Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1168

Komission asetus (EY) N:o 1168/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009 , muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 235 - 236

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1168/oj

1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/32


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1168/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaan elintarvikkeita koskevat terveysväitteet ovat kiellettyjä, jollei komissio ole hyväksynyt niitä kyseisen asetuksen mukaisesti ja jolleivät ne sisälly sallittujen väitteiden luetteloon.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 säädetään myös, että elintarvikealan toimijat voivat hakea lupaa terveysväitteiden esittämiseen jäsenvaltion toimivaltaiselta kansalliselta viranomaiselta. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on toimitettava edellytysten mukaiset hakemukset eteenpäin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle EFSAlle, jäljempänä ”elintarviketurvallisuusviranomainen”.

(3)

Hakemuksen vastaanotettuaan elintarviketurvallisuusviranomaisen on ilmoitettava asiasta viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle ja annettava lausunto kyseisestä terveysväitteestä.

(4)

Komissio tekee päätöksen terveysväitteen hyväksymisestä ja ottaa siinä huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen antaman lausunnon.

(5)

Brudy Technology S.L toimitti 9 päivänä lokakuuta 2008 asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 5 kohdan nojalla hakemuksen, jonka perusteella elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski Algatriumin® vaikutuksia antioksidanttivasteeseen (kysymys nro EFSA-Q-2008–705) (2). Hakijan esittämä väite oli seuraava: ”Algatrium® lisää antioksidanttivastettasi: ainutlaatuinen ravintoaine, jonka on tieteellisesti osoitettu stimuloivan ihmisillä solujen omaa antioksidanttipuolustusta”.

(6)

Komissio ja jäsenvaltiot saivat 16 päivänä maaliskuuta 2009 elintarviketurvallisuusviranomaiselta tieteellisen lausunnon, jossa tultiin siihen johtopäätökseen, että esitettyjen tietojen perusteella Algatriumin® nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraus-suhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 asetettujen vaatimusten mukainen, sitä ei pitäisi hyväksyä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä päätettäessä on otettu huomioon kannanotot, jotka komissio on asetuksen (EY) N:o 1924/2006 16 artiklan 6 kohdan nojalla saanut hakijoilta ja yleisöltä.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin terveysväitteisiin sovelletaan kyseisen asetuksen 28 artiklan 5 kohdassa säädettyjä siirtymätoimenpiteitä. Terveysväitteen ”Algatrium® lisää antioksidanttivastettasi: ainutlaatuinen ravintoaine, jonka on tieteellisesti osoitettu stimuloivan ihmisillä solujen omaa antioksidanttipuolustusta” osalta elintarviketurvallisuusviranomainen kuitenkin tuli siihen johtopäätökseen, että Algatriumin® nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraus-suhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Sen vuoksi väite ei ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 säännösten mukainen, eikä siihen siksi sovelleta 28 artiklan 5 kohdassa säädettyä siirtymäaikaa. Näin ollen olisi säädettävä kuuden kuukauden siirtymäajasta, jotta elintarvikealan toimijat voivat mukautua tässä asetuksessa säädettyihin vaatimuksiin.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä esitettyä terveysväitettä ei lisätä sallittuja väitteitä koskevaan yhteisön luetteloon, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 3 kohdassa.

Sitä saa kuitenkin käyttää vielä kuuden kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal (2009) 942, 1–9.


LIITE

HYLÄTTY TERVEYSVÄITE

Hakemus – asetuksen (EY) N:o 1924/2006 asiaankuuluvat säännökset

Ravintoaine, muu aine, elintarvike tai elintarvikeryhmä

Väite

EFSAn lausunnon numero

Asetuksen 13 artiklan 5 kohdan mukainen terveysväite, joka perustuu uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai johon sisältyy pyyntö teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta

Algatrium®

Algatrium® lisää antioksidanttivastettasi: ainutlaatuinen ravintoaine, jonka on tieteellisesti osoitettu stimuloivan ihmisillä solujen omaa antioksidanttipuolustusta

Q-2008–705


Top