Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1178

Komission asetus (EU) N:o 1178/2010, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010 , yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi muna-alalla

OJ L 328, 14.12.2010, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 277 - 286

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1178/oj

14.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1178/2010,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2010,

yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi muna-alalla

(kodifikaatio)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 161 artiklan 3 kohdan, 170 artiklan ja 192 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi muna-alalla 30 päivänä maaliskuuta 2004 annettua komission asetusta (EY) N:o 596/2004 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 (4) säännösten lisäksi olisi vahvistettava vientitodistusten soveltamista muna-alalla koskevat erityiset yksityiskohtaiset säännöt, joissa olisi erityisesti hakemusten ja hakemusasiakirjoissa ja todistuksissa vaadittujen tietojen esittämistä koskevia säännöksiä.

(3)

Vientitodistusjärjestelmän tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi olisi vahvistettava kyseiseen järjestelmään kuuluvia vientitodistuksia koskeva vakuuden määrä. Muna-alalla järjestelmään sisältyvän keinotteluvaaran vuoksi olisi kiellettävä vientitodistuksen siirtäminen ja olisi säädettävä toimijoiden kyseiseen järjestelmään pääsyn täsmällisistä edellytyksistä.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 169 artiklassa säädetään, että Uruguayn kierroksen kauppaneuvottelujen osana tehdyistä viennin määrää koskevista sopimuksista johtuvien velvoitteiden noudattaminen on varmistettava vientitodistusten perusteella. Sen vuoksi olisi tarpeellista vahvistaa täsmälliset säännöt hakemusten jättämiselle ja todistusten antamiselle.

(5)

Lisäksi olisi säädettävä, että vientitodistushakemuksia koskevat päätökset ilmoitettaisiin vasta harkinta-ajan jälkeen. Tänä aikana komission olisi voitava arvioida haetut määrät ja niihin liittyvät kustannukset ja tarvittaessa toteuttaa erityistoimenpiteitä, joita sovelletaan erityisesti vireillä oleviin hakemuksiin. Toimijoiden hyväksi olisi säädettävä, että todistushakemus voidaan peruuttaa hyväksymiskertoimen vahvistamisen jälkeen.

(6)

Komissiolla olisi oltava täsmälliset tiedot jätetyistä todistushakemuksista ja annettujen todistusten käytöstä, jotta se voisi hallinnoida tätä järjestelmää. Hallinnollisen tehokkuuden vuoksi jäsenvaltioiden olisi käytettävä tietojärjestelmiä yhteisen markkinajärjestelyn, suorien tukien järjestelmän, maataloustuotteiden menekinedistämisen ja syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren pieniin saariin sovellettavien järjestelyjen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 31 päivänä elokuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (5) mukaisesti.

(7)

On tarpeen sallia 25 tonnin suuruisia tai sitä pienempiä määriä koskevien hakemusten osalta, että vientitodistukset annetaan toimijan pyynnöstä välittömästi. Kyseiset todistukset on kuitenkin rajattava lyhyessä määräajassa tehtäviin kauppoihin, jotta vältettäisiin tässä asetuksessa säädetyn menettelyn kiertäminen.

(8)

Vietävien määrien täsmällisen hallinnoinnin varmistamiseksi olisi poikettava asetuksessa (EY) N:o 376/2008 säädettyä sallittua poikkeamaa koskevista säännöistä.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 167 artiklan 3 kohdassa säädetään siitosmunien osalta, että vientitukea voidaan myöntää jälkikäteen annettujen vientitodistusten perusteella. Sen vuoksi olisi vahvistettava kyseisen järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, joilla myös varmistettaisiin Uruguayn monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyistä sopimuksista johtuvien velvoitteiden noudattamisen tehokas valvonta. Näiltä viennin jälkeen haettuja todistuksia varten ei ole tarpeen vaatia vakuutta.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kaiken muna-alan tuotteiden viennin, johon haetaan vientitukea, edellytyksenä on tuen ennakkovahvistuksen sisältävän vientitodistuksen esittäminen 2–8 artiklan säännösten mukaisesti, lukuun ottamatta CN-koodeihin 0407 00 11 ja 0407 00 19 kuuluvia siitosmunia.

2 artikla

1.   Vientitodistukset ovat voimassa 90 päivää niiden asetuksen (EY) N:o 376/2008 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta tosiasiallisesta antopäivästä.

2.   Todistushakemusten ja todistusten kohdassa 15 on oltava tuotteen kuvaus ja kohdassa 16 vientitukea varten vahvistetun maataloustuotteiden nimikkeistön mukainen kaksitoistanumeroinen tuotekoodi.

3.   Asetuksen (EY) N:o 376/2008 13 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut tuoteluokat ja vientitodistuksiin liittyvien vakuuksien määrät vahvistetaan liitteessä I.

4.   Todistushakemusten ja todistusten kohdassa 20 on oltava jokin liitteessä II luetelluista maininnoista.

3 artikla

1.   Vientitodistushakemukset on jätettävä toimivaltaisille viranomaisille kunkin viikon maanantain ja perjantain välisenä aikana.

2.   Vientitodistuksen hakijan on oltava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka hakemuksen esittämishetkellä voi todistaa jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille harjoittaneensa kaupallista toimintaa muna-alalla vähintään 12 kuukauden ajan. Kuitenkaan vähittäiskauppias tai ravintolanpitäjä, joka myy tuotteensa lopullisille kuluttajille, ei saa jättää hakemuksia.

3.   Vientitodistukset annetaan 1 kohdassa tarkoitettua ajanjaksoa seuraavana keskiviikkona, jollei komissio tällä välin ole toteuttanut mitään 4 kohdassa tarkoitetuista erityisistä toimenpiteistä.

4.   Jos vientitodistusten antaminen johtaisi tai uhkaisi johtaa käytettävissä olevien talousarviovarojen ylittämiseen tai siihen, että vientitukeen oikeutetut enimmäismäärät ylittyvät kyseisenä ajanjaksona asetuksen (EY) N:o 1234/2007 169 artiklassa tarkoitetut rajoitukset huomioon ottaen, taikka vaarantaisi viennin jatkumisen kyseisen ajanjakson jäljellä olevaksi ajaksi, komissio voi:

a)

vahvistaa haetuille määrille yhtenäisen hyväksymisprosentin;

b)

hylätä hakemukset, joiden osalta ei vielä ole myönnetty vientitodistuksia;

c)

keskeyttää vientitodistushakemusten vastaanottamisen enintään viideksi työpäiväksi, ottaen kuitenkin huomioon mahdollisuuden lykätä sitä pidemmäksi ajaksi asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Keskeytysaikana jätettyjä vientitodistushakemuksia ei hyväksytä.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyjä toimenpiteitä voidaan toteuttaa tai mukauttaa tuoteluokka- ja määräpaikkakohtaisesti.

5.   Edellä 4 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä voidaan toteuttaa, kun vientitodistushakemukset koskevat määriä, jotka ylittävät tai uhkaavat ylittää tavanomaisen kaupan mukaiset määrät tietyn määräpaikan osalta, ja kun haettujen todistusten antaminen saattaisi aiheuttaa keinotteluriskin tai kilpailun vääristymistä toimijoiden välillä taikka kyseisen kaupan tai sisämarkkinoiden häiriöitä.

6.   Jos haetut määrät hylätään tai niitä pienennetään, vakuus on vapautettava välittömästi koko sen määrän osalta, jota koskevaa hakemusta ei ole hyväksytty.

7.   Jos yhtenäinen alennusprosentti on alle 80 prosenttia, todistus annetaan 3 kohdasta poiketen viimeistään yhdentenätoista päivänä kyseisen hyväksymisprosentin julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tätä julkaisemista seuraavan kymmenen päivän kuluessa toimija voi:

peruuttaa hakemuksensa, jolloin vakuus vapautetaan välittömästi,

pyytää todistuksen välitöntä antamista, jolloin toimivaltainen viranomainen antaa sen viipymättä, kuitenkin aikaisintaan kyseisen viikon tavanomaisena todistusten antopäivänä.

8.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, komissio voi vahvistaa muun viikonpäivän kuin keskiviikon vientitodistusten antamiselle silloin, kun tätä viikonpäivää ei ole mahdollista noudattaa.

4 artikla

1.   Edellä 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja mahdollisia erityistoimenpiteitä ei toimijan pyynnöstä sovelleta 25 tonnin suuruista tai sitä pienempää määrää koskeviin todistushakemuksiin, ja haetut todistukset annetaan välittömästi.

Tällöin sen estämättä, mitä 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, todistusten voimassaolo on rajattu viiteen työpäivään niiden asetuksen (EY) N:o 376/2008 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta tosiasiallisesta antopäivästä, ja todistushakemusten ja todistusten kohdassa 20 on oltava jokin liitteessä III luetelluista maininnoista.

2.   Komissio voi tarvittaessa keskeyttää tämän artiklan soveltamisen.

5 artikla

Vientitodistuksia ei saa siirtää.

6 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 376/2008 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun poikkeaman rajoissa viety määrä ei oikeuta tuen maksamiseen.

2.   Todistuksen kohtaan 22 on lisättävä jokin liitteessä IV luetelluista maininnoista.

7 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunkin viikon perjantaina seuraavat tiedot:

a)

kuluvan viikon maanantaista perjantaihin jätetyt 1 artiklassa tarkoitetutut vientitodistushakemukset; lisäksi on ilmoitettava, kuuluvatko ne 4 artiklan soveltamisalaan;

b)

määrät, joille vientitodistukset on annettu edellisenä keskiviikkona, lukuun ottamatta 4 artiklan mukaisesti välittömästi annettuja todistuksia;

c)

määrät, joiden osalta vientitodistushakemukset on peruutettu 3 artiklan 7 kohdan mukaisesti edeltävän viikon aikana.

2.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja hakemuksia ilmoitettaessa on täsmennettävä:

a)

määrät eriteltyinä tuotteen painona jokaisen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun luokan osalta;

b)

määräpaikan mukainen erittely kunkin luokan määrän kohdalla, jos tuen määrä on eritelty määräpaikan mukaisesti;

c)

sovellettavan tuen määrä;

d)

ennakolta vahvistetun tuen kokonaismäärä euroina luokkaa kohden.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kuukausittain todistusten voimassaoloajan päätyttyä käyttämättä jääneiden vientitodistusten määrät.

8 artikla

1.   Toimijoiden on CN-koodeihin 0407 00 11 ja 0407 00 19 kuuluvien siitosmunien osalta ilmoitettava aikomuksestaan hakea vientitukea viennin tullimuodollisuuksien täyttämishetkellä.

2.   Toimijoiden on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle vietyjä siitosmunia koskeva jälkikäteistä vientitodistusta koskeva hakemus viimeistään kahden työpäivän kuluttua viennistä. Todistushakemuksen ja todistuksen kohdassa 20 on oltava maininta ”jälkikäteinen”, tullitoimipaikka, jossa tullimuodollisuudet on täytetty, sekä näiden komission asetuksen (EY) N:o 612/2009 (6) 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vientipäivä.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 376/2008 14 artiklan 2 kohdassa säädetään, vakuutta ei vaadita.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunkin viikon perjantaina kuluvan viikon aikana haettujen jälkikäteisten vientitodistusten, mukaan lukien tyhjien ilmoitusten, lukumäärä. Ilmoituksissa on soveltuvin osin täsmennettävä 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

4.   Jälkikäteiset vientitodistukset annetaan seuraavana keskiviikkona, jollei komissio kyseisen viennin jälkeen ole toteuttanut mitään 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista erityistoimenpiteistä. Jos toimenpiteitä on toteutettu, niitä sovelletaan jo toteutettuun vientiin.

Tämä todistus oikeuttaa asetuksen (EY) N:o 612/2009 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna vientipäivänä sovellettavan tuen maksamiseen.

5.   Asetuksen (EY) N:o 376/2008 23 artiklaa ei sovelleta tämän artiklan 1–4 kohdassa tarkoitettuihin jälkikäteen annettuihin todistuksiin.

Asianomainen esittää todistukset suoraan vientituen maksavalle virastolle. Kyseinen virasto kirjaa ja vahvistaa todistuksen.

9 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetut ilmoitukset, mukaan lukien tyhjät ilmoitukset, on tehtävä asetuksen (EY) N:o 792/2009 mukaisesti.

10 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 596/2004.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 94, 31.3.2004, s. 33.

(3)  Katso liite VI.

(4)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.

(5)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.

(6)  EUVL L 186, 17.7.2009, s. 1.


LIITE I

Tuotekoodi maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukea varten (1)

Luokka

Vakuuden määrä

(euroa/100 kg nettopaino)

0407 00 11 9000

1

0407 00 19 9000

2

0407 00 30 9000

3

3 (2)

2 (3)

0408 11 80 9100

4

10

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

5

5

0408 91 80 9100

6

15

0408 99 80 9100

7

4


(1)  Komission asetus (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), ryhmä 8.

(2)  Liitteessä V tarkoitetut määräpaikat.

(3)  Muut määräpaikat.


LIITE II

2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

Регламент (ЕC) № 1178/2010

:

espanjaksi

:

Reglamento (UE) no 1178/2010

:

tšekiksi

:

Nařízení (EU) č. 1178/2010

:

tanskaksi

:

Forordning (EU) nr. 1178/2010

:

saksaksi

:

Verordnung (EU) Nr. 1178/2010

:

viroksi

:

Määrus (EL) nr 1178/2010

:

kreikaksi

:

Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1178/2010

:

englanniksi

:

Regulation (EU) No 1178/2010

:

ranskaksi

:

Règlement (UE) no 1178/2010

:

italiaksi

:

Regolamento (UE) n. 1178/2010

:

latviaksi

:

Regula (ES) Nr. 1178/2010

:

liettuaksi

:

Reglamentas (ES) Nr. 1178/2010

:

unkariksi

:

1178/2010/EU rendelet

:

maltaksi

:

Regolament (UE) Nru 1178/2010

:

hollanniksi

:

Verordening (EU) nr. 1178/2010

:

puolaksi

:

Rozporządzenie (UE) nr 1178/2010

:

portugaliksi

:

Regulamento (UE) n.o 1178/2010

:

romaniaksi

:

Regulamentul (UE) nr. 1178/2010

:

slovakiksi

:

Nariadenie (EÚ) č. 1178/2010

:

sloveeniksi

:

Uredba (EU) št. 1178/2010

:

suomeksi

:

Asetus (EU) N:o 1178/2010

:

ruotsiksi

:

Förordning (EU) nr 1178/2010


LIITE III

4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

Лицензия, валидна пет работни дни

:

espanjaksi

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

:

tšekiksi

:

Licence platná pět pracovních dní

:

tanskaksi

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

:

saksaksi

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

:

viroksi

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

:

kreikaksi

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

:

englanniksi

:

Licence valid for five working days

:

ranskaksi

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

:

italiaksi

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

:

latviaksi

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas

:

liettuaksi

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

:

unkariksi

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

:

maltaksi

:

Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol

:

hollanniksi

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

:

puolaksi

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

:

portugaliksi

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

:

romaniaksi

:

Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare

:

slovakiksi

:

Licencia platí päť pracovných dní

:

sloveeniksi

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

:

suomeksi

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

:

ruotsiksi

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar


LIITE IV

6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).

:

espanjaksi

:

Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).

:

tšekiksi

:

Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).

:

tanskaksi

:

Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører).

:

saksaksi

:

Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).

:

viroksi

:

Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents).

:

kreikaksi

:

Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό).

:

englanniksi

:

Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued).

:

ranskaksi

:

Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).

:

italiaksi

:

Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).

:

latviaksi

:

Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence).

:

liettuaksi

:

Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).

:

unkariksi

:

A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták).

:

maltaksi

:

Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).

:

hollanniksi

:

Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).

:

puolaksi

:

Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).

:

portugaliksi

:

Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).

:

romaniaksi

:

Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).

:

slovakiksi

:

Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bolo vydané povolenie).

:

sloveeniksi

:

Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).

:

suomeksi

:

Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).

:

ruotsiksi

:

Ger rätt till exportbidrag för (…) ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).


LIITE V

Arabiemiirikunnat

Bahrain

Egypti

Etelä-Korea

Filippiinit

Hongkong

Japani

Jemen

Kuwait

Malesia

Oman

Qatar

Taiwan

Thaimaa

Venäjä


LIITE VI

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Komission asetus (EY) N:o 596/2004

(EUVL L 94, 31.3.2004, s. 33)

 

Komission asetus (EY) N:o 1475/2004

(EUVL L 271, 19.8.2004, s. 31)

 

Komission asetus (EY) N:o 1713/2006

(EUVL L 321, 21.11.2006, s. 11)

Ainoastaan 14 artikla

Komission asetus (EU) N:o 557/2010

(EUVL L 159, 25.6.2010, s. 13)

Ainoastaan 2 artikla


LIITE VII

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 596/2004

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

2 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

2 artiklan 4 kohdan johdantokappale

2 artiklan 4 kohta

2 artiklan 4 kohdan ensimmäinen–yhdestoista luetelmakohta

Liite II

3 artiklan 1–4 kohta

3 artiklan 1–4 kohta

3 artiklan 4a kohta

3 artiklan 5 kohta

3 artiklan 5 kohta

3 artiklan 6 kohta

3 artiklan 6 kohta

3 artiklan 7 kohta

3 artiklan 7 kohta

3 artiklan 8 kohta

4 ja 5 artikla

4 ja 5 artikla

6 artiklan 1 kohta

6 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohdan johdantokappale

6 artiklan 2 kohta

6 artiklan 2 kohdan ensimmäinen–yhdestoista luetelmakohta

Liite IV

7 ja 8 artikla

7 ja 8 artikla

8a artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

10 artikla

11 artikla

Liite I

Liite I

Liite Ia

Liite III

Liite III

Liite V

Liite IV

Liite V

Liite VI

Liite VII


Top