Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0355

Komission asetus (EY) N:o 355/2008, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2008 , asetuksen (EY) N:o 1239/95 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sähköisten viestimien käytöstä menettelyssä yhteisön kasvilajikevirastossa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 110, 22.4.2008, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/355/oj

22.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 110/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 355/2008,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2008,

asetuksen (EY) N:o 1239/95 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sähköisten viestimien käytöstä menettelyssä yhteisön kasvilajikevirastossa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 (1), ja erityisesti sen 114 artiklan,

on kuullut yhteisön kasvilajikeviraston hallintoneuvostoa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi menettelyssä yhteisön kasvilajikevirastossa 31 päivänä toukokuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1239/95 (2) vahvistettuja sääntöjä olisi yksinkertaistettava etenkin sallimalla sähköisten viestimien käyttö.

(2)

On aiheellista yksinkertaistaa sekä hakemusten, vastalauseiden ja valitusten esittämistä että yhteisön kasvilajikeviraston, jäljempänä ’virasto’, asiakirjojen tiedoksiantoa sallimalla sähköisten menetelmien käyttö. Lisäksi virastolle olisi annettava mahdollisuus myöntää yhteisön kasvinjalostajanoikeuksia koskevia todistuksia sähköisessä muodossa. Myös yhteisön kasvinjalostajanoikeuksia koskevaa tietoa olisi voitava julkaista sähköisesti. Tehokkuuden parantamiseksi olisi sallittava myös menettelyihin liittyvien asiakirjojen sähköinen arkistointi.

(3)

Viraston pääjohtajalle olisi annettava valtuudet päättää kaikista sähköisten viestimien käyttöön ja sähköiseen tallennukseen liittyvistä tarvittavista yksityiskohdista.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1239/95 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat yhteisön kasvinjalostajanoikeuksia käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1239/95 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Osoitteissa on oltava kaikki asiaankuuluva hallinnollinen tieto, mukaan lukien sen valtion nimi, jossa menettelyn osapuolella on koti- tai toimipaikka, tai jossa liikeyrityksen kotipaikka sijaitsee. Jokaista menettelyn osapuolta kohden on asianmukaista ilmoittaa ainoastaan yksi osoite; jos osoitteita ilmoitetaan useampia, ainoastaan ensiksi mainittu osoite otetaan huomioon, jollei menettelyn asianomainen nimeä yhtä osoitteista tiedoksianto-osoitteekseen.

Viraston pääjohtaja päättää osoitteeseen liittyvistä yksityiskohdista sekä muihin tiedonsiirtoyhteyksiin liittyvistä asiaankuuluvista yksityiskohdista.”

2)

Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Hakemus yhteisön kasvinjalostajanoikeuden saamiseksi jätetään virastoon tai perusasetuksen 30 artiklan 4 kohdan mukaisiin kansallisiin toimielimiin tai perustettuihin yksiköihin.

Virastoon jätettävä hakemus voidaan tehdä paperimuodossa tai sähköisesti. Kansallisiin toimielimiin tai yksiköihin hakemus on jätettävä paperimuodossa kahtena kappaleena.”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Virasto asettaa maksutta saataville seuraavat lomakkeet:

a)

hakemuslomake ja tekninen kyselylomake yhteisön kasvinjalostajanoikeutta koskevan hakemuksen tekemiseksi;

b)

lomake, jolla toimitetaan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja jossa ilmoitetaan seuraamuksista, jollei hakija toimita tietoja.

4.   Hakijan on täytettävä ja allekirjoitettava 3 kohdassa mainitut lomakkeet. Jos hakemus jätetään sähköisesti, sen allekirjoittamisen osalta on noudatettava 57 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa.”

3)

Korvataan 28 artikla seuraavasti:

”28 artikla

Ehdotus lajikenimeksi

Hakijan ehdotus lajikenimeksi on allekirjoitettava ja jätettävä virastoon tai jätettävä kahtena kappaleena, jos nimiehdotukseen liittyy yhteisön kasvinjalostajanoikeutta koskeva hakemus, joka on jätetty perusasetuksen 30 artiklan 4 kohdan mukaiseen kansalliseen toimielimeen tai perustettuun yksikköön.

Viraston on pidettävä maksutta saatavilla lomakkeita lajikenimen ehdotuksia varten.

Jos lajikenimen ehdotus jätetään sähköisesti, sen allekirjoittamisen osalta on noudatettava 57 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa.”

4)

Poistetaan 36 artiklan 1 kohdan viimeinen virke ja lisätään 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jos lajikenimen muuttamista koskeva ehdotus jätetään sähköisesti, sen allekirjoittamisen osalta on noudatettava 57 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa.”

5)

Korvataan 52 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kolmen kuukauden kuluttua suullisen menettelyn päättymisestä on päätös valituksesta toimitettava kirjallisena millä tahansa 64 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista menetelmistä valitusmenettelyn osapuolille.”

6)

Korvataan 53 artiklan 2 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Kirjallinen päätös toimitetaan jälkikäteen menettelyn osapuolille 64 artiklan mukaisesti.”

7)

Korvataan 54 artiklan 3 kohdassa ilmaus ”kaksoiskappaleen” ilmauksella ”jäljennöksen”.

8)

Korvataan 57 ja 58 artikla seuraavasti:

”57 artikla

Menettelyn osapuolten toimittamat asiakirjat

1.   Menettelyn osapuolten on toimitettava kaikki asiakirjat joko postitse, henkilökohtaisesti tai sähköisesti.

Viraston pääjohtaja päättää sähköiseen lähettämiseen liittyvistä yksityiskohdista.

2.   Menettelyn osapuolten toimittamien asiakirjojen vastaanottopäivänä pidetään päivää, jona asiakirja tosiasiassa vastaanotetaan viraston tiloissa tai jona sähköisesti toimitettu asiakirja vastaanotetaan sähköisesti virastossa.

3.   Lukuun ottamatta liitteenä olevia asiakirjoja menettelyn osapuolten toimittamien kaikkien asiakirjojen on oltava heidän tai heidän edustajiensa allekirjoittamia.

Jos asiakirja toimitetaan virastolle sähköisesti, siinä on oltava sähköinen allekirjoitus.

4.   Jollei asiakirjaa ole asianmukaisesti allekirjoitettu, jos vastaanotettu asiakirja on epätäydellinen tai lukukelvoton tai jos virasto epäilee asiakirjan paikkansapitävyyttä, viraston on ilmoitettava asiasta lähettäjälle ja pyydettävä häntä toimittamaan 3 kohdan mukaisesti allekirjoitettu alkuperäinen asiakirja taikka jäljennös alkuperäisestä asiakirjasta yhden kuukauden määräajan kuluessa.

Jos pyyntöä noudatetaan asetetussa määräajassa, allekirjoitetun asiakirjan tai uudelleenlähetetyn asiakirjan vastaanottopäiväksi katsotaan ensimmäisen asiakirjan vastaanottopäivä. Jos pyyntöä ei noudateta asetetussa määräajassa, ei asiakirjaa katsota vastaanotetuksi.

5.   Tällaisesta asiakirjasta on ilmoitettava menettelyn toisille osapuolille ja kyseiselle tutkintavirastolle, ja asiakirjoista, jotka koskevat kahta tai useampaa yhteisön kasvinjalostajanoikeutta tai käyttölupaa koskevaa hakemusta, on toimitettava riittävän monta jäljennöstä. Puuttuvat jäljennökset hankitaan menettelyn osapuolen kustannuksella.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta sähköisesti toimitettuihin asiakirjoihin.

58 artikla

Kirjalliset todisteet

1.   Menettelyn osapuolet voivat toimittaa muita kuin viraston lopullisia ratkaisuja tai päätöksiä koskevia todisteita tai muita kirjallisia todisteita lähettämällä niistä oikeaksi todistamattoman jäljennöksen.

2.   Jos virasto epäilee 1 kohdassa tarkoitettujen todisteiden todenmukaisuutta, se voi vaatia alkuperäiskappaleen tai oikeaksi todistetun jäljennöksen lähettämistä.”

9)

Korvataan 64 artikla seuraavasti:

”64 artikla

Yleiset säännökset tiedoksiantamisesta

1.   Menettelyssä virastossa jokaisen viraston menettelyn osapuolelle tiedoksiantaman asiakirjan on oltava alkuperäinen asiakirja, sen oikeaksi todistamaton jäljennös tai tietokonetuloste. Muiden menettelyn osapuolten toimittamat asiakirjat voidaan antaa tiedoksi oikeaksi todistamattomina jäljennöksinä.

2.   Jos yksi tai useampi menettelyn osapuoli on nimennyt edustajan, tälle on toimitettava tiedoksianto 1 kohdan mukaisesti.

3.   Tiedoksianto on tehtävä:

a)

postitse 65 artiklan mukaisesti;

b)

henkilökohtaisesti suoraan asianomaiselle 66 artiklan mukaisesti;

c)

julkisella kuulutuksella 67 artiklan mukaisesti; tai

d)

sähköisesti tai muilla teknisillä menetelmillä tämän kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

Viraston pääjohtaja päättää yksityiskohdista, jotka liittyvät tiedoksiantoon sähköisin menetelmin.

4.   Asiakirjat tai niiden jäljennökset, jotka sisältävät toimia, joiden tiedoksiannosta on säädetty perusasetuksen 79 artiklassa, on annettava tiedoksi postitse saantitodistuksella varustetulla kirjatulla kirjeellä; ne voidaan antaa tiedoksi myös viraston pääjohtajan päättämillä sähköisillä menetelmillä.”

10)

Poistetaan 65 artiklan 1 kohta.

11)

Korvataan 67 artiklassa ilmaisu ”65 artiklan 1 kohdan” ilmaisulla ”64 artiklan 4 kohdan”.

12)

Korvataan 71 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos määräaika päättyy sellaisena päivänä, jona jäsenvaltion tai jäsenvaltion ja viraston välinen postinjakelu on yleisesti keskeytyneenä tai siinä on häiriöitä, määräaikaa pidennetään ensimmäiseen keskeytyksen tai häiriön päättymisen jälkeiseen päivään niiden menettelyn osapuolten osalta, joilla on kotipaikka, toimipaikka tai liikeyritys kyseisessä jäsenvaltiossa tai joiden nimeämän edustajan toimipaikka on siinä valtiossa. Jos kyseinen jäsenvaltio on viraston sijaintivaltio, tätä säännöstä sovelletaan menettelyn kaikkiin osapuoliin. Viraston pääjohtajan on todettava ja annettava tiedoksi keskeytyksen tai häiriön kesto.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan sähköisesti toimitettuihin asiakirjoihin soveltuvin osin tapauksissa, joissa viraston sähköiset viestintäyhteydet katkeavat.”

13)

Lisätään 78 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Viraston pääjohtaja päättää rekistereiden muodon. Rekistereitä voidaan ylläpitää sähköisinä tietokantoina.”

14)

Korvataan 79 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Yhteisön kasvinjalostajanoikeuden jokainen siirto on merkittävä yhteisön kasvinjalostajanoikeusrekisteriin sen jälkeen, kun on esitetty riittävät kirjalliset todisteet siirtokirjasta tai siirron todentavista virallisista asiakirjoista tai otteet tällaisista asiakirjoista, jotka riittävät todistamaan tapahtuneen siirron. Viraston on säilytettävä jäljennös näistä kirjallisista todisteista arkistossaan.

Viraston pääjohtaja päättää, missä muodossa ja millä edellytyksillä nämä kirjalliset todisteet säilytetään viraston arkistoissa.”

15)

Korvataan 83 artikla seuraavasti:

”83 artikla

Asiakirjojen säilyttäminen

1.   Menettelyyn liittyvät asiakirjat joko alkuperäisinä tai jäljennöksinä on säilytettävä menettelylle annetun numeron mukaan arkistoituina, lukuun ottamatta asiakirjoja, jotka koskevat valituslautakunnan jäsenten tai viraston tai asianomaisen tutkintaviraston henkilöstön jääväämistä tai vastalauseita heitä vastaan ja jotka on säilytettävä erillään.

2.   Viraston on säilytettävä yksi arkistojäljennös (”arkistokappale”) 1 kohdassa tarkoitetuista menettelyyn liittyvistä asiakirjoista, ja tämän jäljennöksen katsotaan olevan oikea ja täydellinen jäljennös asiakirjoista. Tutkintavirasto voi säilyttää yhden jäljennöksen menettelyihin liittyvistä asiakirjoista (”tutkimuskappale”), mutta sen on oltava valmis luovuttamaan sellaiset alkuperäiset asiakirjat, joita virastolla ei ole käytettävissään.

3.   Menettelyn osapuolten arkistoimat alkuperäiset asiakirjat, jotka ovat sähköisesti toimitettujen asiakirjojen pohjana, voidaan hävittää tietyn ajan kuluttua siitä, kun virasto on ne vastaanottanut.

4.   Viraston pääjohtaja päättää tarkemmin, missä muodossa arkistoidut asiakirjat on säilytettävä ja kuinka kauan niitä on säilytettävä sekä 3 kohdassa tarkoitetun ajanjakson.”

16)

Lisätään 87 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Viraston pääjohtaja päättää virallisen lehden julkaisemistavasta.”

17)

Muutetaan 91 artikla seuraavasti:

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Perusasetuksen 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen tarkastaminen tapahtuu viraston arkistoimista asiakirjoista yksinomaan tätä tarkoitusta varten otettuja jäljennöksiä käyttäen.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 15/2008 (EUVL L 8, 11.1.2008, s. 2).

(2)  EYVL L 121, 1.6.1995, s. 37. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1002/2005 (EUVL L 170, 1.7.2005, s. 7).


Top