Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0442

Neuvoston asetus (EU) N:o 442/2011, annettu 9 päivänä toukokuuta 2011 , Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä

OJ L 121, 10.5.2011, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2012; Kumoaja 32012R0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/442/oj

10.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 121/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 442/2011,

annettu 9 päivänä toukokuuta 2011,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston 2 luvun mukaisesti Syyrian kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 9 päivänä toukokuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/273/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 2011/273/YUTP säädetään aseidenvientikiellosta ja kansallisissa tukahduttamistoimissa käytettävien tarvikkeiden vientikiellosta sekä unioniin pääsyn rajoittamisesta ja varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tiettyjen henkilöiden ja yhteisöjen osalta, jotka ovat vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista. Kyseiset henkilöt, yhteisöt ja elimet luetellaan kyseisen päätöksen liitteessä.

(2)

Osa näistä toimenpiteistä kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, ja sen vuoksi niiden täytäntöönpano edellyttää lainsäädäntöä unionin tasolla erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(3)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan oikeudenkäyntiin sekä oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä asetusta olisi sovellettava näiden oikeuksien mukaisesti.

(4)

Kun otetaan huomioon Syyrian poliittinen tilanne ja jotta varmistetaan johdonmukaisuus päätöksen 2011/273/YUTP liitteen muuttamis- ja uudelleentarkasteluprosessin kanssa, neuvoston olisi käytettävä valtuutta muuttaa tämän asetuksen liitteessä II olevaa luetteloa.

(5)

Osana tämän asetuksen liitteessä II olevan luettelon muuttamista koskevaa menettelyä luetteloon otetuille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille olisi toimitettava perustelut niiden luetteloon ottamiselle, jotta niille annetaan mahdollisuus tehdä huomautuksensa. Silloin kun huomautuksia tehdään tai esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvoston olisi tarkasteltava päätöstään uudelleen huomautusten perusteella ja ilmoitettava asiasta asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

(6)

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten ja mahdollisimman hyvän oikeusvarmuuden takaamiseksi unionissa olisi nimet ja eräitä muita asian kannalta merkityksellisiä tietoja julkaistava niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta, joiden varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä tämän asetuksen mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (2) ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (3).

(7)

Sen varmistamiseksi, että tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tehokkaita, asetuksen olisi tultava voimaan sen julkaisupäivänä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

”varoilla” rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

i)

käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

ii)

talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii)

julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissopimukset;

iv)

korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v)

luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

vi)

remburssit, konossementit, kauppakirjat;

vii)

varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

b)

”varojen jäädyttämisellä” toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan luettuna;

c)

”taloudellisilla resursseilla” kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

d)

”taloudellisten resurssien jäädyttämisellä” toimia, joilla estetään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

e)

”teknisellä avulla” kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun, ja se voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja, mukaan lukien avun antaminen suullisessa muodossa;

f)

”unionin alueella” niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta siinä määrätyin edellytyksin, mukaan lukien niiden ilmatila.

2 artikla

1.   Kielletään

a)

sellaisten liitteessä I lueteltujen tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, myynti, toimittaminen, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Syyriassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Syyriassa, siitä riippumatta, ovatko nämä tarvikkeet peräisin unionista vai eivät;

b)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on a alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta suojavaatetukseen, jota Yhdistyneiden kansakuntien (YK) henkilöstö, Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilöstö, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Syyriaan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä, luodinkestävät liivit ja kypärät mukaan lukien.

3.   Liitteessä III luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 kohdasta poiketen hyväksyä sellaisten tarvikkeiden myynnin, toimittamisen, siirtämisen tai viennin, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, asianmukaisiksi katsominsa edellytyksin, jos ne toteavat, että kyseiset tarvikkeet on tarkoitettu pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön.

3 artikla

1.   Kielletään

a)

Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa (4), jäljempänä ”yhteinen puolustustarvikeluettelo”, lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja siinä lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun antaminen suoraan tai välillisesti Syyriassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Syyriassa käytettäväksi;

b)

liitteessä I lueteltuihin tarvikkeisiin, joita voidaan käyttää kansallisissa tukahduttamistoimissa, liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti Syyriassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Syyriassa käytettäväksi;

c)

yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen suoraan tai välillisesti kyseisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun tarjoamiseen Syyriassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Syyriassa käytettäväksi;

d)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on a–c alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen siinä tarkoitettuja kieltoja ei sovelleta sellaisen teknisen avun, rahoituksen ja rahoitusavun toimittamiseen, joka liittyy

yksinomaan Yhdistyneiden kansakuntien loitontamista tarkkailevien joukkojen (UNDOF) tukemiseen tarkoitettuun tekniseen apuun;

yksinomaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskeviin YK:n ja unionin ohjelmiin taikka unionin ja YK:n kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettuihin ei-tappaviin puolustustarvikkeisiin tai sellaisiin tarvikkeisiin, joita voitaisiin käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin; tai

ballistista suojaa tarjoavilla materiaaleilla varustettuihin aseistamattomiin ajoneuvoihin, jotka on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan unionin ja sen jäsenvaltioiden Syyriassa olevan henkilöstön suojelemisessa;

edellyttäen, että liitteessä III luetelluilla verkkosivustoilla nimetty jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on ensin hyväksynyt avun tai rahoituksen toimittamisen.

4 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteessä II lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten hallussa, omistuksessa, hallinnassa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä II lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

5 artikla

1.   Liitteessä II luetellaan luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, joiden neuvosto on päätöksen 2011/273/YUTP 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti katsonut olevan vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista, ja heitä lähellä olevat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt ja yhteisöt.

2.   Liitteessä II esitetään perustelut asianomaisten henkilöiden, yhteisöjen ja elinten lisäämiseksi luetteloon.

3.   Liite II sisältää myös saatavilla olevat asianomaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä työtehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

6 artikla

Liitteessä III mainituilla verkkosivuilla luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 4 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai saataville asettamiseen tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin, todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a)

ovat tarpeen liitteessä II lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen tai tällaisista palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi annettava.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista.

7 artikla

Liitteessä III luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 4 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesten ennen sitä päivää, jona 4 artiklassa tarkoitettu henkilö, yhteisö tai elin lisättiin liitteeseen II, perustama panttioikeus tai tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesten ennen kyseistä päivää antama ratkaisu;

b)

kyseisiä varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella panttioikeudella turvatut tai tällaisella ratkaisulla vahvistetut saatavat niiden lakien ja määräysten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c)

panttioikeutta ei ole perustettu tai ratkaisua annettu liitteessä II luetellun henkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

d)

panttioikeuden tai ratkaisun tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista.

8 artikla

1.   Edellä olevaa 4 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, josta lähtien tätä asetusta on sovellettu tiliin,

edellyttäen, että nämä korkotuotot, muut tuotot ja maksut jäädytetään 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Edellä olevan 4 artiklan 2 kohta ei estä unionissa olevia rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille siirrettyjä varoja, edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle.

9 artikla

Poiketen siitä, mitä 4 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteessä II luetellun henkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen tai velvoitteeseen, jonka kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on tehnyt tai joka on syntynyt kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on nimetty, liitteessä III luetelluilla verkkosivustoilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen edellyttäen, että maksun vastaanottaja ei suoraan eikä välillisesti ole 4 artiklassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö.

10 artikla

1.   Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen tai niiden saataville asettamisesta kieltäytyminen, joka on tapahtunut vilpittömästi siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei aiheuta minkäänlaista korvausvastuuta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisesta kieltäytyneelle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka näiden johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai pidättämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2.   Edellä 4 artiklan 2 kohdassa säädetystä kiellosta ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta sellaisille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja muille elimille, jotka asettivat varoja tai taloudellisia resursseja saataville, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta rikkoisi kyseistä kieltoa.

11 artikla

1.   Rajoittamatta asiaan liittyvien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista, luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a)

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten 4 artiklan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla mainituille asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille sekä komissiolle joko suoraan tai jäsenvaltioiden välityksellä; ja

b)

tehtävä yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen mahdollisessa tarkistamisessa.

2.   Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

12 artikla

Jäsenvaltiot ja komissio ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tämän asetuksen kannalta merkitykselliset tiedot, erityisesti tiedot rikkomuksista ja täytäntöönpano-ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

13 artikla

Komissio valtuutetaan muuttamaan liitettä III jäsenvaltioiden antamien tietojen perusteella.

14 artikla

1.   Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen tai oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä II vastaavasti.

2.   Neuvosto antaa päätöksensä, myös luetteloon ottamisen perusteet, tiedoksi 1 kohdassa tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden tehdä huomautuksia.

3.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään konkreettista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle.

4.   Liitteessä II olevaa luetteloa tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin ja vähintään joka 12. kuukausi.

15 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

16 artikla

Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä III.

17 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a)

unionin alueella, mukaan lukien sen ilmatila;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c)

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

18 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä toukokuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

MARTONYI J.


(1)  EYVL L 121, 10.5.2011, s. 11.

(2)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  EUVL C 86, 18.3.2011, s. 1.


LIITE I

Luettelo 2 ja 3 artiklassa tarkoitetuista tarvikkeista, joita voidaan käyttää kansallisissa tukahduttamistoimissa

1.

Seuraavat ampuma-aseet, ampumatarvikkeet ja niihin liittyvät tarvikkeet:

1.1

ampuma-aseet, jotka eivät kuulu Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon (1), jäljempänä ’yhteinen puolustustarvikeluettelo’, ML 1 ja ML 2 kohdissa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin;

1.2

ampumatarvikkeet, jotka on erityisesti suunniteltu 1.1 kohdassa lueteltuja ampuma-aseita varten, sekä niihin erityisesti suunnitellut osat;

1.3

aseiden tähtäimet, jotka eivät kuulu yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin.

2.

Pommit ja kranaatit, jotka eivät kuulu yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin.

3.

Seuraavat ajoneuvot:

3.1

vesitykillä varustetut ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu mellakantorjuntaa varten;

3.2

ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sähköistettäviksi hyökkääjän torjumista varten;

3.3

ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu esteiden poistamista varten, ballistisesti suojatut rakennuskoneet mukaan lukien;

3.4

ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu vankien ja/tai pidätettyjen kuljettamista tai siirtämistä varten;

3.5

ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu siirrettävien esteiden kuljettamista varten;

3.6

edellä 3.1–3.5 kohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen osat, jotka on erityisesti suunniteltu mellakantorjuntaa varten.

Huom. 1: Tämä kohta ei koske ajoneuvoja, jotka on erityisesti suunniteltu palontorjuntaa varten.

Huom. 2: Edellä 3.5 kohdassa termillä ”ajoneuvot” tarkoitetaan myös perävaunuja.

4.

Seuraavat räjähdysaineet ja niihin liittyvät tarvikkeet:

4.1

laitteet ja välineet, jotka on erityisesti tarkoitettu räjähteiden laukaisemiseen sähköisesti tai muutoin kuin sähköisesti, mukaan luettuina laukaisulaitteet, nallit, sytyttimet, vahvistimet ja sytytyslangat, sekä erityisesti niihin tarkoitetut osat; paitsi laitteet ja välineet, jotka on erityisesti tarkoitettu sellaiseen tiettyyn kaupalliseen käyttöön, johon kuuluu sellaisten laitteiden tai välineiden räjähdyksen avulla tapahtuva käynnistys tai käyttö, joiden tarkoituksena ei ole räjähdysten tuottaminen (esim. autojen turvatyynyjen täyttöpumput, sprinklereiden käynnistimien sähkösuojaimet);

4.2

suoraan leikkaavat räjähdysainelataukset, jotka eivät kuulu yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin;

4.3

seuraavat muut räjähteet, jotka eivät kuulu yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin, ja samankaltaiset aineet:

a.

amatoli;

b.

nitroselluloosa (jossa on yli 12,5 % typpeä);

c.

nitroglykoli;

d.

pentaerytritolitetranitraatti (PETN);

e.

pikryylikloridi;

f.

2,4,6-trinitrotolueeni (TNT).

5.

Seuraavat suojavarusteet, jotka eivät kuulu yhteisen puolustustarvikeluettelon ML 13 kohdassa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin:

5.1

luodinkestävät ja/tai viiltosuojatut liivit;

5.2

luodin- ja/tai sirpaleenkestävät kypärät, mellakkakypärät, mellakkakilvet ja luodinkestävät kilvet.

Huom.: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

tarvikkeita, jotka on erityisesti suunniteltu urheiluun;

tarvikkeita, jotka on erityisesti suunniteltu työturvallisuutta koskevien vaatimusten täyttämistä varten.

6.

Muut kuin yhteisen puolustustarvikeluettelon ML 14 kohdassa valvonnan alaisiksi asetetut simulaattorit, jotka on tarkoitettu ampuma-aseiden käyttökoulutusta varten, ja niitä varten erityisesti suunnitellut ohjelmistot.

7.

Muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetetut pimeänäkö- ja lämpökuvalaitteet sekä kuvanvahvistusputket.

8.

Partateräpiikkilangat.

9.

Sotilas- ja taisteluveitset sekä pistimet, joiden terän pituus on yli 10 cm.

10.

Tuotantolaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tässä luettelossa lueteltuja tarvikkeita varten.

11.

Erityisteknologia, joka on tarkoitettu tässä luettelossa lueteltujen tarvikkeiden kehittämistä, valmistamista ja käyttöä varten.


(1)  EUVL C 86, 18.3.2011, s. 1.


LIITE II

Luettelo 4 artiklassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja muista elimistä

Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitse-misen päivä-määrä

1.

Maher Al-Assad

Syntynyt 8.12.1967; diplomaattipassi nro 4138

Armeijan 4. divisioonan päällikkö, Baath-puolueen keskuskomitean jäsen, tasavaltalaiskaartin voimahahmo; mielenosoitusten tukahduttamisen pääasiallinen toteuttaja.

09.05.2011

2.

Ali Mamlouk

Syntynyt 19.2.1946 Damaskoksessa; diplomaattipassi nro 983

Yleisen tiedustelupalvelun päällikkö; Syyrian tiedustelupalvelun päällikkö vuodesta 2005; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

09.05.2011

3.

Mohammad Ibrahim Al-Chaar

 

Hallituksen sisäasiainministeri; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

09.05.2011

4.

Atef Najib

 

Entinen poliittisen turvallisuuspalvelun päällikkö Deraassa; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

09.05.2011

5.

Hafez Makhlouf

Syntynyt 2.4.1971 Damakoksessa; diplomaattipassi nro 2246

Yleisen tiedustelupalvelun yksikköä "General Intelligence Directorate Damascus Branch" johtava eversti; kuuluu Maher al-Assadin lähipiiriin; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

09.05.2011

6.

Mohammed Dib Zeitoun

 

Poliittisen turvallisuuspalvelun päällikkö; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

09.05.2011

7.

Amjad Al-Abbas

 

Poliittisen turvallisuuspalvelun päällikkö Banyasissa; osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen Baidassa.

09.05.2011

8.

Rami Makhlouf

Syntynyt 10.7.1969 Damaskoksessa; passi nro 454224

Syyrialainen liikemies; yhteyksiä Maher Al-Assadiin; rahoittaa mielenosoitusten tukahduttamiset sallivaa hallintoa.

09.05.2011

9.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

 

Syyrian sotilastiedustelun päällikkö ja siten osallistunut siviliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

09.05.2011

10.

Jamil Hassan

 

Syyrian ilmavoimien tiedustelupäällikkö ja siten osallistunut siviliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

09.05.2011

11.

Rustum Ghazali

 

Syyrian sotilastiedustelun Damaskoksen ympäristöä valvovan osaston päällikkö ja siten osallistunut siviliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

09.05.2011

12.

Fawwaz Al-Assad

 

Osallistunut siviliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin Shabiha-miliisin joukoissa.

09.05.2011

13.

Mundir Al-Assad

 

Osallistunut siviliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.Shabiha-miliisin joukoissa.

09.05.2011


LIITE III

Luettelo 3 artiklan 2 kohdassa, 6–9 artiklassa, 11 artiklan 1 kohdassa ja 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista ja osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia varten

A.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset:

 

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

 

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

TANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

SAKSA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

KREIKKA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

ESPANJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETTUA

http://www.urm.lt

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

ALANKOMAAT

http://www.minbuza.nl/sancties

 

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALI

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

 

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

 

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia tai muuta yhteydenpitoa varten:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

CHAR 12/096

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu

Puhelin: +(32 2) 295 66 73


Top