Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1385

Komission asetus (EY) N:o 1385/2007, annettu 26 päivänä marraskuuta 2007 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 774/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisen ja hallinnointitavan osalta siipikarjanliha-alalla

OJ L 309, 27.11.2007, p. 47–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 243 - 251

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1385/oj

27.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 309/47


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1385/2007,

annettu 26 päivänä marraskuuta 2007,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 774/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisen ja hallinnointitavan osalta siipikarjanliha-alalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon tiettyjen korkealaatuisten naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjanlihaa, vehnää sekä vehnän ja rukiin sekaviljaa ja leseitä, lesejauhoja ja muita jätetuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta 29 päivänä maaliskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 774/94 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnosta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanliha-alalla 22 päivänä kesäkuuta 1994 annettua komission asetusta (EY) N:o 1431/94 (3) on muutettu useita kertoja huomattavasti, ja on tarpeen tehdä uusia muutoksia. Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1431/94 olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(2)

Tariffikiintiöitä olisi hallinnoitava tuontitodistusten avulla. Tätä tarkoitusta varten olisi vahvistettava hakemusten esittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja täsmennettävä hakemuksiin ja todistuksiin merkittävät tiedot.

(3)

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, olisi sovellettava maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annettua komission asetusta (EY) N:o 1291/2000 (4) ja tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annettua komission asetusta (EY) N:o 1301/2006 (5).

(4)

Tuonnin säännöllisyyden turvaamiseksi olisi 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta ulottuva kiintiökausi jaettava useampaan osakauteen. Asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 säädetään joka tapauksessa, että todistusten voimassaolo päättyy tariffikiintiökauden viimeisenä päivänä.

(5)

Siipikarjanliha-alan järjestelmään liittyvän keinotteluvaaran vuoksi olisi vahvistettava yksityiskohtaiset edellytykset, jotka koskevat toimijoiden pääsyä tariffikiintiöjärjestelmään.

(6)

Tariffikiintiöiden asianmukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi olisi tuontitodistuksiin liittyväksi vakuudeksi vahvistettava 50 euroa 100 kilogrammalta.

(7)

Toimijoiden edun huomioon ottamiseksi olisi säädettävä, että komissio määrittää hakematta jääneet määrät, jotka lisätään seuraavalle kiintiöosakaudelle asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan asetuksen (EY) N:o 774/94 liitteessä I tarkoitetut tariffikiintiöt samassa liitteessä tarkoitettuihin CN-koodeihin kuuluvien siipikarjanliha-alan tuotteiden tuontia varten.

Tariffikiintiöt avataan vuodeksi kerrallaan 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta ulottuvaksi kaudeksi.

2.   Niiden tuotteiden, joihin sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettuja kiintiöitä, määrät, sovellettavat tullinalennukset, järjestysnumerot sekä vastaavien ryhmien numerot vahvistetaan liitteessä I.

2 artikla

Asetusten (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

3 artikla

Vuotuiselle kiintiökaudelle vahvistettu määrä jaetaan kunkin järjestysnumeron osalta neljään osakauteen seuraavasti:

a)

25 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta,

b)

25 prosenttia 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta,

c)

25 prosenttia 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta,

d)

25 prosenttia 1 päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta.

4 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklan soveltamiseksi tuontitodistuksen hakijan on tiettyä kiintiökautta koskevaa ensimmäistä hakemusta esittäessään osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia asetuksen (ETY) N:o 2777/75 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita kumpanakin mainitussa 5 artiklassa tarkoitettuna kautena.

2.   Todistushakemus saa sisältää ainoastaan yhden tämän asetuksen liitteessä I vahvistetun järjestysnumeron. Se voi koskea useita eri CN-koodeihin kuuluvia tuotteita. Tällöin kaikki CN-koodit on merkittävä todistushakemuksen ja todistuksen 16 kohtaan ja tavaran kuvaukset niiden 15 kohtaan.

Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10:tä tonnia ja enintään 10:tä prosenttia kyseisellä osakaudella kyseisen kiintiön osalta käytettävissä olevasta määrästä.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, kukin hakija voi esittää ryhmänumeroiden 3, 5 ja 6 osalta useita tuontitodistushakemuksia tuotteille, jotka kuuluvat ainoastaan yhteen ryhmän numeroon, jos tuotteet ovat peräisin eri maista. Hakemukset, joista kukin voi koskea ainoastaan yhtä alkuperämaata, on jätettävä samanaikaisesti jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Ne katsotaan tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetun enimmäismäärän osalta yhdeksi hakemukseksi.

4.   Todistukset velvoittavat tuomaan ilmoitetusta maasta, ryhmiä 3, 5 ja 6 lukuun ottamatta. Tämän velvoitteen soveltamisalaan kuuluvia ryhmiä koskevan todistushakemuksen ja todistuksen 8 kohdassa on mainittava alkuperämaa ja kyllä-merkinnän on oltava rastittu.

5.   Todistushakemuksen ja todistuksen 20 kohdassa on oltava jokin liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista.

Todistuksen 24 kohdassa on oltava jokin liitteessä II olevassa B osassa luetelluista maininnoista.

Todistuksen 24 kohdassa on oltava ryhmän 3 osalta jokin liitteessä II olevassa C osassa luetelluista maininnoista.

Todistuksen 24 kohdassa on oltava ryhmän 5 osalta jokin liitteessä II olevassa D osassa luetelluista maininnoista.

5 artikla

1.   Todistushakemus voidaan jättää ainoastaan kutakin 3 artiklassa tarkoitettua osakautta edeltävän kuukauden ensimmäisten seitsemän päivän aikana.

2.   Todistushakemuksen mukana on oltava toimitussopimus, josta käy ilmi, että hakemuksessa mainittua alkuperää ja määrää vastaava siipikarjanlihatuote on toimitettavissa Euroopan unionissa kiintiökauden aikana.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan ainoastaan ryhmien 1, 2 ja 4 numeroihin kuuluviin tuotteisiin.

3.   Tuontitodistushakemuksia jätettäessä on asetettava vakuus, joka on 50 euroa 100 kilogrammalta.

4.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään viidentenä päivänä hakemusten jättämisen määräajan päättymisestä kunkin ryhmän osalta haetut kokonaismäärät kilogrammoina ilmaistuina.

5.   Todistukset on myönnettävä aikaisintaan seitsemäntenä ja viimeistään yhdentenätoista työpäivänä 4 kohdassa säädetyn ilmoitukselle vahvistetun määräajan päättymisen jälkeen.

6.   Komissio vahvistaa tarvittaessa hakematta jääneet määrät, jotka lisätään automaattisesti seuraavalle osakiintiökaudelle vahvistettuun määrään.

6 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi ennen kunkin kiintiöosakauden ensimmäisen kuukauden loppua mainitun asetuksen 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut kokonaismäärät, joille on myönnetty todistukset, kilogrammoina ilmaistuina.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen kutakin vuotuista kiintiökautta seuraavan neljännen kuukauden loppua kunkin järjestysnumeron osalta kilogrammoina kokonaismäärät, jotka on tosiasiallisesti luovutettu tämän asetuksen mukaisesti vapaaseen liikkeeseen kyseisellä jaksolla.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi kilogrammoina tuontitodistusten sisältämät määrät, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain, ensimmäisen kerran samanaikaisesti viimeistä osakautta koskevan hakemuksen kanssa ja sen jälkeen ennen kutakin vuotuista kiintiökautta seuraavan neljännen kuukauden loppua.

7 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklassa säädetään, tuontitodistusten voimassaoloaika on 150 päivää alkaen sen osakauden ensimmäisestä päivästä, joksi ne on myönnetty.

2.   Todistuksesta johtuvia oikeuksia saa siirtää vain siirronsaajille, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklassa ja tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa määritellyt edellytykset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklan 1 kohdan soveltamista.

8 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1431/94.

Viittaukset kumottuun asetukseen katsotaan viittauksiksi tähän asetukseen, ja niitä on luettava liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006 (EUVL L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 91, 8.4.1994, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2198/95 (EYVL L 221, 19.9.1995, s. 3).

(3)  EYVL L 156, 23.6.1994, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 249/2007 (EUVL L 69, 9.3.2007, s. 16).

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2006 (EUVL L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).


LIITE I

Kananliha

Maa

Ryhmänumero

Järjestysnumero

CN-koodi

Tullinalennus

%

Vuosittaiset määrät

(tonnia)

Brasilia

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

9 432

Thaimaa

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

5 100

Muut

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

3 300


Kalkkunanliha

Maa

Ryhmänumero

Järjestysnumero

CN-koodi

Tullinalennus

Vuotuiset määrät

(tonnia)

Brasilia

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

1 800

Muut

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

2 485


LIITE II

A.   Asetuksen 4 artiklan 5 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi

:

Регламент (ЕО) № 1385/2007.

espanjaksi

:

Reglamento (CE) no 1385/2007.

tšekiksi

:

Nařízení (ES) č. 1385/2007.

tanskaksi

:

Forordning (EF) nr. 1385/2007.

saksaksi

:

Verordnung (EG) Nr. 1385/2007.

viroksi

:

Määrus (EÜ) nr 1385/2007.

kreikaksi

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

englanniksi

:

Regulation (EC) No 1385/2007.

ranskaksi

:

Règlement (CE) no 1385/2007.

italiaksi

:

Regolamento (CE) n. 1385/2007.

latviaksi

:

Regula (EK) Nr. 1385/2007.

liettuaksi

:

Reglamentas (EB) Nr. 1385/2007.

unkariksi

:

1385/2007/EK rendelet.

maltaksi

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

hollanniksi

:

Verordening (EG) nr. 1385/2007.

puolaksi

:

Rozporządzenie (WE) nr 1385/2007.

portugaliksi

:

Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

romaniaksi

:

Regulamentul (CE) nr. 1385/2007.

slovakiksi

:

Nariadenie (ES) č. 1385/2007.

sloveeniksi

:

Uredba (ES) št. 1385/2007.

suomeksi

:

Asetus (EY) N:o 1385/2007.

ruotsiksi

:

Förordning (EG) nr 1385/2007.

B.   Asetuksen 4 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007.

espanjaksi

:

derecho del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

tšekiksi

:

Clo stanoveno na 0 % v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

tanskaksi

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

saksaksi

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 auf 0 v. H. festgesetzter Zoll.

viroksi

:

0 %line maks kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

kreikaksi

:

δασμός που καθορίζεται σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

englanniksi

:

Duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

ranskaksi

:

droit fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1385/2007.

italiaksi

:

Dazio fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

latviaksi

:

piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ir noteikts 0 % nodoklis.

liettuaksi

:

nulinis muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

unkariksi

:

0 %-os vám az 1385/2007/EK rendelet szerint.

maltaksi

:

ħlas stabbilit fil-livell ta’ 0 % b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

hollanniksi

:

recht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007.

puolaksi

:

cło według stawki 0 % zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

portugaliksi

:

direito fixado em 0 %, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

romaniaksi

:

taxă stabilită la 0 % în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

slovakiksi

:

clo stanovené vo výške 0 % na základe nariadenia (ES) č. 1385/2007.

sloveeniksi

:

dajatev, določena na 0 % v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007.

suomeksi

:

Tulli vahvistettu 0 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

ruotsiksi

:

Tullsatsen fastställd till 0 % i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

C.   Asetuksen 4 artiklan 5 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

espanjaksi

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

tšekiksi

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

tanskaksi

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

saksaksi

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Usprung in Brasilien und Thailand.

viroksi

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

kreikaksi

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

englanniksi

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

ranskaksi

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 1385/2007.

italiaksi

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

latviaksi

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

liettuaksi

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

unkariksi

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

maltaksi

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

hollanniksi

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

puolaksi

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

portugaliksi

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

romaniaksi

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

slovakiksi

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

sloveeniksi

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

suomeksi

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

ruotsiksi

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

D.   Asetuksen 4 artiklan 5 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

espanjaksi

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

tšekiksi

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

tanskaksi

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

saksaksi

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

viroksi

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

kreikaksi

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

englanniksi

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

ranskaksi

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 1385/2007.

italiaksi

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

latviaksi

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

liettuaksi

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

unkariksi

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

maltaksi

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

hollanniksi

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

puolaksi

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

portugaliksi

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

romaniaksi

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

slovakiksi

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

sloveeniksi

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

suomeksi

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

ruotsiksi

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.


LIITE III

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 1431/94

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

3 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta

4 artiklan 1 kohta

3 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohta

4 artiklan 2 kohta

3 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohta

4 artiklan 4 kohta

3 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohta

4 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta

3 artiklan ensimmäisen kohdan e alakohta

4 artiklan 5 kohdan toinen alakohta

3 artiklan ensimmäisen kohdan f alakohta

4 artiklan 5 kohdan kolmas alakohta

3 artiklan ensimmäisen kohdan g alakohta

4 artiklan 5 kohdan neljäs alakohta

4 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 a kohta

5 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

4 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 3 kohta

5 artiklan 4 kohta

4 artiklan 4 kohta

4 artiklan 5 kohta

5 artiklan 5 kohta

4 artiklan 6 kohta

4 artiklan 7 kohta

6 artiklan 2 kohta

5 artiklan ensimmäinen alakohta

7 artiklan 1 kohta

5 artiklan toinen alakohta

6 artikla

5 artiklan 3 kohta

7 artikla

8 artikla

9 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite III

Liite IV


Top