EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0827

2011/827/EU: Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011 , unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

OJ L 329, 13.12.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/827/oj

13.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/7


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2011,

unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

(2011/827/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta 11 päivänä toukokuuta 2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 407/2010 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto myönsi (täytäntöönpanopäätös 2011/77/EU (2)) Irlannille tämän pyynnöstä rahoitustukea edistääkseen tiukkaa talous- ja rahoitusuudistusohjelmaa, jonka tarkoituksena on palauttaa luottamus, mahdollistaa talouden paluu kestävään kasvuun ja turvata rahoitusvakaus Irlannissa, euroalueella ja unionissa.

(2)

Komissio on tarkastellut täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU 3 artiklan 9 kohdan mukaisesti yhdessä Kansainvälisen valuuttarahaston ja Euroopan keskuspankin (EKP) kanssa neljättä kertaa Irlannin viranomaisten edistymistä sovittujen toimenpiteiden toteutuksessa ja näiden toimenpiteiden tehokkuutta sekä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

(3)

Bank of Irelandin jäljellä oleva pääomatarve on supistunut 500 miljoonasta eurosta 350 miljoonaan euroon velkojen hallintaa koskevien uusien toimien ja toissijaisiin velkainstrumentteihin liittyvien suojaussopimusten päättämisen vuoksi saatujen voittojen ansiosta.

(4)

Irlannin viranomaiset ovat pyytäneet, että luotto-osuuskuntia varten luotavaa tiukempaa lainsäädäntökehystä koskevan lainsäädännön valmistelun määräaika siirretään vuoden 2012 toisen neljänneksen loppuun, jotta sidosryhmiä voitaisiin kuulla kattavasti. Sillä välin viranomaiset pyrkivät etsimään ratkaisuja kaikkein suurimmissa vaikeuksissa olevien luotto-osuuskuntien heikkouksiin ja rahoitusvakauden varmistamiseksi suojelemaan samalla talletuksia.

(5)

Irlannin viranomaiset ovat pyytäneet, että vakaus- ja kasvusopimuksen äskettäisiin parannuksiin perustuvaa finanssipoliittista vastuuta koskevan lainsäädännön valmistelun määräaika siirretään vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen loppuun, jotta voitaisiin keskustella kattavasti sidosryhmien kanssa.

(6)

Näiden seikkojen ja huomioiden vuoksi täytäntöönpanopäätöstä 2011/77/EU olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU 3 artikla seuraavasti:

1)

Korvataan 7 kohdan g alakohta seuraavasti:

”g)

Vahvistettava kotimaisten pankkien pääomapohjaa vuoden 2011 heinäkuun loppuun mennessä (jollei odotettavissa olevaan Irish Life & Permanentin ja Bank of Irelandin omaisuuserien myyntiin ja velkojen hallintaa koskeviin toimiin liittyvistä aiheellisista mukautuksista muuta johdu) vuoden 2011 vakavaraisuustarkastelun ja -arvion tulosten perusteella Irlannin keskuspankin 31 päivänä maaliskuuta 2011 antaman ilmoituksen mukaisesti. Rasituksen jakautumisen mahdollistamiseksi edelleen Bank of Irelandin pääomapohjan vahvistamisen viimeinen 0,35 miljardin euron suuruinen vaihe saatetaan päätökseen vuoden 2011 loppuun mennessä ja Irish Life & Permanentin pääomapohjan mahdolliset vahvistamiset saatetaan päätökseen sen jälkeen, kun sen vakuutustoiminta on myyty.”.

2)

Kumotaan 7 kohdan e ja p alakohta.

3)

Lisätään 8 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”d)

Esitettävä kansalliselle parlamentille (Oireachtas) lainsäädäntöehdotus, jolla luotto-osuuskuntia varten luodaan tiukempi lainsäädäntökehys muun muassa määrittelemällä tehokkaammat hallintoa ja sääntelyä koskevat säännöt.

e)

Hyväksyttävä toimenpiteitä, joilla lujitetaan uskottavaa julkisen talouden strategiaa ja tiukennetaan julkisen talouden kehystä. Irlannin on hyväksyttävä ja pantava täytäntöön julkisen talouden sääntö, jonka mukaan vuosina 2011–2015 saatavat mahdolliset odottamattomat tulot käytetään alijäämän ja velan supistamiseen. Irlannin on annettava finanssipoliittista vastuuta koskeva laki, joka sisältää keskipitkän aikavälin talousarviokehystä koskevat säännökset, alakohtaiset sitovat monivuotiset menokatot ja finanssipoliittiset säännöt ja jolla varmistetaan julkisen talouden neuvoa-antavan komitean riippumattomuus. Lain antamisen yhteydessä on otettava huomioon talouden ohjausjärjestelmään unionin tasolla tehdyt tarkistetut uudistukset ja perustana on käytettävä jo tehtyjä uudistuksia.”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Irlannille.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  EUVL L 118, 12.5.2010, s. 1.

(2)  EUVL L 30, 4.2.2011, s. 34.


Top