Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0010

Komission direktiivi 2007/10/EY, annettu 21 päivänä helmikuuta 2007 , neuvoston direktiivin 92/119/ETY liitteen II muuttamisesta suojavyöhykkeellä swine vesicular -taudin puhjetessa toteutettavien toimenpiteiden osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )

OJ L 63, 1.3.2007, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 55 - 56

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/10/oj

1.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 63/24


KOMISSION DIREKTIIVI 2007/10/EY,

annettu 21 päivänä helmikuuta 2007,

neuvoston direktiivin 92/119/ETY liitteen II muuttamisesta suojavyöhykkeellä swine vesicular -taudin puhjetessa toteutettavien toimenpiteiden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön yleisistä toimenpiteistä tiettyjen eläintautien torjumiseksi sekä swine vesicular -tautiin liittyvistä erityistoimenpiteistä 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/119/ETY (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 92/119/ETY vahvistetaan toimenpiteet tiettyjen eläintautien torjumiseksi. Kyseisen direktiivin liitteessä II vahvistetaan swine vesicular -tautia (sian vesikulaaritautia) koskevat erityistoimenpiteet.

(2)

Koska neuvoston direktiivit 72/461/ETY (3) ja 80/215/ETY (4) on kumottu 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen, direktiiviin 92/119/ETY sisältyvät viittaukset kyseisiin direktiiveihin olisi korvattava viittauksilla direktiivin 2002/99/EY liitteisiin II ja III.

(3)

On aiheellista säätää erityisratkaisuista lihan merkitsemisen ja sen myöhemmän käytön sekä käsiteltyjen tuotteiden määränpään osalta swine vesicular -taudin tautitilanteen niin salliessa, edellyttäen että tämä tehdään siten, ettei swine vesicular -tautia koskevan suojan tasoa heikennetä yhteisön sisäisessä kaupassa eikä kansainvälisessä kaupassa.

(4)

Jotkin jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle, että alan toimijat ja asiakkaat suhtautuvat kielteisesti direktiivin 2002/99/EY liitteessä II säädettyyn tunnistusmerkkiin. Näin ollen on aiheellista sallia vaihtoehtoinen tunnistusmerkki, jota jäsenvaltiot saattavat päättää käyttää. Valvonnan kannalta on kuitenkin tärkeää, että jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle etukäteen, jos ne päättävät käyttää vaihtoehtoista tunnistusmerkkiä swine vesicular -taudin puhjetessa.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyn vaihtoehtoisen tunnistusmerkin olisi erotuttava selkeästi muista tunnistusmerkeistä, joita sianlihassa käytetään eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (5) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymäjärjestelyistä sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta 5 päivänä joulukuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2076/2005 (6) mukaisesti.

(6)

Toisin kuin direktiivin 92/119/ETY 13 artiklan yleisissä säännöksissä, kyseisen direktiivin liitteessä II esitetyissä swine vesicular -tautia koskevissa erityissäännöksissä ei sallita eläinten vientiä pois suojavyöhykkeellä sijaitsevalta tilalta tapauksissa, joissa siirtokielto on pidetty voimassa yli 30 päivän ajan uusien tautitapausten ilmenemisen vuoksi. On aiheellista säätää tällaisesta poikkeuksesta sellaisten tilojen osalta, joilla voi syntyä ongelmia, jos eläimiä pidetään tilalla yli 30 päivän ajan.

(7)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 92/119/ETY liitteessä II oleva 7 kohta seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 alakohta seuraavasti:

a)

Korvataan g alakohta seuraavasti:

”g)

edellä f alakohdan i alakohdassa tarkoitetuista sioista saatu liha

i)

ei saa päästä yhteisön sisäiseen tai kansainväliseen kauppaan, ja se on merkittävä neuvoston direktiivin 2002/99/EY (7) liitteessä II tarkoitetulla tuoreen lihan terveysmerkinnällä;

ii)

on hankittava, leikattava, kuljetettava ja varastoitava erillään yhteisön sisäiseen ja kansainväliseen kauppaan tarkoitetusta lihasta ja käytettävä siten, että vältetään sen joutuminen yhteisön sisäiseen tai kansainväliseen kauppaan tarkoitettuihin lihavalmisteisiin, ellei sille ole tehty direktiivin 2002/99/EY liitteessä III mainittua käsittelyä;

b)

Lisätään h alakohta seuraavasti:

”h)

i)

poiketen siitä, mitä g alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat f alakohdan i alakohdassa tarkoitetuista sioista saadun lihan osalta päättää käyttää muuta kuin direktiivin 2002/99/EY liitteessä II esitettyä erityistä tunnistusmerkkiä edellyttäen, että se erottuu selkeästi muista sianlihaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (8) tai komission asetuksen (EY) N:o 2076/2005 (9) mukaisesti käytettävistä tunnistusmerkeistä;

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät käyttää vaihtoehtoista tunnistusmerkkiä, on ilmoitettava asiasta komissiolle elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa.

ii)

sovellettaessa i) alakohtaa tunnistusmerkin on oltava luettava, pysyvä ja laadittu helposti luettavin kirjaimin, ja sen on oltava selvästi esillä. Tunnistusmerkin on oltava seuraavanmuotoinen ja sisällettävä seuraavat tiedot:

Image

XY tarkoittaa asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevan I jakson B osan 6 kohdassa vahvistettua asianmukaista maakoodia.

1234 tarkoittaa asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevan I jakson B osan 7 kohdassa tarkoitettua laitoksen hyväksymisnumeroa.

2)

Lisätään 5 alakohta seuraavasti:

”5.

Jos 2 alakohdan f alakohdassa säädetyt kiellot on pidetty voimassa yli 30 päivän ajan uusien tautitapausten ilmenemisen vuoksi ja tästä aiheutuu eläinten pitämiseen liittyviä ongelmia, toimivaltainen viranomainen voi omistajan perustellusta pyynnöstä ja edellyttäen, että virkaeläinlääkäri on todentanut tosiseikat, sallia eläinten poisviennin suojavyöhykkeellä sijaitsevalta tilalta. Edellä olevaa 2 alakohdan f ja h alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin.”

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2008. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä helmikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 62, 15.3.1993, s. 69. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(3)  EYVL L 302, 31.12.1972, s. 24. Direktiivi kumottu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/41/EY (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 33).

(4)  EYVL L 47, 21.2.1980, s. 4. Direktiivi kumottu direktiivillä 2004/41/EY.

(5)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 5. Oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(6)  EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83.

(7)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.”

(8)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.

(9)  EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83.”


Top