Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0317

2008/317/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä huhtikuuta 2008 , rotenonin, equisetum-uutteen ja kiniinihydrokloridin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja näitä aineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1293) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 108, 18.4.2008, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 84 - 86

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/317/oj

18.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 108/30


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä huhtikuuta 2008,

rotenonin, equisetum-uutteen ja kiniinihydrokloridin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja näitä aineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1293)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/317/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltio voi 12 vuoden kuluessa kyseisen direktiivin tiedoksi antamisesta sallia, että markkinoille saatetaan sellaisia kasvinsuojeluaineita, jotka sisältävät kyseisen direktiivin liitteeseen I kuulumattomia tehoaineita ja jotka ovat jo olleet markkinoilla kaksi vuotta direktiivin tiedoksi antamisen jälkeen, samalla kun kyseisiä tehoaineita tutkitaan vaiheittain työohjelman mukaisesti.

(2)

Komission asetuksissa (EY) N:o 1112/2002 (2) ja (EY) N:o 2229/2004 (3) säädetään direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

(3)

Rotenoni, equisetum-uute ja kiniinihydrokloridi ovat tehoaineita, jotka on nimetty ohjelman neljännessä vaiheessa.

(4)

Rotenonin, equisetum-uutteen ja kiniinihydrokloridin ainoat ilmoittajat ilmoittivat komissiolle vastaavassa järjestyksessä 5 päivänä tammikuuta 2007, 15 päivänä helmikuuta 2007 ja 20 päivänä kesäkuuta 2007, etteivät ne enää halua osallistua kyseisiä tehoaineita koskevaan työohjelmaan, eikä lisätietoja näin ollen toimiteta. Kyseisiä tehoaineita ei tämän vuoksi sisällytetä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(5)

Komissio on yhdessä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa arvioinut rotenonista esitetyt tiedot, joiden mukaan kyseisten aineiden käyttöä on tarpeen jatkaa. Tämän vuoksi on nykytilanteessa perusteltua sallia mahdollisen riskin minimointiin tähtäävin tiukoin edellytyksin pidempi määräaika lupien peruuttamiselle sellaisissa oleellisissa käyttötarkoituksissa, joita varten ei ole tehokkaita vaihtoehtoisia tuotteita.

(6)

Niiden tehoaineiden osalta, joita sisältävien kasvinsuojelutuotteiden markkinoilta poistamiseen jää vain lyhyt ennakkovaroitusaika, on kohtuullista myöntää lisäaikaa enintään 12 kuukautta nykyisten varastojen hävittämistä, varastointia, markkinoille saattamista ja käyttöä varten, jotta kyseisiä varastoja voidaan käyttää enää yhdellä kasvukaudella. Niissä tapauksissa, joissa on säädetty pidemmästä ennakkovaroitusajasta, sitä voidaan lyhentää siten, että se päättyy kasvukauden lopussa.

(7)

Tällä päätöksellä ei rajoiteta mahdollisuutta esittää direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti kyseisiä tehoaineita koskeva hakemus niiden mahdolliseksi sisällyttämiseksi direktiivin liitteeseen I.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä I lueteltuja tehoaineita ei sisällytetä tehoaineina direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a)

liitteessä I lueteltuja tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan viimeistään 10 päivänä lokakuuta 2008;

b)

kyseisiä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille ei myönnetä lupia eikä niiden lupia uusita tämän päätöksen julkaisemispäivästä lähtien.

3 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, liitteen II sarakkeessa B mainittu jäsenvaltio voi pitää voimassa kyseisen liitteen sarakkeessa A lueteltuja aineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat kyseisen liitteen sarakkeessa C lueteltuja käyttötarkoituksia varten 30 päivään huhtikuuta 2011 saakka edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

jäsenvaltio varmistaa, että käytön jatkaminen ei vaikuta haitallisesti ihmisten tai eläinten terveyteen eikä kohtuuttomasti ympäristöön,

b)

jäsenvaltio varmistaa, että tällaiset markkinoilla edelleen olevat kasvinsuojeluaineet merkitään uudelleen sen takaamiseksi, että merkinnät vastaavat rajoitettuja käyttöedellytyksiä,

c)

jäsenvaltio toteuttaa mahdollisten riskien lieventämiseksi kaikki aiheelliset riskinhallintatoimenpiteet,

d)

jäsenvaltio varmistaa, että kyseisiin käyttötarkoituksiin pyritään vakavasti löytämään vaihtoehtoisia tuotteita.

2.   Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 1 kohdassa säädettyä poikkeusta, on ilmoitettava komissiolle 1 kohdan ja erityisesti sen a–d alakohdan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä viimeistään 31 päivänä joulukuuta kunakin vuonna.

4 artikla

Lisäajan, jonka jäsenvaltiot mahdollisesti myöntävät direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on oltava mahdollisimman lyhyt.

Edellä olevan 2 artiklan mukaisesti peruutettavien lupien osalta lisäajan on päätyttävä viimeistään 10 päivänä lokakuuta 2009.

Edellä olevan 3 artiklan mukaisesti peruutettavien lupien osalta lisäajan on päätyttävä viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2011.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1 Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2008/45/EY (EUVL L 94, 5.4.2008, s. 21).

(2)  EYVL L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUVL L 379, 24.12.2004, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1095/2007 (EUVL L 246, 21.9.2007, s. 19).


LIITE I

Luettelo tehoaineista, joita ei sisällytetä tehoaineina direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I

Rotenoni

Equisetum-uute

Kiniinihydrokloridi


LIITE II

Luettelo 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista luvista

Sarake A

Sarake B

Sarake C

Tehoaine

Jäsenvaltio

Käyttötarkoitus

Rotenoni

Ranska

Omena, päärynä, persikka, kirsikka, viiniköynnös ja peruna.

Vain ammattikäyttöön, edellyttää asianmukaisten suojainten käyttöä.

Rotenoni

Italia

Omena, päärynä, persikka, kirsikka, viiniköynnös ja peruna.

Vain ammattikäyttöön, edellyttää asianmukaisten suojainten käyttöä.

Rotenoni

Yhdistynyt kuningaskunta

Omena, päärynä, persikka, kirsikka, koristekasvit ja peruna.

Vain ammattikäyttöön, edellyttää asianmukaisten suojainten käyttöä.


Top