Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0798

Komission asetus (EY) N:o 798/2008, annettu 8 päivänä elokuuta 2008 , sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 226, 23.8.2008, p. 1–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 012 P. 134 - 227

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/798/oj

23.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 226/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 798/2008,

annettu 8 päivänä elokuuta 2008,

sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 15 päivänä lokakuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/539/ETY (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 1 kohdan, 22 artiklan 3 kohdan, 23 artiklan, 24 artiklan 2 kohdan, 26 artiklan sekä 27 a artiklan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (2) ja erityisesti sen 10 ja 18 artiklan,

ottaa huomioon elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/23/EY (3) ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (4) ja erityisesti sen 22 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (5) ja erityisesti sen 8 artiklan, 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta 17 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 (6) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (7) ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (8) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 90/539/ETY säädetään eläinten terveysvaatimuksista, jotka koskevat siipikarjan ja siitosmunien tuontia kolmansista maista yhteisöön. Direktiivissä säädetään, että siipikarjan ja siitosmunien on täytettävä siinä asetetut edellytykset ja oltava peräisin sellaisesta kolmannesta maasta tai sen alueen osasta, joka sisältyy kyseisen direktiivin mukaisesti laadittuun luetteloon.

(2)

Direktiivissä 2002/99/EY vahvistetaan säännöt ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden ja niistä saatavien tuotteiden tuomiseksi yhteisön alueelle kolmansista maista. Siinä säädetään, että tällaisia tuotteita saa tuoda yhteisöön ainoastaan, jos ne täyttävät kyseisten tuotteiden tuotannon, jalostuksen ja jakelun kaikkiin vaiheisiin yhteisössä sovellettavat vaatimukset tai jos ne tarjoavat vastaavat eläinten terveyttä koskevat takeet.

(3)

Sellaisten kolmansien maiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa, siitosmunia, untuvikkoja ja siipikarjan, sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihaa, munia ja munatuotteita sekä erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia, sekä sovellettavista eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 28 päivänä elokuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/696/EY (9) vahvistetaan niiden kolmansien maiden luettelo, joista näitä tuotteita saa tuoda yhteisöön ja kuljettaa yhteisön kautta, sekä vahvistetaan eläinlääkärintodistuksia koskevat vaatimukset.

(4)

Kolmansien maiden luokittelussa huomioon otettavista lintuinfluenssaa (avian influenza) ja Newcastlen tautia koskevista perusteista elävän siipikarjan ja siitosmunien tuonnin osalta 12 päivänä toukokuuta 1993 tehdyssä komission päätöksessä 93/342/ETY (10) ja kolmansien maiden tai maiden osien luokittelussa huomioon otettavista lintuinfluenssaa (avian influenza) ja Newcastlen tautia koskevista perusteista tuoreen siipikarjanlihan tuonnin osalta 7 päivänä kesäkuuta 1994 tehdyssä komission päätöksessä 94/438/EY (11) vahvistetaan perusteet kolmansien maiden luokittelemiseksi lintuinfluenssan ja Newcastlen taudin osalta elävän siipikarjan, siitosmunien ja siipikarjanlihan tuonnissa.

(5)

Lintuinfluenssan torjuntaa koskeva yhteisön lainsäädäntö on vastikään saatettu ajan tasalle yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi 20 päivänä joulukuuta 2005 annetulla neuvoston direktiivillä 2005/94/EY (12), jotta voidaan ottaa huomioon tuorein tieteellinen tieto ja lintuinfluenssan epidemiologian kehitys yhteisössä ja maailmanlaajuisesti. Taudin puhjetessa sovellettavien torjuntatoimenpiteiden alaa on laajennettu korkeapatogeenisestä lintuinfluenssasta (HPAI) myös matalapatogeenisen lintuinfluenssan (LPAI) taudinpurkausten torjuntaan, lintuinfluenssan pakollinen aktiivinen valvonta on otettu käyttöön ja tautia vastaan käytetään laajemmin rokotuksia.

(6)

Kolmansista maista tapahtuvan tuonnin olisi tämän vuoksi täytettävä yhteisössä sovellettavia edellytyksiä vastaavat edellytykset ja oltava siipikarjan ja siipikarjatuotteiden kansainvälistä kauppaa koskevien tarkistettujen vaatimusten mukaiset; näitä vaatimuksia koskevat normit vahvistetaan maaeläinten terveyttä koskevassa Maailman eläintautijärjestön (OIE) säännöstössä (13) ja maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevässä Maailman eläintautijärjestön käsikirjassa (14).

(7)

Argentiina ja Israel ovat toimittaneet lintuinfluenssan valvontaohjelmansa komission arvioitaviksi. Komissio on tarkastellut ohjelmia, ja ne vastaavat asiaankuuluvia yhteisön säännöksiä, minkä vuoksi näistä ohjelmista annettu myönteinen arviointi olisi mainittava tämän asetuksen liitteessä I olevan 1 osan sarakkeessa 7.

(8)

Direktiivin 90/539/ETY 21 artiklan 2 kohdassa säädetään, että päätettäessä jonkin kolmannen maan tai sen alueen osan sisällyttämisestä niiden kolmansien maiden luetteloon, joista saa tuoda yhteisöön siipikarjaa ja siitosmunia, on otettava huomioon tietyt seikat, kuten siipikarjan terveydentila, se, miten säännöllisesti ja nopeasti kolmas maa antaa tietoja tietyistä alueellaan esiintyvistä eläinten tartuntataudeista, lintuinfluenssa ja Newcastlen tauti mukaan luettuina, sekä eläintautien ehkäisyä ja torjuntaa koskevat kyseisen kolmannen maan määräykset.

(9)

Direktiivin 2002/99/EY 8 artiklassa säädetään, että laadittaessa luetteloita kolmansista maista tai kolmansien maiden osista, joista tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuonti yhteisöön on sallittu, on kiinnitettävä erityistä huomiota tiettyihin seikkoihin, kuten karjan terveydentilaan, kolmansien maiden toimittamien, niiden alueella esiintyviä eläinten tartuntatauteja – erityisesti lintuinfluenssaa ja Newcastlen tautia – koskevien tietojen säännöllisyyteen ja nopeuteen sekä tietojen paikkansapitävyyteen sekä kyseisen kolmannen maan yleiseen terveystilanteeseen, josta voi aiheutua riski kansanterveydelle tai eläinten terveydelle yhteisössä.

(10)

Tässä asetuksessa olisi eläinten terveyden suojelemiseksi säädettävä, että yhteisöön saa tuoda hyödykkeitä vain sellaisista kolmansista maista tai sellaisilta alueilta, vyöhykkeiltä tai erillisalueilta, joilla on käytössä lintuinfluenssan valvontaohjelmat ja lintuinfluenssan rokotussuunnitelmat siinä tapauksessa, että tällaisia rokotuksia annetaan.

(11)

Asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädetään, että hyväksyminen yhteisön lainsäädännössä edellytettyihin sellaisten kolmansien maiden luetteloihin, joista jäsenvaltioiden sallitaan tuovan kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tiettyjä siipikarjatuotteita, tai tällaisissa luetteloissa pysyminen edellyttävät, että kyseinen kolmas maa esittää komissiolle ohjelman, joka vastaa kansallisia salmonellan valvontaohjelmia, jotka jäsenvaltioiden on laadittava, ja että komissio hyväksyy kyseisen ohjelman. Näistä ohjelmista tehty myönteinen arviointi olisi mainittava tämän asetuksen liitteessä I olevassa 1 osassa.

(12)

Yhteisö ja tietyt kolmannet maat haluavat sallia hyväksytyiltä erillisalueilta tulevien siipikarjan ja siipikarjatuotteiden kaupan, ja tämän vuoksi yhteisön lainsäädännössä olisi tarkemmin säädettävä siipikarjan ja siipikarjatuotteiden tuonnissa sovellettavasta lohkomisperiaatteesta. OIE on vastikään vahvistanut lohkomisperiaatteen siipikarjan ja siipikarjatuotteiden maailmanlaajuisen kaupan helpottamiseksi, ja tämän vuoksi periaate olisi otettava osaksi yhteisön lainsäädäntöä.

(13)

Yhteisön lainsäädännössä ei ole tätä nykyä vahvistettu siipikarjan, sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen jauhelihan ja mekaanisesti erotetun lihan tuontia yhteisöön koskevia todistuksia – tämä johtuu tietyistä terveyssyistä ja erityisesti tuotannossa käytetyn lihan jäljitettävyydestä. Asiasta tehtyjen tarkempien tieteellisten tutkimusten perusteella tässä asetuksessa olisi näin ollen säädettävä kyseisiä hyödykkeitä koskevat eläinlääkärintodistusten mallit.

(14)

Jotta toimivaltaisilla viranomaisilla olisi tietyissä tilanteissa enemmän joustonvaraa eläinlääkärintodistusten osalta ja ottaen huomioon siipikarjan ja sileälastaisten lintujen untuvikkoja yhteisöön vieviltä kolmansilta mailta saadut lukuisat pyynnöt, tässä asetuksessa olisi säädettävä, että tällaiset hyödykkeet olisi tarkastettava lähetyksen lähettämisajankohtana eikä eläinlääkärintodistuksen antamisajankohtana.

(15)

Jotta vältetään kaikkinainen kaupan keskeytyminen, ennen tämän asetuksen liitteessä I olevassa 1 osassa esitettyjen, eläinten terveyteen liittyvien rajoitusten käyttöönottoa tuotettujen hyödykkeiden tuonti yhteisöön olisi sallittava 90 päivän ajan siitä, kun kyseistä hyödykettä koskevat tuontirajoitukset otetaan käyttöön.

(16)

Kun otetaan huomioon Kaliningradin maantieteellinen sijainti, yhteisön kautta Venäjälle ja Venäjältä kulkevien lähetysten osalta olisi säädettävä erityisedellytykset, joilla on vaikutusta vain Latviaan, Liettuaan ja Puolaan.

(17)

Maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 (15) vahvistetaan soveltamisalaltaan yleisemmät yhteisön terveysvaatimukset, joita sovelletaan asetuksen soveltamisalaan kuuluvien hyödykkeiden tuontiin yhteisöön ja kuljetuksiin yhteisön kautta.

(18)

Lisäksi eläimiä ja eläintuotteita koskevien todistusten laadinnasta 17 päivänä joulukuuta 1996 annetussa neuvoston direktiivissä 96/93/EY (16) säädetään pätevän varmennuksen ja petosten ehkäisemisen edellyttämistä todistusvaatimuksista. Näin ollen tässä asetuksessa on aiheellista varmistaa, että kolmannessa maassa todistuksen myöntävän virkailijan soveltamat säännöt ja periaatteet antavat takeet, jotka vastaavat kyseisessä direktiivissä vahvistettuja takeita, ja että tässä asetuksessa vahvistetut eläinlääkärintodistusten mallit koskevat yksinomaan sellaisia seikkoja, jotka voidaan todentaa todistuksen antamishetkellä.

(19)

Yhteisön lainsäädännön selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi päätökset 93/342/ETY, 94/438/EY ja 2006/696/EY olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella.

(20)

On aiheellista säätää siirtymäkaudesta, jotta jäsenvaltiot ja toimiala voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tässä asetuksessa vahvistettujen, sovellettavien eläinlääkärintodistuksia koskevien vaatimusten noudattamiseksi.

(21)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa säädetään eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista, joita sovelletaan seuraavien hyödykkeiden, jäljempänä ”hyödykkeet”, tuontiin yhteisöön ja kuljetukseen yhteisön kautta, mukaan luettuna varastointi kuljetuksen aikana:

a)

siipikarja, siitosmunat, untuvikot ja erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaat munat;

b)

siipikarjan, sileälastaiset linnut ja luonnonvaraiset riistalinnut mukaan luettuina, liha, jauheliha ja mekaanisesti erotettu liha, munat ja munatuotteet.

Asetuksessa vahvistetaan luettelo kolmansista maista ja niiden alueista, vyöhykkeistä tai erillisalueista, joista kyseisiä hyödykkeitä saa tuoda yhteisöön.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta näyttelyihin ja kilpailuihin tarkoitettuun siipikarjaan.

3.   Tällä asetuksella ei rajoiteta kolmansien maiden kanssa tehdyissä yhteisön sopimuksissa määrättyjen erityisten todistusvaatimusten soveltamista.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

”siipikarjalla” kanoja, kalkkunoita, helmikanoja, ankkoja, sorsia, hanhia, viiriäisiä, kyyhkysiä, fasaaneja, peltopyitä sekä sileälastaisia lintuja (Ratitae), joita kasvatetaan tai tarhataan tarkoituksena lisääntyminen, lihan tai munien tuotanto kulutusta varten taikka riistan istutus maastoon metsästystä varten;

2)

”siitosmunilla” siipikarjan munia, jotka on tarkoitettu haudontaan;

3)

”untuvikoilla” kaikkea alle 72 tunnin ikäistä siipikarjaa, jota ei ole vielä ruokittu, ja alle 72 tunnin ikäisiä myskisorsia (Cairina moschata) tai niiden risteytyksiä riippumatta siitä, onko niitä ruokittu vai ei;

4)

”siitossiipikarjalla” vähintään 72 tunnin ikäistä siipikarjaa, joka on tarkoitettu siitosmunien tuotantoon;

5)

”tuotantosiipikarjalla” vähintään 72 tunnin ikäistä siipikarjaa, jota kasvatetaan

a)

lihan ja/tai munien tuottamiseksi kulutusta varten tai

b)

riistan istutukseen;

6)

”erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapailla munilla” siitosmunia, jotka on saatu ”erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaista siipikarjaparvista” sellaisina kuin ne on kuvattu Euroopan farmakopeassa (17), ja jotka on tarkoitettu yksinomaan diagnostiseen tai farmaseuttiseen käyttöön tai tutkimuskäyttöön;

7)

”lihalla” seuraavien eläinten syötäviä osia:

a)

siipikarja, joka lihan ollessa kyseessä tarkoittaa tarhattuja lintuja, myös lintuja joita tarhataan kotieläiminä, vaikka niitä ei sellaisiksi katsotakaan, lukuun ottamatta sileälastaisia lintuja;

b)

luonnonvaraiset linnut, joita metsästetään ihmisravinnoksi;

c)

sileälastaiset linnut;

8)

”mekaanisesti erotetulla lihalla” tuotetta, joka saadaan poistamalla liha luista luuttomaksi leikkaamisen jälkeen tai siipikarjan ruhoista käyttämällä mekaanisia keinoja, joiden seurauksena lihassyyn rakenne häviää tai muuttuu;

9)

”jauhelihalla” luuttomaksi leikattua lihaa, joka on hakattu hienoksi ja joka sisältää suolaa vähemmän kuin yhden prosentin;

10)

”vyöhykkeellä” selkeästi määriteltyä kolmannen maan osaa, jossa pidettävällä eläinten alapopulaatiolla on muista erottuva terveystilanne sellaisen tietyn taudin osalta, johon on sovellettu valvonta-, torjunta- ja bioturvallisuustoimenpiteitä, joita edellytetään tämän asetuksen mukaista tuontia varten;

11)

”erillisalueella” kolmannessa maassa yhtä tai useampaa yhteiseen bioturvallisuuden hallintajärjestelmään kuuluvaa siipikarja-alan laitosta, jossa pidettävällä siipikarjan alapopulaatiolla on muista erottuva terveystilanne sellaisen tietyn taudin tai sellaisten tiettyjen tautien osalta, johon (joihin) on sovellettu valvonta-, torjunta- ja bioturvallisuustoimenpiteitä, joita edellytetään tämän asetuksen mukaista tuontia varten;

12)

”laitoksella” tiloja tai niiden osia, jotka toimivat yhdessä toimipaikassa ja joissa harjoitetaan ainakin yhtä seuraavista toiminnoista:

a)

jalostuslaitos: tuottaa siitosmunia siitossiipikarjan tuottamiseksi;

b)

siitoslaitos: tuottaa siitosmunia tuotantosiipikarjan tuottamiseksi;

c)

kasvattamo:

i)

joko siitossiipikarjaa kasvattava laitos, jossa kasvatetaan siipikarjaa ennen sen lisääntymisvaihetta, tai

ii)

tuotantosiipikarjaa kasvattava laitos, jossa kasvatetaan munivaa tuotantosiipikarjaa ennen sen munimisvaihetta;

d)

muun tuotantosiipikarjan pito;

13)

”hautomolla” laitosta, jossa munat haudotaan ja jossa ne kuoriutuvat ja joka toimittaa untuvikkoja;

14)

”parvella” kaikkea terveydentilaltaan yhtenäistä siipikarjaa, jota pidetään samoissa tiloissa tai samassa tarhassa ja joka muodostaa tarttuvien tautien leviämisen kannalta yhden yksikön; sisätiloissa pidettävän siipikarjan osalta parvi käsittää kaikki linnut, joita pidetään samassa ilmatilassa;

15)

”lintuinfluenssalla” influenssa A -virusten aiheuttamaa siipikarjan tartuntaa seuraavasti:

a)

alatyypit H5 tai H7;

b)

viruksen suonensisäinen patogeenisuusindeksi (IVPI) kuusiviikkoisilla kananpojilla on suurempi kuin 1,2; tai

c)

aiheuttaa vähintään 75 prosentin kuolleisuuden 4–8 viikon ikäisillä kananpojilla, jotka ovat saaneet tartunnan suonensisäisesti;

16)

”korkeapatogeenisellä lintuinfluenssalla (HPAI)” siipikarjan tartuntaa, jonka aiheuttavat

a)

alatyyppien H5 tai H7 lintuinfluenssavirukset, joilla on geenijaksoja, jotka koodaavat useita hemagglutiniinimolekyylin katkaisukohdalla sijaitsevia emäksisiä aminohappoja ja jotka ovat samanlaisia kuin muilla HPAI-viruksilla, mikä osoittaa, että hemagglutiniinimolekyylin voi halkaista kaikissa kudoksissa esiintyvä isäntäorganismin proteaasi;

b)

15 kohdan b ja c alakohdassa määritelty lintuinfluenssa;

17)

”matalapatogeenisellä lintuinfluenssalla (LPAI)” siipikarjan tartuntaa, jonka aiheuttavat alatyyppien H5 tai H7 lintuinfluenssavirukset, jotka eivät ole HPAI-viruksia;

18)

”Newcastlen taudilla” siipikarjan tartuntaa seuraavasti:

a)

paramykso-1-viruskantojen aiheuttama lintujen tartuntatauti, jossa viruksen aivojensisäinen patogeenisuusindeksi (ICPI) untuvikoilla testattuna on suurempi kuin 0,7; tai

b)

viruksessa on osoitettu (joko suoraan tai päättelyn avulla) useita emäksisiä aminohappoja F2-proteiinin C-terminuksessa ja fenylalaniini kohdassa 117, joka on F1-proteiinin N-terminus; käsite ”useat emäksiset aminohapot” tarkoittaa vähintään kolmea arginiinia tai lysiiniä kohtien 113 ja 116 välillä; jos tässä kohdassa kuvattua aminohappojäämien tyypillistä kuviota ei onnistuta osoittamaan, on eristetylle virukselle tehtävä ICPI-testi; tässä määritelmässä aminohapot on numeroitu F0-geenin nukleotidisekvenssiin perustuvan aminohapposekvenssin N-terminuksesta lukien, 113–116 vastaavat aminohappoja –4:stä –1:een katkaisukohdasta lukien;

19)

”virkaeläinlääkärillä” toimivaltaisen viranomaisen nimeämää eläinlääkäriä;

20)

”tartunnan saaneen ja rokotetun eläimen erottamisdiagnoosilla (DIVA-strategia)” rokotusstrategiaa, joka mahdollistaa rokotettujen/tartunnan saaneiden eläinten erottamisen rokotetuista/tartuttamattomista eläimistä soveltamalla diagnostista testiä, joka on suunniteltu luonnon viruksen vasta-aineiden havaitsemiseen, ja käyttämällä rokottamattomia sentinellilintuja.

II LUKU

TUONTIA JA KAUTTAKULJETUSTA KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET

3 artikla

Luettelo alkuperämaina olevista kolmansista maista ja alkuperäpaikkoina olevista alueista, vyöhykkeistä tai erillisalueista, joista hyödykkeitä saa tuoda yhteisöön ja kuljettaa yhteisön kautta

Yhteisöön saa tuoda ja yhteisön kautta kuljettaa hyödykkeitä vain niistä kolmansista maista tai niiltä alueilta, vyöhykkeiltä tai erillisalueilta, jotka on lueteltu liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeissa 1 ja 3.

4 artikla

Eläinlääkärintodistukset

1.   Yhteisöön tuotavien hyödykkeiden mukana on oltava kyseistä hyödykettä koskeva eläinlääkärintodistus, johon viitataan liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 4 ja joka on täytetty kyseisessä liitteessä olevassa 2 osassa esitettyjen huomautusten ja eläinlääkärintodistusten mallien mukaisesti, jäljempänä ”todistus”.

2.   Liitteessä II esitetyn kaltainen aluksen päällikön ilmoitus on liitettävä eläinlääkärintodistuksiin tuotaessa siipikarjaa ja untuvikkoja silloin, kun kyseisten hyödykkeiden kuljetus tapahtuu vaikka vain osittainkin laivalla.

3.   Yhteisön kautta kuljetettavien siipikarjan, siitosmunien ja untuvikkojen mukana on oltava

a)

1 kohdassa tarkoitettu eläinlääkärintodistus, jossa on oltava maininta ”kuljetettavaksi EY:n kautta” ja

b)

määräpaikkana olevan kolmannen maan edellyttämä todistus.

4.   Yhteisön kautta kuljetettavien siipikarjan, sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaiden munien, lihan, jauhelihan ja mekaanisesti erotetun lihan sekä munien ja munatuotteiden mukana on oltava todistus, joka on laadittu liitteessä XI vahvistetun mallin mukaisesti ja joka täyttää siinä esitetyt vaatimukset.

5.   Tätä asetusta sovellettaessa kauttakuljetukseen voi sisältyä varastointi kauttakuljetuksen aikana direktiivin 97/78/EY 12 ja 13 artiklan mukaisesti.

6.   Yhteisön tasolla yhdenmukaistettuja sähköisiä todistuksia ja muita hyväksyttyjä järjestelmiä saa kuitenkin käyttää.

5 artikla

Tuontia ja kauttakuljetusta koskevat vaatimukset

1.   Yhteisöön tuotavien ja yhteisön kautta kuljetettavien hyödykkeiden on täytettävä 6 ja 7 artiklassa ja III luvussa vahvistetut vaatimukset.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta yksittäisiin lähetyksiin, jotka sisältävät vähemmän kuin 20 yksikköä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja tai siipikarjan siitosmunia tai untuvikkoja. Tällaisten yksittäisten lähetysten tuonti sallitaan kuitenkin vain sellaisista kolmansista maista tai sellaisilta niiden alueilta, vyöhykkeiltä tai erillisalueilta, jotka on hyväksytty tällaista tuontia varten ja jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

kolmas maa tai sen alue, vyöhyke tai erillisalue on lueteltu liitteessä I olevan 1 osan sarakkeissa 1 ja 3, ja kyseisen taulukon sarakkeessa 4 ilmoitetaan kyseistä hyödykettä koskeva eläinlääkärintodistuksen malli;

b)

niihin ei kohdistu eläinten terveyteen liittyvistä syistä asetettua tuontikieltoa;

c)

tuontiedellytyksiin kuuluu vaatimus tuonnin jälkeisestä eristyksestä tai karanteenista.

3.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen hyödykkeiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 5 täsmennetyt lisätakeet;

b)

liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 6 esitetyt erityisedellytykset ja tarvittaessa sarakkeessa 6 A esitetty päättymisajankohta ja sarakkeessa 6 B esitetty alkamisajankohta;

c)

eläinten terveyttä koskevat lisätakeet, jos määräpaikkana oleva jäsenvaltio niitä vaatii ja jos niihin viitataan todistuksessa;

d)

salmonellan valvontaohjelman hyväksyntään liittyviä rajoituksia sovelletaan vain, kun asiasta on maininta liitteessä I olevan 1 osan taulukon asianmukaisessa sarakkeessa.

6 artikla

Tutkimus-, näytteenotto- ja testausmenettelyt

Kun lintuinfluenssan, mykoplasman, Newcastlen taudin, salmonellan ja muiden eläinten tai ihmisten terveyden kannalta merkittävien taudinaiheuttajien tutkiminen, näytteenotto ja testaus on edellytyksenä hyödykkeiden tuonnille yhteisöön todistusten mukaisesti, tällaisia hyödykkeitä saa tuoda yhteisöön vain silloin, kun asianomaisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen tai tarvittaessa määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on suorittanut nämä tutkimukset, näytteenotot ja testaukset liitteen III mukaisesti.

7 artikla

Taudeista ilmoittamista koskevat vaatimukset

Hyödykkeitä saa tuoda yhteisöön kolmansista maista tai niiden alueilta, vyöhykkeiltä tai erillisalueilta ainoastaan, jos kyseinen kolmas maa

a)

ilmoittaa komissiolle tautitilanteesta 24 tunnin kuluessa HPAI:n tai Newcastlen taudin primääritautipesäkkeiden vahvistuksesta;

b)

toimittaa virusisolaatteja kyseisten tautien primääritautipesäkkeistä ilman aiheetonta viivytystä lintuinfluenssaa ja Newcastlen tautia tutkivalle yhteisön vertailulaboratoriolle (18); tällaisia virusisolaatteja ei kuitenkaan vaadita tuotaessa munia, munatuotteita tai erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia kolmansista maista tai niiden alueilta, vyöhykkeiltä tai erillisalueilta, joilta tällaisten hyödykkeiden tuonti yhteisöön on sallittu;

c)

toimittaa komissiolle säännöllisesti päivityksen tautitilanteesta.

III LUKU

ALKUPERÄMAINA OLEVIEN KOLMANSIEN MAIDEN JA ALKUPERÄPAIKKOINA OLEVIEN ALUEIDEN, VYÖHYKKEIDEN TAI ERILLISALUEIDEN ELÄINTEN TERVEYSTILANNE LINTUINFLUENSSAN JA NEWCASTLEN TAUDIN OSALTA

8 artikla

Lintuinfluenssasta vapaat kolmannet maat tai niiden alueet, vyöhykkeet tai erillisalueet

1.   Tätä asetusta sovellettaessa kolmatta maata tai sen aluetta, vyöhykettä tai erillisaluetta, josta hyödykkeitä tuodaan yhteisöön, pidetään lintuinfluenssasta vapaana, jos

a)

lintuinfluenssaa ei ole esiintynyt kyseisessä kolmannessa maassa tai kyseisellä alueella, vyöhykkeellä tai erillisalueella vähintään 12 kuukauteen ennen virkaeläinlääkärin todistuksen antamista;

b)

lintuinfluenssan valvontaohjelmaa on 10 artiklan mukaisesti toteutettu vähintään kuuden kuukauden ajan ennen tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettua todistuksen antamista, jos todistuksessa näin vaaditaan.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetussa aiemmin lintuinfluenssasta vapaassa kolmannessa maassa tai siitä vapaalla alueella, vyöhykkeellä tai erillisalueella esiintyy lintuinfluenssaa, kyseistä kolmatta maata tai sen aluetta, vyöhykettä tai erillisaluetta pidetään jälleen lintuinfluenssasta vapaana, kun seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

HPAI:n ollessa kyseessä on pantu täytäntöön politiikka, jossa kaikki altistuneet eläimet on hävitetty taudin torjumiseksi;

b)

LPAI:n ollessa kyseessä on joko hävitetty kaikki altistuneet eläimet tai siipikarja on teurastettu taudin torjumiseksi;

c)

kaikissa laitoksissa, joissa on aiemmin esiintynyt tartuntaa, on toteutettu riittävä puhdistus ja desinfiointi;

d)

lintuinfluenssan valvontaa on toteutettu liitteessä IV olevan II osan mukaisesti kolmen kuukauden ajan siitä, kun tämän kohdan c alakohdassa tarkoitettu puhdistus ja desinfiointi on saatettu päätökseen negatiivisin tuloksin.

9 artikla

HPAI:sta vapaat kolmannet maat tai niiden alueet, vyöhykkeet tai erillisalueet

1.   Tätä asetusta sovellettaessa kolmatta maata tai sen aluetta, vyöhykettä tai erillisaluetta, josta hyödykkeitä tuodaan yhteisöön, pidetään HPAI:sta vapaana, jos kyseistä tautia ei ole esiintynyt kyseisessä kolmannessa maassa tai kyseisellä alueella, vyöhykkeellä tai erillisalueella vähintään 12 kuukauteen ennen virkaeläinlääkärin todistuksen antamista.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetussa aiemmin HPAI:sta vapaassa kolmannessa maassa tai siitä vapaalla alueella, vyöhykkeellä tai erillisalueella esiintyy tätä tautia, kyseistä kolmatta maata tai sen aluetta, vyöhykettä tai erillisaluetta pidetään jälleen HPAI:sta vapaana, kun seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

on pantu täytäntöön politiikka, jossa kaikki altistuneet eläimet on hävitetty taudin torjumiseksi, mihin kuuluu riittävä puhdistus ja desinfiointi kaikissa laitoksissa, joissa on aiemmin esiintynyt tartuntaa;

b)

lintuinfluenssan valvontaa on toteutettu liitteessä IV olevan II osan mukaisesti kolmen kuukauden ajan siitä, kun a alakohdassa tarkoitettu hävittämispolitiikka ja puhdistus ja desinfiointi on saatettu päätökseen.

10 artikla

Lintuinfluenssan valvontaohjelmat

Jos todistuksessa edellytetään lintuinfluenssan valvontaohjelmaa, hyödykkeitä saa tuoda yhteisöön kolmansista maista tai niiden alueilta, vyöhykkeiltä tai erillisalueilta ainoastaan, jos

a)

kyseisellä kolmannella maalla tai sen alueella, vyöhykkeellä tai erillisalueella on ollut vähintään kuuden kuukauden ajan käytössä lintuinfluenssan valvontaohjelma, josta on maininta liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 7, ja kyseinen ohjelma täyttää vaatimukset, jotka on esitetty

i)

liitteessä IV olevassa I osassa; tai

ii)

maaeläinten terveyttä koskevassa Maailman eläintautijärjestön (OIE) säännöstössä (19);

b)

kolmas maa ilmoittaa komissiolle kaikista lintuinfluenssan valvontaohjelmaansa tehdyistä muutoksista.

11 artikla

Rokottaminen lintuinfluenssaa vastaan

Jos kolmansissa maissa tai niiden alueilla, vyöhykkeillä tai erillisalueilla rokotetaan lintuinfluenssaa vastaan, siipikarjaa tai muita rokotetusta siipikarjasta saatuja hyödykkeitä saa tuoda yhteisöön ainoastaan, jos

a)

kyseinen kolmas maa toteuttaa lintuinfluenssarokotukset liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeessa 8 mainitun rokotussuunnitelman mukaisesti, ja kyseinen suunnitelma täyttää liitteessä V asetetut vaatimukset;

b)

kyseinen kolmas maa ilmoittaa komissiolle kaikista lintuinfluenssan rokotussuunnitelmaansa tehdyistä muutoksista.

12 artikla

Newcastlen taudista vapaat kolmannet maat tai niiden alueet, vyöhykkeet tai erillisalueet

1.   Tätä asetusta sovellettaessa kolmatta maata tai sen aluetta, vyöhykettä tai erillisaluetta, josta hyödykkeitä tuodaan yhteisöön, pidetään Newcastlen taudista vapaana, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

Newcastlen tautia ei ole esiintynyt siipikarjassa kyseisessä kolmannessa maassa tai kyseisellä alueella, vyöhykkeellä tai erillisalueella vähintään 12 kuukauteen ennen virkaeläinlääkärin todistuksen antamista;

b)

Newcastlen tautia vastaan ei ole vähintään tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettuna ajanjaksona rokotettu käyttäen rokotteita, jotka eivät vastaa liitteessä VI esitettyjä, tunnustettuja Newcastlen taudin rokotteita koskevia perusteita.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetussa aiemmin Newcastlen taudista vapaassa kolmannessa maassa tai siitä vapaalla alueella, vyöhykkeellä tai erillisalueella esiintyy tätä tautia, kyseistä kolmatta maata tai sen aluetta, vyöhykettä tai erillisaluetta pidetään jälleen tästä taudista vapaana, kun seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

on pantu täytäntöön politiikka, jossa kaikki altistuneet eläimet on hävitetty taudin torjumiseksi;

b)

kaikissa laitoksissa, joissa on aiemmin esiintynyt tartuntaa, on toteutettu riittävä puhdistus ja desinfiointi;

c)

edellä a ja b alakohdassa tarkoitetun hävittämispolitiikan sekä puhdistuksen ja desinfioinnin päätökseen saattamisesta vähintään kolmen kuukauden ajan

i)

kolmannen maan toimivaltainen viranomainen voi tehostetuin tutkimuksin – joihin kuuluu taudinpurkaukseen liittyvä laboratoriotestaus – osoittaa, että tätä tautia ei esiinny kyseisessä kolmannessa maassa tai kyseisellä alueella, vyöhykkeellä tai erillisalueella;

ii)

Newcastlen tautia vastaan ei ole rokotettu käyttäen rokotteita, jotka eivät vastaa liitteessä VI esitettyjä, tunnustettuja Newcastlen taudin rokotteita koskevia perusteita.

13 artikla

Newcastlen taudin vastaisten rokotteiden käyttöä koskevat poikkeukset

1.   Kolmatta maata tai sen aluetta, vyöhykettä tai erillisaluetta pidetään 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen hyödykkeiden osalta ja poiketen siitä, mitä 12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 12 artiklan 2 kohdan c alakohdan ii alakohdassa säädetään, Newcastlen taudista vapaana, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

kyseinen kolmas maa tai sen alue, vyöhyke tai erillisalue sallii liitteessä VI olevassa I osassa esitettyjen yleisten perusteiden muttei kyseisen liitteen II osassa esitettyjen erityisten perusteiden mukaisten rokotteiden käytön;

b)

liitteessä VII olevassa I osassa esitetyt terveyttä koskevat lisävaatimukset täyttyvät.

2.   Kolmatta maata tai sen aluetta, vyöhykettä tai erillisaluetta, josta siipikarjanlihan tuonti yhteisöön on sallittu, pidetään 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen hyödykkeiden osalta ja poiketen siitä, mitä 12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 12 artiklan 2 kohdan c alakohdan ii alakohdassa säädetään, Newcastlen taudista vapaana, jos liitteessä VII olevassa II osassa vahvistetut terveyttä koskevat lisävaatimukset täyttyvät.

IV LUKU

TUONTIA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET

14 artikla

Siipikarjan, siitosmunien ja untuvikkojen tuontia koskevat erityisvaatimukset

1.   Edellä olevassa II ja III luvussa vahvistettujen vaatimusten lisäksi seuraavaan tuontiin sovelletaan seuraavia erityisvaatimuksia:

a)

muun siitos- ja tuotantosiipikarjan kuin sileälastaisten lintujen ja muiden kuin sileälastaisten lintujen siitosmunien ja untuvikkojen osalta vaatimukset esitetään liitteessä VIII;

b)

jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen sileälastaisten lintujen ja niiden siitosmunien ja untuvikkojen osalta vaatimukset esitetään liitteessä IX.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia ei sovelleta yksittäisiin lähetyksiin, jotka sisältävät alle 20 yksikköä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja tai siipikarjan siitosmunia tai untuvikkoja.

15 artikla

Erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaiden munien tuontia koskevat erityisvaatimukset

Edellä olevassa 3–6 artiklassa säädettyjen vaatimusten lisäksi yhteisöön tuotavien erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaiden munien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

ne on merkittävä leimalla, josta käy ilmi alkuperämaana olevan kolmannen maan ISO-koodi ja alkuperälaitoksen hyväksyntänumero;

b)

kukin erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia sisältävä pakkaus saa sisältää vain yhdestä alkuperämaana olevasta kolmannesta maasta, yhdestä laitoksesta ja yhdeltä lähettäjältä peräisin olevia erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia, ja pakkaukseen on oltava merkittynä ainakin seuraavat tiedot:

i)

muniin a alakohdan säännösten mukaisesti merkityt tiedot;

ii)

selkeästi näkyvissä ja luettavissa oleva merkintä siitä, että lähetys sisältää erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia;

iii)

lähettäjän nimi tai toiminimi ja osoite;

c)

yhteisöön tuotavat erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaat munat on kuljetettava suoraan niiden lopulliseen määräpaikkaan sen jälkeen, kun tuontitarkastukset on suoritettu ja niistä on saatu tyydyttävät tulokset.

16 artikla

Siipikarjan ja untuvikkojen kuljettamista koskevat erityisvaatimukset

Yhteisöön tuotavia siipikarjaa ja untuvikkoja ei saa

a)

lastata kuljetusvälineeseen, jolla kuljetetaan muuta siipikarjaa ja untuvikkoja, joiden terveydentila on heikompi;

b)

yhteisöön kuljetuksen aikana siirtää eikä purkaa sellaisessa kolmannessa maassa tai sellaisella alueella, vyöhykkeellä tai erillisalueella, josta/jolta tällaisten siipikarjan ja untuvikkojen tuonti yhteisöön ei ole sallittu.

17 artikla

Sileälastaisten lintujen lihan tuontia koskevat erityisvaatimukset

Yhteisöön saa tuoda ainoastaan sellaisten sileälastaisten lintujen lihaa, joiden osalta on toteutettu liitteessä X olevassa II osassa vahvistetut Krimin-Kongon verenvuotokuumetta koskevat suojatoimenpiteet.

V LUKU

KAUTTAKULJETUSTA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET

18 artikla

Latvian, Liettuan ja Puolan kautta tapahtuvaa kuljetusta koskeva poikkeus

1.   Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 4 kohdassa säädetään, siipikarjan – sileälastaiset linnut ja luonnonvaraiset riistalinnut mukaan luettuina – lihan, jauhelihan ja mekaanisesti erotetun lihan sekä munien ja munatuotteiden ja erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaiden munien kuljetukset maanteitse tai rautateitse Venäjältä tai Venäjälle joko suoraan tai muun kolmannen maan kautta niiden Latviassa, Liettuassa ja Puolassa sijaitsevien rajatarkastusasemien välillä, jotka on lueteltu komission päätöksen 2001/881/EY (20) liitteessä, on sallittava silloin, kun seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

virkaeläinlääkäri on sinetöinyt lähetyksen sarjanumeroidulla sinetillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta kuljetus saapuu yhteisöön;

b)

lähetyksen mukana seuraavissa direktiivin 97/78/EY 7 artiklassa tarkoitetuissa asiakirjoissa on jokaisella sivulla saapumisrajatarkastusasemalla annettu virkaeläinlääkärin leima: ”Vain EY:n kautta Venäjälle kuljetusta varten”;

c)

direktiivin 97/78/EY 11 artiklassa säädettyjä menettelyä koskevia vaatimuksia noudatetaan;

d)

virkaeläinlääkäri on saapumisrajatarkastusasemalla annetussa yhteisessä eläinlääkinnällisessä tuloasiakirjassa todistanut, että lähetys on hyväksytty kauttakuljetukseen.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuja lähetyksiä ei saa purkaa eikä varastoida yhteisön alueella direktiivin 97/78/EY 12 artiklan 4 kohdan ja 13 artiklan mukaisesti.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia varmistaakseen, että 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisön alueelta lähtevien lähetysten määrä ja vastaava tuotteiden määrä vastaavat yhteisön alueelle tulevien lähetysten ja tuotteiden määrää.

VI LUKU

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

19 artikla

Kumoamiset

Kumotaan päätökset 93/342/EY, 94/438/EY ja 2006/696/EY.

Viittauksia kumottuihin päätöksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä XII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

20 artikla

Siirtymäsäännökset

Hyödykkeitä, joita koskevat asianmukaiset eläinlääkärintodistukset on myönnetty päätösten 93/342/ETY, 94/438/EY ja 2006/696/EY mukaisesti, saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta 15 päivään helmikuuta 2009.

21 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 303, 31.10.1990, s. 6, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/729/EY (EUVL L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(3)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(4)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(5)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(6)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1237/2007 (EUVL L 280, 24.10.2007, s. 5).

(7)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1243/2007 (EUVL L 281, 25.10.2007, s. 8).

(8)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 83, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(9)  EUVL L 295, 25.10.2006, s. 1, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1237/2007.

(10)  EYVL L 137, 8.6.1993, s. 24, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/696/EY.

(11)  EYVL L 181, 15.7.1994, s. 35, oikaisu EUVL L 187, 26.5.2004, s. 8.

(12)  EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16.

(13)  Katso http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (viimeisin laitos).

(14)  Katso http://www.oie.int/eng/normes/en_mmanual.htm?e1d10 (viimeisin laitos).

(15)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EUVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

(16)  EYVL L 13, 16.1.1997, s. 28.

(17)  Katso http://www.edqm.eu (viimeisin laitos).

(18)  Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, Yhdistynyt kuningaskunta.

(19)  Katso http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm.

(20)  EYVL L 326, 11.12.2001, s. 44.


LIITE I

SIIPIKARJA, SIITOSMUNAT, UNTUVIKOT, ERIKSEEN MÄÄRITELLYISTÄ TAUDINAIHEUTTAJISTA VAPAAT MUNAT, LIHA, JAUHELIHA, MEKAANISESTI EROTETTU LIHA, MUNAT JA MUNATUOTTEET

1 OSA

Luettelo kolmansista maista ja niiden alueista, vyöhykkeistä tai erillisalueista

Kolmannen maan tai alueen ISO-koodi ja nimi

Kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen koodi

Kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen kuvaus

Eläinlääkärintodistus

Erityisedellytykset

Erityisedellytykset

Lintuinfluenssan valvontaa koskeva tilanne

Lintuinfluenssan rokotustilanne

Salmonellan torjuntaa koskeva tilanne

Malli(t)

Lisätakeet

Päättymisajankohta (1)

Alkamisajankohta (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6 B

7

8

9

AL – Albania

AL-0

Koko maa

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

AR – Argentiina

AR-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

A

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

AU – Australia

AU-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E

 

 

 

 

 

 

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

BR – Brasilia

BR-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Seuraavat osavaltiot:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo ja Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

 

 

P1

BR-2

Seuraavat osavaltiot:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ja São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BR-3

Distrito Federal ja seuraavat osavaltiot:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ja São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

BW – Botswana

BW-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH – Sveitsi

CH-0

Koko maa

 (3)

 

 

 

 

 

 

 

CL – Chile

CL-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

POU, RAT, SRA

 

 

 

 

 

 

CN – Kiina (kansan-tasavalta)

CN-0

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Shandongin maakunta

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

 

GL – Grönlanti

GL-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Hongkong

HK-0

Koko Hongkongin erityishallintoalue

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Kroatia

HR-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

IL – Israel

IL-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

A

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

IV

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

IN – Intia

IN-0

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Islanti

IS-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

KR – Korea (tasavalta)

KR-0

Koko maa

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

ME – Montenegro

ME-O

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

 

MY – Malesia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Länsi-Malesia

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

 

MK – entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (4)

MK-0 (4)

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Meksiko

MX-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namibia

NA-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

 

NC – Uusi-Kaledonia

NC-0

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Uusi-Seelanti

NZ-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

PM – Saint Pierre ja Miquelon

PM-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbia (5)

XS-0 (5)

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Venäjän federaatio

RU-0

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapore

SG-0

Koko maa

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Thaimaa

TH-0

Koko maa

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

 

TN – Tunisia

TN-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

TR – Turkki

TR-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

US – Yhdysvallat

US-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UY – Uruguay

UY-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

 

ZA – Etelä-Afrikka

ZA-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Koko maa

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

2 OSA

Eläinlääkärintodistusten mallit

Malli(t):

”BPP”

:

Muuta siitos- tai tuotantosiipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja koskeva eläinlääkärintodistuksen malli

”BPR”

:

Jalostukseen tai tuotantoon tarkoitettuja sileälastaisia lintuja koskeva eläinlääkärintodistuksen malli

”DOC”

:

Muiden kuin sileälastaisten lintujen untuvikkoja koskeva eläinlääkärintodistuksen malli

”DOR”

:

Sileälastaisten lintujen untuvikkoja koskeva eläinlääkärintodistuksen malli

”HEP”

:

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunia koskeva eläinlääkärintodistuksen malli

”HER”

:

Sileälastaisten lintujen siitosmunia koskeva eläinlääkärintodistuksen malli

”SPF”

:

Erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia koskeva eläinlääkärintodistuksen malli

”SRP”

:

Muuta teurassiipikarjaa tai riistan istutukseen maastoon tarkoitettua siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja koskeva eläinlääkärintodistuksen malli

”SRA”

:

Teurastettavaksi tarkoitettuja sileälastaisia lintuja koskeva eläinlääkärintodistuksen malli

”POU”

:

Siipikarjan lihaa koskeva eläinlääkärintodistuksen malli

”POU-MI/MSM”

:

Siipikarjan jauhelihaa ja mekaanisesti erotettua lihaa koskeva eläinlääkärintodistuksen malli

”RAT”

:

Ihmisravinnoksi tarkoitettua tarhattujen sileälastaisten lintujen lihaa koskeva eläinlääkärintodistuksen malli

”RAT-MI/MSM”

:

Ihmisravinnoksi tarkoitettua tarhattujen sileälastaisten lintujen jauhelihaa ja mekaanisesti erotettua lihaa koskeva eläinlääkärintodistuksen malli

”WGM”

:

Luonnonvaraisten riistalintujen lihaa koskevan eläinlääkärintodistuksen malli

”WGM-MI/MSM”

:

Luonnonvaraisten riistalintujen jauhelihaa ja mekaanisesti erotettua lihaa koskeva eläinlääkärintodistuksen malli

”E”

:

Munia koskeva eläinlääkärintodistuksen malli

”EP”

:

Munatuotteita koskeva eläinlääkärintodistuksen malli

Lisätakeet:

”I”

:

Kolmannesta maasta tai sen alueelta tai vyöhykkeeltä, jossa/jolla esiintyy Newcastlen tautia, tulevia sellaisia jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettuja sileälastaisia lintuja koskevat takeet, joista on annettu mallin BPR mukainen todistus

”II”

:

Kolmannesta maasta tai sen alueelta tai vyöhykkeeltä, jossa/jolla esiintyy Newcastlen tautia, tulevia sellaisia sileälastaisten lintujen untuvikkoja koskevat takeet, joista on annettu mallin DOR mukainen todistus

”III”

:

Kolmannesta maasta tai sen alueelta tai vyöhykkeeltä, jossa/jolla esiintyy Newcastlen tautia, tulevia sellaisia sileälastaisten lintujen siitosmunia koskevat takeet, joista on annettu mallin HER mukainen todistus

”IV”

:

Lajin Gallus gallus siitossiipikarjaa, lajin Gallus gallus jalostukseen tarkoitettuja untuvikkoja ja lajin Gallus gallus siitosmunia koskevat EU:n salmonellan valvontasäännösten mukaiset takeet on annettu ja ne todistetaan muuta siitos- tai tuotantosiipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja (BPP), muiden kuin sileälastaisten lintujen untuvikkoja (DOC) tai muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunia (HEP) koskevan eläinlääkärintodistuksen mallin mukaisesti.

”V”

:

Kolmannesta maasta tai sen alueelta tai vyöhykkeeltä, jossa/jolla esiintyy Newcastlen tautia, tulevia sellaisia teurastettaviksi tarkoitettuja sileälastaisia lintuja koskevat takeet, joista on annettu mallin SRA mukainen todistus

”VI”

:

Sellaista siipikarjan lihaa koskevat lisätakeet, josta on annettu mallin POU mukainen todistus

”VII”

:

Sellaista ihmisravinnoksi tarkoitettua tarhattujen sileälastaisten lintujen lihaa koskevat lisätakeet, josta on annettu mallin RAT mukainen todistus

”VIII”

:

Sellaista luonnonvaraisten riistalintujen lihaa koskevat lisätakeet, josta on annettu mallin WGM mukainen todistus

Salmonellan valvontaohjelma:

”P1”

:

Lajin Gallus gallus siitossiipikarjan, lajin Gallus gallus jalostukseen tarkoitettujen untuvikkojen ja lajin Gallus gallus siitosmunien tuonti yhteisöön kielletään, koska asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaista salmonellan valvontaohjelmaa ei ole toimitettu komissiolle tai komissio ei ole hyväksynyt tällaista ohjelmaa.

Erityisedellytykset:

”P2”

:

Yhteisöön tuontia tai yhteisön kautta kuljettamista koskeva kielto, joka johtuu HPAI:n puhkeamiseen liittyvistä rajoituksista.

”P3”

:

Yhteisöön tuontia tai yhteisön kautta kuljettamista koskeva kielto, joka johtuu Newcastlen taudin puhkeamiseen liittyvistä rajoituksista.

Lintuinfluenssan valvontaohjelma ja lintuinfluenssan rokotussuunnitelma:

”A”

:

Kolmas maa tai sen alue, vyöhyke tai erillisalue toteuttaa lintuinfluenssan valvontaohjelmaa asetuksen (EY) N:o 798/2008 mukaisesti.

”B”

:

Kolmas maa tai sen alue, vyöhyke tai erillisalue toteuttaa lintuinfluenssan vastaisia rokotuksia asetuksen (EY) N:o 798/2008 mukaisesti.

Huomautukset

Yleiset huomautukset:

a)

Viejänä toimivan kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen on annettava tässä liitteessä olevan 2 osan mukaiset eläinlääkärintodistukset, jotka vastaavat ulkoasultaan kyseistä hyödykettä koskevaa todistusmallia. Niissä on oltava mallin mukaisessa numerojärjestyksessä kolmannen maan osalta vaaditut vakuutukset ja tarvittaessa viejänä toimivalta kolmannelta maalta tai sen alueelta, vyöhykkeeltä tai erillisalueelta vaaditut terveyttä koskevat lisävaatimukset.

Jos määräpaikkana oleva EU:n jäsenvaltio vaatii kyseistä hyödykettä koskevia lisätakeita, myös ne on kirjattava alkuperäiseen eläinlääkärintodistukseen.

b)

Yksi erillinen todistus on esitettävä kyseisen hyödykkeen jokaisen lähetyserän osalta, joka viedään samaan määräpaikkaan tämän liitteen 1 osan sarakkeissa 2 ja 3 mainituilta alueilta ja kuljetetaan samassa junanvaunussa, kuorma-autossa, ilma-aluksessa tai laivassa.

c)

Todistusten alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä kaksipuolisesta paperiarkista, tai jos tarvitaan enemmän tilaa, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

d)

Todistus on laadittava vähintään yhdellä sen EU:n jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa rajatarkastus suoritetaan, ja yhdellä määräjäsenvaltion virallisella kielellä. Nämä jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia oman kielensä sijasta muita yhteisökieliä, jos mukana on tarpeen vaatiessa virallinen käännös.

e)

Jos todistukseen liitetään lisäsivuja lähetyserän sisältämien hyödykkeiden yksilöimiseksi, lisäsivujen katsotaan myös olevan osa todistuksen alkuperäiskappaletta edellyttäen, että todistuksen myöntävän virkaeläinlääkärin allekirjoitus ja leima on jokaisella sivulla.

f)

Jos todistus e kohdassa tarkoitettuine lisäsivuineen käsittää enemmän kuin yhden sivun, jokaisen sivun alaosaan on lisättävä sivunumero muodossa ”–x(sivunumero) / y(sivujen kokonaismäärä)–” ja yläosaan on lisättävä toimivaltaisen viranomaisen ilmoittama todistuksen koodinumero.

g)

Virkaeläinlääkärin on täytettävä ja allekirjoitettava alkuperäinen todistus aikaisintaan 24 tuntia ennen lähetyksen lastaamista yhteisöön tuontia varten, ellei toisin ilmoiteta. Tätä tarkoitusta varten viejämaan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että noudatetaan todistuksen myöntämistä koskevia periaatteita, jotka vastaavat direktiivissä 96/93/EY vahvistettuja periaatteita.

Allekirjoituksen värin on oltava eri kuin painoväri. Sama sääntö koskee muita leimoja kuin kohopainettuja leimoja ja vesileimoja.

h)

Todistuksen alkuperäiskappaleen on seurattava lähetyksen mukana EU:n rajatarkastusasemalle asti.

Siipikarjaa ja untuvikkoja koskevat lisähuomautukset:

i)

Todistus on voimassa 10 päivää sen myöntämispäivästä, ellei toisin ilmoiteta.

Jos kuljetukseen käytetään laivaa, voimassaoloaikaa on jatkettava matkan vaatimalla ajalla. Tässä tapauksessa eläinlääkärintodistukseen on liitettävä alkuperäiskappale liitteen II mukaisesti laaditusta aluksen päällikön ilmoituksesta.

j)

Siipikarjaa ja untuvikkoja ei saa kuljettaa sellaisen muun siipikarjan tai sellaisten muiden untuvikkojen kanssa, jota/joita ei ole tarkoitettu Euroopan yhteisöön tai jonka/joiden terveydentila on heikompi.

k)

Siipikarjaa ja untuvikkoja ei yhteisöön kuljetuksen aikana saa kuljettaa sellaisen kolmannen maan tai sellaisen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen kautta, josta/jolta tällaisten siipikarjan ja untuvikkojen tuonti yhteisöön ei ole sallittu, eikä purkaa siellä.

Muuta siitos- tai tuotantosiipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (BPP)

Image

Image

Image

Image

Image

Jalostukseen tai tuotantoon tarkoitettuja sileälastaisia lintuja koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (BPR)

Image

Image

Image

Image

Image

Muiden kuin sileälastaisten lintujen untuvikkoja koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (DOC)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Sileälastaisten lintujen untuvikkoja koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (DOR)

Image

Image

Image

Image

Image

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunia koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (HEP)

Image

Image

Image

Image

Image

Sileälastaisten lintujen siitosmunia koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (HER)

Image

Image

Image

Image

Image

Erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (SPF)

Image

Image

Image

Muuta teurassiipikarjaa tai riistan istutukseen maastoon tarkoitettua siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (SRP)

Image

Image

Image

Image

Teurastettavaksi tarkoitettuja sileälastaisia lintuja koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (SRA)

Image

Image

Image

Image

Siipikarjanlihaa koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (POU)

Image

Image

Image

Image

Siipikarjan jauhelihaa ja mekaanisesti erotettua lihaa koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (POU-MI/MSM)

(Ei vielä vahvistettu)

Ihmisravinnoksi tarkoitettua tarhattujen sileälastaisten lintujen lihaa koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (RAT)

Image

Image

Image

Image

Ihmisravinnoksi tarkoitettua tarhattujen sileälastaisten lintujen jauhelihaa ja mekaanisesti erotettua lihaa koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (RAT-MI/MSM)

(Ei vielä vahvistettu)

Luonnonvaraisten riistalintujen lihaa koskevan eläinlääkärintodistuksen malli (WGM)

Image

Image

Image

Luonnonvaraisten riistalintujen jauhelihaa ja mekaanisesti erotettua lihaa koskevan eläinlääkärintodistuksen malli (WGM-MI/MSM)

(Ei vielä vahvistettu)

Munia koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (E)

Image

Image

Image

Munatuotteita koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (EP)

Image

Image


(1)  Ennen tätä päivämäärää tuotettuja hyödykkeitä saa tuoda yhteisöön, merikuljetukset mukaan luettuina, 90 päivän ajan kyseisestä päivämäärästä.

(2)  Yhteisöön saa tuoda ainoastaan tämän päivämäärän jälkeen tuotettuja hyödykkeitä.

(3)  Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen mukaiset todistukset (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna).

(4)  Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia; väliaikainen koodi, joka ei millään tavalla vaikuta maan lopulliseen, Yhdistyneissä Kansakunnissa asiasta meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi hyväksyttävään nimeen.

(5)  Lukuun ottamatta Kosovoa siten kuin 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244 on määritelty.


LIITE II

(4 artiklan mukaisesti)

(Täytetään ja liitetään eläinlääkärintodistukseen, kun siipikarjan ja untuvikkojen kuljetus Euroopan yhteisön rajalle tapahtuu vaikka vain osittainkin laivalla.)

Image


LIITE III

6 ARTIKLASSA TARKOITETTUJA TUTKIMUS-, NÄYTTEENOTTO- JA TESTAUSMENETTELYJÄ KOSKEVAT YHTEISÖN SÄÄDÖKSET JA KANSAINVÄLISET NORMIT

I   Ennen yhteisöön tuontia

Kokeiden materiaaleja ja tutkimus-, näytteenotto- ja testausmenettelyjä koskevat standardointimenetelmät:

1.

Lintuinfluenssa

Lintuinfluenssaa koskeva taudinmäärityskäsikirja, joka on esitetty komission päätöksessä 2006/437/EY (1), tai

maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevä Maailman eläintautijärjestön (OIE) käsikirja (2).

2.

Newcastlen tauti

Neuvoston direktiivin 92/66/ETY (3) liite III, tai

maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevä Maailman eläintautijärjestön (OIE) käsikirja,

kun direktiivin 90/539/ETY 12 artiklaa sovelletaan, näytteenotto- ja testausmenettelyjen on vastattava komission päätöksen 92/340/ETY (4) liitteissä esitettyjä menetelmiä.

3.

Salmonella pullorum ja Salmonella gallinarum

Direktiivin 90/539/ETY liitteessä II oleva III luku, tai

maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevä Maailman eläintautijärjestön (OIE) käsikirja.

4.

Salmonella arizonae

Serologinen tutkimus: näytteet on otettava 60 munivasta linnusta käyttäen Maailman eläintautijärjestön (OIE) julkaisemassa maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevässä käsikirjassa esitettyjä menetelmiä.

5.

Mycoplasma gallisepticum

Direktiivin 90/539/ETY liitteessä II oleva III luku, tai

maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevä Maailman eläintautijärjestön (OIE) käsikirja.

6.

Mycoplasma meleagridis

Direktiivin 90/539/ETY liitteessä II oleva III luku.

7.

Kansanterveydellisesti merkittävä salmonella

Salmonellan osoittamiseksi on käytettävä Bilthovenissa, Alankomaissa sijaitsevan salmonellasta vastaavan yhteisön vertailulaboratorion suosittelemaa osoitusmenetelmää tai vastaavaa menetelmää. Menetelmä kuvataan ISO 6579 (2002) -standardin liitteen D nykyisessä luonnoksessa (2002): ”Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage” (”Salmonella spp.:n toteaminen eläinten ulosteessa alkutuotantovaiheessa”). Kyseisessä osoitusmenetelmässä käytetään puolikiinteää viljelyalustaa (muunneltua puolikiinteää Rappaport–Vassalidis-alustaa, MSRV) yhtenä ainoana valikoivana rikastusalustana.

Serotyypin määritys suoritetaan Kauffmann–Whiten menetelmän tai vastaavan menetelmän mukaisesti.

II   Yhteisöön tuonnin jälkeen

Lintuinfluenssan ja Newcastlen taudin näytteenotto- ja testausmenettelyt:

Virkaeläinlääkärin on liitteessä VIII olevassa II.1 kohdassa tarkoitettuna aikana otettava tuodusta siipikarjasta virologista tutkimusta varten näytteet, ja ne on tutkittava seuraavasti:

eristysjakson alkamispäivästä seitsemännen ja viidennentoista päivän välillä kaikista linnuista on otettava pyyhkäisynäyte yhteissuolesta, jos lähetys sisältää alle 60 lintua, ja vähintään 60 linnusta, jos lähetys sisältää yli 60 lintua,

toimivaltaisen viranomaisen nimeämien virallisten laboratorioiden on testattava näytteet noudattaen seuraavia diagnosointimenetelmiä:

i)

lintuinfluenssan osalta päätöksessä 2006/437EY esitettyä taudinmäärityskäsikirjaa;

ii)

Newcastlen taudin osalta direktiivin 92/66/ETY liitteessä III vahvistettua menetelmää.

III   Yleiset vaatimukset

Näytteet voidaan koota ryhmiin, jolloin kussakin ryhmässä saa olla enintään viiden yksittäisen linnun näytteet.

Viruksen isolaatit on toimitettava viipymättä kansalliseen vertailulaboratorioon.


(1)  EUVL L 237, 31.8.2006, s. 1.

(2)  Katso http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_summry.htm.

(3)  EYVL L 260, 5.9.1992, s. 1.

(4)  EYVL L 188, 8.7.1992, s. 34.


LIITE IV

(8 artiklan 2 kohdan d alakohdan, 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 10 artiklan mukaisesti)

LINTUINFLUENSSAN VALVONTAOHJELMIA JA ESITETTÄVIÄ TIETOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET (1)

I   10 artiklassa tarkoitettua siipikarjassa esiintyvän lintuinfluenssan valvontaa kolmansissa maissa tai niiden alueilla, vyöhykkeillä tai erillisalueilla koskevat vaatimukset

A.   Lintuinfluenssan valvonta siipikarjassa:

1.

Tavoitteiden kuvaus

2.

Kolmas maa tai sen alue, vyöhyke tai erillisalue (tarpeeton yliviivataan):

3.

Valvonnan tyyppi:

serologinen valvonta

virologinen valvonta

kohteena olevat lintuinfluenssan alatyypit

4.

Näytteenottokriteerit:

kohteena oleva laji (esimerkiksi kalkkunat, kanat, peltopyyt)

kohteena olevat luokat (esimerkiksi siitossiipikarja, munivat kanat)

kohteena olevat kotieläintuotantojärjestelmät (esimerkiksi kaupalliset laitokset, takapihalla pidettävät parvet)

5.

Tilastollinen perusta sille, kuinka monesta laitoksesta otetaan näytteet:

laitosten lukumäärä alueella

laitosten lukumäärä luokkaa kohden

näytteenoton kohteena olevien laitosten lukumäärä siipikarjan luokkaa kohden

6.

Näytteenottotiheys

7.

Laitoksesta/suojasta otettavien näytteiden lukumäärä

8.

Näytteenottoaika

9.

Otettavien näytteiden tyyppi (kudos, uloste, yhteissuolesta/nielusta/henkitorvesta otettavat pyyhkäisynäytteet)

10.

Käytettävät laboratoriotestit (esimerkiksi AGID, PCR, HI, viruksen eristäminen)

11.

Testit keskus-, alue- tai paikallistasolla (tarpeeton yliviivataan) suorittava laboratorio

Varmistustestauksen suorittava vertailulaboratorio (lintuinfluenssan kansallinen vertailulaboratorio tai lintuinfluenssasta vastaava OIE:n tai yhteisön vertailulaboratorio)

12.

Lintuinfluenssavalvonnan tulosten raportoinnissa käytetty järjestelmä/protokolla (tulokset sisällytettävä mukaan silloin, kun ne ovat saatavilla)

13.

Seurantatutkimukset, kun alatyyppien H5 ja H7 osalta saadaan positiiviset tulokset.

B.   Tiedot luonnonvaraisten lintujen lintuinfluenssavalvonnasta niiden riskitekijöiden arvioimiseksi, jotka altistavat siipikarjan lintuinfluenssalle (jos tiedot ovat saatavilla)

1.

Valvonnan tyyppi:

serologinen valvonta

virologinen valvonta

kohteena olevat lintuinfluenssan alatyypit

2.

Näytteenottokriteerit

3.

Kohteena olevat luonnonvaraiset lintulajit (lajinnimet ilmoitettava latinaksi)

4.

Valitut kohdealueet

5.

I.A osan 6 ja 8–12 kohdassa tarkoitetut tiedot

II   Lintuinfluenssan valvonta, joka on toteutettava 8 artiklan 2 kohdan d alakohdan ja 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, jos tätä tautia esiintyy siitä aiemmin vapaassa kolmannessa maassa tai siitä aiemmin vapaalla alueella, vyöhykkeellä tai erillisalueella

Lintuinfluenssavalvonnassa on saatava ainakin riskipopulaatioiden satunnaistetun edustavan näytteen tarjoama varmuus, jotta voidaan osoittaa tartunnan puuttuminen, ottaen huomioon esiintyneeseen (yhteen tai useampaan) taudinpurkaukseen liittyvät erityiset epidemiologiset olosuhteet.


(1)  Pyydetään antamaan niin paljon yksityiskohtaista tietoa kuin on tarpeen, jotta ohjelma voidaan arvioida asianmukaisesti.


LIITE V

(11 artiklan a kohdan mukaisesti)

TIEDOT, JOTKA LINTUINFLUENSSAA VASTAAN ROKOTTAVAN KOLMANNEN MAAN ON TOIMITETTAVA (1)

I   11 artiklassa tarkoitettuja, kolmannessa maassa tai sen alueella, vyöhykkeellä tai erillisalueella toteutettavia rokotussuunnitelmia koskevat vaatimukset

1.

Maa, alue, vyöhyke tai erillisalue (tarpeeton yliviivataan)

2.

Tautihistoria (HPAI:n/LPAI:n aiemmat taudinpurkaukset siipikarjassa tai luonnonvaraisissa linnuissa ilmenneet tautitapaukset)

3.

Kuvaus rokotuksen käyttöönottoon johtaneista syistä

4.

Riskinarviointi, jonka perustana on

lintuinfluenssan taudinpurkaus kyseisessä kolmannessa maassa tai sen alueella, vyöhykkeellä tai erillisalueella (tarpeeton yliviivataan)

lintuinfluenssan taudinpurkaus lähellä sijaitsevassa maassa

muut riskitekijät, kuten tietyt alueet, siipikarjantuotantotyypit tai siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettävien lintujen luokat

5.

Maantieteellinen alue, jolla rokotuksia tehdään

6.

Laitosten lukumäärä rokotusalueella

7.

Niiden laitosten lukumäärä, joissa rokotetaan, jos se poikkeaa 6 kohdassa ilmoitetusta määrästä

8.

Siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettävien lintujen lajit ja luokat rokotusten piiriin kuuluvalla alueella, vyöhykkeellä tai erillisalueella

9.

7 kohdassa tarkoitetuissa laitoksissa olevien siipikarjaan kuuluvien ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen arvioitu lukumäärä

10.

Yhteenveto rokotteen ominaisuuksista

11.

Lintuinfluenssarokotteiden hyväksyntä, käsittely, valmistus, varastointi, tarjonta, levitys ja myynti maan alueella

12.

DIVA-strategian toteutus

13.

Rokotusohjelman suunniteltu kesto

14.

Rokotetun siipikarjan ja rokotetusta siipikarjasta saatujen tuotteiden tai muiden vankeudessa pidettävien rokotettujen lintujen siirtämistä koskevat säännökset ja rajoitukset

15.

Rokotusten kohteena olevissa laitoksissa ja/tai rokotusalueella sijaitsevissa laitoksissa tehtävät kliiniset ja laboratoriokokeet (esimerkiksi tehokkuutta mittaavat ja ennen siirtämistä tehtävät kokeet)

16.

Kirjan pitäminen rokotuksen kohteena olevista tiloista (esimerkiksi 15 kohdassa tarkoitetut yksityiskohtaiset tiedot) sekä tilojen rekisteröinti.

II   11 artiklassa tarkoitettuja lintuinfluenssarokotuksia tekevien kolmansien maiden sekä niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden valvonta

Jos kolmannessa maassa tai sen alueella, vyöhykkeellä tai erillisalueella tehdään rokotuksia, kaikkien niiden kaupallisten laitosten osalta, joissa annetaan lintuinfluenssarokotuksia, on tehtävä laboratoriokokeet, ja liitteessä IV olevassa I.A osassa tarkoitettujen tietojen lisäksi on toimitettava seuraavat tiedot:

1.

rokotusten kohteena olevien laitosten lukumäärä alueella luokkaa kohden

2.

näytteenoton kohteena olevien sellaisten laitosten lukumäärä, joissa annetaan rokotuksia, siipikarjan luokkaa kohden

3.

sentinellilintujen käyttö (ilmoitetaan suojaa kohden käytettyjen sentinellilintujen laji ja lukumäärä)

4.

laitoksesta ja/tai suojasta otettujen näytteiden lukumäärä

5.

tiedot rokotteen tehokkuudesta.


(1)  Pyydetään antamaan niin paljon yksityiskohtaista tietoa kuin on tarpeen, jotta ohjelma voidaan arvioida asianmukaisesti.


LIITE VI

(12 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan c alakohdan ii alakohdan ja 13 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti)

TUNNUSTETTUJA NEWCASTLEN TAUDIN ROKOTTEITA KOSKEVAT PERUSTEET

I   Yleiset perusteet

1.

Asianomaisen kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten on rekisteröitävä rokotteet ennen niiden hyväksymistä jakeluun ja käyttöön. Tätä rekisteröintiä varten viranomaisilla on oltava käytettävissään täydelliset tiedot rokotteiden tehokkuudesta ja vaarattomuudesta; kun on kyse tuontirokotteista, viranomaiset voivat käyttää rokotteen valmistaneen maan toimivaltaisten viranomaisten tarkastamia tietoja, jos tarkastus on tehty kansainvälisesti hyväksyttyjen normien mukaan.

2.

Lisäksi kyseisen kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten on valvottava rokotteiden tuontia tai niiden valmistusta ja jakelua.

3.

Ennen kuin rokotteet hyväksytään jakeluun, jokaisen rokote-erän vaarattomuus, erityisesti laimentamisen tai inaktivoinnin ja ei-toivottujen saastuttavien aineiden osalta, sekä sen tehokkuus on testattava toimivaltaisten viranomaisten puolesta.

II   Erityiset perusteet

1.

Elävät rokotteet Newcastlen tautia vastaan on valmistettava sellaisesta mainitun taudin viruskannasta, jonka kantaviruksen (master seed) aivojensisäinen patogeenisuusindeksi (ICPI) on testattu ja sen on todettu olevan

i)

pienempi kuin 0,4, jos jokainen lintu on saanut vähintään 107 EID50:tä koetta kohti, tai

ii)

pienempi kuin 0,5, jos jokainen lintu on saanut vähintään 108 EID50:tä koetta kohti.

2.

Inaktivoidut rokotteet Newcastlen tautia vastaan on valmistettava sellaisesta Newcastlen taudin viruskannasta, jonka kantavirukselle (master seed) tehdyssä kokeessa on saatu pienempi aivojensisäinen patogeenisuusindeksi (ICPI) kuin 0,7, jos jokainen lintu on saanut vähintään 108 EID50:tä koetta kohti.


LIITE VII

(13 artiklan mukaisesti)

TERVEYTTÄ KOSKEVAT LISÄVAATIMUKSET

I   Siipikarja, untuvikot ja siitosmunat, jotka tulevat sellaisesta kolmannesta maasta tai sen alueelta, vyöhykkeeltä tai erillisalueelta, jonka käyttämät Newcastlen taudin vastaiset rokotteet eivät täytä liitteen VI perusteita

1.

Jos kolmas maa tai sen alue, vyöhyke tai erillisalue ei kiellä sellaisten Newcastlen taudin vastaisten rokotteiden käyttöä, jotka eivät täytä liitteessä VI esitettyjä erityisiä perusteita, sovelletaan seuraavia terveyttä koskevia lisävaatimuksia:

a)

siipikarjaa, untuvikot mukaan luettuina, ei ole rokotettu tällaisilla rokotteilla vähintään 12 kuukauden aikana ennen päivää, jona ne on tuotu yhteisöön;

b)

parvelle tai parville on tehty aikaisintaan kaksi viikkoa ennen yhteisöön tuonnin päivää ja siitosmunien osalta aikaisintaan kaksi viikkoa ennen munien keruupäivää Newcastlen taudin varalta tehtävä viruseristystesti,

i)

joka on tehty virallisessa laboratoriossa;

ii)

joka perustuu kustakin parvesta sattumanvaraisesti valittujen vähintään 60 linnun yhteissuolesta otettuun pyyhkäisynäytteeseen;

iii)

jossa ei todettu lintujen paramyksoviruksia, joiden aivojensisäinen patogeenisuusindeksi on yli 0,4;

c)

siipikarja on pidetty b alakohdassa tarkoitetun kahden viikon ajan eristyksissä virallisessa valvonnassa alkuperälaitoksessa;

d)

siipikarja ei ole joutunut kosketuksiin sellaisen siipikarjan kanssa, joka ei täytä a ja b alakohdan vaatimuksia, ajanjaksona, joka on 60 päivää ennen yhteisöön tuonnin päivää ja siitosmunien osalta 60 päivää ennen munien keruupäivää.

2.

Tuotaessa yhteisöön untuvikkoja 1 kohdassa tarkoitetusta kolmannesta maasta tai sen alueelta, vyöhykkeeltä tai erillisalueelta untuvikot ja siitosmunat, joista untuvikot on haudottu, eivät ole hautomossa tai kuljetuksen aikana joutuneet kosketuksiin sellaisen siipikarjan tai sellaisten siitosmunien kanssa, jotka eivät täytä 1 kohdan a–d alakohdan vaatimuksia.

II   Siipikarjanliha

Siipikarjanlihan on oltava peräisin teurassiipikarjasta,

a)

jota ei ole rokotettu teurastusta edeltävien 30 päivän aikana sellaisilla rokotteilla, jotka on valmistettu Newcastlen tautiviruksen master seed -kannasta, jonka patogeenisuus on suurempi kuin lentogeenisten viruskantojen;

b)

jolle on teurastuksen yhteydessä virallisessa laboratoriossa tehty Newcastlen taudin varalta viruseristystesti, joka perustuu kustakin asianomaisesta parvesta sattumanvaraisesti valittujen vähintään 60 linnun yhteissuolesta otettuihin pyyhkäisynäytteisiin ja jossa ei todettu lintujen paramyksoviruksia, joiden aivojensisäinen patogeenisuusindeksi (ICPI) on yli 0,4;

c)

joka ei ole teurastusta edeltävien 30 päivän aikana ollut kosketuksissa sellaisen siipikarjan kanssa, joka ei täytä a ja b alakohdan vaatimuksia.


LIITE VIII

(14 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti)

MUU SIITOS- JA TUOTANTOSIIPIKARJA KUIN SILEÄLASTAISET LINNUT JA MUIDEN KUIN SILEÄLASTAISTEN LINTUJEN SIITOSMUNAT JA UNTUVIKOT

I   Ennen tuontia sovellettavat vaatimukset

1.

Yhteisöön saa tuoda muuta kuin sileälastaisiin lintuihin kuuluvaa siitos- ja tuotantosiipikarjaa sekä muiden kuin sileälastaisten lintujen siitosmunia ja untuvikkoja ainoastaan laitoksista, jotka kyseisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt vähintään direktiivin 90/539/ETY liitteessä II vahvistettuja vaatimuksia vastaavien vaatimusten mukaisesti, jollei tällaista hyväksymistä ole keskeytetty tai peruutettu.

2.

Jos muulle kuin sileälastaisiin lintuihin kuuluvalle siitos- ja tuotantosiipikarjalle sekä muiden kuin sileälastaisten lintujen siitosmunille ja untuvikoille ja/tai niiden alkuperäparville on tehtävä testit tässä asetuksessa vahvistettujen asianmukaisten eläinlääkärintodistusten vaatimusten täyttämiseksi, testauksen edellyttämä näytteenotto ja itse testaus on tehtävä liitteen III mukaisesti.

3.

Yhteisöön tuotavissa siitosmunissa on oltava merkittynä alkuperämaana olevan kolmannen maan nimi sekä sana ”haudottavaksi” vähintään 3 millimetrin korkuisin kirjaimin jollakin yhteisön virallisista kielistä.

4.

Kukin 3 kohdassa tarkoitettu siitosmunapakkaus saa sisältää vain yhdestä alkuperämaana olevasta kolmannesta maasta tai yhdeltä alkuperäpaikkana olevalta alueelta, vyöhykkeeltä tai erillisalueelta ja yhdeltä lähettäjältä peräisin olevia yhden siipikarjalajin, -luokan ja -tyypin munia, ja siihen on oltava merkittynä ainakin seuraavat tiedot:

a)

muniin 3 kohdan säännösten mukaisesti merkittävät tiedot;

b)

siipikarjalaji, josta munat on saatu;

c)

lähettäjän nimi tai toiminimi ja osoite.

5.

Kukin yhteisöön tuotavien untuvikkojen laatikko saa sisältää vain yhdestä alkuperämaana olevasta kolmannesta maasta tai yhdeltä alkuperäpaikkana olevalta alueelta, vyöhykkeeltä tai erillisalueelta, yhdestä hautomosta ja yhdeltä lähettäjältä peräisin olevia yhden siipikarjalajin, -luokan ja -tyypin untuvikkoja, ja siihen on oltava merkittynä ainakin seuraavat tiedot:

a)

alkuperämaana olevan kolmannen maan tai alkuperäpaikkana olevan alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen nimi;

b)

siipikarjalaji, johon untuvikot kuuluvat;

c)

hautomon tunnusnumero;

d)

lähettäjän nimi tai toiminimi ja osoite.

II   Tuonnin jälkeen sovellettavat vaatimukset

1.

Yhteisöön tuotu muu kuin sileälastaisiin lintuihin kuuluva siitos- ja tuotantosiipikarja sekä muiden kuin sileälastaisten lintujen untuvikot on pidettävä määränpäänä olevassa laitoksessa (laitoksissa) niiden saapumispäivästä lähtien

a)

vähintään kuuden viikon ajan; tai

b)

jos linnut teurastetaan ennen a alakohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä, teurastuspäivään saakka.

Edellä a alakohdassa tarkoitettu määräaika voidaan kuitenkin lyhentää kolmeen viikkoon sillä edellytyksellä, että näytteenotto ja testaus on suoritettu liitteen III mukaisesti ja saadut tulokset ovat myönteisiä.

2.

Yhteisöön tuoduista siitosmunista haudottu muu siitos- ja tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut on pidettävä vähintään kolme viikkoa kuoriutumispäivästä hautomossa tai vähintään kolme viikkoa laitoksessa (laitoksissa), johon (joihin) siipikarja on kuoriutumisen jälkeen lähetetty.

Jos untuvikkoja ei kasvateta siitosmunat tuoneessa jäsenvaltiossa, ne on kuljetettava suoraan niiden lopulliseen määräpaikkaan (joka on ilmoitettu direktiivin 90/539/ETY liitteessä IV olevan terveystodistusmallin 2 kohdassa 1.10 ja 1.11) ja pidettävä siellä vähintään kolme viikkoa kuoriutumispäivästä.

3.

Yhteisöön tuotua siitos- ja tuotantosiipikarjaa ja untuvikkoja sekä yhteisöön tuoduista siitosmunista haudottua muuta siitos- ja tuotantosiipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja on pidettävä 1 ja 2 kohdassa vahvistetun asianmukaisen ajanjakson ajan eristyksissä siipikarjarakennuksissa, joissa ei ole muita parvia.

Niitä voidaan kuitenkin siirtää siipikarjarakennuksiin, joissa on jo siitos- ja tuotantosiipikarjaa ja untuvikkoja.

Tässä tapauksessa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut ajanjaksot alkavat siitä päivästä, jona viimeinen yhteisöön tuotu lintu on siirretty kyseiseen rakennukseen, ja siellä olevasta siipikarjasta ei saa siirtää pois rakennuksesta yhtäkään yksilöä ennen kyseisten ajanjaksojen päättymistä.

4.

Yhteisöön tuodut siitosmunat on haudottava erillisissä hautoma- ja kuorimakoneissa.

Tuotuja siitosmunia voidaan kuitenkin laittaa hautoma- ja kuorimakoneisiin, joissa on jo muita siitosmunia.

Tässä tapauksessa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut ajanjaksot alkavat siitä päivästä, jona viimeinen yhteisöön tuotu siitosmuna on laitettu hautoma- tai kuorimakoneeseen.

5.

Yhteisöön tuodulle siitos- ja tuotantosiipikarjalle ja untuvikoille on viimeistään 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen asianmukaisten ajanjaksojen päättymispäivänä tehtävä virkaeläinlääkärin suorittama kliininen tutkimus ja tarvittaessa otettava näytteitä niiden terveydentilan tarkkailemiseksi.


LIITE IX

(14 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti)

JALOSTUKSEEN JA TUOTANTOON TARKOITETUT SILEÄLASTAISET LINNUT SEKÄ NIIDEN SIITOSMUNAT JA UNTUVIKOT

I   Ennen tuontia sovellettavat vaatimukset

1.

Yhteisöön tuotavat, jalostukseen ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut, jäljempänä ”sileälastaiset linnut”, on merkittävä kaulamerkkitunnisteella ja/tai mikrosirutunnisteella, joka sisältää alkuperämaana olevan kolmannen maan ISO-koodin. Tällaisten mikrosirujen on oltava ISO-standardien mukaisia.

2.

Yhteisöön tuotavat sileälastaisten lintujen siitosmunat on merkittävä leimalla, josta käy ilmi alkuperämaana olevan kolmannen maan ISO-koodi ja alkuperälaitoksen hyväksyntänumero.

3.

Kukin 2 kohdassa tarkoitettu siitosmunapakkaus saa sisältää vain yhdestä alkuperämaana olevasta kolmannesta maasta tai yhdeltä alkuperäpaikkana olevalta alueelta, vyöhykkeeltä tai erillisalueelta ja yhdeltä lähettäjältä peräisin olevia sileälastaisten lintujen munia, ja siihen on oltava merkittynä ainakin seuraavat tiedot:

a)

muniin 2 kohdan säännösten mukaisesti merkittävät tiedot;

b)

selkeästi näkyvissä ja luettavissa oleva merkintä siitä, että lähetys sisältää sileälastaisten lintujen siitosmunia;

c)

lähettäjän nimi tai toiminimi ja osoite.

4.

Kukin jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen sileälastaisten lintujen untuvikkoja sisältävä laatikko, joka tuodaan yhteisöön, saa sisältää vain yhdestä alkuperämaana olevasta kolmannesta maasta tai yhdeltä alkuperäpaikkana olevalta alueelta, vyöhykkeeltä tai erillisalueelta, yhdestä laitoksesta ja yhdeltä lähettäjältä peräisin olevia sileälastaisia lintuja, ja siihen on oltava merkittynä ainakin seuraavat tiedot:

a)

alkuperämaana olevan kolmannen maan ISO-koodi ja alkuperälaitoksen hyväksyntänumero;

b)

selkeästi näkyvissä ja luettavissa oleva merkintä siitä, että lähetys sisältää sileälastaisten lintujen untuvikkoja;

c)

lähettäjän nimi tai toiminimi ja osoite.

II   Tuonnin jälkeen sovellettavat vaatimukset

1.

Direktiivin 91/496/ETY mukaisten tuontitarkastusten suorittamisen jälkeen sileälastaisten lintujen ja niiden siitosmunien ja untuvikkojen lähetykset on kuljetettava suoraan niiden lopulliseen määräpaikkaan.

2.

Yhteisöön tuodut sileälastaiset linnut ja niiden untuvikot on pidettävä määränpäänä olevassa laitoksessa (laitoksissa) niiden saapumispäivästä lähtien

a)

vähintään kuuden viikon ajan; tai

b)

jos linnut teurastetaan ennen a alakohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä, teurastuspäivään saakka.

3.

Yhteisöön tuoduista siitosmunista haudotut sileälastaiset linnut on pidettävä vähintään kolme viikkoa kuoriutumispäivästä hautomossa tai vähintään kolme viikkoa laitoksessa (laitoksissa), johon (joihin) ne on kuoriutumisen jälkeen lähetetty.

4.

Yhteisöön tuotuja sileälastaisia lintuja ja yhteisöön tuoduista siitosmunista haudottuja sileälastaisia lintuja on 2 ja 3 kohdassa vahvistetun asianmukaisen ajanjakson ajan pidettävä eristyksissä siipikarjarakennuksissa, joissa ei ole muita sileälastaisia lintuja tai muuta siipikarjaa.

Niitä voidaan kuitenkin siirtää rakennuksiin, joissa on jo muita sileälastaisia lintuja tai siipikarjaa. Tässä tapauksessa 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut ajanjaksot alkavat siitä päivästä, jona viimeinen yhteisöön tuotu sileälastainen lintu on siirretty kyseiseen siipikarjarakennukseen, ja siellä olevasta siipikarjasta ei saa siirtää pois yhtäkään yksilöä ennen kyseisten ajanjaksojen päättymistä.

5.

Yhteisöön tuodut siitosmunat on haudottava erillisissä hautoma- ja kuorimakoneissa.

Tuotuja siitosmunia voidaan kuitenkin laittaa hautoma- ja kuorimakoneisiin, joissa on jo muita siitosmunia. Tässä tapauksessa 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut ajanjaksot alkavat siitä päivästä, jona viimeinen yhteisöön tuotu siitosmuna on laitettu hautoma- tai kuorimakoneeseen, ja tällöin on sovellettava kyseisten kohtien säännöksiä.

6.

Yhteisöön tuoduille sileälastaisille linnuille ja niiden untuvikoille on viimeistään 2 tai 3 kohdassa vahvistettujen asianmukaisten ajanjaksojen päättymispäivänä tehtävä virkaeläinlääkärin suorittama kliininen tutkimus ja tarvittaessa otettava näytteitä niiden terveydentilan tarkkailemiseksi.

III   Aasiasta ja Afrikasta tulevia, jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettuja sileälastaisia lintuja ja niiden untuvikkoja koskevat vaatimukset yhteisöön tuonnin yhteydessä

Aasiassa ja Afrikassa sijaitsevista kolmansista maista tai niiden alueilta, vyöhykkeiltä tai erillisalueilta tuleviin, jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettuihin sileälastaisiin lintuihin ja niiden untuvikkoihin on sovellettava liitteessä X olevassa I osassa vahvistettuja Krimin-Kongon verenvuotokuumetta koskevia suojatoimenpiteitä.

Kaikki sileälastaiset linnut, joista on saatu positiivinen tulos kyseisen liitteen mukaisessa kompetitiivisessa ELISA-testissä Krimin-Kongon verenvuotokuumeen vasta-aineiden löytämiseksi, on hävitettävä.

Kaikille samaan lähetykseen kuuluville linnuille on tehtävä kompetitiivinen ELISA-testi 21 päivän kuluttua ensimmäisestä näytteenotosta. Jos yksikin näistä linnuista antaa positiivisen tuloksen, kaikki samaan lähetykseen kuuluvat linnut on hävitettävä.

IV   Vaatimukset, jotka koskevat jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen sileälastaisten lintujen tuontia kolmannesta maasta tai sen alueelta tai vyöhykkeeltä, jossa/jolla katsotaan esiintyvän Newcastlen tautia

Seuraavia sääntöjä on sovellettava sileälastaisiin lintuihin, niiden siitosmuniin ja tällaisista munista haudottuihin untuvikkoihin, jotka tulevat kolmannesta maasta tai sen alueelta tai vyöhykkeeltä, jossa/jolla katsotaan esiintyvän Newcastlen tautia:

a)

ennen eristysajanjakson alkamispäivää toimivaltaisen viranomaisen on tarkastettava tämän liitteen II osan 4 kohdassa tarkoitetut eristystilat todetakseen, että ne täyttävät vaatimukset;

b)

tämän liitteen II osan 2 ja 3 kohdassa vahvistettujen asianmukaisten ajanjaksojen aikana on tehtävä Newcastlen taudin varalta viruseristystesti kultakin sileälastaiselta linnulta yhteissuolesta otetusta pyyhkäisynäytteestä tai kunkin sileälastaisen linnun ulostenäytteestä;

c)

jos sileälastaiset linnut on tarkoitus lähettää jäsenvaltioon, jonka asema on vahvistettu direktiivin 90/539/ETY 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti, tämän osan b alakohdassa säädetyn viruseristystestin lisäksi kaikille sileälastaisille linnuille on tehtävä serologinen testi;

d)

edellä b ja c alakohdassa säädetyistä testeistä on saatava negatiiviset tulokset ennen kuin yksikään lintu päästetään eristyksestä.


LIITE X

(17 artiklan mukaisesti)

KRIMIN-KONGON VERENVUOTOKUUMETTA KOSKEVAT SUOJATOIMENPITEET

I   Sileälastaisten lintujen osalta

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että sileälastaiset linnut pidetään vähintään 21 päivän ajan ennen yhteisöön tuontia eristyksissä tiloissa, joihin ei pääse jyrsijöitä ja joissa ei ole punkkeja.

Ennen siirtämistä punkittomiin tiloihin sileälastaiset linnut on käsiteltävä siten, että kaikki niissä olleet ulkoloiset on varmasti hävitetty. Kun sileälastaiset linnut ovat olleet 14 päivän ajan punkittomissa tiloissa, niille on tehtävä kompetitiivinen ELISA-koe Krimin-Kongon verenvuotokuumeen vasta-aineiden löytämiseksi. Kaikki eristyksissä olleet eläimet on testattava negatiivisin tuloksin. Ulkoloisten varalta tehtävä käsittely sekä serologinen testi on tehtävä uudelleen lintujen saapuessa yhteisöön.

II   Niiden sileälastaisten lintujen osalta, joista tuontiliha on saatu

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että sileälastaiset linnut pidetään vähintään 14 päivän ajan ennen teurastusta eristyksissä tiloissa, joihin ei pääse jyrsijöitä ja joissa ei ole punkkeja.

Ennen siirtämistä punkittomiin tiloihin linnut on joko tarkastettava sen varmistamiseksi, ettei niissä ole punkkeja, tai käsiteltävä siten, että kaikki niissä olleet punkit on varmasti hävitetty. Käytetty käsittely on määriteltävä tuontitodistuksessa. Mistään tehdystä käsittelystä ei saa jäädä havaittavissa olevia jäämiä sileälastaisten lintujen lihaan.

Kukin sileälastaisten lintujen erä on ennen teurastusta tarkastettava punkkien varalta. Jos punkkeja löytyy, koko erä on pantava uudelleen teurastusta edeltävään eristykseen.


LIITE XI

(18 artiklan 2 kohdan mukaisesti)

Siipikarjan, sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaiden munien, lihan, jauhelihan ja mekaanisesti erotetun lihan sekä munien ja munatuotteiden kuljetusta/varastointia koskeva eläinlääkärintodistuksen malli

Image

Image


LIITE XII

(20 artiklan mukaisesti)

VASTAAVUUSTAULUKKO

Tämä asetus

Päätös 2006/696/EY

Päätös 94/438/EY

Päätös 93/342/ETY

1 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

1 artiklan ensimmäinen alakohta

 

 

1 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

5 artikla

 

 

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan toinen alakohta

 

 

1 artiklan 3 kohta

Liite I ja II (1 osa)

 

 

2 artiklan 1–5 kohta

2 artiklan a–e alakohta

 

 

2 artiklan 6 kohta

2 artiklan m alakohta

 

 

2 artiklan 7 kohta

2 artiklan j alakohta

 

 

2 artiklan 8 kohta

2 artiklan k alakohta

 

 

2 artiklan 9 kohta

2 artiklan l alakohta

 

 

2 artiklan 10 kohta

 

 

 

2 artiklan 11 kohta

 

 

 

2 artiklan 12 kohdan a–c alakohta

2 artiklan g alakohta

 

 

2 artiklan 12 kohdan d alakohta

 

 

 

2 artiklan 13 kohta

2 artiklan h alakohta

 

 

2 artiklan 14 kohta

2 artiklan f alakohta

 

 

2 artiklan 15 kohta

 

 

 

2 artiklan 16 kohta

 

 

 

2 artiklan 17 kohta

 

 

 

2 artiklan 18 kohta

 

 

 

2 artiklan 19 kohta

 

 

 

2 artiklan 20 kohta

 

 

 

3 artikla

5 artikla

 

 

4 artiklan ensimmäinen alakohta

5 ja 3 artikla

 

 

4 artiklan toinen alakohta

Liitteessä I oleva 3 osa

 

 

4 artiklan kolmas alakohta

3 artiklan toinen alakohta

 

 

5 artikla

4 artikla

 

 

6 artikla

 

 

 

7 artiklan a alakohta

 

 

2 artiklan h alakohta

7 artiklan b alakohta

 

 

2 artiklan g alakohta

7 artiklan c alakohta

 

 

2 artiklan i alakohta

8 artikla

 

 

 

9 artikla

 

 

 

10 artikla

 

 

 

11 artikla

 

 

 

12 artikla

 

4 artiklan 1 ja 2 kohta

4 artiklan 1 ja 2 kohta

13 artikla

 

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 4 kohta

14 artiklan 1 kohdan a alakohta

9 artikla

 

 

14 artiklan 1 kohdan b alakohta

11 artikla

 

 

14 artiklan 2 kohta

 

 

 

15 artikla

18 artikla

 

 

16 artikla

8 artikla

 

 

17 artikla

16 artiklan 2 kohta

 

 

18 artiklan 1 kohta

 

 

 

18 artiklan 2 kohta

19 artiklan b alakohta

 

 

18 artiklan 3 kohta

19 artikla

 

 

19 artikla

20 artikla

 

 

20 artikla

 

 

 

21 artikla

 

 

 

22 artikla

 

 

 

Liite I

Liitteet I ja II

 

 

Liite II

Liitteessä I oleva 3 osa

 

 

Liitteessä III olevan I osan 1–6 kohta

Liitteessä I olevan 4 osan A kohta

 

 

Liitteessä III olevan I osan 7 kohta

 

 

 

Liitteessä III oleva II ja III osa

Liitteessä I olevan 4 osan B kohta

 

 

Liite IV

 

 

 

Liite V

 

 

 

Liite VI

 

 

Liite B

Liitteessä VII oleva I osa

7 artikla

 

 

Liitteessä VII oleva II osa

 

Liite

 

Liitteessä VIII oleva I osa

9 artikla

 

 

Liitteessä VIII oleva II osa

10 artikla

 

 

Liitteessä IX oleva I osa

11 artikla

 

 

Liitteessä IX oleva II osa

12 artikla

 

 

Liitteessä IX oleva III osa

13 artikla

 

 

Liitteessä IX oleva IV osa

14 artikla

 

 

Liite X

Liite V

 

 

Liite XI

Liite IV

 

 

Liite XII

 

 

 


Top