Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0976

Neuvoston päätös 2008/976/YOS, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008 , Euroopan oikeudellisesta verkostosta

OJ L 348, 24.12.2008, p. 130–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 198 - 202

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/976/oj

24.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 348/130


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2008/976/YOS,

tehty 16 päivänä joulukuuta 2008,

Euroopan oikeudellisesta verkostosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan ja 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto perusti yhteisellä toiminnalla 98/428/YOS (2) Euroopan oikeudellisen verkoston, joka on osoittanut hyödyllisyytensä oikeudellisen yhteistyön helpottamisessa rikosasioissa.

(2)

Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen (3) 6 artiklan mukaisesti keskinäinen oikeusapu toteutetaan toimivaltaisten oikeusviranomaisten välisten suorien yhteyksien avulla. Tämä keskinäisen oikeusavun hajauttaminen on nyt pantu laajasti täytäntöön.

(3)

Rikosasioissa tehtyjen oikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaate pannaan täytäntöön asteittain. Se paitsi vahvistaa toimivaltaisten oikeusviranomaisten suorien yhteyksien periaatetta myös nopeuttaa menettelyjä ja tekee niistä kokonaisuudessaan oikeudellisia.

(4)

Näiden muutosten vaikutusta oikeudelliseen yhteistyöhön lisäsi edelleen Euroopan unionin laajentuminen vuosina 2004 ja 2007. Tämän kehityksen vuoksi Euroopan oikeudellinen verkosto on jopa tarpeellisempi kuin silloin, kun se perustettiin, ja sen vuoksi sitä olisi vahvistettava.

(5)

Neuvosto perusti päätöksellä 2002/187/YOS (4) Eurojustin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisen koordinoinnin ja yhteistyön parantamiseksi. Päätöksessä 2002/187/YOS säädetään, että Eurojustin tarkoituksena on pitää yllä Euroopan oikeudelliseen verkostoon erityissuhteita, jotka perustuvat kuulemiseen ja keskinäiseen täydentävyyteen.

(6)

Eurojustin ja Euroopan oikeudellisen verkoston viiden vuoden rinnakkaiselo on osoittanut sekä tarpeen säilyttää molemmat rakenteet että tarpeen selkeyttää niiden suhdetta.

(7)

Tämän päätöksen säännöksiä ei olisi katsottava vaikuttavan kansallisten yhteysviranomaisten riippumattomuuteen kansallisen lainsäädännön nojalla.

(8)

On tarpeen vahvistaa jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä ja mahdollistaa tätä tarkoitusta varten Euroopan oikeudellisen verkoston ja Eurojustin yhteysviranomaisten suora ja tehokkaampi yhteydenpito aina, kun se on tarpeen, suojatun tietoliikenneyhteyden välityksellä.

(9)

Yhteinen toiminta 98/428/YOS olisi sen vuoksi kumottava ja korvattava tällä päätöksellä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Perustaminen

Yhteisen toiminnan 98/428/YOS nojalla perustettu jäsenvaltioiden välinen oikeudellisten yhteysviranomaisten verkosto, jäljempänä ’Euroopan oikeudellinen verkosto’, jatkaa toimintaansa tämän päätöksen säännösten mukaisesti.

2 artikla

Kokoonpano

1.   Euroopan oikeudellinen verkosto koostuu, ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion valtiosäännön, oikeudelliset perinteet ja sisäiset rakenteet, kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä vastaavista keskusviranomaisista ja oikeusviranomaisista tai muista toimivaltaisista viranomaisista, joilla on kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä erityistehtäviä.

2.   Kuhunkin jäsenvaltioon perustetaan yksi tai useampi yhteysviranomainen jäsenvaltion kansallisten sääntöjen ja kansallisen toimivallanjaon mukaisesti, huolehtien samalla siitä, että ne kattavat jäsenvaltion alueen tosiasiallisesti kokonaan.

3.   Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä yhteysviranomaisten keskuudesta Euroopan oikeudellisen verkoston kansallinen yhteyshenkilö.

4.   Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä tekninen yhteyshenkilö Euroopan oikeudellista verkostoa varten.

5.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen yhteysviranomaisilla on rikosasioita koskevaan oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä tehtäviä ja jonkin muun Euroopan unionin kielen kuin viranomaisen oman maan kielen riittävä taito, ottaen huomioon tarpeen pitää yhteyttä muiden jäsenvaltioiden yhteysviranomaisiin.

6.   Kun jäsenvaltiossa on nimitetty Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön edistämiseen tähtäävää yhteystuomareiden vaihtojärjestelmää koskevassa 22 päivänä huhtikuuta 1996 hyväksytyssä yhteisessä toiminnassa 96/277/YOS (5) tarkoitettuja yhteystuomareita ja kun kyseisten yhteystuomarien tehtävät vastaavat tämän päätöksen 4 artiklan mukaan yhteysviranomaisille määrättyjä tehtäviä, yhteystuomarin kussakin tapauksessa nimittävän jäsenvaltion on liitettävä tämä kyseisen jäsenvaltion määräämien menettelytapojen mukaisesti Euroopan oikeudelliseen verkostoon ja suojattuun tietoliikenneyhteyteen tämän päätöksen 9 artiklan mukaisesti.

7.   Komissio nimeää yhteystahon omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita varten.

8.   Euroopan oikeudellisella verkostolla on sihteeristö, joka vastaa verkoston hallinnosta.

3 artikla

Verkoston toimintatavat

Euroopan oikeudellinen verkosto toimii erityisesti seuraavilla kolmella tavalla:

a)

se helpottaa jäsenvaltioiden yhteysviranomaisten välisten tarvittavien yhteyksien perustamista 4 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi;

b)

se järjestää jäsenvaltioiden edustajien säännöllisiä kokouksia 5 ja 6 artiklassa säädettyjä menettelyjä noudattaen;

c)

se toimittaa jatkuvasti tietyn määrän päivitettyjä taustatietoja erityisesti asianmukaisen tietoliikenneverkon välityksellä 7, 8 ja 9 artiklassa säädettyjä menettelyjä noudattaen.

4 artikla

Yhteysviranomaisten toiminta

1.   Yhteysviranomaiset toimivat aktiivisina välittäjinä, joiden tehtävänä on helpottaa jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä erityisesti vakavan rikollisuuden vastaisessa toiminnassa. He ovat käytettävissä tarkoituksenmukaisimpien yhteyksien luomiseksi heidän oman jäsenvaltionsa paikallisten oikeusviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten, toisten jäsenvaltioiden yhteysviranomaisten sekä toisten jäsenvaltioiden paikallisten oikeusviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten välille.

Tarvittaessa, asianomaisten viranomaisten välisen sopimuksen perusteella, yhteysviranomaiset voivat matkustaa tavatakseen toisen jäsenvaltion yhteysviranomaisia.

2.   Yhteysviranomaiset toimittavat oman jäsenvaltionsa paikallisille oikeusviranomaisille, toisten jäsenvaltioiden yhteysviranomaisille sekä toisten jäsenvaltioiden paikallisille oikeusviranomaisille tarvittavat oikeudelliset ja käytännön tiedot, jotta nämä voivat valmistella oikeudellista yhteistyötä koskevan pyynnön tai tehostaa yleensä oikeudellista yhteistyötä.

3.   Yhteysviranomaiset osallistuvat kukin omalla tasollaan jäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille tarkoitettujen oikeudellista yhteistyötä koskevien koulutustilaisuuksien järjestämiseen ja edistämiseen, tarvittaessa yhteistyössä Euroopan juridisen koulutusverkoston kanssa.

4.   Yhteysviranomaisena suoritettavien 1–3 kohdassa tarkoitettujen tehtäviensä lisäksi kansallisen yhteyshenkilön on erityisesti

a)

oltava jäsenvaltiossaan vastuussa verkoston sisäiseen toimintaan liittyvistä kysymyksistä, mukaan lukien tietopyyntöjen ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten vastausten koordinointi;

b)

oltava ensisijaisessa vastuussa yhteyksistä Euroopan oikeudellisen verkoston sihteeristöön, mukaan lukien osallistuminen 6 artiklassa tarkoitettuihin kokouksiin;

c)

annettava pyynnöstä lausunto uusien yhteysviranomaisten nimeämisestä.

5.   Euroopan oikeudellisen verkoston teknisen yhteyshenkilön, joka voi myös olla 1–4 kohdassa tarkoitettu yhteysviranomainen, on varmistettava, että sen jäsenvaltiota koskevat 7 artiklassa tarkoitetut tiedot ovat saatavilla ja ne päivitetään 8 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Yhteysviranomaisten täysistuntojen tarkoitus ja kokouspaikat

1.   Euroopan oikeudellisen verkoston täysistuntojen, joihin kutsutaan vähintään kolme yhteysviranomaista jäsenvaltiota kohti, tavoitteena on

a)

antaa yhteysviranomaisille mahdollisuus tutustua toisiinsa ja vaihtaa kokemuksia erityisesti verkoston toiminnasta;

b)

toimia foorumina, jossa keskustellaan niistä käytännön ja oikeudellisista ongelmista, joita jäsenvaltiot ovat oikeudellisen yhteistyön puitteissa ja erityisesti Euroopan unionin toteuttamien toimenpiteiden täytäntöönpanossa kohdanneet.

2.   Euroopan oikeudellisessa verkostossa hankittu merkittävä kokemus välitetään neuvostolle ja komissiolle perustaksi mahdollisista lainsäädännön muutoksista ja käytännön parannuksista kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön alalla käytävälle keskustelulle.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kokouksia järjestetään säännöllisesti ja vähintään kolme kertaa vuodessa. Kokous voidaan pitää kerran vuodessa Brysselissä neuvoston toimipaikassa tai Eurojustin toimipaikassa Haagissa. Kaksi yhteysviranomaista kustakin jäsenvaltiosta kutsutaan neuvoston toimipaikassa ja Eurojustissa järjestettyihin kokouksiin.

Muita kokouksia voidaan pitää jäsenvaltioissa, jotta kaikkien jäsenvaltioiden yhteysviranomaiset voivat tavata muita isäntämaana toimivan jäsenvaltion viranomaisia kuin sen yhteysviranomaisia ja vierailla kyseisen jäsenvaltion erityiselimissä, joilla on kansainväliseen oikeudelliseen yhteistyöhön tai tiettyjen vakavan rikollisuuden muotojen torjuntaan liittyviä tehtäviä. Yhteysviranomaiset osallistuvat näihin kokouksiin omalla kustannuksellaan.

6 artikla

Yhteyshenkilöiden kokoukset

1.   Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteyshenkilöt kokoontuvat tapauskohtaisesti vähintään kerran vuodessa ja kun sen jäsenet pitävät sitä tarkoituksenmukaisena, neuvoston puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion kansallisen yhteyshenkilön kutsusta, joka ottaa myös huomioon jäsenvaltioiden toivomukset yhteyshenkilöiden kokoontumisesta. Näissä kokouksissa keskustellaan erityisesti verkostoon liittyvistä hallinnollisista asioista.

2.   Euroopan oikeudellisen verkoston tekniset yhteyshenkilöt kokoontuvat tapauskohtaisesti vähintään kerran vuodessa ja kun sen jäsenet pitävät sitä tarkoituksenmukaisena, neuvoston puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion teknisen yhteyshenkilön kutsusta. Kokouksissa käsitellään 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja kysymyksiä.

7 artikla

Euroopan oikeudellisen verkoston kautta jaettavat tiedot

Euroopan oikeudellisen verkoston sihteeristö saattaa seuraavat tiedot yhteysviranomaisten ja toimivaltaisten oikeusviranomaisten käytettäväksi:

a)

kunkin jäsenvaltion yhteysviranomaisten täydelliset tiedot sekä tarvittaessa kuvaus niiden tehtävistä kansallisella tasolla;

b)

tietoteknisen välineen, jolla pyynnön esittävä tai toimittava jäsenvaltion viranomainen voi määrittää jonkin toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, joka vastaanottaa ja panee täytäntöön sen oikeudellista yhteistyötä koskevan pyynnön ja päätökset, myös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamiseen tarkoitettujen oikeudellisten asiakirjojen osalta;

c)

kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmää ja oikeudenkäyntimenettelyjä koskevat oikeudelliset ja käytännön tiedot tiivistetyssä muodossa;

d)

asiaan liittyvien oikeudellisten asiakirjojen tekstit sekä voimassa olevien yleissopimusten osalta myös niihin liittyvien selitysten ja varaumien tekstit.

8 artikla

Tietojen päivittäminen

1.   Euroopan oikeudellisen verkoston kautta jaettavat tiedot on päivitettävä jatkuvasti.

2.   Kunkin jäsenvaltion omalla vastuulla on tarkistaa järjestelmään sisältyvien tietojen oikeellisuus ja tiedottaa viipymättä Euroopan oikeudellisen verkoston sihteeristölle, jos jotakin 7 artiklassa tarkoitetuista neljästä kohdasta koskevaa tietoa on muutettava.

9 artikla

Tietoliikennevälineet

1.   Euroopan oikeudellisen verkoston sihteeristön on varmistettava, että 7 artiklan nojalla toimitetut tiedot ovat heti saatavilla jatkuvasti päivitettävällä verkkosivustolla.

2.   Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaisten operatiivista työtä varten perustetaan suojatut tietoliikenneyhteydet. Suojatun tietoliikenneyhteyden perustamiskustannukset katetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

Suojatun tietoliikenneyhteyden perustaminen mahdollistaa tietojen ja kaikkien oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen kulun jäsenvaltioiden välillä.

3.   Eurojustin kansalliset yhteyshenkilöt, Eurojustin kansalliset terrorismiasioiden yhteyshenkilöt, Eurojustin kansalliset jäsenet ja Eurojustin nimittämät yhteystuomarit voivat myös käyttää 2 kohdassa tarkoitettua suojattua tietoliikenneyhteyttä operatiiviseen työhönsä. Se voidaan yhdistää päätöksen 2002/187/YOS 16 artiklassa tarkoitettuun Eurojustin asianhallintajärjestelmään.

4.   Tämän artiklan säännösten ei katsota vaikuttavan sellaisiin toimivaltaisten oikeusviranomaisten suoriin yhteyksiin, joista määrätään oikeudellista yhteistyötä koskevissa asiakirjoissa, muun muassa keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen 6 artiklassa.

10 artikla

Euroopan oikeudellisen verkoston ja Eurojustin välinen suhde

Euroopan oikeudellisen verkoston ja Eurojustin on keskenään pidettävä yllä erityissuhteita, jotka perustuvat kuulemiseen ja täydentävyyteen, erityisesti jäsenvaltion yhteysviranomaisten, saman jäsenvaltion Eurojustin kansallisen jäsenen sekä Euroopan oikeudellisen verkoston kansallisten yhteyshenkilöiden ja Eurojustin kesken. Tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

a)

Euroopan oikeudellinen verkosto antaa Eurojustin käyttöön 7 artiklassa mainitut keskitetyt tiedot ja 9 artiklan nojalla perustetun suojatun tietoliikenneyhteyden.

b)

Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaiset ilmoittavat tapauskohtaisesti omalle kansalliselle jäsenelleen kaikista tapauksista, joiden käsittelyyn Eurojustilla katsotaan olevan paremmat mahdollisuudet.

c)

Eurojustin kansalliset jäsenet voivat osallistua Euroopan oikeudellisen verkoston kokouksiin Euroopan oikeudellisen verkoston kutsusta.

11 artikla

Talousarvio

Jotta Euroopan oikeudellinen verkosto voi hoitaa tehtävänsä, Eurojustin talousarvioon sisältyy Euroopan oikeudellisen verkoston sihteeristön toimintaan liittyvä osa.

12 artikla

Alueellinen soveltaminen

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoittaa kirjallisesti neuvoston puheenjohtajalle, kun se haluaa soveltaa tätä päätöstä Kanaalisaariin ja Man-saareen. Päätöksen kyseisestä pyynnöstä tekee neuvosto.

13 artikla

Euroopan oikeudellisen verkoston toiminnan arviointi

1.   Euroopan oikeudellinen verkosto antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle selvityksen sen toiminnasta ja hallinnosta joka toinen vuosi 24 päivästä joulukuuta 2008 alkaen.

2.   Euroopan oikeudellinen verkosto voi myös 1 kohdassa tarkoitetussa selvityksessä ilmoittaa Euroopan oikeudellisen verkoston toiminnan tuloksena esiin tulleista kriminaalipolitiikan ongelmista Euroopan unionissa ja se voi tehdä myös ehdotuksia rikosasioita koskevan oikeudellisen yhteistyön parantamiseksi.

3.   Euroopan oikeudellinen verkosto voi myös toimittaa mitä tahansa neuvoston mahdollisesti pyytämiä raportteja tai muita tietoja Euroopan oikeudellisen verkoston toiminnasta.

4.   Neuvosto arvioi Euroopan oikeudellisen verkoston toimintaa joka neljäs vuosi 24 päivästä joulukuuta 2008 alkaen komission yhteistyössä Euroopan oikeudellisen verkoston kanssa laatiman kertomuksen perusteella.

14 artikla

Yhteisen toiminnan 98/428/YOS kumoaminen

Kumotaan yhteinen toiminta 98/428/YOS.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Lausunto annettu 2. syyskuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 191, 7.7.1998, s. 4.

(3)  EYVL C 197, 12.7.2000, s. 3.

(4)  EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.

(5)  EYVL L 105, 27.4.1996, s. 1.


Top