Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1519

Komission asetus (EY) N:o 1519/2007, annettu 19 päivänä joulukuuta 2007 , asetusten (EY) N:o 2430/1999, (EY) N:o 418/2001 ja (EY) N:o 162/2003 muuttamisesta kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluville tietyille rehun lisäaineille annettavan hyväksynnän ehtojen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )

OJ L 335, 20.12.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 132 - 133

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1519/oj

20.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1519/2007,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2007,

asetusten (EY) N:o 2430/1999, (EY) N:o 418/2001 ja (EY) N:o 162/2003 muuttamisesta kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluville tietyille rehun lisäaineille annettavan hyväksynnän ehtojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 13 artiklan 3 kohdassa säädetään mahdollisuudesta muuttaa lisäaineen hyväksymisen ehtoja hyväksynnän haltijan hakemuksesta.

(2)

Komission asetuksella (EY) N:o 2430/1999 (2) hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluvan lisäaineen diklatsuriili 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) ja diklatsuriili 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix) käyttö broilerien rehussa. Hyväksyntä edellytti lisäaineen liikkeeseen laskemisesta vastuussa olevan henkilön nimeämistä.

(3)

Komission asetuksella (EY) N:o 418/2001 (3) hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluvan lisäaineen diklatsuriili 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) ja diklatsuriili 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix) käyttö lihakalkkunoiden rehussa. Hyväksyntä edellytti lisäaineen liikkeeseen laskemisesta vastuussa olevan henkilön nimeämistä.

(4)

Komission asetuksella (EY) N:o 162/2003 (4) hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluvan lisäaineen diklatsuriili 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix), diklatsuriili 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix) käyttö kananuorikkojen rehussa. Hyväksyntä edellytti lisäaineen liikkeeseen laskemisesta vastuussa olevan henkilön nimeämistä.

(5)

Hyväksyntien haltija Janssen Animal Health BVBA on tehnyt asetuksen (EY) N:o 1831/2003 13 artiklan 3 kohdan mukaisen hakemuksen ja esittänyt edellä johdanto-osan 2–4 kappaleessa tarkoitettujen lisäaineiden liikkeeseen laskemisesta vastuussa olevan henkilön vaihtamista. Hakemuksessa toimitettujen tietojen mukaan kyseisten aineiden markkinoille saattamista koskevat oikeudet on siirretty sen belgialaiselle emoyhtiölle Janssen Pharmaceutica NV:lle 2 päivästä heinäkuuta 2007 alkaen.

(6)

Lisäaineen liikkeeseen laskemisesta vastaavan henkilön vaihtaminen on puhtaasti hallinnollinen menettely eikä vaadi lisäaineen uutta arviointia. Euroopan elintarviketurvallisuusvirastolle on ilmoitettu hakemuksesta.

(7)

Jotta Janssen Pharmaceutica NV voi hyödyntää omistusoikeuksiaan 2 päivästä heinäkuuta 2007, on tarpeen muuttaa lisäaineen liikkeeseen laskemisesta vastuussa olevan henkilön nimi alkaen 2 päivästä heinäkuuta 2007. Siksi tätä asetusta on tarpeen soveltaa takautuvasti.

(8)

Tämän vuoksi asetukset (EY) N:o 2430/1999, (EY) N:o 418/2001 ja (EY) N:o 162/2003 olisi muutettava.

(9)

On aiheellista säätää siirtymäkaudesta, jonka aikana nykyiset varastot voidaan käyttää loppuun.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Korvataan asetuksen (EY) N:o 2430/1999 liitteessä I olevan E 771 kohdan 2 sarakkeessa oleva ilmaisu ”Janssen Animal Health B.V.B.A.” ilmaisulla ”Janssen Pharmaceutica NV”.

2.   Korvataan asetuksen (EY) N:o 418/2001 liitteessä III olevan E 771 kohdan 2 sarakkeessa oleva ilmaisu ”Janssen Animal Health B.V.B.A.” ilmaisulla ”Janssen Pharmaceutica NV”.

3.   Korvataan asetuksen (EY) N:o 162/2003 liitteessä olevan E 771 kohdan 2 sarakkeessa oleva ilmaisu ”Janssen Animal Health BVBA” ilmaisulla ”Janssen Pharmaceutica NV”.

2 artikla

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa sovellettavien säännösten mukaisia varastoja voidaan saattaa markkinoille ja käyttää 30 päivään huhtikuuta 2008 asti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 2 päivästä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EYVL L 296, 17.11.1999, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 249/2006 (EUVL L 42, 14.2.2006, s. 22).

(3)  EYVL L 62, 2.3.2001, s. 3.

(4)  EYVL L 26, 31.1.2003, s. 3.


Top