Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0485

Neuvoston asetus (EY) N:o 485/2008, annettu 26 päivänä toukokuuta 2008 , Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista (Kodifioitu toisinto)

OJ L 143, 3.6.2008, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 87 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Kumoaja 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/485/oj

3.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 143/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 485/2008,

annettu 26 päivänä toukokuuta 2008,

Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista ja direktiivin 77/435/ETY kumoamisesta 21 päivänä joulukuuta 1989 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 4045/89 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (3). Mainittu asetus olisi sen vuoksi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (4), 9 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet yhteisön taloudellisten etujen tehokkaan suojan varmistamiseksi ja erityisesti Euroopan maatalouden tukirahastosta, jäljempänä ’maataloustukirahasto’, ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, jäljempänä ’maaseuturahasto’, rahoitettujen toimien tosiasiallisen toteuttamisen ja säännönmukaisuuden tarkastamiseksi, väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi sekä väärinkäytösten tai laiminlyöntien vuoksi menetettyjen varojen takaisin perimiseksi.

(3)

Yritysten, jotka ovat maksunsaajia tai velallisia, kaupallisten asiakirjojen tarkastaminen voi olla erittäin tehokas tapa tarkastaa toimet, jotka kuuluvat maataloustukirahaston rahoitusjärjestelmään. Kyseinen tarkastus täydentää muita jäsenvaltioiden tekemiä tarkastuksia. Lisäksi tämä asetus ei vaikuta kansallisiin, tarkastuksia koskeviin säännöksiin ja määräyksiin, joiden soveltamisala on laajempi kuin tämän asetuksen säännösten.

(4)

Asiakirjat, joiden perusteella tämä tarkastus toteutetaan, tulisi laatia siten, että ne mahdollistavat täydellisen tarkastuksen.

(5)

Tarkastettavat yritykset olisi valittava ottaen huomioon erityisesti niiden toimien laatu, jotka toteutetaan kyseisten yritysten vastuulla sekä yritysten, jotka ovat maksunsaajia tai velallisia, jakautuminen sen taloudellisen merkityksen mukaisesti, joka niillä on osana maataloustukirahaston rahoitusjärjestelmää.

(6)

On lisäksi tarpeen säätää kaupallisten asiakirjojen tarkastamisen vähimmäismäärästä. Määrä olisi määritettävä menetelmällä, jolla vältetään sellaiset merkittävät erot jäsenvaltioiden välillä, jotka aiheutuvat niiden maataloustukirahastoon liittyvien menojen erityisestä rakenteesta. Menetelmä voidaan vahvistaa ottaen vertauskohteeksi niiden yritysten määrä, joilla on tietty taloudellinen merkitys maataloustukirahaston rahoitusjärjestelmässä.

(7)

Olisi määriteltävä tarkastuksista vastuussa olevien henkilöstöön kuuluvien toimivalta sekä yritysten velvoite pitää määritetyn ajan heidän käytössään kaupalliset asiakirjat sekä antaa heille heidän pyytämänsä tiedot. Lisäksi on aiheellista säätää, että kaupalliset asiakirjat voidaan tietyissä tapauksissa ottaa haltuun.

(8)

Ottaen huomioon maatalouskaupan kansainvälisen rakenteen sekä yhteismarkkinoiden toiminnan näkymien perusteella on tarpeen järjestää jäsenvaltioiden välinen yhteistyö. On myös tarpeen laatia yhteisön tasolla keskitetty asiakirjajärjestelmä kolmansiin maihin sijoittautuneista yrityksistä, jotka ovat maksunsaajia tai velallisia.

(9)

Vaikka jäsenvaltioiden tarkastusohjelmien vahvistaminen on ensisijaisesti niiden itsensä vastuulla, on tarpeen, että kyseiset ohjelmat toimitetaan tiedoksi komissiolle, jotta se voi huolehtia valvontaan ja yhteensovittamiseen liittyvistä tehtävistään ja jotta ohjelmat vahvistettaisiin tarkoituksenmukaisten arviointiperusteiden mukaisesti. Tarkastukset voidaan täten keskittää sellaisille aloille tai sellaisiin yrityksiin, joissa vilpillisten menettelyjen riski on suuri.

(10)

On tarpeen, että kullakin jäsenvaltiolla on käytössään erityisyksikkö, joka on vastuussa tämän asetuksen soveltamisen seurannasta sekä tämän asetuksen mukaisesti tehtyjen tarkastusten yhteensovittamisesta. Tämän yksikön henkilöstöön kuuluvat voivat tehdä yrityksissä tarkastuksia tämän asetuksen mukaisesti.

(11)

Yksiköt, jotka tekevät tarkastukset, olisi organisoitava siten, että ne ovat riippumattomia maksua edeltävät tarkastukset tekevästä yksiköstä.

(12)

Tietojen, jotka kerätään osana kaupallisten asiakirjojen tarkastuksia, on kuuluttava salassapitovelvollisuuden piiriin.

(13)

On aiheellista vaihtaa tietoja yhteisön tasolla, jotta tämän asetuksen soveltamisesta saatavat tulokset voidaan hyödyntää tehokkaasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tämä asetus koskee sellaisten yksikköjen, jotka saavat tai suorittavat maksuja, tai niiden edustajien, jäljempänä ’yritykset’, kaupallisten asiakirjojen pohjalta tapahtuvaa niiden toimien todenmukaisuuden ja asianmukaisuuden tarkastamista, jotka välillisesti tai välittömästi kuuluvat maataloustukirahaston rahoitusjärjestelmään.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisön säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (5) vahvistetun yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän alaan kuuluviin toimenpiteisiin. Komissio vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1290/2005 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti luettelon muista toimenpiteistä, joihin tätä asetusta ei sovelleta.

3.   Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’kaupallisilla asiakirjoilla’ kaikkia yrityksen ammatilliseen toimintaan liittyviä kirjoja, rekistereitä, muistiinpanoja ja muita todistuskappaleita, kirjanpitoa, tuotanto- ja laatuasiakirjoja sekä kirjeenvaihtoa, sekä missä tahansa muodossa olevia kaupallisia tietoja, mukaan lukien sähköisessä muodossa olevat tiedot, siinä määrin kuin nämä asiakirjat tai tiedot liittyvät suoraan tai välillisesti 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin;

b)

’kolmannella osapuolella’ kaikkia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka ovat suorassa tai välillisessä yhteydessä maataloustukirahaston rahoitusjärjestelmässä suorittamiin toimiin.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava yritysten kaupallisten asiakirjojen tarkastaminen tarkastettavien toimien laatu huomioon ottaen. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarkastettavien yritysten valinnalla päästään niiden toimenpiteiden mahdollisimman suureen tehokkuuteen, jotka tähtäävät maataloustukirahaston rahoitusjärjestelmässä esiintyvien väärinkäytösten ehkäisemiseen ja havaitsemiseen. Valinnassa otetaan erityisesti huomioon yritysten taloudellinen merkitys kyseessä olevalla alalla sekä muut riskitekijät.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset koskevat kunkin 7 kohdassa tarkoitetun tarkastuskauden aikana sellaista määrää yrityksiä, joka ei voi olla alhaisempi kuin puolet niiden yritysten määrästä, joiden maataloustukirahaston järjestelmään liittyvät tulot tai velat tai näiden summa ovat suuremmat kuin 150 000 euroa sitä maataloustukirahaston varainhoitovuotta, jona kyseessä oleva tarkastuskausi alkaa, edeltävän maataloustukirahaston varainhoitovuoden osalta.

3.   Jäsenvaltiot valitsevat kullekin tarkastuskaudelle vientitukialalla sovellettavan riskianalyysin tulosten mukaisesti tarkastettavat yritykset ja kaikki muut toimenpiteet, joihin sitä voidaan soveltaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niille 1 kohdassa määriteltyjen velvoitteiden soveltamista. Jäsenvaltiot esittävät komissiolle riskianalyysin käyttöä koskevan ehdotuksensa. Tämä ehdotus sisältää kaiken käytettävää menetelmää, tekniikoita, arviointiperusteita ja täytäntöönpanomenetelmää koskevan tiedon. Se esitetään viimeistään sen tarkastuskauden, jolloin sitä sovelletaan, alkamista edeltävän vuoden 1 päivänä joulukuuta. Jäsenvaltiot ottavat huomioon komission ehdotusta koskevat huomautukset, jotka on tehty ehdotuksen vastaanottamista seuraavan kahdeksan viikon aikana.

4.   Mitä tulee toimenpiteisiin, joihin jäsenvaltio ei arvioi riskianalyysin soveltuvan, yritykset, joiden tulojen tai velkojen määrä tai molempien määrä maataloustukirahaston rahoitusjärjestelmän osalta ylittää 350 000 euroa ja joita ei kahden edellisen tarkastuskauden aikana ole valvottu tämän asetuksen mukaisesti, on tarkastettava.

5.   Yritykset, joiden tulojen tai velkojen summa on ollut alhaisempi kuin 40 000 euroa tarkastetaan tämän asetuksen mukaisesti ainoastaan erityisistä syistä, jotka jäsenvaltioiden on ilmoitettava 10 artiklassa tarkoitetussa vuosittaisessa ohjelmassaan tai jotka komissio ilmoittaa tätä ohjelmaa koskevissa muutospyynnöissä.

6.   Tarkoituksenmukaisissa tapauksissa 1 kohdassa säädetyt tarkastukset ulotetaan luonnollisiin tai oikeushenkilöihin, joilla on osuus 1 artiklassa tarkoitetuista yrityksistä, sekä kaikkiin muihin luonnollisiin tai oikeushenkilöihin, jotka saattavat olla merkityksellisiä pyrittäessä 3 artiklassa lueteltuihin tavoitteisiin.

7.   Tarkastuskausi kestää 1 päivästä heinäkuuta seuraavan vuoden 30 päivään kesäkuuta.

Tarkastus koskee edellisellä tarkastusjaksolla päättyvää vähintään kahdentoista kuukauden aikaa; sitä voidaan jatkaa jäsenvaltion päättämän ajan, joka edeltää tai seuraa kahdentoista kuukauden aikaa.

8.   Tämän asetuksen mukaisesti suoritettavat tarkastukset eivät rajoita asetuksen (EY) N:o 1290/2005 36 ja 37 artiklan mukaisesti suoritettuja tarkastuksia.

3 artikla

1.   Keskeisten tarkastettavien tietojen oikeellisuus tutkitaan suorittamalla vertailuja, tarvittaessa mukaan lukien kolmansien kaupalliset asiakirjat, kyseessä olevan riskin tason mukaan ja erityisesti:

a)

vertailuja toimittajien, asiakkaiden, kuljettajien tai muiden kolmansien kaupallisiin asiakirjoihin;

b)

tarvittaessa varastojen määrään ja laatuun kohdistuvia tarkastuksia;

c)

vertailuja sellaisten rahaliikkeiden kirjanpitoon, jotka ovat aiheuttaneet osana maataloustukirahaston rahoitusjärjestelmää toteutettuja toimia tai aiheutuvat niistä, ja

d)

tarkastuksia, jotka liittyvät sellaiseen kirjanpitoon tai rahoitustoimien kirjauksiin, jotka tarkastuksen ajankohtana osoittavat, että maksun suorittavan viranomaisen hallussa sen osoittamiseksi, että avustuksen sen saajalle suorittaminen on ollut perusteltua, olevat asiakirjat ovat asianmukaiset.

2.   Erityisesti silloin, kun yrityksillä on yhteisön tai kansallisten säännösten tai määräysten mukaisesti velvoite pitää erityistä inventaariokirjaa, kyseisen kirjanpidon tarkastaminen käsittää aiheellisissa tapauksissa sen vertailun kaupallisiin asiakirjoihin ja tarvittaessa yrityksen varastoissa oleviin määriin.

3.   Valvontatoimien valinnassa otetaan huomioon täysimääräisesti esitetyn riskin taso.

4 artikla

Yritysten on säilytettävä kaupalliset asiakirjat vähintään kolme vuotta niiden laatimisvuoden lopusta alkaen.

Jäsenvaltiot voivat säätää tai määrätä, että kyseisiä asiakirjoja on säilytettävä kauemmin.

5 artikla

1.   Yrityksestä vastaavien ja kolmansien osapuolten on varmistettava, että tarkastuksista vastuussa olevien edustajille tai tarkastuksen tekemiseen valtuutetuille henkilöille toimitetaan kaikki kaupalliset asiakirjat ja niitä täydentävät tiedot. Sähköisessä muodossa varastoidut tiedot on annettava asianmukaisella teknisellä tuella varustettuna.

2.   Henkilöstö, joka on vastuussa tarkastuksesta tai henkilöt, jotka on valtuutettu tätä varten, voivat toimituttaa itselleen otteita tai jäljennöksiä 1 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista.

3.   Jos tämän asetuksen mukaisesti suoritetun tarkastuksen aikana yrityksessä säilytetyt kaupalliset asiakirjat katsotaan tarkastukseen nähden epäasianmukaisiksi, yritystä pyydetään tulevaisuudessa laatimaan nämä asiakirjat tarkastuksesta vastuussa olevan jäsenvaltion ohjeiden mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseistä alaa koskevissa muissa asetuksissa määriteltyjen velvoitteiden soveltamista.

Jäsenvaltiot vahvistavat päivämäärän, josta lähtien nämä asiakirjat on laadittava.

Jos kaikkia tai osaa tämän asetuksen mukaisesti tarkastuksen kohteena olevista kaupallisista asiakirjoista säilytetään yrityksessä, joka kuuluu samaan kaupalliseen ryhmään, samaan yhtiöön tai samaan yritysliittymään, joilla on yhtenäinen hallinto tarkastettavan yrityksen kanssa ja joka sijaitsee yhteisön alueella tai sen ulkopuolella, tarkastettavan yrityksen on annettava nämä asiakirjat tarkastuksesta vastuussa olevien käyttöön tarkastuksen täytäntöönpanosta vastuussa olevan jäsenvaltion määräämässä paikassa ja määräämänä aikana.

6 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on varmistuttava, että henkilöstöllä, jotka ovat vastuussa tarkastuksista, on oikeus ottaa haltuun tai otatuttaa haltuun kaupalliset asiakirjat. Oikeutta käytetään asiaa koskevien kansallisten määräysten ja säännösten mukaisesti eikä se vaikuta asiakirjojen haltuunottoa koskeviin rikosoikeudellisiin sääntöihin.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarkoituksenmukaiset toimenpiteet rangaistakseen luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka eivät noudata tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita.

7 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on avustettava toisiaan 2 ja 3 artiklassa säädettyjen tarkastusten toteuttamisessa, jos

a)

yritys tai kolmas osapuoli on sijoittautunut johonkin muuhun jäsenvaltioon kuin siihen, jossa kyseessä oleva määrä on maksettu tai olisi pitänyt maksaa ja/tai on otettu vastaan tai olisi pitänyt ottaa vastaan;

b)

yritys tai kolmas osapuoli on sijoittautunut johonkin muuhun jäsenvaltioon kuin siihen, missä tarkastusta varten tarpeelliset asiakirjat ja tiedot ovat.

Komissio voi järjestellä kahden tai useamman jäsenvaltion väliset vastavuoroista avustamista koskevat yhteiset toimet. Tällaiseen järjestelyyn liittyvät säännökset vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1290/2005 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Jos kaksi tai useampi jäsenvaltio liittää 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettavaan ohjelmaan ehdotuksen yhteisestä toimesta, joka edellyttää laajaa keskinäistä avunantoa, komissio voi näiden jäsenvaltioiden osalta pyynnöstä vähentää 2 artiklan 2–5 kohdassa määritettyä tarkastusten vähimmäismäärää enintään 25 prosenttia.

2.   Määrän maksamista ja/tai vastaanottamista koskevaa maataloustukirahaston varainhoitovuotta seuraavien ensimmäisen kolmen kuukauden aikana jäsenvaltioiden on annettava tiedoksi luettelo 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista yrityksistä jokaiselle jäsenvaltiolle, johon sellainen yritys on sijoittautunut. Tämän luettelon on sisällettävä kaikki tarpeelliset yksityiskohdat, joita vastaanottava jäsenvaltio tarvitsee kyseisten yritysten tunnistamiseksi ja tarkastusvelvoitteensa täyttämiseksi. Vastaanottava jäsenvaltio on vastuussa näiden yritysten tarkastamisesta 2 artiklan mukaisesti. Jokaisesta luettelosta toimitetaan komissiolle jäljennös.

Jäsenvaltio, jossa määrän maksaminen tai vastaanottaminen on tapahtunut, voi pyytää jäsenvaltiota, jonne yritys on sijoittautunut, tarkastamaan joitakin kyseisessä luettelossa olevia yrityksiä 2 artiklan mukaisesti määrittelemällä pyynnön tarpeellisuuden ja erityisesti siihen liittyvät riskit.

Pyynnön saava jäsenvaltio ottaa asiaan kuuluvalla tavalla huomioon pyynnön esittäneen jäsenvaltion ilmoittamat yritykseen liittyvät riskit.

Vastaanottava jäsenvaltio antaa pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle tiedon pyynnön perusteella aloitetuista toimista. Jos tässä luettelossa oleva yritys tarkastetaan, tarkastuksen suorittanut vastaanottava jäsenvaltio ilmoittaa pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle tarkastuksen tulokset viimeistään kolme kuukautta tarkastuskauden päättymisen jälkeen.

Tällaisista pyynnöistä on lähetettävä komissiolle yhteenveto neljännesvuosittain kuukauden kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä. Komissio voi vaatia, että sille toimitetaan jäljennös yksittäisestä pyynnöstä.

3.   Maataloustukirahaston maksun suorittamisen käsittävää tilikautta seuraavan kolmen ensimmäisen kuukauden aikana jäsenvaltiot antavat komissiolle tiedoksi luettelon kolmansiin maihin sijoittautuneista yrityksistä, joille kyseessä olevan summan maksaminen tai vastaanottaminen on tapahtunut tai jonka olisi pitänyt tapahtua tässä jäsenvaltiossa.

4.   Jos toisessa jäsenvaltiossa tarvitaan lisätietoja 2 artiklan mukaista yrityksen tarkastusta ja erityisesti 3 artiklan mukaista ristiintarkastusta varten, voidaan esittää asianmukaisesti perusteltuja erityisiä tarkastuspyyntöjä. Tällaisista erityispyynnöistä on lähetettävä komissiolle yhteenveto neljännesvuosittain kuukauden kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä. Komissio voi vaatia, että sille toimitetaan jäljennös yksittäisestä pyynnöstä.

Vastaus tarkastuspyyntöön on annettava kuuden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta ja tarkastuksen tulokset on toimitettava viipymättä pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle ja komissiolle. Tiedot on toimitettava komissiolle neljännesvuosittain kuukauden kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä.

5.   Komissio vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1290/2005 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vähimmäisvaatimukset tämän artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen pyyntöjen sisällölle.

8 artikla

1.   Tässä asetuksessa säädettyihin tarkastuksiin liittyen kerätyt tiedot kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin. Ne voidaan toimittaa tiedoksi ainoastaan niille henkilöille jäsenvaltioissa tai yhteisön toimielimissä, joiden on tehtäviensä vuoksi saatava nämä tiedot.

2.   Mitä tässä artiklassa säädetään, ei rajoita kansallisia oikeudenkäyntiä koskevia säännöksiä tai määräyksiä.

9 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on ennen tarkastuskautta seuraavan tammikuun 1 päivää toimitettava komissiolle tiedoksi yksityiskohtainen kertomus tämän asetuksen soveltamisesta.

Kertomuksessa on selvitettävä mahdollisesti ilmenneet vaikeudet sekä niiden ratkaisemiseksi toteutetut toimenpiteet ja esitettävä tarvittaessa parannusehdotuksia.

2.   Jäsenvaltiot ja komissio vaihtavat säännöllisesti mielipiteitä tämän asetuksen soveltamisesta.

3.   Komissio arvioi vuosittain saavutettua edistystä asetuksen (EY) N:o 1290/2005 43 artiklassa tarkoitetussa rahaston hallintoa koskevassa vuosittaisessa kertomuksessaan.

10 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on laadittava ohjelma seuraavana tarkastuskautena 2 artiklan mukaisesti suoritettavista tarkastuksista.

2.   Jäsenvaltioiden on kunakin vuonna ennen 15 päivää huhtikuuta toimitettava 1 kohdassa tarkoitettu ohjelmansa tiedoksi komissiolle täsmentäen:

a)

tarkastettavien yritysten määrä ja niiden alakohtainen jakautuminen ottaen huomioon kyseessä olevat määrät;

b)

ohjelman laatimisen perusteena olleet arvioperusteet.

3.   Jäsenvaltioiden on pantava vahvistamansa ja komissiolle tiedoksi toimittamansa ohjelmat täytäntöön, ellei komissio ole kahdeksan viikon kuluessa ilmoittanut huomioitaan.

4.   Samaa menettelyä noudatetaan jäsenvaltioiden ohjelmiinsa tekemiin muutoksiin.

5.   Poikkeuksellisissa tapauksissa komissio voi missä tahansa vaiheessa pyytää, että yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa ohjelmaan sisällytettäisiin tietyn laatuiset yritykset.

11 artikla

1.   Kussakin jäsenvaltiossa on annettava erityisyksikön vastuulle tämän asetuksen soveltamisen seuranta ja:

a)

joko kyseisestä yksiköstä suoraan riippuvaisten henkilöstöön kuuluvien tekemien, tässä asetuksessa säädettyjen, tarkastusten toteuttamisen seuranta,

b)

tai muista yksiköistä riippuvaisten henkilöstöön kuuluvien tekemien tarkastusten yhteensovittamisen seuranta.

Jäsenvaltiot voivat myös säätää tai määrätä, että tämän asetuksen mukaisesti tehtävät tarkastukset jaetaan erityisyksikön ja muiden kansallisten yksiköiden kesken, sikäli kuin erityisyksikkö on vastuussa yhteensovittamisesta.

2.   Yksikkö tai yksiköt, jotka ovat vastuussa tämän asetuksen soveltamisesta, on järjesteltävä siten, että ne ovat riippumattomia niistä yksiköistä tai yksiköiden osastoista, jotka ovat vastuussa maksamisesta ja ennen niitä tehtävistä tarkastuksista.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu erityisyksikkö tekee tarpeelliset aloitteet ja toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet tämän asetuksen asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

4.   Erityisyksikkö valvoo lisäksi:

a)

tässä asetuksessa tarkoitetuista tarkastuksista vastaavan kansalliseen henkilöstöön kuuluvien koulutusta, jonka tarkoituksena on antaa heille riittävät tiedot tehtäviensä suorittamiseksi;

b)

tarkastuskertomusten ja kaikkien suoritettuihin tarkastuksiin liittyvien ja tämän asetuksen mukaisesti säädettyjen asiakirjojen hoitoa;

c)

edellä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kertomusten sekä 10 artiklassa tarkoitettujen ohjelmien laatimista ja tiedoksiantamista.

5.   Jäsenvaltion, jota asia koskee, on annettava erityisyksikölle 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi tarpeellinen toimivalta.

Erityisyksikkö koostuu henkilöstöstä, jonka määrä ja koulutus ovat kyseessä olevien tehtävien suorittamisen kannalta tarkoituksenmukaisia.

6.   Tätä artiklaa ei sovelleta, kun 2 artiklan 2–5 kohdan mukaisesti tarkastettavien yritysten vähimmäismäärä on alle kymmenen.

12 artikla

Tässä asetuksessa euroina määritetyt määrät muunnetaan tarvittaessa kansallisiksi valuutoiksi soveltamalla sellaisia Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa julkaistuja vaihtokursseja, jotka ovat voimassa sen vuoden ensimmäisenä työpäivänä, jona tarkastuskausi alkaa.

13 artikla

Tämän asetuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 1290/2005 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

14 artikla

Yhteisön tämän asetuksen mukaisesti rahoittamien erityismenojen tarkastukseen sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1290/2005 36 ja 37 artiklaa.

15 artikla

1.   Komission henkilöstöön kuuluvilla on sovellettavien kansallisten säännösten ja määräysten mukaisesti pääsy kaikkiin osana tätä asetusta suoritettuja tarkastuksia varten tai tällaisten tarkastusten jälkeen laadittuihin asiakirjoihin sekä kerättyihin tietoihin, mukaan lukien atk-järjestelmiin tallennetut tiedot. Kyseiset tiedot esitetään pyynnöstä asianmukaisella teknisellä avulla varustettuna.

2.   Jäsenvaltioiden edustajat suorittavat 2 artiklassa tarkoitetut tarkastukset.

Komission edustajat voivat osallistua näihin tarkastuksiin. He eivät voi itse käyttää kansallisille edustajille annettua tarkastustoimivaltaa. Heillä on kuitenkin oikeus päästä samoihin paikkoihin ja saada samat asiakirjat kuin jäsenvaltioiden edustajat.

3.   Jos tarkastukset suoritetaan 7 artiklassa tarkoitettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, pyynnön esittäneen jäsenvaltion edustajat voivat olla vastaanottaneen jäsenvaltion suostumuksella läsnä vastaanottavassa jäsenvaltiossa suoritetussa tarkastuksessa ja päästä samoihin paikkoihin ja saada samat asiakirjat kuin tämän jäsenvaltion edustajat.

Vastaanottavassa jäsenvaltiossa suoritetussa tutkimuksessa läsnä olevien pyynnön esittäneen jäsenvaltion edustajien on milloin tahansa pystyttävä osoittamaan virallinen asemansa. Kaikissa olosuhteissa tutkimuksen suorittavat vastaanottavan jäsenvaltion edustajat.

4.   Siltä osin kuin kansallisissa rikosoikeudellisissa säädöksissä on säädetty kansallisen lain nojalla erityisesti nimitettyjen virkamiesten suoritettavaksi tietyt toimet, eivät komission virkamiehet eivätkä 3 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltion virkamiehet osallistu näihin toimiin. Joka tapauksessa he eivät osallistu erityisesti kotietsintöihin tai jäsenvaltion kansallisen rikoslainsäädännön nojalla suoritettavaan henkilöiden viralliseen kuulusteluun. Heillä on kuitenkin oikeus käyttää näin saatuja tietoja.

16 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 4045/89, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä I luetelluilla asetuksilla.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

17 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. RUPEL


(1)  Lausunto annettu 19. kesäkuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 388, 30.12.1989, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2154/2002 (EYVL L 328, 5.12.2002, s. 4).

(3)  Katso liite I.

(4)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1437/2007 (EUVL L 322, 7.12.2007, s. 1).

(5)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 293/2008 (EUVL L 90, 2.4.2008, s. 5).


LIITE I

KUMOTTU ASETUS JA SEN MUUTOKSET

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4045/89

(EYVL L 388, 30.12.1989, s. 18).

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 3094/94

(EYVL L 328, 20.12.1994, s. 1).

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 3235/94

(EYVL L 338, 28.12.1994, s. 16).

ainoastaan 1 artiklan 1 kohta

Neuvoston asetus (EY) N:o 2154/2002

(EYVL L 328, 5.12.2002, s. 4).

 


LIITE II

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (ETY) N:o 4045/89

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 3 kohdan johdantokappale ja 1 artiklan 3 kohdan a alakohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 3 kohdan b alakohta

1 artiklan 4 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 5 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

2 artiklan 2 kohdan neljäs alakohta

2 artiklan 4 kohta

2 artiklan 2 kohdan viides alakohta

2 artiklan 5 kohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 6 kohta

2 artiklan 4 kohta

2 artiklan 7 kohta

2 artiklan 5 kohta

2 artiklan 8 kohta

3 artiklan 1 kohdan johdantokappale

3 artiklan 1 kohdan johdantokappale

3 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

3 artiklan 1 kohdan a alakohta

3 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta

3 artiklan 1 kohdan b alakohta

3 artiklan 1 kohdan kolmas luetelmakohta

3 artiklan 1 kohdan c alakohta

3 artiklan 1 kohdan neljäs luetelmakohta

3 artiklan 1 kohdan d alakohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohta

3 artiklan 3 kohta

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta

7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

7 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

7 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

7 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

7 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

7 artiklan 2, 3, 4 ja 5 kohta

7 artiklan 2–5 kohta

8 artikla

8 artikla

9 artiklan 1 kohta

9 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

9 artiklan 2 kohta

9 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

9 artiklan 3 kohta

9 artiklan 2 kohta

9 artiklan 4 kohta

9 artiklan 3 kohta

9 artiklan 5 kohta

10 artiklan 1 kohta

10 artiklan 1 kohta

10 artiklan 2 kohdan johdantokappale

10 artiklan 2 kohdan johdantokappale

10 artikla 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

10 artiklan 2 kohdan a alakohta

10 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta

10 artiklan 2 kohdan b alakohta

10 artiklan 3, 4 ja 5 kohta

10 artiklan 3, 4 ja 5 kohta

11 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

11 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

11 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

11 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

11 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta

11 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

11 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

11 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

11 artiklan 2 ja 3 kohta

11 artiklan 2 ja 3 kohta

11 artiklan 4 kohdan johdantokappale

11 artiklan 4 kohdan johdantokappale

11 artiklan 4 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

11 artiklan 4 kohdan a alakohta

11 artiklan 4 kohdan toinen luetelmakohta

11 artiklan 4 kohdan b alakohta

11 artiklan 4 kohdan kolmas luetelmakohta

11 artiklan 4 kohdan c alakohta

11 artiklan 5 ja 6 kohta

11 artiklan 5 ja 6 kohta

18 artikla

12 artikla

19 artikla

13 artikla

20 artikla

14 artikla

21 artikla

15 artikla

22 artikla

16 artikla

23 artikla

17 artikla

Liite I

Liite II


Top