EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0751

2008/751/EY: Komission päätös, tehty 18 päivänä syyskuuta 2008 , tilapäisestä poikkeamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II säädetyistä alkuperäsäännöistä Madagaskarin erityistilanteen huomioon ottamiseksi tonnikalasäilykkeiden ja -fileiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 5097)

OJ L 255, 23.9.2008, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/751/oj

23.9.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 255/31


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä syyskuuta 2008,

tilapäisestä poikkeamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II säädetyistä alkuperäsäännöistä Madagaskarin erityistilanteen huomioon ottamiseksi tonnikalasäilykkeiden ja -fileiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 5097)

(2008/751/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 (1) ja erityisesti sen liitteessä II olevan 36 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Madagaskar haki 26 päivänä toukokuuta 2008 asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II olevan 36 artiklan mukaisesti poikkeusta mainitussa liitteessä säädetyistä alkuperäsäännöistä kuudeksi kuukaudeksi. Hakemus koskee yhteensä 2 000 tonnin määrää tonnikalasäilykkeitä ja 500 tonnin määrää tonnikalafileitä, jotka kuuluvat HS-nimikkeeseen 1604. Hakemus tehtiin, koska Intian valtamereltä peräisin olevan raa’an tonnikalan pyynti- ja toimitusmäärät ovat pienentyneet.

(2)

Madagaskarin toimittamien tietojen mukaan raa’an alkuperätonnikalan pyyntimäärät olivat poikkeuksellisen alhaiset vuoden 2008 neljän ensimmäisen kuukauden aikana jopa tavanomaiset kausivaihtelut huomioon ottaen ja tämän vuoksi tonnikalasäilykkeiden tuotanto on vähentynyt. Tämän epätavallisen tilanteen vuoksi Madagaskar ei voi tiettynä ajanjaksona noudattaa asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II säädettyjä alkuperäsääntöjä.

(3)

Jotta varmistetaan, että Madagaskar voi jatkaa vientiään Euroopan yhteisöön AKT–EY-kumppanuussopimuksen (2) voimassaolon päättymisen jälkeen, sille olisi myönnettävä uusi poikkeus.

(4)

Jotta varmistetaan, että siirtyminen AKT–EY-kumppanuussopimuksesta itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden ja EU:n väliseen väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen tapahtuu moitteettomasti, uuden poikkeuksen olisi tultava voimaan taannehtivasti 1 päivänä tammikuuta 2008.

(5)

Asianomaiset tuontimäärät huomioon ottaen voidaan todeta, että tilapäisestä poikkeamisesta asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II säädetyistä alkuperäsäännöistä ei aiheutuisi vakavaa haittaa vakiintuneelle yhteisössä harjoitettavalle elinkeinolle, jos tiettyjä määriin, valvontaan ja kestoon liittyviä edellytyksiä noudatetaan.

(6)

Sen vuoksi on perusteltua myöntää tilapäinen poikkeus asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II olevan 36 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(7)

Madagaskar saa luvan poiketa ilman eri toimenpiteitä Harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 1604 kuuluvien tonnikalasäilykkeiden ja -fileiden alkuperäsäännöistä itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden ja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen puitteista tehtyyn väliaikaiseen sopimukseen, jäljempänä ’itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden ja EU:n välinen väliaikainen kumppanuussopimus’, liitetyn alkuperäpöytäkirjan 42 artiklan 8 kohdan nojalla, kun mainittu sopimus tulee voimaan tai kun sitä aletaan tilapäisesti soveltaa.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1528/2007 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti mainitun asetuksen liitteessä II säädetyt alkuperäsäännöt ja niiden poikkeukset on korvattava itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden ja EU:n välisen väliaikaisen kumppanuussopimuksen säännöillä, joiden odotetaan tulevan voimaan tai joiden tilapäisen soveltamisen odotetaan alkavan vuonna 2008. Sen vuoksi poikkeusta olisi sovellettava Madagaskarin hakemuksen mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2008 asti, jollei itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden ja EU:n välinen väliaikainen kumppanuussopimus tule voimaan tai sen tilapäinen soveltaminen ala ennen mainittua päivämäärää.

(9)

Ilman eri toimenpiteitä myönnettävä poikkeus alkuperäsääntöihin rajoitetaan itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden ja EU:n väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen liitetyn alkuperäpöytäkirjan 42 artiklan 8 kohdan mukaisesti vuotuiseen 8 000 tonnin kiintiöön tonnikalasäilykkeitä ja 2 000 tonnin kiintiöön tonnikalafileitä niiden maiden osalta, jotka ovat parafoineet mainitun sopimuksen (Komorit, Mauritius, Madagaskar, Seychellit ja Zimbabwe). Mauritius ja Seychellit ovat jo jättäneet hakemuksen asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II olevan 36 artiklan mukaisesta väliaikaisesta poikkeuksesta. Olisi epäasianmukaista myöntää asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II olevan 36 artiklan mukaisia poikkeuksia, jotka olisivat suurempia kuin itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden ja EU:n välisessä väliaikaisessa kumppanuussopimuksessa itäisen ja eteläisen Afrikan alueelle myönnettävä vuotuinen kiintiö.

(10)

Sen vuoksi Madagaskarille olisi myönnettävä poikkeus 2 000 tonnille tonnikalasäilykkeitä ja 500 tonnille tonnikalafileitä yhdeksi vuodeksi.

(11)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (3) säädetään tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt. Madagaskarin viranomaisten, jäsenvaltioiden tulliviranomaisten ja komission välisenä yhteistyönä toteutettavan tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi mainittuja sääntöjä olisi soveltuvin osin sovellettava tällä päätöksellä myönnettävän poikkeuksen nojalla tuotaviin määriin.

(12)

Poikkeuksen vaikutusten tehokkaan seurannan mahdollistamiseksi Madagaskarin viranomaisten olisi säännöllisesti toimitettava komissiolle yksityiskohtaiset tiedot antamistaan EUR.1-tavaratodistuksista.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II säädetään, ja mainitun liitteen 36 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti Harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 1604 kuuluvat, ei-alkuperäaineksista valmistetut tonnikalasäilykkeet ja tonnikalafileet katsotaan Madagaskarin alkuperätuotteiksi tämän päätöksen 2–6 artiklassa säädetyin ehdoin.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädettyä poikkeusta sovelletaan liitteessä lueteltuihin tuotteisiin ja määriin, jotka ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi Madagaskarista yhteisöön 1 päivän tammikuuta 2008 ja 31 päivän joulukuuta 2008 välisenä aikana.

3 artikla

Tämän päätöksen liitteessä säädettyjä määriä on hallinnoitava asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

4 artikla

Madagaskarin tulliviranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden vientimäärien valvonnan.

Sen vuoksi kaikissa niiden mainituista tuotteista antamissa EUR.1-tavaratodistuksissa on oltava viittaus tähän päätökseen.

Madagaskarin toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle neljännesvuosittain ilmoitus määristä, joista on annettu EUR.1-tavaratodistukset tämän päätöksen nojalla, ja näiden todistusten sarjanumerot.

5 artikla

Tämän päätöksen mukaisesti annettujen EUR.1-todistusten 7 kohdassa on oltava seuraava maininta:

”Derogation — Decision 2008/751/EC”

6 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008.

Sitä sovelletaan, kunnes asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II säädetyt alkuperäsäännöt korvataan säännöillä, jotka on liitetty Madagaskarin kanssa mahdollisesti tehtävään sopimukseen, kun sitä aletaan joko soveltaa tilapäisesti tai kun se tulee voimaan, sen mukaan kumpi ajankohta on aikaisempi, mutta joka tapauksessa tätä päätöstä sovelletaan enintään 31 päivään joulukuuta 2008.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2008.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 348, 31.12.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 1.

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.


LIITE

MADAGASKAR

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Ajanjakso

Määrä

09.1645

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Tonnikalasäilykkeet (1)

1.1.2008–31.12.2008

2 000 tonnia

09.1646

1604 14 16

Tonnikalafileet

1.1.2008–31.12.2008

500 tonnia


(1)  Pakkausmuodosta riippumatta, jos tuotetta pidetään HS-nimikkeen 1604 mukaisena säilykkeenä.


Top