Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0653

Komission asetus (EY) N:o 653/2007, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2007 , turvallisuustodistusten ja hakuasiakirjojen yhteisen eurooppalaisen mallin käytöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan mukaisesti sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY nojalla myönnettyjen turvallisuustodistusten pätevyydestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 153, 14.6.2007, p. 9–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 002 P. 238 - 253

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/653/oj

14.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 653/2007,

annettu 13 päivänä kesäkuuta 2007,

turvallisuustodistusten ja hakuasiakirjojen yhteisen eurooppalaisen mallin käytöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan mukaisesti sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY nojalla myönnettyjen turvallisuustodistusten pätevyydestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY (1) (rautatieturvallisuusdirektiivi) ja erityisesti sen 15 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan rautatieviraston perustamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2004 (2) (virastoasetus) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön rautateiden turvallisuudesta annetussa direktiivissä 2004/49/EY esitetään säädökset rautatieyritysten turvallisuustodistuksista. Direktiivin 10 artiklassa todetaan, että saadakseen rautateiden infrastruktuurin käyttöoikeuden rautatieyrityksellä on oltava turvallisuustodistus. Turvallisuustodistuksen tarkoituksena on olla osoitus siitä, että rautatieyritys on ottanut käyttöön turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja että se pystyy täyttämään Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 23 päivänä heinäkuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/48/EY (3) ja Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/16/EY (4) mukaisesti vahvistetuissa yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä ja muussa asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä sekä kansallisissa säännöissä vahvistetut vaatimukset ja näin hallitsemaan riskejä ja toimimaan rautatieverkossa turvallisesti.

(2)

Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä auttamaan hakijoita, jotka haluavat päästä markkinoille rautatieyrityksinä. Niiden olisi erityisesti annettava tietoja ja käsiteltävä turvallisuustodistusta koskevat pyynnöt viipymättä. Kansainvälistä liikennettä harjoittaville rautatieyrityksille on tärkeää, että menettelyt ovat samanlaisia eri jäsenvaltioissa. Siksi turvallisuustodistuksen yhteiset osat yhdenmukaistetaan yhteisen mallin luomiseksi. Tätä varten direktiivin 2004/49/EY 15 artiklassa säädetään turvallisuustodistusten yhdenmukaistamisesta. Asetuksen (EY) N:o 881/2004 7 artiklassa säädetään, että virasto laatii yhdenmukaisen turvallisuustodistuksen mallin, myös sen sähköisen version, ja yhdenmukaisen turvallisuustodistushakemuksen mallin, joka sisältää luettelon keskeisistä toimitettavista tiedoista, ja antaa näitä malleja koskevan suosituksen.

(3)

Direktiivin 2004/49/EY 33 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin säännökset voimaan 30 päivään huhtikuuta 2006 mennessä. Niinpä turvallisuustodistukset on kyseisestä päivästä lähtien annettava direktiivin 2004/49/EY säännösten mukaisesti. Näin ollen on tarpeen pikaisesti yhdenmukaistaa turvallisuustodistusten käsittely, jotta jäsenvaltiot voivat mahdollisimman pian alkaa soveltaa sitä.

(4)

Direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan säännösten mukaan turvallisuustodistus käsittää kaksi osaa: osa, jolla vahvistetaan rautatieyrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän hyväksyntä koko yhteisössä (A-osa), ja osa, jolla vahvistetaan asianomaisen verkon turvallisen käytön kannalta välttämättömien erityisvaatimusten täyttämistä koskevien rautatieyrityksen antamien määräysten hyväksyntä (B-osa). Tähän asetukseen sisältyvä yhdenmukaistettu turvallisuustodistushakemus ja hakuohjeet antavat rautatieyrityksille ja kansallisille turvallisuusviranomaisille ohjeita siitä, mitä tietoja hakemuksessa on annettava kutakin turvallisuustodistuksen osaa varten.

(5)

Direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 6 kohdan mukaan kansallisten turvallisuusviranomaisten on ilmoitettava virastolle saman direktiivin 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan säännösten mukaisesti annetuista turvallisuustodistuksista (todistusten A-osat). Virasto pitää kuitenkin sen perustamisasetuksen (EY) N:o 881/2004 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti julkista tietokantaa kaikista direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan mukaisesti myönnetyistä turvallisuustodistuksista. Velvoite edellyttää, että virasto julkaisee sekä todistusten A- että B-osat. Jäsenvaltioiden olisi siten ilmoitettava virastolle todistusten A-osien lisäksi myös direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti myönnetyt turvallisuustodistusten B-osat, jotta asetuksen (EY) N:o 881/2004 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan täytäntöönpanoa voidaan tukea.

(6)

Kansalliset turvallisuusviranomaiset voivat ilmoittaa virastolle turvallisuustodistusten antamisesta, uusimisesta, muuttamisesta tai peruuttamisesta kolmella päämenetelmällä: käyttämällä viraston verkkopohjaista työkalua, lähettämällä turvallisuustodistuksen sähköisenä tiedostona tai lähettämällä turvallisuustodistuksen faksitse. Kansallisille turvallisuusviranomaisille suositellaan viraston verkkosivuilla olevan verkkopohjaisen sähköisen mallin käyttöä tai sähköisen tiedoston tai malliasiakirjojen lataamista samalta sivustolta, jotta helpotettaisiin vakioidun mallin käyttöä ja varmistettaisiin, että lomakkeista käytetään niiden viimeisintä versiota. Verkkopohjaisen sähköisen version käyttö on erittäin suositeltavaa, sillä sen avulla asiakirja voidaan tallentaa suoraan viraston tietokantaan. Myös sähköisen tiedoston lähettäminen on suositeltavaa, sillä sen avulla virasto voi tallentaa asiakirjan koodattuna tiedostona, joka voidaan lähettää suoraan viraston turvallisuustietokantaan.

(7)

Jokaiselle jäsenvaltion myöntämälle turvallisuustodistukselle annetaan yksilöllinen numero, joka helpottaa myös tapaa, jolla turvallisuustodistus tallennetaan viraston ylläpitämään julkiseen tietokantaan.

(8)

Tarpeettoman taloudellisen ja hallinnollisen taakan välttämiseksi on tarpeen selventää, että rautatieyritysten, jotka ovat saaneet turvallisuustodistuksen rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta 26 päivänä helmikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY (5) mukaisesti, ei tarvitse hakea uutta turvallisuustodistusta ennen 1 päivää tammikuuta 2011. Nykyiset turvallisuustodistukset ovat päteviä niin kauan kuin niiden pätevyysedellytykset täyttyvät, ja heti kun jokin edellytyksistä puuttuu (todistus esimerkiksi vanhenee tai sen alueellinen soveltamisala muuttuu), on pyydettävä uutta todistusta. Tämä ei estä sitä, etteikö rautatieyritys, jolla on jo direktiivin 2001/14/EY mukaisesti myönnetty todistus, voisi hakea uuden yhdenmukaistetun mallin mukaista todistusta. Tämä kysymys on saatettu komission tietoon direktiivin 2004/49/EY 28 artiklan 1 kohdan yhteydessä.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 96/48/EY 21 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti myönnettävissä turvallisuustodistuksissa (todistuksen A-osissa) on käytettävä tämän asetuksen liitteessä I olevaa vakioitua mallia.

Tätä mallia käytetään aina, kun todistuksen A-osa annetaan, uusitaan, saatetaan ajan tasalle tai kumotaan, tai kun sitä muutetaan.

2 artikla

Direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti myönnettävissä turvallisuustodistuksissa (todistuksen B-osissa) on käytettävä tämän asetuksen liitteessä II olevaa vakioitua mallia.

Tätä mallia käytetään aina, kun todistuksen B-osa annetaan, uusitaan, saatetaan ajan tasalle tai kumotaan, tai kun sitä muutetaan.

3 artikla

Direktiivin 2004/49/EY 10 ja 12 artiklan mukaisesti tehdyissä todistuksen A- ja/tai B-osaa koskevissa hakemuksissa on käytettävä tämän asetuksen liitteessä III olevaa vakioitua mallia.

Hakemuslomake täytetään tämän asetuksen liitteessä III annettuja ohjeita noudattaen.

4 artikla

Jokaiselle turvallisuustodistukselle on annettava yksilöllinen numero tämän asetuksen liitteessä IV annettuja menettelyohjeita noudattaen.

5 artikla

Turvallisuusviranomaisen on ilmoitettava virastolle direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti myönnettävien turvallisuustodistusten A- ja B-osien antamisesta, uusimisesta, muuttamisesta tai peruuttamisesta.

6 artikla

Kaikki direktiivin 2001/14/EY mukaisesti myönnetyt turvallisuustodistukset on korvattava direktiivin 2004/49/EY ja tämän asetuksen mukaisesti myönnettävillä turvallisuustodistuksilla viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2011.

Direktiivin 2001/14/EY mukaisesti myönnettyjen turvallisuustodistusten muuttaminen, ajantasaistaminen tai uusiminen on tehtävä tämän asetuksen ja direktiivin 2004/49/EY mukaisesti.

Rautatieyritys, jolla jo on direktiivin 2001/14/EY mukaisesti myönnetty turvallisuustodistus, voi hakea tämän asetuksen ja direktiivin 2004/49/EY mukaisesti myönnettävää uutta turvallisuustodistusta kansalliselta turvallisuusviranomaiselta.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 164, 30.4.2004, s. 44, oikaisu EUVL L 220, 21.6.2004, s. 16.

(2)  EUVL L 164, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 220, 21.6.2004, s. 3.

(3)  EYVL L 235, 17.9.1996, s. 6. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/50/EY (EUVL L 164, 30.4.2004, s. 114, oikaisu EUVL L 220, 21.6.2004, s 40).

(4)  EYVL L 110, 20.4.2001, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2004/50/EY.

(5)  EYVL L 75, 15.3.2001, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/49/EY.


LIITE I

Image


LIITE II

Image


LIITE III

Vakiohakulomake ja ohjeet

Image

TURVALLISUUSTODISTUSHAKEMUS

Image

Image

Image

Image

HAKEMUSLOMAKKEEN LIITTEIDEN KANSISIVU

Image

Image

HAKUOHJEET

Turvallisuustodistusten A- ja B-osaa koskevien hakemusten täyttöohjeet

JOHDANTO

Rautatieyrityksen (jäljempänä myös ’hakija’) on käytettävä tätä hakulomaketta hakiessaan direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun turvallisuustodistuksen A- ja/tai B-osaa. Tämän asiakirjan viittaukset koskevat direktiivin 2004/49/EY artiklaosaa, ellei toisin mainita.

Rautatieyritys voi käyttää tätä hakulomaketta hakeakseen toimivaltaiselta viranomaiselta jompaakumpaa tai molempia näistä todistuksista. Lomakkeen käytön avulla viranomainen voi käsitellä hakemuksen ilman tarpeettomia viivytyksiä ja kuitenkin 12 artiklan 1 kohdassa säädetyin edellytyksin.

Rautatieyrityksen on täytettävä kaikki lomakkeen kentät ja annettava pyydetyt tiedot soveltuvin osin.

Turvallisuustodistusten A- ja B-osa

Asiakirjan avulla rautatieyritys voi hakea samanaikaisesti sekä todistuksen A- että B-osaa tai vain toista niistä samaa lomaketta käyttäen. Lomaketta voidaan käyttää uuden, uusittavan tai ajantasaistettavan/muutettavan todistuksen A- ja/tai B-osan hakemiseen (10 artiklan 5 kohdan määritelmän mukaisesti).

On mahdollista hakea vain uutta todistuksen A-osaa ja hakea myöhemmin toisella hakemuksella ensimmäistä todistuksen B-osaa.

Pelkkää todistuksen B-osaa voi hakea vain yritys, jolla on voimassa oleva todistuksen A-osa.

Rautatietoiminnan laji ja laajuus

Direktiivin 10 artiklan 5 kohdan mukaan turvallisuustodistus on saatettava kokonaan tai osittain ajan tasalle aina, kun toiminnan laji tai laajuus muuttuu olennaisesti, ja haltijan on viipymättä ilmoitettava toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle kaikista turvallisuustodistuksen asianomaisen osan ehtojen merkittävistä muutoksista. Tästä syystä turvallisuusviranomaisen on tiedettävä ja rautatieyrityksen on ilmoitettava rautatieliikenteen ”laji” ja ”laajuus”.

Laji ja laajuus muodostavat todistuksen A-osan yhteisön laajuisen voimassaolon perustan, ja ne muodostavat viitepohjan, jonka perusteella ”vastaavat rautatieliikenneoperaatiot” (10 artiklan 3 kohta) määritellään koko yhteisössä.

Liikennelajeja ovat henkilöliikenne, suurnopeusliikenne mukaan luettuina tai ilman sitä, tavaraliikenne, vaarallisten aineiden kuljetukset mukaan luettuina tai ilman niitä, sekä pelkät järjestelypalvelut.

Liikenteen ja rautatieyrityksen laajuutta määrittävät matkustajien/rahdin määrä ja rautatieyrityksen arvioitu koko rautatiealalla työskentelevien työntekijöiden määrällä mitattuna (mikroyritys, pienyritys, keskisuuri yritys, suuryritys).

Sen todistuksen A-osaan sisältyvän liikenteen laji ja laajuus, jota sama rautatieyritys harjoittaa yhdessä tai useammassa valtiossa, on katettava kaiken todistuksen B-osia varten ilmoitettava liikenteen laji ja laajuus.

Kaikki kenttien 2.6–2.19 ja 3.6–3.16 sisältämät tiedot tarvitaan, jotta voidaan vahvistaa, vastaavatko toiminnat, joita turvallisuustodistuksella on tarkoitus toteuttaa, muita rautatieoperaatioita, joita sama hakija jo toteuttaa aiempien voimassa olevien todistusten perusteella.

LISÄTIETOJA

Hakulomakkeen sivu 3 on muistutus asiakirjoista, jotka on liitettävä jokaiseen hakemukseen. Se on tarkoitettu viiteluetteloksi sekä hakijalle että todistuksen myöntävälle viranomaiselle, ja siitä syystä sitä on käytettävä hakulomakkeen liitteiden kansilehtenä (ruudut on rastitettava tilanteen mukaan).

Viittausten ja ohjeiden helpottamiseksi kaikki hakulomakkeen kentät on numeroitu, ja ne selitetään seuraavilla sivuilla.

Henkilön, joka on valtuutettu hyväksymään hakulomakkeella tehty hakemus, on kirjoitettava turvallisuusviranomaiselle lähetettävään asiakirjaan allekirjoituksensa sille varattuun tilaan. Allekirjoitukseen on liitettävä nimen selvennys.

SELITYKSET JA KÄYTTÖOHJEET

1.1–1.2

Sen turvallisuusviranomaisen nimi ja osoite, jolle hakemus lähetetään. Ajantasaista tietoa saa muun muassa Euroopan rautatieviraston sivustolta (www.era.eu.int) tai todistuksen myöntävän turvallisuusviranomaisen sivustolta (jos sellainen on).

2.1

Tässä kentässä täsmennetään, koskeeko hakemus turvallisuustodistuksen A-osaa. Siinä tapauksessa on annettava lisätietoja valitsemalla seuraavista ruuduista rautatieyrityksen harjoittaman liikenteen lajia ja laajuutta vastaavat vaihtoehdot.

2.2

Hakijan on rastittava tämä ruutu seuraavissa tapauksissa:

A)

jos haetaan ensimmäistä kertaa turvallisuustodistuksen A-osaa;

B)

jos edellinen, laajuudeltaan ja lajiltaan samaan toimintaan myönnetty turvallisuustodistus on kumottu;

C)

kaikissa muissa tapauksissa, jotka eivät sisälly kentissä 2.3 ja 2.4 tarkoitettuihin tapauksiin.

2.3

Rautatieyrityksen on haettava turvallisuustodistuksen uusimista ainakin joka viides vuosi (10 artiklan 5 kohta).

2.4

Jos rautatieyrityksen toiminnan laji tai laajuus muuttuu olennaisesti, turvallisuustodistus on saatettava kokonaan tai osittain ajan tasalle. Siitä syystä on haettava ajantasaistettua/muutettua todistusta. Sen lisäksi turvallisuustodistuksen haltijan on viipymättä ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista merkittävistä muutoksista turvallisuustodistuksen asiaankuuluvan osan edellytyksissä ja aina, kun otetaan käyttöön uusia henkilöstöryhmiä tai uudenlaista liikkuvaa kalustoa (10 artiklan 5 kohta).

2.5

Tarvittaessa on ilmoitettava täydellinen EU-tunnistenumero aiemmasta todistuksen A-osasta, johon kentissä 1.1 ja 1.2 tarkoitetulle turvallisuusviranomaiselle osoitettu hakemus liittyy.

2.6–2.7

Kun hakemus koskee myös/vain henkilöliikennettä, on asianomaiset ruudut rastittamalla ilmoitettava, sisältyykö toimintaan myös suurnopeusliikenne. Vain yksi vaihtoehto voidaan valita. Kentissä 2.6 tai 2.7 tarkoitettu liikenne sisältää kuitenkin myös muunlaisen henkilöliikenteen (ts. alueellisen, lyhyen, keskipitkän ja pitkän matkan liikenteen jne.) sekä muut palvelut, joita tarvitaan hakemuksessa tarkoitetun henkilöliikenteen toteuttamiseen (järjestelytoiminnat jne.). Suurnopeusliikenteen määritelmän osalta viitataan direktiivin 96/48/EY liitteeseen I.

2.8–2.9

Kun hakemus koskee henkilöliikennettä (2.6 tai 2.7), liikenteen arvioitu nykyinen tai suunniteltu määrä matkustajakilometreinä vuodessa on täsmennettävä rastittamalla asianomaiset ruudut. Vain yksi vaihtoehto voidaan valita. Valittavat luokat ovat rautatieliikenteen tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1192/2003 mukaisia ja yhteensopivia sen kanssa.

2.10–2.11

Kun hakemus koskee myös/vain tavaraliikennepalveluita, on asianomaiset ruudut rastittamalla ilmoitettava, sisältyykö toimintaan myös vaarallisten aineiden kuljetus. Vain yksi vaihtoehto voidaan valita. Kentissä 2.10 tai 2.11 tarkoitettu liikenne sisältää kuitenkin myös muun kuin erikseen mainitun tavaraliikenteen sekä muut palvelut, joita tarvitaan hakemuksessa tarkoitetun tavaraliikenteen toteuttamiseen (järjestelytoiminnat jne.). Vaarallisia aineita koskevien määritelmien osalta viitataan direktiiviin 96/49/EY ja sen liitteisiin.

Kotimaan rautatieliikenteen tarpeita palvelevia rautatiepalveluja (kuten työkoneita paikasta toiseen siirtävät raiteiden kunnossapitoyritykset tai mittausjunia käyttävät yritykset) toteuttavien toiminnanharjoittajien katsotaan kuuluvan tavaraliikenneluokkaan.

2.12–2.13

Kun hakemus koskee tavaraliikennettä (2.10 tai 2.11), liikenteen arvioitu nykyinen tai suunniteltu määrä tonnikilometreinä vuodessa on täsmennettävä rastittamalla asianomaiset ruudut. Vain yksi vaihtoehto voidaan valita. Valittavat luokat ovat rautatieliikenteen tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1192/2003 mukaisia ja yhteensopivia sen kanssa.

2.14

Jos hakija aikoo toteuttaa vain järjestelypalveluja eikä henkilö- tai tavaraliikennettä, valitaan tämä ruutu.

2.15

Ilmoitetaan hakemuksessa tarkoitetun liikenteen (henkilö- tai tavaraliikenne tai pelkkä järjestely) aloituspäivämäärä, tai jos kyseessä on uusittava tai ajantasaistettava/muutettava todistus, päivämäärä, jona todistuksen olisi tultava voimaan ja korvattava edellinen todistus.

2.16

Jos rautatiealalla tai rautatietoiminnassa ja sen oheistoiminnoissa työskentelevien työntekijöiden määrä, alihankkijat mukaan luettuina, on nollan (jolloin työtä on vain yrittäjälle) ja yhdeksän työssä olevan henkilön välillä, valitaan vaihtoehto ”mikroyritys”. Yrityskokojen määritelmä vastaa yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston käyttämää määritelmää. Eri vaihtoehdoista (2.16–2.17–2.18–2.19) voidaan valita vain yksi.

2.17

Jos rautatiealalla tai rautatietoiminnassa ja sen oheistoiminnoissa työskentelevien työntekijöiden määrä, alihankkijat mukaan luettuina, on 10–49 työssä olevaa henkilöä, valitaan vaihtoehto ”pienyritys”. Yrityskokojen määritelmä vastaa yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston käyttämää määritelmää. Eri vaihtoehdoista (2.16–2.17–2.18–2.19) voidaan valita vain yksi.

2.18

Jos rautatiealalla tai rautatietoiminnassa ja sen oheistoiminnoissa työskentelevien työntekijöiden määrä, alihankkijat mukaan luettuina, on 50–249 työssä olevaa henkilöä, valitaan vaihtoehto ”keskisuuri yritys”. Yrityskokojen määritelmä vastaa yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston käyttämää määritelmää. Eri vaihtoehdoista (2.16–2.17–2.18–2.19) voidaan valita vain yksi.

2.19

Jos rautatiealalla tai rautatietoiminnassa ja sen oheistoiminnoissa työskentelevien työntekijöiden määrä, alihankkijat mukaan luettuina, on yli 250 työssä olevaa henkilöä, valitaan vaihtoehto ”suuryritys”. Yrityskokojen määritelmä vastaa yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston käyttämää määritelmää. Eri vaihtoehdoista (2.16–2.17–2.18–2.19) voidaan valita vain yksi.

3.1

Tässä kentässä täsmennetään, koskeeko hakemus turvallisuustodistuksen B-osaa. Siinä tapauksessa on annettava lisätietoja valitsemalla seuraavista ruuduista rautatieyrityksen harjoittaman liikenteen lajia ja laajuutta vastaavat vaihtoehdot.

3.2

Hakijan on rastittava tämä ruutu seuraavissa tapauksissa:

A)

jos haetaan ensimmäistä kertaa tai muutoin uutta turvallisuustodistuksen B-osaa;

B)

jos edellinen, laajuudeltaan ja lajiltaan samaan toimintaan myönnetty turvallisuustodistus on kumottu;

C)

kaikissa muissa tapauksissa, jotka eivät sisälly kentissä 3.3 ja 3.4 tarkoitettuihin tapauksiin.

3.3

Rautatieyrityksen on haettava turvallisuustodistuksen uusimista ainakin joka viides vuosi (10 artiklan 5 kohta).

3.4

Jos rautatieyrityksen toiminnan laji tai laajuus muuttuu olennaisesti, turvallisuustodistus on saatettava kokonaan tai osittain ajan tasalle. Siitä syystä on haettava ajantasaistettua/muutettua todistusta. Sen lisäksi turvallisuustodistuksen haltijan on viipymättä ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista merkittävistä muutoksista turvallisuustodistuksen asiaankuuluvan osan edellytyksissä ja aina, kun otetaan käyttöön uusia henkilöstöryhmiä tai uudenlaista liikkuvaa kalustoa (10 artiklan 5 kohta).

3.5

Tarvittaessa on ilmoitettava täydellinen EU-tunnistenumero aiemmasta todistuksen B-osasta, johon kentissä 1.1 ja 1.2 tarkoitetulle turvallisuusviranomaiselle osoitettu hakemus liittyy.

3.6–3.7

Sama kuin 2.6–2.7 (katso edellä).

3.8–3.9

Sama kuin 2.8–2.9 (katso edellä).

3.10–3.11

Sama kuin 2.10–2.11 (katso edellä).

3.12–3.13

Sama kuin 2.12–2.13 (katso edellä).

3.14

Sama kuin [2.14] (katso edellä).

3.15

Sama kuin [2.15] (katso edellä).

3.16

Turvallisuustodistuksen B-osa voi koskea jäsenvaltion koko rautatieverkkoa tai vain tiettyä osaa siitä (10 artiklan 1 kohta), joten on tarpeen täsmentää selvästi kaikki radat, joilla liikennettä (henkilö- tai tavaraliikenne tai pelkkä järjestely) on tarkoitus harjoittaa. Ratojen nimityksen/nimen on vastattava verkkoselostuksessa käytettyä (katso direktiivin 2001/14/EY 3 artikla ja liite I): rautatieyritysten on viitattava ratoihin näitä nimityksiä/nimiä käyttäen. Jos käytettävissä oleva tila ei riitä, hakijan on liitettävä hakemukseen liitteitä ja käytettävä tätä kenttää niistä ilmoittamiseen.

3.17

Nämä tiedot annetaan vain, jos hakija hakee uutta, uusittavaa tai ajantasaistettavaa/muutettavaa turvallisuustodistuksen B-osaa ja hakijalla on jo voimassa oleva turvallisuustodistuksen A-osa. Todistusviranomainen antaa EU-tunnistenumeron vakiosääntöjen perusteella käyttäen Euroopan rautatieviraston laatimaa koodausjärjestelmää. Tässä annettavat tiedot eivät vapauta hakijaa velvoitteesta toimittaa hakemuksen mukana jäljennös turvallisuustodistuksen A-osasta (8.1). Jos EU-tunnistenumeroa ei vielä ole, ruutuun kirjoitetaan ”EI SOVELLETA”.

3.18

Tässä ilmoitetaan turvallisuustodistuksen A-osan myöntänyt valtio (eli valtio, johon myöntävä viranomainen kuuluu). Tässä annettavat tiedot eivät vapauta hakijaa velvoitteesta toimittaa hakemuksen mukana jäljennös turvallisuustodistuksen A-osasta (8.1).

4.1

Nämä tiedot annetaan vain, jos hakijalla on yksi tai useampi voimassa oleva turvallisuustodistuksen B-osa. Jo myönnetyn B-osan EU-tunnistenumero(t) on ilmoitettava. Numerot erotetaan tarpeen mukaan vinoviivalla ( / ). Hakemuksen mukana ei tarvitse toimittaa turvallisuustodistuksen (turvallisuustodistusten) B-osan jäljennöstä.

4.2

Nämä tiedot annetaan vain, jos hakemus koskee A- ja/tai B-osaa ja hakijalla on jo voimassa oleva toimilupa (neuvoston direktiivi 95/18/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2001/13/EY). Tässä annettavat tiedot eivät vapauta hakijaa velvoitteesta toimittaa hakemuksen mukana jäljennös toimiluvasta (7.2 ja 8.2).

HUOMAUTUS: Direktiivin 2001/14/EY määritelmän mukaisella rautatieyrityksellä on sovellettavan yhteisön lainsäädännön mukaan oltava toimilupa, kun taas direktiivin 2004/49/EY määritelmän mukaiselta rautatieyritykseltä ei aina edellytetä toimilupaa.

4.3

Tässä ilmoitetaan toimiluvan myöntänyt valtio (eli valtio, johon myöntävä viranomainen kuuluu). Tässä annettavat tiedot eivät vapauta hakijaa velvoitteesta toimittaa hakemuksen mukana jäljennös toimiluvasta (7.2 ja 8.2).

5.1

Jos yrityksen virallinen nimi ja rautatieyrityksen nimi eroavat, tässä on annettava molemmat.

5.2–5.8

Hakijan on annettava myöntävälle viranomaiselle sen tarvitsemat yhteystiedot (puhelinnumero tarvittaessa keskukseen eikä todistuksenhakuprosessia hoitavalle henkilölle; puhelin- ja faksinumeroihin on sisällytettävä maakoodi; sähköpostiosoitteeksi annetaan rautatieyrityksen yleinen sähköpostiosoite). Rautatieyrityksen yhteystiedoissa on annettava yleinen osoite ja vältettävä viittauksia tiettyihin henkilöihin. Nämä tiedot voidaan antaa kohdissa 6.1–6.5. Internet-sivun osoite (5.8) ei ole pakollinen.

5.9–5.10

Jos hakemuksen tekevälle rautatieyritykselle on kansallisen lain mukaan annettu useita rekisterinumeroita, hakemuslomakkeessa on mahdollista ilmoittaa sekä alv-tunnus (5.10) että toinen rekisterinumero (5.9) (esim. kaupparekisterinumero).

5.11

Tarvittaessa voidaan antaa muitakin tietoja kuin kentissä nimenomaan pyydetyt.

6.1–6.5

Yhteyshenkilö toimii koko todistuksenhakuprosessin ajan linkkinä hakemuksen tekevän rautatieyrityksen ja myöntävän viranomaisen välillä. Hän antaa tarvittaessa tukea, apua, tietoja ja lisäselvityksiä ja toimii hakemusta käsittelevän viranomaisen viitehenkilönä. Puhelin- ja faksinumeroihin on sisällytettävä maakoodi. Sähköpostiosoite ei ole pakollinen.

7.1

Tämä asiakirja on toimitettava haettaessa turvallisuustodistuksen A-osaa (uutta, uusittavaa tai ajantasaistettavaa/muutettavaa todistusta). Turvallisuusjohtamisjärjestelmän käsikirjan yhteenvedolla tarkoitetaan asiakirjaa, jossa tarkastellaan ja korostetaan rautatieyrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän pääosia. Siinä on annettava yksityiskohtaiset tiedot ja näytöt eri prosesseista tai yrityksen toteutetuista (tai parhaillaan toteutettavista) normeista/säännöistä, joiden osalta viitataan tai jotka yhdistetään 9 artiklassa tai liitteessä III nimettyihin kohtiin.

7.2

Direktiivin 2001/14/EY määritelmän mukaisella rautatieyrityksellä on sovellettavan yhteisön lainsäädännön mukaan oltava toimilupa, kun taas direktiivin 2004/49/EY määritelmän mukaiselta rautatieyritykseltä ei aina edellytetä toimilupaa. Tältä osin toimiluvan jäljennös onkin toimitettava vain tarvittaessa. Jos toimilupaa ei edellytetä, on valittava vaihtoehto ”Ei sovelleta” (7.3 ja/tai 8.3).

7.3

Katso kohta 7.2.

8.1

Jos hakemus koskee vain turvallisuustodistuksen B-osaa (uutta, uusittavaa tai ajantasaistettavaa/muutettavaa todistusta) eikä myös turvallisuustodistuksen A-osaa, on toimitettava voimassa olevan turvallisuustodistuksen A-osan jäljennös.

8.2

Sama kuin 7.2 (katso edellä).

8.3

Sama kuin 7.3 (katso edellä).

8.4

Direktiivin 95/18/EY 9 artiklan mukaan rautatieyrityksellä on oltava riittävät vakuutukset tai sen on tehtävä vastaavat järjestelyt (esim. rahoitusvakuus) kattaakseen kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti korvausvelvollisuutensa onnettomuustilanteissa. Todiste siitä, että toimiluvan saaneella rautatieyrityksellä on riittävät vakuutukset tai vastaavat järjestelyt korvausvelvollisuutensa kattamiseen, on liitettävä toimilupaan (komission suositus 2004/358/EY). Toimilupaan liitetyn vakuutustodistuksen tai vastaavan korvausvelvollisuuden kattavan vakuuden jäljennös on toimitettava hakemuslomakkeen mukana.

8.5

Hakijan on lueteltava henkilöstöön, liikkuvaan kalustoon ja siihen liikenteeseen yleensä, jota haettavalla todistuksella on tarkoitus harjoittaa, sovellettavat YTE:t tai niiden osat ja tarvittaessa kansalliset turvallisuus- ja muut säännöt tai toimitettava edellä mainittuja YTE:ä ja sääntöjä koskevat asiakirjat. Ne prosessit ja asiakirjat, joihin YTE:ä sovelletaan ja joissa niitä toteutetaan, on selkeästi mainittava. Kaksinkertaisen työn välttämiseksi ja tietomäärän vähentämiseksi toimitetaan vain yhteenvetoasiakirjat YTE:ien sekä direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY muiden vaatimusten mukaisista osista.

8.6

Hakijan on toimitettava täydellinen luettelo vakituisesti palveluksessa olevista tai sopimussuhteessa olevista eri HENKILÖSTÖRYHMISTÄ liikenteessä, jota haettavalla todistuksella on tarkoitus harjoittaa. HENKILÖSTÖRYHMIEN luettelon on vastattava henkilöstön luokitukseen sovellettavia kansallisia ja verkkokohtaisia sääntöjä.

8.7

Hakijan on toimitettava kuvaus tai näyttöä niistä turvallisuusjohtamisjärjestelmän prosesseista, jotka liittyvät HENKILÖSTÖÖN, myös näyttö siitä, että ne ovat kansallisten sääntöjen ja/tai sovellettavien YTE:ien mukaisia ja että henkilöstöllä on asianmukaiset todistukset.

8.8

Hakijan on toimitettava täydellinen luettelo LIIKKUVAN KALUSTON LAJEISTA liikenteessä, jota haettavalla todistuksella on tarkoitus harjoittaa. LIIKKUVAN KALUSTON LAJIEN on vastattava kaluston luokitukseen sovellettavia kansallisia ja verkkokohtaisia sääntöjä.

8.9

Hakijan on toimitettava kuvaus tai näyttöä niistä turvallisuusjohtamisjärjestelmän prosesseista, jotka liittyvät LIIKKUVAAN KALUSTOON, myös näyttö siitä, että ne ovat kansallisten sääntöjen ja/tai sovellettavien YTE:ien mukaisia ja että liikkuvalla kalustolla on asianmukaiset todistukset.

8.10

Tässä ilmoitetaan hakemuksen mukana toimitettavat muut asiakirjat. Ilmoittakaa asiakirjan numero ja laji sekä lyhyt kuvaus sen sisällöstä.


LIITE IV

Turvallisuustodistusten yhdenmukaistetun numerointijärjestelmän mukainen koodi eli EU-tunnistenumero (EU Identification Number, EIN)

Maakoodi

2 kirjainta

Asiakirjalaji

(2 numeroa)

Myöntämisvuosi

(4 numeroa)

Juokseva numero

(4 numeroa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkki:

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

EU-tunnistenumeron rakenteen selitys

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Maakoodi

2 kirjainta

Asiakirjalaji

(2 numeroa)

Myöntämisvuosi

(4 numeroa)

Juokseva numero

(4 numeroa)

Kenttä 1

Kenttä 2

Kenttä 3

Kenttä 4

KENTTÄ 1 –   Maakoodi (2 kirjainta)

Maakoodeina käytetään Europa-verkkosivuilla olevissa Toimielinten yhteisissä tekstinlaadinnan ohjeissa virallisesti julkaistuja ja ajan tasalla pidettyjä maakoodeja, jotka perustuvat standardiin ISO 3166 alpha-2.

Valtio

Koodi

Itävalta

AT

Belgia

BE

Bulgaria

BG

Kypros

CY

Tšekki

CZ

Tanska

DK

Viro

EE

Suomi

FI

Ranska

FR

Saksa

DE

Kreikka

EL

Unkari

HU

Islanti

IS

Irlanti

IE

Italia

IT

Latvia

LV

Liechtenstein

LI

Liettua

LT

Luxemburg

LU

Norja

NO

Malta

MT

Alankomaat

NL

Puola

PL

Portugali

PT

Romania

RO

Slovakia

SK

Slovenia

SI

Espanja

ES

Ruotsi

SE

Sveitsi

CH

Yhdistynyt kuningaskunta

UK

Channel Tunnel Safety Authority (Kanaalitunnelin turvallisuusviranomainen) on tällä hetkellä ainoa monikansallinen turvallisuusviranomainen, ja se tunnistetaan seuraavasta kaksikirjaimisesta koodista:

MONIKANSALLINEN TURVALLISUUSVIRANOMAINEN

Koodi

Channel Tunnel Safety Authority

CT

KENTTÄ 2 –   Asiakirjalaji (2 numeroa)

Kahden numeron avulla tunnistetaan asiakirjalaji: ensimmäinen numero ilmoittaa asiakirjan yleisen luokituksen eli onko kyseessä turvallisuustodistus (numero 1) tai muu asiakirja (muu kuin numero 1). Toinen numero ilmoittaa asiakirjan alalajin eli onko kyseessä turvallisuustodistuksen A-osa (numero 1) vai B-osa (numero 2). Toistaiseksi käytössä on vain kaksi mahdollista numeroyhdistelmää:

 

[1 1] turvallisuustodistuksen A-osa;

 

[1 2] turvallisuustodistuksen B-osa.

Tätä numerointijärjestelmää voidaan laajentaa, jos tarvitaan muita koodeja. Seuraavassa on ehdotus luetteloksi tunnetuista, mahdollisista kahden numeron yhdistelmistä nyt käsiteltävänä olevissa asiakirjalajeissa:

Kentän 2 numeroyhdistelmä

Asiakirjalaji

Asiakirjan alalaji

[0 1]

Toimiluvat

Ei sovelleta tässä asetuksessa

[0 x]

Toimiluvat

Ei sovelleta tässä asetuksessa

[1 1]

Turvallisuustodistus

A-osa

[1 2]

Turvallisuustodistus

B-osa

[1 x]

Turvallisuustodistus

Ei sovelleta tässä asetuksessa

[2 1]

Turvallisuuslupa

Ei sovelleta tässä asetuksessa

[2 2]

Turvallisuuslupa

Ei sovelleta tässä asetuksessa

[2 x]

Turvallisuuslupa

Ei sovelleta tässä asetuksessa

[3 x]

Kunnossapitokonepajojen todistukset

Ei sovelleta tässä asetuksessa

[4 x]

Ilmoitettujen laitosten todistukset

Ei sovelleta tässä asetuksessa

[5 x] … [9 x]

Varattu (5 asiakirjalajia)

Ei sovelleta tässä asetuksessa

KENTTÄ 3 –   Myöntämisvuosi (4 numeroa)

Tässä kentässä ilmoitetaan vuosi (täsmennetyssä muodossa vvvv eli neljällä numerolla), jona todistus on myönnetty.

KENTTÄ 4 –   Juokseva numero

Juokseva numero kasvaa yhdellä yksiköllä joka kerran, kun todistus myönnetään, siitä riippumatta, onko todistus uusi, uusittava tai ajantasaistettava/muutettava todistus. Silloinkin kun todistus kumotaan, sille annettua numeroa ei voida käyttää uudelleen.

Juokseva numero alkaa joka vuosi nollasta.


Top