EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1418

Komission asetus (EY) N:o 1418/2007, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III tai IIIA lueteltujen tietyntyyppisten jätteiden viennistä hyödynnettäväksi maihin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )

OJ L 316, 4.12.2007, p. 6–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 194 - 240

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1418/oj

4.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1418/2007,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2007,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III tai IIIA lueteltujen tietyntyyppisten jätteiden viennistä hyödynnettäväksi maihin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon jätteiden siirrosta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 (1) ja erityisesti sen 37 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

on kuullut maita, joita asia koskee,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on lähettänyt asetuksen (EY) N:o 1013/2006 37 artiklan 1 kohdan mukaisesti kirjallisen tiedustelun kaikille maille, joihin ei sovelleta hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta tehdyn OECD:n päätöksen C(92)39/lopullinen muuttamisesta tehtyä OECD:n neuvoston päätöstä C(2001)107/lopullinen; tiedustelussa komissio pyysi vahvistamaan kirjallisesti, että jätteitä, jotka on lueteltu kyseisen asetuksen liitteessä III ja IIIA ja joiden vienti ei ole asetuksen 36 artiklan nojalla kielletty, voidaan viedä yhteisöstä hyödynnettäviksi kyseisiin maihin, sekä ilmoittamaan, mitä valvontamenettelyä vastaanottomaassa mahdollisesti noudatetaan.

(2)

Tiedustelussa kutakin maata pyydettiin ilmoittamaan valintansa kyseisen jätteen suhteen: kielletään jätteen tuonti, sovelletaan kirjallista ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettelyä vai ei sovelleta mitään valvontamenettelyä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1013/2006 37 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla ja ennen kyseisen asetuksen voimaantulopäivää komission oli annettava asetus, mitä varten se otti huomioon kaikki saadut vastaukset. Komissio antoi asianmukaisesti asetuksen (EY) N:o 801/2007 (2). Kyseisen päivämäärän jälkeen saadut lisävastaukset ja selvitykset antoivat kuitenkin paremman kuvan siitä, miten vastaanottomaiden vastaukset olisi otettava huomioon.

(4)

Vastauksen komission kirjalliseen tiedusteluun ovat nyt lähettäneet Algeria, Andorra, Argentiina, Bangladesh, Benin, Botswana, Brasilia, Chile, Costa Rica, Egypti, Etelä-Afrikka, Filippiinit, Georgia, Guyana, Hongkong (Kiina), Indonesia, Intia, Israel, Kenia, Kiina, Kirgisia, Kroatia, Kuuba, Libanon, Liechtenstein, Macao (Kiina), Malawi, Malesia, Mali, Marokko, Moldova, Norsunluurannikko, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Seychellit, Sri Lanka, Taiwan, Thaimaa, Tunisia, Valko-Venäjä, Venäjän federaatio ja Vietnam.

(5)

Eräät maat eivät ole antaneet kirjallista vahvistusta siitä, että jätteitä saa viedä yhteisöstä niihin hyödynnettäviksi. Näin ollen asetuksen (EY) N:o 1013/2006 37 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti kyseisten maiden katsotaan valinneen kirjallisen ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettelyn.

(6)

Eräät maat ilmaisivat vastauksessaan aikomuksensa toteuttaa kansallisen lainsäädäntönsä mukaisia valvontamenettelyjä, jotka ovat erilaisia kuin asetuksen (EY) N:o 1013/2006 37 artiklan 1 kohdassa säädetyt menettelyt. Lisäksi asetuksen (EY) N:o 1013/2006 37 artiklan 3 kohdan mukaisesti kyseisen asetuksen 18 artiklaa olisi sovellettava soveltuvin osin tällaisiin siirtoihin, ellei siirtoihin sovelleta myös kirjallista ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettelyä.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 801/2007 olisi muutettava. Koska tarvittavia muutoksia on monta, selkeyden vuoksi on aiheellista kumota kyseinen asetus ja korvata se tällä asetuksella. Jätteeseen, johon asetuksen (EY) N:o 801/2007 mukaisesti ei sovelleta mitään valvontamenettelyä vastaanottomaassa, mutta joka tämän asetuksen mukaisesti edellyttää ennakkoilmoitusta ja hyväksyntää, ei kuitenkaan sovelleta mitään valvontamenettelyä vastaanottomaassa tämän asetuksen voimaantulosta alkavan 60 päivän mittaisen siirtymäkauden aikana,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III tai IIIA luetellun jätteen vientiä, joka ei ole kyseisen asetuksen 36 artiklan nojalla kielletty, hyödynnettäväksi tiettyihin maihin, joihin ei sovelleta hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta tehdyn OECD:n päätöksen C(92)39/lopullinen muuttamisesta tehtyä OECD:n neuvoston päätöstä C(2001)107/lopullinen, hallinnoidaan liitteessä vahvistetuilla menettelyillä.

2 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 801/2007.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan neljäntenätoista päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan sen voimaantulopäivästä.

Asetusta (EY) N:o 801/2007 kuitenkin sovelletaan 60 päivän ajan kyseisestä päivämäärästä alkaen jätteeseen, joka on lueteltu kyseisen asetuksen liitteessä sarakkeessa (c) ja tämän asetuksen liitteessä sarakkeessa (b) tai sarakkeissa (b) ja (d).

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 179, 7.7.2007, s. 6.


LIITE

Tämän liitteen sarakkeiden otsakkeet tarkoittavat seuraavaa:

(a)

tuontikielto;

(b)

asetuksen (EY) N:o 1013/2006 35 artiklassa kuvattu kirjallinen ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettely;

(c)

vastaanottomaassa ei sovelleta mitään valvontamenettelyä

(d)

vastaanottomaassa toteutetaan asiaan sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisia muita valvontamenettelyjä. Sarakkeessa (c) mainittuun jätteeseen sovelletaan soveltuvin osin asetuksen (EY) N:o 1013/2006 18 artiklassa säädettyjä tietovaatimuksia, jollei kyseinen jäte sisälly myös sarakkeeseen (b).

Jos kahden koodin välillä on yhdysmerkki, menettely kattaa kyseiset kaksi koodia ja kaikki niiden välissä olevat koodit.

Jos kahden koodin välillä on puolipiste, menettely kattaa kyseiset kaksi koodia.

Algeria

(a)

(b)

(c)

(d)

GC030

ex 8908 00:

ainoastaan jos rakenteet saattavat sisältää asbestia

GC030

ex 8908 00:

paitsi jos rakenteet saattavat sisältää asbestia

 

GC030

ex 8908 00:

paitsi jos rakenteet saattavat sisältää asbestia

GG030

ex 2621:

jos todisteeksi ei ole esitetty analyysiä jätteen vaarattomuudesta

GG030

ex 2621:

jos todisteeksi on esitetty analyysi jätteen vaarattomuudesta

 

GG030

ex 2621:

jos todisteeksi on esitetty analyysi jätteen vaarattomuudesta

GG040

ex 2621:

jos todisteeksi ei ole esitetty analyysiä jätteen vaarattomuudesta

GG040

ex 2621:

jos todisteeksi on esitetty analyysi jätteen vaarattomuudesta

 

GG040

ex 2621:

jos todisteeksi on esitetty analyysi jätteen vaarattomuudesta

 

 

 

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut muut jätteet


Andorra

(a)

(b)

(c)

(d)

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III lueteltu jäte

 

 

 


Argentiina

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B1010

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030–B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070–B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150–B1170

 

 

B1180; B1190

 

 

 

 

B1200–B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250–B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

otsakkeesta B3010:

Seuraavista halogenoimattomista polymeereistä ja kopolymeereistä koostuva muoviromu:

polyvinyylialkoholi

Kovetetut hartsijätteet ja kondensaatiotuotteet

Fluorattujen polymeerien jätteet (1)

otsakkeesta B3010:

kaikki muut jätteet

 

 

otsakkeesta B3020:

pääasiassa mekaanisesta massasta valmistettu paperi tai kartonki (esimerkiksi sanomalehdet, aikakauslehdet ja niiden kaltaiset painotuotteet),

muu aine, kuten 2) lajittelematon jäte

otsakkeesta B3020:

kaikki muu jäte

 

 

 

B3030; B3035

 

B3030; B3035

 

B3040; B3050

 

 

 

B3060

 

B3060

 

B3065

 

 

otsakkeesta B3070:

Eläinten ruokintaan käytettävät, penisilliinin valmistuksessa syntyneet deaktivoidut sienihuovastot

otsakkeesta B3070:

kaikki muu jäte

 

B3070

 

B3080–B3110

 

 

 

B3120

 

B3120

B3130–B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

GC030

ex 8908 00

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Bangladesh

(a)

(b)

(c)

(d)

otsakkeesta B1010:

kaikki muu jäte

 

 

otsakkeesta B1010:

Rauta- ja teräsromu

Alumiiniromu

B1020–B2130

 

 

 

otsakkeesta B3010:

kaikki muu jäte

 

 

otsakkeesta B3010:

Seuraavista halogenoimattomista polymeereistä ja kopolymeereistä koostuva muoviromu:

eteeni

styreeni

otsakkeesta B3020:

kaikki muu jäte

 

 

otsakkeesta B3020:

Paperi- ja kartonkijäte joka koostuu:

valkaisemattomasta paperista tai kartongista taikka aaltopaperista tai -kartongista

muusta, pääasiassa valkaistusta kemiallisesta, ei kuitenkaan massavärjätystä massasta valmistetusta paperista tai kartongista

B3030–B4030

 

 

 

GB040

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Benin

(a)

(b)

(c)

(d)

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut jätteet

 

 

 


Botswana

(a)

(b)

(c)

(d)

 

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut jätteet

 

 


Brasilia

(a)

(b)

(c)

(d)

 

otsakkeesta B1010:

Jalometallit (kulta, hopea ja platinaryhmän metallit elohopeaa lukuun ottamatta)

Rauta- ja teräsromu

Nikkeliromu

Sinkkiromu

Tinaromu

Volframiromu

Molybdeeniromu

Tantaaliromu

Magnesiumromu

Kobolttiromu

Vismuttiromu

Titaaniromu

Zirkoniumromu

Mangaaniromu

Germaniumromu

Vanadiiniromu

Hafnium-, indium-, niobium-, renium- ja galliumromu

Kromiromu

otsakkeesta B1010:

Kupariromu

Alumiiniromu

Toriumromu

Harvinaisten maametallien romu

otsakkeesta B1010:

Jalometallit (kulta, hopea ja platinaryhmän metallit elohopeaa lukuun ottamatta)

Rauta- ja teräsromu

Nikkeliromu

Sinkkiromu

Tinaromu

Volframiromu

Molybdeeniromu

Tantaaliromu

Magnesiumromu

Kobolttiromu

Vismuttiromu

Titaaniromu

Zirkoniumromu

Mangaaniromu

Germaniumromu

Vanadiiniromu

Hafnium-, indium-, niobium-, renium- ja galliumromu

Kromiromu

B1020–B1040

 

 

 

 

B1050

 

B1050

B1060

 

 

 

 

B1070; B1080

 

B1070; B1080

B1090

 

 

 

otsakkeesta B1100:

Sinkkiä sisältävät kuonat:

Sinkkigalvanoinnin pintakuona (> 90 % Zn)

Sinkkigalvanoinnin pohjakuona (> 92 % Zn)

Kuumagalvanoinnin sinkkikuona (panosprosessista) (> 92 % Zn)

Kuparinsulatuksessa käytettävien tulenkestävien vuorausten jätteet, mukaan lukien upokkaat

otsakkeesta B1100:

Kovasinkki

Sinkkiä sisältävät kuonat:

Sinkkipainevalukuona (> 85 % Zn)

Sinkkiskimmausjäte

Jalometallien käsittelyssä muodostunut jatkojalostukseen tarkoitettu kuona

Tantaalia sisältävä tinakuona, jonka tinapitoisuus on enintään 0,5 %

otsakkeesta B1100:

Alumiiniskimmausjäte suolakuonaa lukuun ottamatta

otsakkeesta B1100:

Kovasinkki

Sinkkiä sisältävät kuonat:

Sinkkipainevalukuona (> 85 % Zn)

Sinkkiskimmausjäte

Jalometallien käsittelyssä muodostunut jatkojalostukseen tarkoitettu kuona

Tantaalia sisältävä tinakuona, jonka tinapitoisuus on enintään 0,5 %

B1115

 

 

 

 

B1120; B1130

 

B1120; B1130

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

B1150; B1160

B1170–B1190

 

 

 

B1180

 

 

 

 

B1200–B1250

 

B1200–B1250

 

 

B2010; B2020

 

 

otsakkeesta B2030:

Kermettijätteet ja -romu (metallikeramiikkakomposiitit)

otsakkeesta B2030:

kaikki muu jäte

otsakkeesta B2030:

Kermettijätteet ja -romu (metallikeramiikkakomposiitit)

otsakkeesta B2040:

Kuparin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jonka rautapitoisuus on korkea (yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaisesti (esim. DIN 4301 tai DIN 8201) pääasiassa rakennus- ja hiontatarkoituksiin

otsakkeesta B2040:

Rakennusten purkamisessa syntyvä kipsilevy- ja kipsilaastilevyjäte

Litiumtantaalia sekä litiumniobiumia sisältävä lasijäte

otsakkeesta B2040:

kaikki muu jäte

otsakkeesta B2040:

Rakennusten purkamisessa syntyvä kipsilevy- ja kipsilaastilevyjäte

Litiumtantaalia sekä litiumniobiumia sisältävä lasijäte

 

 

B2060

 

 

B2070–B2110

 

B2070–B2110

B2120; B2130

 

 

 

 

 

B3010; B3020

 

otsakkeesta B3030:

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet

otsakkeesta B3030:

kaikki muu jäte

 

otsakkeesta B3030:

kaikki muu jäte

 

B3035

 

B3035

B3040

 

 

 

 

 

B3050–B3065

 

 

 

B3060

 

otsakkeesta B3070:

Eläinten ruokintaan käytettävät, penisilliinin valmistuksessa syntyneet deaktivoidut sienihuovastot

 

otsakkeesta B3070:

Hiusjätteet

Jäteolki

 

 

 

B3080; B3090

 

B3100–B3120

 

 

 

 

 

B3130

 

B3140–B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 


Chile

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

B1010

 

 

 

B1031

 

 

 

B1050

 

 

 

B1070; B1080

 

 

 

B1115

 

 

 

B1250

 

 

 

B2060

 

 

 

B2130

 

 

 

B3010

 

 

 

B3030

 

 

 

B3035

 

 

 

B3060; B3065

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut muut jätteet

 


Costa Rica

(a)

(b)

(c)

(d)

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut jätteet

 

 

 


Egypti

(a)

(b)

(c)

(d)

otsakkeesta B1010:

Kromiromu

 

 

otsakkeesta B1010:

kaikki muu jäte

B1020–B1040

 

 

 

 

B1050–B1070

 

 

B1080–B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160–B1190

 

 

 

 

 

 

B1220; B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010; B2020

 

 

 

 

B2030

 

 

otsakkeesta B2040:

Kuparin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jonka rautapitoisuus on korkea (yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaisesti (esim. DIN 4301 tai DIN 8201) pääasiassa rakennus- ja hiontatarkoituksiin

otsakkeesta B2040:

kaikki muu jäte

 

 

 

B2060–B2080

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100–B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

B3010

 

 

 

otsakkeesta B3020:

Paperi- ja kartonkijäte joka koostuu:

muusta aineesta, kuten

2) lajittelemattomasta jätteestä

otsakkeesta B3020:

kaikki muu jäte

 

 

 

B3030–B3110

 

 

B3120

 

 

 

 

B3130–B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Etelä-Afrikka

(a)

(b)

(c)

(d)

 

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut jätteet

 

 


Filippiinit

(a)

(b)

(c)

(d)

otsakkeesta B1010:

Kobolttiromu

otsakkeesta B1010:

kaikki muu jäte

 

 

otsakkeesta B1020:

Lyijyromu (lukuun ottamatta lyijyakkuja)

otsakkeesta B1020:

kaikki muu jäte

 

 

 

B1030–B1115

 

 

otsakkeesta B1120:

Koboltti, lantaani

otsakkeesta B1120:

kaikki muu jäte

 

 

 

B1130–B1150

 

 

B1160; B1170

 

 

 

 

B1180–B1220

 

 

B1230; B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

B2010

 

 

 

 

 

B2020

 

 

otsakkeesta B2030:

Kermettijätteet ja -romu (metallikeramiikkakomposiitit)

otsakkeesta B2030:

Keramiikkakuidut, joita ei ole eritelty tai lueteltu muualla

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

 

 

B2070–B3010

 

 

 

 

B3020–B3050

 

 

B3060–B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090–B3140

 

 

B4010; B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Georgia

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

B1010; B1020

 

 

B1030

 

 

B1031–B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100; B1115

 

 

 

 

B1120–B2130

 

 

 

 

B3010–B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

 

B3060; B3065

 

 

B3070; B3080

 

 

 

 

B3090–B3110

 

 

B3120–B4010

 

 

 

 

 

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Guyana

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut jätteet


Hongkong (Kiina)

(a)

(b)

(c)

(d)

otsakkeesta B1010:

tantaaliromu

 

 

otsakkeesta B1010:

kaikki muu jäte

 

 

 

B1020

B1030–B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060–B1090

 

 

 

otsakkeesta B1100:

Kuparinsulatuksessa käytettävien tulenkestävien vuorausten jätteet, mukaan lukien upokkaat

 

 

otsakkeesta B1100:

kaikki muu jäte

 

 

 

B1115

otsakkeesta B1120:

Lantanidit (harvinaiset maametallit)

 

 

otsakkeesta B1120:

kaikki muu jäte

 

 

 

B1130

B1140–B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210; B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250–B2060

B2070; B2080

 

 

 

 

 

 

B2090

B2100–B2130

 

 

 

otsakkeesta B3010:

Seuraavista halogenoimattomista polymeereistä ja kopolymeereistä koostuva muoviromu:

polyasetaalit

polyeetterit

alkaanit C10–C13 (pehmennin)

Seuraavat fluorattujen polymeerien jätteet (2):

Perfluorieteeni/propeeni (FEP

Perfluorialkoksialkaani

Tetrafluorietyleeni/perfluorivinyylieetteri (PFA)

Tetrafluorietyleeni/perfluorimetyylivinyylieetteri (MFA)

Polyvinyylifluoridi (PVF)

Polyvinyylideenifluoridi (PVDF)

 

 

otsakkeesta B3010:

Seuraavista halogenoimattomista polymeereistä ja kopolymeereistä koostuva muoviromu:

eteeni

styreeni

polypropeen

polyeteenitereftalaatti

akryylinitriili

butadieeni

polyamidit

polybuteenitereftalaatti

polykarbonaatit

polyfenyleenisulfidit

akryylipolymeerit

polyuretaani (joka ei sisällä CFC-yhdisteitä)

polysiloksaanit

polymetyylimetakrylaatti

polyvinyylialkoholi

polyvinyylibutyraali

polyvinyyliasetaatti

Kovetetut hartsijätteet ja kondensaatiotuotteet

 

 

 

B3020; B3030

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040–B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070–B3090

B3100–B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010–B4030

 

 

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90


Indonesia

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

B1010; B1020

B1030–B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120–B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

otsakkeesta B2030:

Keramiikkakuidut, joita ei ole eritelty tai lueteltu muualla

 

 

otsakkeesta B2030:

Kermettijätteet ja -romu (metallikeramiikkakomposiitit)

otsakkeesta B2040:

kaikki muu jäte

 

 

B2040:

Litiumtantaalia sekä litiumniobiumia sisältävä lasijäte

B2060–B3010

 

 

 

 

 

 

B3020

otsakkeesta B3030:

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet

Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä loppuunkuluneet side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat

 

 

otsakkeesta B3030:

kaikki muu jäte

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040–B3090

B3100–B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010–B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90


India

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

otsakkeesta B1010:

Rauta- ja teräsromu

Kupariromu

Nikkeliromu

Alumiiniromu

Sinkkiromu

Tinaromu

Magnesiumromu

 

 

B1020

 

 

otsakkeesta B3010:

kaikki muu jäte

otsakkeesta B3010:

Seuraavista halogenoimattomista polymeereistä ja kopolymeereistä koostuva muoviromu:

polyeteenitereftalaatti

 

 

 

B3020

 

 

otsakkeesta B3030:

kaikki muu jäte

 

otsakkeesta B3030:

Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä loppuunkuluneet side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat

 

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut muut jätteet

 

 


Israel

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut jätteet


Kenia

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B1010–B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040–B1080

 

 

B1090

 

 

 

otsakkeesta B1100:

Sinkkiä sisältävät kuonat:

Kuumagalvanoinnin sinkkikuona (panosprosessista) (> 92 % Zn)

Sinkkiskimmausjäte

Alumiiniskimmausjäte suolakuonaa lukuun ottamatta

Kuparinsulatuksessa käytettävien tulenkestävien vuorausten jätteet, mukaan lukien upokkaat

Jalometallien käsittelyssä muodostunut jatkojalostukseen tarkoitettu kuona

Tantaalia sisältävä tinakuona, jonka tinapitoisuus on enintään 0,5 %

otsakkeesta B1110:

Kovasinkki

Sinkkiä sisältävät kuonat:

Sinkkigalvanoinnin pintakuona (> 90 % Zn)

Sinkkigalvanoinnin pohjakuona (> 92 % Zn)

Sinkkipainevalukuona (> 85 % Zn)

 

 

otsakkeesta B1120:

kaikki muu jäte

otsakkeesta B1120:

Mangaani

Rauta

Sinkki

 

 

B1130–B2130

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

 

 

otsakkeesta B3030:

Hampun (Cannabis sativa L.) rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä loppuunkuluneet side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat, muut kuin lajitellut

otsakkeesta B3030:

kaikki muu jäte

 

 

B3035–B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010–B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Kiina

(a)

(b)

(c)

(d)

otsakkeesta B1010:

Jalometallit (kulta, hopea ja platinaryhmän metallit elohopeaa lukuun ottamatta)

Molybdeeniromu

Kobolttiromu

Vismuttiromu

Zirkoniumromu

Mangaaniromu

Germaniumromu

Vanadiiniromu

Hafnium-, indium-, niobium-, renium- ja galliumromu

Toriumromu

Harvinaisten maametallien romu

Kromiromu

 

 

otsakkeesta B1010:

Rauta- ja teräsromu

Kupariromu

Nikkeliromu

Alumiiniromu

Sinkkiromu

Tinaromu

Volframiromu

Tantaaliromu

Magnesiumromu

Titaaniromu

otsakkeesta B1020:

kaikki muu jäte

 

 

otsakkeesta B1020:

Siirtymämetallit, jos ne sisältävät > 10 % V2O5

B1030

 

 

 

otsakkeesta B1031:

kaikki muu jäte

 

 

otsakkeesta B1031:

volframi, titaani, tantaali

B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070; B1080

B1090

 

 

 

otsakkeesta B1100:

kaikki muu jäte

 

 

otsakkeesta B1100:

Kovasinkki

 

 

 

B1115

otsakkeesta B1120:

Lantanidit (harvinaiset maametallit)

 

 

otsakkeesta B1120:

kaikki muu jäte

B1130–B1200

 

 

 

 

 

 

B1210

B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010; B2020

 

 

 

otsakkeesta B2030:

Kermettijätteet ja -romu (metallikeramiikkakomposiitit) lukuun ottamatta WC-romua kaikki muu jäte

 

 

otsakkeesta B2030:

Kermettijätteet ja -romu (metallikeramiikkakomposiitit) ainoastaan WC-romu

B2040–B2130

 

 

 

otsakkeesta B3010:

Seuraavat kovetetut hartsijätteet ja kondensaatiotuotteet:

ureaformaldehydihartsit

melamiiniformaldehydihartsit

epoksihartsit

alkydihartsit

 

 

otsakkeesta B3010:

Halogenoimattomista polymeereistä ja kopolymeereistä koostuva muoviromu

Seuraavat kovetetut hartsijätteet ja kondensaatiotuotteet:

fenoliformaldehydihartsit

polyamidit

Seuraavat fluorattujen polymeerien jätteet (3):

Perfluorieteeni/propeeni (FEP)

Perfluorialkoksialkaani

Tetrafluorietyleeni/perfluorivinyylieetteri (PFA)

Tetrafluorietyleeni/perfluorimetyylivinyylieetteri (MFA)

Polyvinyylifluoridi (PVF)

Polyvinyylideenifluoridi (PVDF)

 

 

 

B3020

otsakkeesta B3030:

kaikki muu jäte

 

 

otsakkeesta B3030:

Seuraavat puuvillajätteet:

lankajätteet

muu jäte

Seuraavat tekokuitujätteet (myös kampajätteet, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

tekokuituiset

muuntokuituiset

B3035; B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

otsakkeesta B3060:

kaikki muu jäte

 

 

otsakkeesta B3060:

Valmistamattomien, rasvattomiksi tehtyjen, yksinkertaisesti käsiteltyjen (mutta ei määrämuotoisiksi leikattujen), hapolla käsiteltyjen tai degelatinoitujen luiden ja sarvitohlojen jätteet

B3065–B4030

 

 

 

otsakkeista GB040

7112

2620 30

2620 90:

kaikki muu jätteet

 

 

otsakkeista GB040

7112

2620 30

2620 90:

ainoastaan kuparin käsittelyssä muodostunut kuona

 

 

 

GC010

otsakkeesta GC020:

kaikki muut jätteet

 

 

otsakkeesta GC020:

ainoastaan jätelanka, moottoriromu

 

 

 

GC030

:

ex 8908 00

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Kirgisia

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut jätteet


Kroatia

(a)

(b)

(c)

(d)

 

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut jätteet

 

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut jätteet


Kuuba

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut jätteet

 


Libanon

(a)

(b)

(c)

(d)

otsakkeesta B1010:

Kromiromu

otsakkeesta B1010:

kaikki muu jätteet

 

B1010

B1020–B1090

 

 

B1020–B1090

otsakkeesta B1100:

Sinkkiskimmausjäte

Alumiiniskimmausjäte suolakuonaa lukuun ottamatta

otsakkeesta B1100:

Kovasinkki

Sinkkiä sisältävät kuonat

Sinkkigalvanoinnin pintakuona (> 90 % Zn)

Sinkkigalvanoinnin pohjakuona (> 92 % Zn)

Sinkkipainevalukuona (> 85 % Zn)

Kuumagalvanoinnin sinkkikuona (panosprosessista) (> 92 % Zn)

Kuparinsulatuksessa käytettävien tulenkestävien vuorausten jätteet, mukaan lukien upokkaat

Jalometallien käsittelyssä muodostunut jatkojalostukseen tarkoitettu kuona

Tantaalia sisältävä tinakuona, jonka tinapitoisuus on enintään 0,5 %

 

B1100

 

B1115

 

B1115

B1120–B1140

 

 

B1120–B1140

 

B1150–B2030

 

B1150–B2030

otsakkeesta B2040:

kaikki muu jätteet

otsakkeesta B2040:

Kuparin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jonka rautapitoisuus on korkea (yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaisesti (esim. DIN 4301 tai DIN 8201) pääasiassa rakennus- ja hiontatarkoituksiin

 

B2040

B2060–B2130

 

 

B2060–B2130

otsakkeesta B3010:

Seuraavista halogenoimattomista polymeereistä ja kopolymeereistä koostuva muoviromu:

polyvinyylialkoholi

polyvinyylibutyraali

polyvinyyliasetaatti

Kovetetut hartsijätteet ja kondensaatiotuotteet

Seuraavat fluorattujen polymeerien jätteet (4):

Perfluorieteeni/propeeni (FEP)

Perfluorialkoksialkaani

Tetrafluorietyleeni/perfluorivinyylieetteri (PFA)

Tetrafluorietyleeni/perfluorimetyylivinyylieetteri (MFA)

Polyvinyylifluoridi (PVF)

Polyvinyylideenifluoridi (PVDF)

otsakkeesta B3010:

Seuraavista halogenoimattomista polymeereistä ja kopolymeereistä koostuva muoviromu:

eteeni

styreeni

polypropeeni

polyeteenitereftalaatti

akryylinitriili

butadieeni

polyasetaalit

polyamidit

polybuteenitereftalaatti

polykarbonaatit

polyeetterit

polyfenyleenisulfidit

akryylipolymeerit

alkaani C10–C13 (pehmennin)

polyuretaani (joka ei sisällä CFC-yhdisteitä)

polysiloksaanit

polymetyylimetakrylaatti

 

B3010:

 

B3020–B3130

 

B3020–B3130

B3140

 

 

B3140

 

B4010–B4030

 

B4010–B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

GC030

ex 8908 00

GC050

 

 

GC050

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Liechtenstein

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut jätteet


Macao (Kiina)

(a)

(b)

(c)

(d)

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut jätteet

 

 

 


Malawi

(a)

(b)

(c)

(d)

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut jätteet

 

 

 


Malesia

(a)

(b)

(c)

(d)

otsakkeesta B1010:

Nikkeliromu

Sinkkiromu

Volframiromu

Tantaaliromu

Magnesiumromu

Titaaniromu

Mangaaniromu

Germaniumromu

Vanadiiniromu

Hafnium-, indium-, niobium-, renium- ja galliumromu

Harvinaisten maametallien romu

Kromiromu

otsakkeesta B1010:

Molybdeeniromu

Kobolttiromu

Vismuttiromu

Zirkoniumromu

Toriumromu

otsakkeesta B1010:

Jalometallit (kulta, hopea ja platinaryhmän metallit elohopeaa lukuun ottamatta)

Rauta- ja teräsromu

Kupariromu

Alumiiniromu

Tinaromu

 

B1020–B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

B1120–B1140

 

 

 

 

 

B1150

 

B1160–B1190

 

 

 

 

 

B1200; B1210

 

B1220–B1240

 

 

 

 

 

B1250–B2030

 

otsakkeesta B2040:

Savukaasujen rikinpoistossa (FDG) muodostuva osittain jalostettu kalsiumsulfaatti

Kuparin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jonka rautapitoisuus on korkea (yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaisesti (esim. DIN 4301 tai DIN 8201) pääasiassa rakennus- ja hiontatarkoituksiin

 

otsakkeesta B2040:

kaikki muu jätteet

 

 

 

B2060

 

B2070; B2080

 

 

 

 

 

B2090

 

B2100

 

 

 

 

 

B2110–B2130

 

B3010

 

 

 

 

 

B3020–B3035

 

B3040

 

 

 

 

otsakkeesta B3050:

Puujäte ja -romu, myös halkoina, briketteinä, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa

otsakkeesta B3050:

Korkkijäte; rouhittu, rakeistettu tai jauhettu korkki

 

 

otsakkeesta B3060:

Kuivatut ja steriloidut kasvien jätteet, jäännökset ja sivutuotteet (myös pelletoituina), jollaisia käytetään eläinten ruokinnassa ja joita ei ole mainittu muualla tai jotka eivät sisälly muuhun kohtaan (ainoastaan riisilese ja muut sivutuotteet, 2302 20 100/900)

Valmistamattomien, rasvattomiksi tehtyjen, yksinkertaisesti käsiteltyjen (mutta ei määrämuotoisiksi leikattujen), hapolla käsiteltyjen tai degelatinoitujen luiden ja sarvitohlojen jätteet

Kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaonjätteet

Muut elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet, ei kuitenkaan sivutuotteet, jotka täyttävät ihmis- tai eläinravintoa koskevat kansalliset tai kansainväliset vaatimukset ja standardit

 

otsakkeesta B3060:

Kuivatut ja steriloidut kasvien jätteet, jäännökset ja sivutuotteet (myös pelletoituina), jollaisia käytetään eläinten ruokinnassa ja joita ei ole mainittu muualla tai jotka eivät sisälly muuhun kohtaan (ainoastaan riisilese ja muut sivutuotteet, 2302 20 100/900)

Muut elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet, ei kuitenkaan sivutuotteet, jotka täyttävät ihmis- tai eläinravintoa koskevat kansalliset tai kansainväliset vaatimukset ja standardit

 

 

B3065–B3140

 

B4010

 

 

 

 

 

B4020

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Mali

(a)

(b)

(c)

(d)

otsakkeesta B1010:

kaikki muu jäte

otsakkeesta B1010:

Kromiromu

 

 

 

B1020

 

 

B1030–B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070; B1080

 

 

B1090–B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140–B2030

 

 

 

otsakkeesta B2040:

kaikki muu jäte

otsakkeesta B2040:

Kuparin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jonka rautapitoisuus on korkea (yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaisesti (esim. DIN 4301 tai DIN 8201) pääasiassa rakennus- ja hiontatarkoituksiin

Kiinteä rikki

 

 

 

B2060

 

 

B2070–B2100

 

 

 

 

B2110; B2120

 

 

B2130–B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Marokko

(a)

(b)

(c)

(d)

 

otsakkeesta B1010:

Rauta- ja teräsromu

Volframiromu

Molybdeeniromu

Tantaaliromu

Magnesiumromu

Kobolttiromu

Vismuttiromu

Zirkoniumromu

Germaniumromu

Vanadiiniromu

Hafnium-, indium-, niobium-, renium- ja galliumromu

Toriumromu

 

otsakkeesta B1010:

Jalometallit (kulta, hopea ja platinaryhmän metallit elohopeaa lukuun ottamatta)

Kupariromu

Nikkeliromu

Alumiiniromu

Sinkkiromu

Tinaromu

Titaaniromu

Mangaaniromu

Harvinaisten maametallien romu

Kromiromu

 

otsakkeesta B1020:

Antimoniromu

Lyijyromu (lukuun ottamatta lyijyakkuja)

Telluuriromu

 

otsakkeesta B1020:

Berylliumromu

Kadmiumromu

Seleeniromu

 

B1030–B1200

 

 

 

 

 

B1210

 

B1220–B1250

 

 

 

 

 

B2010–B2020

 

otsakkeesta B2030:

Keramiikkakuidut, joita ei ole eritelty tai lueteltu muualla

 

otsakkeesta B2030:

Kermettijätteet ja -romu (metallikeramiikkakomposiitit)

 

B2040–B2130

 

 

 

otsakkeesta B3010:

Seuraavista halogenoimattomista polymeereistä ja kopolymeereistä koostuva muoviromu:

styreeni

butadieeni

polyasetaalit

polyamidit

polybuteenitereftalaatti

polykarbonaatit

polyeetterit

polyfenyleenisulfidit

akryylipolymeerit

alkaanit C10–C13 (pehmennin)

polysiloksaanit

polymetyylimetakrylaatti

polyvinyylibutyraali

polyvinyyliasetaatti

Seuraavat fluorattujen polymeerien jätteet (5):

Perfluorieteeni/propeeni (FEP)

Perfluorialkoksialkaani

Tetrafluorietyleeni/perfluorivinyylieetteri (PFA)

Tetrafluorietyleeni/perfluorimetyylivinyylieetteri (MFA)

Polyvinyylifluoridi (PVF)

Polyvinyylideenifluoridi (PVDF)

 

otsakkeesta B3010:

Seuraavista halogenoimattomista polymeereistä ja kopolymeereistä koostuva muoviromu:

eteeni

polypropeeni

polyeteenitereftalaatti

akryylinitriili

polyuretaani (joka ei sisällä CFC-yhdisteitä)

polyvinyylialkoholi

Kovetetut hartsijätteet ja kondensaatiotuotteet

 

 

 

B3020–B3050

 

otsakkeesta B3060:

kaikki muu jäte

 

otsakkeesta B3060:

Kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaonjätteet

 

 

 

B3065

 

B3070–B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Moldova

(a)

(b)

(c)

(d)

otsakkeesta B3020:

kaikki muu jäte

otsakkeesta B3020:

valkaisematon paperi tai kartonki tai aaltopaperi tai kartonki

muu, pääasiassa valkaistusta kemiallisesta, ei kuitenkaan massavärjätystä massasta valmistettu paperi tai kartonki

pääasiassa mekaanisesta massasta valmistettu paperi tai kartonki (esimerkiksi sanomalehdet, aikakauslehdet ja niiden kaltaiset painotuotteet)

 

 

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut muut jätteet

 

 

 


Norsunluurannikko

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

B1250

 

 

 

otsakkeesta B3030:

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet

 

 

 

B3140

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut muut jätteet

 

 

 


Oman

(a)

(b)

(c)

(d)

otsakkeesta B1010:

kaikki muu jäte

otsakkeesta B1010:

Rauta- ja teräsromu

 

 

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut muut jätteet

 

 

 


Pakistan

(a)

(b)

(c)

(d)

otsakkeesta B3060:

Viinisakka

 

 

 

B3140

 

 

 

otsakkeesta GN010 ex 0502 00:

sian ja villisian harjasten ja muiden karvojen jätteet

 

 

 

 

 

 

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut jätteet


Paraguay

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut jätteet

 


Peru

(a)

(b)

(c)

(d)

 

otsakkeesta B3030:

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

Hampun (Cannabis sativa L.) rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

Juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen (paitsi pellavan, hampun ja ramin) rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

Sisalin ja muiden Agave-suvun kasvien tekstiilikuitujen jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

Kookoksen rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

Abacan (manillahamppu tai Musa textilis Nee) rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

Rami- ja muiden kasvitekstiilikuitujen rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), joita ei ole mainittu muualla tai jotka eivät sisälly muuhun kohtaan

 

otsakkeesta B3030:

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat kokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

Pellavarohtimet ja -jätteet

Tekokuitujätteet (myös kampajätteet, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput):

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet

Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä loppuunkuluneet side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat

 

otsakkeesta B3060:

Degras (nahkarasva): rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä muodostuneet jätteet

Valmistamattomien, rasvattomiksi tehtyjen, yksinkertaisesti käsiteltyjen (mutta ei määrämuotoisiksi leikattujen), hapolla käsiteltyjen tai degelatinoitujen luiden ja sarvitohlojen jätteet

 

otsakkeesta B3060:

kaikki muu jätteet

 

otsakkeesta B3065:

Eläinperäiset ravintorasva- ja ruokaöljyjätteet (esim. paistoöljyt) edellyttäen, että niillä ei ole mitään Baselin yleissopimuksen liitteessä III tarkoitettua [vaarallista] ominaisuutta

 

otsakkeesta B3065:

Eläinperäiset ravintorasva- ja ruokaöljyjätteet (esim. paistoöljyt) edellyttäen, että niillä ei ole mitään Baselin yleissopimuksen liitteessä III tarkoitettua [vaarallista] ominaisuutta

 

 

 

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut muut jätteet


Seychellit

(a)

(b)

(c)

(d)

 

GF010

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut muut jätteet

 

 

 


Sri Lanka

(a)

(b)

(c)

(d)

 

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut jätteet

 

 


Taiwan

(a)

(b)

(c)

(d)

 

otsakkeesta B1010:

Jalometallit (kulta, hopea ja platinaryhmän metallit elohopeaa lukuun ottamatta)

Molybdeeniromu

Tantaaliromu

Kobolttiromu

Vismuttiromu

Zirkoniumromu

Mangaaniromu

Vanadiiniromu

Hafnium-, indium-, niobium-, renium- ja galliumromu

Toriumromu

Harvinaisten maametallien romu

Kromiromu

 

otsakkeesta B1010:

Rauta- ja teräsromu

Kupariromu

Nikkeliromu

Alumiiniromu

Sinkkiromu

Tinaromu

Volframiromu

Magnesiumromu

Titaaniromu

Germaniumromu

 

B1020–B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050–B1090

 

 

 

otsakkeesta B1100:

Alumiiniskimmausjäte suolakuonaa lukuun ottamatta

Kuparinsulatuksessa käytettävien tulenkestävien vuorausten jätteet, mukaan lukien upokkaat

Jalometallien käsittelyssä muodostunut jatkojalostukseen tarkoitettu kuona

Tantaalia sisältävä tinakuona, jonka tinapitoisuus on enintään 0,5 %

 

otsakkeesta B1100:

Kovasinkki

Sinkkiä sisältävät kuonat

Sinkkigalvanoinnin pintakuona (> 90 % Zn)

Sinkkigalvanoinnin pohjakuona (> 92 % Zn)

Sinkkipainevalukuona (> 85 % Zn)

Kuumagalvanoinnin sinkkikuona (panosprosessista) (> 92 % Zn)

Sinkkiskimmausjäte

 

B1115; B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140–B1220

 

 

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010–B2030

 

 

 

otsakkeesta B2040:

kaikki muu jäte

 

otsakkeesta B2040:

Kuparin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jonka rautapitoisuus on korkea (yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaisesti (esim. DIN 4301 tai DIN 8201) pääasiassa rakennus- ja hiontatarkoituksiin

 

B2060–B2130

 

 

 

otsakkeesta B3010:

Seuraavista halogenoimattomista polymeereistä ja kopolymeereistä koostuva muoviromu:

polyuretaani (joka ei sisällä CFC-yhdisteitä)

Kovetetut hartsijätteet ja kondensaatiotuotteet

 

otsakkeesta B3010:

kaikki muu jäte

 

 

 

B3020

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040; B3050

 

B3060–B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

GN010

ex 0502 00

 

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Thaimaa

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

B1010

 

 

B1020; B1030

 

 

 

 

B1031

 

 

B1040–B1090

 

 

 

otsakkeesta B1100:

kaikki muu jäte

otsakkeesta B1100:

Kuparinsulatuksessa käytettävien tulenkestävien vuorausten jätteet, mukaan lukien upokkaat

Jalometallien käsittelyssä muodostunut jatkojalostukseen tarkoitettu kuona

Tantaalia sisältävä tinakuona, jonka tinapitoisuus on enintään 0,5 %

 

 

B1115–B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160–B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010; B2020

 

 

 

 

B2030

 

 

otsakkeesta B2040:

Kuparin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jonka rautapitoisuus on korkea (yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaisesti (esim. DIN 4301 tai DIN 8201) pääasiassa rakennus- ja hiontatarkoituksiin

Kalsiumsyanamidin valmistuksessa muodostuva kalkkikivi (jonka pH on alle 9)

Litiumtantaalia sekä litiumniobiumia sisältävä lasijäte

otsakkeesta B2040:

kaikki muu jäte

 

 

 

B2060; B2070

 

 

B2080; B2090

 

 

 

 

B2100

 

 

B2110–B2130

 

 

 

otsakkeesta B3010:

Halogenoimattomista polymeereistä ja kopolymeereistä koostuva muoviromu

Seuraavat fluorattujen polymeerien jätteet (6):

Perfluorieteeni/propeeni (FEP)

Perfluorialkoksialkaani

Tetrafluorietyleeni/perfluorivinyylieetteri (PFA)

Tetrafluorietyleeni/perfluorimetyylivinyylieetteri (MFA)

Polyvinyylifluoridi (PVF)

Polyvinyylideenifluoridi (PVDF)

otsakkeesta B3010:

Kovetetut hartsijätteet ja kondensaatiotuotteet

 

 

 

B3020

 

 

otsakkeesta B3030:

Tekokuitujätteet (myös kampajätteet, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä loppuunkuluneet side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat

otsakkeesta B3030:

kaikki muu jäte

 

 

B3035

 

 

 

otsakkeesta B3040:

Muut kumijätteet (joita ei ole mainittu muualla)

otsakkeesta B3040:

Kovakumijätteet ja -romu (esimerkiksi eboniitti)

 

 

 

B3050–B3140

 

 

B4010–B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 


Tunisia

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B1010

 

 

B1020–B1220

 

 

 

 

B1230; B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020; B2030

 

 

 

otsakkeesta B2040

kaikki muu jäte

otsakkeesta B2040

Kalsiumsyanamidin valmistuksessa muodostuva kalkkikivi (jonka pH on alle 9)

Natrium-, kalium- ja kalsiumkloridit

Tekokorundi (piikarbidi)

 

 

B2060–B2130

 

 

 

otsakkeesta B3010:

Seuraavat fluorattujen polymeerien jätteet (7):

Perfluorieteeni/propeeni (FEP)

Perfluorialkoksialkaani

Tetrafluorietyleeni/perfluorivinyylieetteri (PFA)

Tetrafluorietyleeni/perfluorimetyylivinyylieetteri (MFA)

Polyvinyylifluoridi (PVF)

Polyvinyylideenifluoridi (PVDF)

otsakkeesta B3010:

Halogenoimattomista polymeereistä ja kopolymeereistä koostuva muoviromu

Kovetetut hartsijätteet ja kondensaatiotuotteet

 

 

 

B3020

 

 

 

otsakkeesta B3030:

kaikki muu jäte

otsakkeesta B3030:

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet

 

 

B3035–B3065

 

 

otsakkeesta B3070:

Eläinten ruokintaan käytettävät, penisilliinin valmistuksessa syntyneet deaktivoidut sienihuovastot

otsakkeesta B3070:

Hiusjätteet

Jäteolki

 

 

 

B3080

 

 

B3090–B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010–B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10–40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Valko-Venäjä

(a)

(b)

(c)

(d)

 

otsakkeesta B1010:

Germaniumromu

Vanadiiniromu

Hafnium-, indium-, niobium-, renium- ja galliumromu

Toriumromu

otsakkeesta B1010:

kaikki muu jäte

 

 

otsakkeesta B1020:

Berylliumromu

Telluuriromu

otsakkeesta B1020:

kaikki muu jäte

 

otsakkeesta B1030:

Ainoastaan vanadiinipöly

otsakkeesta B1030:

kaikki jäte lukuun ottamatta vanadiinipölyä

 

 

otsakkeesta B1031:

Ainoastaan titaanipöly

otsakkeesta B1031:

kaikki jäte lukuun ottamatta titaanipölyä

 

 

 

 

B1040; B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100; B1115

 

 

 

otsakkeesta B1120:

Siirtymämetallit

otsakkeesta B1120:

Lantanidit (harvinaiset maametallit)

 

 

 

B1130–B1170

 

 

B1180

 

 

 

 

B1190

 

 

B1200–B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

B2010

 

 

 

B2020

otsakkeesta B2020:

ainoastaan jäte, joka ei sisällä Valko-Venäjän täsmentämiä aineita

 

 

 

B2030

 

 

otsakkeesta B2040:

Savukaasujen rikinpoistossa (FDG) muodostuva osittain jalostettu kalsiumsulfaatti

Kuparin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jonka rautapitoisuus on korkea (yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaisesti (esim. DIN 4301 tai DIN 8201) pääasiassa rakennus- ja hiontatarkoituksiin

Litiumtantaalia sekä litiumniobiumia sisältävä lasijäte.

otsakkeesta B2040:

Rakennusten purkamisessa syntyvä kipsilevy- ja kipsilaastilevyjäte

Kiinteä rikki

Kalsiumsyanamidin valmistuksessa muodostuva kalkkikivi (jonka pH on alle 9)

Natrium-, kalium- ja kalsiumkloridit

Tekokorundi (piikarbidi)

Rikottu betoni

 

 

B2060; B2070

 

 

 

 

B2080; B2090

 

 

B2100; B2110