EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0388

Komission asetus (EU) N:o 388/2010, annettu 6 päivänä toukokuuta 2010 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täytäntöönpanosta tiettyihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten, joita voidaan kuljettaa muuten kuin kaupallisin kuljetuksin, enimmäismäärän osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 114, 7.5.2010, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 142 - 143

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; Kumoaja 32014R0031 . Latest consolidated version: 27/05/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/388/oj

7.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 114/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 388/2010,

annettu 6 päivänä toukokuuta 2010,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täytäntöönpanosta tiettyihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten, joita voidaan kuljettaa muuten kuin kaupallisin kuljetuksin, enimmäismäärän osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY (1) muuttamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 ja erityisesti sen 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita on noudatettava muissa kuin kaupallisissa lemmikkieläinten kuljetuksissa, ja näiden kuljetusten valvontaan sovellettavat säännöt. Asetusta sovelletaan jäsenvaltioiden välisiin tai kolmansista maista tuleviin, asetuksen liitteessä I mainittuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten kuljetuksiin. Liitteen A osassa mainitaan koirat ja kissat ja B osassa hillerit ja fretit.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 vahvistetut vaatimukset ovat erilaiset sen mukaan, kuljetetaanko lemmikkieläimet jäsenvaltioon toisesta jäsenvaltiosta vai kolmannesta maasta. Kolmansista maista tuleviin kuljetuksiin sovellettavat vaatimukset eroavat lisäksi toisistaan sen mukaan, onko kyse asetuksen liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa vai kyseisen liitteen C osassa mainitusta kolmannesta maasta.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa luetellaan ne kolmannet maat, jotka soveltavat muihin kuin kaupallisiin lemmikkieläinten kuljetuksiin vähintään yhtä tiukkoja sääntöjä kuin kyseisessä asetuksessa vahvistetut säännöt.

(4)

Kauppaan sovelletaan yleisesti neuvoston direktiiviä 92/65/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY (2) liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset.

(5)

Sen estämiseksi, ettei lemmikkieläinten kaupallisia kuljetuksia toteutettaisi vilpillisesti asetuksessa (EY) N:o 998/2003 tarkoitettuina muina kuin kaupallisina kuljetuksina, kyseisen asetuksen 12 artiklassa säädetään, että tuotaessa yhteisöön muusta kuin asetuksen liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa mainitusta kolmannesta maasta enemmän kuin viisi lemmikkieläintä, niiden kuljetukseen on sovellettava direktiivin 92/65/ETY mukaisia vaatimuksia ja tarkastuksia.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 soveltamisesta saatu kokemus on osoittanut, että on olemassa suuri riski, että koirien, kissojen sekä hillerien ja frettien kaupallisia kuljetuksia toteutetaan vilpillisesti muina kuin kaupallisina kuljetuksina, kun kyseisiä eläimiä kuljetetaan jäsenvaltioon jostain toisesta jäsenvaltiosta tai kyseisen asetuksen liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa mainitusta kolmannesta maasta.

(7)

Tällaisen toiminnan estämiseksi sekä asetuksen (EY) N:o 998/2003 yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi olisi annettava säännökset siitä, että samoja sääntöjä sovelletaan myös kuljetettaessa koiria, kissoja sekä hillereitä ja frettejä jäsenvaltioon jostain toisesta jäsenvaltiosta tai kyseisen asetuksen liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa mainitusta kolmannesta maasta.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 A ja B osassa ilmoitettuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten kuljetuksiin sovelletaan kyseisen asetuksen 12 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia ja tarkastuksia, jos jäsenvaltioon jostain toisesta jäsenvaltiosta tai kyseisen asetuksen liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa mainitusta kolmannesta maasta kuljetettujen eläinten kokonaismäärä on yli viisi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä toukokuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1.

(2)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.


Top