Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0163

2011/163/EU: Komission päätös, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011 , kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1630) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 70, 17.3.2011, p. 40–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 226 - 232

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/163(1)/oj

17.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 70/40


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011,

kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1630)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/163/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/23/EY (1) ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan ja 29 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 96/23/EY vahvistetaan tarkastusmenettelyt, jotka koskevat sen liitteessä I tarkoitettuja aineita ja jäämäryhmiä. Direktiivin 96/23/EY mukaan kolmansien maiden, jotka haluavat olla mukana tai säilyttää asemansa sellaisten kolmansien maiden luettelossa, joista jäsenvaltiot saavat tuoda direktiivissä tarkoitettuja eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita, on toimitettava suunnitelma, josta käyvät ilmi kyseisten kolmansien maiden tarjoamat takeet kyseisessä liitteessä lueteltujen jäämäryhmien ja aineiden valvonnasta. Nämä suunnitelmat on saatettava ajan tasalle komission pyynnöstä, erityisesti jos eräät tarkastukset sitä edellyttävät.

(2)

Kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY mukaisesti esittämien jäämiä koskevien valvontasuunnitelmien hyväksymisestä 29 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyllä komission päätöksellä 2004/432/EY (2) hyväksytään päätöksen liitteessä lueteltujen tiettyjen kolmansien maiden toimittamat direktiivin 96/23/EY 29 artiklassa tarkoitetut suunnitelmat, jäljempänä ’suunnitelmat’, luettelossa esitettyjen eläinten ja eläinperäisten tuotteiden osalta.

(3)

Eräiden kolmansien maiden äskettäin toimittamien suunnitelmien ja komission saamien lisätietojen perusteella on tarpeen saattaa ajan tasalle luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltiot saavat tuoda tiettyjä päätöksen 2004/432/EY liitteessä olevassa luettelossa, jäljempänä ’luettelo’, lueteltuja eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita direktiivin 96/23/EY mukaisesti.

(4)

Yhdistyneet arabiemiirikunnat on toimittanut komissiolle kamelinmaitoa koskevan suunnitelman. Kyseinen suunnitelma tarjoaa riittävät takeet, ja se olisi hyväksyttävä. Sen vuoksi kamelinmaito olisi lisättävä Yhdistyneitä arabiemiirikuntia koskevaan kohtaan luettelossa.

(5)

Brunei on toimittanut komissiolle vesiviljelyä koskevan suunnitelman. Kyseinen suunnitelma tarjoaa riittävät takeet, ja se olisi hyväksyttävä. Sen vuoksi Brunei olisi lisättävä luetteloon vesiviljelyn osalta.

(6)

Komissio on pyytänyt entiseltä Jugoslavian tasavallalta Makedonialta tietoja sen teurashevosia koskevan suunnitelman täytäntöönpanosta. Koska entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ei ole vastannut, riittäviä takeita hyväksymiselle ei ole. Sen vuoksi kyseinen kolmas maa olisi poistettava luettelosta teurashevosten osalta. Entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle on ilmoitettu asiasta.

(7)

Malesian kohtaan luettelossa sisältyy siipikarja, mutta Malesian toimittama suunnitelma ja komission saamat lisätiedot eivät tarjoa riittäviä takeita siipikarjan osalta. Maassa on nykyisin kuitenkin vain yksi tällaista raaka-ainetta käsittelevä laitos, joka on hyväksytty ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (3) 12 artiklan mukaisesti, ja kyseinen laitos tuo kaiken raaka-aineensa Euroopan unionin jäsenvaltiosta. Jotta kyseinen toiminta voisi jatkua, siipikarja olisi säilytettävä Malesiaa koskevassa kohdassa, mutta merkintää olisi rajoitettava siten, että raaka-ainetta saa tuoda ainoastaan muista kolmansista maista, jotka mainitaan luettelossa kyseisen raaka-aineen osalta, tai Euroopan unionin jäsenvaltioista. Malesialle on ilmoitettu asiasta. Luetteloon olisi lisättävä kyseisen kolmannen maan osalta rajoittava alaviite.

(8)

Komissio on pyytänyt Venäjältä tietoja sen teurashevosia koskevan suunnitelman täytäntöönpanosta. Koska Venäjä ei ole vastannut, riittäviä takeita hyväksymiselle ei ole. Kyseinen kolmas maa olisi poistettava luettelosta teurashevosten osalta. Venäjälle on ilmoitettu asiasta.

(9)

Komissio on pyytänyt Ukrainalta tietoja sen hevoseläimiä ja niistä saatavia tuotteita koskevan suunnitelman täytäntöönpanosta. Koska Ukraina ei ole vastannut, riittäviä takeita hyväksymiselle ei ole. Kyseinen kolmas maa olisi poistettava luettelosta hevoseläinten ja niistä saatavien tuotteiden osalta. Ukrainalle on ilmoitettu asiasta.

(10)

Yhdysvalloilta on pyydetty tietoja sen hevoseläimiä ja niistä saatavia tuotteita koskevan suunnitelman täytäntöönpanosta. Yhdysvallat ei ole kuitenkaan esittänyt asiaa koskevia takeita, sillä kyseisessä kolmannessa maassa on lopetettu unioniin vietävien hevoseläinten teurastus. Sen vuoksi kyseinen kolmas maa olisi poistettava luettelosta hevoseläinten ja niistä saatavien tuotteiden osalta. Yhdysvalloille on ilmoitettu asiasta.

(11)

Komission tarkastusmatka Uruguayihin paljasti vakavia puutteita suunnitelman täytäntöönpanossa kanien ja tarhatun riistan osalta. Kanien osalta ei ollut olemassa jäämien valvontasuunnitelmaa, ja tarhatun riistan osalta näytteiden ottaminen tai testaus ei ollut mahdollista tuotantokatkoksen vuoksi. Sen vuoksi Uruguayta koskeva merkintä olisi poistettava kanien ja tarhatun riistan osalta luettelosta. Uruguaylle on ilmoitettu asiasta.

(12)

Eräistä kolmansista maista viedään eläinperäisiä tuotteita, joiden raaka-aine on peräisin Euroopan unionin jäsenvaltioista tai muista kolmansista maista, jotka noudattavat tällaista raaka-ainetta koskevia direktiivin 96/23/EY säännöksiä ja mainitaan sen vuoksi luettelossa. Jotta voitaisiin varmistaa, että unioniin tuotaviin eläinperäisiin tuotteisiin sovelletaan hyväksyttyä suunnitelmaa, kolmansien maiden, jotka tuovat maahan tällaisia raaka-aineita viedäkseen niitä jälleen Euroopan unioniin, olisi mainittava tästä suunnitelmassaan.

(13)

Kaupalle aiheutuvien häiriöiden välttämiseksi olisi säädettävä siirtymäkaudesta, joka kattaa sellaiset kyseeseen tulevat lähetykset entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Venäjältä, Ukrainasta ja Uruguaysta, jotka on lähetetty unioniin ennen tämän päätöksen ensimmäistä soveltamispäivää.

(14)

Päätöstä 2004/432/EY on muutettu monta kertaa. Unionin lainsäädännön selkeyden vuoksi se olisi kumottava ja korvattava tällä päätöksellä.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiivin 96/23/EY 29 artiklassa säädetyt suunnitelmat, jotka liitteessä olevassa taulukossa luetellut kolmannet maat ovat toimittaneet komissiolle, hyväksytään niiden eläinten ja eläinperäisten tuotteiden osalta, jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi ja joiden kohdalla on kyseisessä taulukossa merkintä ”X”.

2 artikla

1.   Maiden, jotka käyttävät eläinperäisten elintarvikkeiden tuotantoon tämän päätöksen mukaisesti hyväksytyistä muista kolmansista maista tai Euroopan unionin jäsenvaltioista tuotuja raaka-aineita Euroopan unioniin tarkoitettuun vientiin ja joilla ei ole esittää kyseisen raaka-aineen osalta direktiivin 96/23/EY 7 artiklassa vaadittua suunnitelmaa vastaavaa jäämien valvontasuunnitelmaa, on lisättävä suunnitelmaan seuraava maininta:

”[Kolmannen maan] toimivaltainen viranomainen varmistaa, että Euroopan unioniin vietävät ihmisravinnoksi tarkoitetut eläinperäiset tuotteet, erityisesti [kolmanteen maahan] tuodusta raaka-aineesta valmistetut tuotteet, ovat peräisin ainoastaan asetuksen (EY) N:o 854/200412 artiklan mukaisesti hyväksytyistä laitoksista, jotka käyttävät luotettavia menetelmiä taatakseen, että tällaisten elintarvikkeiden valmistukseen käytetty eläinperäinen raaka-aine on peräisin ainoastaan Euroopan unionin jäsenvaltioista tai kolmansista maista, jotka luetellaan asianomaisen raaka-aineen osalta komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä ilman 2 artiklan 2 kohdassa säädettyä rajoittavaa alaviitettä”.

2.   Ainoastaan unionin jäsenvaltioista tai kolmansista maista, jotka ovat toimittaneet direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisen suunnitelman, tulevasta eläinperäisestä raaka-aineesta valmistettuja ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläinperäisiä tuotteita vievää kolmatta maata koskevaan tämän päätöksen liitteessä olevaan merkintään on lisättävä seuraava rajoittava alaviite:

”Kolmannet maat, joiden käyttämä raaka-aine tulee 2 artiklan mukaisesti ainoastaan joko unionin jäsenvaltioista tai muista kolmansista maista, jotka on hyväksytty tuomaan tällaista raaka-ainetta unioniin”.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on 30 päivään huhtikuuta 2011 jatkuvan siirtymäkauden ajan otettava vastaan kanien ja tarhatun riistan lähetyksiä Uruguaysta ja hevoseläimistä saatujen tuotteiden lähetyksiä Ukrainasta, jos tuoja voi osoittaa, että kyseiset lähetykset oli sertifioitu ja lähetetty Uruguaysta tai Ukrainasta Euroopan unioniin ennen 15 päivää maaliskuuta 2011 päätöksen 2004/432/EY mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on 25 päivään maaliskuuta 2011 jatkuvan siirtymäkauden ajan otettava vastaan teurashevosten lähetyksiä entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Venäjältä tai Ukrainasta, jos tällaisten eläinten tuoja voi osoittaa, että kyseiset lähetykset oli sertifioitu ja lähetetty entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Venäjältä tai Ukrainasta Euroopan unioniin ennen 15 päivää maaliskuuta 2011 päätöksen 2004/432/EY mukaisesti.

4 artikla

Kumotaan päätös 2004/432/EY.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Sitä sovelletaan 15 päivästä maaliskuuta 2011.

Tehty Brysselissä 16 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  EUVL L 154, 30.4.2004, s. 43.

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.


LIITE

ISO2-koodi

Maa

Naudat

Lampaat/vuohet

Siat

Hevoset

Siipikarja

Vesiviljelytuotteet

Maito

Munat

Kanit

Luonnonvarainen riista

Tarhattu riista

Hunaja

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AR

Argentiina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia ja Hertsegovina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasilia

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Valko-Venäjä

 

 

 

X (3)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Sveitsi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X (4)

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kiina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CW

Curaçao

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandinsaaret

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Färsaaret

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grönlanti

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Hongkong

 

 

 

 

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Kroatia

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israel

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Intia

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

IS

Islanti

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (2)

 

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Japani

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgisia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Etelä-Korea

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokko

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MK

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (5)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Mauritius

 

 

 

 

X (2)

X

 

 

 

 

 

 

MX

Meksiko

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malesia

 

 

 

 

X (2)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mosambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

NC

Uusi-Kaledonia

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Uusi-Seelanti

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Ranskan Polynesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filippiinit

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (6)

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Venäjä

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (7)

X

SA

Saudi-Arabia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (2)

X (2)

X (2)

 

X (2)

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SX

Sint Maarten

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

SZ

Swazimaa

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaimaa

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turkki

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tansania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Yhdysvallat

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Etelä-Afrikka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Sambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Ainoastaan kamelinmaito.

(2)  Kolmannet maat, joiden käyttämä raaka-aine tulee 2 artiklan mukaisesti ainoastaan joko unionin jäsenvaltioista tai muista kolmansista maista, jotka on hyväksytty tuomaan tällaista raaka-ainetta unioniin.

(3)  Elävien hevoseläinten vienti teurastettaviksi (ainoastaan elintarviketuotannossa käytettävät eläimet).

(4)  Ainoastaan lampaat.

(5)  Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia; maan lopullinen nimi hyväksytään Yhdistyneissä Kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi.

(6)  Lukuun ottamatta Kosovoa, joka on tällä hetkellä kansainvälisen hallinnon alaisuudessa 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetun Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti.

(7)  Ainoastaan Murmanskin ja Jamalo-Nenetsin alueilta peräisin olevat porot.


Top