EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0381

2008/381/EY: Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä toukokuuta 2008 , Euroopan muuttoliikeverkoston perustamisesta

OJ L 131, 21.5.2008, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 275 - 280

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/381/oj

21.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 131/7


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä toukokuuta 2008,

Euroopan muuttoliikeverkoston perustamisesta

(2008/381/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 66 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1)

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuonna 2003 komissio aloitti kolmivuotisen valmistelutoimen Euroopan muuttoliikeverkoston (EMV), perustamista varten, jotta yhteisö ja sen jäsenvaltiot voisivat saada puolueetonta, luotettavaa ja ajantasaista tietoa muuttoliikkeistä.

(2)

Kesäkuussa 2003 Thessalonikissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto tunnusti päätelmissään moniulotteisen maahanmuuttoilmiön seurannan ja analysoinnin tärkeyden ja piti sen vuoksi tervetulleena EMV:n perustamista, sekä lupasi tutkia mahdollisuutta perustaa sitä varten myöhemmin pysyvä rakenne.

(3)

Marraskuun 4 päivänä 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen lujittamiseen tähtäävän monivuotisen ohjelman eli niin sanotun Haagin ohjelman. Ohjelman tavoitteena on kehittää yhteisen turvapaikka-, maahanmuutto-, viisumi- ja rajapolitiikan toista vaihetta 1 päivästä toukokuuta 2004, ja se perustuu muun muassa läheisempään käytännön yhteistyöhön jäsenvaltioiden välillä sekä tehostettuun tietojenvaihtoon. Haagin ohjelmassa todetaan, että ”Euroopan turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan käynnissä olevan kehittämisen olisi perustuttava muuttoliikeilmiöiden kaikkien näkökulmien yhteiseen analysointiin. Ratkaisevan tärkeää on tehostaa tuoreiden tietojen keräämistä, tuottamista ja vaihtoa kaikista merkityksellisistä muuttoliikkeen suuntauksista ja hyödyntää näitä tietoja tuloksellisesti.”

(4)

Saadakseen eri sidosryhmiltä mielipiteitä EMV:n tulevaisuudesta komissio hyväksyi 28 päivänä marraskuuta 2005 vihreän kirjan Euroopan muuttoliikkeiden verkoston tulevaisuudesta. Siinä tarkasteltiin EMV:n toimintaa valmistelutoimen toteuttamisvaiheessa ja käsiteltiin mm. verkoston tulevaa tehtävänkuvausta ja rakennetta.

(5)

Julkinen kuuleminen osoitti, että useimmat sidosryhmät kannattavat EMV:n toiminnan jatkamista ja vahvistamista sen alkuperäisen tavoitteen toteuttamiseksi eli maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita koskevan ajantasaisen, puolueettoman, luotettavan ja vertailukelpoisen tiedon hankkimiseksi. Useimmat sidosryhmät myös halusivat pitää EMV:n edelleen komission alaisuudessa.

(6)

EMV:n tulisi välttää päällekkäistä työtä sellaisten nykyisten yhteisön välineiden tai rakenteiden kanssa, joilla on tarkoitus kerätä ja vaihtaa tietoja maahanmuutto- ja turvapaikka-asioista, ja sen olisi tuotava niihin verrattuna lisäarvoa erityisesti sen laajan tehtävänkuvan, voimakkaan tietojen analysointiin keskittymisen, tiedeyhteisöön suuntautuvien yhteyksien ja tulosten laajan saatavuuden ansiosta.

(7)

Muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista 11 päivänä heinäkuuta 2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 862/2007 (2) muodostaa muiden olemassa olevien asiakirjojen ja rakenteiden rinnalla merkittävän viitekehyksen EMV:n toiminnalle. Huomiota olisi kiinnitettävä myös rajanylitys- ja maahanmuuttoasioiden tiedotus-, tarkastelu- ja tietojenvaihtokeskuksen (CIREFI) suorittamaan arvokkaaseen työhön ja verkkoteknologiaan perustuvan suojatun tieto- ja koordinointiverkoston perustamisesta maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten 16 päivänä maaliskuuta 2005 tehtyyn neuvoston päätökseen 2005/267/EY (3).

(8)

Saavuttaakseen tavoitteensa EMV:n olisi saatava tukea jäsenvaltioissa toimivilta kansallisilta yhteyspisteiltä, joiden toimintaa komission olisi koordinoitava yhteisön tasolla. Komissiota avustaisi tässä tehtävässä palveluntarjoaja, jolla olisi oltava riittävä asiantuntemus EMV:n juoksevan toiminnan organisointia ja tietojenvaihtojärjestelmän perustamista varten.

(9)

Jotta kansallisilla yhteyspisteillä olisi varmasti riittävä asiantuntemus maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden moninaisista ulottuvuuksista, niissä tulisi olla vähintään kolme asiantuntijaa, joilla on (yhdessä tai erikseen) tätä alaa koskevan politiikan suunnitteluun, lainsäädäntöön, tutkimukseen ja tilastoihin liittyvä pätevyys. Nämä asiantuntijat voisivat tulla jäsenvaltioiden hallintoelimistä tai muusta organisaatiosta. Kussakin kansallisessa yhteyspisteessä on myös oltava riittävä asiantuntemus, joka koskee tietotekniikkaa, yhteistyöjärjestelyjen perustamista ja verkostoitumista muiden kansallisten organisaatioiden ja yksiköiden kanssa sekä monikansallisessa ympäristössä tehtävää Euroopan tason yhteistyötä.

(10)

Kunkin kansallisen yhteyspisteen olisi perustettava kansallinen muuttoliikeverkosto, joka muodostuu erilaisista maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden parissa työskentelevistä organisaatioista ja yksilöistä ja johon kuuluisi myös esimerkiksi yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja tutkijoita, valtiollisia järjestöjä ja kansalaisjärjestöjä sekä kansainvälisiä järjestöjä, jotta kaikkia sidosryhmiä voidaan kuulla.

(11)

Johtokunnan tulisi antaa EMV:lle poliittista ohjausta ja osallistua sen vuosittaisen työohjelman laatimiseen.

(12)

Jotta voitaisiin varmistaa, että EMV:n tuottamia tietoja levitetään mahdollisimman laajalti, sen laatimien selvitysten ja raporttien olisi oltava saatavilla uusimman teknologian avulla, mukaan lukien erityinen verkkosivusto.

(13)

EMV:n olisi voitava luoda yhteistyösuhteita muihin maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden parissa toimiviin yksiköihin silloin kun se on tarpeen sen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaisia yhteistyösuhteita luotaessa olisi pyrittävä varmistamaan riittävä yhteistyö erityisesti Tanskan, Islannin, Norjan, Sveitsin, ehdokasmaiden ja Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden sekä Venäjän yksiköiden kanssa.

(14)

EMV:n olisi saatava osa rahoituksestaan avustuksina, jotka komissio myöntää Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (4) mukaisesti.

(15)

EMV:n tietojenvaihtojärjestelmän yhteydessä olisi otettava huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (5) ja yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001 (6).

(16)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut halustaan osallistua tämän päätöksen tekemiseen ja sen soveltamiseen.

(17)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti ja tämän vaikuttamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamiseen, Irlanti ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä päätös sido Irlantia eikä sitä sovelleta siihen.

(18)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä päätös sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Perustetaan Euroopan muuttoliikeverkosto (EMV).

2.   EMV:n tavoitteena on vastata yhteisön toimielinten sekä jäsenvaltioiden viranomaisten ja laitosten tarpeeseen saada tietoa maahanmuutto- ja turvapaikka-asioista tuottamalla ajantasaista, puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa näitä asioita koskevan politiikan suunnittelun tukemiseksi Euroopan unionissa.

3.   EMV antaa lisäksi yleisölle tietoa kyseisistä asioista.

2 artikla

Tehtävät

1.   Saavuttaakseen 1 artiklassa mainitun tavoitteen EMV

a)

kerää ja vaihtaa useista eri lähteistä saatavia ajantasaisia ja luotettavia tietoja;

b)

laatii analyyseja a alakohdassa tarkoitetuista tiedoista ja esittää ne helppokäyttöisessä muodossa;

c)

osallistuu yhteistyössä muiden asiaan liittyvien EU:n elinten kanssa sellaisten indikaattorien ja kriteerien kehittelyyn, jotka parantavat tietojen johdonmukaisuutta ja auttavat kehittämään muuttoliikkeitä koskeviin tilastoihin liittyviä yhteisön toimia;

d)

tuottaa ja julkaisee säännöllisesti raportteja maahanmuutto- ja turvapaikkatilanteesta yhteisössä ja jäsenvaltioissa;

e)

perustaa internet-pohjaisen tietojenvaihtojärjestelmän, joka tarjoaa pääsyn maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita koskeviin asiakirjoihin ja julkaisuihin, ja huolehtii järjestelmän ylläpidosta;

f)

tekee tunnetuksi EMV:a saattamalla sen keräämät tiedot yleisesti saataville ja jakamalla tietoa toiminnan tuloksista, jolleivät kyseiset tiedot ole luonteeltaan luottamuksellisia;

g)

koordinoi tietoja ja tekee yhteistyötä muiden vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten elinten kanssa.

2.   EMV varmistaa, että sen toiminta on johdonmukaista ja yhteisön asianmukaisten maahanmuutto- ja turvapaikka-alan välineiden ja rakenteiden kanssa koordinoitua.

3 artikla

Kokoonpano

EMV koostuu:

jäsenvaltioiden nimeämistä kansallisista yhteyspisteistä,

komissiosta.

4 artikla

Johtokunta

1.   EMV:a johtaa johtokunta, johon kuuluu yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta sekä yksi komission edustaja, jolla on avustajanaan kaksi tieteellistä asiantuntijaa.

2.   Komission edustaja toimii johtokunnan puheenjohtajana.

3.   Kullakin johtokunnan jäsenellä on yksi ääni, myös puheenjohtajalla. Päätökset tehdään annettujen äänten kahden kolmasosan enemmistöllä.

4.   Euroopan parlamentin edustaja voi osallistua johtokunnan kokouksiin tarkkailijana.

5.   Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

a)

osallistua EMV:n vuosittaisen työohjelman valmisteluun puheenjohtajan laatiman luonnoksen pohjalta ja hyväksyä työohjelma, mukaan luettuina kunkin kansallisen yhteyspisteen talousarvion alustavat enimmäis- ja vähimmäismäärät, millä varmistetaan, että verkoston moitteettomasta toiminnasta 5 artiklan mukaisesti aiheutuvat peruskustannukset katetaan;

b)

tarkastella EMV:n toiminnan kehittymistä ja antaa tarvittaessa suosituksia toteutettavista toimenpiteistä;

c)

laatia vähintään kerran vuodessa tiivis tilannekatsaus EMV:n toiminnasta ja sen selvitysten keskeisistä tuloksista ja esittää se Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle;

d)

selvittää, millaisia strategisesti hyödyllisiä yhteistyösuhteita EMV voi luoda muiden maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa toimivien yksiköiden kanssa, ja hyväksyä tarvittaessa tällaista yhteistyötä koskevat hallinnolliset järjestelyt, kuten 10 artiklassa säädetään;

e)

opastaa kansallisia yhteyspisteitä niiden toiminnan kehittämisessä ja auttaa niitä toteuttamaan tarvittavat toimet, kun jonkin kansallisen yhteyspisteen toiminnassa havaitaan jatkuvia puutteita, jotka saattavat haitata EMV:n toimintaa.

6.   Johtokunta vahvistaa työjärjestyksensä ja kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa.

5 artikla

Kansalliset yhteyspisteet

1.   Kukin jäsenvaltio nimeää jonkin yksikön kansalliseksi yhteyspisteekseen. EMV:n työn helpottamiseksi ja sen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden on otettava tarvittaessa huomioon johtokunnassa olevan edustajansa ja kansallisten yhteyspisteidensä välisen koordinoinnin tarve.

2.   Kansallisessa yhteyspisteessä on oltava vähintään kolme asiantuntijaa. Yhden asiantuntijan on oltava yhteyspisteeksi nimetyn yksikön virkamies tai työntekijä, ja hän toimii yhteyspisteen kansallisena koordinaattorina. Muut asiantuntijat voivat kuulua joko kyseiseen yksikköön tai muihin jäsenvaltiossa toimiviin kansallisiin tai kansainvälisiin julkis- tai yksityisoikeudellisiin järjestöihin.

3.   Kunkin kansallisen yhteyspisteen asiantuntijoilla on oltava kokemusta maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita koskevan politiikan suunnittelusta sekä alan lainsäädännöstä, tutkimuksesta ja tilastoista.

4.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta ne asiantuntijat, joista niiden kansalliset yhteyspisteet koostuvat, sekä täsmennettävä, miten nämä täyttävät 3 kohdan vaatimukset.

5.   Kansalliset yhteyspisteet vastaavat EMV:n toiminnasta kansallisella tasolla ja hoitavat erityisesti seuraavia tehtäviä:

a)

9 artiklassa tarkoitettujen kansallisten raporttien antaminen;

b)

kansallisten tietojen toimittaminen 8 artiklassa tarkoitettuun tietojenvaihtojärjestelmään;

c)

valmiuksien kehittäminen esittää muille kansallisille yhteyspisteille tapauskohtaisia kyselyjä ja vastata niihin nopeasti;

d)

kansallisen muuttoliikeverkoston perustaminen; verkosto muodostuu erilaisista maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden parissa työskentelevistä organisaatioista ja yksilöistä, ja se edustaa asianomaisia sidosryhmiä. Kansallisen muuttoliikeverkoston jäseniä voidaan pyytää osallistumaan EMV:n toimintaan erityisesti 8 ja 9 artiklan osalta.

6.   Kunkin kansallisen yhteyspisteen asiantuntijat kokoontuvat säännöllisesti keskenään keskustelemaan yhteyspisteen toiminnasta ja tarvittaessa myös 5 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen kansallisten muuttoliikeverkostojen jäsenten kanssa vaihtamaan tietoja vireillä olevista ja tulevista toimista.

6 artikla

Koordinointi

1.   Komissio koordinoi EMV:n toimintaa, myös 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja varmistaa, että maahanmuutto- ja turvapaikka-asioihin liittyvän yhteisön politiikan painopisteet näkyvät sen toiminnassa asianmukaisella tavalla.

2.   EMV:n toiminnan organisoinnissa komissiota avustaa palveluntarjoaja, joka valitaan tarjouskilpailumenettelyn perusteella. Palveluntarjoajan on täytettävä 5 artiklan 3 kohdan vaatimukset ja muut komission mahdollisesti määrittelemät vaatimukset.

3.   Palveluntarjoaja toteuttaa komission valvonnassa muun muassa seuraavat toimet:

a)

EMV:n juoksevan toiminnan organisointi;

b)

8 artiklassa tarkoitetun tietojenvaihtojärjestelmän perustaminen ja ylläpito;

c)

kansallisten yhteyspisteiden toiminnan koordinointi;

d)

7 artiklassa tarkoitettujen kokousten valmistelu;

e)

9 artiklassa tarkoitettuja raportteja ja selvityksiä koskevien yhteenvetojen ja tiivistelmien laatiminen.

4.   Johtokunnan hyväksyttyä EMV:n vuosittaisen työohjelman komissio vahvistaa sen kansallisia yhteyspisteitä kuultuaan ja 1 ja 2 artiklassa määritellyn EMV:n yleisen tavoitteen ja sen tehtävien puitteissa. Työohjelmassa määritellään EMV:n tavoitteet ja aihekohtaiset painopisteet. Komissio valvoo EMV:n vuosittaisen työohjelman täytäntöönpanoa ja raportoi johtokunnalle säännöllisesti sekä työohjelman täytäntöönpanosta että EMV:n kehityksestä.

5.   Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen avustussopimusten perusteella ja 4 artiklan 5 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti.

6.   Komissio määrittää avustuksiin ja sopimuksiin käytettävissä olevien määrärahojen alustavan määrän EMV:n vuosittaisen työohjelman ja asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 75 artiklan mukaisesti tehdyn rahoituspäätöksen nojalla.

7.   Komissio myöntää toiminta-avustukset niille kansallisille yhteyspisteille, jotka täyttävät 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt vaatimukset, kansallisten yhteyspisteiden esittämien avustushakemusten perusteella. Yhteisö voi myöntää rahoitusta enintään 80 prosenttia tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärästä.

8.   Avustuksiin ei sovelleta niitä uusittaessa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 113 artiklan 2 kohdan mukaista asteittaisen vähentämisen periaatetta.

7 artikla

Kokoukset

1.   EMV kokoontuu tavallisesti vähintään viisi kertaa vuodessa.

2.   Kutakin kansallista yhteyspistettä ja koordinaattoria edustaa EMV:n kokouksissa vähintään yksi asiantuntija. Kokouksiin voi osallistua enintään kolme asiantuntijaa kustakin kansallisesta yhteyspisteestä.

3.   EMV:n kokoukset kutsuu koolle komission edustaja, joka myös toimii kokousten puheenjohtajana.

4.   EMV:n säännöllisten kokousten tarkoituksena on:

a)

antaa kansallisille yhteyspisteille mahdollisuus vaihtaa tietoja ja kokemuksia erityisesti EMV:n toiminnasta;

b)

tarkastella EMV:n toiminnan kehittymistä ja erityisesti 9 artiklassa tarkoitettujen raporttien ja selvitysten valmistelua;

c)

vaihtaa tietoja ja näkemyksiä erityisesti 8 artiklassa mainittujen, saatavilla olevien tietojen rakenteesta, järjestelystä, sisällöstä ja saatavuudesta;

d)

tarjota tilaisuus keskustella jäsenvaltioissa maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa havaituista oikeudellisista ja käytännön ongelmista ja erityisesti 5 artiklan 5 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista tapauskohtaisista kyselyistä;

e)

kuulla kansallisia yhteyspisteitä 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun EMV:n vuosittaisen työohjelman kehittämisestä.

5.   EMV:n kokouksiin voidaan kutsua myös sellaisia asiantuntijoita ja sellaisten yksiköiden edustajia, jotka eivät ole verkoston jäseniä, jos heidän läsnäoloaan pidetään suotavana. Lisäksi voidaan järjestää yhteisiä kokouksia muiden verkostojen tai organisaatioiden kanssa.

6.   Edellä 5 kohdassa tarkoitetut toimet, ellei niitä ole suunniteltu EMV:n vuosittaisessa työohjelmassa, on ilmoitettava ajallaan kansallisille yhteyspisteille.

8 artikla

Tietojenvaihtojärjestelmä

1.   Internetissä toimiva tietojenvaihtojärjestelmä, jota käytetään erityisen verkkosivuston kautta, perustetaan tämän artiklan mukaisesti.

2.   Tietojenvaihtojärjestelmän sisältö on periaatteessa julkinen.

Pääsy luottamuksellisiin tietoihin on yksinomaan EMV:n jäsenillä, tämän kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (7) soveltamista.

3.   Tietojenvaihtojärjestelmä käsittää vähintään seuraavat osiot:

a)

maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita koskeva yhteisön oikeus ja kansallinen lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja politiikan kehitys maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden alalla;

b)

toiminto 5 artiklan 5 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tapauskohtaisia kyselyjä varten;

c)

maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden sanasto ja tesaurus;

d)

välitön pääsy kaikkiin EMV:n julkaisuihin, mukaan lukien 9 artiklassa tarkoitetut raportit ja selvitykset, sekä säännöllisesti julkaistavaan uutislehteen;

e)

luettelo maahanmuutto- ja turvapaikka-alan tutkijoista ja tutkimuslaitoksista.

4.   Edellä 3 kohdassa mainittujen tietojen saataville asettamiseksi EMV voi tarvittaessa lisätä verkkosivustolleen linkkejä muille sivustoille, joilla alkuperäiset tiedot ovat.

5.   EMV:n verkkosivuston on myös helpotettava pääsyä muihin vastaaviin maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita koskeviin julkisiin tiedotushankkeisiin ja sivustoille, jotka sisältävät tietoa maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden tilanteesta jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa.

9 artikla

Raportit ja selvitykset

1.   Kunkin kansallisen yhteyspisteen on annettava vuosittain jäsenvaltion maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden tilannetta koskeva raportti, jossa käsitellään myös politiikan kehitystä ja tilastotietoja.

2.   Vuosittaisessa työohjelmassa on mainittava, että kukin kansallinen yhteyspiste laatii muita yhteisten vaatimusten mukaisia selvityksiä maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita koskevista erityiskysymyksistä politiikan valmistelun tueksi.

10 artikla

Yhteistyö muiden yksiköiden kanssa

1.   EMV tekee yhteistyötä jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden parissa työskentelevien yksiköiden kanssa, mukaan lukien EU:n virastot ja kansainväliset järjestöt.

2.   Johtokunnan on hyväksyttävä 1 kohdassa tarkoitettua yhteistyötä koskevat hallinnolliset järjestelyt, ja yhteistyöhön voi tarvittaessa sisältyä sopimusten tekeminen yhteisön puolesta komission toimesta.

11 artikla

Määrärahat

Tässä päätöksessä säädettyihin toimiin osoitettavat määrärahat otetaan Euroopan unionin yleisen talousarvion vuosittaisiin määrärahoihin. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy vuosittain käytettävissä olevat määrärahat rahoituskehyksen sallimissa rajoissa.

12 artikla

Talousarvion toteuttaminen

Komissio panee yhteisön rahoitustuen täytäntöön neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 mukaisesti.

13 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ulkopuoliseen ja riippumattomaan arviointiin perustuvan kertomuksen EMV:n kehityksestä viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Kertomukseen liitetään tarvittaessa muuttamista koskevia ehdotuksia.

14 artikla

Julkaiseminen ja soveltamisen alkamispäivä

Tätä päätöstä sovelletaan siitä päivästä lukien, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

15 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Brysselissä 14 päivänä toukokuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. BAJUK


(1)  Lausunto annettu 10. huhtikuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 199, 31.7.2007, s. 23.

(3)  EUVL L 83, 1.4.2005, s. 48.

(4)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).

(5)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.


Top