Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0186

2012/186/EU: Komission delegoitu päätös, annettu 3 päivänä helmikuuta 2012 , tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/42/EY muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 101, 11.4.2012, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 018 P. 299 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2012/186/oj

11.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 101/5


KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS,

annettu 3 päivänä helmikuuta 2012,

tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/42/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2012/186/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/42/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan tilastojen tuottamisessa käyttäjien tarpeiden ja vastaajille aiheutuvan rasitteen olisi oltava tasapainossa.

(2)

Tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun unionin lainsäädännön nojalla kerätyistä nykyisistä tiedoista sekä tietojen levittämistä koskevasta politiikasta on tehty Euroopan unionin tasolla tekninen analyysi, jonka tarkoituksena oli esittää teknisiä ratkaisuja, joilla tilastojen tuotantoon tarvittavia toimia voitaisiin yksinkertaistaa mahdollisimman paljon samalla kun tilastojen käyttäjien nykyiset ja ennakoitavissa olevat tarpeet otetaan huomioon.

(3)

Analyysin tulosten perusteella olisi yksinkertaistettava muuttujaa ”suunta” alusliikennettä Euroopan suurimmissa satamissa koskevissa neljännesvuosittaisissa tilastoissa ja selvennettävä, mikä on vastaavien tiedostojen F1 ja F2 oikeudellinen asema (pakollisia vai vapaaehtoisia).

(4)

Lisäksi olisi vahvistettava yhdenmukaistettu oikeudellinen kehys ro-ro-kontteja koskevien tilastotietojen vapaaehtoista keruuta varten. Myös lastityypin luokittelua olisi laajennettava.

(5)

Rannikkoalueita koskeva luokitus on tarpeen mukauttaa tekniikan kehitykseen.

(6)

Sen vuoksi direktiiviä 2009/42/EY olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2009/42/EY liitteet I, II, IV ja VIII tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän päätöksen soveltamista koskeva ensimmäinen viitevuosi on 2012, joka kattaa vuoden 2012 tiedot.

Tehty Brysselissä 3 päivänä helmikuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 141, 6.6.2009, s. 29.


LIITE

LIITE I

MUUTTUJAT JA MÄÄRITELMÄT

1.   Tilastomuuttujat

a)   Lastia ja matkustajia koskevat tiedot

tavaroiden bruttopaino tonneina,

lastityyppi liitteessä II olevan luokituksen mukaisesti,

tavaran kuvaus liitteessä III olevan luokituksen mukaisesti,

tiedot antava satama,

kulkusuunta: saapuva vai lähtevä,

vastapuoli saapuvan lastin osalta: lastaussatama (eli satama, jossa lasti on lastattu siihen alukseen, jossa se on saapunut tiedot antavaan satamaan) käyttäen satamaluettelossa esitettyjä Euroopan talousalueen (ETA) maiden yksittäisiä satamia sekä ETA-maiden ulkopuolisia liitteessä IV esitettyjä rannikkoalueita,

vastapuoli lähtevän lastin osalta: purkusatama (eli satama, jossa lasti puretaan laivasta, jossa se on lähtenyt tiedot antavasta satamasta) käyttäen satamaluettelossa esitettyjä ETA-maiden yksittäisiä satamia sekä ETA-maiden ulkopuolisia liitteessä IV esitettyjä rannikkoalueita,

matkalle lähtevien tai matkalta saapuvien matkustajien lukumäärä sekä risteilyyn liittyvällä tutustumisretkellä olevien risteilymatkustajien lukumäärä,

vastapuoli saapuvien matkustajien osalta: alukseennoususatama (eli satama, jossa matkustaja otettiin siihen alukseen, jossa hän on saapunut tiedot antavaan satamaan) käyttäen satamaluettelossa esitettyjä Euroopan talousalueen (ETA) maiden yksittäisiä satamia sekä ETA-maiden ulkopuolisia liitteessä IV esitettyjä rannikkoalueita,

vastapuoli lähtevien matkustajien osalta: aluksestapoistumissatama (eli satama, jossa matkustaja on määrä jättää siitä aluksesta, jossa hän on lähtenyt tiedot antavasta satamasta) käyttäen satamaluettelossa esitettyjä ETA-maiden yksittäisiä satamia sekä ETA-maiden ulkopuolisia liitteessä IV esitettyjä rannikkoalueita.

Konteissa tai ro-ro-yksiköissä kuljetettavista tavaroista kerätään lisäksi seuraavat lisätiedot:

konttien kokonaismäärä (joissa on tai joissa ei ole lastia),

tyhjien konttien lukumäärä,

liikkuvien yksiköiden (ro-ro) lukumäärä (joissa on tai joissa ei ole lastia),

tyhjien liikkuvien yksiköiden (ro-ro) lukumäärä.

b)   Aluksia koskevat tiedot

alusten lukumäärä,

alusten kantavuus (dead weight) tai bruttovetoisuus,

maa tai alue, jonne alukset on rekisteröity, liitteessä V olevan luokituksen mukaisesti,

alustyyppi liitteessä VI olevan luokituksen mukaisesti,

alusten kokoluokka liitteessä VII olevan luokituksen mukaisesti.

2.   Määritelmät

a)   ’Rahtikontti’: kuljetuslaitteistoon kuuluva yksikkö, joka on

1.muodoltaan pysyvä ja riittävän lujarakenteinen jatkuvaan käyttöön;2.suunniteltu erityisesti tavaroiden kuljettamiseen välilastauksitta yhtä tai useampaa kuljetusmuotoa käyttäen;3.varustettu laittein, jotka mahdollistavat yksikön vaivattoman käsittelyn varsinkin kuljetusmuotoa vaihdettaessa;4.suunniteltu helposti kuormattavaksi ja tyhjennettäväksi;5.vähintään 20 jalan pituinen.

b)   ’Ro-ro-yksikkö’: pyörillä varustettu tavarankuljetusväline, kuten kuorma-auto, perävaunu tai puoliperävaunu, joka voidaan ajaa tai vetää alukseen. Satamissa ja aluksissa käytettävät perävaunut kuuluvat tämän määritelmän piiriin. Luokittelun pitää noudattaa Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission suositusta N:o 21 ”Codes for types of cargo, packages and packaging materials” (rahtityyppien, pakkausten ja pakkausmateriaalien koodit).

c)   ’Konttilasti’: kontit, joissa on tai joissa ei ole lastia, jotka on lastattu alukseen tai purettu aluksesta, jossa ne kuljetetaan meritse.

d)   ’Ro-ro-lasti’: ro-ro-yksiköissä olevat tavarat, jotka joko ovat tai eivät ole konteissa, ja ro-ro-yksiköt, jotka siirretään pyörien päällä aluksiin tai aluksista, joissa ne kuljetetaan meritse.

e)   ’Tavaroiden bruttopaino’: kuljetettujen tavaroiden kokonaispaino, johon sisältyy pakkaus muttei konttien tai ro-ro-yksikköjen painoa.

f)   ’Kantavuus (DWT)’: tonneina ilmaistu ero aluksen kesälastiviivaan ulottuvan uppouman vedessä, jonka ominaispaino on 1,025, sekä aluksen kokonaispainon välillä, mikä tarkoittaa uppoumaa tonneina, kun alus on ilman lastia, polttoainetta, voiteluöljyä, painolastivettä, makeaa vettä ja juomavettä säiliöissä, käyttövarastoa, matkustajia, miehistöä ja heidän omaisuuttaan.

g)   ’Bruttovetoisuus (GT)’: aluksen kokoa ilmaiseva luku, joka määritetään vuoden 1969 kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen mukaisesti.

h)   ’Risteilymatkustaja’: risteilyaluksella matkan tekevä merimatkustaja. Päiväristeilymatkustajia ei lueta mukaan.

i)   ’Risteilyalus’: matkustaja-alus, joka on tarkoitettu tarjoamaan matkustajille täyttä turistipalvelua. Kaikilla matkustajilla on hytti. Aluksella on viihdetiloja. Tavanomaista lauttaliikennettä harjoittavia aluksia ei lueta mukaan, vaikka jotkut matkustajat pitävät palvelua risteilynä. Mukaan ei lueta myöskään lastialuksia, jotka voivat kuljettaa vain hyvin suppean määrän matkustajia, joilla on oma hytti. Myöskään aluksia, jotka on tarkoitettu yksinomaan päiväristeilyihin, ei lueta mukaan.

j)   ’Risteilymatkustajan tutustumisretki’: risteilymatkustajan lyhyt käynti satamaan liittyvässä matkailukohteessa, kun matkustaja säilyttää hyttinsä aluksella.

k)   ’Ro-ro-konttilasti’: ro-ro-yksikköihin lastatut kuormatut tai tyhjät kontit, jotka ajetaan aluksiin tai aluksista, jotka kuljettavat ne meritse.

l)   ’Alusten satamien välisissä kuljetuksissa käyttämä perävaunu’: perävaunu, joka on tarkoitettu lastin (myös konttien) kuljettamiseen ro-ro-aluksilla kahden sataman välillä. Se on suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti joko ro-ro-aluksilla tai satamaviranomaisen valvonnassa olevilla maa-alueilla.

m)   ’Ro-ro-alus’: ro-ro-yksiköiden kuljettamiseen tarkoitettu alus.

LIITE II

Lastityypin luokittelu

Luokka (1)

Koodi

1-merkkinen

Koodi

2-merkkinen

Tavaran kuvaus

Paino

Yksiköiden lukumäärä

Nestemäinen irtolasti

1

1X

Nestemäinen irtolasti (ei lastiyksikköä)

X

 

11

Nesteytetty kaasu

X

 

12

Raakaöljy

X

 

13

Öljytuotteet

X

 

19

Muu nestemäinen irtolasti

X

 

Kuiva irtolasti

2

2X

Kuiva irtolasti (ei rahtiyksikköä)

X

 

21

Mineraalit

X

 

22

Hiili

X

 

23

Maataloustuotteet (esim. vilja, soija, tapioka)

X

 

29

Muu kuiva irtolasti

X

 

Kontit

3

3X

Suurkontit

X (2)

X

31

20’ rahtiyksiköt

X (2)

X

32

40’ rahtiyksiköt

X (2)

X

33

Rahtiyksiköt > 20’ ja < 40’

X (2)

X

34

Rahtiyksiköt > 40’

X (2)

X

Ro-ro

(itseliikkuvat)

5

5X

Itseliikkuvat yksiköt

X

X

51

Tavaroiden kuljetukseen käytettävät moottoriajoneuvot ja niiden perävaunut

X (2)

X

52

Henkilöautot, moottoripyörät ja niiden perävaunut ja asuntovaunut

 

X (3)

53

Linja-autot

 

X (3)

54

Myytävänä olevat ajoneuvot (myös tuonti/vientiajoneuvot)

X

X (3)

56

Omin jaloin liikkuvat elävät eläimet

X

X (3)

59

Muut itseliikkuvat yksiköt

X

X

Ro-ro

(muut kuin itseliikkuvat)

6

6X

Liikutettavat yksiköt

X

X

61

Erilliset tavaraperävaunut ja puoliperävaunut

X (2)

X

62

Erilliset asuntovaunut ja muut tieliikenne-, maatalous- ja teollisuusajoneuvot

X

X (3)

64

Rautatievaunut, joita käytetään tavarankuljetuksissa

X (2)

X

65

Alusten satamien välisissä tavarankuljetuksissa käyttämät perävaunut

X (2)

X

66

Proomut, joita käytetään alusten tavarankuljetuksissa

X (2)

X

69

Muut liikutettavat yksiköt

X

X

Muu kappaletavara

(myös pienkontit)

9

9X

Muualle luokittelematon muu lasti

X

 

91

Metsäteollisuustuotteet

X

 

92

Rauta- ja terästuotteet

X

 

99

Muu kappaletavara

X

 


Lisäys lastityypin luokitteluun ro-ro-konttien osalta

Luokka (1)

Koodi

1-merkkinen

Koodi

2-merkkinen

Tavaran kuvaus

Paino

Yksiköiden lukumäärä

Suuret ro-ro-kontit

R

RX

Suuret ro-ro-kontit

 

X

R1

20’ rahtiyksiköt

 

X

R2

40’ rahtiyksiköt

 

X

R3

Rahtiyksiköt > 20’ ja < 40’

 

X

R4

Rahtiyksiköt > 40’

 

X

LIITE IV

RANNIKKOALUEET

Käytettävä luokitus on maaluokitus (maiden ja alueiden luokitus yhteisön ulkomaankauppatilastoja ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastoja varten) (4), joka on voimassa sinä vuonna, johon tiedot viittaavat.

Koodissa on neljä merkkiä: kunkin maan ISO alpha 2 -standardikoodi edellä mainitun luokituksen mukaisesti ja sen jälkeen kaksi nollaa (esim. Kreikan koodi GR00), paitsi jos maa on jaettu useisiin rannikkoalueisiin, jolloin neljäs numero on muu kuin nolla (1–7), kuten seuraavasta ilmenee:

Koodi

Rannikkoalueet

FR01

Ranska: Atlantin ja Pohjanmeren rannikko

FR02

Ranska: Välimeren rannikko

FR03

Ranskan merentakaiset departementit: Ranskan Guayana

FR04

Ranskan merentakaiset departementit: Martinique ja Guadeloupe

FR05

Ranskan merentakaiset departementit: Réunion

DE01

Saksa: Pohjanmeren rannikko

DE02

Saksa: Itämeren rannikko

DE03

Saksa: Sisävedet

GB01

Yhdistynyt kuningaskunta

GB02

Mansaari

GB03

Kanaalisaaret

ES01

Espanja: Atlantin rannikko (pohjoinen)

ES02

Espanja: Välimeren ja Atlantin rannikko (etelä), mukaan lukien Baleaarit ja Kanariansaaret

SE01

Ruotsi: Itämeren rannikko

SE02

Ruotsi: Pohjanmeren rannikko

TR01

Turkki: Mustanmeren rannikko

TR02

Turkki: Välimeren rannikko

RU01

Venäjä: Mustanmeren rannikko

RU03

Venäjä: Aasian puoleinen rannikko

RU04

Venäjä: Barentsinmeri ja Vienanmeri

RU05

Venäjä: Itämeren rannikko, vain Suomenlahti

RU06

Venäjä: Itämeren rannikko, ei Suomenlahti

RU07

Venäjä: Euroopan alueen sisävedet, myös Kaspianmeri

MA01

Marokko: Välimeren rannikko

MA02

Marokko: Länsi-Afrikan rannikko

EG01

Egypti: Välimeren rannikko

EG02

Egypti: Punaisenmeren rannikko

IL01

Israel: Välimeren rannikko

IL02

Israel: Punaisenmeren rannikko

SA01

Saudi-Arabia: Punaisenmeren rannikko

SA02

Saudi-Arabia: Persianlahden rannikko

US01

Yhdysvallat: pohjoisen Atlantin rannikko

US02

Yhdysvallat: eteläisen Atlantin rannikko

US03

Yhdysvallat: Meksikonlahti

US04

Yhdysvallat: eteläisen Tyynenmeren rannikko

US05

Yhdysvallat: pohjoisen Tyynenmeren rannikko

US06

Yhdysvallat: Suuret järvet

US07

Puerto Rico

CA01

Kanada: Atlantin rannikko

CA02

Kanada: Suuret järvet ja Saint Lawrencen yläjuoksu

CA03

Kanada: länsirannikko

CO01

Kolumbia: pohjoisrannikko

CO02

Kolumbia: länsirannikko

MX01

Meksiko: Atlantin rannikko

MX02

Meksiko: Tyynenmeren rannikko

Sekä lisäkoodit

ZZ01

Offshore-laitteistot, muualla määrittelemättömät

ZZ02

Aggregaatit ja muualla määrittelemättömät alueet

LIITE VIII

TILASTOTIEDOSTOJEN RAKENNE

Tässä liitteessä esitetyillä tiedostoilla määritetään yhteisön vaatimien merikuljetusta koskevien tilastojen jaksotus. Kukin tiedosto sisältää ristiintaulukoinnin rajatusta joukosta ulottuvuuksia eri luokitusten mukaisesti, yhdistettyinä kaikkien muiden ulottuvuuksien mukaan, mihin tarvitaan korkealaatuisia tilastotietoja.

YHDISTETYT JA YKSITYISKOHTAISET TILASTOT

Tavaroiden ja matkustajien osalta valituista satamista toimitettavat tiedostot ovat A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 ja F2.

Tavaroiden mutta ei matkustajien osalta valituista satamista toimitettavat tiedostot ovat A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 ja F2.

Matkustajien mutta ei tavaroiden osalta valituista satamista toimitettavat tiedostot ovat A3, D1, F1 ja F2.

Valitsematta jääneistä satamista (sekä tavaroiden että matkustajien osalta) toimitettava tiedosto on A3.

TIEDOSTOJEN OIKEUDELLINEN ASEMA

Tiedostot A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 ja F2 ovat pakollisia.

Tiedostot C2 ja F1 ovat vapaaehtoisia.

Tiedosto A1: Merikuljetukset Euroopan suurimmissa satamissa sataman, lastityypin ja vastapuolen mukaan

Tietojen toimittamisen jaksotus: neljännesvuosi


 

Muuttujat

Koodin taso

Luokitus

Ulottuvuudet

Tiedosto

2-merkkinen aakkosnumeerinen

A1

Viitevuosi

4-merkkinen aakkosnumeerinen

(esim. 1997)

Tilastoneljännesvuosi

1-merkkinen aakkosnumeerinen

(1, 2, 3, 4)

Tiedot antava satama

5-merkkinen aakkosnumeerinen

Satamaluettelosta valitut ETA-satamat

Suunta

1-merkkinen aakkosnumeerinen

Saapuvat, lähtevät (1, 2)

Lastaus-/purkusatama

5-merkkinen aakkosnumeerinen

Satamaluettelossa olevat ETA-satamat

Rannikkoalue

4-merkkinen aakkosnumeerinen

Rannikkoalueet, liite IV

Lastityyppi

1-merkkinen aakkosnumeerinen

Lastityyppi, liite II

Tiedot:

Tavaroiden bruttopaino tonneina.


Tiedosto A2: Merikuljetukset muissa kuin konteissa tai liikkuvissa yksiköissä Euroopan suurimmissa satamissa sataman, lastityypin ja vastapuolen mukaan

Tietojen toimittamisen jaksotus: neljännesvuosi


 

Muuttujat

Koodin taso

Luokitus

Ulottuvuudet

Tiedosto

2-merkkinen aakkosnumeerinen

A2

Viitevuosi

4-merkkinen aakkosnumeerinen

(esim. 1997)

Tilastoneljännesvuosi

1-merkkinen aakkosnumeerinen

(1, 2, 3, 4)

Tiedot antava satama

5-merkkinen aakkosnumeerinen

Satamaluettelosta valitut ETA-satamat

Suunta

1-merkkinen aakkosnumeerinen

Saapuvat, lähtevät (1, 2)

Lastaus-/purkusatama

5-merkkinen aakkosnumeerinen

Satamaluettelossa olevat ETA-satamat

Rannikkoalue

4-merkkinen aakkosnumeerinen

Rannikkoalueet, liite IV

Lastityyppi

2-merkkinen aakkosnumeerinen

Lastityyppi (muut paitsi kontit ja ro-ro), liite II (alaluokat 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 ja 99)

Tiedot:

Tavaroiden bruttopaino tonneina.


Tiedosto A3: Tiedot, joita edellytetään sekä valituista satamista että satamista, joista ei edellytetä yksityiskohtaisia tilastoja (ks. 4 artiklan 3 kohta)

Tietojen toimittamisen jaksotus: vuosittainen


 

Muuttujat

Koodin taso

Luokitus

Ulottuvuudet

Tiedosto

2-merkkinen aakkosnumeerinen

A3

Viitevuosi

4-merkkinen aakkosnumeerinen

(esim. 1997)

Tilastoneljännesvuosi

1-merkkinen aakkosnumeerinen

(0)

Tiedot antava satama

5-merkkinen aakkosnumeerinen

Kaikki satamaluettelossa olevat satamat

Suunta

1-merkkinen aakkosnumeerinen

Saapuvat, lähtevät (1, 2)

Tiedot:

Tavaroiden bruttopaino tonneina.

Matkustajien lukumäärä (risteilymatkustajia lukuun ottamatta).

Risteilyn aloittavien ja päättävien risteilymatkustajien lukumäärä.

Risteilyyn liittyvällä tutustumisretkellä olevien risteilymatkustajien lukumäärä: suunta: ainoastaan saapuvat (1) – (vapaaehtoinen).


Tiedosto B1: Merikuljetukset Euroopan suurimmissa satamissa sataman, lastityypin, tavaran ja vastapuolen mukaan

Tietojen toimittamisen jaksotus: vuosittainen


 

Muuttujat

Koodin taso

Luokitus

Ulottuvuudet

Tiedosto

2-merkkinen aakkosnumeerinen

B1

Viitevuosi

4-merkkinen aakkosnumeerinen

(esim. 1997)

Tilastoneljännesvuosi

1-merkkinen aakkosnumeerinen

(0)

Tiedot antava satama

5-merkkinen aakkosnumeerinen

Satamaluettelosta valitut ETA-satamat

Suunta

1-merkkinen aakkosnumeerinen

Saapuvat, lähtevät (1, 2)

Lastaus-/purkusatama

5-merkkinen aakkosnumeerinen

Satamaluettelossa olevat ETA-satamat

Rannikkoalue

4-merkkinen aakkosnumeerinen

Rannikkoalueet, liite IV

Lastityyppi

1-merkkinen aakkosnumeerinen

Lastityyppi, liite II

Tavara

2-merkkinen aakkosnumeerinen

Tavaraluokitus, liite III

Tiedot:

Tavaroiden bruttopaino tonneina.


Tiedosto C1: Merikuljetukset konteissa tai liikkuvissa yksiköissä Euroopan suurimmissa satamissa sataman, lastityypin, vastapuolen ja lastaustilanteen mukaan

Tietojen toimittamisen jaksotus: neljännesvuosi


 

Muuttujat

Koodin taso

Luokitus

Ulottuvuudet

Tiedosto

2-merkkinen aakkosnumeerinen

C1

Viitevuosi

4-merkkinen aakkosnumeerinen

(esim. 1997)

Tilastoneljännesvuosi

1-merkkinen aakkosnumeerinen

(1, 2, 3, 4)

Tiedot antava satama

5-merkkinen aakkosnumeerinen

Satamaluettelosta valitut ETA-satamat

Suunta

1-merkkinen aakkosnumeerinen

Saapuvat, lähtevät (1, 2)

Lastaus-/purkusatama

5-merkkinen aakkosnumeerinen

Satamaluettelossa olevat ETA-satamat

Rannikkoalue

4-merkkinen aakkosnumeerinen

Rannikkoalueet, liite IV

Lastityyppi

2-merkkinen aakkosnumeerinen

Lastityyppi (ainoastaan kontit ja ro-ro), liite II (alaluokat 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 ja 69)

Tiedot:

Tavaroiden bruttopaino tonneina (lastityyppi: alaluokat 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 ja 69).

Yksiköiden lukumäärä (lastityyppi: alaluokat 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 ja 69).

Tyhjien yksiköiden määrä (lastityyppi: alaluokat 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 64, 65, 66 ja 69).


Tiedosto C2: Merikuljetukset ro-ro-konteissa Euroopan suurimmissa satamissa sataman, lastityypin, vastapuolen ja lastaustilanteen mukaan

Tietojen toimittamisen jaksotus: vuosittainen


 

Muuttujat

Koodin taso

Luokitus

Ulottuvuudet

Tiedosto

2-merkkinen aakkosnumeerinen

C2

Viitevuosi

4-merkkinen aakkosnumeerinen

(esim. 1997)

Tilastoneljännesvuosi

1-merkkinen aakkosnumeerinen

(0)

Tiedot antava satama

5-merkkinen aakkosnumeerinen

Satamaluettelosta valitut ETA-satamat

Suunta

1-merkkinen aakkosnumeerinen

Saapuvat, lähtevät (1, 2)

Lastaus-/purkusatama (vapaaehtoinen)

5-merkkinen aakkosnumeerinen

Satamaluettelossa olevat ETA-satamat

Rannikkoalue (vapaaehtoinen)

4-merkkinen aakkosnumeerinen

Rannikkoalueet, liite IV

Lastityyppi

2-merkkinen aakkosnumeerinen

Lastityyppi (ainoastaan ro-ro-kontti), liite II (alaluokat RX, R1, R2, R3, R4)

Tiedot:

Yksiköiden lukumäärä (lastityyppi: alaluokat RX, R1, R2, R3, R4).

Tyhjien yksiköiden määrä (lastityyppi: alaluokat RX, R1, R2, R3, R4) – (vapaaehtoinen).


Tiedosto D1: Matkustajaliikenne Euroopan suurimmissa satamissa sataman, vastapuolen ja aluksen rekisteröidyn kansallisuuden mukaan

Tietojen toimittamisen jaksotus: vuosittainen


 

Muuttujat

Koodin taso

Luokitus

Ulottuvuudet

Tiedosto

2-merkkinen aakkosnumeerinen

D1

Viitevuosi

4-merkkinen aakkosnumeerinen

(esim. 1997)

Tilastoneljännesvuosi

1-merkkinen aakkosnumeerinen

(1, 2, 3, 4)

Tiedot antava satama

5-merkkinen aakkosnumeerinen

Satamaluettelosta valitut ETA-satamat

Suunta

1-merkkinen aakkosnumeerinen

Saapuvat, lähtevät (1, 2)

Alukseennousu-/aluksestapoistumissatama

5-merkkinen aakkosnumeerinen

Satamaluettelossa olevat ETA-satamat

Rannikkoalue

4-merkkinen aakkosnumeerinen

Rannikkoalueet, liite IV

Aluksen rekisteröity kansallisuus (vapaaehtoinen)

4-merkkinen aakkosnumeerinen

Aluksen rekisteröity kansallisuus, liite V

Tiedot:

Matkustajien lukumäärä lukuun ottamatta risteilyn aloittavien ja päättävien risteilymatkustajien sekä risteilyyn liittyvällä tutustumisretkellä olevien risteilymatkustajien lukumäärää.


Tiedosto E1: Merikuljetukset Euroopan suurimmissa satamissa sataman, lastityypin, vastapuolen ja aluksen rekisteröidyn kansallisuuden mukaan

Tietojen toimittamisen jaksotus: vuosittainen


 

Muuttujat

Koodin taso

Luokitus

Ulottuvuudet

Tiedosto

2-merkkinen aakkosnumeerinen

E1

Viitevuosi

4-merkkinen aakkosnumeerinen

(esim. 1997)

Tilastoneljännesvuosi

1-merkkinen aakkosnumeerinen

(0)

Tiedot antava satama

5-merkkinen aakkosnumeerinen

Satamaluettelosta valitut ETA-satamat

Suunta

1-merkkinen aakkosnumeerinen

Saapuvat, lähtevät (1, 2)

Lastaus-/purkusatama

5-merkkinen aakkosnumeerinen

Satamaluettelossa olevat ETA-satamat

Rannikkoalue

4-merkkinen aakkosnumeerinen

Rannikkoalueet, liite IV

Lastityyppi

1-merkkinen aakkosnumeerinen

Lastityyppi, liite II

Aluksen rekisteröity kansallisuus

4-merkkinen aakkosnumeerinen

Aluksen rekisteröity kansallisuus, liite V

Tiedot:

Tavaroiden bruttopaino tonneina.


Tiedosto F1: Alusliikenne Euroopan suurimmissa satamissa sataman, tavaroita lastaavan tai purkavan ja matkustajia ottavan tai jättävän aluksen tyypin ja koon mukaan (risteilyyn liittyvällä tutustumisretkellä olevat risteilymatkustajat mukaan luettuina)

Tietojen toimittamisen jaksotus: vuosittainen


 

Muuttujat

Koodin taso

Luokitus

Ulottuvuudet

Tiedosto

2-merkkinen aakkosnumeerinen

F1

Viitevuosi

4-merkkinen aakkosnumeerinen

(esim. 1997)

Tilastoneljännesvuosi

1-merkkinen aakkosnumeerinen

(1, 2, 3, 4)

Tiedot antava satama

5-merkkinen aakkosnumeerinen

Satamaluettelosta valitut ETA-satamat

Suunta

1-merkkinen aakkosnumeerinen

Ainoastaan saapuvat (1)

Alustyyppi

2-merkkinen aakkosnumeerinen

Alustyyppi, liite VI

Aluksen koko, kantavuus DWT

2-merkkinen aakkosnumeerinen

Kantavuus – kokoluokat, liite VII

Tiedot:

Alusten lukumäärä.

Alusten kantavuus tonneina.


Tiedosto F2: Alusliikenne Euroopan suurimmissa satamissa sataman, tavaroita lastaavan tai purkavan ja matkustajia ottavan tai jättävän aluksen tyypin ja koon mukaan (risteilyyn liittyvällä tutustumisretkellä olevat risteilymatkustajat mukaan luettuina)

Tietojen toimittamisen jaksotus: vuosittainen


 

Muuttujat

Koodin taso

Luokitus

Ulottuvuudet

Tiedosto

2-merkkinen aakkosnumeerinen

F2

Viitevuosi

4-merkkinen aakkosnumeerinen

(esim. 1997)

Tilastoneljännesvuosi

1-merkkinen aakkosnumeerinen

(1, 2, 3, 4)

Tiedot antava satama

5-merkkinen aakkosnumeerinen

Satamaluettelosta valitut ETA-satamat

Suunta

1-merkkinen aakkosnumeerinen

Ainoastaan saapuvat (1)

Alustyyppi

2-merkkinen aakkosnumeerinen

Alustyyppi, liite VI

Aluksen koko, bruttovetoisuus GT

2-merkkinen aakkosnumeerinen

Bruttovetoisuus – kokoluokat, liite VII.

Tiedot:

Alusten lukumäärä.

Alusten bruttovetoisuus.


(1)  Nämä luokat ovat ETY/YK-suosituksen N:o 21 mukaisia.

(2)  Merkitty määrä on tavaroiden bruttopaino, johon sisältyy pakkaus, mutta ei konttien tai ro-ro-yksikköjen painoa.

(3)  Ainoastaan yksiköiden kokonaislukumäärä.

(4)  Tällä hetkellä voimassa oleva versio on yhteisön ulkomaankauppatilastojen ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maa- ja alueluokituksesta 13. joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19).


Top