Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0014

Komission direktiivi 2007/14/EY, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2007 , säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

OJ L 69, 9.3.2007, p. 27–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 496–505 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 151 - 160

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/14/oj

9.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/27


KOMISSION DIREKTIIVI 2007/14/EY,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2007,

säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 15 päivänä joulukuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan a alakohdan, 5 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan, 5 artiklan 6 kohdan c alakohdan, 9 artiklan 7 kohdan, 12 artiklan 8 kohdan b–e alakohdan, 13 artiklan 2 kohdan, 14 artiklan 2 kohdan, 21 artiklan 4 kohdan a alakohdan, 23 artiklan 4 kohdan ii alakohdan ja 23 artiklan 7 kohdan,

on kuullut teknisissä kysymyksissä Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteaa (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2004/109/EY vahvistetaan yleiset periaatteet avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamiselle, kun kyseessä on sellaisten äänioikeuksien tai rahoitusvälineiden hallussapito, joista seuraa oikeus hankkia olemassa olevia äänioikeutettuja osakkeita. Direktiivillä pyritään varmistamaan, että julkistamalla täsmälliset, kattavat ja ajantasaiset tiedot arvopaperien liikkeeseenlaskijoista lisätään ja ylläpidetään sijoittajien luottamusta. Direktiivissä myös edellytetään, että huomattavien omistusosuuksien muutoksista ilmoitetaan liikkeeseenlaskijoille, joten sillä pyritään varmistamaan, että liikkeeseenlaskija voi tiedottaa asiasta yleisölle.

(2)

Avoimuusvaatimuksia koskevien sääntöjen täytäntöönpanosäännöillä olisi samoin varmistettava korkeatasoinen sijoittajansuoja sekä tehostettava markkinoiden toimintaa, ja näitä sääntöjä olisi sovellettava yhdenmukaisella tavalla.

(3)

Sijoittajille on ilmoitettava liikkeeseenlaskijan valitsemasta kotijäsenvaltiosta, ja näihin menettelyihin on aiheellista soveltaa samaa menettelyä kuin säänneltyihin tietoihin sovelletaan direktiivin 2004/109/EY nojalla.

(4)

Jos puolivuotiskatsausten lyhennettyjä tilinpäätösasiakirjoja ei ole laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, näiden katsausten vähimmäissisällön olisi oltava sellainen, että vältetään harhaanjohtavan kuvan antamista liikkeeseenlaskijan varoista, veloista, taloudellisesta asemasta sekä voitosta tai tappiosta. Puolivuotiskatsausten olisi oltava sisällöltään sellaisia, että niillä varmistetaan asianmukainen avoimuus sijoittajiin nähden antamalla säännöllisesti tietoa liikkeeseenlaskijan tuloksesta, ja kyseiset tiedot olisi esitettävä niin, että niitä on helppo verrata edellisen vuoden vuositilinpäätöksessä oleviin tietoihin.

(5)

Osakkeiden liikkeeseenlaskijoiden, jotka laativat konsolidoidun tilinpäätöksen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS) ja IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti, olisi sovellettavaa kyseisissä standardeissa esitettyä määritelmää lähipiirin liiketoimista, kun ne esittävät vuositilinpäätöksiä ja puolivuotiskatsauksia direktiivin 2004/109/EY nojalla. Osakkeiden liikkeeseenlaskijoiden, jotka eivät laadi konsolidoitua tilinpäätöstä ja joiden ei edellytetä soveltavan IAS- ja IFRS-standardeja, olisi sovellettava perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25 päivänä heinäkuuta 1978 annetussa neuvoston direktiivissä 78/660/ETY (3) esitettyä määritelmää lähipiirin liiketoimista, kun ne esittävät puolivuotiskatsauksia direktiivin 2004/109/EY nojalla.

(6)

Jotta voidaan hyödyntää direktiivin 2004/109/EY mukaista poikkeusta huomattavia omistusosuuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta, kun kyseessä ovat yksinomaan selvitysoperaatioita varten hankittavat osakkeet, ”lyhyen selvitysjakson” enimmäispituuden olisi oltava mahdollisimman lyhyt.

(7)

Jotta asianomainen toimivaltainen viranomainen voisi valvoa niiden säännösten noudattamista, jotka koskevat markkinatakaajille huomattavia omistusosuuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta myönnettyä poikkeusta, markkinatakaajan, joka haluaa hyödyntää poikkeusta, olisi ilmoitettava, että se toimii tai aikoo toimia markkinatakaajana, sekä osakkeet tai rahoitusvälineet, joiden markkinatakaajana se toimii.

(8)

Markkinatakaustoimien täydellinen avoimuus on erityisen tärkeää. Markkinatakaajan pitäisi näin ollen pystyä asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä yksilöimään kyseisen liikkeeseenlaskijan osalta toteutetut toimet ja erityisesti markkinatakaustoimia varten hallussa pidetyt osakkeet tai rahoitusvälineet.

(9)

Kaupankäyntipäivien kalenterin osalta määräajat on toiminnan helpottamiseksi aiheellista laskea viittaamalla liikkeeseenlaskijan jäsenvaltion kaupankäyntipäiviin. Avoimuuden lisäämiseksi olisi kuitenkin säädettävä, että kukin toimivaltainen viranomainen ilmoittaa sijoittajille ja markkinaosapuolille alueellaan sijaitsevien tai toimivien erilaisten säänneltyjen markkinoiden kaupankäyntipäivät.

(10)

On aiheellista määritellä, milloin ilmoituksentekijän velvollisuus ilmoittaa huomattavista omistusosuuksista käynnistyy joko yksittäin tai yhteisesti, ja kuinka tämä velvollisuus täytetään, jos äänioikeutta käyttää edustaja.

(11)

On kohtuullista olettaa, että luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt huolehtivat hyvin velvollisuuksista, joita niille aiheutuu niiden hankkiessa tai luovuttaessa huomattavia omistusosuuksia. Näin ollen tällaiset henkilöt ovat hyvin pian tietoisia tällaisista hankinnoista tai luovutuksista tai mahdollisuudesta käyttää äänioikeutta, ja sen vuoksi on aiheellista asettaa ainoastaan hyvin lyhyt määräaika asianomaisen liiketoimen jälkeen, jonka kuluttua niiden katsotaan saaneen tiedon.

(12)

Poikkeusta velvollisuudesta laskea yhteen huomattavat omistusosuudet olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin emoyrityksiin, jotka voivat osoittaa, että niiden tytäryhteisöt, jotka ovat rahoitusyhtiöitä tai sijoituspalveluyrityksiä, täyttävät riittävät riippumattomuusvaatimukset. Täydellisen avoimuuden varmistamiseksi asiasta olisi annettava ennakkoilmoitus asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Tässä yhteydessä ilmoituksessa olisi tarpeen mainita toimivaltainen viranomainen, joka valvoo rahastoyhtiön toimintaa arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 20 päivänä joulukuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY (4) nojalla säädettyjen edellytysten mukaisesti, vaikka rahastoyhtiölle ei olisi annettu toimilupaa direktiivin nojalla, jolloin edellytyksenä on, että rahastoyhtiötä valvotaan kansallisen lainsäädännön nojalla.

(13)

Direktiivin 2004/109/EY soveltamiseksi ilmoitettaessa huomattavista omistusosuuksista olisi otettava huomioon sellaiset rahoitusvälineet, jotka antavat haltijalle ehdottoman oikeuden hankkia kohde-etuutena olevat osakkeet tai joiden haltijan omassa harkinnassa on, hankkiiko hän kohde-etuutena olevat osakkeet vai saako käteismaksun juoksuajan päätyttyä. Sen vuoksi rahoitusvälineiksi ei tulisi katsoa välineitä, jotka antavat haltijalle oikeuden saada osakkeita riippuen siitä, saavuttaako kohde-etuutena olevan osakkeen hinta tietyn tason tietyllä hetkellä. Rahoitusvälineiksi ei myöskään pitäisi katsoa välineitä, jotka antavat välineen liikkeeseenlaskijalle tai kolmannelle osapuolelle oikeuden antaa osakkeita tai käteisvaroja välineen haltijalle juoksuajan päätyttyä.

(14)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (5) liitteessä I olevaan C jaksoon sisältyviä rahoitusvälineitä, joita ei mainita tämän komission direktiivin 11 artiklan 1 kohdassa, ei pidetä direktiivin 2004/109/EY 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina rahoitusvälineinä.

(15)

Direktiivissä 2004/109/EY vahvistetaan korkeatasoiset vaatimukset säänneltyjen tietojen levittämiselle. Direktiivin soveltamiseksi ei riitä, että tiedot ovat pelkästään saatavilla, sillä tämä merkitsee, että sijoittajan on aktiivisesti haettava tietoja. Näin ollen tietojen levittämisen on merkittävä sitä, että liikkeeseenlaskija levittää tiedot aktiivisesti tiedotusvälineille sijoittajien saavuttamiseksi.

(16)

Säänneltyjen tietojen levittämiseen liittyvät vähimmäislaatuvaatimukset ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että sijoittajilla on yhtäläiset mahdollisuudet saada säännellyt tiedot, vaikka sijoittaja olisikin sijoittautunut johonkin muuhun jäsenvaltioon kuin liikkeeseenlaskijan jäsenvaltioon. Liikkeeseenlaskijoiden on varmistettava vähimmäisvaatimusten täyttyminen siten, että ne joko levittävät säännellyt tiedot itse tai antavat tämän kolmannen osapuolen tehtäväksi. Jos levittäminen annetaan kolmannen osapuolen tehtäväksi, sen on kyettävä levittämään tiedot riittävissä olosuhteissa ja sillä on oltava käytössä riittävä järjestelmä sen varmistamiseksi, että sen saamat säännellyt tiedot ovat peräisin asianomaiselta liikkeeseenlaskijalta eikä ole merkittävää tietojen turmeltumisen tai julkaisemattomien sisäpiiritietojen luvattoman käytön riskiä. Jos kolmas osapuoli, kuten tiedotusvälineet, toimivaltaiset viranomaiset, arvopaperipörssit tai virallisesti nimetystä säilytysjärjestelmästä vastaava yhteisö, tarjoaa muita palveluita tai suorittaa muita tehtäviä, tällaiset palvelut tai tehtävät on pidettävä selkeästi erillään niistä palveluista ja tehtävistä, jotka liittyvät säänneltyjen tietojen levittämiseen. Kun tietoja välitetään tiedotusvälineille, liikkeeseenlaskijoiden tai kolmansien osapuolten olisi käytettävä ensisijaisesti sähköisiä keinoja ja tietotekniikka-alan vakioasetuksia tietojenkäsittelyn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

(17)

Lisäksi vähimmäisvaatimuksena on, että säännellyt tiedot levitetään tavalla, jolla varmistetaan tietojen levittäminen mahdollisimman laajalle yleisölle ja mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltiossa ja sen ulkopuolella. Tämä ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta pyytää liikkeeseenlaskijoita julkaisemaan osan tai kaikki säännellyistä tiedoista sanomalehtien välityksellä eikä liikkeeseenlaskijoiden mahdollisuutta julkaista säännellyt tiedot omilla verkkosivuillaan tai muilla verkkosivuilla, joille sijoittajilla on pääsy.

(18)

Säännöt olisi katsottava vastaaviksi, jos yhteisön ulkopuolisen maan yleiset julkistamissäännöt tarjoavat sellaisen ymmärrettävän ja laajalti katsottuna vastaavan arvion liikkeeseenlaskijan asemasta, jonka avulla voidaan tehdä samanlainen päätös kuin jos tiedot olisi saatu direktiivin 2004/109/EY mukaisten vaatimusten nojalla, vaikka nämä vaatimukset eivät olisikaan samanlaiset. Vastaavuus olisi kuitenkin rajattava asianomaisten tietojen sisältöön, eikä poikkeuksia direktiivissä 2004/109/EY säädettyihin määräaikoihin tulisi hyväksyä.

(19)

Sen määrittelemiseksi, täyttääkö yhteisön ulkopuolisen maan liikkeeseenlaskija direktiivin 2004/109/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädettyjä vaatimuksia vastaavat vaatimukset, on tärkeää varmistaa johdonmukaisuus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 109/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 (6) kanssa erityisesti esitteeseen sisällytettävien taloudellisten vertailutietojen osalta.

(20)

Riippumattomuusvaatimusten vastaavuuden osalta rahastoyhtiön tai sijoituspalveluyrityksen emoyrityksen, jonka sääntömääräinen kotipaikka on yhteisön ulkopuolisessa maassa, olisi pystyttävä käyttämään hyväkseen direktiivin 2004/109/EY 12 artiklan 4 tai 5 kohdassa säädettyä poikkeusta riippumatta siitä, edellytetäänkö yhteisön ulkopuolisen maan lainsäädännössä lupaa sille, että määräysvallassa oleva rahastoyhtiö tai sijoituspalveluyritys voi suorittaa rahastoyhtiötoimintaa tai salkunhoitotoimia, edellyttäen, että tietyt riippumattomuusedellytykset täyttyvät.

(21)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan arvopaperikomitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kohde

Tässä direktiivissä annetaan direktiivin 2004/109/EY 2 artiklan 1 kohdan i alakohdan ii alakohdan, 5 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 5 artiklan 4 kohdan toisen virkkeen, 9 artiklan 1, 2 ja 4 kohdan, 10 artiklan, 12 artiklan 1, 2, 4, 5 ja 6 kohdan, 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan, 13 artiklan 1 kohdan, 21 artiklan 1 kohdan sekä 23 artiklan 1 ja 6 kohdan yksityiskohtaiset täytäntöönpanosäännöt.

2 artikla

Menettely kotijäsenvaltion valitsemiseksi

(Direktiivin 2004/109/EY 2 artiklan 1 kohdan i alakohdan ii alakohta)

Kun liikkeeseenlaskija on valinnut kotijäsenvaltion, valinnasta ilmoitetaan noudattaen samaa menettelyä kuin säänneltyjen tietojen antamiseen sovelletaan.

3 artikla

Konsolidoimattomien puolivuotiskatsausten tilinpäätösasiakirjojen vähimmäissisältö

(Direktiivin 2004/109/EY 5 artiklan 3 kohdan toinen alakohta)

1.   Jos puolivuotiskatsauksen lyhennettyjä tilinpäätösasiakirjoja ei laadita noudattaen asetuksen (EY) N:o 1606/2002 6 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja, näiden puolivuotiskatsausten vähimmäissisällön on oltava tämän artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen.

2.   Lyhennetyn taseen ja lyhennetyn tuloslaskelman on sisällettävä kaikki viimeisimpään liikkeeseenlaskijan vuositilinpäätökseen sisältyneet otsikkorivit ja välisummat. Lisäksi on esitettävä muita eriä, jos niiden poisjättämisen vuoksi puolivuotiskatsauksen tilinpäätösasiakirjat antaisivat harhaanjohtavan kuvan liikkeeseenlaskijan varoista, veloista, taloudellisesta asemasta sekä liikevoitosta tai -tappiosta.

Lisäksi on esitettävä seuraavat vertailutiedot:

a)

tase tarkasteltavana olevan tilikauden ensimmäisen puolivuotiskauden lopussa ja vertailutase kuluvaa tilikautta välittömästi edeltäneen tilikauden lopussa;

b)

tarkasteltavana olevan tilikauden ensimmäisen puolivuotiskauden tuloslaskelma ja – kun on kulunut kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä – vertailutiedot edellisen tilikauden vertailukelpoiselta ajanjaksolta.

3.   Liitetietojen on sisällettävä seuraavat:

a)

riittävät tiedot sen varmistamiseksi, että puolivuotiskatsauksen lyhennettyjä tilinpäätösasiakirjoja voidaan verrata vuositilinpäätökseen;

b)

riittävät tiedot ja selitykset, joiden avulla voidaan varmistaa, että käyttäjä ymmärtää oikein taseeseen ja tuloslaskelmaan vaikuttavat määrien mahdolliset olennaiset muutokset ja asianomaisella puolivuotiskaudella mahdollisesti tapahtuneen kehityksen.

4 artikla

Tärkeimmät lähipiirin liiketoimet

(Direktiivin 2004/109/EY 5 artiklan 4 kohdan toinen virke)

1.   Osakkeiden liikkeeseenlaskijoiden on julkaistava osavuotisissa toimintakertomuksissa tärkeimmistä lähipiirin liiketoimista vähintään seuraavat:

a)

lähipiirin liiketoimet, jotka on toteutettu tarkasteltavana olevan tilikauden ensimmäisen puolivuotiskauden aikana ja jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet yrityksen taloudelliseen asemaan tai tulokseen kyseisellä ajanjaksolla;

b)

viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä kuvatuissa lähipiirin liiketoimissa mahdollisesti tapahtuneet muutokset, joilla saattaa olla olennainen vaikutus yrityksen taloudelliseen asemaan tai tulokseen tarkasteltavana olevan tilikauden ensimmäisen puolivuotiskauden aikana.

2.   Jos osakkeiden liikkeeseenlaskijan ei edellytetä laativan konsolidoitua tilinpäätöstä, sen on ilmoitettava ainakin direktiivin 78/660/EY 43 artiklan 1 kohdan 7b alakohdassa tarkoitetut lähipiirin liiketoimet.

5 artikla

Tavanomaisen lyhyen selvitysjakson enimmäispituus

(Direktiivin 2004/109/EY 9 artiklan 4 kohta)

Tavanomaisen lyhyen selvitysjakson enimmäispituus on kolme liiketoimen jälkeistä kaupankäyntipäivää.

6 artikla

Toimivaltaisen viranomaisen markkinatakaajiin soveltamat valvontajärjestelmät

(Direktiivin 2004/109/EY 9 artiklan 5 kohta)

1.   Markkinatakaajan, joka haluaa hyödyntää direktiivin 2004/109/EY 9 artiklan 5 kohdassa säädettyä poikkeusta, on ilmoitettava, että se toteuttaa tai aikoo toteuttaa tiettyä liikkeeseenlaskijaa koskevia markkinatakaustoimia, liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään direktiivin 2004/109/EY 12 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa.

Kun markkinatakaaja lopettaa asianomaista liikkeeseenlaskijaa koskevat markkinatakaustoimensa, sen on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Jos markkinatakaaja haluaa hyödyntää direktiivin 2004/109/EY 9 artiklan 5 kohdassa säädettyä poikkeusta ja liikkeeseenlaskijan toimivaltainen viranomainen pyytää markkinatakaajaa yksilöimään markkinatakaustoimia varten hallussa pidetyt osakkeet tai rahoitusvälineet, kyseinen markkinatakaaja voi yksilöidä osakkeet tai rahoitusvälineet millä tahansa todennettavissa olevilla keinoilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2004/109/EY 24 artiklan soveltamista. Ainoastaan silloin kun markkinatakaaja ei pysty yksilöimään asianomaisia osakkeita tai rahoitusvälineitä, sitä voidaan pyytää säilyttämään ne erillisellä tilillä niiden yksilöintiä varten.

3.   Jos kansallisessa lainsäädännössä edellytetään markkinatakaajan ja pörssin ja/tai liikkeesenlaskijan välistä markkinatakaussopimusta, markkinatakaajan on asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toimitettava sopimus mainitulle viranomaiselle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2004/109/EY 24 artiklan 4 kohdan a alakohdan soveltamista.

7 artikla

Kalenteri kaupankäyntipäivistä

(Direktiivin 2004/109/EY 12 artiklan 2 ja 6 kohta sekä 14 artiklan 1 kohta)

1.   Direktiivin 2004/109/EY 12 artiklan 2 ja 6 kohdan sekä 14 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi käytetään liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltion kalenteria kaupankäyntipäivistä.

2.   Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava verkkosivuillaan kalenteri lainkäyttövaltaansa kuuluvalla alueella sijaitsevien tai toimivien säänneltyjen markkinoiden kaupankäyntipäivistä.

8 artikla

Osakkeenomistajat ja direktiivin 2004/109/EY 10 artiklassa tarkoitetut luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, joilta edellytetään ilmoitusta huomattavista omistusosuuksista

(Direktiivin 2004/109/EY 12 artiklan 2 kohta)

1.   Direktiivin 2004/109/EY 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus, joka syntyy heti, kun hallussa oleva osuus äänioikeuksista saavuttaa tai leikkaa sovellettavat raja-arvot direktiivin 2004/109/EY 10 artiklassa tarkoitettujen liiketoimien toteuttamisen jälkeen, on kunkin osakkeenomistajan tai kyseisen direktiivin 10 artiklassa tarkoitetun kunkin luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön yksilöllinen velvollisuus taikka molempien velvollisuus, jos kunkin osapuolen hallussa oleva osuus äänioikeuksista saavuttaa tai leikkaa sovellettavat raja-arvot.

Direktiivin 2004/109/EY 10 artiklan a alakohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa ilmoitusvelvollisuus on kaikkien sopimuksen osapuolien yhteinen velvollisuus.

2.   Jos direktiivin 2004/109/EY 10 artiklan h alakohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa osakkeenomistaja antaa oikeuden käyttää äänioikeutta yhdessä osakkeenomistajien kokouksessa, ilmoitus voidaan tehdä yhtenä ilmoituksena valtakirjan antamishetkellä edellyttäen, että ilmoituksessa tehdään selväksi, mikä on valtakirjan käytön jälkeinen osuus äänioikeuksista, kun valtakirjan haltija ei enää voi käyttää äänioikeutta harkintansa mukaan.

Jos direktiivin 2004/109/EY 10 artiklan h alakohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa valtakirjan haltija saa yhden tai useamman valtakirjan käyttää äänioikeutta yhdessä osakkeenomistajien kokouksessa, ilmoitus voidaan tehdä yhtenä ilmoituksena valtakirjojen saamishetkellä edellyttäen, että ilmoituksessa tehdään selväksi, mikä on valtakirjan käytön jälkeinen osuus äänioikeuksista, kun valtakirjan haltija ei enää voi käyttää äänioikeuksia harkintansa mukaan.

3.   Jos ilmoitusvelvollisuus on useammalla kuin yhdellä luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä, ilmoitus voidaan tehdä yhdellä yhteisellä ilmoituksella.

Yhden yhteisen ilmoituksen ei kuitenkaan voida katsoa vapauttavan yhtään asianomaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä ilmoituksen tekemiseen liittyvistä velvollisuuksista.

9 artikla

Olosuhteet, joissa ilmoituksen tekijän katsotaan saaneen tiedon hankinnasta tai luovutuksesta tai mahdollisuudesta käyttää äänioikeutta

(Direktiivin 2004/109/EY 12 artiklan 2 kohta)

Direktiivin 2004/109/EY 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamiseksi osakkeenomistajan tai kyseisen direktiivin 10 artiklassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön katsotaan saaneen tiedon hankinnasta tai luovutuksesta tai mahdollisuudesta käyttää äänioikeutta viimeistään kahden kaupankäyntipäivän kuluttua liiketoimesta.

10 artikla

Riippumattomuusvaatimukset, jotka yksittäisiä salkunhoitopalveluja harjoittavien rahastoyhtiöiden ja sijoituspalveluyritysten on täytettävä

(Direktiivin 2004/109/EY 12 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta ja 12 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta)

1.   Jotta direktiivin 2004/109/EY 12 artiklan 4 ja 5 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädettyä poikkeusta osuuksien laskemisesta yhteen voidaan soveltaa, rahastoyhtiön tai sijoituspalveluyrityksen emoyrityksen on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

se ei saa puuttua suoria tai välillisiä ohjeita antamalla tai millään muulla tavalla rahastoyhtiön tai sijoituspalveluyrityksen hallussaan pitämien äänioikeuksien käyttöön;

b)

rahastoyhtiöllä tai sijoituspalveluyrityksellä on oltava vapaus käyttää hoitamiinsa varoihin liittyviä äänioikeuksia emoyrityksestä riippumattomalla tavalla.

2.   Jos emoyritys haluaa hyödyntää poikkeusta, sen on viipymättä toimitettava sellaisten liikkeeseenlaskijoiden, joiden äänioikeudet liittyvät rahastoyhtiön tai sijoituspalveluyrityksen hoitamiin osuuksiin, kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot:

a)

näistä rahastoyhtiöistä ja sijoituspalveluyrityksistä laadittu luettelo, jossa ilmoitetaan niitä valvovat toimivaltaiset viranomaiset taikka se seikka, ettei toimivaltainen viranomainen valvo niitä, mutta ei viitata asianomaisiin liikkeeseenlaskijoihin;

b)

ilmoitus, jonka mukaan emoyritys täyttää 1 kohdassa säädetyt edellytykset kunkin rahoitusyhtiön tai sijoituspalveluyrityksen osalta.

Emoyrityksen on pidettävä a alakohdassa tarkoitettu luettelo jatkuvasti ajan tasalla.

3.   Jos emoyritys haluaa hyödyntää poikkeusta ainoastaan direktiivin 2004/109/EY 13 artiklassa tarkoitettujen rahoitusvälineiden osalta, sen tarvitsee ilmoittaa liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ainoastaan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu luettelo.

4.   Sanotun rajoittamatta direktiivin 2004/109/EY 24 artiklan soveltamista, rahastoyhtiön tai sijoituspalveluyrityksen emoyrityksen on pystyttävä pyynnöstä osoittamaan liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, että:

a)

emoyrityksen ja rahastoyhtiön tai sijoituspalveluyrityksen organisaatiorakenne on sellainen, että äänioikeuksia käytetään emoyrityksestä riippumatta;

b)

äänioikeuksien käytöstä päättävät henkilöt toimivat riippumattomasti;

c)

jos emoyritys on rahastoyhtiönsä tai sijoituspalveluyrityksensä asiakas tai sillä on osuus rahastoyhtiön tai sijoituspalveluyrityksen hoitamista varoista, on olemassa selkeä kirjallinen toimeksianto täysin markkinaehtoisesta asiakassuhteesta emoyrityksen ja rahastoyhtiön tai sijoituspalveluyrityksen välillä.

Edellä a alakohdassa vahvistetun edellytyksen on merkittävä vähintään, että emoyritys ja rahastoyhtiö tai sijoituspalveluyritys laativat kirjalliset toimintaperiaatteet ja -menettelyt, joiden tarkoituksena on estää riittävällä tavalla äänioikeuksien käyttöön liittyvä tietojenvaihto emoyrityksen ja rahastoyhtiön tai sijoituspalveluyrityksen välillä.

5.   Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan soveltamiseksi ’suora ohje’ tarkoittaa emoyrityksen tai jonkin sen määräysvallassa olevan yrityksen antamaa ohjetta, jossa määritellään, kuinka rahastoyhtiön tai sijoituspalveluyrityksen on käytettävä äänioikeuksiaan tietyssä tilanteessa.

”Välillinen ohje” tarkoittaa emoyrityksen tai jonkin sen määräysvallassa olevan yrityksen antamaa yleistä tai erityistä ohjetta – ohjeen muodosta riippumatta – jolla rajoitetaan rahastoyhtiön tai sijoituspalveluyrityksen harkintavaltaa äänioikeuksien käytössä emoyrityksen tai jonkin sen määräysvallassa olevan yrityksen erityisten liiketoimintaetujen ajamiseksi.

11 artikla

Rahoitusvälinelajit, joista seuraa oikeus hankkia kyseisen haltijan omasta aloitteesta äänioikeutettuja osakkeita

(Direktiivin 2004/109/EY 13 artiklan 1 kohta)

1.   Direktiivin 2004/109/EY 13 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevassa C jaksossa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, optiot, futuurit, swapit, korkotermiinit ja muut johdannaissopimukset katsotaan rahoitusvälineiksi edellyttäen, että niistä seuraa oikeus hankkia yksinomaan kyseisen haltijan omasta aloitteesta ja nimenomaisen sopimuksen perusteella jo liikkeeseen laskettuja osakkeita, joihin liittyy äänioikeuksia ja joiden liikkeeseenlaskijan osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla.

Rahoitusvälineen haltijalla on oltava juoksuajan päätyttyä joko ehdoton oikeus hankkia kohde-etuutena olevat osakkeet tai hänen omassa harkinnassaan on oltava, hankkiiko hän osakkeet vai ei.

Nimenomainen sopimus tarkoittaa sovellettavan lainsäädännön nojalla sitovaa sopimusta.

2.   Direktiivin 2004/109/EY 13 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi haltijan on laskettava yhteen ja ilmoitettava kaikki 1 kohdassa tarkoitetut, samaan kohde-etuutena olevan osakkeen liikkeeseenlaskijaan liittyvät rahoitusvälineet.

3.   Direktiivin 2004/109/EY 13 artiklan 1 kohdan mukaiseen ilmoitukseen on sisällytettävä seuraavat tiedot:

a)

valtakirjan käytön jälkeinen osuus äänioikeuksista;

b)

soveltuvin osin niiden määräysvallassa olevien yritysten ketju, joiden välityksellä rahoitusvälineitä hallitaan;

c)

ajankohta, jona raja-arvo saavutettiin tai ohitettiin;

d)

jos rahoitusvälineillä on merkintäaika, soveltuvin osin on ilmoitettava päivämäärä tai ajanjakso, jolloin osakkeet hankitaan tai voidaan hankkia;

e)

rahoitusvälineen erä- tai määräpäivä;

f)

tiedot haltijasta;

g)

kohde-etuutena olevan osakkeen liikkeeseenlaskijan nimi.

Edellä olevan a alakohdan soveltamiseksi äänioikeuksien prosenttiosuus lasketaan liikkeeseenlaskijan viimeksi direktiivin 2004/109/EY 15 artiklan nojalla julkistaman äänioikeuksien ja pääoman kokonaismäärän perusteella.

4.   Ilmoitusajanjakso on direktiivin 2004/109/EY 12 artiklan 2 kohdassa ja asiaan liittyvissä täytäntöönpanosäännöissä vahvistettu ajanjakso.

5.   Ilmoitus on tehtävä kohde-etuutena olevan osakkeen liikkeeseenlaskijalle ja kyseisen liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Jos rahoitusväline liittyy useampaan kuin yhteen kohde-etuutena olevaan osakkeeseen, on tehtävä erillinen ilmoitus kullekin kohde-etuutena olevan osakkeen liikkeeseenlaskijalle.

12 artikla

Vähimmäisvaatimukset

(Direktiivin 2004/109/EY 21 artiklan 1 kohta)

1.   Direktiivin 2004/109/EY 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säänneltyjen tietojen levittämisen on tapahduttava 2–5 kohdassa annettujen vähimmäisvaatimusten mukaisesti.

2.   Säännellyt tiedot on levitettävä tavalla, jolla varmistetaan, että tiedot voidaan levittää mahdollisimman laajalle yleisölle ja mahdollisimman samanaikaisesti kotijäsenvaltiossa tai direktiivin 2004/109/EY 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa jäsenvaltiossa sekä muissa jäsenvaltioissa.

3.   Säännellyt tiedot on toimitettava tiedotusvälineille täydellisinä ja muokkaamattomina.

Kun kyseessä ovat direktiivin 2004/109/EY 4, 5 ja 6 artiklassa tarkoitetut tilinpäätökset, katsaukset ja selvitykset, vaatimus katsotaan kuitenkin täytetyksi, kun säänneltyihin tietoihin liittyvä ilmoitus on toimitettu tiedotusvälineille ja ilmoituksessa kerrotaan, millä verkkosivulla tiedot ovat saatavilla sen lisäksi, että tiedot säilytetään kyseisen direktiivin 21 artiklassa tarkoitetussa säänneltyjen tietojen keskitettyä säilyttämistä varten luodussa virallisesti nimetyssä järjestelmässä.

4.   Säännellyt tiedot on toimitettava tiedotusvälineille tavalla, jolla varmistetaan tiedonvälityksen turvallisuus, minimoidaan tietojen turmeltumisen ja tietojen luvattoman käytön riski sekä annetaan varmuus siitä, että säännellyt tiedot ovat peräisin oikeasta lähteestä.

Vastaanottovarmuus on taattava korjaamalla mahdollisimman pian säänneltyjen tietojen tiedoksiannon mahdolliset puutteet tai keskeytykset.

Liikkeeseenlaskija tai henkilö, joka on hakenut kaupankäynnin kohteeksi ottamista säännellyillä markkinoilla ilman liikkeeseenlaskijan suostumusta, ei ole vastuussa niissä tiedotusvälineissä, joille säännellyt tiedot on toimitettu, esiintyvistä järjestelmään liittyvistä virheistä tai puutteista.

5.   Säännellyt tiedot on toimitettava tiedotusvälineille tavalla, jolla tehdään selväksi, että kyseessä ovat säännellyt tiedot, sekä yksilöidään selkeästi asianomainen liikkeeseenlaskija, säänneltyjen tietojen aiheala sekä päivämäärä ja kellonaika, jona liikkeeseenlaskija tai henkilö, joka on hakenut kaupankäynnin kohteeksi ottamista säännellyillä markkinoilla ilman liikkeeseenlaskijan suostumusta, välitti tiedot.

Liikkeeseenlaskijan tai henkilön, joka on hakenut kaupankäynnin kohteeksi ottamista säännellyillä markkinoilla ilman liikkeeseenlaskijan suostumusta, on pyynnöstä ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle säänneltyjen tietojen julkistamisesta seuraavat tiedot:

a)

tiedotusvälineille toimittaneen henkilön nimi;

b)

turvallisuuden varmentamiseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot;

c)

päivämäärä ja kellonaika, jona tiedot toimitettiin tiedotusvälineille;

d)

väline, jolla tiedot toimitettiin;

e)

soveltuvin osin yksityiskohtaiset tiedot liikkeeseenlaskijan säännellyille tiedoille asettamasta mahdollisesta levityskiellosta.

13 artikla

Direktiivin 2004/109/EY 4 artiklan 2 kohdan b alakohtaa vastaavat vaatimukset

(Direktiivin 2004/109/EY 23 artiklan 1 kohta)

Yhteisön ulkopuolisen maan katsotaan vahvistaneen direktiivin 2004/109/EY 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa vahvistettuja vaatimuksia vastaavat vaatimukset, jos kyseisen maan lainsäädännön mukaan vuotuisen toimintakertomuksen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

a)

todenmukainen kuva liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehittymisestä, tuloksesta ja tilasta sekä kuvaus merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä niin, että liiketoiminnan kehittymisestä, tuloksesta ja tilasta esitetään tasapainoinen ja kattava analyysi, joka vastaa liiketoiminnan kokoa ja monimutkaisuutta;

b)

tilikauden päättymisen jälkeiset merkittävät tapahtumat;

c)

liikkeeseenlaskijan todennäköinen tuleva kehitys.

Edellä a alakohdassa tarkoitettuun analyysiin on sisällytettävä kyseiseen liiketoimintaan liittyvät sekä taloudelliset että muut keskeiset suoritusindikaattorit siinä laajuudessa kuin on tarpeen, jotta saadaan käsitys liikkeeseenlaskijan kehityksestä, tuloksesta ja tilasta.

14 artikla

Direktiivin 2004/109/EY 5 artiklan 4 kohtaa vastaavat vaatimukset

(Direktiivin 2004/109/EY 23 artiklan 1 kohta)

Yhteisön ulkopuolisen maan katsotaan vahvistaneen direktiivin 2004/109/EY 5 artiklan 4 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia vastaavat vaatimukset, jos kyseisen maan lainsäädännön mukaan vaaditaan lyhennetyt tilinpäätösasiakirjat osavuotisen toimintakertomuksen lisäksi ja osavuotisen toimintakertomuksen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

a)

katsaus tarkasteltavana olevaan ajanjaksoon;

b)

liikkeeseenlaskijan todennäköinen tuleva kehitys tilikauden jäljellä olevien kuuden kuukauden aikana;

c)

osakkeiden liikkeeseenlaskijoiden osalta tärkeimmät lähipiirin liiketoimet, jos ne eivät ole jatkuvan tiedonantovelvollisuuden kohteena.

15 artikla

Direktiivin 2004/109/EY 4 artiklan 2 kohtaa ja 5 artiklan 2 kohdan c alakohtaa vastaavat vaatimukset

(Direktiivin 2004/109/EY 23 artiklan 1 kohta)

Yhteisön ulkopuolisen maan katsotaan vahvistaneen direktiivin 2004/109/EY 4 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettuja vaatimuksia vastaavat vaatimukset, jos kyseisen maan lainsäädännön mukaan liikkeeseenlaskijan organisaatiossa joku henkilö tai jotkut henkilöt vastaavat vuosittain ja puolivuosittain esitettävistä taloudellisista tiedoista ja erityisesti seuraavista:

a)

tilinpäätös on sovellettavien tiedonantovaatimusten ja tilinpäätösstandardien mukainen;

b)

toimintakertomukseen sisällytetty toimintakuvaus on todenmukainen.

16 artikla

Direktiivin 2004/109/EY 6 artiklaa vastaavat vaatimukset

(Direktiivin 2004/109/EY 23 artiklan 1 kohta)

Yhteisön ulkopuolisen maan katsotaan vahvistaneen direktiivin 2004/109/EY 6 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia vastaavat vaatimukset, jos kyseisen maan lainsäädännön mukaan liikkeeseenlaskijan on julkaistava neljännesvuosikatsaus.

17 artikla

Direktiivin 2004/109/EY 4 artiklan 3 kohtaa vastaavat vaatimukset

(Direktiivin 2004/109/EY 23 artiklan 1 kohta)

Yhteisön ulkopuolisen maan katsotaan vahvistaneen direktiivin 2004/109/EY 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistettuja vaatimuksia vastaavat vaatimukset, jos kyseisen maan lainsäädännön mukaan emoyrityksen ei edellytetä esittävän yksittäisten tytäryhteisöjen tilinpäätöksiä, mutta liikkeeseenlaskijan, jonka sääntömääräinen kotipaikka on kyseisessä yhteisön ulkopuolisessa maassa, on konsolidoitua tilinpäätöstä laatiessaan sisällytettävä siihen seuraavat tiedot:

a)

osakkeiden liikkeeseenlaskijat: osinkolaskelma ja osingonmaksukyky;

b)

kaikki liikkeeseenlaskijat: soveltuvin osin pääomaa ja omaa pääomaa koskevat vähimmäisvaatimukset ja maksuvalmius.

Vastaavuustarkoituksissa liikkeeseenlaskijan on myös pystyttävä toimittamaan kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tarkastettua lisätietoa liikkeeseenlaskijan yksittäisten tytäryhteisöjen tilinpäätöksistä, jotka liittyvät a ja b alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin. Kyseiset tiedot voidaan laatia yhteisön ulkopuolisen maan tilinpäätösstandardien mukaisesti.

18 artikla

Direktiivin 2004/109/EY 4 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa vastaavat vaatimukset

(Direktiivin 2004/109/EY 23 artiklan 1 kohta)

Yhteisön ulkopuolisen maan katsotaan vahvistaneen direktiivin 2004/109/EY 4 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa vahvistettuja vaatimuksia vastaavat vaatimukset yksittäisten tytäryhteisöjen tilinpäätösten osalta, jos kyseisen maan lainsäädännön mukaan liikkeeseenlaskijan, jonka sääntömääräinen kotipaikka on kyseisessä yhteisön ulkopuolisessa maassa, ei edellytetä laativan konsolidoitua tilinpäätöstä vaan sen on laadittava yksittäisten yritysten tilinpäätökset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (7) 3 artiklan nojalla yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien tai kyseisiä standardeja vastaavien yhteisön ulkopuolisen maan kansallisten tilinpäätösnormien mukaisesti.

Jos esitettävät taloudelliset tiedot eivät ole näiden tilinpäätösstandardien mukaisia, tiedot on vastaavuustarkoituksissa esitettävä oikaistuna tilinpäätöksenä.

Yksittäisten tytäryhteisöjen tilinpäätösten on myös oltava erikseen tarkastettuja.

19 artikla

Direktiivin 2004/109/EY 12 artiklan 6 kohtaa vastaavat vaatimukset

(Direktiivin 2004/109/EY 23 artiklan 1 kohta)

Yhteisön ulkopuolisen maan katsotaan vahvistaneen direktiivin 2004/109/EY 12 artiklan 6 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia vastaavat vaatimukset, jos kyseisen maan lainsäädännössä säädetään enintään seitsemän kaupankäyntipäivän pituisesta määräajasta, jonka kuluessa liikkeeseenlaskijalle, jonka sääntömääräinen kotipaikka on kyseisessä yhteisön ulkopuolisessa maassa, on ilmoitettava huomattavista omistusosuuksista ja jonka kuluessa liikkeeseenlaskijan on julkistettava kyseiset huomattavat omistusosuudet.

Ilmoitusten tekemistä liikkeeseenlaskijalle ja tämän jälkeistä tietojen julkistamista koskevat määräajat voivat olla erilaiset kuin direktiivin 2004/109/EY 12 artiklan 2 ja 6 kohdassa säädetään.

20 artikla

Direktiivin 2004/109/EY 14 artiklaa vastaavat vaatimukset

(Direktiivin 2004/109/EY 23 artiklan 1 kohta)

Yhteisön ulkopuolisen maan katsotaan vahvistaneen direktiivin 2004/109/EY 14 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia vastaavat vaatimukset, jos kyseisen maan lainsäädännön mukaan liikkeeseenlaskijan, jonka sääntömääräinen kotipaikka on kyseisessä yhteisön ulkopuolisessa maassa, on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

jos liikkeeseenlaskija voi pitää hallussaan enintään 5 prosenttia omista äänioikeutetuista osakkeistaan, sen on aina ilmoitettava kyseisen raja-arvon saavuttamisesta tai leikkaamisesta;

b)

jos liikkeeseenlaskija voi pitää hallussaan enintään 5–10 prosenttia omista äänioikeutetuista osakkeistaan, sen on aina ilmoitettava 5 prosentin raja-arvon tai enimmäisraja-arvon saavuttamisesta tai leikkaamisesta;

c)

jos liikkeeseenlaskija voi pitää hallussaan yli 10 prosenttia omista äänioikeutetuista osakkeistaan, sen on aina ilmoitettava 5 prosentin raja-arvon ja 10 prosentin raja-arvon saavuttamisesta tai leikkaamisesta.

Vastaavuustarkoituksissa ei tarvitse vaatia yli 10 prosentin raja-arvoa koskevia ilmoituksia.

21 artikla

Direktiivin 2004/109/EY 15 artiklaa vastaavat vaatimukset

(Direktiivin 2004/109/EY 23 artiklan 1 kohta)

Yhteisön ulkopuolisen maan katsotaan vahvistaneen direktiivin 2004/109/EY 15 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia vastaavat vaatimukset, jos kyseisen maan lainsäädännön mukaan liikkeeseenlaskijan, jonka sääntömääräinen kotipaikka on kyseisessä yhteisön ulkopuolisessa maassa, on julkistettava äänioikeuksien ja pääoman kokonaismäärä 30 kalenteripäivän kuluessa tämän kokonaismäärän lisääntymisestä tai vähenemisestä.

22 artikla

Direktiivin 2004/109/EY 17 artiklan 2 kohdan a alakohtaa ja 18 artiklan 2 kohdan a alakohtaa vastaavat vaatimukset

(Direktiivin 2004/109/EY 23 artiklan 1 kohta)

Yhteisön ulkopuolisen maan katsotaan vahvistaneen direktiivin 2004/109/EY 17 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 18 artiklan 2 kohdan a alakohdassa vahvistettuja vaatimuksia vastaavat vaatimukset kokouksia koskevien tietojen osalta, jos kyseisen maan lainsäädännön mukaan liikkeeseenlaskijan, jonka sääntömääräinen kotipaikka on kyseisessä yhteisön ulkopuolisessa maassa, on esitettävä ainakin kokouspaikkaa ja -aikaa sekä esityslistaa koskevat tiedot.

23 artikla

Vastaavuus rahastoyhtiöiden ja sijoituspalveluyritysten emoyritysten riippumattomuustestiin nähden

(Direktiivin 2004/109/EY 23 artiklan 6 kohta)

1.   Yhteisön ulkopuolisen maan katsotaan vahvistaneen direktiivin 2004/109/EY 12 artiklan 4 ja 5 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä vastaavat riippumattomuusedellytykset, jos kyseisen maan lainsäädännön mukaan direktiivin 2004/109/EY 23 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun rahastoyhtiön tai sijoituspalveluyrityksen on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

rahastoyhtiöllä tai sijoituspalveluyrityksellä on oltava kaikissa tilanteissa vapaus käyttää hoitamiinsa varoihin liittyviä äänioikeuksia emoyrityksestään riippumattomalla tavalla;

b)

rahastoyhtiö tai sijoituspalveluyritys ei saa ottaa huomioon emoyrityksen tai sen määräysvallassa olevien yritysten etuja, jos eturistiriitoja syntyy.

2.   Emoyrityksen on täytettävä tämän direktiivin 10 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 3 kohdassa vahvistetut ilmoitusvelvollisuudet.

Lisäksi emoyrityksen on annettava ilmoitus, jonka mukaan se täyttää tämän artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset kunkin rahoitusyhtiön tai sijoituspalveluyrityksen osalta.

3.   Emoyrityksen on pystyttävä pyynnöstä osoittamaan liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, että tämän direktiivin 10 artiklan 4 kohdassa säädettyjä edellytyksiä noudatetaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2004/109/EY 24 artiklan soveltamista.

24 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 12 kuukautta direktiivin hyväksymisestä. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltiot säätävät siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

25 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

26 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.

(2)  Komitea perustettiin 6 päivänä kesäkuuta 2001 tehdyllä komission päätöksellä 2001/527/EY (EYVL L 191, 13.7.2001, s. 43).

(3)  EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/46/EY (EUVL L 224, 16.8.2006, s. 1).

(4)  EYVL L 375, 31.12.1985, s. 3, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/1/EY (EUVL L 79, 24.3.2005, s. 9).

(5)  EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/31/EY (EUVL L 114, 27.4.2006, s. 60).

(6)  EUVL L 149, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 215, 16.6.2004, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1787/2006 (EUVL L 337, 5.12.2006, s. 17).

(7)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.


Top