EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0392

2008/392/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä huhtikuuta 2008 , neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta siltä osin kuin kyse on internetpohjaisesta tietosivusta, jonka avulla saatetaan sähköisesti saataville tietoja vesiviljelyn tuotantoyrityksistä ja luvan saaneista jalostuslaitoksista (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1656) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 138, 28.5.2008, p. 12–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 279 - 287

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/392/oj

28.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 138/12


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä huhtikuuta 2008,

neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta siltä osin kuin kyse on internetpohjaisesta tietosivusta, jonka avulla saatetaan sähköisesti saataville tietoja vesiviljelyn tuotantoyrityksistä ja luvan saaneista jalostuslaitoksista

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1656)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/392/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/88/EY (1) ja erityisesti sen 59 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2006/88/EY vahvistetaan terveysvaatimukset, joita sovelletaan vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamiseen, tuontiin ja kauttakuljetukseen, sekä ennalta ehkäisevät vähimmäistoimenpiteet, joiden tarkoituksena on lisätä toimivaltaisten viranomaisten, vesiviljelytuotannon harjoittajien ja muiden tähän elinkeinoon liittyvien toimijoiden tietoisuutta ja valmiuksia vesiviljelyeläinten tauteihin liittyvissä kysymyksissä.

(2)

Jotta direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV lueteltujen tautien esiintymistä ja leviämistä voitaisiin ehkäistä paremmin, jäsenvaltioiden olisi saatettava sähköisesti saataville tietoja vesiviljelyn tuotantoyrityksistä ja luvan saaneista jalostuslaitoksista ja etenkin laitoksissa pidetyistä lajeista ja laitosten terveystilanteesta.

(3)

Kyseiset tiedot ovat nykyisin julkisesti saatavilla rekistereissä, joita jäsenvaltiot ylläpitävät direktiivin 2006/88/EY 6 artiklan mukaisesti.

(4)

Jotta voitaisiin edistää tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja sähköisten menettelyjen käyttöä jäsenvaltioiden kesken sekä huolehtia järjestelyjen avoimuudesta ja ymmärrettävyydestä, on tärkeää, että vesiviljelyn tuotantoyrityksiä ja luvan saaneita jalostuslaitoksia koskevat tiedot esitetään yhtenäisellä tavalla koko yhteisössä. Tähän tarjoaa teknisesti toteuttamiskelpoisimman ratkaisun internetpohjainen tietosivu, sillä tiedot ovat sen kautta helposti saatavilla eikä resursseja tarvita liikaa. Internetpohjaisen tietosivun pohjaksi olisi sen vuoksi laadittava malli.

(5)

Direktiivin 2006/88/EY liitteessä II vahvistetaan ne tiedot, jotka vesiviljelyn tuotantoyritysten ja luvan saaneiden jalostuslaitosten rekisterissä on annettava. Koska internetpohjaisen tietosivun tarkoituksena on helpottaa jäsenvaltioiden perustamiin vesiviljelyn tuotantoyritysten rekistereihin kirjattujen relevanttien tietojen yhteentoimivuutta, verkkosivuston ei välttämättä tarvitse sisältää kaikkia tietoja. Tietosivun pitäisi kuitenkin sisältää kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat relevantteja terveystilanteessa olevien erojen aiheuttamien kaupan rajoitusten havaitsemisen kannalta.

(6)

Direktiivissä 2006/88/EY säädetään, että jäsenvaltiot voivat direktiivissä säädetystä lupavaatimuksesta poiketen vaatia, että toimivaltainen viranomainen ainoastaan rekisteröi laitokset, jotka eivät ole vesiviljelyn tuotantoyrityksiä ja joissa vesieläimiä pidetään ilman että niitä olisi tarkoitus saattaa markkinoille, istuta ja ongi -kalastuspaikat sekä vesiviljelyn tuotantoyritykset, jotka toimittavat tuotteet paikallisille kuluttajille.

(7)

Riski vesieläinten tautien leviämisestä laitoksista, istuta ja ongi -kalastuspaikoista ja vesiviljelyn tuotantoyrityksistä, jotka toimivaltainen viranomainen direktiivin 2006/88/EY 4 artiklan 1 kohdasta poiketen rekisteröi, vaihtelee niiden luonteen, ominaispiirteiden ja sijainnin mukaan. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi päätettävä, kuinka laajasti näitä laitoksia, istuta ja ongi -kalastuspaikkoja ja vesiviljelyn tuotantoyrityksiä koskevia tietoja olisi sisällytettävä internetpohjaiselle tietosivulle.

(8)

Jäsenvaltioille olisi annettava riittävästi aikaa kirjata internetpohjaiselle tietosivulle relevantit tiedot vesiviljelyn tuotantoyrityksistä ja luvan saaneista jalostuslaitoksista, minkä vuoksi olisi säädettävä, että tiedot on saatettava saataville vasta viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2009.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä päätöksessä vahvistetaan säännöt internetpohjaiselle tietosivulle, joka jäsenvaltioiden on perustettava ja jonka avulla annetaan direktiivin 2006/88/EY 59 artiklan mukaisesti sähköisesti saataville tietoja vesiviljelyn tuotantoyrityksistä ja luvan saaneista jalostuslaitoksista.

2.   Ellei tämän päätöksen 2 artiklan 1 kohdan toisesta alakohdasta muuta johdu, tätä päätöstä sovelletaan soveltuvin osin sellaisiin laitoksiin, istuta ja ongi -kalastuspaikkoihin ja vesiviljelyn tuotantoyrityksiin, jotka toimivaltainen viranomainen direktiivin 2006/88/EY 4 artiklan 1 kohdasta poiketen rekisteröi kyseisen direktiivin 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Internetpohjainen tietosivu

1.   Jäsenvaltioiden on perustettava internetpohjainen tietosivu, jonka avulla annetaan saataville tietoja direktiivin 2006/88/EY 4 artiklan mukaisesti luvan saaneiden vesiviljelyn tuotantoyritysten ja jalostuslaitosten viljelylaitoksista ja nilviäistenviljelyalueista.

Jäsenvaltioiden on tapauskohtaisesti päätettävä, mitkä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut laitokset, istuta ja ongi -kalastuspaikat ja vesiviljelyn tuotantoyritykset on lueteltava internetpohjaisella tietosivulla, ottaen huomioon vesieläinten tautien leviämisen riski, joka liittyy tällaisten laitosten, kalastuspaikkojen ja yritysten toimintaan ja joka perustuu niiden luonteeseen, ominaispiirteisiin ja sijaintiin.

2.   Jäsenvaltioiden on laadittava internetpohjainen tietosivu seuraavissa liitteissä esitettyjen mallien mukaisesti:

a)

Liite I – vesiviljelyn tuotantoyritykset, joissa pidetään kaloja;

b)

Liite II – vesiviljelyn tuotantoyritykset, joissa pidetään nilviäisiä;

c)

Liite III – vesiviljelyn tuotantoyritykset, joissa pidetään äyriäisiä;

d)

Liite IV – direktiivin 2006/88/EY 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut luvan saaneet jalostuslaitokset, joissa teurastetaan vesiviljelyeläimiä taudintorjuntatarkoituksia varten.

3.   Jäsenvaltioiden on pidettävä internetpohjainen tietosivu ajan tasalla, jotta se vastaa direktiivin 2006/88/EY 6 artiklan mukaisesti ylläpidettävässä rekisterissä olevia tietoja.

Terveystilanteen muutokset on kirjattava internetpohjaiselle tietosivulle heti, kun kirjattu terveystilanne on muuttunut.

4.   Jäsenvaltioiden on toimitettava internetpohjaisen tietosivunsa internetosoite komissiolle.

3 artikla

Soveltamisen alkamispäivä

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2008.

Edellä 2 artiklan 2 kohdassa ja liitteissä I–IV tarkoitettujen tietojen kirjaaminen internetpohjaiselle tietosivulle on kuitenkin saatettava valmiiksi viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2009.

4 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14.


LIITE I

MALLI – VESIVILJELYN TUOTANTOYRITYKSET, JOISSA PIDETÄÄN KALOJA

(2 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHTA)

Tiedot direktiivin 2006/88/EY 59 artiklan mukaisesti

Tiedot

Viljelylaitos 1

Viljelylaitos 2

1.

Vesiviljelyn tuotantoyrityksen nimi

1.1.1.

Nimi:

Vesiviljelyn tuotantoyrityksen nimi

Viljelylaitoksen nimi

1.1.2.

Viljelylaitoksen osoite tai sijainti

1.2.1.

Nimi:

Vesiviljelyn tuotantoyrityksen nimi

Viljelylaitoksen nimi

1.2.2.

Viljelylaitoksen osoite tai sijainti

2.

Rekisteröintinumero

(kunkin viljelylaitoksen)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Maantieteellinen sijainti ja koordinaattijärjestelmä

(kunkin viljelylaitoksen)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Kasvatettavat lajit (1)

(kukin viljelylaitos, alttius tietyille taudeille)

4.1.1.

Kirjolohen verenvuotoseptikemia

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

4.1.2.

Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

4.1.3.

Koikarpin herpesvirus (KHV)

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

4.1.4.

Lohen tarttuva anemia

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

4.2.1.

Kirjolohen verenvuotoseptikemia

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

4.2.2.

Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

4.2.3.

Koikarpin herpesvirus (KHV)

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

4.2.4.

Lohen tarttuva anemia

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

5.

Tunnustettu terveystilanne

(kunkin viljelylaitoksen) (2)

5.1.1.

Kirjolohen verenvuotoseptikemia

5.1.1.1.

Taudista vapaa

5.1.1.2.

Seurantaohjelma

5.1.1.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.1.4.

Muu

5.1.2.

Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio

5.1.2.1.

Taudista vapaa

5.1.2.2.

Seurantaohjelma

5.1.2.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.2.4.

Muu

5.1.3.

Koikarpin herpesvirus (KHV)

5.1.3.1.

Taudista vapaa

5.1.3.2.

Seurantaohjelma

5.1.3.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.3.4.

Muu

5.1.4.

Lohen tarttuva anemia

5.1.4.1.

Taudista vapaa

5.1.4.2.

Seurantaohjelma

5.1.4.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.4.4.

Muu

5.1.5.

Kalojen tarttuva haimakuoliotauti (3)

5.1.5.1.

Taudista vapaa

5.1.5.2.

Seurantaohjelma

5.1.5.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.5.4.

Muu

5.1.6.

Gyrodactylus salaris -tartunta  (3)

5.1.6.1.

Taudista vapaa

5.1.6.2.

Seurantaohjelma

5.1.6.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.6.4.

Muu

5.1.7.

Bakteeriperäinen munuaistauti (3)

5.1.7.1.

Taudista vapaa

5.1.7.2.

Seurantaohjelma

5.1.7.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.7.4.

Muu

5.1.8.

Muut taudit (4)

5.1.8.1.

Taudista vapaa

5.1.8.2.

Seurantaohjelma

5.1.8.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.8.4.

Muu

5.2.1.

Kirjolohen verenvuotoseptikemia

5.2.1.1.

Taudista vapaa

5.2.1.2.

Seurantaohjelma

5.2.1.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.1.4.

Muu

5.2.2.

Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio

5.2.2.1.

Taudista vapaa

5.2.2.2.

Seurantaohjelma

5.2.2.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.2.4.

Muu

5.2.3.

Koikarpin herpesvirus (KHV)

5.2.3.1.

Taudista vapaa

5.2.3.2.

Seurantaohjelma

5.2.3.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.3.4.

Muu

5.2.4.

Lohen tarttuva anemia

5.2.4.1.

Taudista vapaa

5.2.4.2.

Seurantaohjelma

5.2.4.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.4.4.

Muu

5.2.5.

Kalojen tarttuva haimakuoliotauti (3)

5.2.5.1.

Taudista vapaa

5.2.5.2.

Seurantaohjelma

5.2.5.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.5.4.

Muu

5.2.6.

Gyrodactylus salaris -tartunta  (3)

5.2.6.1.

Taudista vapaa

5.2.6.2.

Seurantaohjelma

5.2.6.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.6.4.

Muu

5.2.7.

Bakteeriperäinen munuaistauti (3)

5.2.7.1.

Taudista vapaa

5.2.7.2.

Seurantaohjelma

5.2.7.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.7.4.

Muu

5.2.8.

Muut taudit (4)

5.2.8.1.

Taudista vapaa

5.2.8.2.

Seurantaohjelma

5.2.8.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.8.4.

Muu

6.

Viljelylaitoksen tyyppi

(kunkin viljelylaitoksen) (5)

6.1.1.

Meressä olevat verkkoaltaat/aitaukset

6.1.2.

Merivesialtaat

6.1.3.

Merivesikeinoaltaat ja uoma-altaat

6.1.4.

Suljetut merivesialtaat (vedenkierrätys)

6.1.5.

Makean veden verkkoaltaat/aitaukset

6.1.6.

Makean veden altaat

6.1.7.

Makean veden keinoaltaat ja uoma-altaat

6.1.8.

Suljetut makean veden altaat (vedenkierrätys)

6.1.9.

Tutkimuslaitos

6.1.10.

Karanteenilaitos

6.1.11.

Muu

6.2.1.

Meressä olevat verkkoaltaat/aitaukset

6.2.2.

Merivesialtaat

6.2.3.

Merivesikeinoaltaat ja uoma-altaat

6.2.4.

Suljetut merivesialtaat (vedenkierrätys)

6.2.5.

Makean veden verkkoaltaat/aitaukset

6.2.6.

Makean veden altaat

6.2.7.

Makean veden keinoaltaat ja uoma-altaat

6.2.8.

Suljetut makean veden altaat (vedenkierrätys)

6.2.9.

Tutkimuslaitos

6.2.10.

Karanteenilaitos

6.2.11.

Muu

7.

Tuotantosuunta

(kunkin viljelylaitoksen) (5)

7.1.1.

Hautomo

7.1.2.

Poikaslaitos

7.1.3.

Emokalaviljely

7.1.4.

Kasvatus ihmisravinnoksi

7.1.5.

Istuta ja ongi kalastuspaikat

7.1.6.

Muu

7.2.1.

Hautomo

7.2.2.

Poikaslaitos

7.2.3.

Emokalaviljely

7.2.4.

Kasvatus ihmisravinnoksi

7.2.5.

Istuta ja ongi kalastuspaikat

7.2.6.

Muu


(1)  Taudeille alttiit ja tartuntaa levittävät lajit luetellaan direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV.

(2)  Merkitkää ruutu ”Muu”, jos laitokseen sovelletaan taudinhävittämisohjelmaa tai taudintorjuntatoimenpiteitä direktiivin 2006/88/EY V luvun 3, 4, 5 tai 6 jakson mukaisesti.

(3)  Koskee vain niitä jäsenvaltioita, vyöhykkeitä tai osastoja, jotka luetellaan komission päätöksen 2004/453/EY (EUVL L 156, 30.4.2004, s. 5) liitteessä I tai II kyseisen taudin osalta.

(4)  Koskee vain niitä jäsenvaltioita, vyöhykkeitä tai osastoja, joiden osalta on hyväksytty toimenpiteitä direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan mukaisesti.

(5)  Voidaan valita useampia vaihtoehtoja.


LIITE II

MALLI – VESIVILJELYN TUOTANTOYRITYKSET, JOISSA PIDETÄÄN NILVIÄISIÄ

(2 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA)

Tiedot direktiivin 2006/88/EY 59 artiklan mukaisesti

Tiedot

Viljelylaitos tai viljelyalue 1

Viljelylaitos tai viljelyalue 2

1.

Vesiviljelyn tuotantoyrityksen nimi

1.1.1.

Nimi:

Vesiviljelyn tuotantoyrityksen nimi

Viljelylaitoksen tai nilviäistenviljelyalueen nimi

1.1.2.

Viljelylaitoksen osoite tai sijainti

1.2.1.

Nimi:

Vesiviljelyn tuotantoyrityksen nimi

Viljelylaitoksen tai nilviäistenviljelyalueen nimi

1.2.2.

Viljelylaitoksen osoite tai sijainti

2.

Rekisteröintinumero

(kunkin viljelylaitoksen tai -alueen)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Maantieteellinen sijainti ja koordinaattijärjestelmä

(kunkin viljelylaitoksen tai -alueen)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Kasvatettavat lajit (1)

(kukin viljelylaitos tai -alue, alttius tietyille taudeille)

4.1.1.

Marteilioosi (Marteilia refringens)

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

4.1.2.

Bonamioosi (Bonamia ostrea)

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

4.2.1.

Marteilioosi (Marteilia refringens)

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

4.2.2.

Bonamioosi (Bonamia ostrea)

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

5.

Tunnustettu terveystilanne (2)

(kunkin viljelylaitoksen tai -alueen)

5.1.1.

Marteilioosi (Marteilia refringens)

5.1.1.1.

Taudista vapaa

5.1.1.2.

Seurantaohjelma

5.1.1.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.1.4.

Muu

5.1.2.

Bonamioosi (Bonamia ostrea)

5.1.2.1.

Taudista vapaa

5.1.2.2.

Seurantaohjelma

5.1.2.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.2.4.

Muu

5.1.3.

Muut taudit (3)

5.1.3.1.

Taudista vapaa

5.1.3.2.

Seurantaohjelma

5.1.3.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.3.4.

Muu

5.2.1.

Marteilioosi (Marteilia refringens)

5.2.1.1.

Taudista vapaa

5.2.1.2.

Seurantaohjelma

5.2.1.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.1.4.

Muu

5.2.2.

Bonamioosi (Bonamia ostrea)

5.2.2.1.

Taudista vapaa

5.2.2.2.

Seurantaohjelma

5.2.2.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.2.4.

Muu

5.2.3.

Muut taudit (3)

5.2.3.1.

Taudista vapaa

5.2.3.2.

Seurantaohjelma

5.2.3.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.3.4.

Muu

6.

Viljelylaitoksen tai -alueen tyyppi (4)

(kunkin viljelylaitoksen tai -alueen)

6.1.1.

Avoin viljelylaitos

6.1.2.

Suljettu viljelylaitos (vedenkierrätys)

6.1.3.

Lähettämö, puhdistamo

6.1.4.

Nilviäistenviljelylaitos

6.1.5.

Tutkimuslaitos

6.1.6.

Karanteenilaitos

6.1.7.

Muut

6.2.1.

Avoin viljelylaitos

6.2.2.

Suljettu viljelylaitos (vedenkierrätys)

6.2.3.

Lähettämö, puhdistamo

6.2.4.

Nilviäistenviljelylaitos

6.2.5.

Tutkimuslaitos

6.2.6.

Karanteenilaitos

6.2.7.

Muut

7.

Viljelylaitoksen tai -alueen tuotantosuunta (4)

(kunkin viljelylaitoksen tai -alueen)

7.1.1.

Hautomo

7.1.2.

Poikaslaitos

7.1.3.

Kasvatus täysikasvuiseksi

7.1.4.

Muut

7.2.1.

Hautomo

7.2.2.

Poikaslaitos

7.2.3.

Kasvatus täysikasvuiseksi

7.2.4.

Muut


(1)  Taudeille alttiit ja tartuntaa levittävät lajit luetellaan direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV.

(2)  Merkitkää ruutu ”Muu”, jos laitokseen tai alueeseen sovelletaan taudinhävittämisohjelmaa tai taudintorjuntatoimenpiteitä direktiivin 2006/88/EY V luvun 3, 4, 5 tai 6 jakson mukaisesti.

(3)  Koskee vain niitä jäsenvaltioita, vyöhykkeitä tai osastoja, joiden osalta on hyväksytty toimenpiteitä direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan mukaisesti.

(4)  Voidaan valita useampia vaihtoehtoja.


LIITE III

MALLI – VESIVILJELYN TUOTANTOYRITYKSET, JOISSA PIDETÄÄN ÄYRIÄISIÄ

(2 ARTIKLAN 2 KOHDAN c ALAKOHTA)

Tiedot direktiivin 2006/88/EY 59 artiklan mukaisesti

Tiedot

Viljelylaitos 1

Viljelylaitos 2

1.

Vesiviljelyn tuotantoyrityksen nimi

1.1.1.

Nimi:

Vesiviljelyn tuotantoyrityksen nimi

Viljelylaitoksen nimi

1.1.2.

Viljelylaitoksen osoite tai sijainti

1.2.1.

Nimi:

Vesiviljelyn tuotantoyrityksen nimi

Viljelylaitoksen nimi

1.2.2.

Viljelylaitoksen osoite tai sijainti

2.

Rekisteröintinumero

(kunkin viljelylaitoksen)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Maantieteellinen sijainti ja koordinaattijärjestelmä

(kunkin viljelylaitoksen)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Kasvatettavat lajit (1)

(kukin viljelylaitos, alttius tietyille taudeille)

4.1.1.

Valkopilkkutauti (White spot disease)

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

4.2.1.

Valkopilkkutauti (White spot disease)

EI alttiita eikä levittäjälajeja

KYLLÄ (alttiita lajeja)

KYLLÄ (levittäjälajeja)

5.

Tunnustettu terveystilanne

(kunkin viljelylaitoksen) (2)

5.1.1.

Valkopilkkutauti (White spot disease)

5.1.1.1.

Taudista vapaa

5.1.1.2.

Seurantaohjelma

5.1.1.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.1.4.

Muu

5.1.2.

Muut taudit (3)

5.1.2.1.

Taudista vapaa

5.1.2.2.

Seurantaohjelma

5.1.2.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.1.2.4.

Muu

5.2.1.

Valkopilkkutauti (White spot disease)

5.2.1.1.

Taudista vapaa

5.2.1.2.

Seurantaohjelma

5.2.1.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.1.4.

Muu

5.2.2.

Muut taudit (3)

5.2.2.1.

Taudista vapaa

5.2.2.2.

Seurantaohjelma

5.2.2.3.

Ei tiedetä tartunnan saastuttamaksi

5.2.2.4.

Muu

6.

Viljelylaitoksen tyyppi (4)

(kunkin viljelylaitoksen

6.1.1.

Laguuni/aitaus

6.1.2.

Maa-altaat

6.1.3.

Keinoaltaat ja uoma-altaat

6.1.4.

Suljetut maa-altaat (vedenkierrätys)

6.1.5.

Tutkimuslaitos

6.1.6.

Karanteenilaitos

6.1.7.

Muut

6.2.1.

Laguuni/aitaus

6.2.2.

Maa-altaat

6.2.3.

Keinoaltaat ja uoma-altaat

6.2.4.

Suljetut maa-altaat (vedenkierrätys)

6.2.5.

Tutkimuslaitos

6.2.6.

Karanteenilaitos

6.2.7.

Muut

7.

Tuotantosuunta (4)

(kunkin viljelylaitoksen

7.1.1.

Hautomo

7.1.2.

Poikaslaitos

7.1.3.

Kasvatus täysikasvuiseksi

7.1.4.

Muut

7.2.1.

Hautomo

7.2.2.

Poikaslaitos

7.2.3.

Kasvatus täysikasvuiseksi

7.2.4.

Muut


(1)  Taudeille alttiit ja tartuntaa levittävät lajit luetellaan direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV.

(2)  Merkitkää ruutu ”Muu”, jos laitokseen sovelletaan taudinhävittämisohjelmaa tai taudintorjuntatoimenpiteitä neuvoston direktiivin 2006/88/EY V luvun 3, 4, 5 tai 6 jakson mukaisesti.

(3)  Koskee vain niitä jäsenvaltioita, vyöhykkeitä tai osastoja, joiden osalta on hyväksytty toimenpiteitä direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan mukaisesti.

(4)  Voidaan valita useampia vaihtoehtoja.


LIITE IV

DIREKTIIVIN 2006/88/EY 4 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETUT LUVAN SAANEET JALOSTUSLAITOKSET, JOISSA TEURASTETAAN VESIVILJELYELÄIMIÄ TAUDINTORJUNTATARKOITUKSIA VARTEN )

(2 ARTIKLAN 2 KOHDAN d ALAKOHTA)

Tiedot direktiivin 2006/88/EY 59 artiklan mukaisesti

Tiedot

 

1.

Jalostuslaitos

1.1.1.

Nimi

1.1.2.

Osoite tai sijainti

2.

Rekisteröintinumero

2.1.

 

3.

Maantieteellinen sijainti ja koordinaattijärjestelmä

3.1.

 

4.

Jalostettavat lajit

4.1.1.

Kalat

4.1.2.

Nilviäiset

4.1.3.

Äyriäiset

5.

Jätevedenkäsittelyjärjestelmä

 


Top