Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0106

Komission direktiivi 2009/106/EY, annettu 14 päivänä elokuuta 2009 , elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista annetun neuvoston direktiivin 2001/112/EY muuttamisesta

OJ L 212, 15.8.2009, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 77 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/106/oj

15.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 212/42


KOMISSION DIREKTIIVI 2009/106/EY,

annettu 14 päivänä elokuuta 2009,

elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista annetun neuvoston direktiivin 2001/112/EY muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista 20 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/112/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2001/112/EY säädetään hedelmätäysmehujen ja tiettyjen vastaavien tuotteiden tuotantoa, koostumusta ja merkintöjä koskevista erityissäännöistä kyseisten tuotteiden vapaan liikkuvuuden edistämiseksi yhteisössä. Näitä sääntöjä olisi mukautettava tekniseen kehitykseen, ja niissä olisi otettava huomioon asiaa koskevissa kansainvälisissä standardeissa – erityisesti hedelmämehuja ja -nektareita koskevassa Codex-standardissa (Codex Stan 247–2005), jonka Codex Alimentarius -komissio hyväksyi 4–9 päivänä heinäkuuta 2005 pidetyssä 28. istunnossaan, sekä Euroopan hedelmämehutuottajien yhdistyksen (AIJN) menettelytapasäännöissä – tapahtunut kehitys.

(2)

Edellä mainitussa Codex-standardissa vahvistetaan erityisesti hedelmätäysmehujen ja vastaavien tuotteiden laatutekijät ja merkintävaatimukset. Myös AIJN:n menettelytapasäännöissä vahvistetaan laatutekijöitä hedelmätäysmehutiivisteelle, ja hedelmämehuteollisuus käyttää niitä itsesääntelyn kansainvälisenä viitestandardina. Direktiivi 2001/112/EY olisi mahdollisimman pitkälle yhdenmukaistettava kyseisten standardien kanssa.

(3)

Codex-standardin mukaan tiivistetystä hedelmämehusta ennallistamalla saatu valmiste määritellään ”tiivisteestä valmistetuksi hedelmätäysmehuksi”. Myös vastaavissa yhteisön merkintävaatimuksissa olisi käytettävä näitä kansainvälisesti tunnustettuja ilmaisuja. Jotta varmistettaisiin merkintöjen yhdenmukaisuus kaikissa jäsenvaltioissa, kielitoisinnot olisi tarvittaessa muutettava Codex-standardin sanamuodon mukaisiksi.

(4)

Codex-standardissa ja AIJN:n menettelytapasäännöissä vahvistetaan myös Brix-asteikolla ilmaistut vähimmäisarvot useille hedelmätäysmehutiivisteille; koska nämä arvot helpottavat vähimmäislaatuvaatimusten testaamista, ne olisi otettava huomioon siltä osin kuin ne vastaavat yhteisössä käytettyjä viitearvoja.

(5)

Direktiiviä 2001/112/EY olisi muutettava.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2001/112/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 6 kohdassa sanat ”tehty tiivisteestä/tiivisteistä” ja ”tehty osittain tiivisteestä/tiivisteistä” sanoilla ”hedelmätäysmehutiivisteestä/-tiivisteistä” ja ”osittain hedelmätäysmehutiivisteestä/-tiivisteistä”.

2)

Korvataan liitteessä I olevan I osan (Määritelmät) 1 kohdan b alakohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

”Näin saadulla tuotteella on oltava vähintään vastaavat organoleptiset ja analyyttiset ominaisuudet kuin keskivertotäysmehulla, joka on saatu samanlaisista hedelmistä a alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Hedelmätäysmehutiivisteestä saatujen hedelmätäysmehujen Brix-luvun vähimmäisarvot esitetään liitteessä V.”

3)

Lisätään tämän direktiivin liite liitteeksi V.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2011. Niiden on toimitettava kyseiset säännökset kirjallisina komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan.

Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä elokuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 10, 12.1.2002, s. 58.


LIITE

”LIITE V

Hedelmän suomenkielinen nimi

Kasvitieteellinen nimi

Ennallistetun hedelmätäysmehun ja hedelmäsoseen Brix-luvun vähimmäisarvo

Omena (*)

Malus domestica Borkh.

11,2

Aprikoosi (**)

Prunus armeniaca L.

11,2

Banaani (**)

Musa sp.

21,0

Mustaherukka (*)

Ribes nigrum L.

11,6

Viinirypäle (*)

Vitis vinifera L. tai sen hybridit

Vitis labrusca L. tai sen hybridit

15,9

Greippi (*)

Citrus x paradise Macfad.

10,0

Guava (**)

Psidium guajava L.

9,5

Sitruuna (*)

Citrus limon (L.) Burm.f.

8,0

Mango (**)

Mangifera indica L.

15,0

Appelsiini (*)

Citrus sinensis (L.) Osbeck

11,2

Passionhedelmä (*)

Passiflora edulis Sims

13,5

Persikka (**)

Prunus persica (L.) Batsch var. persica

10,0

Päärynä (**)

Pyrus communis L.

11,9

Ananas (*)

Ananas comosus (L.) Merr.

12,8

Vadelma (*)

Rubus idaeus L.

7,0

Hapankirsikka (*)

Prunus cerasus L.

13,5

Mansikka (*)

Fragaria x ananassa Duch.

7,0

Mandariini (*)

Citrus reticulata Blanco

11,2

Jos tiivisteestä saatu mehu valmistetaan muista kuin edellä olevassa luettelossa mainituista hedelmistä, ennallistetun mehun Brix-luvun vähimmäisarvo on tiivisteen valmistukseen käytetystä hedelmästä puristetun mehun Brix-luvun arvo.

Asteriskilla (*) merkittyjen mehuksi valmistettujen tuotteiden suhteellisen tiheyden vähimmäisarvo määritetään suhteessa veteen 20/20 °C:ssa.

Kahdella asteriskilla (**) merkityistä soseeksi valmistetuista tuotteista määritetään ainoastaan korjaamaton Brix-luvun vähimmäisarvo (ilman happamuuden korjausta).

Mustaherukan, guavan, mangon ja passionhedelmän osalta Brix-luvun vähimmäisarvoja sovelletaan ainoastaan yhteisössä tuotettuihin ennallistettuihin hedelmätäysmehuihin ja -soseisiin.”


Top