Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1284

Neuvoston asetus (EU) N:o 1284/2009, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009 , tietyistä Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

OJ L 346, 23.12.2009, p. 26–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 96 - 108

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1284/oj

23.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/26


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1284/2009,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2009,

tietyistä Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan 1 ja 2 kohdan,

ottaa huomioon Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä lokakuuta 2009 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2009/788/YUTP (1), sellaisena kuin se on muutettuna 22 joulukuuta 2009 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2009/1003/YUTP,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan sekä komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisessä kannassa 2009/788/YUTP säädetään tietyistä rajoittavista toimenpiteistä, joita sovelletaan kansallisen demokratia- ja kehitysneuvoston jäseniin ja heitä lähellä oleviin, jotka ovat vastuussa 28 päivän syyskuuta 2009 väkivaltaisista tukahduttamistoimista tai maan poliittisesta umpikujasta.

(2)

Kyseisiin toimenpiteisiin kuuluu yhteisen kannan liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen sekä kielto antaa puolustustarvikkeisiin liittyvää teknistä ja taloudellista apua ja muita palveluja Guinean tasavallassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Guinean tasavallassa. Toimenpiteisiin kuuluu myös kielto myydä, toimittaa, siirtää tai viedä Guinean tasavaltaan tarvikkeita, joita voitaisiin käyttää kansalliseen sortotoimintaan.

(3)

Nämä toimenpiteet kuuluvat perussopimuksen soveltamisalaan, ja niiden täytäntöönpanemiseksi unionin osalta tarvitaan sen vuoksi lainsäädäntöä unionin tasolla, jotta voitaisiin erityisesti varmistaa, että talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(4)

Kaikessa tämän asetuksen mukaisesti suoritettavassa luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyssä olisi otettava huomioon yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001 (2) sekä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (3).

(5)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, asetuksen on tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’tarvikkeilla, joita voidaan käyttää kansalliseen sortotoimintaan’, liitteessä I lueteltuja tavaroita;

b)

’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun, ja se voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja; tekninen apu sisältää myös avun antamisen suullisessa muodossa;

c)

’välityspalvelulla’ sellaisten henkilöiden, yhteisöjen ja kumppaneiden harjoittamaa toimintaa, jotka toimivat välittäjinä ostamalla, myymällä tai järjestelemällä tavaroiden ja teknologian siirtoa tai käymällä neuvotteluja liiketoimista, jotka liittyvät tavaroiden tai teknologian siirtoon, tai toteuttamalla tällaisiin liiketoimiin liittyviä järjestelyjä;

d)

’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, mukaan luettuina muun muassa seuraavat:

i)

käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

ii)

talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii)

julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjalainat, myös osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissopimukset;

iv)

korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v)

luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

vi)

remburssit, konossementit, kauppakirjat;

vii)

varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

e)

’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan luettuna;

f)

’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

g)

’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

h)

’unionin alueella’ niitä alueita, joihin perussopimusta sovelletaan, siinä määrätyin edellytyksin.

2 artikla

Kielletään

a)

unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansalliseen sortotoimintaan, myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Guinean tasavallassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille taikka käytettäväksi Guinean tasavallassa;

b)

a alakohdassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin liittyvän teknisen tuen tai välityspalvelujen antaminen suoraan tai välillisesti Guinean tasavallassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille taikka käytettäväksi Guinean tasavallassa;

c)

a alakohdassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntäminen suoraan tai välillisesti Guinean tasavallassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille taikka käytettäväksi Guinean tasavallassa;

d)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a, b tai c alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

3 artikla

Kielletään

a)

Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa (4) lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan tai siinä lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen antaminen suoraan tai välillisesti Guinean tasavallassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille taikka käytettäväksi Guinean tasavallassa;

b)

Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen kyseisten tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun antamiseen suoraan tai välillisesti Guinean tasavallassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille taikka käytettäväksi Guinean tasavallassa;

c)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a ja b alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

4 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 ja 3 artiklassa säädetään, liitteessä III mainituilla verkkosivuilla luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan

a)

pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskeviin Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) ja Euroopan unionin ohjelmiin taikka Euroopan unionin ja Yhdistyneiden Kansakuntien kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettujen tarvikkeiden, joita voitaisiin käyttää kansalliseen sortotoimintaan, myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;

b)

a alakohdassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin tai ohjelmiin ja operaatioihin liittyvän rahoituksen, rahoitustuen, teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden palvelujen antamiseen;

c)

pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskeviin YK:n ja unionin ohjelmiin taikka Euroopan unionin ja YK:n kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettuihin ei-tappaviin puolustustarvikkeisiin liittyvän rahoituksen, rahoitustuen, teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden palvelujen antamiseen;

d)

sellaisiin ajoneuvoihin, jotka eivät ole taisteluajoneuvoja, mutta jotka on valmistettu tai varustettu käyttäen materiaaleja, joilla aikaansaadaan ballistinen suoja, silloin kun ne on tarkoitettu käytettäviksi yksinomaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden henkilöstön suojaamiseen Guinean tasavallassa, liittyvän rahoituksen, rahoitustuen, teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden palvelujen antamiseen.

2.   Lupaa ei anneta, jos kyse on jo tapahtuneesta toiminnasta.

5 artikla

Edellä olevaa 2 ja 3 artiklaa ei sovelleta sellaiseen suojavaatetukseen, luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät mukaan luettuina, jonka YK:n henkilökunta, Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat tai humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Guinean tasavaltaan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.

6 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteessä II lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten hallussa, omistuksessa, hallinnassa tai valvonnassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä II lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Liitteessä II luetellaan luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka neuvosto on yhteisen kannan 2009/788/YUTP 3 a artiklan mukaisesti katsonut olevan kansallisen demokratia- ja kehitysneuvoston jäseniä tai heitä lähellä olevia luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä.

4.   Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

7 artikla

Edellä 3 artiklan b alakohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa säädetyistä kielloista ei seuraa minkäänlaista korvausvastuuta sellaisille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, jotka ovat asettaneet varoja tai taloudellisia resursseja saataville, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta rikkoisi kyseistä kieltoa.

8 artikla

1.   Liitteessä III mainituilla verkkosivuilla luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 6 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a)

ovat tarpeen liitteessä II lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että jäsenvaltio on ilmoittanut muille jäsenvaltioille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi annettava.

2.   Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.

9 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, liitteessä III mainituilla verkkosivuilla luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesten ennen sitä päivää, jona 6 artiklassa tarkoitettu henkilö, yhteisö tai elin lisättiin liitteeseen II, perustama panttioikeus tai tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesten ennen kyseistä päivää antama ratkaisu;

b)

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella panttioikeudella turvatut tai tällaisella ratkaisulla vahvistetut saatavat niiden lakien ja muiden säädösten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c)

panttioikeutta ei ole perustettu tai ratkaisua annettu liitteessä II luetellun henkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

d)

panttioikeuden tai ratkaisun tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

2.   Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.

10 artikla

1.   Edellä oleva 6 artiklan 2 kohta ei estä unionissa olevia rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat luettelossa mainitun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille tarkoitettuja varoja, edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista viipymättä toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Edellä olevaa 6 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, jona 3 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin lisättiin liitteeseen II,

edellyttäen, että nämä korkotuotot, muut tuotot, maksut tai rahoitusvälineet jäädytetään 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

11 artikla

Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen tai niiden saataville asettamisen epääminen, joka on tapahtunut vilpittömässä mielessä uskoen, että se on tämän asetuksen mukaista, ei johda minkäänlaiseen korvausvastuuseen asetusta soveltavan luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen taikka tämän johtajien tai työntekijöiden osalta, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai saataville asettamisen epäämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

12 artikla

1.   Rajoittamatta sovellettavien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten on

a)

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten 6 artiklan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät, liitteessä III mainituilla verkkosivuilla luetelluille asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille sekä, joko suoraan tai liitteessä III mainituilla verkkosivuilla luetellun toimivaltaisen viranomaisen välityksellä, komissiolle; ja

b)

tehtävä yhteistyötä kyseisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa näiden tietojen mahdollisessa tarkistamisessa.

2.   Komission suoraan vastaanottamat lisätiedot asetetaan asianomaisen jäsenvaltion saataville.

3.   Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

13 artikla

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tähän asetukseen liittyvät merkitykselliset tiedot, erityisesti tiedot rikkomuksista ja täytäntöönpano-ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista ratkaisuista.

14 artikla

Liitteeseen II sisällytetään tarvittaessa tiedot luettelossa olevista luonnollisista henkilöistä kyseisten henkilöiden riittävää tunnistamista varten.

Näitä tietoja voivat olla:

a)

sukunimi ja etunimet, myös mahdolliset peitenimet ja arvonimet;

b)

syntymäaika ja -paikka;

c)

kansalaisuus;

d)

passin ja henkilökortin numero;

e)

vero- ja sosiaaliturvatunnukset;

f)

sukupuoli;

g)

osoite tai muut oleskelupaikkaa koskevat tiedot;

h)

toimi tai ammatti;

i)

nimeämispäivä.

Liite II voi sisältää myös luettelossa olevien henkilöiden perheenjäsenten edellä tarkoitetut tunnistamistiedot, mutta vain siinä tapauksessa, että kyseiset tiedot ovat tarpeen kyseisen luettelossa olevan luonnollisen henkilön henkilöllisyyden toteamiseksi.

Liite II sisältää myös luetteloon ottamisen perusteet, kuten ammatin.

15 artikla

1.   Komissio valtuutetaan

a)

muuttamaan liitettä II yhteisen kannan 2009/788/YUTP liitettä koskevien päätösten perusteella; ja

b)

muuttamaan liitettä III jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

2.   Komissio ilmoittaa 1 kohdan a alakohdan nojalla tehtyjen päätösten yksilöidyt ja erityiset perusteet ja antaa asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden ilmaista näkemyksensä asiasta.

3.   Komission tämän asetuksen nojalla suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001.

16 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän asetuksen rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

17 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä III mainituilla verkkosivuilla tai näiden verkkosivujen välityksellä.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa viipymättä tämän asetuksen voimaantulon jälkeen sekä ilmoitettava sille niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

3.   Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä III.

18 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a)

unionin alueella sen ilmatila mukaan luettuna;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c)

unionin alueella tai muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen sellaisen liiketoiminnan osalta, joka tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

19 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. CARLGREN


(1)  EUVL L 281, 28.10.2009, s. 7.

(2)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  EUVL C 65, 19.3.2009, s. 1.


LIITE I

LUETTELO 1 ARTIKLAN A ALAKOHDASSA JA 2 ARTIKLAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA TARVIKKEISTA, JOITA VOIDAAN KÄYTTÄÄ KANSALLISEEN SORTOTOIMINTAAN

1.

Seuraavat ampuma-aseet, ampumatarvikkeet ja niihin liittyvät tarvikkeet:

1.1

ampuma-aseet, jotka eivät kuulu EU:n yhteisen puolustustarvikeluettelon ML 1 ja ML 2 kohdissa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin;

1.2

ampumatarvikkeet, jotka on erityisesti suunniteltu 1.1 kohdassa lueteltuja ampuma-aseita varten, sekä niihin erityisesti suunnitellut osat;

1.3

aseiden tähtäimet, jotka eivät kuulu EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin.

2.

Pommit ja kranaatit, jotka eivät kuulu EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin.

3.

Seuraavat ajoneuvot:

3.1

vesitykillä varustetut ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu mellakantorjuntaa varten;

3.2

ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sähköistettäviksi hyökkääjän torjumista varten;

3.3

ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu esteiden poistamista varten, ballistisesti suojatut rakennuskoneet mukaan lukien;

3.4

ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu vankien ja/tai pidätettyjen kuljettamista tai siirtämistä varten;

3.5

ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu siirrettävien esteiden kuljettamista varten;

3.6

Edellä 3.1–3.5 kohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen osat, jotka on erityisesti suunniteltu mellakantorjuntaa varten.

Huomautus 1

:

Tämä kohta ei koske ajoneuvoja, jotka on erityisesti suunniteltu palontorjuntaa varten.

Huomautus 2

:

Edellä 3.5 kohdassa termi ”ajoneuvot” sisältää perävaunut.

4.

Seuraavat räjähdysaineet ja niihin liittyvät tarvikkeet:

4.1

laitteet ja välineet, jotka on erityisesti tarkoitettu räjähteiden laukaisemiseen sähköisesti tai muutoin kuin sähköisesti, mukaan luettuina laukaisulaitteet, nallit, sytyttimet, vahvistimet ja sytytyslangat, sekä erityisesti niihin tarkoitetut osat; lukuun ottamatta laitteita ja välineitä, jotka on erityisesti tarkoitettu sellaiseen tiettyyn kaupalliseen käyttöön, johon kuuluu sellaisten laitteiden tai välineiden räjähdyksen avulla tapahtuva käynnistys tai käyttö, joiden tarkoituksena ei ole räjähdysten tuottaminen (esim. autojen turvatyynyjen täyttöpumput, sähkösuojaimet ja sprinklereiden käynnistimet).

4.2

suoraan leikkaavat räjähdysainelataukset, jotka eivät kuulu EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin.

4.3

seuraavat muut räjähteet, jotka eivät kuulu EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin, ja samankaltaiset aineet:

a)

amatoli;

b)

nitroselluloosa (jossa on yli 12,5 % typpeä);

c)

nitroglykoli;

d)

pentaerytritolitetranitraatti (PETN);

e)

pikryylikloridi;

f)

2,4,6-trinitrotolueeni (TNT).

5.

Suojavarusteet, jotka eivät kuulu EU:n yhteisen puolustustarvikeluettelon ML 13 kohdassa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin:

5.1

luodinkestävät ja/tai viiltosuojatut liivit;

5.2

luodin- ja/tai sirpaleenkestävät kypärät, mellakkakypärät, mellakkakilvet ja luodinkestävät kilvet.

Huom.: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

tarvikkeita, jotka on erityisesti suunniteltu urheiluun;

tarvikkeita, jotka on erityisesti suunniteltu työturvallisuutta koskevien vaatimusten täyttämistä varten.

6.

Muut kuin EU:n yhteisen puolustustarvikeluettelon ML 14 kohdassa valvonnan alaisiksi asetetut simulaattorit, jotka on tarkoitettu ampuma-aseiden käyttökoulutusta varten, ja niitä varten erityisesti suunnitellut ohjelmistot.

7.

Muut kuin EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetetut pimeänäkö- ja lämpökuvalaitteet sekä kuvanvahvistusputket.

8.

Partateräpiikkilangat.

9.

Sotilas- ja taisteluveitset sekä pistimet, joiden terän pituus on yli 10 cm.

10.

Tuotantolaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tässä luettelossa lueteltuja tarvikkeita varten.

11.

Erityisteknologia, joka on tarkoitettu tässä luettelossa lueteltujen tarvikkeiden kehittämistä, valmistamista ja käyttöä varten.


LIITE II

6 ARTIKLASSA TARKOITETUT HENKILÖT, YHTEISÖT JA ELIMET

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot (syntymäaika (sa.) ja -paikka (sp.), passin/henkilökortin nro…)

Perusteet

1.

Kapteeni Moussa Dadis CAMARA

sa.: 1.1.1964 tai 29.12.1968

Passi: R0001318

CNDD:n puheenjohtaja

2.

Kenraali Mamadouba (alias Mamadou) Toto CAMARA

sa.: 1.1.1946

Passi: R00009392

Turvallisuus- ja väestönsuojeluministeri

3.

Kenraali Sékouba KONATÉ

sa.: 1.1.1964

Passi: R0003405/R0002505

Puolustusministeri

4.

Eversti Mathurin BANGOURA

sa.: 15.11.1962

Passi: R0003491

Televiestintä- ja tietotekniikkaministeri

5.

Everstiluutnantti Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

sa.: 22.10.1979

Passi: R0017873

Ministeri, CNDD:n pysyvä sihteeri (erotettu armeijasta 26.1.2009)

6.

Majuri Oumar BALDÉ

sa.: 26.12.1964

Passi: R0003076

CNDD:n jäsen

7.

Majuri Mamadi (alias Mamady) MARA

sa.: 1.1.1954

Passi: R0001343

CNDD:n jäsen

8.

Majuri Almamy CAMARA

sa.: 17.10.1975

Passi: R0023013

CNDD:n jäsen

9.

Everstiluutnantti Mamadou Bhoye DIALLO

sa.: 1.1.1956

Passi: R0001855

CNDD:n jäsen

10.

Kapteeni Koulako BÉAVOGUI

 

CNDD:n jäsen

11.

Poliisieverstiluutnantti Kandia (alias Kandja) MARA

Passi: R0178636

CNDD:n jäsen

Labén alueen turvallisuusjohtaja

12.

Eversti Sékou MARA

sa.: 1957

CNDD:n jäsen

Guinean poliisin apulaisjohtaja

13.

Morciré CAMARA

sa.: 1.1.1949

Passi: R0003216

CNDD:n jäsen

14.

Alpha Yaya DIALLO

 

CNDD :n jäsen

Guinean tullin johtaja

15.

Majuri Mamadou Korka DIALLO

sa.: 19.2.1962

Kauppa-, teollisuus- ja pk-yritysministeri

16.

Majuri Kelitigui FARO

sa.: 3.8.1972

Passi: R0003410

Ministeri, tasavallan presidentin kanslian pääsihteeri

17.

Eversti Fodeba TOURÉ

sa.: 7.6.1961

Passi: R0003417 / R0002132

Kindian kuvernööri (entinen nuorisoasiain ministeri, erotettu ministerin tehtävistä 7.5.2009)

18.

Majuri Sheikki (alias Ahmed) Tidiane CAMARA

sa.: 12.5.1966

CNDD:n jäsen

19.

Eversti Sékou (alias Sékouba) SAKO

 

CNDD:n jäsen

20.

Luutnantti Jean-Claude COPLAN PIVI

sa.: 1.1.1960

CNDD:n jäsen

Presidentin turvallisuudesta vastaava ministeri

21.

Luutnantti Saa Alphonse TOURÉ

sa.: 3.6.1970

CNDD:n jäsen

22.

Majuri Moussa KEITA

sa.: 1.1.1966

CNDD:n jäsen

Ministeri, CNDD:n pysyvä sihteeri, vastuualueenaan suhteet tasavallan instituutioihin

23.

Ev.luutn. Aïdor (alias Aëdor) BAH

 

CNDD:n jäsen

24.

Majuri Bamou LAMA

 

CNDD:n jäsen

25.

Mohamed Lamine KABA

 

CNDD:n jäsen

26.

Kapteeni Daman (alias Dama) CONDÉ

 

CNDD:n jäsen

27.

Majuri Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

CNDD:n jäsen

28.

Majuri Moussa Tiégboro CAMARA

sa.: 1.1.1968

Passi: 7190

CNDD:n jäsen

Ministeri presidentin kansliassa, vastuualueenaan huumetorjunnan ja vakavan rikollisuuden torjunnan erikoisyksiköt

29.

Kapteeni Issa CAMARA

sa.: 1954

CNDD:n jäsen

Mamoun kuvernööri

30.

Eversti tri. Abdoulaye Chérif DIABY

sa.: 26.2.1957

Passi: 13683

CNDD:n jäsen

Terveys- ja hygieniaministeri

31.

Mamady CONDÉ

sa.: 28.11.1952

Passi: R0003212

CNDD:n jäsen

32.

Vänr. Sheikki Ahmed TOURÉ

 

CNDD:n jäsen

33.

Everstiluutnantti Aboubacar Biro CONDÉ

sa.: 15.10.1962

Passi: 2443/R0004700

CNDD:n jäsen

34.

Bouna KEITA

 

CNDD:n jäsen

35.

Idrissa CHERIF

sa.: 13.11.1967

Passi: R0105758

Ministeri presidentin kansliassa ja puolustusministeriössä, vastuualueenaan viestintä

36.

Mamoudou (alias Mamadou) CONDÉ

sa.: 9.12.1960

Passi: R0020803

Valtiosihteeri, vastuualueenaan erityistehtävät, strategiset kysymykset ja kestävä kehitys

37.

Luutnantti Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Presidentin adjutantti

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

sa.: 1.1.1976

Passi: R0000968

Aboubacar Chérif ”Toumba” Diakitén erityisneuvonantaja

39.

Vänr. Marcel KOIVOGUI

 

Aboubacar Chérif ”Toumba” Diakitén avustaja

40.

Papa Koly KOUROUMA

sa.: 3.11.1962

Passi: R11914/R001534

Ympäristön ja kestävän kehityksen ministeri

41.

Majuri Nouhou THIAM

sa.: 1960

Passi: 5180

Puolustusvoimien ylitarkastaja

CNDD:n tiedottaja

42.

Poliisikapteeni Théodore (alias Siba) KOUROUMA

sa.: 13.5.1971

Passi: Virka R0001204

Avustaja presidentin kansliassa

43.

Mr Kabinet (alias Kabiné) KOMARA

sa.: 8.3.1950

Passi: R0001747

Pääministeri

44.

Kapteeni Mamadou SANDÉ

sa.: 12.12.1969

Passi: R0003465

Ministeri presidentin kansliassa, vastuualueenaan talous ja rahoitus

45.

Alhassane (alias Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

sa. : 31.12.1961

Passi: 5938/R00003488

Ministeri presidentin kansliassa, vastuualueenaan valtiovalvonta

46.

Joseph KANDUNO

 

Ministeri, vastuualueenaan tilintarkastus, avoimuus ja hyvä hallintotapa

47.

Mr. Fodéba (alias Isto) KÉIRA

sa.: 4.6.1961

Passi: R0001767

Nuoriso-, urheilu- ja nuorten työllisyysministeri

48.

Eversti Siba LOHALAMOU

sa: 1.8.1962

Passi: R0001376

Oikeusministeri, sinetinhaltija

49.

Tri Frédéric KOLIÉ

sa: 1.1.1960

Passi : R0001714

Aluehallinnon ja poliittisten asioiden ministeri

50.

Alexandre Cécé LOUA

sa: 1.1.1956

Passi: R0001757 /

diplomaattipassi: R 0000027

Ulkoasiain- ja ulkoguinealaisten ministeri

51.

Mamoudou (alias Mahmoud) THIAM

sa: 4.10.1968

Passi: R0001758

Kaivos- ja energiaministeri

52.

Boubacar BARRY

sa: 28.5.1964

Passi: R0003408

Ministeri presidentin kansliassa, vastuualueenaan rakentaminen, maankäyttö ja julkinen rakennusperintö

53.

Demba FADIGA

sa: 1.1.1952

Passi: oleskelulupa FR365845/365857

CNDD:n jäsen

täysivaltainen erikoissuurlähettiläs vastuualueenaan CNDD:n ja hallituksen väliset suhteet

54.

Mohamed DIOP

sa: 1.1.1963

Passi: R0001798

CNDD:n jäsen

Conakryn kuvernööri

55.

Kersantti Mohamed (alias Tigre) CAMARA

 

Presidentin henkivartiokaartin Koundara-leirin turvallisuusjoukkojen jäsen

56.

Habib HANN

sa: 15.12.1950

Passi: 341442

Valtion strategisten alojen tarkastus- ja valvontakomitea

57.

Ousmane KABA

 

Valtion strategisten alojen tarkastus- ja valvontakomitea

58.

Alfred MATHOS

 

Valtion strategisten alojen tarkastus- ja valvontakomitea

59.

Kapteeni Mandiou DIOUBATÉ

sa : 1.1.1960

Passi: R0003622

Presidentin kanslian lehdistöpalvelun johtaja

CNDD:n tiedottaja

60.

Sheikki Sydia DIABATÉ

sa: 23.4.1968

Passi: R0004490

Puolustusvoimien jäsen

Tiedustelu- ja tutkintapalvelujen johtaja puolustusministeriössä

61.

Ibrahima Ahmed BARRY

sa: 11.11.1961

Passi: R0048243

Guinean radion ja television pääjohtaja

62.

Alhassane BARRY

sa : 15.11.1962

Passi: R0003484

Keskuspankin pääjohtaja

63.

Roda Namatala FAWAZ

sa: 6.7.1947

Passi: R0001977

Liikemies, jolla on yhteyksiä CNDD:hen ja joka on antanut rahoitustukea CNDD:lle

64.

Dioulde DIALLO

 

Liikemies, jolla on yhteyksiä CNDD:hen ja joka on antanut rahoitustukea CNDD:lle

65.

Kerfalla CAMARA

 

KPC, Gui. Co. Pres -yrityksen pääjohtaja

Liikemies, jolla on yhteyksiä CNDD:hen ja joka on antanut rahoitustukea CNDD:lle

66.

Tri Moustapha ZABATT

sa: 6.2.1965

Presidentin lääkäri ja henkilökohtainen neuvonantaja

67.

Aly MANET

 

”Dadis Doit Rester” -liike

68.

Louis M’bemba SOUMAH

 

Työ-, hallintouudistus- ja julkisen hallinnon ministeri

69.

Sheikki Fantamady CONDÉ

 

Tiedotus- ja kulttuuriministeri

70.

Boureima CONDÉ

 

Maatalous- ja kotieläintalousministeri

71.

Mariame SYLLA

 

Alueellistamis- ja paikalliskehitysministeri


LIITE III

Verkkosivut, joilla ilmoitetaan tiedot 4, 8 ja 9 artiklassa, 10 artiklan 1 kohdassa sekä 12 ja 17 artiklassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista, sekä osoite tietojen ilmoittamiseksi Euroopan komissiolle

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANTI

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

KREIKKA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ESPANJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ALANKOMAAT

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm.

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Osoite tietojen ilmoittamiseksi Euroopan komissiolle:

European Commission

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Peace Building

CHAR 12/108

B-1049 Brussels

Belgium

Puhelin.: (+32-2) 296 61 33 / 295 55 85

Faksi (+32-2) 299 08 73


Top