Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0788

Neuvoston päätös 2010/788/YUTP, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010 , Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2008/369/YUTP kumoamisesta

OJ L 336, 21.12.2010, p. 30–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 013 P. 191 - 203

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/788/oj

21.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/30


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/788/YUTP,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2010,

Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2008/369/YUTP kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 14 päivänä toukokuuta 2008 yhteisen kannan 2008/369/YUTP Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä (1) sen jälkeen, kun Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto oli hyväksynyt päätöslauselman 1807 (2008) 31 päivänä maaliskuuta 2008.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1533 (2004) perustettu pakotekomitea muutti 1 päivänä joulukuuta 2010 luetteloa henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Tämän päätöksen liitteen muuttamista koskevaan menettelyyn olisi kuuluttava se, että nimetyille henkilöille ja yhteisöille toimitetaan luetteloon merkitsemisen perusteet, jotta näillä on tilaisuus esittää huomautuksia. Jos huomautuksia tehdään tai jos olennaista uutta näyttöä esitetään, neuvoston olisi tarkasteltava päätöstään uudelleen näiden huomautusten perusteella ja ilmoitettava tästä asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle.

(4)

Tässä päätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka on vahvistettu erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, omistusoikeutta ja oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä päätöstä olisi sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(5)

Tässä päätöksessä otetaan myös täysimääräisesti huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaiset jäsenvaltioiden velvoitteet ja turvallisuusneuvoston päätöslauselmien oikeudellisesti sitova luonne.

(6)

Yhteinen kanta 2008/369/YUTP olisi sen vuoksi kumottava ja korvattava tällä päätöksellä.

(7)

Unionin täytäntöönpanotoimenpiteistä säädetään tiettyjen Kongon demokraattista tasavaltaa koskevien rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta 13 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 889/2005 (2) ja tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan 18 päivänä heinäkuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1183/2005 (3),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisten harjoittama tai jäsenvaltioiden alueelta käsin tai niiden lipun alla purjehtivaa alusta tai ilma-alusta käyttämällä tapahtuva aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden suora tai välillinen toimittaminen, myynti tai siirtäminen kaikille Kongon demokraattisen tasavallan alueella toimiville valtiosta riippumattomille yhteisöille ja yksityishenkilöille, mukaan lukien ampuma-aseet ja -tarvikkeet, sotilasajoneuvot ja sotatarvikkeet, puolisotilaalliset tarvikkeet ja niihin tarkoitetut varaosat, riippumatta siitä, ovatko mainitut aseet tai tarvikkeet peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

2.   Lisäksi kielletään:

a)

teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden sellaisten palvelujen myöntäminen, myynti, toimittaminen tai siirtäminen, jotka liittyvät sotilaalliseen toimintaan tai aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, mukaan lukien ampuma-aseet ja -tarvikkeet, sotilasajoneuvot ja sotatarvikkeet, puolisotilaalliset tarvikkeet ja niihin tarkoitetut varaosat, toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti kaikille Kongon demokraattisessa tasavallassa toimiville valtiosta riippumattomille yhteisöille ja yksityishenkilöille;

b)

sotilaalliseen toimintaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden myyntiin, toimittamiseen, siirtämiseen tai vientiin taikka teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden palvelujen myöntämiseen, myyntiin, toimittamiseen tai siirtämiseen suoraan tai välillisesti kaikille Kongon demokraattisessa tasavallassa toimiville valtiosta riippumattomille yhteisöille ja yksityishenkilöille.

2 artikla

1.   Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta:

a)

yksinomaan Yhdistyneiden Kansakuntien Kongon demokraattisessa tasavallassa toteuttaman rauhanturvaoperaation (MONUC) tukemiseen tai käyttöön tarkoitettujen aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden toimittamiseen, myyntiin tai siirtämiseen taikka aseisiin ja niihin liittyviin tarvikkeisiin liittyvän teknisen avun, rahoituksen, välityspalvelujen ja muiden palvelujen toimittamiseen;

b)

sellaisen suojavaatetuksen, mukaan lukien luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät, toimittamiseen, myyntiin tai siirtämiseen, jota Yhdistyneiden Kansakuntien henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisissa ja kehitysyhteistyötehtävissä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Kongon demokraattiseen tasavaltaan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä;

c)

yksinomaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tarkoitettujen ei-tappavien sotilastarvikkeiden toimittamiseen, myyntiin tai siirtämiseen taikka tällaisiin ei-tappaviin tarvikkeisiin liittyvän teknisen avun ja koulutuksen antamiseen.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuun aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden toimittamiseen, myyntiin tai siirtämiseen taikka palvelujen toimittamiseen tai teknisen avun ja koulutuksen antamiseen on saatava etukäteen lupa jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava etukäteen Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1533 (2004) mukaisesti perustetulle pakotekomitealle kaikista aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden kuljetuksista Kongon demokraattiseen tasavaltaan tai mistä tahansa sotilaalliseen toimintaan liittyvän teknisen avun, rahoituksen, välityspalvelujen tai muiden palvelujen toimittamisesta Kongon demokraattiseen tasavaltaan, lukuun ottamatta 1 kohdan a ja b alakohdassa mainittuja kuljetuksia ja toimituksia. Tällaisissa ilmoituksissa on oltava kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot, mukaan lukien soveltuvin osin loppukäyttäjä, ehdotettu toimituspäivä ja kuljetusreitti.

4.   Jäsenvaltioiden on arvioitava 1 kohdassa tarkoitettuja toimituksia tapauskohtaisesti, ottaen täysin huomioon sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä 8 päivänä joulukuuta 2008 vahvistetussa neuvoston yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP (4) mainitut perusteet. Jäsenvaltioiden on vaadittava riittävät takeet 2 kohdan mukaisesti myönnetyn luvan väärinkäytön estämiseksi, ja tarvittaessa niiden on toteutettava toimia toimitettujen aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden palauttamiseksi.

3 artikla

Jäljempänä olevassa 4 artiklan 1 kohdassa sekä 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa määrätyt rajoittavat toimenpiteet kohdistetaan seuraaviin pakotekomitean nimeämiin henkilöihin ja soveltuvin osin yhteisöihin:

edellä 1 artiklassa tarkoitettua aseidenvientikieltoa ja siihen liittyviä toimenpiteitä rikkovat henkilöt ja yhteisöt;

Kongon demokraattisessa tasavallassa toimivien ulkomaisten aseellisten ryhmien poliittiset ja sotilasjohtajat, jotka estävät näihin ryhmiin kuuluvien taistelijoiden aseistariisunnan ja vapaaehtoisen kotiuttamisen tai uudelleensijoittamisen;

Kongon demokraattisen tasavallan ulkopuolelta tukea saavien kongolaisten puolisotilaallisten joukkojen poliittiset ja sotilasjohtajat, jotka estävät taistelijoidensa osallistumisen aseistariisunta-, demobilisaatio- ja sopeuttamisprosesseihin;

Kongon demokraattisessa tasavallassa toimivat poliittiset ja sotilasjohtajat, jotka sovellettavan kansainvälisen oikeuden vastaisesti värväävät tai käyttävät lapsia aseellisissa selkkauksissa;

Kongon demokraattisessa tasavallassa toimivat henkilöt, jotka ottamalla lapset ja naiset kohteiksi aseellisessa selkkauksessa syyllistyvät vakaviin kansainvälisen oikeuden loukkauksiin, kuten tappamiseen ja vammauttamiseen, seksuaaliseen väkivaltaan, kaappauksiin ja pakkosiirtoihin;

henkilöt, jotka estävät humanitaarisen avun saamisen tai jakamisen Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa;

henkilöt tai yhteisöt, jotka tukevat laittomia aseellisia ryhmiä Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa luonnonvarojen laittomalla kaupalla.

Kyseessä olevat henkilöt ja yhteisöt luetellaan liitteessä.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen 3 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden pääsyn alueelleen ja kauttakulun alueensa kautta.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos pakotekomitea:

a)

toteaa etukäteen tapauskohtaisesti, että tällainen alueelle pääsy tai kauttakulku on perusteltua humanitaarisista syistä, uskonnolliset syyt mukaan lukien;

b)

toteaa, että poikkeus edistäisi Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston asiaan liittyvien päätöslauselmien tavoitteita eli rauhaa ja kansallista sovintoa Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä alueen vakautta;

c)

antaa etukäteen ja tapauskohtaisesti luvan sellaisten henkilöiden kauttakululle, jotka palaavat sen valtion alueelle, jonka kansalaisia he ovat, tai osallistuvat toimiin, joiden tarkoituksena on saattaa vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin syyllistyneet henkilöt oikeuden eteen.

4.   Jos jäsenvaltio sallii 3 kohdan mukaisesti pakotekomitean nimeämien henkilöiden pääsyn alueelleen tai kulkemisen sen kautta, lupa rajoitetaan koskemaan ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se myönnetään, ja niitä henkilöitä, joita lupa koskee.

5 artikla

1.   Jäädytetään kaikki varat, muu rahoitusomaisuus ja taloudelliset resurssit, jotka ovat liitteessä lueteltujen, 3 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden tai yhteisöjen suorassa tai välillisessä omistuksessa tai määräysvallassa taikka heidän suoraan tai välillisesti omistamiensa tai määräysvallassaan olevien yhteisöjen hallussa taikka heidän puolestaan tai johdollaan toimivien henkilöiden tai yhteisöjen hallussa.

2.   Varoja, muuta rahoitusomaisuutta tai taloudellisia resursseja ei saa asettaa 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yhteisöjen saataville suoraan tai välillisesti tai siten, että ne hyötyisivät niistä.

3.   Jäsenvaltiot voivat sallia poikkeuksia 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin sellaisten varojen, muun rahoitusomaisuuden tai taloudellisten resurssien osalta, jotka

a)

ovat tarpeen sellaisten perusluonteisten menojen kattamiseksi, jotka aiheutuvat muun muassa elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen, muun rahoitusomaisuuden ja taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että kyseessä oleva jäsenvaltio on ilmoittanut tarpeesta pakotekomitealle ja että pakotekomitea on hyväksynyt sen;

e)

ovat tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden antaman panttioikeuden tai päätöksen kohteena, jolloin varoja, muuta rahoitusomaisuutta ja taloudellisia resursseja voidaan käyttää kyseisen panttioikeuden tai päätöksen täyttämiseksi edellyttäen, että panttioikeus tai päätös on annettu ennen kuin pakotekomitea on nimennyt asianomaisen henkilön tai yhteisön ja että panttioikeus tai päätös ei hyödytä 3 artiklassa tarkoitettuja henkilöitä tai yhteisöjä, sen jälkeen kun kyseessä oleva jäsenvaltio on ilmoittanut asiasta pakotekomitealle.

4.   Edellä olevassa 3 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja poikkeuksia voidaan soveltaa sen jälkeen, kun kyseessä oleva jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle aikomuksestaan sallia tarvittaessa varojen, muun rahoitusomaisuuden ja taloudellisten resurssien käytön ja jos pakotekomitea ei tee asiasta kielteistä päätöstä neljän työpäivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä.

5.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot, tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, josta lähtien rajoittavat toimenpiteet ovat koskeneet näitä tilejä,

edellyttäen, että 1 kohtaa sovelletaan edelleen kyseisiin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin.

6 artikla

Neuvosto tekee liitteessä olevaan luetteloon muutoksia Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean päätösten perusteella.

7 artikla

1.   Jos Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea merkitsee henkilön tai yhteisön luetteloon, neuvosto sisällyttää tällaisen henkilön tai yhteisön liitteeseen. Neuvosto antaa päätöksensä ja luetteloon merkitsemisen perusteet tiedoksi asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen ja antaa kyseiselle henkilölle tai yhteisölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

2.   Jos huomautuksia tehdään tai jos olennaista uutta näyttöä esitetään, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa tästä asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle.

8 artikla

1.   Liite sisältää luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon merkitsemisen perusteet sellaisina kuin Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on ne toimittanut.

2.   Liite sisältää myös sellaiset Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean toimittamat tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten henkilöiden tai yhteisöjen tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, mukaan lukien peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä toimi tai ammatti. Yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liitteessä mainitaan myös päivä, jona Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt henkilön tai yhteisön.

9 artikla

Tätä päätöstä tarkistetaan tai muutetaan tai se kumotaan tarvittaessa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätösten perusteella.

10 artikla

Kumotaan yhteinen kanta 2008/369/YUTP.

11 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SCHAUVLIEGE


(1)  EUVL L 127, 15.5.2008, s. 84.

(2)  EUVL L 152, 15.6.2005, s. 1.

(3)  EUVL L 193, 23.7.2005, s. 1.

(4)  EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99.


LIITE

a)

Luettelo 3, 4 ja 5 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä

Nimi

Peitenimet

Syntymäaika ja -paikka

Tunnistamistiedot

Perusteet

Nimeämis-päivä

Frank Kakolele BWAMBALE

Frank Kakorere

Frank Kakorere Bwambale

 

Erosi CNDP:stä tammikuussa 2008. Asunut Kinshasassa joulukuusta 2008.

RCD-ML:n entinen johtaja, joka vaikuttaa RCD-ML:n politiikkaan ja johtaa sen joukkojen toimia; RCD-ML on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisotilaallisista joukoista, ja se on syyllistynyt laittomaan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti.

1.11.2005

Gaston IYAMUREMYE

Rumuli

Byiringiro Victor Rumuli

Victor Rumuri

Michel Byiringiro

1948

Musanzen alue (pohjoinen maakunta), Ruanda

Ruhengeri, Ruanda

FDLR:n toinen varajohtaja

Prikaatikenraali

Marraskuusta 2010 lähtien asuinpaikkana Kongon demokraattisessa tasavallassa joko Pohjois-Kivun Kibua tai itäisen maakunnan Aru.

Useiden lähteiden kuten YK:n turvallisuusneuvoston Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän pakotekomitean asiantuntijaryhmän mukaan Gaston Iyamuremye on FDLR:n toinen varajohtaja ja hänen katsotaan lukeutuvan FDLR:n sotilaallisen ja poliittisen johdon avainhenkilöihin. Gaston Iyamuremye myös johti Ignace Murwanashyakan (FDLR:n johtaja) toimistoa Kibuassa Kongon demokraattisessa tasavallassa joulukuuhun 2009 saakka.

1.12.2010

Jérôme KAKWAVU BUKANDE

Jérôme Kakwavu

 

Kongolainen

Tunnetaan nimellä ”Commandant Jérôme”

Pidätettynä kesäkuusta 2010 lähtien ja tällä hetkellä Kinshasan keskusvankilassa. Oikeudenkäynti aloitettu häntä ja kahta muuta FARDC:n viiteen korkeaan upseeriin kuuluvaa henkilöä vastaan.

UCD/FAPC:n entinen johtaja. FAPC:lla on hallinnassaan laittomia rajanylityspaikkoja Ugandan ja Kongon demokraattisen tasavallan rajalla, joka on aseiden tuontivirtojen keskeinen reitti. FAPC:n johtajana hän vaikuttaa FAPC:n politiikkaan ja johtaa sen joukkoja, jotka ovat sekaantuneet laittomaan asekauppaan ja näin ollen asevientikiellon rikkomuksiin. Ylennettiin FARDC:n kenraaliksi joulukuussa 2004.

Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hän oli vastuussa lasten värväyksestä ja käytöstä Iturissa vuonna 2002.

Kuuluu niihin viiteen FARDC:n korkeaan upseeriin, joita on syytetty vakavista rikoksista, joihin on liittynyt seksuaalista väkivaltaa. Näiden viiden upseerin tapaukset turvallisuusneuvosto saattoi hallituksen tietoon vuoden 2009 vierailun aikana.

1.11.2005

Germain KATANGA

 

 

Kongolainen.

Kotiarestissa Kinshasassa maaliskuusta 2005 lähtien FRPI:n sekaannuttua ihmisoikeusrikkomuksiin.

Kongon demokraattinen tasavalta luovutti hänet Kansainväliselle rikostuomioistuimelle 18. lokakuuta 2007.

FRPI:n päällikkö. Nimitettiin FARDC:n kenraaliksi joulukuussa 2004. Sekaantunut aseiden siirtoihin asevientikiellon vastaisesti.

Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hän oli vastuussa lasten värväyksestä ja käytöstä Iturissa vuosina 2002 ja 2003.

1.11.2005

Thomas LUBANGA

 

Ituri

Kongolainen

Pidätettiin Kinshasassa maaliskuussa 2005 UPC/L:n sekaannuttua ihmisoikeusrikkomuksiin.

Kongon viranomaiset luovuttivat hänet Kansainväliselle rikostuomioistuimelle 17. maaliskuuta 2006.

Syytettynä sotarikoksista joulukuusta 2008.

UPC/L:n johtaja; UPC/L on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisotilaallisista joukoista, ja se on sekaantunut laittomaan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti.

Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hän oli vastuussa lasten värväyksestä ja käytöstä Iturissa vuosina 2002 ja 2003.

1.11.2005

Khawa Panga MANDRO

Kawa Panga

Kawa Panga Mandro

Kawa Mandro

Yves Andoul Karim

Mandro Panga Kahwa

Yves Khawa Panga Mandro

20. elokuuta 1973, Bunia

Kongolainen

Tunnetaan nimillä

”Chief Kahwa”

”Kawa”

Kongon viranomaiset pidättivät hänet lokakuussa 2005 ja Kisanganin muutoksenhakutuomioistuin vapautti hänet syytteistä. Asia siirrettiin myöhemmin Kinshasan oikeusviranomaisille, koska häntä vastaan oli nostettu uusia syytteitä rikoksista ihmisyyttä vastaan, sotarikoksista, murhasta, törkeästä pahoinpitelystä ja väkivallasta.

PUSIC:n entinen johtaja; PUSIC on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisotilaallisista joukoista, ja se on sekaantunut laittomaan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti. Vangittuna Buniassa huhtikuusta 2005 lähtien Iturin rauhanprosessin sabotoinnin vuoksi.

Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hän oli vastuussa lasten värväyksestä ja käytöstä vuosina 2001 ja 2002.

1.11.2005

Callixte MBARUSHIMANA

 

24. heinäkuuta 1963, Ndusu/Ruhen geri pohjoinen maakunta, Ruanda

Ruandalainen

Tämänhetkinen olinpaikka: Pariisi tai Thaïs, Ranska.

FDLR:n pääsihteeri ja FDLR:n ylimmän sotilasjohdon varajohtaja.

Kongon demokraattisessa tasavallassa toimivan ulkomaisen aseellisen ryhmän poliittinen ja sotilasjohtaja; ryhmä estää turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetun taistelijoiden aseistariisunnan, vapaaehtoisen kotiuttamisen ja uudelleensijoittamisen.

3.3.2009

Iruta Douglas MPAMO

Mpano

Douglas Iruta Mpamo

28. joulukuuta 1965, Bashali, Masisi

29. joulukuuta 1965, Goma, Kongon demokraattinen tasavalta (aiemmin Zaire)

Kongolainen

Toimii Gomassa ja Gisenyissä Ruandassa.

Ylittää usein Ruandan ja Kongon kansainvälisen rajan.

Osoite: Bld Kanyamuhanga 52, Goma

Compagnie Aérienne des Grands Lacs- ja Great Lakes Business Company -yritysten omistaja/johtaja; näiden yritysten ilma-aluksia käytettiin päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitettujen aseellisten ryhmien ja puolisotilaallisten joukkojen avustamiseen. Syyllistynyt myös lento- ja rahtitietojen väärentämiseen ilmeisesti mahdollistaakseen asevientikiellon rikkomisen.

1.11.2005

Sylvestre MUDACUMURA

 

 

Ruandalainen

Tunnetaan nimillä ”Radja”, ”Mupenzi Bernard”, ”General Major Mupenzi”, ”General Mudacumura”

On toiminut edelleen FDLR-FOCA:n sotilaskomentajana joulukuusta 2009.

Toimii Kibuassa Masisin alueella Kongon demokraattisessa tasavallassa.

FDLR:n komentaja, joka vaikuttaa FDLR:n politiikkaan ja johtaa sen joukkojen toimia; FDLR on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisotilaallisista joukoista, ja se on sekaantunut laittomaan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti.

Mudacumura (tai hänen alaisensa) oli puhelimitse yhteydessä FDLR:n johtajaan Murwanashyakaan Saksassa myös Busurungin joukkomurhan aikaan toukokuussa 2009 ja sotilaskomentajaan majuri Guillaumeen Umoja Wetu ja Kimia II -operaatioiden aikana vuonna 2009.

Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hän oli vastuussa 27 tapauksesta, joissa hänen johtamansa joukot värväsivät ja käyttivät lapsia Pohjois-Kivussa vuosina 2002–2007.

1.11.2005

Leodomir MUGARAGU

Manzi Leon

Leo Manzi

1954

1953

Kigali, Ruanda

Rushashi (pohjoinen maakunta), Ruanda

Osoite: Katoyi, Pohjois-Kivu, Kongon demokraattinen tasavalta

FDLR/FOCA:n esikuntapäällikkö

prikaatikenraali

Avoimista lähteistä saatujen tietojen ja virallisten tietojen mukaan Leodomir Mugaragu on FDLR:n aseellisen siiven FOCA:n (Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda) esikuntapäällikkö.

Virallisten tietojen mukaan Mugaragu suunnittelee FDLR:n toteuttamat sotilaalliset operaatiot Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa.

1.12.2010

Leopold MUJYAMBERE

Musenyeri

Achille

Frere Petrus

Ibrahim

17. maaliskuuta 1962, Kigali, Ruanda

arv. 1966

Ruandalainen

Arvo: Eversti

Tämänhetkinen olinpaikka: Mwenga, Etelä-Kivu, Kongon demokraattinen tasavalta.

FOCA:n toisen divisioonan / reserviprikaatien (FDLR:n aseellinen siipi) komentaja. Kongon demokraattisessa tasavallassa toimivan ulkomaisen aseellisen ryhmän sotilasjohtaja; ryhmä estää taistelijoiden aseistariisunnan, vapaaehtoisen kotiuttamisen ja uudelleensijoittamisen rikkoen turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan b alakohtaa. YK:n turvallisuusneuvoston Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän pakotekomitan asiantuntijaryhmän keräämien todisteiden mukaan, jotka on esitetty sen 13. helmikuuta 2008 päivätyssä raportissa, FDLR-FOCA:lta takaisin saatuja tyttöjä oli aiemmin siepattu ja käytetty seksuaalisesti hyväksi. Vuoden 2007 puolivälistä FDLR-FOCA, joka aiemmin värväsi teini-iän keski- ja loppuvaiheilla olevia poikia, on värvännyt pakolla nuoria poikia 10 ikävuodesta alkaen. Nuorimpia käytetään saattajina, ja vanhempia lapsia käytetään sotilaina rintamalla turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan d ja e alakohdan vastaisesti.

3.3.2009

Dr. Ignace MURWANASHYAKA

Ignace

14. toukokuuta 1963, Butera (Ruanda)

Ngoma, Butare (Ruanda)

Ruandalainen

Asuinpaikka Saksassa.

Marraskuussa 2009 tunnustettu edelleen FDLR-FOCA:n poliittisen siiven johtajaksi ja FDLR:n asevoimien ylipäälliköksi.

Saksan liittovaltion poliisi pidätti hänet 17. marraskuuta 2009 epäiltynä rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä muiden syytteiden perusteella, jotka koskivat ulkomaisen terroristijärjestön perustamista ja siihen kuulumista.

FDLR:n johtaja ja FDLR:n asevoimien ylipäällikkö, joka vaikuttaa FDLR:n politiikkaan ja johtaa sen joukkojen toimia; FDLR on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisotilaallisista joukoista, ja se on sekaantunut laittomaan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti.

Ollut puhelimitse yhteydessä FDLR:n sotilaskomentajiin kentällä (myös Busurungin joukkomurhan aikaan toukokuussa 2009); antanut sotilaskäskyjä ylimmälle sotilasjohdolle; osallistunut FDLR:n yksiköille tarkoitettujen aseiden ja ampumatarvikkeiden siirtojen koordinointiin ja käyttöä koskevien erityisohjeiden välittämiseen eteenpäin; hallinnoi suuria rahamääriä, jotka on saatu FDLR:n hallinnassa olevien alueiden luonnonvarojen laittomasta myynnistä (s. 24, 25 ja 83).

Matkusti Ugandaan vuonna 2006 rikkoen matkustuskieltoa.

Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hänellä oli FDLR:n johtajana ja sotilaskomentajana komentovastuu, kun FDLR värväsi ja käytti lapsia Kongon itäosissa.

1.11.2005

Straton MUSONI

IO Musoni

6. huhtikuuta 1961 (mahdollisesti 4. kesäkuuta 1961), Mugambazi, Kigali, Ruanda

Ruandan passin voimassaolo päättyi 10. syyskuuta 2004

Asuinpaikka Neuffenissa Saksassa.

Marraskuussa 2009 tunnustettu edelleen FDLR-FOCA:n poliittisen siiven 1. varajohtajaksi ja FDLR:n ylimmän sotilasjohdon johtajaksi.

Saksan liittovaltion poliisi pidätti hänet 17. marraskuuta 2009 epäiltynä rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä muiden syytteiden perusteella, jotka koskivat ulkomaisen terroristijärjestön perustamista ja siihen kuulumista.

FDLR on Kongon demokraattisessa tasavallassa toimiva ulkomaalainen aseellinen ryhmä, ja toimimalla sen johdossa Musoni estää näihin ryhmiin kuuluvien taistelijoiden aseistariisunnan ja vapaaehtoisen kotiuttamisen tai uudelleensijoittamisen päätöslauselman 1649 (2005) vastaisesti.

29.3.2007

Jules MUTEBUTSI

Jules Mutebusi

Jules Mutebuzi

Colonel

Mutebutsi

Etelä-Kivu

Kongolainen (Etelä-Kivu)

Ruandan viranomaiset pidättivät hänet joulukuussa 2007 hänen yrittäessään ylittää rajan Kongon demokraattiseen tasavaltaan. Saatujen tietojen mukaan tällä hetkellä ”säilössä”.

Entinen FARDC:n alueellinen apulaiskomentaja (10. sotilasalue); erotettiin huhtikuussa 2004 kurinpitorikkomusten vuoksi ja liittyi yhteen entisestä RCDG:stä eronneiden joukkojen kanssa vallatakseen Bukavun kaupungin väkivalloin toukokuussa 2004.

Sekaantunut aseiden vastaanottamiseen FARDC:n organisaation ulkopuolelta ja tarvikkeiden toimittamiseen päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuille aseellisille ryhmille ja puolisotilaallisille joukoille asevientikiellon vastaisesti.

1.11.2005

Mathieu, Chui NGUDJOLO

Cui Ngudjolo

 

”Colonel” (eversti) tai ”General” (kenraali). Kongon demokraattisen tasavallan hallitus luovutti hänet Kansainväliselle rikostuomioistuimelle 7. helmikuuta 2008.

FNI:n esikuntapäällikkö ja FRPI:n entinen esikuntapäällikkö, joka vaikuttaa FRPI:n politiikkaan ja johtaa sen joukkojen toimia; FRPI on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisotilaallisista joukoista, ja se on syyllistynyt laittomaan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti. MONUC pidätti hänet Buniassa lokakuussa 2003.

Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hän oli vastuussa alle 15-vuotiaiden lasten värväyksestä ja käytöstä Iturissa vuonna 2006.

1.11.2005

Floribert Ngabu NJABU

Floribert Njabu

Floribert Ndjabu

Floribert Ngabu Ndjabu

 

Pidätettynä ja kotiarestissa Kinshasassa maaliskuusta 2005 lähtien FNI:n sekaannuttua ihmisoikeusrikkomuksiin.

FNI:n johtaja; FNI on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisotilaallisista joukoista ja se on sekaantunut laittomaan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti.

1.11.2005

Laurent NKUNDA

Nkunda Mihigo Laurent

Laurent Nkunda Bwatare

Laurent Nkundabatware

Laurent Nkunda Mahoro Batware

Laurent Nkunda

Batware

6. helmikuuta 1967

Pohjois-Kivu/Rutshuru

2. helmikuuta 1967

Kongolainen

Tunnetaan nimellä

”Chairman”

”General Nkunda”

”Papa Six”

Pidätettiin Ruandan alueella tammikuussa 2009

ja hänen tilalleen CNDP:n komentajana Pohjois-Kivussa valittiin myöhemmin toinen henkilö.

Entinen RCD-G:n kenraali.

Liittyi yhteen entisestä RCD-G:stä eronneiden joukkojen kanssa vallatakseen Bukavun väkivalloin toukokuussa 2004. Vastaanottanut aseita FARDC:n ulkopuolelta asevientikiellon vastaisesti.

Perusti National Congress for the People's Defense-liikkeen vuonna 2006; vanhempi upseeri Rally for Congolese Democracy-Goma-liikkeessä (RCD-G) vuosina 1998–2006; upseeri Rwandan Patriotic Front -liikkeessä (RPF) vuosina 1992–1998.

Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hän oli vastuussa 264 tapauksesta, joissa hänen johtamansa joukot värväsivät ja käyttivät lapsia Pohjois-Kivussa vuosina 2002–2009.

Huolimatta Ruandassa tammikuussa 2009 tapahtuneesta pidätyksestä ja CNDP:n johtajuuden menettämisestä hänellä on marraskuusta 2009 lähtien edelleen jossakin määrinkäskyvaltaa CNDP:ssä ja sen kansainvälisessä verkostossa.

1.11.2005

Felicien NSANZUBUKI-RE

Fred Irakeza

1967

Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Rwanda

 

Useiden lähteiden mukaan Felicien Nsanzubukire on FDLR:n ensimmäisen pataljoonan päällikkö, ja hän toimii Uvira-Sangen alueella Etelä-Kivussa

Felicien Nsanzubukire on ollut FDLR:n jäsen ainakin vuodesta 1994 lähtien, ja hän on toiminut Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa lokakuusta 1998 lähtien.

YK:n turvallisuusneuvoston Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän pakotekomitean asiantuntijaryhmän mukaan Felicien Nsanzubukire valvoi ja koordinoi ainakin marraskuun 2008 ja huhtikuun 2009 välisenä aikana ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden laitonta kauppaa Tansanian yhdistyneestä tasavallasta Tanganjika-järven kautta Uviran ja Fizin alueella Etelä-Kivussa toimiville FDLR:n yksiköille.

1.12.2010

Pacifique NTAWUNGUKA

Colonel Omega

Nzeri

Israel

Pacifique Ntawungula

1. tammikuuta 1964, Gaseke, Gisenyin maakunta, Ruanda arv. 1964

Ruandalainen

Arvo: Eversti

Tämänhetkinen olinpaikka: Peti, Walikalen ja Masisis'n raja, Kongon demokraattinen tasavalta.

Muut: Saanut sotilaskoulutusta Egyptissä.

FOCA:n (FDLR:n aseellinen siipi) ensimmäisen divisioonan komentaja. Kongon demokraattisessa tasavallassa toimivan ulkomaisen aseellisen ryhmän sotilasjohtaja; ryhmä estää taistelijoiden aseistariisunnan, vapaaehtoisen kotiuttamisen ja uudelleensijoittamisen rikkoen turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan b alakohtaa. YK:n turvallisuusneuvoston Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän pakotekomitan asiantuntijaryhmän keräämien todisteiden mukaan, jotka on esitetty sen 13. helmikuuta 2008 päivätyssä raportissa, FDLR-FOCA:lta takaisin saatuja tyttöjä oli aiemmin siepattu ja käytetty seksuaalisesti hyväksi. Vuoden 2007 puolivälistä FDLR-FOCA, joka aiemmin värväsi teini-iän keski- ja loppuvaiheilla olevia poikia, on värvännyt pakolla nuoria poikia 10 ikävuodesta alkaen. Nuorimpia käytetään saattajina, ja vanhempia lapsia käytetään sotilaina rintamalla turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan d ja e alakohdan vastaisesti.

3.3.2009

James NYAKUNI

 

 

Ugandalainen

”Commandant Jérômen” kauppakumppani erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan ja Ugandan rajan yli tapahtuvassa salakuljetuksessa; epäillään myös aseiden ja sotilastarvikkeiden salakuljetuksesta tarkastamatta jääneillä kuorma-autoilla. Rikkonut asevientikieltoa ja toimittanut apua päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuille aseellisille ryhmille ja puolisotilaallisille joukoille, mukaan lukien rahoitusapua, joka on mahdollistanut näiden sotilaallisen toiminnan.

1.11.2005

Stanislas NZEYIMANA

Deogratias Bigaruka Izabayo

Bigaruka

Bigurura

Izabayo Deo

Jules Mateso Mlamba

1. tammikuuta 1966, Mugusa (Butare), Ruanda

arv. 1967

tai 28. elokuuta 1966

Ruandalainen

Tunnustetaan marraskuusta 2009 lähtien kenraalimajuri Stanislas Nzeyimanaksi, FDLR:n apulaiskomentajaksi

Tämänhetkinen olinpaikka: Kalonge, Masisi, Pohjois-Kivu, Kongon demokraattinen tasavalta tai Kibua, Kongon demokraattinen tasavalta.

Useita matkoja Kigomaan

FOCA:n (FDLR:n aseellinen siipi) apulaiskomentaja. Kongon demokraattisessa tasavallassa toimivan ulkomaisen aseellisen ryhmän sotilasjohtaja; ryhmä estää taistelijoiden aseistariisunnan, vapaaehtoisen kotiuttamisen ja uudelleensijoittamisen rikkoen turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan b alakohtaa. YK:n turvallisuusneuvoston Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän pakotekomitan asiantuntijaryhmän keräämien todisteiden mukaan, jotka on esitetty sen 13. helmikuuta 2008 päivätyssä raportissa, FDLR-FOCA:lta takaisin saatuja tyttöjä oli aiemmin siepattu ja käytetty seksuaalisesti hyväksi. Vuoden 2007 puolivälistä FDLR-FOCA, joka aiemmin värväsi teini-iän keski- ja loppuvaiheilla olevia poikia, on värvännyt pakolla nuoria poikia 10 ikävuodesta alkaen. Nuorimpia käytetään saattajina, ja vanhempia lapsia käytetään sotilaina rintamalla turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan d ja e alakohdan vastaisesti.

3.3.2009

Dieudonné OZIA MAZIO

Ozia Mazio

6. kesäkuuta 1949, Ariwara

Kongolainen

Tunnetaan nimellä

”Omari”

”Mr Omari”

Kuollut Ariwarassa 23. syyskuuta 2008.

FEC:n johtaja Arun alueella. Rahoitusjärjestelyjä Commandant Jérômen ja FAPC:n kanssa sekä salakuljetusta Kongon demokraattisen tasavallan ja Ugandan rajan yli, minkä ansiosta Commandant Jérôme ja hänen joukkonsa saavat tarvikkeita ja rahaa. Rikkonut asevientikieltoa muun muassa toimittamalla apua päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuille aseellisille ryhmille ja puolisotilaallisille joukoille.

1.11.2005

Bosco TAGANDA

Bosco Ntaganda

Bosco Ntagenda

General Taganda

 

Kongolainen

Tunnetaan nimellä

”Terminator”

”Major”

CNDP:n tosiasiallinen sotilasjohtaja marraskuusta 2009 lähtien kenraali Laurent Nkundan tammikuussa 2009 tapahtuneen pidätyksen jälkeen. CNDP:n entinen esikuntapäällikkö Toimii Bunaganassa ja Rutshurussa.

Tultuaan nimitetyksi CNDP:n tosiasialliseksi sotilaspäälliköksi tammikuussa 2009 saanut ohjeet johtaa integroitumista FARDC:iin ja nimitetty Kimia-II -operaation operatiiviseksi apulaiskomentajaksi, vaikka FARDC kiistääkin tämän virallisesti.

UPC/L:n sotilaskomentaja, joka vaikuttaa UPC/L:n politiikkaan ja johtaa sen joukkojen toimia; UPC/L on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisotilaallisista joukoista ja se on sekaantunut laittomaan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti. Hänet nimitettiin FARDC:n kenraaliksi joulukuussa 2004, mutta hän ei hyväksynyt nimitystä ja jäi sen vuoksi FARDC:n ulkopuolelle.

Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hän oli vastuussa lasten värväyksestä ja käytöstä Iturissa vuosina 2002 ja 2003; 155 tapauksessa hän oli lisäksi suoraan ja/tai komentovastuussa lasten värväyksestä ja käytöstä Pohjois-Kivussa vuosina 2002–2009.

CNDP:n esikuntapäällikkönä hän oli suoraan ja komentovastuussa Kiwanjan joukkomurhasta (marraskuussa 2008).

1.11.2005

Innocent ZIMURINDA

 

1. syyskuuta 1972

1975

Ngungu, Masisin alue, Pohjois-Kivun maakunta, Kongon demokraattinen tasavalta

Everstiluutnantti

Avoimista lähteistä saatujen tietojen ja virallisten tietojen mukaan everstiluutnantti Innocent Zimurinda oli upseeri Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP) -ryhmässä, joka yhdistettiin alkuvuodesta 2009 Kongon demokraattisen tasavallan asevoimiin (Forces Armées de la République Démocratique du Congo, FARDC).

Useiden lähteiden mukaan everstiluutnantti Innocent Zimurinda antoi yhtenä FARDC:n 231. prikaatin komentajista käskyjä, jotka johtivat yli 100 ruandalaisen pakolaisen, joista useimmat olivat naisia ja lapsia, joukkomurhaan Shalion alueella huhtikuussa 2009 toteutetussa sotilasoperaatiossa.

YK:n turvallisuusneuvoston Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän pakotekomitean asiantuntijaryhmän mukaan everstiluutnantti Innocent Zimurindan oli silminnäkijähavaintojen perusteella todistettu 29. elokuuta 2009 Kalehessa kieltäytyneen vapauttamasta komennostaan kolmea lasta.

Useiden lähteiden mukaan everstiluutnantti Innocent Zimurinda osallistui marraskuussa 2008, ennen CNDP:n yhdistämistä FARDC:iin, CNDP:n operaatioon, joka johti 89 siviilin, myös naisten ja lasten joukkomurhaan Kiwanjan alueella.

Maaliskuussa 2010 51 Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa toimivaa ihmisoikeusryhmää teki verkossa valituksen, jossa väitettiin, että everstiluutnantti Innocent Zimurinda oli vastuussa monista ihmisoikeusloukkauksista, joihin liittyi useiden siviilien, myös naisten ja lasten murhia helmikuun ja elokuun 2007 välillä. Everstiluutnantti Innocent Zimurindan syytettiin samassa valituksessa olevan vastuussa myös monien naisten ja tyttöjen raiskauksista.

Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan 21. toukokuuta 2010 antaman lausunnon mukaan Innocent Zimurinda on osallistunut lapsisotilaiden mielivaltaisiin teloituksiin muun muassa Kimia II -operaation aikana.

Saman lausunnon mukaan hän kielsi YK:n Kongon demokraattisessa tasavallassa olevien tarkkailijajoukkojen (MONUC) pääsyn tarkastamaan, onko joukoissa alaikäisiä. YK:n turvallisuusneuvoston Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän pakotekomitean asiantuntijaryhmän mukaan everstiluutnantti Innocent Zimurinda on suoraan vastuussa ja hänellä on komentovastuu lasten värväyksestä ja heidän pitämisestään komennossaan olevissa joukoissa.

1.12.2010

b)

Luettelo 3, 4 ja 5 artiklassa tarkoitetuista yhteisöistä

Nimi

Peitenimet

Osoite

Tunnistamistiedot

Perusteet

Nimeämis-päivä

BUTEMBO AIRLINES (BAL)

 

Butembo, Kongon demokraattinen tasavalta

Butembosta käsin toimiva yksityisessä omistuksessa oleva lentoyhtiö

Joulukuusta 2008 BAL:llä ei enää ole lentoliikennelupaa Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Kisoni Kambale (kuollut 5. heinäkuuta 2007 ja sen johdosta poistettu luettelosta 24. huhtikuuta 2008) käytti lentoyhtiötään FNI:n kullan, muonituksen ja aseiden kuljettamisessa Mongbwalun ja Butembon välillä. Tämä katsotaan ”avun toimittamiseksi” laittomille aseistetuille ryhmille, mikä rikkoo päätöslauselmissa 1493 (2003) ja 1596 (2005) määrättyä asevientikieltoa.

29.3.2007

CONGOCOM TRADING HOUSE

 

Butembo, Kongon demokraattinen tasavalta

Puh: +253 (0) 99 983 784

Kultakauppaa harjoittava yritys Butembossa.

CONGOCOMin omisti Kisoni Kambale (kuollut 5. heinäkuuta 2007 ja sen johdosta poistettu luettelosta 24. huhtikuuta 2008).

Kambale hankki lähes kaiken kultatuotannon Mongbwalun alueelta, joka on FNI:n hallinnassa. FNI saa huomattavia tuloja tästä tuotannosta kannettavista veroista. Tämä katsotaan ”avun toimittamiseksi” laittomille aseistetuille ryhmille, mikä rikkoo päätöslauselmissa 1493 (2003) ja 1596 (2005) määrättyä asevientikieltoa.

29.3.2007

COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL)

GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

 

CAGL Avenue Président Mobutu Goma, DRC (CAGL:lla on myös toimipaikka Gisenyissa Ruandassa)

GLBC, PO Box 315, Goma, DRC (GLBC:lla on toimipaikka myös Gisenyissa Ruandassa)

Joulukuusta 2008 GLBC:llä ei ole enää ollut yhtään liikennekäytössä olevaa ilma-alusta, vaikka useat ilma-alukset ovat lentäneet vuonna 2008 YK:n pakotteista huolimatta.

CAGL:n ja GLBC:n omistaa Douglas MPAMO, joka on yksityishenkilö, johon sovelletaan jo päätöslauselmassa 1596 (2005) määrättyjä pakotteita. CAGL:aa ja GLBC:ta käytettiin aseiden ja ammusten kuljetuksessa, mikä rikkoo päätöslauselmissa 1493 (2003) ja 1596 (2005) määrättyä asevientikieltoa.

29.3.2007

MACHANGA LTD

 

Kampala, Uganda

Kullan vientiä harjoittava yritys Kampalassa (johtajat: Rajendra Kumar Vaya ja Hirendra M. Vaya).

MACHANGA oli solminut säännölliset kauppasuhteet Kongon demokraattisessa tasavallassa toimiviin kauppiaisiin, joiden kautta se osti kultaa ja jotka olivat kiinteästi yhteydessä puolisotilaallisiin järjestöihin. Tämä katsotaan ”avun toimittamiseksi” laittomille aseistetuille ryhmille, mikä rikkoo päätöslauselmissa 1493 (2003) ja 1596 (2005) määrättyä asevientikieltoa.

29.3.2007

TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (kansalaisjärjestö)

TPD

Goma, Pohjois-Kivu

Joulukuussa 2008 TPD oli edelleen olemassa ja sillä oli toimistoja useissa kaupungeissa Masisin ja Rutshurun alueilla, mutta sen toiminta oli käytännössä loppunut.

Sekaantunut asevientikiellon rikkomiseen toimittamalla apua RCD-G:lle, erityisesti kuorma-autoja aseiden ja joukkojen kuljetuksiin, sekä kuljettamalla aseita jaettaviksi osalle Masisin ja Rutshurun (Pohjois-Kivu) väestöstä vuoden 2005 alussa.

1.11.2005

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

 

Kajoka Street Kisemente Kampala, Uganda

Puhelin: +256 41 533 578/9;

Vaihtoehtoinen osoite: PO Box 22709 Kampala, Uganda

Kullan vientiä harjoittava yritys Kampalassa. (Johtajat J.V. LODHIA - tunnetaan nimellä ”Chuni”- ja hänen poikansa Kunal LODHIA).

UCI oli solminut säännölliset kauppasuhteet Kongon demokraattisessa tasavallassa toimiviin kauppiaisiin, joiden kautta se osti kultaa ja jotka olivat kiinteästi yhteydessä puolisotilaallisiin järjestöihin. Tämä katsotaan ”avun toimittamiseksi” laittomille aseistetuille ryhmille, mikä rikkoo päätöslauselmissa 1493 (2003) ja 1596 (2005) määrättyä asevientikieltoa.

29.3.2007


Top