EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0112

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/112/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008 , neuvoston direktiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008 (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 345, 23.12.2008, p. 68–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 152 - 158

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/112/oj

23.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/68


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/112/EY,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2008,

neuvoston direktiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan ja 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2)

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetussa asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 (3) säädetään aineiden ja seosten luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistamisesta yhteisössä. Kyseisellä asetuksella korvataan vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annettu neuvoston direktiivi 67/548/ETY (4) sekä vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY (5).

(2)

Asetus (EY) N:o 1272/2008 perustuu direktiiveistä 67/548/ETY ja 1999/45/EY saatuihin kokemuksiin, ja siihen on sisällytetty kansainvälisellä tasolla Yhdistyneiden Kansakuntien puitteissa hyväksytyn maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS) mukaiset aineiden ja seosten luokitus- ja merkintäkriteerit.

(3)

Tietyt direktiiveissä 67/548/ETY ja 1999/45/EY vahvistetut luokitusta ja merkintöjä koskevat säännökset ovat perustana sovellettaessa muuta yhteisön lainsäädäntöä; tällaisia säädöksiä ovat muun muassa kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi 76/768/ETY (6), lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1988 annettu neuvoston direktiivi 88/378/ETY (7), orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 11 päivänä maaliskuuta 1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/13/EY (8), romuajoneuvoista 18 päivänä syyskuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY (9), sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 27 päivänä tammikuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/96/EY (10) sekä orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY (11).

(4)

GHS-kriteerien sisällyttäminen yhteisön lainsäädäntöön johtaa siihen, että otetaan käyttöön vaaraluokkia ja -kategorioita, jotka vastaavat vain osittain direktiiveissä 67/548/ETY ja 1999/45/EY säädettyjä luokitus- ja merkintäjärjestelyjä. Tarkasteltaessa vaikutuksia, joita siirtyminen vanhasta luokitus- ja merkintäjärjestelmästä uuteen mahdollisesti aiheuttaa, on päätelty, että mukauttamalla direktiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 2000/53/EY ja 2002/96/EY viittaukset luokituskriteereihin asetuksella (EY) N:o 1272/2008 käyttöön otettuun uuteen järjestelmään kyseisten säädösten soveltamisalan pitäisi säilyä muuttumattomana.

(5)

Lisäksi on tarpeen mukauttaa direktiivi 76/768/ETY, jotta otetaan huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (12) hyväksyminen.

(6)

On tarkoituksenmukaista saattaa direktiivi 1999/13/EY direktiivin 67/548/ETY mukaiseksi korvaamalla vaaralauseke R40 kahdella uudella vaaralausekkeella R40 ja R68, jotta varmistetaan asianmukainen siirtyminen asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 säädettyjen vaaralausekkeiden käyttöön.

(7)

Siirtyminen pois direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY sisältämien luokituskriteerien käytöstä olisi saatettava päätökseen 1 päivään kesäkuuta 2015 mennessä. Kosmetiikan, lelujen, maalien, lakkojen, ajoneuvojen korjausmaalaustuotteiden, ajoneuvojen ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajat ovat asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 tarkoitettuja valmistajia, maahantuojia tai jatkokäyttäjiä samoin kuin toimijat, joiden toimintaan sovelletaan direktiiviä 1999/13/EY. Kaikkien näiden olisi voitava laatia tämän direktiivin mukainen siirtymästrategia samanlaisissa aikarajoissa kuin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 nojalla.

(8)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (13) 34 kohdan mukaan jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan direktiivien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaistava ne.

(9)

Sen vuoksi direktiivit 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY, 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY olisi muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiiviin 76/768/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 76/768/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan sana ”valmiste” tai ”valmisteet” asetuksen (EY) N:o 1907/2006, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 2006, 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä eri taivutusmuodoissaan sanalla ”seos” tai ”seokset” eri taivutusmuodoissaan kaikkialla direktiivin tekstissä.

2)

Korvataan 4 a artiklan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

ainesosien tai ainesosien yhdistelmien testaaminen eläinkokein alueellaan tässä direktiivissä säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi viimeistään ajankohtana, jona tällaiset kokeet on korvattava yhdellä tai useammalla testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla 30 päivänä toukokuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 440/2008 (14), tai tämän direktiivin liitteessä IX esitetyllä validoidulla vaihtoehtoisella menetelmällä.

3)

Korvataan 4 b artikla seuraavasti 1 päivästä joulukuuta 2010:

”4 b artikla

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (15) liitteessä VI olevassa 3 osassa kategorioihin 1A, 1B ja 2 kuuluviksi luokiteltujen syöpää aiheuttavien, sukusolujen perimää vaurioittavien ja lisääntymiselle vaarallisten aineiden käyttö kosmeettisissa valmisteissa on kielletty. Tätä varten komissio hyväksyy tarvittavat toimenpiteet 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti. Kategoriaan 2 kuuluvaksi luokiteltua ainetta voidaan käyttää kosmeettisissa valmisteissa, jos kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea on arvioinut sen ja todennut sen soveltuvan käytettäväksi kosmeettisissa valmisteissa.

4)

Korvataan 7 a artiklan 1 kohdan h alakohdan toisen alakohdan viimeinen virke 1 päivästä joulukuuta 2010 seuraavasti:

”Edellä a alakohdassa tarkoitetut julkisesti saataville asetettavat määrälliset tiedot annetaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I olevien minkä tahansa seuraavien vaaraluokkien tai -kategorioiden kriteerit täyttävistä aineista:

a)

vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10, 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A–F;

b)

vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

c)

vaaraluokka 4.1;

d)

vaaraluokka 5.1.”

5)

Korvataan liitteen IX ensimmäinen virke seuraavasti:

”Tässä liitteessä luetellaan Yhteisen tutkimuskeskuksen Euroopan vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien keskuksen (ECVAM) validoimat vaihtoehtoiset menetelmät, jotka ovat käytettävissä tämän direktiivin vaatimusten täyttämiseksi ja joita ei mainita komission asetuksessa (EY) N:o 440/2008.”

2 artikla

Direktiiviin 88/378/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 88/378/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan sana ”valmiste” tai ”valmisteet” asetuksen (EY) N:o 1907/2006, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 2006, 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä eri taivutusmuodoissaan sanalla ”seos” tai ”seokset” eri taivutusmuodoissaan kaikkialla direktiivin tekstissä.

2)

Korvataan liitteessä II olevan II osan 2 jakson b kohta seuraavasti 1 päivästä joulukuuta 2010:

”b)

Lelut eivät saa sisältää sellaisenaan aineita tai seoksia, jotka voivat muuttua syttyviksi menettäessään haihtuvia syttymättömiä aineosia, jos kyseiset lelut sisältävät niiden toiminnan kannalta välttämättömistä syistä – erityisesti kemiallisiin kokeisiin, pienoismallien rakentamiseen, muovin muotoiluun tai keramiikan valamiseen, emalointiin, valokuvaukseen tai muuhun vastaavaan toimintaan tarkoitetut materiaalit ja välineet – sellaisia seoksia, jotka ovat direktiivin 67/548/ETY määritelmän mukaan vaarallisia tai jotka täyttävät kriteerit, jotka liittyvät johonkin seuraavista aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (16) liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai -kategorioista:

i)

vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10, 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A–F;

ii)

vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

iii)

vaaraluokka 4.1;

iv)

vaaraluokka 5.1.

3)

Korvataan liitteessä II olevan II osan 2 jakson b kohta seuraavasti 1 päivästä kesäkuuta 2015:

”b)

Lelut eivät saa sisältää sellaisenaan aineita tai seoksia, jotka voivat muuttua syttyviksi menettäessään haihtuvia syttymättömiä aineosia, jos kyseiset lelut sisältävät niiden toiminnan kannalta välttämättömistä syistä – erityisesti kemiallisiin kokeisiin, pienoismallien rakentamiseen, muovin muotoiluun tai keramiikan valamiseen, emalointiin, valokuvaukseen tai muuhun vastaavaan toimintaan tarkoitetut materiaalit ja välineet – sellaisia aineita tai seoksia, jotka täyttävät kriteerit, jotka liittyvät johonkin seuraavista aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (17) liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai kategorioista:

i)

vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10, 2.12; vaaraluokka 2.13 kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A–F;

ii)

vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen, vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

iii)

vaaraluokka 4.1;

iv)

vaaraluokka 5.1.

4)

Korvataan liitteessä II olevan II osan 3 jakson 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti 1 päivästä joulukuuta 2010:

”3.

Lelut eivät saa sisältää seoksia, jotka ovat vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY (18) määritelmän mukaan vaarallisia, eivätkä aineita, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I olevien minkä tahansa seuraavien vaaraluokkien tai -kategorioiden kriteerit:

a)

vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10, 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A–F;

b)

vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

c)

vaaraluokka 4.1;

d)

vaaraluokka 5.1,

sellaisia määriä, että ne saattavat vaarantaa leluja käyttävien lasten terveyden. Tällaisten aineiden tai seosten sisällyttäminen leluun on ankarasti kiellettyä aina, kun ainetta tai seosta on lelua käytettäessä tarkoitus käyttää sellaisenaan.

5)

Korvataan liitteessä II olevan II osan 3 jakson 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti 1 päivästä kesäkuuta 2015:

”3.

Lelut eivät saa sisältää aineita tai seoksia, jotka täyttävät kriteerit, jotka liittyvät johonkin seuraavista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai -kategorioista:

a)

vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10, 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A–F;

b)

vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

c)

vaaraluokka 4.1;

d)

vaaraluokka 5.1,

sellaisia määriä, että ne saattavat vaarantaa leluja käyttävien lasten terveyden. Aineiden tai seosten sisällyttäminen leluun on ankarasti kiellettyä aina, kun ainetta tai seosta on lelua käytettäessä tarkoitus käyttää sellaisenaan.”

6)

Korvataan liitteessä IV olevan 4 jakson otsikko ja a kohta seuraavasti 1 päivästä joulukuuta 2010:

”4.   Lelut, jotka niiden luonteesta johtuen sisältävät vaarallisia aineita tai seoksia. Kemialliset lelut

a)

Sellaisten lelujen käyttöohjeissa, jotka sisältävät luonteestaan johtuen vaarallisia seoksia tai aineita, jotka täyttävät kriteerit, jotka liittyvät johonkin seuraavista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai -kategorioista:

i)

vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10, 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A–F;

ii)

vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

iii)

vaaraluokka 4.1;

iv)

vaaraluokka 5.1,

on oltava varoitus kyseisten aineiden tai seosten vaarallisuudesta ja maininta varotoimenpiteistä, jotka on selkeästi eriteltävä lelutyyppien mukaan, niihin liittyvien vaarojen välttämiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1272/2008 säännösten soveltamista. Käyttöohjeissa on myös annettava ensiapuohjeet tällaisen lelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvan vakavan onnettomuuden varalta. Ohjeissa on myös mainittava, että lelu on pidettävä poissa hyvin pienten lasten ulottuvilta.”

7)

Korvataan liitteessä IV olevan 4 jakson otsikko ja a kohta seuraavasti 1 päivästä kesäkuuta 2015:

”4.   Lelut, jotka niiden luonteesta johtuen sisältävät vaarallisia aineita tai seoksia. Kemialliset lelut

a)

Sellaisten lelujen käyttöohjeissa, jotka sisältävät aineita tai seoksia, jotka täyttävät kriteerit, jotka liittyvät johonkin seuraavista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai -kategorioista:

i)

vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10, 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A–F;

ii)

vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

iii)

vaaraluokka 4.1;

iv)

vaaraluokka 5.1,

on oltava varoitus kyseisten aineiden tai seosten vaarallisuudesta ja maininta varotoimenpiteistä, jotka on selkeästi eriteltävä lelutyyppien mukaan, niihin liittyvien vaarojen välttämiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1272/2008 säännösten soveltamista. Käyttöohjeissa on myös annettava ensiapuohjeet tällaisen lelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvan vakavan onnettomuuden varalta. Ohjeissa on myös mainittava, että lelu on pidettävä poissa hyvin pienten lasten ulottuvilta.”

3 artikla

Direktiiviin 1999/13/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 1999/13/EY seuraavasti:

1)

Korvataan sana ”valmiste” tai ”valmisteet” asetuksen (EY) N:o 1907/2006, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 2006, 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä eri taivutusmuodoissaan sanalla ”seos” tai ”seokset” eri taivutusmuodoissaan kaikkialla direktiivin tekstissä.

2)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 6 kohta seuraavasti 1 päivästä joulukuuta 2010:

”6.   Aineet ja seokset, jotka sisältämiensä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vuoksi on aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (19) mukaisesti luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi ja joille on osoitettu tai joissa on oltava vaaralauseke H340, H350, H350i, H360D tai H360F tai vaaralauseke R45, R46, R49, R60 tai R61, on korvattava niin pitkälle kuin mahdollista ja 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ohjeet huomioon ottaen vähemmän haitallisilla aineilla tai seoksilla mahdollisimman pian.

b)

korvataan 6 kohta seuraavasti 1 päivästä kesäkuuta 2015:

”6.   Aineet ja seokset, jotka sisältämiensä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vuoksi on aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (20) mukaisesti luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi ja joille on osoitettu tai joissa on oltava vaaralauseke H340, H350, H350i, H360D tai H360F, on korvattava niin pitkälle kuin mahdollista ja 7 artiklan 1 kohdassa mainitut ohjeet huomioon ottaen vähemmän haitallisilla aineilla tai seoksilla mahdollisimman pian.

c)

muutetaan 8 kohta seuraavasti:

i)

korvataan ilmaisu ”vaaralausekkeella R40” ilmaisulla ”vaaralausekkeella R40 tai R68”;

ii)

korvataan ilmaisu ”merkintää R40” ilmaisulla ”merkintää R40 tai R68”;

iii)

korvataan ilmaisu ”vaaralausekkeella R40 tai R68” ilmauksella ”vaaralausekkeella H341 tai H351”1 päivästä kesäkuuta 2015;

iv)

korvataan ilmaisu ”merkintää R40 tai R68” ilmauksella ”vaaralauseketta H341 tai H351”1 päivästä kesäkuuta 2015;

d)

(muutos ei koske suomenkielistä toisintoa);

e)

muutetaan 13 kohta seuraavasti:

i)

korvataan ilmaisu ”merkintää R40, R60 tai R61” ilmaisulla ”vaaralauseketta R40, R68, R60 tai R61”;

ii)

korvataan ilmaisu ”vaaralauseketta R40, R68, R60 tai R61” ilmauksella ”vaaralauseketta H341, H351, H360F tai H360D”1 päivästä kesäkuuta 2015.

4 artikla

Direktiiviin 2000/53/EY muuttaminen

Korvataan direktiivin 2000/53/EY 2 artiklan 11 kohta seuraavasti 1 päivästä joulukuuta 2010:

”11.

’vaarallisella aineella’ mitä tahansa ainetta, joka täyttää kriteerit, jotka liittyvät johonkin seuraavista aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (21) liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai -kategorioista;

a)

vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10, 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A–F;

b)

vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

c)

vaaraluokka 4.1;

d)

vaaraluokka 5.1.

5 artikla

Direktiiviin 2002/96/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2002/96/EY seuraavasti:

1)

Korvataan sana ”valmiste” tai ”valmisteet” asetuksen (EY) N:o 1907/2006, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 2006, 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä eri taivutusmuodoissaan sanalla ”seos” tai ”seokset” eri taivutusmuodoissaan kaikkialla direktiivin tekstissä.

2)

Korvataan 3 artiklan l kohta seuraavasti 1 päivästä joulukuuta 2010:

”l)

’vaarallisella aineella tai seoksella’ kaikkia seoksia, joita on pidettävä vaarallisina vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY (22) mukaan, tai mitä tahansa aineita, jotka täyttävät kriteerit, jotka liittyvät johonkin seuraavista aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (23) liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai -kategorioista:

i)

vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10, 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A–F;

ii)

vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

iii)

vaaraluokka 4.1;

iv)

vaaraluokka 5.1.

3)

Korvataan 3 artiklan l kohta seuraavasti 1 päivästä kesäkuuta 2015:

”l)

’vaarallisella aineella tai seoksella’ kaikkia aineita ja seoksia, jotka täyttävät kriteerit, jotka liittyvät johonkin seuraavista aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (24) liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai-kategorioista:

i)

vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10, 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A–F;

ii)

vaaraluokat 3.1–3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10;

iii)

vaaraluokka 4.1;

iv)

vaaraluokka 5.1;

4)

Korvataan liitteessä II olevan 1 jakson kolmastoista luetelmakohta seuraavasti:

”—

asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan mukaisia tulenkestäviä keraamisia kuituja sisältävät komponentit,”.

6 artikla

Direktiiviin 2004/42/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivin 2004/42/EY 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 3 kohdassa sana ”valmisteilla” sanalla ”seoksilla”;

b)

korvataan 8 kohdassa sana ”valmistetta” sanalla ”seosta”.

7 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2010. Niiden on toimitettava komissiolle viipymättä nämä säännökset kirjallisina.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä kesäkuuta 2010.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän direktiivin soveltamisalalla antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä joulukuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. LE MAIRE


(1)  EUVL C 120, 16.5.2008, s. 50.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 3. syyskuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 28. marraskuuta 2008.

(3)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(4)  EYVL 196, 16.8.1967, s. 1.

(5)  EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1.

(6)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169.

(7)  EYVL L 187, 16.7.1988, s. 1.

(8)  EYVL L 85, 29.3.1999, s. 1.

(9)  EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34.

(10)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 24.

(11)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 87.

(12)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1, oikaisu EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3.

(13)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

(14)  EUVL L 142, 31.5.2008, s. 1.”

(15)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.”

(16)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.”

(17)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.”

(18)  EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1.”

(19)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.”;

(20)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.”;

(21)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.”

(22)  EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1.

(23)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.”

(24)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.”


Top