Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0442

Komission asetus (EY) N:o 442/2009, annettu 27 päivänä toukokuuta 2009 , yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sianliha-alalla

OJ L 129, 28.5.2009, p. 13–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 234 - 241

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/442/oj

28.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 129/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 442/2009,

annettu 27 päivänä toukokuuta 2009,

yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sianliha-alalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 144 artiklan 1 kohdan ja 148 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö on sitoutunut Maailman kauppajärjestössä avaamaan eräille sianliha-alan tuotteille tuontitariffikiintiöitä.

(2)

Vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamista niiden Euroopan unioniin liittymisen myötä Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisessä kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa, joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2006/333/EY (2), määrätään maakohtaisen (Yhdysvallat) sianlihaa koskevan 4 722 tonnin tuontitariffikiintiön avaamisesta.

(3)

Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisessä, GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisten neuvottelujen saattamisesta päätökseen koskevassa, neuvoston päätöksellä 2007/444/EY (3) hyväksytyssä sopimuksessa määrätään maakohtaisen (Kanada) sianlihaa koskevan 4 624 tonnin tuontitariffikiintiön lisäämisestä.

(4)

Yksityiskohtaiset säännöt tuontitariffikiintiöiden, jäljempänä ’kiintiöt’, hallinnoinnista vahvistetaan tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sianliha-alalla 10 päivänä heinäkuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 806/2007 (4), Amerikan yhdysvalloille myönnetyn sianlihaa koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 812/2007 (5), Kanadasta peräisin olevan sianlihan tuonnissa sovellettavan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 21 päivänä elokuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 979/2007 (6) sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 774/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianlihan tuontijärjestelmän osalta 26 päivänä marraskuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1382/2007 (7).

(5)

”Ensin tullutta palvellaan ensin” -periaatteen soveltaminen on osoittautunut toimivaksi muilla maatalousaloilla, joten hallinnon yksinkertaistamiseksi olisi suurinta osaa asetuksen (EY) N:o 806/2007 ja asetuksen (EY) N:o 1382/2007 soveltamisalaan kuuluvia kiintiöitä, joita käytetään hyvin vähän, vastedes hallinnoitava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 144 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyllä menetelmällä. Tämän olisi tapahduttava tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (8) 308 a ja 308 b artiklan sekä 308 c artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(6)

CN-koodeihin ex 0203 19 55 ja ex 0203 29 55 kuuluvien tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn luuttoman kyljen ja kinkun kahta kiintiötä, joiden numerot ovat 09.4038 ja 09.4170, sekä Kanadasta peräisin olevan sianlihan kiintiötä, jonka numero on 09.4204, olisi hallinnoitava edelleen samanaikaisen tarkastelun menetelmällä, koska näistä kiintiöistä on vasta vähän kokemusta. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, kyseisiin kolmeen kiintiöön olisi sovellettava tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annettua komission asetusta (EY) N:o 1301/2006 (9).

(7)

Hallinnointijärjestelmästä toiseen siirtymiseen liittyvät erityiset seikat huomioon ottaen on tärkeää, että ”ensin tullutta palvellaan ensin” -periaatteen mukaisesti hallinnoituja kiintiöitä pidetään muina kuin kriittisinä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 c artiklan mukaisesti.

(8)

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, olisi sovellettava maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä huhtikuuta 2008 annettua komission asetusta (EY) N:o 376/2008 (10).

(9)

Olisi vahvistettava tuontitodistushakemusten esittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja täsmennettävä hakemuksiin ja todistuksiin merkittävät tiedot sekä tuontitodistuksiin liittyvän vakuuden määrä. Kyseiseen sianliha-alalla sovellettavaan menetelmään liittyvän keinotteluvaaran vuoksi olisi myös vahvistettava yksityiskohtaiset edellytykset toimijoiden pääsylle tariffikiintiöjärjestelmään.

(10)

Tämän vuoksi olisi kumottava asetukset (EY) N:o 806/2007, (EY) N:o 812/2007, (EY) N:o 979/2007 ja (EY) N:o 1382/2007 ja korvattava ne uudella asetuksella. On kuitenkin aiheellista soveltaa mainittuja asetuksia edelleen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tuontikiintiökausia aikaisempiin tuontikiintiökausiin.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kiintiöiden avaaminen ja hallinnointi

1.   Tällä asetuksella avataan liitteessä I lueteltujen sianliha-alan tuotteiden tuontitariffikiintiöt ja hallinnoidaan niitä.

2.   Tämän asetuksen liitteessä I olevassa A osassa mainittuja kiintiöitä hallinnoidaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a ja 308 b artiklan sekä 308 c artiklan 1 kohdan mukaisesti. Mainitun asetuksen 308 c artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta.

3.   Tämän asetuksen liitteessä I olevassa B osassa mainittuja kiintiöitä hallinnoidaan hakemusten samanaikaisen tarkastelun menetelmän mukaisesti.

4.   Tämän asetuksen liitteessä I olevassa B osassa mainittuihin kiintiöihin sovelletaan asetusten (EY) N:o 1301/2006 ja (EY) N:o 376/2008 säännöksiä, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2 artikla

Tuontikiintiökausi

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut kiintiöt avataan vuosittain 1 päivän heinäkuuta ja seuraavan vuoden 30 päivän kesäkuuta väliseksi ajanjaksoksi, lukuun ottamatta kiintiötä nro 09.0119, joka avataan kunkin vuoden 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta väliseksi ajanjaksoksi.

3 artikla

CN-koodeihin ex 0203 19 55 ja ex 0203 29 55 kuuluvat tuotteet

1.   Tämän asetuksen soveltamiseksi kiintiöissä nro 09.4038, 09.0118 ja 09.4170 CN-koodeihin ex 0203 19 55 ja ex 0203 29 55 kuuluvia tuotteita ovat:

a)   ”selkä, luuton”: selkä ja sen palat, luuttomat, ilman filettä, kamaroineen ja nahanalaisine rasvoineen tai niitä ilman;

b)   ”sisäfilee”: pala, joka käsittää lihasten musculus major psoas ja musculus minor psoas lihan, kärkineen tai sitä ilman, käsiteltynä tai käsittelemättömänä.

2.   Tämän asetuksen soveltamiseksi kiintiöissä nro 09.4038, 09.0123 ja 09.4204 CN-koodeihin ex 0203 19 55 ja ex 0203 29 55 kuuluvia tuotteita ovat kinkku ja sen palat.

II   LUKU

HAKEMUSTEN SAMANAIKAISEN TARKASTELUN MENETELMÄN MUKAISESTI HALLINNOIDUT KIINTIÖT

4 artikla

Määrien jakaminen

Liitteessä I olevassa B osassa tarkoitettu vuotuiseksi kiintiökaudeksi vahvistettu määrä jaetaan neljälle osakaudelle seuraavasti:

a)

25 prosenttia 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta

b)

25 prosenttia 1 päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta

c)

25 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta

d)

25 prosenttia 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta.

5 artikla

Hakijat

Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklan soveltamiseksi tuontitodistuksen hakijan on tiettyä vuotuista kiintiökautta koskevaa ensimmäistä hakemusta esittäessään osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia asetuksen (EY) N:o 1234/2007 1 artiklan 1 kohdan q alakohdassa tarkoitettuja sianliha-alan tuotteita kumpanakin mainitussa 5 artiklassa tarkoitettuna kautena.

6 artikla

Tuontitodistushakemukset ja tuontitodistukset

1.   Todistushakemuksessa voidaan mainita ainoastaan yksi järjestysnumero. Hakemus voi koskea useita eri CN-koodeihin kuuluvia tuotteita. Tällöin kaikki CN-koodit on merkittävä todistushakemuksen ja todistuksen 16 kohtaan ja tavaran kuvaukset niiden 15 kohtaan.

2.   Todistushakemuksen on koskettava vähintään 20:tä tonnia ja enintään 20:tä prosenttia kyseisellä kiintiöosakaudella kyseisestä kiintiöstä käytettävissä olevasta määrästä.

3.   Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava seuraavat merkinnät:

a)

8 kohdassa alkuperämaa

b)

20 kohdassa jokin liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista.

Lisäksi kiintiöiden nro 09.4170 ja 09.4204 osalta 8 kohdassa on ”kyllä”-kohtaan merkittävä rasti.

4.   Todistuksen 24 kohdassa on oltava jokin liitteessä II olevassa B osassa luetelluista maininnoista.

5.   Todistukset velvoittavat tuomaan

a)

Amerikan yhdysvalloista kiintiössä nro 09.4170

b)

Kanadasta kiintiössä nro 09.4204.

6.   Todistushakemukset on jätettävä kutakin 4 artiklassa tarkoitettua kiintiöosakautta edeltävän kuukauden ensimmäisten seitsemän päivän aikana.

7.   Tuontitodistushakemuksia jätettäessä on asetettava vakuus, joka on 20 euroa 100 kilogrammalta.

8.   Kiintiön nro [09.4038] osalta ja poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, kukin hakija voi esittää useita tuontitodistushakemuksia tuotteille, jotka kuuluvat ainoastaan yhteen järjestysnumeroon, jos tuotteet ovat peräisin eri maista. Hakemukset, joista kukin voi koskea ainoastaan yhtä alkuperämaata, on jätettävä samanaikaisesti jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Ne katsotaan tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun enimmäismäärän osalta yhdeksi hakemukseksi.

7 artikla

Tuontitodistusten myöntäminen

Jäsenvaltioiden on myönnettävä tuontitodistukset todistusten jättökuukauden 23 päivästä alkaen ja ennen kyseisen kiintiöosakauden alkamista.

8 artikla

Tiedonannot komissiolle

1.   Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut todistushakemuksia koskevat tiedonannot on tehtävä viimeistään hakemusten jättökuukauden 14 päivänä.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisesta alakohdasta poiketen

a)

mainitun asetuksen 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedonannot on tehtävä ennen kunkin kiintiöosakauden ensimmäisen kuukauden loppua

b)

mainitun asetuksen 11 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tiedonannot on tehtävä ensimmäistä kertaa samanaikaisesti viimeistä kiintiöosakautta koskevan hakemuksen kanssa ja toisen kerran kutakin vuotuista kiintiökautta seuraavan neljännen kuukauden loppua niistä määristä, joita ei ilmoitettu ensimmäistä tiedonantoa tehtäessä.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen kutakin vuotuista kiintiökautta seuraavan neljännen kuukauden loppua kunkin järjestysnumeron osalta kokonaismäärät, jotka on tosiasiallisesti luovutettu tämän asetuksen mukaisesti vapaaseen liikkeeseen kyseisellä jaksolla.

4.   Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut määrät on ilmoitettava kilogrammoina.

9 artikla

Tuontitodistusten voimassaoloaika

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 376/2008 22 artiklassa säädetään, tuontitodistusten voimassaoloaika on 150 päivää alkaen sen kiintiöosakauden ensimmäisestä päivästä, joksi ne on myönnetty.

2.   Todistuksista johtuvat oikeudet voidaan siirtää ainoastaan siirronsaajille, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklassa ja tämän asetuksen 5 artiklassa määritellyt kelpoisuusehdot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 376/2008 8 artiklan 1 kohdan soveltamista.

10 artikla

Tuotteiden alkuperä

1.   Tässä asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden alkuperä on määritettävä yhteisössä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

2.   Kiintiön nro 09.4170 osalta vapaaseen liikkeeseen luovutus edellyttää sellaisen alkuperätodistuksen esittämistä, jonka on antanut Amerikan yhdysvaltojen toimivaltainen viranomainen asetuksen (ETY) N:o 2454/93 55–65 artiklan mukaisesti.

3.   Kiintiön nro 09.4204 osalta vapaaseen liikkeeseen luovutus edellyttää sellaisen alkuperätodistuksen esittämistä, jonka on antanut Kanadan toimivaltainen viranomainen asetuksen (ETY) N:o 2454/93 55–65 artiklan mukaisesti.

III   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

11 artikla

Kumoamiset

Kumotaan asetukset (EY) N:o 806/2007, (EY) N:o 812/2007, (EY) N:o 979/2007 ja (EY) N:o 1382/2007.

Asetusta (EY) N:o 1382/2007 sovelletaan kuitenkin edelleen 1 päivää tammikuuta 2010 aikaisempiin tuontikiintiökausiin.

Asetuksia (EY) N:o 806/2007, (EY) N:o 812/2007 ja (EY) N:o 979/2007 sovelletaan edelleen 1 päivää heinäkuuta 2009 aikaisempiin tuontikiintiökausiin.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2009 avattaviin tuontikiintiökausiin. Kuitenkin kiintiön nro 09.0119 osalta sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaviin tuontikiintiökausiin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä toukokuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 124, 11.5.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 169, 29.6.2007, s. 53.

(4)  EUVL L 181, 11.7.2007, s. 3.

(5)  EUVL L 182, 12.7.2007, s. 7.

(6)  EUVL L 217, 22.8.2007, s. 12.

(7)  EUVL L 309, 27.11.2007, s. 28.

(8)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(9)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(10)  EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.


LIITE I

Tavaran kuvausta on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, ja etuusjärjestelmä määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen soveltamista. Jos CN-koodin edessä on ”ex”, etuusmenettely määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.

A   OSA

”Ensin tullutta palvellaan ensin” -periaatteen mukaisesti hallinnoidut kiintiöt

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Määrä tonneina

(tuotepaino)

Kannettava tulli

(euroa/tonni)

09.0118

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Sisäfilee, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

5 000

300

09.0119

0203 19 13

0203 29 15

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

7 000

0

09.0120

1601 00 91

Makkarat, kuivatut tai levitteiksi valmistetut, kypsentämättömät

3 002

747

1601 00 99

Muut

502

09.0121

1602 41 10

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä

6 161

784

1602 42 10

646

1602 49 11

784

1602 49 13

646

1602 49 15

646

1602 49 19

428

1602 49 30

375

1602 49 50

271

09.0122

0203 11 10

0203 21 10

Ruhot ja puoliruhot, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

15 067

268

09.0123

0203 12 11

Palat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, luuttomat tai luulliset, lukuun ottamatta tullille erikseen esitettäviä sisäfileitä

5 535

389

0203 12 19

300

0203 19 11

300

0203 19 13

434

0203 19 15

233

ex 0203 19 55

434

0203 19 59

434

0203 22 11

389

0203 22 19

300

0203 29 11

300

0203 29 13

434

0203 29 15

233

ex 0203 29 55

434

0203 29 59

434

B   OSA

Samanaikaisen tarkastelun menetelmällä hallinnoidut kiintiöt

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Määrä tonneina

(tuotepaino)

Kannettava tulli

(euroa/tonni)

09.4038

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Selkä ja kinkku, luuttomat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

35 265

250

09.4170

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Selkä ja kinkku, luuttomat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, Amerikan yhdysvalloista peräisin olevat

4 722

250

09.4204

0203 12 11

Palat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, luuttomat tai luulliset lukuun ottamatta tullille erikseen esitettyjä sisäfileitä, Kanadasta peräisin olevat

4 624

389

0203 12 19

300

0203 19 11

300

0203 19 13

434

0203 19 15

233

ex 0203 19 55

434

0203 19 59

434

0203 22 11

389

0203 22 19

300

0203 29 11

300

0203 29 13

434

0203 29 15

233

ex 0203 29 55

434

0203 29 59

434


LIITE II

A   OSA

Asetuksen 6 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi

:

Регламент (ЕО) № 442/2009.

espanjaksi

:

Reglamento (CE) no 442/2009.

tšekiksi

:

Nařízení (ES) č. 442/2009.

tanskaks

:

Forordning (EF) nr. 442/2009.

saksaksi

:

Verordnung (EG) Nr. 442/2009.

viroksi

:

Määrus (EÜ) nr 442/2009.

kreikaksi

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 442/2009.

englanniksi

:

Regulation (EC) No 442/2009.

ranskaksi

:

Règlement (CE) no 442/2009.

italiaksi

:

Regolamento (CE) n. 442/2009.

latviaksi

:

Regula (EK) Nr. 442/2009.

liettuaksi

:

Reglamentas (EB) Nr. 442/2009.

unkariksi

:

442/2007/EK rendelet.

maltaksi

:

Ir-Regolament (KE) Nru 442/2009.

hollanniksi

:

Verordening (EG) nr. 442/2009.

puolaksi

:

Rozporządzenie (WE) nr 442/2009.

portugaliksi

:

Regulamento (CE) n.o 442/2009.

romaniaksi

:

Regulamentul (CE) nr. 442/2009.

slovakiksi

:

Nariadenie (ES) č. 442/2009.

sloveeniksi

:

Uredba (ES) št. 442/2009.

suomeksi

:

Asetus (EY) N:o 442/2009.

ruotsiksi

:

Förordning (EG) nr 442/2009.

B   OSA

Asetuksen 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 442/2009.

espanjaksi

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 442/2009.

tšekiksi

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 442/2009.

tanskaksi

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 442/2009.

saksaksi

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 442/2009.

viroksi

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 442/2009.

kreikaksi

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 442/2009.

englanniksi

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 442/2009.

ranskaksi

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 442/2009.

italiaksi

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 442/2009.

latviaksi

:

Regulā (EK) Nr. 442/2009 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

liettuaksi

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 442/2009.

unkariksi

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 442/2009/EK rendelet szerint.

maltaksi

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 442/2009.

hollanniksi

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 442/2009.

puolaksi

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 442/2009.

portugaliksi

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 442/2009.

romaniaksi

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 442/2009.

slovakiksi

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 442/2009.

sloveeniksi

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 442/2009.

suomeksi

:

Asetuksessa (EY) N:o 442/2009 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

ruotsiksi

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 442/2009.


Top