Kenraali, 4. divisioonan reservitoimiston komentaja. Maher al-Assadin neuvonantaja ja turvallisuusoperaatioiden koordinaattori. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista sortotoimista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

Johtaa Berri-suvun miliisejä. Vastuussa hallitusta kannattavista miliiseistä, jotka ovat osallistuneet siviiliväestöön kohdistettuihin sortotoimiin Aleppossa.

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

Syyrian elektronisen armeijan jäsen. Osallistunut väkivaltaisiin sortotoimiin ja väkivallan lietsontaan siviiliväestöä vastaan eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

65.

Kenraalimajuri Zuhair Hamad

 

Yleisen tiedustelun pääosaston apulaispäällikkö. Vastuussa väkivallan käytöstä eri puolilla Syyriaa sekä mielenosoittajien pelottelusta ja kidutuksesta.

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

Siviili – Syyrian elektronisen armeijan (maavoimien tiedustelupalvelun) päällikkö. Osallistunut väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin ja väkivallan lietsontaan siviiliväestöä vastaan eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

Syyrian elektronisen armeijan jäsen. Osallistunut väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin ja väkivallan lietsontaan siviiliväestöä vastaan eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

Varasisäasiainministeri. Vastuussa väkivallan käytöstä siviiliväestöä vastaan Syyriassa.

14.11.2011

69.

Kenraalimajuri Nazih

 

Yleisen tiedustelun pääosaston apulaisjohtaja. Vastuussa väkivallan käytöstä eri puolilla Syyriaa sekä mielenosoittajien pelottelusta ja kidutuksesta.

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

4. divisioonan pataljoonankomentaja. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista sortotoimista Deïr el-Zorissa.

14.11.2011

71.

Kenraalimajuri Wajih Mahmud

 

18. panssaridivisioonan komentaja. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista Homsissa.

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

Syntynyt 24.8.1959 Damaskoksessa. Osoite: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus. Syyrian passi nro 004326765 myönnetty 2.11.2008, voimassa marraskuuhun 2014.

Asianajaja Barreau de Paris'ssa.

Johtaa Sabbagh et Associés -lakiasiaintoimistoa (Damaskos). Rami Makhloufin ja Khaldoun Makhloufin oikeudellinen ja taloudellinen neuvonantaja sekä asiainhoitaja. Bashar al-Assadin liittolainen kiinteistöhankkeen rahoituksessa Latakiassa. Tukee hallintoa taloudellisesti.

14.11.2011

73.

Kenraaliluutnantti Mustafa Tlass

 

Yleisesikunnan apulaispäällikkö (logistiikka ja hankinnat). Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

74.

Kenraalimajuri Fu'ad Tawil

 

Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelun apulaispäällikkö. Vastuussa väkivallan käytöstä eri puolilla Syyriaa sekä mielenosoittajien pelottelusta ja kidutuksesta.

14.11.2011

75.

Mohammad al-Jleilati

Syntynyt 1945 Damaskoksessa

Valtiovarainministeri. Vastaa Syyrian taloudesta.

1.12.2011

76.

Mohammad Nidal al-Shaar

Syntynyt 1956 Aleppossa

Talous- ja kauppaministeri. Vastaa Syyrian taloudesta.

1.12.2011

77.

Kenraaliluutnantti Fahid al-Jassim

 

Esikuntapäällikkö. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

78.

Kenraalimajuri Ibrahim al-Hassan

 

Apulaisesikuntapäällikkö. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

79.

Prikaatinkenraali Khalil Zghraybih

 

14. divisioona. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

80.

Prikaatinkenraali Ali Barakat

 

Tasavaltalaiskaartin divisioonan 103. prikaati. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

81.

Prikaatinkenraali Talal Makhluf

 

Tasavaltalaiskaartin divisioonan 103. prikaati. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

82.

Prikaatinkenraali Nazih Hassun

 

Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelu. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

83.

Kapteeni Maan Jdiid

 

Presidentin henkivartiokaarti. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

84.

Muahmamd al-Shaar

 

Poliittisen turvallisuuden osasto. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

85.

Khald al-Taweel

 

Poliittisen turvallisuuden osasto. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

Poliittisen turvallisuuden osasto. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011


B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Bena Properties

 

Rami Makhloufin määräysvallassa; rahoittaa nykyistä hallintoa.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damascus

Puh.: 963 112110059 /963 112110043

Faksi: 963 933333149

Rami Makhloufin määräysvallassa; rahoittaa nykyistä hallintoa.

23.6.2011

3.

Hamcho International (Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus

Puh.: 963 112316675

Faksi: 963 112318875

Internetsivusto: www.hamshointl.com

Sähköposti: info@hamshointl.com ja hamshogroup@yahoo.com

Mohamed Hamchon (Hamshon) määräysvallassa; rahoittaa nykyistä hallintoa.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Riyad Chalichen ja puolustus-ministeriön määräysvallassa oleva julkisia urakoita hoitava yhtiö; rahoittaa nykyistä hallintoa.

23.6.2011

5.

Poliittisen turvallisuuden pääosasto

 

Syyrian valtion yksikkö, osallistunut suoraan tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

6.

Yleisen tiedustelun pääosasto

 

Syyrian valtion yksikkö, osallistunut suoraan tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

7.

Sotilastiedustelun pääosasto

 

Syyrian valtion yksikkö, osallistunut suoraan tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

8.

Ilmavoimien tiedustelupalvelu

 

Syyrian valtion yksikkö, osallistunut suoraan tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

9.

IRGC:n Qods- erikoisjoukot (Quds- erikoisjoukot)

Teheran, Iran

Qods (tai Quds)-erikoisjoukot ovat IRGC:n erityisosasto, joka on osallistunut välineiden ja tuen toimittamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahduttamista varten ja toimittanut teknistä apua, välineitä ja tukea Syyrian turvallisuusyksiköille kansalaisten mielenosoitusten tukahduttamista varten.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Cham Holding -yhtiön tytäryhtiö (osoite: Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525

Puh.: 00 963 11 99 62)

Nykyistä hallintoa rahoittava taloudellinen yhteisö.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Cham Holding -yhtiön tytäryhtiö (osoite: Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525

Puh.: 00 963 11 99 62)

Nykyistä hallintoa rahoittava taloudellinen yhteisö.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Osoite: Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic

Puh.: (+963) 11 2456777 ja 2218602

Faksi: (+963) 11 2237938 ja 2211186

Pankin sähköposti: Publicrelations@reb.sy,

Internetsivusto: www.reb.sy

Valtion omistama pankki, joka antaa rahoitustukea nykyiselle hallinnolle.

2.9.2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Puh.: +963-11-5667274, +963-11-5667271

Faksi: +963-11-5667272

Internetsivusto: http://www.addounia.tv

Addounia TV on yllyttänyt väkivaltaan Syyrian siviiliväestöä vastaan.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O. Box 9525

Puh.: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Faksi: +963 (11) 673 1274

Sähköposti: info@chamholding.sy

Internetsivusto: www.chamholding.sy

Rami Makhloufin määräysvallassa; Syyrian suurin holdingyhtiö, hyötyy nykyisestä hallinnosta ja tukee sitä.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)

Osoite: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damascus – Syria

Puh.: +963-11-2212345

Faksi: +963-11-44694450

Sähköposti: sales@eltelme.com

Internetsivusto: www.eltelme.com

Valmistaa ja toimittaa televiestintälaitteita armeijalle.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Osoite: Dara'a Highway, Damascus, Syria

Puh.: +963-11-6858111

Matkapuh.: +963-933-240231

Rakentaa sotilaskasarmeja, rajavartioasemia ja muita rakennuksia armeijan tarpeisiin.

23.9.2011

17.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Osoite: Adra Free Zone Area Damascus, Syria

Puh.: +963-11-5327266

Matkapuh.: +963-933-526812 +963-932-878282

Faksi:+963-11-5316396

Sähköposti: sorohco@gmail.com

Internetsivusto: http://sites.google.com/site/sorohco

Investointeja paikallisiin sotilasteollisuus-hankkeisiin, valmistaa aseiden osia ja niihin liittyviä komponentteja. Yhtiö on kokonaan Rami Makhloufin omistuksessa.

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900

Puh.: +963 11 61 26 270

Faksi: +963 11 23 73 97 19

Sähköposti: info@syriatel.com.sy;

Internetsivusto: http://syriatel.sy/

Rami Makhloufin määräysvallassa; rahoittaa hallintoa: maksaa lisenssisopimuksensa perusteella 50 prosenttia voitostaan hallitukselle.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damascus

Puh.: +963 - 11- 2260805

Faksi: +963 - 11 - 2260806

Sähköposti: mail@champress.com

Internetsivusto: www.champress.net

Televisiokanava, joka osallistuu propagandakampanjoihin ja mielenosoittajien vastaisen väkivallan lietsomiseen.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free Zone

Puh.: 00963 11 2137400

Faksi: 00963 11 2139928

Sanomalehti, joka osallistuu propagandakampanjoihin ja mielenosoittajien vastaisen väkivallan lietsomiseen.

1.12.2011

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique; SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun (Syyrian tieteellinen tutkimuskeskus)

Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus

Tukee Syyrian armeijaa tarvikehankinnoissa, joita käytetään mielenosoittajien valvontaan ja sortamiseen.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, Damascus

Puh.: 963112725499

Faksi: 963112725399

Valeyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteisia tarvikkeita.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, Damascus

Puh./faksi: 963114471080

Valeyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteisia tarvikkeita.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus

Valeyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteisia tarvikkeita.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damascus

Puh.: + 963-11-511 13 52

Faksi: + 963-11-511 01 17

Valeyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteisia tarvikkeita.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966, Abou Bakr Al- Seddeq St., Damascus

ja P.O. Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damascus

ja P.O. Box 21120 Baramkeh, Damascus

Puh.: 963112121816, 963112121834, 963112214650, 963112212743, 963115110117

Valeyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteisia tarvikkeita.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria

Valtion omistama yhtiö, joka vastaa kaikesta öljyn viennistä Syyriasta. Antaa rahoitustukea nykyiselle hallinnolle.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damascus, Syria

Puh.: 963113141635

Faksi: 963113141634

Sähköposti: info@gpc-sy.com

Valtion omistama öljy-yhtiö. Antaa rahoitustukea nykyiselle hallinnolle.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham -Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building

P.O. Box 7660 Damascus – Syria.

Puh.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Faksi: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Yhteisyritys, josta GPC omistaa 50 prosenttia. Antaa rahoitustukea nykyiselle hallinnolle.

1.12.2011

LIITE II a

LUETTELO 14 ARTIKLASSA JA 15 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA YHTEISÖISTÄ JA ELIMISTÄ

Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Commercial Bank of Syria

Damaskoksen toimipiste, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Aleppon toimipiste, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; kaikki toimistot ympäri maailmaa [NPWMD]

Internetsivusto: http://cbs-bank.sy/En-index.php

puhelin: +963 11 2218890

faksi: +963 11 2216975

keskusjohto: dir.cbs@mail.sy

Valtion omistama pankki, joka antaa rahoitustukea hallinnolle.

13.10.2011


LIITE III

LUETTELO JÄSENVALTIOIDEN TOIMIVALTAISISTA VIRANOMAISISTA JA OSOITE EUROOPAN KOMISSIOLLE TOIMITETTAVIA ILMOITUKSIA VARTEN

A.

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset:

 

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

 

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

TANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

SAKSA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

KREIKKA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

ESPANJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

ALANKOMAAT

http://www.minbuza.nl/sancties

 

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALI

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

 

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

 

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia varten:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

CHAR 12/106

B-1049 Brussels

Belgium

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu

Puhelin: +(32-2) 295 55 85


LIITE IV

LUETTELO 6 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA RAAKAÖLJYSTÄ JA ÖLJYTUOTTEISTA

HS-nimike

Kuvaus

2709 00

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa’at

2710

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa’at; muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia; jäteöljyt (CN-koodiin 2710 19 21 kuuluvan lentopetrolin ostamista Syyriassa ei kuitenkaan kielletä edellyttäen, että se on tarkoitettu ja käytetään yksinomaan sen ilma-aluksen lentotoiminnan jatkumiseen, johon se on lastattu)

2712

Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini (slack wax), otsokeriitti, ruskohiilivaha, turvevaha ja muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti tai muulla menetelmällä valmistetut tuotteet, myös värjätyt

2713

Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet

2714

Luonnonbitumi ja -asfaltti; bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka; asfaltiitit ja asfalttikivi

2715 00 00

Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, kivennäistervaan tai kivennäistervapikeen perustuvat bitumiset seokset (esim. bitumimastiksi ja "cut-backs").


LIITE V

4 ARTIKLASSA TARKOITETUT LAITTEET, TEKNOLOGIA JA OHJELMISTOT

Yleinen huomautus

Sen estämättä, mitä tässä liitteessä säädetään, sitä ei sovelleta:

a)

laitteisiin, teknologiaan tai ohjelmistoihin, jotka on määritelty neuvoston asetuksen (EY)N:o 428/2009 (1) liitteessä I tai yhteisessä puolustustarvikeluettelossa; tai

b)

ohjelmistoihin, jotka on tarkoitettu käyttäjän itsensä asennettaviksi ilman toimittajan antamaa merkittävää tukea ja jotka ovat yleisesti yleisön saatavissa siten, että niitä myydään vähittäismyyntipisteissä varastosta ja rajoituksetta seuraavin tavoin:

i)

käsikaupassa,

ii)

postimyynnissä,

iii)

elektronisesti tapahtuvassa myynnissä, tai

iv)

puhelinmyynnissä, tai

c)

ohjelmistoihin, jotka ovat vapaasti käytettävissä.

Kohdissa A, B, C, D ja E olevilla luokilla tarkoitetaan asetuksessa (EY) N:o 428/2009 tarkoitettuja luokkia.

4 artiklassa tarkoitettuja laitteita, teknologiaa ja ohjelmistot ovat seuraavat:

A.

Laitteiden luettelo

DPI-tekniikkaan (Deep Packet Inspection) perustuvat laitteet,

verkkoliikennetietojen kuuntelulaitteet (Network Interception equipment), mukaan lukien kuuntelun hallintalaitteet (Interception Management equipment) ja tietojen säilyttämis- ja älylaitteet (Data Retention Link Intelligence equipment),

radiotaajuuksien seurantalaitteet (Radio Frequency monitoring equipment),

verkko- ja satelliittihäirintälaitteet (Network and Satellite jamming equipment),

virustartuntalaitteet (Remote Infection equipment),

puheentunnistus- ja -käsittelylaitteet (Speaker recognition/processing equipment),

IMSI (2), MSISDN (3), IMEI (4) ja TMSI (5) kuuntelu- ja seurantalaitteet,

taktiset SMS (6)-, GSM (7)-, GPS (8)-, GPRS (9)-, UMTS (10)-, CDMA (11)- ja PSTN (12)-laitteiden kuuntelu- ja seurantalaitteet,

DHCP (13),- SMTP (14)- ja GTP (15)-tietojen kuuntelu- ja seurantalaitteet,

kaavantunnistus- ja kaavanprofilointilaitteet (Pattern Recognition and Pattern Profiling equipment),

etätutkintalaitteet (Remote Forensics equipment),

semanttiset prosessorilaitteet (Semantic Processing Engine equipment),

WEP ja WPA -koodinmurtamislaitteet,

puheensiirtoa internetissä koskeva suljetut ja standardit protokollat (Voice over Internet proprietary and standard protocol, VoIP).

B.

Ei käytetä.

C.

Ei käytetä.

D.

Edellä A kohdassa mainittujen laitteiden kehittämiseen, tuotantoon ja käyttöön käytettävät ohjelmistot.

E.

Edellä A kohdassa mainittujen laitteiden kehittämiseen, tuotantoon ja käyttöön käytettävä teknologia.

Näihin luokkiin kuuluvat laitteet, teknologian ja ohjelmistot kuuluvat tämän liitteen soveltamisalaan ainoastaan siltä osin kuin ne vastaavat yleistä luonnehdintaa ‧internet-, puhelin- ja satelliittiviestinnän kuuntelu- ja seurantajärjestelmät‧.

Tässä liitteessä ‧seurannalla ‧ tarkoitetaan puhelun sisällön tai verkkotietojen hankintaa, poimintaa, dekoodausta, tallennusta, käsittelyä, analysointia ja arkistointia.


(1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009, annettu 5 päivänä toukokuuta 2009, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta (EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1).

(2)  IMSI – International Mobile Subscriber Identity – on yksilöllinen matkapuhelimen tunnistuskoodi, joka sisältyy SIM-korttiin ja jonka avulla kyseinen SIM-kortti voidaan tunnistaa käyttämällä GSM- ja UMTS-verkkoja.

(3)  MSISDN – Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number – on numero, jonka perusteella tunnistetaan GSM- tai UMTS-matkapuhelinverkon tilaus. Toisin sanoen se on matkapuhelimen SIM-kortin puhelinnumero ja siten sen perusteella tunnistetaan matkapuhelimen tilaaja ja IMSI-koodi.

(4)  IMEI – International Mobile Subscriber Identity – on yleensä yksilöllinen numero, jonka perusteella tunnistetaan GSM-, WCDMA- ja IDEN-matkapuhelimet ja osa satelliittipuhelimista. Se on tavallisesti merkitty puhelimen akkuosastoon. Kuuntelu voidaan määrittää IMEI- ja IMSI- sekä MSISDN-numeron perusteella.

(5)  TMSI –Temporary Mobile Subscriber Identity – on tunniste, joka yleisimmin lähetetään matkapuhelimen ja verkon välillä.

(6)  SMS tulee sanoista Short Message System.

(7)  GSM on maailmanlaajuinen digitaalinen matkaviestintästandardi (Global System for Mobile Communications).

(8)  GPS – Global Positioning System – on maailmanlaajuinen paikantamisjärjestelmä.

(9)  GPRS – General Package Radio Service.

(10)  UMTS – Universal Mobile Telecommunication System.

(11)  CDMA – Code Division Multiple Access.

(12)  PSTN – Public Switch Telephone Networks.

(13)  DHCP – Dinamyc Host Configuration Protocol.

(14)  SMTP – Simple Mail Transfer Protocol.

(15)  GTP – GPRS Tunneling Protocol.


LIITE VI

LUETTELO 8 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA KESKEISISTÄ LAITTEISTA JA TEKNOLOGIASTA

Yleiset huomautukset

1.

Tähän liitteeseen sisältyvää kieltoa ei saa kiertää sellaisten ei-kiellettyjen tuotteiden (tuotantolaitos mukaan luettuna) viennillä, jotka sisältävät yhden tai useamman kielletyn komponentin, joka on tuotteen olennainen osa ja joka on mahdollista irrottaa tai käyttää toisiin tarkoituksiin.

Huom.:

Arvioitaessa sitä, onko kiellettyä komponenttia pidettävä olennaisena osana, on välttämätöntä punnita määrään, arvoon ja teknologiseen tietotaitoon liittyviä tekijöitä sekä muita erityistekijöitä, jotka voisivat osoittaa kielletyn komponentin olevan toimitettavien tuotteiden olennainen osa.

2.

Tässä liitteessä määriteltyihin tuotteisiin kuuluvat sekä uudet että käytetyt tuotteet.

3.

‧Yksinkertaisissa lainausmerkeissä‧ olevien termien määritelmät on esitetty asiaankuuluvassa teknisessä huomautuksessa.

4.

"Kaksinkertaisissa lainausmerkeissä" olevien termien määritelmät on esitetty asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I.

Yleinen teknologiahuomautus (YTH)

1.

"Teknologia", jota "tarvitaan" kiellettyjen tuotteiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten, on kielletty myös silloin, kun se on sovellettavissa ei-kiellettyihin tuotteisiin.

2.

Kiellot eivät koske sitä "teknologiaa", joka on vähimmäisvaatimus sellaisten tuotteiden käyttöönoton, toiminnan, huollon (tarkastuksen) ja korjauksen kannalta, jotka eivät ole kiellettyjä tai joiden vienti on sallittu tämän asetuksen mukaisesti.

3.

"Teknologian" siirtokielto ei koske "julkista" tietoa, "tieteellistä perustutkimusta" eikä patenttihakemuksiin tarvittavaa vähimmäistietoa.

Raakaöljyn ja maakaasun etsintä ja tuotanto

1.A   Välineet

1.

Geofysikaalisissa tutkimuksissa käytettävät laitteet, ajoneuvot, alukset ja ilma-alukset, jotka on erityisesti suunniteltu tai mukautettu hankkimaan tietoa öljyn ja maakaasun etsintää varten, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

2.

Anturit, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäviksi öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivoissa, myös anturit, joita käytetään mittaukseen porauksen aikana, ja niihin liittyvät laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu hankkimaan ja tallentamaan antureiden välittämää tietoa.

3.

Porauslaitteet, jotka on suunniteltu kallioperän poraukseen erityisesti etsittäessä tai tuotettaessa öljyä, maakaasua ja muita luonnossa esiintyviä hiilivetyjä.

4.

Poranterät, poraputket, porakaulukset, keskittimet ja muut laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäviksi öljy- ja maakaasuteollisuudessa porauskaivojen porauslaitteissa.

5.

Porauskaivon venttiilit, puhkeamisen estimet ja turvasulkulaitteet sekä niihin erityisesti suunnitellut komponentit, jotka täyttävät API- ja ISO-spesifikaatiot öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivojen käyttöön suunnitelluille laitteille.

Tekniset huomautukset:

a.

‧Puhkeamisen estin‧ on laite, jota tyypillisesti käytetään maanpinnan tasolla (tai merenpohjan tasolla, jos on kyse vedenalaisesta porauksesta) porauksen aikana estämään öljyn ja/tai kaasun kontrolloimaton vuoto porauskaivosta.

b.

‧Turvasulkulaite‧ on laite, jota tyypillisesti käytetään kontrolloimaan nesteiden virtausta porauskaivosta, kun se on valmis ja öljyn- ja/tai maakaasun tuotanto on aloitettu.

c.

Tässä ‧API- ja ISO-spesifikaatioilla‧ tarkoitetaan American Petroleum Instituten spesifikaatioita 6A, 16A, 17D ja 111W ja/tai Kansainvälisen standardoimisjärjestön (International Organisation for Standardisation) spesifikaatioita 10423 ja 13533, öljy- ja maakaasuteollisuudessa poraus- ja tuotantolaitteissa käytettävät kaivoventtiilit ja turvasulkulaitteet.

6.

Raakaöljyn ja maakaasun poraus- ja tuotantolautat.

7.

Alukset ja proomut, jotka sisältävät porauslaitteita ja/tai raakaöljyn jalostuslaitteita, joita käytetään öljyn, maakaasun ja muiden luonnossa esiintyvien syttyvien aineiden tuotannossa.

8.

Neste-/kaasuerottimet, jotka täyttävät API-spesifikaation 12J ja jotka on erityisesti suunniteltu öljy- tai maakaasuteollisuuden porauskaivon tuotannon käsittelyyn öljyjen erottamiseksi vedestä ja maakaasun erottamiseksi nesteistä.

9.

Maakaasun ensijalostuksessa ja siirrossa käytettävät kaasukompressorit, joiden suunnittelupaine on vähintään 40 baaria (PN 40 ja/tai ANSI 300) ja joiden imukyky on vähintään 300 000 Nm3/h, lukuun ottamatta paineistetun maakaasun (Compressed Natural Gas, CNG) tankkausasemille tarkoitettuja kaasukompressoreita, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

10.

Öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivoissa käytettävät vedenalaiset tuotannonvalvontalaitteet ja niiden komponentit, jotka täyttävät ‧API- ja ISO-spesifikaatiot‧.

Tekninen huomautus:

Tässä ‧API- ja ISO-spesifikaatioilla‧ tarkoitetaan American Petroleum Instituten spesifikaatiota 17F ja/tai Kansainvälisen standardoimisjärjestön spesifikaatiota 13628, vedenalaiset tuotannonvalvontalaitteet.

11.

Pumput, tyypillisesti korkeakapasiteettiset ja/tai korkeapaineiset pumput (yli 0,3 m3 minuutissa ja/tai 40 baaria), jotka on erityisesti suunniteltu pumppaamaan porauslietettä ja/tai sementtiä öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivoihin.

1.B   Testaus- ja tarkastuslaitteet

1.

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu porauslietteen, öljynporauskaivon sementtien ja muiden erityisesti öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivojen käyttöön suunniteltujen ja/tai tarkoitettujen materiaalien näytteenottoon, testaamiseen ja ominaisuuksien analysointiin.

2.

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu kivi-, neste- ja kaasunäytteiden ja muiden öljy- ja/tai maakaasuteollisuuden porauskaivosta joko porauksen aikana tai sen jälkeen tai niihin liittyvissä ensijalostusyksiköissä talteenotettujen materiaalien näytteenottoon, testaukseen ja ominaisuuksien analysointiin.

3.

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu keräämään ja tulkitsemaan tietoja öljy- ja/tai maakaasuteollisuuden porauskaivon fyysisestä ja mekaanisesta tilasta ja määrittämään kallioperän ja varannon ominaisuuksia paikan päällä.

1.C   Materiaalit

1.

Porauslietteet, porauslietteiden lisäaineet ja niiden komponentit, jotka on erityisesti tarkoitettu vakauttamaan öljyn ja maakaasun porauskaivoja porauksen aikana, nostamaan porausliete pintaan ja voitelemaan ja jäähdyttämään porauslaitteita porauskaivossa.

2.

Sementit ja muut materiaalit, jotka täyttävät ‧API- ja ISO-spesifikaatiot‧ öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivojen käyttöön tarkoitetuille materiaaleille.

Tekninen huomautus:

‧API- ja ISO-spesifikaatioilla‧ tarkoitetaan American Petroleum Instituten spesifikaatiota 10A tai Kansainvälisen standardoimisjärjestön spesifikaatiota 10426, öljy- ja maakaasuteollisuudessa porauskaivon sementoinnissa käytettävät sementit ja raaka-aineet.

3.

Korroosionesto-, emulsionkäsittely- ja vaahdonestoaineet ja muut kemikaalit, jotka on erityisesti tarkoitettu käytettäviksi porauksessa ja porauskaivosta saatavan raakaöljyn ensijalostuksessa.

1.D   Ohjelmistot

1.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu keräämään ja tulkitsemaan tietoja, jotka on saatu seismisistä, sähkömagneettisista, magneettisista tai vetovoimatutkimuksista öljy- tai maakaasuesiintymän määrittämiseksi.

2.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tallentamaan, analysoimaan ja tulkitsemaan porauksen ja tuotannon aikana saatuja tietoja, jotta voidaan arvioida öljy- ja maakaasuvarantojen fyysisiä ominaisuuksia ja käyttäytymistä.

3.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu raakaöljyn tuotanto- ja jalostuslaitosten tai tällaisten laitosten erityisyksiköiden "käyttöön".

1.E   Teknologia

1.

"Teknologia", jota "tarvitaan" 1.A.01–1.A.11 kohdassa tarkoitettujen laitteiden "kehittämiseen", "tuotantoon" ja "käyttöön".

Raakaöljyn jalostus ja maakaasun nesteytys

2.A   Välineet

1.

Lämmönvaihtimet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a.

levylämmönvaihtimet, joiden pinnan suhde tilavuuteen on suurempi kuin 500 m2/m3 ja jotka on erityisesti suunniteltu maakaasun esijäähdytykseen;

b.

kierukkalämmönvaihtimet, jotka on erityisesti suunniteltu maakaasun nesteyttämiseen tai alijäähdytykseen.

2.

Kryogeeniset pumput alle -120 °C asteen lämpötiloissa tapahtuvaa väliaineiden kuljetusta varten, joiden kuljetuskapasiteetti on yli 500 m3/h, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

3.

‧Coldbox‧ ja ‧coldbox‧-laitteet, joita ei ole määritetty 2.A.1 kohdassa.

Tekninen huomautus:

‧Coldbox‧-laitteella tarkoitetaan erityisesti LNG-laitoksille suunniteltua rakennetta, jossa tuotantoprosessin nesteytysvaihe tapahtuu. ‧Coldbox‧ käsittää lämmönvaihtimet, putkistot, muut instrumentit ja lämpöeristeet. ‧Coldboxin‧ sisälämpötila on alle –120 °C (maakaasun nesteytymislämpötila). ‧Coldboxin‧ tehtävänä on edellä mainittujen laitteiden lämpöeristys.

4.

Laivausterminaalien laitteet nesteytetyille kaasuille, joiden lämpötila on alle – 120 °C, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

5.

Joustavat ja joustamattomat siirtolinjat, joiden halkaisija on yli 50 mm, alle -120 °C asteessa tapahtuvaa väliaineiden kuljetusta varten.

6.

LNG-kuljetuksiin erityisesti suunnitellut merialukset.

7.

Sähköstaattiset suolanpoistolaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu epäpuhtauksien kuten suolojen, kiintoaineiden ja veden poistamiseen raakaöljystä, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

8.

Kaikki krakkausyksiköt, myös vetykrakkausyksiköt, ja koksaamot, jotka on erityisesti suunniteltu tyhjökaasuöljyjen tai tyhjöjäännöksen muuntamiseen, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

9.

Vedynpoistoyksiköt, jotka on erityisesti suunniteltu bensiinin, dieseljakeiden ja kerosiinin rikinpoistoon, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

10.

Katalyyttiset reformointiyksiköt, jotka on erityisesti suunniteltu sellaisen bensiinin, josta on poistettu rikki, muuntamiseen korkeaoktaaniseksi bensiiniksi, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

11.

Jalostusyksiköt C5-C6–jakeiden isomerointia varten ja jalostusyksiköt kevyiden olefiinien alkylointia varten hiidivetyjakeiden oktaani-indeksin parantamiseksi.

12.

Pumput, jotka on erityisesti suunniteltu raakaöljyn ja polttoaineiden kuljettamiseen ja joiden kapasiteetti on vähintään 50 m3/h, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

13.

Putket, joiden ulompi halkaisija on vähintään 0,2 m ja jotka on valmistettu jostakin seuraavista materiaaleista:

a.

ruostumaton teräs, joka sisältää vähintään 23 painoprosenttia kromia;

b.

ruostumattomat teräkset ja nikkelipohjaiset seokset, joiden ‧pistekorroosiokestävyyden ekvivalentin‧ arvo on yli 33.

Tekninen huomautus:

‧Pistekorroosiokestävyyden ekvivalentin (pitting resistance equivalent, PRE)‧ arvo ilmaisee ruostumattomien terästen tai nikkeliseosten piste- tai rakokorroosiokestävyyden. Ruostumattomien terästen ja nikkeliseosten pistekorroosiokestävyys riippuu lähinnä niiden koostumuksesta, etenkin kromi-, molybdeeni- ja typpipitoisuudesta. PRE-arvo lasketaan seuraavalla kaavalla:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14.

‧Putkipossut‧ (Pipeline Inspection Gauge(s)) ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

Tekninen huomautus:

‧Putkipossu‧ on laite, jota tyypillisesti käytetään putkiston puhdistamiseen tai tarkastamiseen sisältä (korroosiotilanteen tai halkeamien kartoittamiseksi), ja sen käyttövoimana toimii putkistossa olevan tuotteen paine.

15.

Välineet putkipossujen laukaisemiseksi ja niiden poistamiseksi.

16.

Raakaöljyn ja polttoaineiden varastointiin tarkoitetut säiliöt, joiden tilavuus on yli 1 000 m3 (1 000 000 litraa), ja erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit seuraavasti:

a.

kiinteäkattoiset säiliöt;

b.

uivakattoiset säiliöt.

17.

Vedenalaiset joustavat putket, jotka on erityisesti suunniteltu hiilivetyjen ja injektionesteiden, veden tai kaasun kuljetukseen ja joiden halkaisija on suurempi kuin 50 mm.

18.

Porauslautan kansi- tai vedenalaisissa rakenteissa käytettävät joustavat korkeapaineputket.

19.

Isomerointilaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu korkeaoktaanisen bensiinin valmistamiseen kevyistä hiilivedyistä, ja erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit.

2.B   Testaus- ja tarkastuslaitteet

1.

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu raakaöljyn ja polttoaineiden laadun (ominaisuuksien) testaamiseen ja analysointiin.

2.

Valvontajärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu suolanpoistoprosessin valvontaan ja optimointiin.

2.C   Materiaalit

1.

Dietyyliglukoli (CAS 111-46-6), trietyleeniglykoli (CAS 112-27-6).

2.

N-metyylipyrrolidoni (CAS 872-50-4), sulfolaani (CAS 126-33-0).

3.

Luonnolliset tai synteettiset zeoliitit, jotka on erityisesti tarkoitettu nesteiden katalyyttiseen krakkaukseen tai kaasujen, myös maakaasujen, puhdistamiseen ja/tai kuivaukseen.

4.

Katalyytit hiilivetyjen krakkaukseen ja muuntamiseen seuraavasti:

a.

erityisesti katalyyttista reformointiprosessia varten tarkoitetut (platinaryhmän) yksittäiset metallit alumiinioksidin tai zeoliitin pinnalla;

b.

erityisesti katalyyttista reformointiprosessia varten tarkoitetut seosmetallit (platinan ja muiden jalometallien seokset) alumiinioksidin tai zeoliitin pinnalla;

c.

erityisesti katalyyttista rikinpoistoprosessia varten tarkoitetut molybdeeniä sisältävät koboltti- ja nikkelikatalyytit alumiinioksidin tai zeoliitin pinnalla;

d.

erityisesti katalyyttista vetykrakkausprosessia varten tarkoitetut palladium-, nikkeli-, kromi- ja volframikatalyytit alumiinioksidin tai zeoliitin pinnalla.

5.

Bensiinin lisäaineet, jotka on erityisesti valmistettu bensiinin oktaaniluvun nostamiseksi.

Huomautus:

Tähän kohtaan sisältyvät etyyli-tert-butyylieetteri (ETBE)(CAS 637-92-3) ja metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D   Ohjelmistot

1.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu LNG-laitosten tai niiden yksiköiden "käyttöön".

2.

"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu öljynjalostukseen tarkoitettujen laitosten (ja niiden yksiköiden) "kehittämiseen", rakentamiseen ("tuotantoon") tai "käyttöön".

2.E   Teknologia

1.

Raakamaakaasun muokkaukseen ja puhdistukseen tarkoitettu "teknologia" (kuivaus, puhdistus, epäpuhtauksien poisto).

2.

Maakaasun nesteytykseen tarkoitettu "teknologia", mukaan luettuna LNG-laitosten "kehittämiseen", rakentamiseen ("tuotantoon") tai "käyttöön" tarvittava "teknologia".

3.

Nesteytetyn maakaasun kuljetukseen tarkoitettu "teknologia".

4.

Erityisesti nesteytetyn maakaasun kuljettamiseen tarkoitettujen alusten "kehittämiseen", valmistamiseen ("tuotantoon") tai "käyttöön""tarvittava""teknologia".

5.

Raakaöljyn ja polttoaineiden varastointiin tarkoitettu "teknologia".

6.

Jalostuslaitoksen "kehittämiseen", rakentamiseen ("tuotantoon") tai "käyttöön" tarvittava "teknologia", esimerkiksi:

6.1

kevyiden olefiinien muuntamiseen bensiiniksi tarkoitettu "teknologia";

6.2

katalyyttinen reformointi- ja isomerointiteknologia;

6.3

katalyyttinen ja lämpökrakkausteknologia.


LIITE VII

12 artiklassa tarkoitetut laitteet ja teknologia

8406 81

Höyryturbiinit, joiden teho on suurempi kuin 40 MW

8411 82

Kaasuturbiinit, joiden teho on suurempi kuin 5 000 kW

ex 8501

Kaikki sähkömoottorit ja -generaattorit, joiden antoteho on suurempi kuin 3 MW tai 5 000 kVA.


Top