Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0828

Komission asetus (EY) N:o 828/2009, annettu 10 päivänä syyskuuta 2009 , etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa nimikkeen 1701 sokerituotteiden tuontia ja puhdistusta koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2009/2010–2014/2015

OJ L 240, 11.9.2009, p. 14–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 233 - 244

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/828/oj

11.9.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 240/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 828/2009,

annettu 10 päivänä syyskuuta 2009,

etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa nimikkeen 1701 sokerituotteiden tuontia ja puhdistusta koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2009/2010–2014/2015

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 156 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

ottaa huomioon talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 (2) ja erityisesti sen 9 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 sekä asetusten (EY) N:o 552/97 ja (EY) N:o 1933/2006 ja komission asetusten (EY) N:o 1100/2006 ja (EY) N:o 964/2007 muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 (3) ja erityisesti sen 11 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1528/2007 7 artiklan 1 kohdassa poistetaan 1 päivästä lokakuuta 2009 nimikkeen 1701 tuontitullit mainitun asetuksen liitteessä I lueteltujen alueiden ja valtioiden osalta. Jos tuonti kuitenkin saavuttaa asetuksen (EY) N:o 1528/2007 9 artiklassa vahvistetut kaksi kynnysarvoa, etuuskohtelu voidaan suspendoida mainitun asetuksen liitteessä I lueteltujen sellaisten alueiden tai valtioiden osalta, jotka eivät ole asetuksen (EY) N:o 732/2008 liitteessä I lueteltuja vähiten kehittyneitä maita. Alueellinen suojakynnys olisi vahvistettava 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 732/2008 11 artiklan 3 kohdassa suspendoidaan nimikkeen 1701 tuotteisiin sovellettavat yhteisen tullitariffin mukaiset tullit kokonaan 1 päivästä lokakuuta 2009 sellaisten maiden osalta, jotka mainitun asetuksen liitteen I mukaan ovat vähiten kehittyneitä maita koskevan erityisen menettelyn edunsaajamaita.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 732/2008 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti nimikkeen 1701 tuotteiden tuonnissa vaaditaan tuontitodistus 1 päivän lokakuuta 2009 ja 30 päivän syyskuuta 2015 välisenä aikana.

(4)

Todistusten myöntämismenettelyn yksinkertaistamiseksi viitenumerot olisi liitettävä tämän asetuksen liitteessä I lueteltuihin maihin. Vilpillisten hakemusten välttämiseksi kyseiseen luetteloon olisi otettava ainoastaan ne maat, jotka ovat nykyisiä tai potentiaalisia sokerinviejiä Euroopan unioniin. Kaikki maat, joita ei nykyisin luetella tämän asetuksen liitteessä I mutta jotka luetellaan joko asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä I tai asetuksen (EY) N:o 732/2008 liitteessä I, voidaan sisällyttää tämän asetuksen liitteeseen I. Tällaisen maan on tätä varten pyydettävä komissiolta tämän asetuksen liitteeseen I sisällyttämistä.

(5)

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, tämän asetuksen mukaisesti myönnettyihin tuontitodistuksiin olisi sovellettava maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä huhtikuuta 2008 annettua komission asetusta (EY) N:o 376/2008 (4).

(6)

Jotta kaikkia toimijoita varmasti kohdeltaisiin yhtäläisellä ja oikeudenmukaisella tavalla, olisi määriteltävä ajanjakso, jona hakemuksia voidaan jättää ja todistuksia myöntää.

(7)

Tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (5) 5 artiklan mukaisesti toimijoiden olisi esitettävä jäsenvaltiolle, jossa ne on merkitty arvonlisäverorekisteriin, todisteet siitä, että ne ovat harjoittaneet sokerialan kauppaa tietyn aikaa. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerin sisämarkkinoiden ja kiintiöjärjestelmän hallinnoinnin osalta 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 952/2006 (6) 7 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen toimijoiden olisi kuitenkin pystyttävä osallistumaan etuuskohteluun oikeutetun sokerin kauppaan.

(8)

Puhdistettavaksi tuotava sokeri edellyttää jäsenvaltioiden harjoittamaa erityistä seurantaa. Sen vuoksi toimijoiden olisi jo tuontitodistushakemuksen esittämisvaiheessa täsmennettävä, onko tuontisokeri tarkoitettu puhdistettavaksi.

(9)

Tuontitodistuksilla spekuloimisen tai niillä käytävän kaupan välttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että hakijalla on kaupallisia kontakteja viejänä toimivaan kolmanteen maahan, tuontitodistushakemuksiin olisi liitettävä viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä vientiasiakirja, joka koskee tuontitodistushakemuksen kattamaa määrää vastaavaa määrää.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 732/2008 11 artiklan 4 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1528/2007 8 artiklan mukaisesti tuojan on sitouduttava ostamaan CN-koodin 1701 tuotteet hintaan, joka on vähintään 90 prosenttia asetuksen (EY) N:o 1234/2007 8 artiklan 1 kohdan c alakohdassa vahvistetusta viitehinnasta (kulut, vakuutus ja rahti maksettuina).

(11)

Jos tuontitodistushakemuksista johtuvat määrät ylittävät asetuksen (EY) N:o 1528/2007 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa täsmennetyt määrät, jäsenvaltioiden on todistuksia myöntäessään sovellettava jakokerrointa, jonka komissio vahvistaa samaan tapaan kuin asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 säädetään. Asetuksen (EY) N:o 1528/2007 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti kerroin olisi laskettava alueellisella tasolla.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 1528/2007 9 artiklan 2 kohta kasvattaa mahdollisuutta, että asetuksen (EY) N:o 1528/2007 9 artiklan 1 kohdassa täsmennetyt määrät ylittyvät. Komission olisi sen vuoksi esitettävä kertomus sokeria koskevan siirtymäkauden suojamekanismin soveltamisesta ja tehtävä tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset. Kertomuksessa olisi esitettävä yleiskatsaus tämän asetuksen soveltamisen aikaisten ensimmäisten markkinointivuosien tuontivirroista, analysoitava kaupan tulevaa kehitystä sekä arvioitava mahdollista ylittymisriskiä ja asianomaisia määriä.

(13)

Sokeria koskevan siirtymäkauden suojamekanismin hallinnoinnin kynnysarvot perustuvat tietyn markkinointivuoden tuontiin. Tuontitodistusten olisi sen vuoksi oltava voimassa 1 päivästä lokakuuta 30 päivään syyskuuta.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 1528/2007 8 artiklassa rajoitetaan tuontitullien poistamisesta koituva hyöty niihin tuojiin, jotka maksavat hinnan, joka on vähintään 90 prosenttia viitehinnasta kulut, vakuutus ja rahti maksettuina. Kansainvälisessä kaupassa tällainen sopimus merkitsee, että tuoja kantaa täyden vastuun sokerista lastauspäivästä lähtien. Kun kyseessä ovat 30 päivään syyskuuta voimassa olevat todistukset, joiden osalta sokeri lastattiin viimeistään 15 päivänä syyskuuta, vähäiset viivästykset logistiikkaketjussa ylivoimaisia esteitä lukuun ottamatta voivat johtaa fyysiseen vientiin 30 päivän syyskuuta jälkeen. Jotta vältettäisiin riski, että jouduttaisiin maksamaan täysi tuontitulli (419 euroa tonnilta) ja vakuus menetettäisiin, tuojille olisi annettava mahdollisuus tuoda kyseinen, viimeistään kunkin markkinointivuoden 15 päivänä lastattu sokeri kyseistä markkinointivuotta varten myönnetyllä tuontitodistuksella. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi pidennettävä tuontitodistuksen voimassaoloaikaa, jos tuoja esittää todisteet, että sokeri lastattiin viimeistään 15 päivänä syyskuuta.

(15)

Ero ”puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin” ja ”sokerin, jota ei ole tarkoitettu puhdistettavaksi” välillä ei liity eroon, joka on asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä III olevan II osan 1 kohdassa määritellyn valkoisen sokerin ja 2 kohdassa määritellyn raakasokerin välillä. Sen vuoksi olisi yksilöitävä tuonnissa sallitut CN-koodit kussakin tuontitodistusryhmässä.

(16)

Sopimusten moitteettoman hallinnoinnin vuoksi komission olisi saatava tarvittavat tiedot hyvissä ajoin.

(17)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 153 artiklan 3 kohdassa rajoitetaan kunkin markkinointivuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 153 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa rajoissa tuontitodistusten myöntäminen päätoimisiin puhdistamoihin. Puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin tuontitodistusten hakijoina olisi kyseisellä ajanjaksolla oltava ainoastaan päätoimisia puhdistamoja. Tällaiset todistukset ovat voimassa sen markkinointivuoden loppuun, jota varten ne on myönnetty.

(18)

Jäsenvaltioiden olisi tarkastettava velvoite puhdistaa sokeri. Jos tuontitodistuksen alkuperäinen haltija ei pysty esittämään todisteita, olisi määrättävä sakko.

(19)

Kaiken tuontisokerin, jonka jokin hyväksytty toimija puhdistaa, perustana olisi oltava puhdistettavaksi tarkoitetulle sokerille myönnetty tuontitodistus. Määristä, joista ei voida esittää tällaista todistetta, olisi määrättävä sakko.

(20)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan markkinointivuosiksi 2009/2010–2014/2015 yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan tuotaessa seuraavissa kohdissa tarkoitettuja nimikkeen 1701 tuotteita:

a)

asetuksen (EY) N:o 1528/2007 9 artiklan 1 kohta;

b)

asetuksen (EY) N:o 732/2008 11 artiklan 4 kohta.

2.   Tuonnissa kolmansista maista, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 732/2008 liitteessä I lueteltuja vähiten kehittyneitä maita riippumatta siitä, kuuluvatko ne Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän valtioihin (AKT-maat) vai eivät (muut kuin AKT-maat), sovelletaan tullittomuutta ja kiintiöttömyyttä sekä käytetään tämän asetuksen liitteessä I olevassa I osassa esitettyjä viitenumeroita.

3.   Tuonnissa AKT-maista, jotka eivät ole asetuksen (EY) N:o 732/2008 liitteessä I lueteltuja vähiten kehittyneitä maita (muut kuin vähiten kehittyneet maat), sovelletaan tullittomuutta, jollei asetuksen (EY) N:o 1528/2007 9 artiklassa tarkoitetusta sokeria koskevasta siirtymäkauden suojamekanismista muuta johdu, ja käytetään tämän asetuksen liitteessä I olevassa II osassa esitettyjä viitenumeroita.

Tämän asetuksen liitteessä I olevassa II osassa vahvistetaan kullekin markkinointivuodelle asetuksen (EY) N:o 1528/2007 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti alueellinen suojakynnys.

4.   Kaikki asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä I tai asetuksen (EY) N:o 732/2008 liitteessä I luetellut maat voidaan sisällyttää tämän asetuksen liitteeseen I. Tällaisen maan on tätä varten pyydettävä komissiolta tämän asetuksen liitteeseen I sisällyttämistä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

tel quel -painolla’ sokerin painoa sellaisenaan;

b)

’puhdistuksella’ raakasokerin puhdistusta valkoiseksi sokeriksi, sellaisina kuin nämä sokerit on määritelty asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä III olevan II osan 1 ja 2 kohdassa, sekä kaikkia vastaavia irtotavarana olevaan valkoiseen sokeriin kohdistuvia teknisiä toimintoja.

II   LUKU

TUONTITODISTUKSET

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 sovellettavuus

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 säännöksiä sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

4 artikla

Tuontitodistushakemukset ja tuontitodistukset

1.   Tuontitodistushakemuksia voi jättää joka viikko maanantaista perjantaihin syyskuun toisesta maanantaista alkaen ennen sitä markkinointivuotta, jota varten niitä haetaan.

Hakemuksia ei voida jättää perjantaista 11 päivästä joulukuuta 2009 kello 13 (Brysselin aikaa) perjantaihin 1 päivään tammikuuta 2010 klo 13 (Brysselin aikaa).

2.   Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin. Todisteiden esittämistä kyseisessä artiklassa säädetyllä tavalla ei voida kuitenkaan vaatia asetuksen (EY) N:o 952/2006 7 artiklan mukaisesti hyväksytyiltä toimijoilta.

3.   Tuontitodistushakemuksissa ja tuontitodistuksissa on oltava seuraavat maininnat:

a)

8 kohdassa: alkuperämaa (jokin tämän asetuksen liitteessä I luetelluista maista).

”Kyllä”-kohdassa on oltava rasti;

b)

16 kohdassa: yksi ainoa kahdeksannumeroinen CN-koodi;

c)

17 ja 18 kohdassa: sokerin määrä valkoisen sokerin ekvivalenttina;

d)

20 kohdassa:

i)

”puhdistettavaksi tarkoitettu sokeri” tai ”sokeri, jota ei ole tarkoitettu puhdistettavaksi”;

ii)

ainakin yksi liitteessä V olevassa A osassa luetelluista maininnoista;

iii)

markkinointivuosi, johon ne liittyvät;

e)

24 kohdassa: ainakin yksi liitteessä V olevassa B osassa luetelluista maininnoista.

4.   Tuontitodistushakemuksen mukana on oltava:

a)

todiste siitä, että hakija on asettanut vakuuden, jonka suuruus on 20 euroa tonnilta todistuksen 17 kohdassa ilmoitettua sokerimäärää;

b)

viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten myöntämien liitteessä III esitetyn mallin mukaisten vientitodistusten alkuperäiskappaleet, jotka koskevat todistushakemuksessa esitettyä määrää vastaavaa määrää;

c)

puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin osalta hakijan sitoumus puhdistaa asianomaiset sokerimäärät ennen asianomaisen tuontitodistuksen voimassaolon päättymistä seuraavan kolmannen kuukauden loppua;

d)

markkinointivuosina 2009/2010, 2010/2011 ja 2011/2012 hakijan vakuutus siitä, että sokerin hankintahinta on vähintään 90 prosenttia asetuksen (EY) N:o 1234/2006 8 artiklan c alakohdassa vahvistetusta viitehinnasta (kulut, vakuutus ja rahti maksettuina) asianomaisena markkinointivuonna, sekä ostajan ja toimittajan allekirjoittama sitova kauppa-asiakirja.

Edellä b kohdassa tarkoitetut vientitodistukset voidaan korvata viejänä toimivan kolmannen maan viranomaisten antamilla, oikeaksi todistetuilla jäljennöksillä alkuperäselvityksestä, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II olevassa 14 artiklassa, kun kyseessä ovat mainitun asetuksen liitteessä I luetellut maat, tai komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (7) 67–97 artiklassa, kun kyseessä ovat maat, joita ei ole lueteltu asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä I mutta jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 732/2008 liitteessä I.

5.   Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetut vientitodistusten alkuperäiskappaleet tai 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut oikeaksi todistettujen jäljennökset.

6.   Jos havaitaan, että hakijan 4 kohdan mukaisesti esittämässä asiakirjassa on virheellisiä tietoja ja jos tällaiset tiedot ovat ratkaisevia etuuskohteluun oikeuttavien tuontitodistusten myöntämisessä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on suljettava hakija todistustenhakujärjestelmän ulkopuolelle kuluvana ja seuraavana markkinointivuonna, jollei hakija osoita toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla, että tilanne ei johdu hänen vakavasta laiminlyönnistään tai että se johtuu ylivoimaisesta esteestä taikka ilmeisestä virheestä.

5 artikla

Siirtymäkauden suojamekanismi sokerille

1.   Jos todistushakemuksista johtuva kokonaismäärä viitenumeroiden 09.4231–09.4247 osalta ylittää 3,5 miljoonaa tonnia ja jos todistushakemuksista johtuva kokonaismäärä viitenumeroiden 09.4241–09.4247 osalta ylittää liitteessä II tarkoitetun määrän asianomaisena markkinointivuonna, komissio vahvistaa viitenumeroille 09.4241–09.4247 jakokertoimen, jota jäsenvaltioiden on sovellettava näiden viitenumeroiden osalta jätetyissä hakemuksissa haettuihin määriin.

Jakokerroin lasketaan tietyn viitenumeron osalta suhteessa määrään, joka alueellisessa suojakynnyksessä on kyseisen viitenumeron ja markkinointivuoden osalta käytettävissä.

Jos sen jälkeen kun jakokertoimia on sovellettu viikoittaisiin hakemuksiin, todistushakemuksista johtuva kokonaismäärä viitenumeroiden 09.4231–09.4247 osalta alittaa 3,5 miljoonaa tonnia tai jos todistushakemuksista johtuva kokonaismäärä viitenumeroiden 09.4241–09.4247 osalta alittaa liitteessä II tarkoitetun määrän asianomaisena markkinointivuonna, suurempi erotus jaetaan viitenumeroiden 09.4241–09.4247 kesken jakokertoimella, joka on alle 100 prosenttia suhteessa viikoittaiseen määrään, jota ei myönnetty kyseiselle viitenumerolle. Näiden viitenumeroiden osalta jakokerroin lasketaan uudelleen ottaen huomioon tämä myönnettävien määrien kasvu.

Jakokertoimen laskennassa käytettävä algoritmi vahvistetaan liitteessä IV.

2.   Jos 1 kohdan mukaisesti vahvistetaan jakokertoimet, komissio keskeyttää todistushakemusten vastaanottamisen markkinointivuoden loppuun saakka niiden viitenumeroiden osalta, joiden alueellinen suojakynnys on saavutettu. Komissio kuitenkin peruu keskeytyksen ja ryhtyy ottamaan uusia hakemuksia vastaan, kun määriä saadaan taas käyttöön 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten myötä.

3.   Komissio esittää ennen 31 päivää maaliskuuta 2013 kertomuksen sokeria koskevan siirtymäkauden suojamekanismin toiminnasta ja tekee tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset. Kertomuksessa otetaan huomioon tämän asetuksen liitteessä I tarkoitetuista kolmansista maista tulevat sokerin kauppavirrat.

6 artikla

Tuontitodistusten myöntäminen

1.   Jäsenvaltioiden on myönnettävä todistukset, joista on jätetty hakemus edellisellä viikolla ja joista on ilmoitettu 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti, viimeistään kunkin viikon torstaina tai perjantaina ottaen tarvittaessa huomioon komission 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistaman jakokertoimen.

Tuontitodistuksia ei saa myöntää ilmoittamattomista määristä.

2.   Todistusten on oltava voimassa myöntämispäivästä tai sen markkinointivuoden, jota varten ne on myönnetty, 1 päivästä lokakuuta lähtien sen mukaan, kumpi näistä on myöhempi.

Todistukset ovat voimassa voimassaolon alkamispäivää seuraavan kolmannen kuukauden loppuun mutta eivät kuitenkaan sen markkinointivuoden, jota varten ne on myönnetty, 30 päivän syyskuuta jälkeen.

7 artikla

Tuontitodistusten voimassaoloajan pidentäminen

Jos tuontitodistuksen voimassaoloaika päättyy markkinointivuoden 30 päivänä syyskuuta, jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen on tuontitodistuksen haltijan pyynnöstä pidennettävä tuontitodistuksen voimassaoloaika 31 päivään lokakuuta, jos todistuksenhaltijalla on todisteet, esimerkiksi konossementti, jotka myöntämisjäsenvaltion toimivaltainen laitos voi hyväksyä, että sokeri on lastattu viimeistään asianomaisen markkinointivuoden 15 päivänä syyskuuta. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle viimeistään voimassaoloajan pidentämistä seuraavan viikon ensimmäisenä työpäivänä.

8 artikla

Luovutus vapaaseen liikkeeseen

Tuontitodistuksia, joiden 20 kohdassa on maininta ”puhdistettavaksi tarkoitettu sokeri”, voidaan käyttää CN-koodien 1701 11 10, 1701 91 00, 1701 99 10 tai 1701 99 90 tuonnissa.

Tuontitodistuksia, joiden 20 kohdassa on maininta ”sokeri, jota ei ole tarkoitettu puhdistettavaksi”, voidaan käyttää CN-koodien 1701 11 90, 1701 91 00, 1701 99 10 tai 1701 99 90 tuonnissa.

9 artikla

Ilmoitukset komissiolle

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle perjantain klo 13 (Brysselin aikaa) ja seuraavan maanantain klo 18 (Brysselin aikaa) välisenä aikana sokerimäärät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, joista tuontitodistushakemuksia on jätetty 4 artiklan mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle perjantain klo 13 (Brysselin aikaa) ja seuraavan maanantain klo 18 (Brysselin aikaa) välisenä aikana sokerimäärät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, joista tuontitodistuksia on myönnetty edellisestä torstaista alkaen 6 artiklan mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle perjantain klo 13 (Brysselin aikaa) ja seuraavan maanantain klo 18 (Brysselin aikaa) välisenä aikana tuontitodistusten sisältämät määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain ja jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset on myönnetty, välistä erotusta.

4.   Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa mainitut määrät on eriteltävä viitenumeron, alkuperämaan, kahdeksannumeroisen CN-koodin, asianomaisen markkinointivuoden ja sen mukaan, onko kyseessä puhdistettavaksi tarkoitettu sokeri vai ei. Määrät on ilmaistava valkoisen sokerin ekvivalenttina ja kilogrammoina.

5.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen 1 päivää maaliskuuta edellisen markkinointivuoden osalta sokerimäärät, jotka on tosiasiallisesti puhdistettu, erittelemällä ne viitenumeron ja alkuperämaan mukaan ja ilmaistuna kilogrammoina tel quel -painoa ja valkoisen sokerin ekvivalenttina.

6.   Ilmoitukset on toimitettava sähköisesti noudattaen malleja ja menetelmiä, jotka komissio toimittaa jäsenvaltioille.

7.   Jäsenvaltioiden on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määristä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 d artiklan mukaisesti.

III   LUKU

PERINTEINEN HANKINTATARVE

10 artikla

Päätoimisten puhdistamojen järjestelmä

1.   Puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin tuontitodistuksia voivat hakea ainoastaan päätoimiset puhdistamot siten, että voimassaolo alkaa kunkin markkinointivuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Edellä 6 artiklan 2 kohdan toisesta alakohdasta poiketen tällaiset todistukset ovat voimassa sen markkinointivuoden loppuun, jota varten ne on myönnetty.

2.   Jos ennen kunkin markkinointivuoden 1 päivää tammikuuta asianomaista markkinointivuotta koskevia puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin tuontitodistushakemuksia on jätetty määrälle, joka on yhtä suuri tai enemmän kuin asetuksen (EY) N:o 1234/2007 153 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kokonaismäärä, komissio ilmoittaa jäsenvaltioille, että asianomaista markkinointivuotta koskeva perinteisen hankintatarpeen raja on saavutettu yhteisön tasolla.

Kyseisestä ilmoituspäivästä alkaen 1 kohtaa ei sovelleta asianomaiseen markkinointivuoteen.

11 artikla

Todisteet puhdistamisesta ja sakot

1.   Jokaisen puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin tuontitodistuksen alkuperäisen haltijan on toimitettava todistuksen myöntäneelle jäsenvaltiolle kuuden kuukauden kuluessa asianomaisen tuontitodistuksen voimassaoloajan päättymisestä jäsenvaltiota tyydyttävä todiste siitä, että puhdistaminen on tehty 4 artiklan 4 kohdan c alakohdassa vahvistetun ajanjakson kuluessa.

Jos tällaista todistetta ei toimiteta, hakijan on maksettava 500 euroa tonnilta kyseistä sokerimäärää ennen asianomaista markkinointivuotta seuraavaa 1 päivää kesäkuuta, jolleivät kyseessä ole ylivoimaisesta esteestä johtuvat poikkeukselliset syyt.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 57 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen sokerintuottajien on ilmoitettava jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ennen asianomaista markkinointivuotta seuraavaa 1 päivää maaliskuuta kyseisenä markkinointivuonna puhdistamansa sokerin määrät ja täsmennettävä:

a)

puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin tuontitodistuksia vastaavat sokerin määrät;

b)

yhteisössä tuotetut sokerin määrät ja kyseisen sokerin tuottaneen hyväksytyn yrityksen tunnistetiedot;

c)

muut sokerin määrät ja niiden alkuperä.

Tuottajien on maksettava ennen asianomaista markkinointivuotta seuraavaa 1 päivää kesäkuuta 500 euroa tonnilta ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettua sokerimäärää, jonka osalta ne eivät pysty toimittamaan jäsenvaltiota tyydyttävää todistetta määrien puhdistamisesta, jolleivät kyseessä ole ylivoimaisesta esteestä johtuvat poikkeukselliset syyt.

IV   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖS

12 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 30 päivään syyskuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä syyskuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 348, 31.12.2007, s. 1.

(3)  EUVL L 211, 6.8.2008, s. 1.

(4)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.

(5)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(6)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 39.

(7)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.


LIITE I

VIITENUMEROT

I osa:   Vähiten kehittyneet maat (LDC)

Ryhmän tunnus

Kolmas maa

Viitenumero

MUUT KUIN AKT-VALTIOT – LDC

Bangladesh

Kambodža

Laos

Nepal

09.4221

AKT-VALTIOT – LDC

Benin

Kongon demokraattinen tasavalta

Etiopia

Madagaskar

Malawi

Mosambik

Senegal

Sierra Leone

Sudan

Tansania

Togo

Sambia

09.4231


II osa:   Muut kuin vähiten kehittyneet maat (muut kuin LDC)

Alue

Kolmas maa

Viitenumero

Alueellinen suojakynnys

2009/2010

(tonnia valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistuna)

Alueellinen suojakynnys

2010/2011

(tonnia valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistuna)

Alueellinen suojakynnys

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

(tonnia valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistuna)

Keski-Afrikka – muut kuin LDC

 

09.4241

10 186,1

10 186,1

10 186,1

Länsi-Afrikka – muut kuin LDC

Norsunluurannikko

09.4242

10 186,1

10 186,1

10 186,1

SADC – muut kuin LDC

Swazimaa

09.4243

166 081,2

174 631,9

192 954,5

EAC – muut kuin LDC

Kenia

09.4244

12 907,9

13 572,4

14 996,5

ESA – muut kuin LDC

Mauritius

Zimbabwe

09.4245

544 711,6

572 755,9

632 850,9

Tyynimeri – muut kuin LDC

Fidži

09.4246

181 570,5

190 918,6

210 950,3

CARIFORUM – muut kuin LDC

Barbados

Belize

Dominikaaninen tasavalta

Guyana

Jamaika

Trinidad & Tobago

09.4247

454 356,6

477 749,0

527 875,6


LIITE II

2009/2010

(tonnia valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistuna)

2010/2011

(tonnia valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistuna)

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

(tonnia valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistuna)

1 380 000

1 450 000

1 600 000


LIITE III

Asetuksen 4 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vientitodistuksen malli

Image


LIITE IV

I)   Määritelmät:

TACPLDC= AKT_LDC-maiden kumuloituneet viikoittaiset haetut määrät (viitenumero 09.4231)

N= AKT muu kuin LDC -maiden viitenumero (09.4241–09.4247)

RSTN= Alueellinen suojakynnys viitenumerolle N

WAN= Viikoittain haetut määrät viitenumerolle N

CWAN= Kumuloituneet viikoittaiset haetut määrät viitenumeron N osalta viimeisin ilmoitus pois luettuna

ACN= Jakokerroin viitenumerolle N

RESQ= ACN:n soveltamisen jälkeen jäljellä oleva jaettava määrä

RESQN= Jäljellä oleva määrä viitenumerolle N

II)   5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun jakokertoimen laskenta

II.1:

Kunkin N:n osalta:

ACN = ((RSTN – CWAN)/WAN * 100) %

Jos ACN on negatiivinen, ACN on 0 %

Jos ACN on vähintään 100 %, ACN on 100 %

II.2:

Jos

(TACPLDC + Σ ((CWAN + ACN * WAN) kaikkien niiden alueiden osalta, joilla on RST) on alle 3,5 miljoonaa tonnia

TAI

Σ ((CWAN + ACN * WAN) kaikkien niiden alueiden osalta, joilla on RST) on alle RST

niin:

RESQ = Enintään

3,5 miljoonaa tonnia – (TACPDLC + Σ ((CWAN + ACN * WAN) kaikkien niiden alueiden osalta, joilla on RST))

ja

RST – Σ ((CWAN + ACN * WAN) kaikkien niiden alueiden osalta, joilla on RST)

Jos ACN on alle 100 %:

RESQN = RESQ *(((1-ACN) * WAN) / (Σ (((1-ACN) * WAN) niiden viitenumeroiden osalta, joiden ACN < 100 %)))

”uusi ACN” = ((”vanha ACN”*WAN) + RESQN)/WAN


LIITE V

A.   Asetuksen 4 artiklan 3 kohdan d alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

Прилагане на Регламент (ЕО) № 828/2009, ВОО/СИП. Референтен номер [вписва се референтен номер в съответствие с приложение I]

:

espanjaksi

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 828/2009, TMA/AAE. Número de referencia [el número de referencia se incluirá conforme a lo dispuesto en el anexo I]

:

tšekiksi

:

Použití nařízení (ES) č. 828/2009, EBA/EPA. Referenční číslo (vloží se referenční číslo v souladu s přílohou I)

:

tanskaksi

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 828/2009 EBA/EPA. Referencenummer [referencenummer skal indsættes i overensstemmelse med bilag I]

:

saksaksi

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 828/2009, EBA/EPA. Referenznummer [Referenznummer gemäß Anhang I einfügen]

:

viroksi

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 828/2009, EBA/EPA. Viitenumber [lisatakse vastavalt I lisale]

:

kreikaksi

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 828/2009, EB A/ΕΡΑ. Αύξων αριθμός (να συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

englanniksi

:

Application of Regulation (EC) No 828/2009, EBA/EPA. Reference number [reference number to be inserted in accordance with Annex I]

:

ranskaksi

:

Application du règlement (CE) no 828/2009, EBA/APE. Numéro de référence (numéro de référence à insérer conformément à l’annexe I)

:

italiaksi

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 828/2009, EBA/APE. Numero di riferimento (inserire in base all’allegato I)

:

latviaksi

:

Regulas (EK) Nr. 828/2009 piemērošana, EBA/EPA. Atsauces numurs [jāieraksta atsauces numurs saskaņā ar I pielikumu]

:

liettuaksi

:

Taikomas reglamentas (EB) Nr. 828/2009, EBA/EPS. Eilės Nr. (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

unkariksi

:

A(z) 828/2009/EK rendelet alkalmazása, EBA/GPM. Hivatkozási szám [hivatkozási szám az I. melléklet szerint]

:

maltaksi

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 828/2009, EBA/EPA. Numru ta’ referenza [in-numru ta’ referenza għandu jiddaħħal skont l-Anness I]

:

hollanniksi

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 828/2009, EBA/EPO. Referentienummer [zie bijlage I]

:

puolaksi

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 828/2009, EBA/EPA. Numer referencyjny [numer referencyjny należy wstawić zgodnie z załącznikiem I]

:

portugaliksi

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 828/2009, TMA/APE. Número de referência [número de referência a inserir em conformidade com o anexo I]

:

romaniaksi

:

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 828/2009, EBA/EPA. Număr de referință [a se introduce numărul de referință în conformitate cu anexa I]

:

slovakiksi

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 828/2009, EBA/EPA. Referenčné číslo (referenčné číslo sa vloží podľa prílohy I)

:

sloveeniksi

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 828/2009, EBA/EPA. Zaporedna številka [vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I].

:

suomeksi

:

Asetuksen (EY) N:o 828/2009 soveltaminen, kaikki paitsi aseet/talouskumppanuussopimus. Viitenumero [viitenumero lisätään liitteen I mukaisesti]

:

ruotsiksi

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 828/2009, EBA/EPA. Referensnummer [referensnumret ska anges i enlighet med bilaga I]

B.   Asetuksen 4 artiklan 3 kohdan e alakohdassa tarkoitetut maininnat:

:

bulgariaksi

:

Мито „0“ — Регламент (ЕО) № 828/2009

:

espanjaksi

:

Derecho de aduana «0» — Reglamento (CE) no 828/2009,

:

tšekiksi

:

Clo „0“ – nařízení (ES) č. 828/2009

:

tanskaksi

:

Toldsats »0« — Forordning (EF) nr. 828/2009

:

saksaksi

:

Zollsatz „0“ — Verordnung (EG) Nr. 828/2009

:

viroksi

:

Tollimaks „0” – määrus (EÜ) nr 828/2009

:

kreikaksi

:

Τελωνειακός δασμός «0» — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 828/2009 της ΕΕ

:

englanniksi

:

Customs duty ‘0’ — Regulation (EC) No 828/2009

:

ranskaksi

:

Droit de douane «0» — règlement (CE) no 828/2009

:

italiaksi

:

Dazio doganale nullo — Regolamento (CE) n. 828/2009

:

latviaksi

:

Muitas nodoklis ar “0” likmi – Regula (EK) Nr. 828/2009

:

liettuaksi

:

Muito mokestis „0“ – Reglamentas (EB) Nr. 828/2009

:

unkariksi

:

„0” vámtétel – 828/2009/EK rendelet

:

maltaksi

:

Id-dazju tad-dwana “0” – Ir-Regolament (KE) Nru 828/2009

:

hollanniksi

:

Douanerecht „0” — Verordening (EG) nr. 828/2009

:

puolaksi

:

Stawka celna „0” – rozporządzenie (WE) nr 828/2009

:

portugaliksi

:

Direito aduaneiro nulo — Regulamento (CE) n.o 828/2009

:

romaniaksi

:

Taxă vamală „0” – Regulamentul (CE) nr. 828/2009

:

slovakiksi

:

Clo „0“ – nariadenie (ES) č. 828/2009

:

sloveeniksi

:

Carina „0“ – Uredba (ES) št. 828/2009

:

suomeksi

:

Tulli ”0” – Asetus (EY) N:o 828/2009

:

ruotsiksi

:

Tullsats ”0” – Förordning (EG) nr 828/2009


Top