Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0359

Neuvoston asetus (EU) N:o 359/2011, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011 , Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

OJ L 100, 14.4.2011, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 030 P. 241 - 251

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/359/oj

14.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 359/2011,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011,

Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä


EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 12 päivänä huhtikuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/235/YUTP (1), joka on hyväksytty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston 2 luvun mukaisesti,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 2011/235/YUTP säädetään tietyille vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin Iranissa syyllistyneille henkilöille kuuluvien varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä. Nämä henkilöt ja yhteisöt luetellaan päätöksen liitteessä.

(2)

Rajoittavat toimenpiteet olisi kohdistettava henkilöihin, jotka ovat vastuussa vakavien ihmisoikeusloukkausten johtamisesta tai täytäntöönpanosta taikka ovat niissä osallisina, sortamalla rauhanomaisia mielenosoittajia, toimittajia, ihmisoikeuksien puolustajia, opiskelijoita tai muita henkilöitä, jotka puolustavat laillisia oikeuksiaan, mukaan lukien sananvapaus, sekä henkilöihin, jotka ovat vastuussa vakavien oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden loukkausten, kidutuksen, julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun taikka kuolemanrangaistuksen sattumanvaraisen, liiallisen ja laajenevan soveltamisen johtamisesta tai täytäntöönpanosta taikka ovat näissä osallisina, mukaan lukien julkiset teloitukset, kivitykset, hirttämiset tai nuorisorikollisten teloitukset Iranin kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden vastaisesti.

(3)

Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, ja sen vuoksi niiden täytäntöönpano edellyttää unionin tasoista sääntelyä, jotta ne voidaan panna täytäntöön erityisesti niin, että varmistetaan talouden toimijoiden soveltavan niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(4)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita ja erityisesti oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä asetusta olisi sovellettava näiden oikeuksien mukaisesti.

(5)

Kun otetaan huomioon Iranin poliittinen tilanne ja jotta varmistetaan johdonmukaisuus päätöksen 2011/235/YUTP liitteen muuttamis- ja uudelleentarkastelumenettelyn kanssa, neuvoston olisi käytettävä valtaa muuttaa tämän asetuksen liitteessä I olevaa luetteloa.

(6)

Tämän asetuksen liitteessä I olevien luetteloiden muuttamista koskevan menettelyn osana nimetyille henkilöille, yhteisöille tai elimille olisi toimitettava luetteloon merkitsemisen perustelut, jotta heille tai niille annetaan mahdollisuus tehdä huomautuksia. Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvoston olisi tarkasteltava päätöstään uudelleen huomautusten perusteella ja ilmoitettava asiasta asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

(7)

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten ja jotta voidaan taata mahdollisimman hyvä oikeusvarmuus unionissa, niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten, joiden varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä tämän asetuksen mukaisesti, nimet ja muut niitä koskevat merkitykselliset tiedot on julkistettava. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (2) ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (3).

(8)

Jotta varmistetaan, että tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tehokkaita, asetuksen on tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

i)

käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

ii)

talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii)

julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja velkakirjat, myös osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, joukkovelkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, debentuurit ja johdannaissopimukset;

iv)

korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v)

luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

vi)

remburssit, konossementit, kauppakirjat;

vii)

varoihin tai rahoituslähteisiin kohdistuvaa osuutta osoittavat asiakirjat;

b)

’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai käsittely, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan luettuna;

c)

’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

d)

’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen millä hyvänsä tavalla muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

e)

’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin, mukaan luettuna jäsenvaltioiden ilmatila.

2 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten hallussa, omistuksessa, hallinnassa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Kielletään tietoinen ja tahallinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

3 artikla

1.   Liitteessä I luetellaan henkilöt, joiden neuvosto on päätöksen 2011/235/YUTP 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti katsonut olevan vastuussa vakavista ihmisoikeus-loukkauksista Iranissa, ja näitä henkilöitä lähellä olevat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet.

2.   Liite I sisältää luetteloon merkittyjen henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon ottamisen perusteet.

3.   Liite I sisältää myös saatavilla olevat asianomaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä työtehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

4 artikla

1.   Liitteessä II luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 2 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai saataville asettamiseen asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a)

ovat tarpeen liitteessä I lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisten palvelujen antamiseen liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että jäsenvaltio on ilmoittanut muille jäsenvaltioille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi annettava.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.

5 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, liitteessä II luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu panttioikeus, jonka tuomioistuin, viranomainen tai välimiesoikeus on perustanut ennen sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu henkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteeseen I, perustama panttioikeus tai tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen tuota päivää antama päätös;

b)

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan tällaisella panttioikeudella turvattujen tai tällaisella päätöksellä vahvistettujen saatavien maksamiseen niiden lakien ja määräysten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c)

panttioikeutta ei ole perustettu tai päätöstä ei ole annettu liitteessä I luetellun henkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

d)

panttioikeuden tai ratkaisun tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

2.   Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.

6 artikla

1.   Edellä olevaa 2 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteeseen I,

edellyttäen, että nämä korkotuotot, muut tuotot ja maksut jäädytetään 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Edellä oleva 2 artiklan 2 kohta ei estä unionissa olevia rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille siirrettyjä varoja, edellyttäen, että myös kaikki nämä tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista viipymättä asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

7 artikla

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteeseen I merkityn henkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen tai velvoitteeseen, jonka kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on tehnyt tai joka on syntynyt kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona tämä henkilö, yhteisö tai elin on nimetty, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä asianmukaisiksi katsominsa ehdoin tiettyjen jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että

i)

varat tai taloudelliset resurssit käytetään liitteessä I luetellun henkilön, yhteisön tai elimen tekemään maksusuoritukseen; ja

ii)

tällä maksusuorituksella ei rikota 2 artiklan 2 kohtaa; ja

b)

asianomainen jäsenvaltio on vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista ilmoittanut muille jäsenvaltioille ja komissiolle tästä toteamuksesta sekä aikomuksestaan antaa lupa.

8 artikla

1.   Sellaisesta varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai kieltäytymisestä asettaa niitä saataville, joka on tapahtunut vilpittömässä mielessä ja siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei aiheudu minkäänlaista vastuuta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisesta kieltäytyneelle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka näiden johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai pidättämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2.   Edellä 2 artiklan 2 kohdassa säädetystä kiellosta ei aiheudu minkäänlaista vastuuta sellaisille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja muille elimille, jotka ovat asettaneet varoja tai taloudellisia resursseja saataville, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta rikkoisi kyseistä kieltoa.

9 artikla

1.   Rajoittamatta sovellettavien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista, luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a)

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista helpottavat tiedot, kuten 2 artiklan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainituille asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille sekä komissiolle joko suoraan tai jäsenvaltioiden välityksellä; ja

b)

tehtävä yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen tarkistamisessa.

2.   Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

10 artikla

Jäsenvaltiot ja komissio ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tähän asetukseen liittyvät muut merkitykselliset tiedot, erityisesti tiedot rikkomuksista ja täytäntöönpano-ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista päätöksistä.

11 artikla

Komissio valtuutetaan muuttamaan liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

12 artikla

1.   Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä I tämän mukaisesti.

2.   Neuvosto antaa päätöksensä, myös luetteloon merkitsemisen perusteet, tiedoksi luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antamalla tällaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden tehdä huomautuksia.

3.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa tästä asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

4.   Liitteessä I olevaa luetteloa tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein.

13 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännöksiin kohdistuviin rikkomuksiin sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niihin myöhemmin tehtävistä muutoksista.

14 artikla

Komissiolle annettavia tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia ja tiedoksiantoja sekä muuta yhteydenpitoa varten käytettävät osoite- ja muut yhteystiedot ovat liitteessä II.

15 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a)

unionin alueella, sen ilmatila mukaan luettuna;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai aluksessa;

c)

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

16 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä huhtikuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 51

(2)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.


LIITE I

Luettelo 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luette-loon merkitse-misen päivä-määrä

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Synt.paikka: Teheran (Iran) - Synt.aika: 1961

Iranin poliisin ylijohtaja. Poliisi teki hänen alaisuudessaan raakoja iskuja rauhanomaisia protesteja vastaan ja hyökkäsi 15.6.2009 yöllä väkivaltaisesti Teheranin yliopiston asuntoloihin.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Ansar-e Hezbollahin päällikkö ja islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) eversti. Yksi Ansar-e Hezbollahin perustajista. Nämä puolisotilaalliset joukot syyllistyivät äärimmäiseen väkivaltaan pyrkiessään vaientamaan opiskelijoiden ja yliopistojen liikehdinnän vuosina 1999, 2002 ja 2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

IRGC:n maavoimien apulaiskomentaja.

Oli suoraan ja henkilökohtaisesti vastuussa protestien vaientamisesta koko kesän 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Basij-joukkojen apulaiskomentaja, IRGC:n Seyyed al-Shohada-joukkojen entinen päällikkö (Teheranin maakunta, helmikuuhun 2010 saakka). Seyyed al-Shohada -joukot vastaavat Teheranin maakunnan turvallisuudesta. Niillä oli keskeinen asema mielenosoittajiin vuonna 2009 kohdistuneissa raaoissa tukahduttamistoimissa.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Suur-Teheranista vastaavien IRGC:n Rassoulollah-joukkojen päällikkö marraskuusta 2009 alkaen. Rassoulollah-joukot vastaavat suur-Teheranin turvallisuudesta. Niillä oli keskeinen asema mielenosoittajiin vuonna 2009 kohdistuneissa raaoissa tukahduttamistoimissa. Vastuussa mielenosoittajien vaientamisesta ashura-päivän tapahtumien yhteydessä (joulukuu 2009) ja sen jälkeen.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(alias “Aziz Jafari”)

Synt.paikka: Yazd (Iran) - Synt.aika: 1.9.1957

IRGC:n komentaja kenraali. IRGC:llä ja kenraali Aziz Jafarin johtamalla Sarollahin tukikohdalla oli keskeinen merkitys vuoden 2009 presidentinvaaleihin kohdistuneessa laittomassa häirinnässä, poliittisten aktivistien pidätyksissä ja vangitsemisissa sekä yhteydenotoissa mielenosoittajien kanssa kaduilla.

 

7.

KHALILI Ali

 

IRGC:n kenraali, Sarollahin tukikohdan lääkintäyksikön päällikkö. Hän allekirjoitti terveysministeriölle 26.6.2009 lähetetyn kirjeen, jossa kiellettiin asiakirjojen tai potilaskertomusten toimittaminen henkilöille, jotka olivat loukkaantuneet tai joutuneet sairaalahoitoon vaaleja seuranneiden tapahtumien yhteydessä.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

IRGC:n Seyyed al-Shohada -joukkojen päällikkö (Teheranin maakunta). Seyyed al-Shohada -joukoilla oli keskeinen asema mielenosoittajiin kohdistuneiden tukahduttamistoimien organisoinnissa.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Synt. paikka: Najaf (Irak) – Synt.aika: n. 1952

Basij-joukkojen komentaja. IRGC:n Basij-joukkojen komentajana Naqdi oli vastuussa väärinkäytöksistä tai osallistui niihin vuoden 2009 loppupuolella, mukaan lukien ashura-päivän mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen joulukuussa 2009, missä yhteydessä 15 ihmistä menetti henkensä ja satoja mielenosoittajia pidätettiin.

Ennen nimittämistään Basij-joukkojen komentajaksi lokakuussa 2009 Naqdi oli Basij-joukkojen tiedusteluyksikön päällikkö, joka vastasi vaaleja seuranneiden tukahduttamistoimien aikana pidätettyjen kuulusteluista.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Synt.paikka: Isfahan (Iran) -Synt.aika:1963

Iranin kansallisen poliisin apulaispäällikkö. Radan on kansallisen poliisin apulaispäällikkönä vastannut vuodesta 2008 alkaen mielenosoittajien pahoinpitelyistä, murhista ja mielivaltaisista pidätyksistä tai vangitsemisista, joihin poliisit syyllistyivät.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Entinen Teheranin poliisin päällikkö (tammikuuhun 2010 saakka). Suur-Teheranin lainvalvontajoukkojen komentajana Azizollah Rajabzadeh on korkea-arvoisin henkilö, jota syytetään Kahrizakin pidätyskeskukseen liittyvistä väärinkäytöksistä.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Teheranin poliisin päällikkö, Iranin kansallisen poliisin entinen apulaisjohtaja, joka vastaa poliisitoiminnasta. Vastaa sisäasiainministeriön osalta tukahduttamistoimien koordinoinnista Iranin pääkaupungissa.

 

13.

TAEB Hossein

Synt.paikka: Teheran - Synt.aika: 1963

Basij-joukkojen entinen komentaja (lokakuuhun 2009 saakka). Nykyisin IRGC:n tiedusteluasioiden apulaiskomentaja. Joukot osallistuivat hänen alaisuudessaan rauhanomaisten mielenosoittajien joukkopahoinpitelyihin, murhiin, pidätyksiin ja kidutuksiin.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Mashhadin tuomioistuimen presidentti. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia. Niissä on hyväksytty painostuksen ja kidutuksen avulla saatuja tunnustuksia. Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemanrangaistuksia määrättiin ottamatta asianmukaisesti huomioon oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Synt.paikka: Najafabad (Iran) - Synt.aika: 1945

Iranin entinen valtakunnansyyttäjä syyskuuhun 2009 saakka (Khatamin presidenttikauden aikainen tiedusteluasioiden ministeri). Iranin valtakunnansyyttäjänä ollessaan määräsi ja valvoi vaalien jälkeisten ensimmäisten mielenosoitusten jälkeen järjestettyjä näytösoikeudenkäyntejä, joissa ei kunnioitettu syytettyjen oikeuksia eikä heille myönnetty asianajajia. On myös vastuussa Kahrizakin väärinkäytöksistä.

 

16.

HADDAD Hassan

(alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuin, 26. jaosto. Vastasi vaaleja seuranneista pidätystapauksista ja uhkaili säännöllisesti pidätettyjen perheitä heidän hiljentämisekseen. Vaikutti pidätysmääräysten antamiseen pidätettyjen lähettämiseksi Kahrizakin pidätyskeskukseen.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Tuomari, Mashhadin vallankumoustuomioistuin. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemanrangaistuksia määrättiin ottamatta asianmukaisesti huomioon oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuin. Osallistui mielenosoittajien oikeudenkäyntiin Häntä kuulusteltiin Kahrizakiin liittyvästä kiristyksestä. Vaikutti pidätysmääräysten antamiseen pidätettyjen lähettämiseksi Kahrizakin pidätyskeskukseen

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Teheranin yleinen syyttäjä elokuusta 2009 alkaen. Dolatabadin virasto asetti syytteeseen suuren määrän mielenosoittajia, joihin kuului myös joulukuussa 2009 ashura-päivän mielenosoituksiin osallistuneita. Antoi määräyksen Karroubin toimiston sulkemisesta syyskuussa 2009 ja useiden reformistipolitiikkojen pidätyksestä sekä kielsi kaksi reformistipuoluetta kesäkuussa 2010. Hänen virastonsa syytti mielenosoittajia muharebeh-rikoksista eli jumalanvastaisista rikoksista, joista seuraa kuolemanrangaistus, ja epäsi kuolemanrangaistuksen saaneilta oikeuden asianmukaiseen oikeudenkäyntiin. Hänen toimistonsa on myös hyökännyt reformisteja, ihmisoikeusaktivisteja ja tiedotusvälineiden edustajia vastaan ja pidättänyt heitä osana poliittiseen oppositioon kohdistuvia laajoja vaientamistoimia.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(alias NASSERIAN)

 

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuimen presidentti, 28. jaosto. Vastaa vaalien jälkeisistä oikeustapauksista. Määräsi epäoikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä pitkiä vankeusrangaistuksia yhteiskunnallisille ja poliittisille aktivisteille ja toimittajille sekä useita kuolemanrangaistuksia mielenosoittajille sekä yhteiskunnallisille ja poliittisille aktivisteille.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Synt.paikka: Ejiyeh - Synt.aika: n. 1956

Iranin valtakunnansyyttäjä syyskuusta 2009 alkaen ja oikeuslaitoksen tiedottaja (entinen tiedusteluministeri vuoden 2009 vaalien aikana). Vaalien aikaisena tiedusteluministerinä ollessaan hänen alaisuudessaan olevat tiedusteluvirkamiehet vastasivat pidätyksistä, kidutuksista ja väärien tunnustusten hankkimisesta painostuksen avulla sadoilta aktivisteilta, toimittajilta, toisinajattelijoilta ja reformistipoliitikoilta. Lisäksi poliittisia vaikuttajia pakotettiin antamaan vääriä tunnustuksia sietämättömissä kuulusteluissa, joihin sisältyi mm. kidutusta, pahoinpitelyä, kiristystä ja perheenjäsenten uhkailua.

 

22.

MORTAZAVI Said

Synt.paikka: Meybod, Yazd (Iran) - Synt.aika: 1967

Iranin salakuljetuksen vastaisen toimintaryhmän johtaja, entinen Teheranin yleinen syyttäjä elokuuhun 2009 saakka. Teheranin yleisenä syyttäjänä antoi yleismääräyksen satojen aktivistien, toimittajien ja opiskelijoiden pidättämiseksi. Pidätettiin virasta elokuussa 2010 Iranin oikeuslaitoksen tutkittua hänen osuuttaan vaalien jälkeen hänen määräyksestään pidätetyn kolmen miehen kuolemaan.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teheranin vallankumoustuomioistuin, 26. ja 28 jaosto. Vastaa vaalien jälkeisistä oikeustapauksista. Määräsi epäoikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä pitkiä vankeusrangaistuksia ihmisoikeusaktivisteille ja on määrännyt useita kuolemanrangaistuksia mielenosoittajille.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Mashhadin apulaissyyttäjä. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemanrangaistuksia määrättiin ottamatta asianmukaisesti huomioon oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuimen presidentti, 15. jaosto. Vastaa vaalien jälkeisistä oikeustapauksista. Johti kesällä 2009 käytyjä näytösoikeudenkäyntejä. Tuomitsi näytösoikeudenkäynneissä kuolemaan kaksi monarkistia. On määrännyt pitkiä vankeusrangaistuksia yli sadalle poliittiselle vangille, ihmisoikeusaktivistille ja mielenosoittajalle.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Itä-Azerbaidžanin maakunnan tuomioistuimen presidentti. Vastasi Sakineh Mohammadi-Ashtianin oikeudenkäynnistä.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Tuomari, Teheranin muutoksenhakutuomioistuin, 36. jaosto. Vahvisti pitkiä vankeustuomioita sekä kuolemantuomioita mielenosoittajille.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Tuomari, Mashhadin vallankumoustuomioistuin. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemanrangaistuksia määrättiin ottamatta asianmukaisesti huomioon oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin..

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Evinin vankilan osaston 350 johtaja. Prison. Turvautunut monissa tilanteissa kohtuuttomaan väkivaltaan vankeja kohtaan.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Iranin vankilaorganisaation päällikkö. Osallistui tässä ominaisuudessa poliittisten mielenosoittajien joukkopidätyksiin ja vankilajärjestelmän puitteissa tapahtuneiden väärinkäytösten peittelyyn.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Teheranin yleisen vankeinhoitohallinnon apulaissihteeri- Evinin vankilan entinen johtaja, (Teheran) lokakuuhun 2010 saakka, minä aikana tapahtui kidutuksia. Uhkaili ja painosti vankeja useaan otteeseen..

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Iranin vankilaorganisaation apulaisjohtajana syyllistyi väärinkäytöksiin ja oikeuksien riistämiseen pidätyskeskuksessa. Määräsi useille vangeille yksinäisyysrangaistuksia.

 


LIITE II

Luettelo 4 artiklan 1 kohdassa, 5 artiklan 1 kohdassa, 7 artiklassa ja 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista ja osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia varten

A.

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset:

 

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.bg/bg/pages/view/5519

 

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

TANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

SAKSA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

 

KREIKKA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

 

ESPANJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETTUA

http://www.urm.lt

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

ALANKOMAAT

http://www.minbuza.nl/sancties

 

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

 

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALI

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

 

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

 

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia tai muuta yhteydenpitoa varten:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu

Puhelin: (32 2) 2955585

Faksi: (32 2) 2990873


Top