Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0073

Neuvoston direktiivi 2008/73/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008 , tietojen kirjaamiseen ja julkaisemiseen eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla sovellettavien menettelyjen yksinkertaistamisesta ja direktiivien 64/432/ETY, 77/504/ETY, 88/407/ETY, 88/661/ETY, 89/361/ETY, 89/556/ETY, 90/426/ETY, 90/427/ETY, 90/428/ETY, 90/429/ETY, 90/539/ETY, 91/68/ETY, 91/496/ETY, 92/35/ETY, 92/65/ETY, 92/66/ETY, 92/119/ETY, 94/28/EY ja 2000/75/EY, päätöksen 2000/258/EY sekä direktiivien 2001/89/EY, 2002/60/EY ja 2005/94/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 219, 14.8.2008, p. 40–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 286 - 300

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/73/oj

14.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/40


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/73/EY,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008,

tietojen kirjaamiseen ja julkaisemiseen eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla sovellettavien menettelyjen yksinkertaistamisesta ja direktiivien 64/432/ETY, 77/504/ETY, 88/407/ETY, 88/661/ETY, 89/361/ETY, 89/556/ETY, 90/426/ETY, 90/427/ETY, 90/428/ETY, 90/429/ETY, 90/539/ETY, 91/68/ETY, 91/496/ETY, 92/35/ETY, 92/65/ETY, 92/66/ETY, 92/119/ETY, 94/28/EY ja 2000/75/EY, päätöksen 2000/258/EY sekä direktiivien 2001/89/EY, 2002/60/EY ja 2005/94/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön eläinlääkintäalan lainsäädännössä säädetään, että naudan-, sian-, vuohen- ja lampaansukuisten eläinten keräyskeskusten sekä hevosten keräilykeskusten, kyseisten eläinten välittäjien, siipikarjantuotantolaitosten, keinosiemennysasemien tai siemennesteen varastointiasemien ja alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmien ja tiettyjen elinten, laitosten ja keskusten, jäljempänä ’eläinterveydenhuollon laitokset’, on täytettävä tietyt edellytykset ja jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ne virallisesti tiettyjen eläinten ja niistä saatavien tuotteiden yhteisön sisäistä kauppaa varten, erityisesti eläingeneettisen materiaalin, kuten siementen, munasolujen ja alkioiden osalta.

(2)

Yhteisön lainsäädäntöön sisältyy näiden eläinterveydenhuollon laitosten rekisteröintiä, tietojen kirjaamista, päivittämistä, siirtoa ja julkaisemista koskevia erilaisia menettelyjä. Menettelyissä olevien erojen vuoksi tietojen kirjaaminen ja päivittäminen on kuitenkin monimutkaista ja toimivaltaisten valvontaviranomaisten ja alan toimijoiden on hyvin vaikea käyttää näitä luetteloja.

(3)

Menettelyt olisi sen vuoksi yhdenmukaistettava ja viidelle menettelyjen keskeiselle osalle eli tietojen rekisteröinnille, kirjaamiselle, päivittämiselle, siirrolle ja luettelojen julkaisemiselle olisi vahvistettava yhdenmukaiset ja yhtenäiset säännöt.

(4)

Lisäksi luettelojen laatimista koskeva vastuu olisi oltava jäsenvaltioilla, eikä komissiolla, koska jäsenvaltioiden tehtävänä on valvoa, että eläinterveydenhuollon laitokset täyttävät kirjaamista koskevat edellytykset.

(5)

Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi laadittava kyseisiä eläinterveydenhuollon laitoksia koskevat luettelot, päivitettävä ne ja toimitettava muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville. Jotta kyseisiä luetteloita koskevat mallit ja yksinkertainen pääsy yhteisön päivitettyihin luetteloihin voidaan yhdenmukaistaa, on tarpeen vahvistaa yhteiset perusteet komiteamenettelyä noudattaen.

(6)

Yhteisön sääntöjen selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi uutta menettelyä olisi sovellettava myös kotieläinjalostuksen alalla, erityisesti jalostusyhdistyksiin, jotka on hyväksytty pitämään tai laatimaan kantakirjoja jäsenvaltioissa sekä tietoihin, joita jäsenvaltioiden on toimitettava hevoskilpailuista kilpailuihin tarkoitettujen hevoseläinten kaupasta ja kilpailuihin osallistumisen edellytyksistä 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/428/ETY (1) mukaisesti.

(7)

Yhteisön sisäiseen kauppaan sovellettavien sääntöjen tapaan siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kauppaa säännellään niin, että eläinten terveyttä koskevien riskien minimoimiseksi kolmannessa maassa sijaitsevien eläinterveydenhuollon alkuperälaitosten on täytettävä tietyt edellytykset. Tällaisen geneettisen materiaalin tuonti yhteisöön olisi vastaavasti sallittava niiltä keinosiemennysasemilta tai siemennesteen varastointiasemilta ja alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmiltä, jotka kyseisen kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset ovat yhteisön vaatimusten mukaisesti virallisesti hyväksyneet yhteisöön suuntautuvaa vientiä varten yhteisön tarpeen mukaan suorittamien eläinlääkärintarkastusten jälkeen.

(8)

Eläinterveydenhuollon laitosten kirjaamista ja asianomaisten luetteloiden päivittämistä koskevat nykyiset menettelyt ovat geneettisen materiaalin tyypistä ja kyseisestä lajista riippuen erilaisia ja voivat vaihdella menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (2) mukaisesti komiteamenettelyä noudattaen tehdyistä päätöksistä pelkkään jäsenvaltion kuulemiseen.

(9)

Erilaisten menettelyjen rinnakkaisuus voi aiheuttaa kolmansien maiden viranomaisten, viljelyalan tuottajien ja elinkeinoelämän toimijoiden keskuudessa epätietoisuutta ja epävarmuutta. Koska kolmansien maiden tehtävänä on tarkistaa, että eri eläinterveydenhuollon laitokset täyttävät tarvittavat edellytykset, jotta ne voidaan lisätä yhteisöön suuntautuvaan vientiin yhteisön vaatimusten mukaisesti hyväksyttyjen laitosten luetteloon, nykyistä sääntelyä olisi yhdenmukaistettava ja yksinkertaistettava niin, että vastuu luettelojen laatimisesta ja päivittämisestä on kolmansilla mailla, eikä komissiolla. On tärkeää varmistaa, ettei tämä vaikuta kyseisen kolmannen maan antamiin eläinten terveyttä koskeviin takeisiin. Yksinkertaistamistoimenpiteet eivät rajoita komission oikeutta toteuttaa tarvittaessa suojatoimenpiteitä.

(10)

Nykyiset erilaiset menettelyt olisi sen vuoksi korvattava yhdellä menettelyllä, jota noudattaen tuonti yhteisöön sallitaan ainoastaan niistä kolmansista maista, joiden toimivaltaiset viranomaiset laativat luettelot, päivittävät ne ja toimittavat ne komissiolle. Komission olisi ilmoitettava näistä luetteloista jäsenvaltioille ja toimitettava ne yleisön saataville. Jos kolmansien maiden toimittamiin luetteloihin liittyy ongelmia, toteutetaan suojatoimenpiteitä kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (3) mukaisesti.

(11)

Yhteisön lainsäädännön selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi menettelyä olisi sovellettava myös niihin kolmansien maiden viranomaisiin, jotka on yhteisön kotieläinjalostusta koskevan lainsäädännön mukaisesti hyväksytty pitämään kantakirjoja.

(12)

Kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetussa neuvoston direktiivissä 91/496/ETY (4) säädetään, että jos kolmansista maista tuodut eläimet sijoitetaan yhteisön alueella sijaitsevalle karanteeniasemalle, kyseisen karanteeniaseman on oltava hyväksytty ja luettelo karanteeniasemista on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Yhteisön sääntöjen selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi yksinkertaistettua menettelyä olisi sovellettava myös karanteeniasemien luettelon päivittämiseen jäsenvaltioissa.

(13)

Eläinlääkintäalalla komissio vastaa kansallisia vertailulaboratorioita ja muita laboratorioita koskevien luetteloiden laatimisesta ja päivittämisestä jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

(14)

Yhteisön lainsäädännön mukaan muutokset näihin luetteloihin tehdään jäsenvaltion pyynnöstä ja päätöksen 1999/468/EY mukaista komiteamenettelyä noudattaen tehdyn päätöksen jälkeen tai neuvosto tekee muutokset komission ehdotuksesta.

(15)

Luetteloihin tehtävät muutokset ovat kuitenkin usein puhtaasti muodollisia, esimerkiksi muutoksia kyseisten kansallisten vertailulaboratorioiden ja muiden hyväksyttyjen laboratorioiden yhteystietoihin.

(16)

Nykyisen käytännön mukaan kyseisten laboratorioiden luettelot päivitetään tietyin väliajoin, jotta vähennetään komission päätösten määrää. Tämä käytäntö ei kuitenkaan takaa nopeita luettelopäivityksiä. Tämä voisi kyseenalaistaa kansallisten vertailulaboratorioiden ja muiden hyväksyttyjen laboratorioiden oikeudellisen aseman.

(17)

Koska jäsenvaltiot nimeävät kansalliset vertailulaboratoriot ja toimittavat kaikki tarvittavat yksityiskohdat ja päivitykset, vastuu tällaisia laboratorioita koskevien luettelojen laatimisesta olisi oltava jäsenvaltioilla eikä komissiolla. Vastaavasti vastuu muita hyväksyttyjä laboratorioita koskevien luettelojen laatimisesta olisi oltava jäsenvaltioilla.

(18)

Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi laadittava kyseisiä kansallisia vertailulaboratorioita koskevat luettelot, päivitettävä ne ja toimitettava muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville. Jotta kyseisiä luetteloita koskeva malli ja yksinkertainen pääsy yhteisön päivitettyihin luetteloihin voidaan yhdenmukaistaa, olisi vahvistettava yhteiset perusteet komiteamenettelyä noudattaen.

(19)

Jos luettelot kuitenkin koskevat kolmansissa maissa sijaitsevia hyväksyttyjä laboratorioita, kyseisten laboratorioluetteloiden laatiminen ja julkaiseminen olisi edelleen oltava komission vastuulla.

(20)

Tässä direktiivissä olisi säädettävä siirtymätoimenpiteistä, jotta ei aiheuteta ongelmia niille laboratorioiden hyväksymistä koskeville hakemuksille, joita jäsenvaltiot ovat jättäneet raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavien serologisten valvontatestien standardoinnissa tarvittavien arviointiperusteiden vahvistamisesta vastaavan erityislaitoksen nimeämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/258/EY (5) nojalla.

(21)

Eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (6) 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitettujen jalostus- ja tuotantonautaeläinten on oltava peräisin virallisesti tuberkuloosista vapaasta karjasta ja silloin, kun on kyse kuusi viikkoa vanhemmista eläimistä, eläinten on täytynyt reagoida negatiivisesti eläinten lähtöä alkuperäkarjasta edeltävän 30 päivän kuluessa tehdyssä nahan sisäisessä tuberkuliinitutkimuksessa. Perinteisistä viljelyalan ja elinkeinoelämän käytännöistä johtuen joillakin jäsenvaltioilla on ollut vaikeuksia noudattaa tätä vaatimusta ennen siirtoa tehtävästä testauksesta. Näin ollen on tarpeen säätää komiteamenettelyä noudattaen mahdollisuudesta tehdä nahan sisäinen tuberkuliinikoe muualla kuin alkuperätilalla.

(22)

Lisäksi direktiivin 64/432/ETY tiettyjä puhtaasti teknisiä liitteitä, jotka liittyvät muun muassa eläinten terveyttä koskeviin testeihin, luetteloon taudeista, joita ilmoitusvelvollisuus koskee, tai eläinten terveystodistuksiin, olisi muutettava komiteamenettelyä noudattaen, jotta voidaan ottaa nopeasti huomioon tieteen uusi kehitys. Kuitenkin sellaisten liitteiden muuttaminen, joissa vahvistetaan taudista vapaata asemaa koskevat yksityiskohtaiset edellytykset ja joilla voi olla vaikutusta yhteisön sisäiseen kauppaan, olisi jätettävä neuvoston tehtäväksi.

(23)

Geneettisen materiaalin keräämisessä ja tuotannossa on tapahtunut tekniikan ja tieteen kehitystä 1990-luvun alusta lähtien. Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/65/ETY (7) ei ole päivitetty tämän kehityksen ja kansainvälisen eläintautiviraston OIE:n uusien standardien huomioon ottamiseksi. Näin ollen on syytä muuttaa mainittua direktiiviä ja ottaa sen soveltamisalaan säännöksiä, jotka koskevat muista kuin lampaan, vuohen, hevosen ja sian sukuisista eläimistä saadun geneettisen materiaalin kauppaa ja tuontia. Lisäksi jäsenvaltioiden pitäisi voida soveltaa kansallisia sääntöjä, kunnes tämän alan yksityiskohtaiset ja yhdenmukaistetut säännökset on annettu. Vastaavasti jäsenvaltioiden pitäisi voida soveltaa kansallisia sääntöjä, kunnes yksityiskohtaiset ja yhdenmukaistetut säännökset kyseisen direktiivin piiriin kuuluvasta eläinten tuonnista on annettu.

(24)

Neuvoston olisi paremmasta lainsäädännöstä toimielinten välillä tehdyn sopimuksen (8) 34 kohdan mukaisesti kannustettava jäsenvaltioita laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne.

(25)

Sen vuoksi neuvoston direktiivit 64/432/ETY, 77/504/ETY (9), 88/407/ETY (10), 88/661/ETY (11), 89/361/ETY (12), 89/556/ETY (13), 90/426/ETY (14), 90/427/ETY (15), 90/428/ETY, 90/429/ETY (16), 90/539/ETY (17), 91/68/ETY (18), 91/496/ETY, 92/35/ETY (19), 92/65/ETY, 92/66/ETY (20), 92/119/ETY (21), 94/28/EY (22) ja 2000/75/EY (23), päätös 2000/258/EY sekä neuvoston direktiivit 2001/89/EY (24), 2002/60/EY (25) ja 2005/94/EY (26) olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 64/432/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 64/432/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”oltava peräisin virallisesti tuberkuloosista vapaasta nautakarjasta ja silloin, kun on kyse kuusi viikkoa vanhemmista eläimistä, eläinten on täytynyt reagoida negatiivisesti nahan sisäisessä tuberkuliinitutkimuksessa, joka on tehty liitteessä B olevan 2.2 kohdan säännösten mukaisesti joko eläinten siirtoa alkuperäkarjasta edeltävien 30 päivän kuluessa tai 17 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen määritellyssä paikassa ja edellytyksin.”

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”6 a artikla

Jäsenvaltioiden on nimettävä valtion laitokset, kansalliset vertailulaboratoriot tai viralliset laitokset, jotka vastaavat liitteessä A–D tarkoitettujen diagnosointistandardien ja -menetelmien koordinoinnista. Niiden on päivitettävä luettelot niistä ja toimitettava ne muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Edellä tarkoitettujen valtion laitosten, kansallisten vertailulaboratorioiden ja virallisten laitosten tehtävät ja vastuut vahvistetaan liitteessä B ja C sekä liitteessä D olevassa II luvussa.

Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 11 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Toimivaltaisen viranomaisen on annettava jokaiselle hyväksytylle keräyskeskukselle hyväksymisnumero. Keräyskeskusten hyväksymiset voidaan rajoittaa koskemaan tiettyä lajia tai jalostus- ja tuotantoeläimiä tai teuraseläimiä.

Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava ja päivitettävä hyväksyttyjä keräyskeskuksia ja niiden hyväksymisnumeroita koskeva luettelo ja toimitettava se muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.”

4)

Lisätään 13 artiklaan seuraavat kohdat:

”5.   Jäsenvaltioiden on laadittava ja päivitettävä hyväksyttyjä välittäjiä ja kauppiaiden liiketoiminnassaan käyttämiä rekisteröityjä tiloja ja niiden hyväksymisnumeroita koskeva luettelo ja toimitettava se muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

6.   Edellä 5 kohdan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Neuvosto muuttaa liitettä A ja liitteessä D olevaa I lukua määräenemmistöllä komission ehdotuksesta erityisesti niiden mukauttamiseksi teknologian ja tieteen kehitykseen.

Komissio muuttaa liitteitä B ja C, liitteessä D olevaa II lukua sekä liitettä E ja F 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.”

6)

Muutetaan liite B seuraavasti:

a)

Korvataan 4.1 kohta seuraavasti:

”4.1   Tehtävät ja vastuut

Valtion laitoksille, kansallisille vertailulaboratorioille tai virallisille laitoksille, jotka on 6 a artiklan mukaisesti nimetty, on annettava vastuu 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tuberkuliinien tai reagenssien virallisesta testaamisesta kyseisessä jäsenvaltiossa, jotta jokainen edellä tarkoitetuista tuberkuliineista tai reagensseista olisi riittävä suhteessa 2.1 kohdassa tarkoitettuihin standardeihin ja vastaavasti 3 kohtaan.”

b)

Poistetaan 4.2 kohta.

7)

Muutetaan liite C seuraavasti:

a)

korvataan 4.1 kohdan johdantovirke seuraavasti:

”Edellä olevan 6 a artiklan mukaisesti nimetyt kansalliset vertailulaboratoriot vastaavat:”;

b)

poistetaan 4.2 kohta.

8)

Korvataan liitteessä D olevan II.A luvun 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.

Valtion laitoksille, kansallisille vertailulaboratorioille tai virallisille laitoksille, jotka on 6 a artiklan mukaisesti nimetty koordinoimaan naudan tarttuvan leukoosin diagnosointistandardeja ja -menetelmiä, on annettava vastuu laboratorion antigeenikäyttöstandardien kalibroinnista EY:n virallista standardiseerumia (E I -seerumi) vastaan, jonka toimittaa Tanskan teknisen yliopiston kansallinen vertailulaboratorio.

3.

Laboratoriossa käytetyt standardiantigeenit on toimitettava vähintään kerran vuodessa 6 a artiklan mukaisesti nimetyille valtion laitoksille, kansallisille vertailulaboratorioille tai virallisille laitoksille virallista EY:n standardiseerumia vastaan testaamista varten. Tällaisen standardoinnin lisäksi käytettävä antigeeni voidaan kalibroida B kohdassa esitetyn menetelmän mukaisesti.”

2 artikla

Direktiivin 77/504/ETY muuttaminen

Lisätään artikla direktiiviin 77/504/ETY seuraavasti:

”4 a artikla

1.   Jäsenvaltioiden on laadittava ja päivitettävä luettelo 1 artiklan b alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuista elimistä, jotka on virallisesti tunnustettu pitämään ja perustamaan kantakirjoja, ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

2.   Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

3 artikla

Direktiivin 88/407/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 88/407/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kaikki hyväksytyt keinosiemennysasemat tai siemennesteen varastointiasemat on rekisteröitävä ja kullekin on annettava eläinlääkinnällinen rekisterinumero. Jokaisen jäsenvaltion on laadittava ja päivitettävä luettelo hyväksytyistä keinosiemennysasemista tai siemennesteen varastointiasemista ja niiden eläinlääkinnällisistä rekisterinumeroista ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

3.   Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ainoastaan sellaisen siemennesteen tuonti, joka on lähetetty kolmannessa maassa sijaitsevalta keinosiemennysasemalta tai siemennesteen varastointiasemalta, joka on merkitty 8 artiklassa tarkoitettuun luetteloon ja jonka osalta kyseisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen voi antaa takeet siitä, että

a)

se täyttää seuraavat edellytykset:

i)

liitteessä A olevassa I luvussa vahvistetut keinosiemennysasemien tai siemennesteen varastointiasemien hyväksymistä koskevat edellytykset;

ii)

sen luvussa II vahvistetut tällaisten asemien valvontaa koskevat vaatimukset;

b)

kyseisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on virallisesti hyväksynyt sen yhteisöön tapahtuvaa vientiä varten;

c)

se on asemaeläinlääkärin valvonnassa;

d)

kyseisen kolmannen maan virkaeläinlääkäri tarkastaa sen vähintään kahdesti vuodessa.

2.   Luettelo keinosiemennysasemista tai siemennesteen varastointiasemista, jotka 8 artiklassa tarkoitetussa luettelossa olevan kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti ja joilta siemennestettä voidaan lähettää yhteisöön, on toimitettava komissiolle.

Kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi keskeytettävä tai peruutettava keinosiemennysaseman tai siemennesteen varastointiaseman hyväksyntä, jos se ei enää täytä 1 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä, ja komissiolle on välittömästi ilmoitettava asiasta.

Komissio toimittaa jäsenvaltioille kaikki uudet ja päivitetyt luettelot, jotka se saa kolmannen maan toimivaltaiselta viranomaiselta tämän kohdan mukaisesti ja se toimittaa luettelon yleisölle tiedoksi.

3.   Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Direktiivissä 97/78/EY vahvistettuja sääntöjä noudatetaan erityisesti jäsenvaltioiden tekemien tarkastusten järjestämisen ja seurannan osalta sekä mainitun direktiivin 22 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti noudatettavien suojatoimenpiteiden osalta.”

4 artikla

Direktiivin 88/661/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 88/661/ETY seuraavasti:

1)

Lisätään artikla seuraavasti:

”4 a artikla

Jäsenvaltioiden on laadittava ja päivitettävä luettelo 1 artiklan c kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuista elimistä, ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”7 a artikla

Jäsenvaltioiden on laadittava ja päivitettävä luettelo 1 artiklan d kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuista elimistä, ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

5 artikla

Direktiivin 89/361/ETY muuttaminen

Korvataan direktiivin 89/361/ETY 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Jäsenvaltioiden on laadittava ja päivitettävä luettelo 2 artiklan b alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuista elimistä, jotka on virallisesti tunnustettu pitämään tai perustamaan kantakirjoja ja jotka täyttävät 4 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti määritellyt perusteet, ja toimitettava luettelo muille jäsenvaltioille ja yleisölle.

Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 8 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

6 artikla

Direktiivin 89/556/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 89/556/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2.   Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on rekisteröitävä alkionsiirtoryhmät ja annettava kullekin ryhmälle eläinlääkinnällinen rekisterinumero.

Jokaisen jäsenvaltion on laadittava ja päivitettävä luettelo alkionsiirtoryhmistä ja niiden eläinlääkinnällisistä rekisteröintinumeroista ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.”

2)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ainoastaan sellaisten alkioiden tuonti, jotka on lähetetty sellaisessa kolmannessa maassa sijaitsevalta alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmältä, joka on merkitty 7 artiklassa tarkoitettuun luetteloon ja jonka osalta kyseisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen voi antaa takeet siitä, että

a)

se täyttää seuraavat edellytykset:

i)

alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmille liitteessä A olevassa I luvussa vahvistetut hyväksymisen edellytykset;

ii)

hyväksytyn alkionsiirtoryhmän suorittamaa alkioiden keräystä, käsittelyä, varastointia ja kuljetusta koskevat edellä mainitussa liitteessä olevassa II luvussa vahvistetut edellytykset;

b)

kyseisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on virallisesti hyväksynyt sen yhteisöön tapahtuvaa vientiä varten;

c)

kyseisen kolmannen maan virkaeläinlääkäri tarkastaa sen vähintään kahdesti vuodessa.

2.   Luettelo alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmistä, jotka 7 artiklassa tarkoitetussa luettelossa olevan kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti ja joilta alkioita voidaan lähettää yhteisöön, on toimitettava komissiolle.

Kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi keskeytettävä tai peruutettava alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmän hyväksyntä, jos se ei enää täytä 1 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä, ja komissiolle on välittömästi ilmoitettava asiasta.

Komission on toimitettava jäsenvaltioille kaikki uudet ja päivitetyt luettelot, jotka se saa kyseisen kolmannen maan toimivaltaiselta viranomaiselta tämän kohdan mukaisesti ja sen on toimitettava luettelo yleisölle tiedoksi.

3.   Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Direktiivissä 97/78/EY vahvistettuja sääntöjä noudatetaan erityisesti jäsenvaltioiden tekemien tarkastusten järjestämisen ja seurannan osalta sekä mainitun direktiivin 22 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti noudatettavien suojatoimenpiteiden osalta.”

7 artikla

Direktiivin 90/426/ETY muuttaminen

Korvataan direktiivin 90/426/ETY 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Hevoseläimet on kuljetettava mahdollisimman pian alkuperätilalta joko suoraan tai direktiivin 64/432/ETY 2 artiklan 2 kohdan o alakohdassa määritellyn hyväksytyn markkinapaikan tai keräilykeskuksen kautta määräpaikkaan ajoneuvoissa tai konteissa, jotka on puhdistettu säännöllisesti ja desinfioitu desinfiointiaineella lähettävän jäsenvaltion vahvistamin säännöllisin määräajoin. Ajoneuvojen on oltava siten suunniteltuja, ettei hevoseläinten lantaa, kuivikkeita tai rehua pääse leviämään ajoneuvosta kuljetuksen aikana. Kuljetus on suoritettava siten, että hevoseläinten terveyttä ja hyvinvointia voidaan suojella tehokkaasti.”

8 artikla

Direktiivin 90/427/ETY muuttaminen

Korvataan direktiivin 90/427/ETY 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Jäsenvaltioiden on laadittava ja päivitettävä luettelo elimistä, jotka on virallisesti tunnustettu pitämään tai perustamaan 2 artiklan c alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja kantakirjoja ja jotka täyttävät 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määritellyt perusteet, ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 10 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

9 artikla

Direktiivin 90/428/ETY muuttaminen

Korvataan direktiivin 90/428/ETY 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kuitenkin

edellä 3 artiklassa tarkoitetut velvoitteet eivät koske seuraavien tapahtumien järjestämistä:

a)

kilpailuja, jotka on varattu rodun parantamiseksi tarkoitetussa määrätyssä kantakirjassa rekisteröidyille hevoseläimille;

b)

alueellisia kilpailuja, joiden tarkoituksena on hevoseläinten valikointi;

c)

historiallisia tai perinteisiä tapahtumia.

Jäsenvaltioiden, jotka aikovat hyödyntää kyseisiä mahdollisuuksia, on ilmoitettava aikeensa ja perustelunsa muille jäsenvaltioille ja yleisölle etukäteen.

kunkin kilpailun tai kilpailulajin osalta jäsenvaltiot saavat virallisesti hyväksyttyjen tai tunnustettujen elinten välityksellä kyseistä tarkoitusta varten varata tietyn prosenttiosuuden 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista palkintorahoista tai voitoista jalostustoiminnan turvaamiseen, kehittämiseen ja parantamiseen.

Prosenttiosuus ei saa ylittää 20:tä prosenttia vuodesta 1993 alkaen.

Varojen jakoperusteet kyseisessä jäsenvaltiossa on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja yleisölle.”

10 artikla

Direktiivin 90/429/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 90/429/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kaikki keinosiemennysasemat on rekisteröitävä ja kullekin on annettava eläinlääkinnällinen rekisterinumero.

Jokaisen jäsenvaltion on laadittava ja päivitettävä luettelo keinosiemennysasemista ja niiden eläinlääkinnällisistä rekisterinumeroista ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.”

2)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ainoastaan sellaisen siemennesteen tuonti, joka on lähetetty kolmannessa maassa sijaitsevalta keinosiemennysasemalta, joka on merkitty 7 artiklassa tarkoitettuun luetteloon ja jonka osalta kyseisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen voi antaa takeet siitä, että

a)

se täyttää seuraavat edellytykset:

i)

liitteessä A olevassa I luvussa vahvistetut keinosiemennysasemien hyväksymisiä koskevat vaatimukset;

ii)

sen luvussa II vahvistetut tällaisten asemien valvontaa koskevat vaatimukset;

b)

kyseisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on virallisesti hyväksynyt sen yhteisöön tapahtuvaa vientiä varten;

c)

se on asemaeläinlääkärin valvonnassa;

d)

kyseisen kolmannen maan virkaeläinlääkäri tarkastaa sen vähintään kahdesti vuodessa.

2.   Luettelo keinosiemennysasemista, jotka 7 artiklassa tarkoitetussa luettelossa olevan kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti ja joista siemennestettä voidaan lähettää yhteisöön, on toimitettava komissiolle.

Kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi keskeytettävä tai peruutettava keinosiemennysaseman hyväksyntä, jos se ei enää täytä 1 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä, ja komissiolle on välittömästi ilmoitettava asiasta.

Komission on toimitettava jäsenvaltioille kaikki uudet ja päivitetyt luettelot, jotka se saa kyseisen kolmannen maan toimivaltaiselta viranomaiselta tämän kohdan mukaisesti ja sen on toimitettava luettelo yleisölle tiedoksi.

3.   Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 15 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Direktiivissä 97/78/EY vahvistettuja sääntöjä noudatetaan erityisesti jäsenvaltioiden tekemien tarkastusten järjestämisen ja seurannan osalta sekä mainitun direktiivin 22 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti noudatettavien suojatoimenpiteiden osalta.”

11 artikla

Direktiivin 90/539/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 90/539/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen vertailulaboratorio, joka vastaa tässä direktiivissä tarkoitettavien diagnostisten menetelmien yhteensovittamisesta ja niiden käytöstä jäsenvaltion alueella olevissa hyväksytyissä laboratorioissa.

Kunkin jäsenvaltion on annettava sen kansallista vertailulaboratoriota koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja niitä koskevat mahdolliset myöhemmät muutokset muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”6 a artikla

Jokaisen jäsenvaltion on laadittava ja päivitettävä luettelo edellä 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti hyväksytyistä laitoksista ja niiden tunnusnumeroista ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 32 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

3)

Muutetaan liite I seuraavasti:

i)

poistetaan 1 kohta;

ii)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Edellä 4 artiklan mukaisesti nimetyt kansalliset lintujen sairauksien vertailulaboratoriot vastaavat kussakin jäsenvaltiossa tässä direktiivissä tarkoitettujen diagnostisten menetelmien yhteensovittamisesta. Tätä varten ne:

a)

voivat toimittaa hyväksytyille laboratorioille diagnostisiin kokeisiin tarvittavia reagensseja;

b)

valvovat tässä direktiivissä säädettyjen diagnostisten testien suorittamista varten hyväksyttyjen laboratorioiden käyttämien reagenssien laatua;

c)

järjestävät säännöllisiä vertailukokeita.”

12 artikla

Direktiivin 91/68/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 91/68/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 8 a artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Toimivaltaisen viranomaisen on annettava jokaiselle hyväksytylle keräyskeskukselle hyväksymisnumero. Hyväksymiset voidaan rajoittaa koskemaan yhtä tai useampaa tässä direktiivissä tarkoitetuista lajeista tai jalostus- ja lihotuseläimiä tai teuraseläimiä.

Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava ja päivitettävä hyväksyttyjä keräyskeskuksia ja niiden omia hyväksymisnumeroita koskeva luettelo ja toimitettava se muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.”

2)

Lisätään 8 b artiklaan kohta seuraavasti:

”5)   Jäsenvaltioiden on laadittava ja päivitettävä hyväksyttyjä välittäjiä ja välittäjien liiketoiminnassaan käyttämiä rekisteröityjä tiloja ja niiden hyväksymisnumeroita koskeva luettelo ja toimitettava se muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän kohdan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

13 artikla

Direktiivin 91/496/ETY muuttaminen

Korvataan direktiivin 91/496/ETY 10 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.

a)

Edellä 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettujen karanteeniasemien luetteloiden hyväksyminen ja mahdollinen päivittäminen on tehtävä 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä luettelon näistä karanteeniasemista sekä sen mahdolliset päivitykset.

b)

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa ja 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut karanteeniasemat, jotka täyttävät liitteessä B vahvistetut edellytykset, ja annettava kullekin keskukselle hyväksymisnumero. Jokaisen jäsenvaltion on laadittava ja päivitettävä luettelo hyväksytyistä karanteeniasemista ja niiden hyväksymisnumeroista ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville. Karanteeniasemat tarkastetaan 19 artiklassa säädetyllä tavalla.

Tämän alakohdan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 22 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

14 artikla

Direktiivin 92/35/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 92/35/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä kansallinen laboratorio suorittamaan tässä direktiivissä säädettyjä laboratoriotutkimuksia ja toimitettava kyseistä laboratoriota koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja kaikki niitä koskevat muutokset muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän kohdan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 19 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti nimettyjen kansallisten laboratorioiden tehtävät ja velvollisuudet luetellaan liitteessä I.

3.   Edellä 1 kohdan mukaisesti nimetyt kansalliset laboratoriot toimivat yhteistyössä 15 artiklassa tarkoitetun yhteisön vertailulaboratorion kanssa.”

2)

Poistetaan liitteessä I oleva A jakso.

15 artikla

Direktiivin 92/65/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 92/65/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kauppaa käydään ainoastaan 2, 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttävillä siemennesteellä, munasoluilla ja alkioilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 21 ja 23 artiklan soveltamiseksi tehtyjen päätösten soveltamista.

2.   Lampaan, vuohen ja hevosen sukuisten eläinten siemennesteen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta hevoseläinten kantakirjoihin rekisteröintiä varten täytettäviä perusteita:

on oltava kerätty, käsitelty ja varastoitu keinosiemennystä varten liitteessä D olevan I luvun mukaisesti terveysolojen osalta hyväksytyllä asemalla tai hyväksytyssä keskuksessa, tai edellä esitetystä poiketen, jos on kyse lampaista tai vuohista, direktiivin 91/68/ETY vaatimusten mukaiselta tilalta,

on oltava kerätty liitteessä D olevassa II luvussa vahvistetut edellytykset täyttävistä eläimistä,

on oltava kerätty, käsitelty, säilytetty, varastoitu ja kuljetettu liitteessä D olevan III luvun mukaisesti,

mukana toiseen jäsenvaltioon kuljetettaessa on oltava 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen määritettävän mallin mukainen terveystodistus.

3.   Lampaan, vuohen, hevosen ja sian sukuisten eläinten munasolujen ja alkioiden:

on oltava jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän, 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen liitteessä D olevassa I luvussa vahvistettavat edellytykset täyttävän alkionsiirtoryhmän keräämiä tai alkiontuotantoryhmän tuottamia, ja naaraspuolisten luovuttajien, joista ne ovat peräisin, on täytettävä liitteessä D olevassa IV luvussa vahvistetut edellytykset,

on oltava kerätty, käsitelty ja säilytetty asianmukaisessa laboratoriossa sekä varastoitu ja kuljetettu liitteessä D olevan III luvun mukaisesti,

mukana toiseen jäsenvaltioon kuljetettaessa on oltava 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen määritettävän mallin mukainen terveystodistus.

Siemennykseen käytettävän lampaiden, vuohien ja hevoseläinten siemennesteen on oltava 2 kohdan säännösten mukaista ja sikojen siemennesteen direktiivin 90/429/ETY säännösten mukaista.

Lisätakeita voidaan määrittää 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4.   Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on rekisteröitävä edellä 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut hyväksytyt asemat ja 3 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut hyväksytyt ryhmät ja annettava kullekin keskukselle, asemalle ja ryhmälle eläinlääkinnällinen rekisterinumero.

Jokaisen jäsenvaltion on laadittava ja päivitettävä luettelo hyväksytyistä asemista ja keskuksista ja hyväksytyistä ryhmistä ja niiden eläinlääkinnällisistä rekisteröintinumeroista ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän kohdan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5.   Muiden kuin 2 ja 3 kohdassa mainittujen eläinlajien siemennesteeseen, munasoloihin ja alkioihin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ja terveystodistusten malli laaditaan 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Kansallisia sääntöjä sovelletaan, kunnes tällaisiin siemennesteeseen, munasoluihin ja alkioihin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ja terveystodistusten malli on laadittu.”

2)

Korvataan 13 artiklan 2 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

Toimivaltaisen viranomaisen on rekisteröitävä kaikki hyväksytyt yhteisöt, laitokset ja keskukset ja annettava niille hyväksymisnumero.

Jokaisen jäsenvaltion on laadittava ja päivitettävä luettelo hyväksytyistä yhteisöistä, laitoksista ja keskuksista ja niiden hyväksymisnumeroista ja toimitettava luettelo muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän kohdan yhtenäistä soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 17 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Yhteisöön saa tuoda vain sellaista 1 artiklassa tarkoitettua siemennestettä ja sellaisia siinä tarkoitettuja eläimiä, munasoluja ja alkioita, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

sen tai niiden on oltava lähtöisin kolmannesta maasta, joka sisältyy 3 kohdan a alakohdan mukaisesti laadittavaan luetteloon,

b)

sen tai niiden mukana on oltava 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen laadittavan mallin mukainen terveystodistus, jonka viejämaan toimivaltainen viranomainen on allekirjoittanut ja jossa todistetaan, että

i)

eläimet

täyttävät lisäedellytykset tai tarjoavat 4 kohdassa tarkoitetut vastaavat takeet ja

ovat lähtöisin hyväksytystä keskuksesta, yhteisöstä, laitoksesta tai asemasta, joka tarjoaa vähintään liitteessä C olevat vastaavat takeet;

ii)

siemenneste, alkiot ja munasolut tulevat hyväksytyistä keinosiemennysasemista ja siemennesteen varastointiasemista tai alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmistä, jotka tarjoavat takeet, jotka vastaavat vähintään 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen liitteessä D olevassa I luvussa vahvistettavia takeita.

Kansallisia sääntöjä sovelletaan edellyttäen, että ne eivät ole II luvussa vahvistettuja sääntöjä suotuisampia, kunnes kolmansien maiden luettelot, b alakohdassa luetellut hyväksytyt laitokset sekä a ja b alakohdassa tarkoitetut eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ja terveystodistusten malli on vahvistettu.

3.   On laadittava

a)

26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen luettelo kolmansista maista tai niiden osista, jotka voivat toimittaa jäsenvaltioille ja komissiolle II luvussa eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden osalta säädettyjä takeita vastaavat takeet;

b)

tämän kohdan mukaisesti luettelo 11 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja mainitun artiklan 3 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuista hyväksytyistä keinosiemennysasemista tai ryhmistä, jotka sijaitsevat jossakin tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetussa luettelossa mainituista kolmansista maista ja joille toimivaltainen viranomainen voi antaa 11 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut takeet.

Luettelo ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista hyväksytyistä keinosiemennysasemista ja ryhmistä ja niiden eläinlääkinnällisistä rekisterinumeroista on toimitettava komissiolle.

Kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi keskeytettävä tai peruutettava aseman tai ryhmän hyväksyntä, jos se ei enää täytä 11 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä, ja komissiolle on välittömästi ilmoitettava asiasta.

Komission on toimitettava jäsenvaltioille kaikki uudet ja päivitetyt luettelot, jotka se saa kolmannen maan toimivaltaiselta viranomaiselta toisen ja kolmannen alakohdan mukaisesti ja sen on toimitettava luettelo yleisölle tiedoksi.

Tämän kohdan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen;

c)

jäljempänä 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen erityiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, erityisesti ne, joiden on tarkoitus suojata yhteisöä tietyiltä eksoottisilta taudeilta, tai tässä direktiivissä säädettyjä takeita vastaavat takeet.

Kolmansille maille vahvistetut erityiset edellytykset ja vastaavat takeet eivät saa olla suotuisampia kuin II luvussa säädetyt edellytykset ja takeet.”

4)

Korvataan 20 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Direktiivissä 97/78/EY vahvistettuja sääntöjä noudatetaan erityisesti jäsenvaltioiden tekemien tarkastusten järjestämisen ja seurannan osalta sekä mainitun direktiivin 22 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti noudatettavien suojatoimenpiteiden osalta.”

16 artikla

Direktiivin 92/66/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 92/66/ETY seuraavasti:

1)

Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kansalliset laboratoriot vastaavat standardien ja taudinmääritysmenetelmien, reagenssien käytön ja rokotteiden testauksen yhteensovittamisesta.”;

b)

korvataan 3 kohdan johdantovirke seuraavasti:

”3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kansalliset laboratoriot vastaavat jäsenvaltion yksittäisten Newcastlen taudin diagnostisten laboratorioiden käyttämien standardien ja taudinmääritysmenetelmien yhteensovittamisesta. Tätä varten ne:”;

c)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten laboratorioiden on toimittava yhteistyössä 15 artiklassa tarkoitetun yhteisön vertailulaboratorion kanssa.

5.   Jäsenvaltioiden on päivitettävä luettelot 1 kohdassa tarkoitetuista kansallisista laboratorioista ja laitoksista ja toimitettava luettelot muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän kohdan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

2)

Poistetaan liite IV.

17 artikla

Direktiivin 92/119/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 92/119/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 17 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Jäsenvaltioiden on päivitettävä luettelot 1 kohdassa tarkoitetuista kansallisista laboratorioista ja toimitettava luettelot muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.”

2)

Poistetaan liitteessä II oleva 5 kohta.

18 artikla

Direktiivin 94/28/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 94/28/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Luettelo laitoksista, jotka kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tämän direktiivin soveltamista varten kyseisten lajien ja/tai rotujen osalta, on toimitettava komissiolle.

Kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi keskeytettävä tai peruutettava laitosta koskeva hyväksyntä, jos se ei enää täytä 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja edellytyksiä, ja komissiolle on välittömästi ilmoitettava asiasta.

Komission on toimitettava jäsenvaltioille kaikki uudet ja päivitetyt luettelot, jotka se saa toisen alakohdan mukaisesti kyseisen kolmannen maan toimivaltaiselta viranomaiselta, ja sen on toimitettava luettelo yleisölle tiedoksi.”

b)

Poistetaan 2 kohdan a alakohta.

c)

Poistetaan 3 kohta.

2)

Lisätään 10 artiklaan kohta seuraavasti:

”Toimenpiteisiin voidaan ryhtyä 12 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin keskeyttämiseksi, jos 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan säännösten vakava rikkominen antaa siihen aihetta, erityisesti tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut paikalla tehdyn tarkastukset.”

19 artikla

Direktiivin 2000/75/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2000/75/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä kansallinen laboratorio, joka vastaa tässä direktiivissä säädettyjen laboratoriotutkimusten suorittamisesta, ja toimitettava kyseistä laboratoriota koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja kaikki niitä koskevat mahdolliset myöhemmät muutokset muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

Tämän kohdan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti nimettyjen kansallisten laboratorioiden tehtävät luetellaan liitteessä I.

3.   Edellä 1 kohdan mukaisesti nimetyt kansalliset laboratoriot toimivat yhteistyössä 16 artiklassa tarkoitetun yhteisön vertailulaboratorion kanssa.”

2)

Poistetaan liitteessä I oleva A jakso.

20 artikla

Päätöksen 2000/258/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2000/258/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

1.   Jos hakijalaboratorio on saanut jäsenvaltiossa myönteisen arvioinnin, jonka AFSSA, Nancy, on dokumentoinut, jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä hakijalaboratorion tekemään raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavia serologisia valvontatestejä.

Jäsenvaltioiden on sen vuoksi laadittava ja päivitettävä luettelot kyseisistä laboratorioista ja toimitettava ne muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saataville.

2.   Jos hakijalaboratorio on saanut kolmannessa maassa myönteisen arvioinnin, jonka AFSSA, Nancy, on dokumentoinut, tällainen laboratorio on kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää koskevasta hakemuksesta hyväksyttävä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tekemään raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavia serologisia valvontatestejä.

3.   Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

2)

Lisätään artikla seuraavasti

”5 a artikla

Laboratorioiden hyväksyntää koskeviin hakemuksiin, jotka jäsenvaltio on jättänyt ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päätöksen 2000/258/EY 3 artiklan ja sen liitteen II mukaisesti, sovelletaan mainittua päätöstä sellaisena kuin se on ennen 3 päivää syyskuuta 2008.”

3)

Korvataan liitteet I ja II tämän direktiivin liitteellä.

21 artikla

Direktiivin 2001/89/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2001/89/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 17 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

kansallinen laboratorio vastaa vaatimuksien ja diagnosointimenetelmien yhteensovittamisesta kussakin jäsenvaltiossa liitteessä III annettujen säännösten mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot kansallisista laboratorioistaan ja niitä koskevat mahdolliset myöhemmät muutokset toisten jäsenvaltioiden ja yleisön saataville tavalla, joka voidaan määritellä 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

2)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

”Klassiseen sikaruttoon erikoistuneiden kansallisten laboratorioiden tehtävät”.

b)

Poistetaan 1 kohta.

22 artikla

Direktiivin 2002/60/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2002/60/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 18 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

kansallinen laboratorio vastaa vaatimuksien yhteensovittamisesta kussakin jäsenvaltiossa liitteessä IV annettujen säännösten mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot kansallisista laboratorioistaan ja niitä koskevat mahdolliset myöhemmät muutokset toisten jäsenvaltioiden ja yleisön saataville tavalla, joka voidaan määritellä 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

2)

Muutetaan liite IV seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

”Afrikkalaiseen sikaruttoon erikoistuneiden kansallisten laboratorioiden tehtävät”.

b)

Poistetaan 1 kohta.

23 artikla

Direktiivin 2005/94/EY muuttaminen

Korvataan direktiivin 2005/94/EY 51 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on nimettävä kansallinen vertailulaboratorio ja ilmoitettava sitä koskevat tiedot sekä tietoihin myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät muutokset toisten jäsenvaltioiden ja yleisön saataville tavalla, joka voidaan määritellä 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

24 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2010. Niiden on toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

25 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

26 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BARNIER


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 60.

(2)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(3)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(4)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(5)  EYVL L 79, 30.3.2000, s. 40. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2003/60/EY (EYVL L 23, 28.1.2003, s. 30).

(6)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/729/EY (EUVL L 294, 13.11.2007, s. 26).

(7)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/265/EY (EUVL L 114, 1.5.2007, s. 17).

(8)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1, oikaisu EUVL C 4, 8.1.2004, s. 7.

(9)  EYVL L 206, 12.8.1977, s. 8. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).

(10)  EYVL L 194, 22.7.1988, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2008/120/EY (EUVL L 42, 16.2.2008, s. 63).

(11)  EYVL L 382, 31.12.1988, s. 36. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(12)  EYVL L 153, 6.6.1989, s. 30.

(13)  EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2006/60/EY (EUVL L 31, 3.2.2006, s. 24).

(14)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 42. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(15)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 55.

(16)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(17)  EYVL L 303, 31.10.1990, s. 6. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/729/EY.

(18)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 19. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(19)  EYVL L 157, 10.6.1992, s. 19. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/729/EY.

(20)  EYVL L 260, 5.9.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(21)  EYVL L 62, 15.3.1993, s. 69. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/10/EY (EUVL L 63, 1.3.2007, s. 24).

(22)  EYVL L 178, 12.7.1994, s. 66.

(23)  EYVL L 327, 22.12.2000, s. 74. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/729/EY.

(24)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/729/EY.

(25)  EYVL L 192, 20.7.2002, s. 27. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/729/EY.

(26)  EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16.


LIITE

LIITE I

AFSSA, Nancy

Laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages

Technopôle Agricole et Vétérinaire

BP 40 009

54220 Malzéville Cedex

Ranska

LIITE II

Raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavien serologisten valvontatestien standardoinnissa tarvittavat arviointiperusteet vahvistava vertailulaboratorio

koordinoi raivotautia vastaan rokotettujen lihansyöjien serologisen titrauksen menetelmien kehittämistä, parantamista, ja standardointia,

arvioi ne jäsenvaltioiden laboratoriot, jotka ovat jättäneet ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun hakemuksen serologisten titrausten suorittamisesta; edellä tarkoitetun arvioinnin tulos on lähetettävä kyseisen jäsenvaltion hakijalaboratoriolle ja toimivaltaisille viranomaisille, jos tulos on hyväksymisen kannalta myönteinen,

arvioi ne kolmansien maiden laboratoriot, jotka ovat jättäneet ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun hakemuksen serologisten titrausten suorittamisesta; edellä tarkoitetun arvioinnin tulos on lähetettävä komissiolle, jos tulos on hyväksymisen kannalta myönteinen,

antaa tietoja kaikista analyysimenetelmistä ja vertailevista kokeista näille laboratorioille ja järjestää koulutus- ja täydennyskoulutuskursseja näiden laboratorioiden henkilökunnalle,

järjestää laboratorioiden välisiä soveltuvuustestejä (pätevyystestejä),

tarjoaa tieteellistä ja teknistä apua komissiolle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille tässä liitteessä tarkoitetuista kysymyksistä, erityisesti serologisiin titraustuloksiin liittyvistä erimielisyyksistä.


Top