Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0101

Neuvoston asetus (EU) N:o 101/2011, annettu 4 päivänä helmikuuta 2011 , Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

OJ L 31, 5.2.2011, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 008 P. 248 - 259

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/101/oj

5.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 31/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 101/2011,

annettu 4 päivänä helmikuuta 2011,

Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 31 päivänä tammikuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/72/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksessä 2011/72/YUTP säädetään Tunisian valtion varojen väärinkäytöstä vastuussa olevien ja siten Tunisian kansalta talouden ja yhteiskunnan kestävän kehityksen edut riistävien ja demokratiakehitystä maassa heikentävien tiettyjen henkilöiden sekä heitä lähellä olevien henkilöiden hallussa, omistuksessa, hallinnassa tai valvonnassa olevien varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä. Kyseiset luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet luetellaan päätöksen liitteessä.

(2)

Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, ja sen vuoksi niiden täytäntöönpano edellyttää lainsäädäntöä unionin tasolla erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(3)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan oikeudenkäyntiin sekä oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä asetusta olisi sovellettava näiden oikeuksien mukaisesti.

(4)

Ottaen huomioon Tunisian tilanteen aiheuttaman erityisen uhan kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle, ja jotta varmistetaan johdonmukaisuus päätöksen 2011/72/YUTP liitteen muuttamis- ja uudelleentarkasteluprosessin kanssa, neuvoston olisi käytettävä toimivaltaa muuttaa tämän asetuksen liitteessä I olevaa luetteloa.

(5)

Osana tämän asetuksen liitteessä I olevien luetteloiden muuttamista koskevaa menettelyä luetteloon otettaville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille olisi toimitettava perustelut näiden luetteloon ottamiselle, jotta näillä on mahdollisuus esittää huomautuksia. Jos huomautuksia esitetään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvoston olisi tarkasteltava päätöstään uudelleen huomautusten perusteella ja ilmoitettava asiasta asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

(6)

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten ja mahdollisimman hyvän oikeusvarmuuden takaamiseksi unionissa olisi julkaistava niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten, joiden varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä tämän asetuksen mukaisesti, nimet ja eräitä muita näitä koskevia asian kannalta merkityksellisiä tietoja. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (2) ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (3).

(7)

Sen varmistamiseksi, että tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tehokkaita, asetuksen on tultava voimaan välittömästi sen julkaisupäivänä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

i)

käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

ii)

talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii)

julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissopimukset;

iv)

korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v)

luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

vi)

remburssit, konossementit, kauppakirjat;

vii)

varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

b)

’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan luettuna;

c)

’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

d)

’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

e)

’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta siinä määrätyin edellytyksin, mukaan lukien niiden ilmatila.

2 artikla

1.   Jäädytetään kaikki niiden liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten, joiden neuvosto on päätöksen 2011/72/YUTP 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti katsonut olevan vastuussa Tunisian valtion varojen väärinkäytöstä, ja heitä lähellä olevien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten hallussa, omistuksessa, hallinnassa tai valvonnassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

3 artikla

1.   Henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon ottamisen perustelut sisältyvät liitteeseen I.

2.   Liite I sisältää myös asianomaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten tunnistamiseksi tarvittavat tiedot, jotka ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, mukaan lukien peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä toimi tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

4 artikla

1.   Liitteessä II luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 2 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai saataville asettamiseen tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin, todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a)

ovat tarpeen liitteessä I lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen tai näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, edellyttäen, että jäsenvaltio on ilmoittanut kaikille muille jäsenvaltioille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista ne perusteet, joiden nojalla se katsoo, että tapauskohtainen lupa olisi annettava.

2.   Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.

5 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, liitteessä II luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu henkilö, yhteisö tai elin on sisällytetty liitteeseen I, perustama panttioikeus tai tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen tuota päivää antama ratkaisu;

b)

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella panttioikeudella turvatut tai tällaisella ratkaisulla vahvistetut saatavat niiden lakien ja määräysten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c)

panttioikeutta ei ole perustettu tai ratkaisua annettu liitteessä I luetellun henkilön, yhteisön tai elimen eduksi ja

d)

panttioikeuden tai ratkaisun tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

2.   Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.

6 artikla

1.   Edellä olevan 2 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin sisällytettiin liitteeseen I,

edellyttäen, että nämä korkotuotot, muut tuotot ja maksut jäädytetään 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Edellä olevan 2 artiklan 2 kohta ei estä unionissa olevia rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille siirrettyjä varoja, edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista viipymättä toimivaltaisille viranomaisille.

7 artikla

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteessä I mainitun henkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen tai velvoitteeseen, jonka kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on tehnyt tai joka on syntynyt kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on nimetty, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että

i)

varat tai taloudelliset resurssit käytetään liitteessä I mainitun henkilön, yhteisön tai elimen tekemään maksusuoritukseen;

ii)

maksusuorituksella ei rikota 2 artiklan 2 kohtaa;

b)

asianomainen jäsenvaltio on vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista ilmoittanut muille jäsenvaltioille ja komissiolle tästä toteamuksesta sekä aikeestaan antaa lupa.

8 artikla

1.   Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen tai niiden saataville asettamisen estäminen, joka on tapahtunut vilpittömästi siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei johda minkäänlaiseen korvausvastuuseen jäädyttämisen toteuttaneen tai saataville asettamisesta kieltäytyneen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen osalta taikka tämän johtajien tai työntekijöiden osalta, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai saataville asettamisen estämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2.   Edellä 2 artiklan 2 kohdassa säädetystä kiellosta ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta sellaisille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja muille elimille, jotka asettivat varoja tai taloudellisia resursseja saataville, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta rikkoisi kyseistä kieltoa.

9 artikla

1.   Rajoittamatta asiaan liittyvien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista, luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a)

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten 2 artiklan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainituille asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille sekä komissiolle joko suoraan tai jäsenvaltioiden välityksellä; ja

b)

tehtävä yhteistyötä mainittujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen mahdollisessa tarkistamisessa.

2.   Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

10 artikla

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tämän asetuksen kannalta merkitykselliset tiedot, erityisesti tiedot rikkomuksista ja täytäntöönpano-ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

11 artikla

Komissio valtuutetaan muuttamaan liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

12 artikla

1.   Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä I vastaavasti.

2.   Neuvosto antaa päätöksensä, mukaan lukien luetteloon ottamisen perusteet, tiedoksi 1 kohdassa tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3.   Mikäli huomautuksia esitetään tai esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle.

4.   Liitteessä I olevaa luetteloa tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein.

13 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

14 artikla

Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä II.

15 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a)

unionin alueella, mukaan lukien sen ilmatila;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c)

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

16 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

MARTONYI J.


(1)  EUVL L 28, 2.2.2011, s. 62.

(2)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.


LIITE I

LUETTELO 2 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUISTA LUONNOLLISISTA HENKILÖISTÄ, OIKEUSHENKILÖISTÄ, YHTEISÖISTÄ JA ELIMISTÄ

 

Nimi

Henkilötiedot

Perusteet

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian entinen presidentti, syntynyt Hammam-Soussessa 3. syyskuuta 1936, Selma HASSENin poika, Leïla TRABELSIn puoliso, kansallisen henkilökortin nro 00354671 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 24. lokakuuta 1956, Saida DHERIFin tytär, Zine El Abidine BEN ALIn puoliso, kansallisen henkilökortin nro 00683530 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 4. maaliskuuta 1944, Saida DHERIFin poika, Yamina SOUIEIn puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 11 rue de France- Radès Ben Arous, kansallisen henkilökortin nro 05000799 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Sabha-Lybiessa 7. tammikuuta 1980, Yamina SOUIEIn poika, yritysjohtaja, Inès LEJRIn puoliso, asuu osoitteessa résidence de l'étoile du nord - suite B -7ème étage - appt. No25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, kansallisen henkilökortin nro 04524472 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 2. joulukuuta 1981, Naïma BOUTIBAn poika, Nesrine BEN ALIn puoliso, kansallisen henkilökortin nro 04682068 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 16. tammikuuta 1987, Leïla TRABELSIn tytär, Fahd Mohamed Sakher MATERIn puoliso, kansallisen henkilökortin nro 00299177 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 17. heinäkuuta 1992, Leïla TRABELSIn tytär, asuu presidentinpalatsissa, kansallisen henkilökortin nro 09006300 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 5. marraskuuta 1962, Saida DHERIFin poika, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, kansallisen henkilökortin nro 00777029 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 24. kesäkuuta 1948, Saida DHERIFin poika, Nadia MAKNIn puoliso, valtuutettu maatalousalan yrityksen johtaja, asuu osoitteessa 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, kansallisen henkilökortin nro 00104253 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Radèsissa 19. helmikuuta 1953, Saida DHERIFin tytär, Mohamed MAHJOUBin puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 21 rue d’ Aristote - Carthage Salammbô, kansallisen henkilökortin nro 00403106 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 26. elokuuta 1974, Najia JERIDIn poika, liikemies, asuu osoitteessa 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, kansallisen henkilökortin nro 05417770 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 26. huhtikuuta 1950, Saida DHERIFin poika, Souad BEN JEMIAn puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, kansallisen henkilökortin nro 00178522 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 25. syyskuuta 1955, Saida DHERIFin poika, Hela BELHAJin puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05150331 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 27. joulukuuta 1958, Saida DHERIFin tytär, Mohamed Montassar MEHERZIn puoliso, kaupallinen johtaja, asuu osoitteessa 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, kansallisen henkilökortin nro 00166569 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisialainen, syntynyt Marsassa 5. toukokuuta 1959, Fatma SFARin poika, Samira TRABELSIn puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, kansallisen henkilökortin nro 00046988.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 1. helmikuuta 1960, Saida DHERIFin tytär, Habib ZAKIRin puoliso, asuu osoitteessa 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, kansallisen henkilökortin nro 00235016 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisialainen, syntynyt 5. maaliskuuta 1957, Saida BEN ABDALLAHin poika, Nefissa TRABELSIn puoliso, rakennuttaja, asuu osoitteessa 4 rue Ennawras-Gammarth supérieur, kansallisen henkilökortin nro 00547946 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 3. heinäkuuta 1973 Yamina SOUIEIn poika, rakennusyrityksen johtaja, asuu kiinteistössä Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05411511 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 25. kesäkuuta 1975, Mounira TRABELSIn tytär (Leila TRABELSIn sisar), yritysjohtaja, Mourad MEHDOUIn puoliso, asuu osoitteessa 41 rue Garibaldi -Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05417907 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 3. toukokuuta 1962, Neila BARTAJIn poika, Lilia NACEFin puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 41 rue Garibaldi - Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05189459 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 18. syyskuuta 1976, Najia JERIDIn poika, yrityksen toimitusjohtaja, asuu rakennuksessa Erriadh.2-Gammarth - Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05412560 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 4. joulukuuta 1971, Yamina SOUIEIn tytär, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 2 rue El Farrouj - la Marsa, kansallisen henkilökortin nro 05418095 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 20. joulukuuta 1965, Radhia MATHLOUTHIn poika, Linda CHERNIn puoliso, Tunisairin toimiston virkailija, asuu osoitteessa 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, kansallisen henkilökortin nro 00300638 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisialainen, syntynyt 29. tammikuuta 1988, Kaouther Feriel HAMZAn poika, Stafiem - Peugeot -yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisialainen, syntynyt 13. tammikuuta 1959, Leïla CHAIBIn poika, Dorsaf BEN ALIn puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, kansallisen henkilökortin nro 00400688 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Bardossa 5. heinäkuuta 1965, Naïma EL KEFIn tytär, Mohamed Slim CHIBOUBin puoliso, asuu osoitteessa 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, kansallisen henkilökortin nro 00589759 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Bardossa 21. elokuuta 1971, Naïma EL KEFIn tytär, Mohamed Marouene MABROUKin puoliso, neuvos ulkoasianministe-riössä, kansallisen henkilökortin nro 05409131 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 11. maaliskuuta 1972, Jaouida El BEJIn poika, Sirine BEN ALIn puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, kansallisen henkilökortin nro 04766495 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Bardossa 8. maaliskuuta 1963, Naïma EL KEFIn tytär, Slim ZARROUKin puoliso, lääkäri, asuu osoitteessa 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, kansallisen henkilökortin nro 00589758 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 13. elokuuta 1960, Maherzia GUEDIRAn poika, Ghazoua BEN ALIn puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, kansallisen henkilökortin nro 00642271 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Hammam-Soussessa 22. marraskuuta 1949, Selma HASSENin poika, valokuvaaja ja toimittaja Saksassa, asuu osoitteessa 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, kansallisen henkilökortin nro 02951793 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Hammam-Soussessa 13. maaliskuuta 1947, Zohra BEN AMMARin puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa rue El Moez - Hammam - Sousse, kansallisen henkilökortin nro 02800443 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Hammam-Soussessa 16. toukokuuta 1952, Selma HASSENin tytär, Fathi REFATin puoliso, Tunisairin edustaja, asuu osoitteessa 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, kansallisen henkilökortin nro 02914657 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Soussessa 18. syyskuuta 1956, Selma HASSENin tytär, Sadok Habib MHIRIn puoliso, yrityksen päällikkö, asuu osoitteessa avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, kansallisen henkilökortin nro 02804872 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainan, syntynyt 28. lokakuuta 1938, Selma HASSENin poika, eläkeläinen, Selma MANSOURin leski, asuu osoitteessa 255 cité El Bassatine - Monastir, kansallisen henkilökortin nro 028106l4 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 21. lokakuuta 1969, Selma MANSOURin poika, Monia CHEDLIn puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa avenue Hédi Nouira - Monastir kansallisen henkilökortin nro 04180053 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa 29. huhtikuuta 1974, Selma MANSOURin poika, naimaton, yrityksen päällikkö, asuu osoitteessa 83 Cap Marina - Monastir, kansallisen henkilökortin nro 04186963 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa 12. lokakuuta 1972, Selma MANSOURin poika, naimaton, kaupallisen viennin ja tuonnin harjoittaja, asuu osoitteessa avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, kansallisen henkilökortin nro 04192479 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa 8. maaliskuuta 1980, Selma MANSOURin tytär, Zied JAZIRIn puoliso, sihteeri yrityksessä, asuu osoitteessa Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, kansallisen henkilökortin nro 06810509 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia..

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisialainen, syntynyt Hammam - Soussessa 8. lokakuuta 1978, Hayet BEN ALIn poika, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, kansallisen henkilökortin nro 05590835 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisialainen, syntynyt Hammam - Soussessa 9. elokuuta 1977, Hayet BEN ALIn poika, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, kansallisen henkilökortin nro 05590836 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa 30. elokuuta 1982, Hayet BEN ALIn tytär, Badreddine BENNOURin puoliso, asuu osoitteessa rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, kansallisen henkilökortin nro 08434380 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisialainen, syntynyt Soussessa 13. tammikuuta 1970, Naïma BEN ALIn poika, osastopäällikkö Tunisairissa, asuu osoitteessa résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, kansallisen henkilökortin nro 05514395 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisialainen, syntynyt Hammam- Soussessa 22. lokakuuta 1967, Naïma BEN ALIn poika, tehtävä liikenneministeriös-sä, asuu osoitteessa 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05504161 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunisialainen, syntynyt Soussessa 3. tammikuuta 1973, Naïma BEN ALIn poika, Lamia JEGHAMin puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, kansallisen henkilökortin nro 05539378 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Pariisissa 27. lokakuuta 1966, Paulette HAZATin poika, yrityksen johtaja, asuinpaikka: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, kansallisen henkilökortin nro 05515496 haltija (kaksois-kansalaisuus).

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Pariisissa 16. huhtikuuta 1971, Paulette HAZATin poika, Amel SAIDin puoliso, yritysjohtaja, asuinpaikka: Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse, kansallisen henkilökortin nro 00297112 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 28. elokuuta 1974, Leila DEROUICHEn poika, kaupallinen johtaja, asuu osoitteessa 23 rue Ali Zlitni, El Manar,2-Tunis, kansallisen henkilökortin nro 04622472.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnistäneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tutkinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana rahanpesutoimia.


LIITE II

LUETTELO 4 ARTIKLAN 1 KOHDASSA, 5 ARTIKLAN 1 KOHDASSA, 7 ARTIKLASSA JA 9 ARTIKLAN 1 KOHDAN a ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA JÄSENVALTIOIDEN TOIMIVALTAISISTA VIRANOMAISISTA JA OSOITE EUROOPAN KOMISSIOLLE TOIMITETTAVIA ILMOITUKSIA VARTEN

A.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ESPANJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ALANKOMAAT

http://www.minbuza.nl/sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia ja muita tiedonantoja varten:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu

Puhelin: +32 22955585

Faksi: +32 22990873


Top