Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0270

Neuvoston asetus (EU) N:o 270/2011, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2011 , Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

OJ L 76, 22.3.2011, p. 4–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 204 - 212

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/270/oj

22.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/4


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 270/2011,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 2011,

Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 21 päivänä maaliskuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/172/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 2011/172/YUTP säädetään tietyille henkilöille, joiden on todettu olevan vastuussa Egyptin valtion varojen väärinkäytöstä ja jotka näin riistävät Egyptin kansalta talouden ja yhteiskunnan kestävän kehityksen edut ja heikentävät demokratiakehitystä maassa, kuuluvien varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä. Kyseisessä päätöksessä säädetään myös näitä henkilöitä lähellä olevien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elimien varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä. Kyseiset luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet luetellaan päätöksen 2011/172/YUTP liitteessä.

(2)

Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, ja niiden täytäntöönpanemiseksi tarvitaan sen vuoksi lainsäädäntöä unionin tasolla, jotta voitaisiin varmistaa, että talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(3)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, varsinkin oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen sekä oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä asetusta olisi sovellettava näiden oikeuksien mukaisesti.

(4)

Ottaen huomioon Egyptin poliittisen ja turvallisuustilanteen vakavuuden ja jotta varmistetaan johdonmukaisuus päätöksen 2011/172/YUTP liitteen muuttamis- ja uudelleentarkasteluprosessin kanssa, neuvoston olisi käytettävä valtuutta muuttaa tämän asetuksen liitteessä I olevaa luetteloa.

(5)

Osana tämän asetuksen liitteessä I olevan luettelon muuttamista koskevaa menettelyä asianomaisille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille olisi toimitettava perustelut heidän tai niiden luetteloon ottamiselle, jotta heille tai niille annetaan mahdollisuus esittää huomautuksia. Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvoston olisi tarkasteltava liitettä I koskevaa päätöstään uudelleen huomautusten perusteella ja ilmoitettava asiasta asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

(6)

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten ja jotta voitaisiin taata mahdollisimman hyvä oikeusvarmuus unionissa, olisi julkaistava niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten, joiden varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä tämän asetuksen mukaisesti, nimet ja eräitä muita niitä koskevia tietoja. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (2) ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (3).

(7)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

i)

käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

ii)

talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii)

julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjat, myös osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissopimukset;

iv)

korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v)

luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

vi)

remburssit, konossementit, kauppakirjat;

vii)

varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

b)

’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan luettuna;

c)

’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

d)

’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

e)

’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta siinä määrätyin edellytyksin ja joihin kuuluu myös jäsenvaltioiden ilmatila.

2 artikla

1.   Jäädytetään kaikki niiden liitteessä I lueteltujen henkilöiden, joiden on päätöksen 2011/172/YUTP 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti katsottu olevan vastuussa Egyptin valtion varojen väärinkäytöstä, ja heitä lähellä olevien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten hallussa, omistuksessa, hallinnassa tai valvonnassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

3 artikla

1.   Liitteessä I esitetään perustelut asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten lisäämiseksi luetteloon.

2.   Liite I sisältää myös saatavilla olevat asianomaisten luonnollisten tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä toimi tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

4 artikla

1.   Liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 2 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a)

ovat tarpeen liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen tai näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että jäsenvaltio on ilmoittanut muille jäsenvaltioille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi annettava.

2.   Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.

5 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin merkittiin liitteessä I olevaan luetteloon, perustama panttioikeus tai tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen tuota päivää antama tuomio;

b)

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella panttioikeudella turvatut tai tällaisella ratkaisulla vahvistetut saatavat niiden lakien ja asetusten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c)

panttioikeutta ei ole perustettu eikä tuomiota annettu liitteessä I luetellun henkilön, yhteisön tai elimen eduksi; sekä

d)

panttioikeuden tai tuomion tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

2.   Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.

6 artikla

1.   Edellä olevan 2 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin merkittiin liitteessä I olevaan luetteloon;

edellyttäen, että nämä korkotuotot, muut tuotot ja maksut jäädytetään 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Edellä olevan 2 artiklan 2 kohta ei estä unionissa olevia rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille siirrettyjä varoja, edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista viipymättä toimivaltaisille viranomaisille.

7 artikla

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteessä I mainitun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen tai velvoitteeseen, jonka kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on tehnyt tai joka on syntynyt kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteessä I olevaan luetteloon, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että

i)

varat tai taloudelliset resurssit käytetään liitteessä I luetellun henkilön, yhteisön tai elimen tekemään maksusuoritukseen; ja

ii)

maksusuorituksella ei rikota 2 artiklan 2 kohtaa;

b)

asianomainen jäsenvaltio on vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista ilmoittanut muille jäsenvaltioille ja komissiolle tästä toteamuksesta sekä aikeestaan antaa lupa.

8 artikla

1.   Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen tai niiden saataville asettamisen estäminen, joka on tapahtunut vilpittömästi siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei johda minkäänlaiseen korvausvastuuseen jäädyttämisen toteuttaneen tai saataville asettamisesta kieltäytyneen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen osalta taikka näiden johtajien tai työntekijöiden osalta, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai saataville asettamisen estämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2.   Edellä 2 artiklan 2 kohdassa säädetystä kiellosta ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta sellaisille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja muille elimille, jotka ovat asettaneet varoja tai taloudellisia resursseja saataville, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta rikkoisi kyseistä kieltoa.

9 artikla

1.   Sen estämättä, mitä asiaan sovellettavissa ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevissa säännöissä määrätään, luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a)

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainituille asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille sekä komissiolle joko suoraan tai jäsenvaltioiden välityksellä; sekä

b)

tehtävä yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen mahdollisessa tarkistamisessa.

2.   Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

10 artikla

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tähän asetukseen liittyvät merkitykselliset tiedot, erityisesti tiedot rikkomuksista ja täytäntöönpano-ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

11 artikla

Komissio valtuutetaan muuttamaan liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

12 artikla

1.   Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen tai oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä I vastaavasti.

2.   Neuvosto antaa 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen, myös luetteloon ottamisen perusteet, tiedoksi asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen ja antaa kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden tehdä huomautuksia.

3.   Mikäli huomautuksia tehdään tai olennaista uutta näyttöä esitetään, neuvosto tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettua päätöstä uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

4.   Liitteessä I olevaa luetteloa tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin ja vähintään joka 12. kuukausi 21 päivästä maaliskuuta 2011 alkaen.

13 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

14 artikla

Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä II.

15 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a)

unionin alueella;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c)

unionin alueella tai missä tahansa muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

16 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 63.

(2)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.


LIITE I

Luettelo 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot

Perusteet

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Egyptin arabitasavallan entinen presidentti

Syntymäaika 4.5.1928

Mies

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

2.

Suzanne Saleh Thabet

Egyptin arabitasavallan entisen presidentin Mohamed Hosni Elsayed Mubarakin puoliso

Syntymäaika: 28.2.1941

Nainen

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Egyptin arabitasavallan entisen presidentin Mohamed Hosni Elsayed Mubarakin poika

Syntymäaika: 26.11.1960

Mies

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Egyptin arabitasavallan entisen presidentin pojan Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarakin puoliso

Syntymäaika: 5.10.1971

Nainen

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Egyptin arabitasavallan entisen presidentin Mohamed Hosni Elsayed Mubarakin poika

Syntymäaika: 28.12.1963

Mies

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Egyptin arabitasavallan entisen presidentin pojan Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarakin puoliso

Syntymäaika: 13.10.1982

Nainen

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Entinen parlamentin jäsen

Syntymäaika: 12.1.1959

Mies

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed

Ahmed Abdelaziz Ezzin puoliso

Syntymäaika: 31.1.1963

Nainen

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Ahmed Abdelaziz Ezzin puoliso

Syntymäaika: 25.5.1959

Nainen

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Ahmed Abdelaziz Ezzin puoliso

Syntymäaika: 9.10.1969

Nainen

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Entinen asunto-, julkisten palvelujen ja kaupunkisuunnittelu-ministeri

Syntymäaika: 16.5.1945

Mies

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghrabyn puoliso

Syntymäaika: 3.6.1956

Nainen

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

13.

Rachid Mohamed Rachid Hussein

Entinen kauppa- ja teollisuusministeri

Syntymäaika: 9.2.1955

Mies

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

14.

Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy

Rachid Mohamed Rachid Husseinin puoliso

Syntymäaika: 5.7.1959

Nainen

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Entinen matkailuministeri

Syntymäaika: 20.2.1959

Mies

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

16.

Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garranan puoliso

Syntymäaika: 8.1.1960

Nainen

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

17.

Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garranan poika

Syntymäaika: 21.9.1990

Mies

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Entinen sisäasiainministeri

Syntymäaika: 1.3.1938

Mies

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Habib Ibrahim Eladlin puoliso

Syntymäaika: 23.1.1963

Nainen

Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen perusteella.


LIITE II

Luettelo 4 artiklan 1 kohdassa, 5 artiklan 1 kohdassa, 7 artiklassa ja 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista ja osoite Euroopan komissiolle ilmoittamista varten

A.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/pages/view/5519

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ESPANJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ALANKOMAAT

http://www.minbuza.nl/sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia ja muita tiedonantoja varten:

Euroopan komissio

Ulkopolitiikan välineiden hallinto

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu

Puhelin: +32 22955585

Faksi: +32 22990873


Top