Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009E0133

Neuvoston yhteinen toiminta 2009/133/YUTP, hyväksytty 16 päivänä helmikuuta 2009 , Etelä-Kaukasiaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

OJ L 46, 17.2.2009, p. 53–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/133/oj

17.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 46/53


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2009/133/YUTP,

hyväksytty 16 päivänä helmikuuta 2009,

Etelä-Kaukasiaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan, 18 artiklan 5 kohdan ja 23 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 20 päivänä helmikuuta 2006 yhteisen toiminnan 2006/121/YUTP (1), jolla Peter SEMNEBY nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi Etelä-Kaukasiaan, jäljempänä ’erityisedustaja’.

(2)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä helmikuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/132/YUTP (2), jolla Etelä-Kaukasiaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiantoa muutettiin ja jatkettiin 28 päivään helmikuuta 2009 saakka.

(3)

Yhteisen toiminnan 2008/132/YUTP uudelleentarkastelun perusteella Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiantoa olisi jatkettava edelleen 12 kuukaudella.

(4)

Euroopan unionin erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja joka voisi vaikuttaa haitallisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklassa määrättyihin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteisiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Jatketaan Peter SEMNEBYn toimeksiantoa Euroopan unionin erityisedustajana, jäljempänä ’erityisedustaja’, Etelä-Kaukasiassa 28 päivään helmikuuta 2010.

2 artikla

Poliittiset tavoitteet

1.   Erityisedustajan toimeksianto perustuu Etelä-Kaukasiaa koskeviin Euroopan unionin poliittisiin tavoitteisiin. Näihin tavoitteisiin kuuluvat:

a)

Armenian, Azerbaidžanin ja Georgian auttaminen toteuttamaan poliittisia ja talousuudistuksia erityisesti oikeusvaltion, demokratisoinnin, ihmisoikeuksien, hyvän hallintotavan ja kehityksen aloilla sekä köyhyyden vähentämiseksi;

b)

olemassa olevien järjestelmien mukainen konfliktien estäminen alueella ja osallistuminen konfliktien rauhanomaiseen ratkaisuun muun muassa edistämällä pakolaisten ja kotimaassaan siirtymään joutuneiden henkilöiden paluuta;

c)

rakentavien suhteiden ylläpitäminen alueen tärkeimpiin asianomaisiin toimijoihin;

d)

alueen valtioiden, erityisesti Etelä-Kaukasian valtioiden välisen yhteistyön rohkaiseminen ja edelleen tukeminen muun muassa talous-, energia- ja liikennekysymyksissä;

e)

Euroopan unionin tehokkuuden ja näkyvyyden lisääminen alueella.

2.   Erityisedustaja tukee korkeana edustajana toimivan pääsihteerin toimintaa tällä alueella.

3 artikla

Toimeksianto

Näiden poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi erityisedustajan toimeksiantona on:

a)

kehittää yhteyksiä alueen hallituksiin, parlamentteihin, oikeuslaitoksiin ja kansalaisyhteiskuntaan;

b)

rohkaista Armeniaa, Azerbaidžania ja Georgiaa yhteistyöhön yhteistä etua koskevissa alueellisissa kysymyksissä, joita ovat muun ohessa yhteiset turvallisuusuhat sekä terrorismin, laittoman kaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta;

c)

osallistua konfliktien estämiseen ja tukea edellytysten luomista konfliktien ratkaisun edistymiselle muun muassa kansalaisyhteiskuntaan ja maa-alueiden ennalleen palauttamiseen liittyvien toimintasuositusten avulla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisia komission velvollisuuksia;

d)

osallistua konfliktien ratkaisuun ja helpottaa tällaisen ratkaisun täytäntöönpanoa läheisessä yhteistoiminnassa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin ja hänen Georgiassa olevan erityisedustajansa, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin Georgian tukiryhmän, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ja siihen kuuluvan Minskin ryhmän sekä Etelä-Ossetian konfliktien ratkaisumekanismin kanssa;

e)

antaa Euroopan unionin Georgiassa toteutettavan Euroopan unionin tarkkailuoperaation (EUMM Georgia) johtajalle paikallisen tason poliittisia ohjeita;

f)

vahvistaa Euroopan unionin vuoropuhelua alueen tärkeimpien asianomaisten toimijoiden kanssa;

g)

avustaa neuvostoa Etelä-Kaukasiaa koskevan kokonaisvaltaisen politiikan edelleen kehittämisessä;

h)

tukiryhmän välityksellä:

raportoida ja toimittaa jatkuvasti arvioita rajoilla vallitsevasta tilanteesta Euroopan unionille,

myötävaikuttaa luottamuksen lisäämiseen Georgian ja Venäjän federaation välillä ja varmistaa siten tehokas yhteistyö ja yhteydenpito kaikkien asianomaisten toimijoiden kanssa,

luoda konfliktialueilla asianmukaiset yhteydet niin, että ryhmä voi myötävaikuttaa luottamuksen lisäämiseen ja arvioida rajakysymyksiä kyseisillä alueilla sen jälkeen, kun on sovittu tehtävistä Georgian hallituksen kanssa ja käyty neuvotteluja kaikkien asianomaisten osapuolten kanssa (pois lukien operatiiviset kenttätoimet Abhasiassa ja Etelä-Ossetiassa),

avustaa Georgian rajapoliisia ja muita asiaan liittyviä valtion elimiä Tbilisissä kattavan, yhdennetyn rajavalvontastrategian täytäntöönpanossa,

työskennellä Georgian viranomaisten kanssa viestinnän lisäämiseksi Tbilisin ja rajan välillä, opastaminen mukaan lukien. Tämä toteutetaan pitämällä yhteyttä ja tekemällä tiivistä yhteistyötä kaikkien Tbilisin ja rajan väliseen komentoketjuun kuuluvien kanssa (pois lukien operatiiviset kenttätoimet Abhasiassa ja Etelä-Ossetiassa);

i)

vaikuttaa osaltaan Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikan ja ihmisoikeuksia koskevien Euroopan unionin suuntaviivojen täytäntöönpanoon, varsinkin lapsiin ja naisiin konfliktialueilla olevien naisten ja lasten osalta, erityisesti seuraamalla ja käsittelemällä tähän liittyviä tapahtumia.

4 artikla

Toimeksiannon toteuttaminen

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkeana edustajana toimivan pääsihteerin valvonnan alaisena ja noudattaen hänen antamiaan toimintaohjeita.

2.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea ylläpitää erityisiä suhteita erityisedustajaan ja toimii ensisijaisena yhteytenä neuvostoon. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea huolehtii Euroopan unionin erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta hänen toimeksiantonsa puitteissa.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä maaliskuuta 2009 alkavaksi ja 28 päivänä helmikuuta 2010 päättyväksi kaudeksi on 2 510 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa vahvistetulla määrällä rahoitettavat menot ovat rahoituskelpoisia 1 päivästä maaliskuuta 2009 alkaen. Menoja hallinnoidaan Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

3.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista.

6 artikla

Avustajaryhmän muodostaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa avustajaryhmänsä muodostamisesta puheenjohtajavaltiota kuullen, korkeana edustajana toimivan pääsihteerin avustamana ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiannon mukaisista poliittisista erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on ilmoitettava korkeana edustajana toimivalle pääsihteerille, puheenjohtajavaltiolle ja komissiolle avustajaryhmänsä kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot ja Euroopan unionin toimielimet voivat esittää, että henkilöstöä siirretään tilapäisesti työskentelemään erityisedustajan alaisuudessa. Sellaisen henkilöstön palkat, joita jäsenvaltio tai Euroopan unionin toimielin siirtää tilapäisesti työskentelemään erityisedustajan alaisuudessa, maksaa asianomainen jäsenvaltio tai Euroopan unionin toimielin. Erityisedustajaa voivat avustaa myös jäsenvaltioiden neuvoston pääsihteeristöön tilapäisesti lähettämät asiantuntijat. Sopimusperusteisen kansainvälisen henkilöstön on oltava Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti asianomaisen lähettävän valtion tai Euroopan unionin toimielimen alaisina ja suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon edun mukaisesti.

7 artikla

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä erioikeudet ja vapaudet

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä hoitaman tehtävän loppuun saattamisen ja joustavan suorittamisen edellyttämät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut sovitaan tilanteen mukaan yhdessä vastaanottajaosapuolen/-osapuolten kanssa. Jäsenvaltiot ja komissio antavat tätä varten kaiken tarpeellisen tuen.

8 artikla

EU:n turvaluokiteltujen tietojen turvaaminen

Erityisedustajan ja hänen avustajaryhmänsä on noudatettava neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/264/EY (3) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia erityisesti käsitellessään EU:n turvaluokiteltuja tietoja.

9 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustaja saa kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen hänen tehtäviensä suorittamiseksi.

2.   Puheenjohtajavaltio, komissio ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

10 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston nojalla Euroopan unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan Euroopan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet toimeksiantonsa ja vastuullaan olevan maantieteellisen alueen turvallisuustilanteen mukaisesti suoraan alaisuudessaan olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi erityisesti siten, että hän

a)

laatii neuvoston pääsihteeristön ohjeisiin perustuvan operaatiokohtaisen turvallisuussuunnitelman, johon sisällytetään operaatiokohtaiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet, jotka koskevat henkilöstön turvallista siirtymistä operaatioalueelle ja sen sisällä, ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallinta sekä operaation valmius- ja evakuointisuunnitelma;

b)

varmistaa, että koko Euroopan unionin ulkopuolelle lähetetyllä henkilöstöllä on operaatioalueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutusturva;

c)

varmistaa, että kaikille Euroopan unionin ulkopuolelle lähetetyille avustajaryhmän jäsenille, myös paikalta palkatulle henkilöstölle, annetaan joko ennen operaatioalueelle saapumista tai heti saapumisen yhteydessä neuvoston pääsihteeristön operaatioalueelle antamaan riskiluokitukseen perustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;

d)

varmistaa, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antaa välikertomuksen ja toimeksiannon toteuttamista koskevan kertomuksen yhteydessä korkeana edustajana toimivalle pääsihteerille, neuvostolle ja komissiolle kirjallisia raportteja niiden täytäntöönpanosta ja muista turvallisuuskysymyksistä.

11 artikla

Raportointi

Erityisedustaja raportoi säännöllisin välein suullisesti ja kirjallisesti korkeana edustajana toimivalle pääsihteerille sekä poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat kirjalliset raportit jaetaan Coreu-verkoston kautta. Erityisedustaja voi korkeana edustajana toimivan pääsihteerin tai poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean suosituksesta antaa selvityksiä yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvostolle.

12 artikla

Toimien yhteensovittaminen

1.   Erityisedustaja edistää Euroopan unionin toiminnan yleistä poliittista yhteensovittamista. Hän auttaa varmistamaan, että kaikki kentällä käytettävät Euroopan unionin välineet toimivat johdonmukaisella tavalla Euroopan unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisedustajan toimet sovitetaan yhteen puheenjohtajavaltion ja komission toimien kanssa sekä tilanteen mukaan alueella toimivien muiden Euroopan unionin erityisedustajien toimien kanssa, ja erityisesti Euroopan unionin Georgian kriisiä varten nimitetyn erityisedustajan toimien kanssa, ottaen huomioon viimeksi mainitun toimeksiantoon liittyvät erityiset tavoitteet. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan jäsenvaltioiden lähetystöille ja komission edustustoille.

2.   Paikan päällä on pidettävä yllä läheisiä suhteita puheenjohtajavaltioon, komissioon ja jäsenvaltioiden lähetystöjen päälliköihin, joiden on parhaalla mahdollisella tavalla pyrittävä avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon toteuttamisessa. Erityisedustaja antaa Georgiassa toteutettavan Euroopan unionin tarkkailuoperaation (EUMM Georgia) johtajalle paikallisen tason poliittisia ohjeita. Erityisedustaja ja siviilioperaation komentaja neuvottelevat tarvittaessa keskenään. Erityisedustajan on myös pidettävä yhteyttä muihin paikan päällä oleviin kansainvälisiin ja alueellisiin toimijoihin.

13 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta Euroopan unionin alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti. Erityisedustaja esittää korkeana edustajana toimivalle pääsihteerille, neuvostolle ja komissiolle toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen ennen kesäkuun 2009 loppua ja kattavan kertomuksen toimeksiannon toteuttamisesta marraskuun 2009 puoleenväliin mennessä. Näitä kertomuksia käytetään tämän yhteisen toiminnan arvioinnin perustana asianomaisissa työryhmissä sekä poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteassa. Korkeana edustajana toimiva pääsihteeri antaa erityisedustajan toimintaa koskevat yleiset ensisijaiset seikat huomioiden poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle suosituksia, jotka koskevat neuvoston päätöstä jatkaa tai muuttaa toimeksiantoa tai päättää se.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

15 artikla

Julkaiseminen

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 16 päivänä helmikuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

O. LIŠKA


(1)  EUVL L 49, 21.2.2006, s. 14.

(2)  EUVL L 43, 19.2.2008, s. 30.

(3)  EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1.


Top