EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0275

2007/275/EY: Komission päätös, tehty 17 päivänä huhtikuuta 2007 , rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1547) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 116, 4.5.2007, p. 9–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 29 - 53

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Kumoaja 32021R0632 . Latest consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/275/oj

4.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 116/9


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä huhtikuuta 2007,

rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1547)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/275/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (3) ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 91/496/ETY säädetään, että jäsenvaltioiden on kyseisen direktiivin säännösten mukaisesti tehtävä eläinlääkintätarkastukset kolmansista maista yhteisöön tuotaville eläimille.

(2)

Direktiivissä 97/78/EY säädetään eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämisestä kolmansista maista yhteisöön tuotaville tietyille eläinperäisille tuotteille ja kasvituotteille.

(3)

Rajatarkastustoimipaikoilla neuvoston direktiivin 97/78/EY mukaisesti tarkastettavien tuotteiden luettelon laatimisesta 26 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyssä komission päätöksessä 2002/349/EY (4) säädetään, että päätöksessä lueteltaville eläinperäisille tuotteille tehdään eläinlääkärintarkastukset rajatarkastustoimipaikoilla direktiivin 97/78/EY säännösten mukaisesti.

(4)

Koska eläinlääkinnälliset tarkastukset suoritetaan rajatarkastusasemilla läheisessä yhteistyössä tulliviranomaisten kanssa, tavaraerien ensimmäisenä valintaperusteena on tarpeen käyttää tuoteluetteloja, joissa viitataan yhdistettyyn nimikkeistöön (CN), josta on säädetty tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (5). Päätöksessä 2002/349/EY vahvistetut luettelot tuotteista olisi näin ollen korvattava tämän päätöksen liitteessä I olevalla luettelolla.

(5)

Yhteisön lainsäädännön järkiperäisyyden varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista, että tämän päätöksen liitteessä I oleva luettelo koskee myös eläimiä, jotka tuodaan yhteisöön kolmansista maista.

(6)

Jotta toimivaltaisten viranomaisten rajatarkastusasemilla suorittamia tarkastuksia helpotettaisiin, tämän päätöksen liitteessä I olevassa luettelossa olisi kuvattava mahdollisimman tarkasti ne eläimet ja tuotteet, joille tehdään eläinlääkinnälliset tarkastukset direktiivin 97/78/EY nojalla. Lisäksi tässä päätöksessä säädetään tiettyjen CN-koodien osalta eläinlääkinnällisten tarkastusten suorittamisesta vain pienelle osalle tuotteista, jotka kuuluvat kyseiseen ryhmään tai nimikkeeseen. Kyseisissä tapauksissa tämän päätöksen liitteessä I olevassa sarakkeessa 3 olisi viitattava sovellettavaan CN-koodiin ja annettava tarkat tiedot tuotteista, joille kyseiset eläinlääkinnälliset tarkastukset olisi suoritettava.

(7)

Päätöksessä 2002/349/EY säädetään, että elintarvikesekoituksiin, joissa on prosentuaalisesti vain rajoitettu määrä eläinperäisiä tuotteita, sovelletaan edelleen kansallisia sääntöjä.

(8)

Jotta vältetään kaupan vääristymiseen ja mahdollisiin eläinten terveyttä koskeviin riskeihin johtavat eri tulkintatavat jäsenvaltioiden välillä, säännöt olisi kuitenkin vahvistettava yhteisön tasolla niiden elintarvikesekoitusten osalta, jotka voidaan vapauttaa direktiivin 97/78/EY mukaisista eläinlääkinnällisistä tarkastuksista.

(9)

Eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (6) säädetään tiettyjen tuotteiden määritelmät. Yhteisön lainsäädännön johdonmukaisuuden säilyttämiseksi tässä päätöksessä on aiheellista ottaa kyseiset määritelmät huomioon.

(10)

Erityyppisten eläintuotteiden tuontiin yhteisöön liittyvät eläinten terveyttä koskevat riskit poikkeavat toisistaan. Näin ollen tässä päätöksessä olisi säädettävä, että kaikille lihatuotteita sisältäville elintarvikesekoituksille tehtäisiin eläinlääkinnälliset tarkastukset; muita eläintuotteita sisältäviin elintarvikesekoituksiin olisi sovellettava eri vaatimuksia sääntöjen yhdenmukaistamiseksi yhteisön tasolla.

(11)

Tiettyjä elintarvikesekoituksia käsitellään valmistuksen aikana, mikä vähentää eläinten terveyttä koskevaa mahdollista riskiä kyseisten tuotteiden osalta. Tuotteiden ulkonäköä, säilyvyyttä ja fyysisiä ominaisuuksia olisi sen vuoksi pidettävä piirteinä, joiden avulla ne toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät eläinlääkinnällisten tarkastusten tekemisestä elintarvikesekoituksille, tunnistavat ja erottavat tuotteet.

(12)

Jotta yhteisöön tuotaville elintarvikesekoituksille rajatarkastusasemilla tehtävät eläinlääkinnälliset tarkastukset olisivat yhdenmukaisia, on myös tarpeen vahvistaa luettelo tietyistä elintarvikkeista ja elintarvikesekoituksista, jotka voidaan vapauttaa direktiivissä 97/78/EY säädetyistä eläinlääkinnällisistä tarkastuksista.

(13)

Yhteisön lainsäädännön yhdenmukaisuuden vuoksi on aiheellista kumota päätös 2002/349/EY ja korvata se tällä päätöksellä.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat niitä eläimiä ja tuotteita, joille on yhteisöön tuotaessa tehtävä eläinlääkinnälliset tarkastukset rajatarkastusasemilla direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY säännösten mukaisesti.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’elintarvikesekoituksella’ ihmisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita, jotka sisältävät sekä jalostettuja eläinperäisiä tuotteita että kasviperäisiä tuotteita; näihin kuuluvat myös sellaiset tuotteet, joiden osalta perustuotteen jalostaminen on erottamaton osa lopputuotteen valmistamista;

b)

’ihavalmisteilla’ tuotteita siten kuin ne määritellään asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.1 kohdassa;

c)

’alostetuilla tuotteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7 kohdassa lueteltuja jalostettuja tuotteita;

d)

’maitotuotteilla’ tuotteita siten kuin ne määritellään asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.2 kohdassa.

3 artikla

Liitteessä I luetelluille eläimille ja tuotteille tehtävät eläinlääkinnälliset tarkastukset

1.   Tämän päätöksen liitteessä I luetelluille eläimille ja tuotteille on tehtävä eläinlääkinnälliset tarkastukset rajatarkastusasemilla direktiivien 91/496/EY ja 97/78/EY mukaisesti.

2.   Tätä päätöstä sovelletaan rajoittamatta sellaisten tarkastusten tekemistä elintarvikesekoituksille, joilla varmistetaan kansanterveyttä koskevien yhteisön vaatimusten noudattaminen.

3.   Kun tuotteille tehtävistä eläinlääkinnällisistä tarkastuksista päätetään ensimmäistä kertaa liitteen sarakkeessa 1 esitetyn yhdistetyn nimikkeistön perusteella, sarakkeen 3 mukaiset erityiset selitykset tai viittaukset eläinlääkintälainsäädäntöön on otettava huomioon.

4 artikla

Elintarvikesekoitukset, joille on tehtävä eläinlääkinnälliset tarkastukset

Seuraaville elintarvikesekoituksille on tehtävä eläinlääkinnälliset tarkastukset:

a)

Elintarvikesekoitukset, jotka sisältävät jalostettuja lihavalmisteita.

b)

Elintarvikesekoitukset, jotka sisältävät vähintään puolet muita eläinperäisiä jalostettuja tuotteita kuin jalostettuja lihavalmisteita.

c)

Elintarvikesekoitukset, jotka eivät sisällä jalostettuja lihavalmisteita ja jotka sisältävät alle puolet jalostettuja maitotuotteita, jos lopputuotteet eivät täytä 6 artiklassa säädettyjä vaatimuksia.

5 artikla

Niihin elintarvikesekoituksiin liitettävät todistukset, joille on tehtävä eläinlääkinnälliset tarkastukset

Jalostettuja lihavalmisteita sisältävät elintarvikesekoitukset on niiden muusta eläintuotesisällöstä riippumatta varustettava yhteisöön tuotaessa yhteisön lainsäädännössä vahvistetulla lihavalmisteita koskevalla asianomaisella todistuksella.

Edellä 4 artiklan b ja c alakohdassa tarkoitetut elintarvikesekoitukset, jotka sisältävät jalostettuja maitotuotteita, on yhteisöön tuotaessa varustettava yhteisön lainsäädännössä vahvistetulla asianomaisella todistuksella.

Elintarvikesekoitukset, jotka sisältävät ainoastaan jalostettuja eläinperäisiä kala- tai munatuotteita, on yhteisöön tuotaessa varustettava yhteisön lainsäädännössä vahvistetulla asianomaisella todistuksella tai kaupallisella asiakirjalla, jos kyseistä todistusta ei edellytetä.

6 artikla

Tietyille elintarvikesekoituksille ja elintarvikkeille myönnettävät poikkeukset

1.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklassa säädetään, seuraavat ihmisravinnoksi tarkoitetut elintarvikesekoitukset tai elintarvikkeet, jotka eivät sisällä lihavalmisteita, on vapautettu eläinlääkinnällisistä tarkastuksista:

a)

elintarvikesekoitukset, jotka sisältävät alle puolet jotain muuta jalostettua tuotetta edellyttäen, että kyseiset tuotteet:

i)

säilyvät huoneenlämmössä tai on valmistettaessa selvästi täysin kypsennetty tai lämpökäsitelty koko sisältönsä osalta siten, että kaikki raakatuotteet on denaturoitu;

ii)

on varustettu selvillä merkinnöillä, joiden mukaisesti ne on tarkoitettu ihmisravinnoksi;

iii)

on pakattu turvallisesti tai suljettu puhtaisiin astioihin;

iv)

on varustettu kaupallisella asiakirjalla ja jäsenvaltion virallisella kielellä olevalla merkinnällä siten, että asiakirja ja merkintä antavat yhdessä tiedot elintarvikesekoituksen luonteesta ja määrästä sekä pakkausten määrästä, alkuperämaasta, valmistajasta ja ainesosista;

b)

liitteessä II luetellut elintarvikesekoitukset tai elintarvikkeet.

2.   Elintarvikesekoitukseen sisältyvä maitotuote voi kuitenkin olla peräisin ainoastaan komission päätöksen 2004/438/EY (7) liitteessä I luetelluista maista, ja sitä on käsiteltävä vastaavalla tavalla.

7 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2002/349/EY.

8 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan yhden kuukauden kuluttua sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(3)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  EYVL L 121, 8.5.2002, s. 6.

(5)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 301/2007 (EUVL L 81, 22.3.2007, s. 11).

(6)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(7)  EUVL L 154, 30.4.2004, s. 72, oikaisu EUVL L 92, 12.4.2005, s. 47.


LIITE I

LUETTELO ELÄIMISTÄ JA TUOTTEISTA, JOILLE ON TEHTÄVÄ 3 ARTIKLAN MUKAISET ELÄINLÄÄKINNÄLLISET TARKASTUKSET

Tässä luettelossa mainitut eläimet ja tuotteet esitetään yhteisössä käytössä olevan tavaranimikkeistön mukaisesti sellaisten tavaraerien valitsemisen helpottamiseksi, joille on tehtävä eläinlääkinnälliset tarkastukset rajatarkastusasemalla.

Huomautuksia:

1.   Sarake 1:

Jos käytetään nelinumeroista nimikettä, kaikki tuotteet, joihin on merkitty kyseinen nimike, on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille eläinlääkinnällisiä tarkastuksia varten, jollei toisin määrätä.

Jos johonkin nimikkeeseen kuuluvista tuotteista vain osalle on tehtävä eläinlääkinnälliset tarkastukset ja jollei tavaranimikkeistössä ole erityistä alanimikettä kyseisen nimikkeen osalta, nimike on merkitty tunnuksella Ex (esimerkiksi Ex30 02: eläinlääkinnällisen tarkastuksen tekemistä edellytetään ainoastaan eläinperäisten ainesten eikä koko nimikkeen osalta).

Sarakkeessa 1 suluissa olevia numeroita ei syötetä Traces-järjestelmään, joka on perustettu Traces-järjestelmän käyttöönotosta ja päätöksen 92/486/ETY muuttamisesta 30 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyllä komission päätöksellä 2004/292/EY (1).

2.   Sarake 2:

Tavaroiden kuvaus vastaa asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan kuvaussarakkeen mukaista kuvausta. Kyseisen liitteen viimeisimmässä muutoksessa annetaan lisäselitykset siitä, mitä yhteinen tullitariffi tarkkaan ottaen kattaa.

Huom. Eri ryhmiin ja nimikkeisiin kuuluvia tuotteita koskevia lisätietoja on saatavilla Maailman tullijärjestön laatimista harmonoidun järjestelmän selityksistä tai yhdistetyn nimikkeistön (CN) osalta sitä koskevista selityksistä.

3.   Sarake 3: Tässä sarakkeessa annetaan tarkat tiedot kyseisistä tuotteista.

Joissakin tapauksissa virkaeläinlääkärille lähetetään tiettyjä eläviä eläimiä (kuten matelijoita, sammakkoeläimiä, hyönteisiä, matoja tai muita selkärangattomia) tai eläintuotteita, joille ei ole yhteisöön tuonnin osalta vahvistettu yhdenmukaistettuja eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia, jolloin yhdenmukaistettua tuontitodistusta ei ole saatavilla. Muualla luokittelemattomien elävien eläinten tuontia koskeviin edellytyksiin sovelletaan eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kun niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/65/ETY (2), mutta tiettyihin eläimiin sovelletaan kansallisia sääntöjä tavaraerien mukana toimitettavaksi edellytettyjen asiakirjojen osalta. Virkaeläinlääkärien on tutkittava tavaraerät ja annettava yhteinen eläinlääkinnällinen tuloasiakirja (CVED-todistus) sen osoittamiseksi, että tarkastus on suoritettu ja että eläimet voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen.

Joissakin tapauksissa, jotka koskevat muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (3) kattamia eläinten sivutuotteita, yhteisön lainsäädännön soveltamisen koko laajuutta ei ole määritelty tarkasti johdettujen tai jalostettujen tuotteiden osalta. Eläinlääkinnälliset tarkastukset on tehtävä sellaisille jalostetuille tuotteille, jotka ovat edelleen olennaisilta osin raakoja irtovalmisteita, joita on jalostettava edelleen ennen saattamista lopulliselle kuluttajalle.

Virkaeläinlääkärin on tällöin ilmoitettava rajatarkastusasemalla, onko tiettyä jalostettua tuotetta käsitelty niin paljon, ettei sille ole tehtävä yhteisön lainsäädännön mukaisia eläinlääkinnällisiä tarkastuksia.

TAULUKKO

Sen estämättä, mitä yhdistetyn nimikkeistön tulkintasäännöissä määrätään, tavaroiden kuvauksen sanamuotoa sarakkeessa 2 on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, ja soveltamisala määräytyy tämän liitteen osalta CN-koodien soveltamisalan mukaan, sellaisina kuin ne ovat tämän päätöksen tekohetkellä.

Jos tässä taulukossa CN-koodin edessä on ex-etuliite, kattavuus määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.


CN-koodi

Tavaran kuvaus

Selitys

1 ryhmä:   

Elävät eläimet

0101

Elävät hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit

Kaikki

0102

Elävät nautaeläimet

Kaikki

0103

Elävät siat

Kaikki

0104 10

Elävät lampaat

Kaikki

0104 20

Elävät vuohet

Kaikki

0105

Elävä siipikarja eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat

Kaikki

0106

Muut elävät eläimet

Kaikki

Tähän nimikkeeseen kuuluvat seuraavat kotieläimet ja luonnonvaraiset eläimet:

A)

Nisäkkäät

1)

Kädelliset

2)

Valaat, delfiinit ja pyöriäiset (Cetacea-lahkon nisäkkäät); manaatit ja merilehmät eli dugongit (Sirenia-lahkon nisäkkäät)

3)

Muut (kuten porot, kissat, koirat, leijonat, tiikerit, karhut, norsut, kamelit, seeprat, kaniinit, jänikset, hirvet, antiloopit, metsäkauriit, ketut, minkit ja muut turkiseläimet)

B)

Matelijat (myös käärmeet ja kilpikonnat)

C)

Linnut:

1)

Petolinnut

2)

Papukaijalinnut (myös papukaijat, undulaatit, arat ja kakadut)

3)

Muut (kuten peltopyyt, fasaanit, viiriäiset, lehtokurpat, taivaanvuohet, kyyhkyt, villit kanalinnut, peltosirkut, mustarastaat ja muut rastaat, kiurut, peipot, tiaiset, kolibrit, riikinkukot, joutsenet ja muut linnut, jotka eivät kuulu nimikkeeseen 0105).

D)

Muut, kuten mehiläiset (myös kuljetuslaatikoissa, -häkeissä tai -pesissä), muut hyönteiset, sammakot.

Nimikkeeseen 0106 eivät kuulu sirkusten, eläinnäyttelyiden tai muiden vastaavien kiertävien näytösten eläimet (nimike 9508)

0106 11

Kädelliset

Kaikki

0106 12

Valaat, delfiinit ja pyöriäiset (Cetacea-lahkon nisäkkäät); manaatit ja merilehmät eli dugongit (Sirenia-lahkon nisäkkäät).

Kaikki

0106 19

Muut

Kesyt kanit ja muut nisäkkäät kuin nimikkeisiin 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 ja 0106 12 kuuluvat. Myös koirat ja kissat.

0106 20

Matelijat (myös käärmeet ja kilpikonnat).

Kaikki

0106 31

Linnut: Petolinnut.

Kaikki

0106 32

Linnut: Papukaijalinnut (myös papukaijat, undulaatit, arat ja kakadut).

Kaikki

0106 39

Muut

Sisältää seuraavat: linnut, muut kuin nimikkeisiin 0105, 0106 31 ja 0106 32 kuuluvat, myös kyyhkyt.

0106 90 00

Muut

Kaikki muualle kuulumattomat elävät eläimet, muut kuin nisäkkäät, linnut tai matelijat. Elävät sammakot, myös vivaarioissa elossa pidettävät tai ihmisravinnoksi teurastettavat, kuuluvat tähän nimikkeeseen.

2 ryhmä:   

Liha ja muut syötävät eläimenosat

 

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

sellaiset tuotteet, jotka mainitaan nimikkeissä 0201–0208 tai 0210, ihmisravinnoksi soveltumattomat;

b)

eläinten suolet, rakot ja vatsat (nimike 0504) eikä eläimenveri (nimike 0511 tai 3002);

c)

eläinrasvat, lukuun ottamatta nimikkeen 0209 tuotteita (15 ryhmä).

0201

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty

Kaikki

0202

Naudanliha, jäädytetty

Kaikki

0203

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

Kaikki

0204

Lampaan- tai vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

Kaikki

0205 00

Hevosen-, aasin-, muulin- tai muuliaasinliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty.

Kaikki

0206

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin tai muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt.

Kaikki

0207

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt.

Kaikki

0208

Muu liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt.

Lukuun ottamatta seuraavia: muut kuin ihmisravinnoksi tarkoitetut raaka-aineet.

Tähän nimikkeeseen kuuluvat luut ja muut ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin tai kollageenin tuottamiseen tarkoitetut ainekset

0208 10

Kania tai jänistä

Kaikki

0208 20 (00)

Sammakonreidet

Kaikki

0208 30

Kädellistä nisäkästä

Kaikki

0208 40

Valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä).

Kaikki

0208 50 (00)

Matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa).

Kaikki

0208 90

Muuta: kesyä kyyhkyä, riistaa, muuta kuin kania tai jänistä.

Sisältää viiriäisen, hylkeen, poron ja muiden nisäkäslajien lihan.

0209 00

Siansilava vailla lihaskudosta, sianrasva sekä siipikarjanrasva, sulattamattomat tai muuten erottamattomat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatetut tai savustetut

Myös rasva ja jalostettu rasva.

0210

Naudanliha ja muut nautaeläimen syötävät osat, suolatut tai suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta ja muista eläimenosista valmistettu syötävä hieno tai karkea jauho.

Kaikki: Myös ihmisravinnoksi tarkoitettu liha, lihatuotteet ja luut sekä muut eläinperäiset tuotteet.

Tähän ryhmään kuuluu käsitelty eläinvalkuainen, myös ihmisravinnoksi tarkoitetut eläinrasvan sulatusjätteet. Myös ihmisravinnoksi tarkoitetut kuivatut siankorvat.

Makkarat kuuluvat nimikkeeseen 1601.

3 ryhmä:   

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

nimikkeen 0106 nisäkkäät;

b)

nimikkeen 0106 nisäkkäiden liha (nimike 0208 tai 0210);

c)

kuolleet kalat (mukaan lukien niiden maksa, mäti ja maiti), äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, jotka joko lajinsa tai kuntonsa puolesta ovat ihmisravinnoksi soveltumattomia (5 ryhmä); kalasta tai äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit (nimike 2301); tai

d)

kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet (nimike 1604).

 

 

Tähän ryhmään kuuluvat elävät kalat lisääntymiseen, elävät akvaariokalat sekä ihmisravinnoksi tuodut elävänä kuljetetut elävät kalat tai elävät äyriäiset.

 

 

Kaikille tässä jaksossa mainituille tuotteille on tehtävä eläinlääkinnällinen tarkastus.

0301

Elävät kalat

Kaikki: myös taimenet, ankeriaat, karpit tai mitkä tahansa muut lisääntymiseen tuodut lajit tai kalat.

Elävät kalat, jotka on tuotu sellaisenaan ihmisravinnoksi käytettäväksi, rinnastetaan eläinlääkinnällisten tarkastusten osalta tuotteisiin.

Myös nimikkeeseen 0301 10 kuuluvat akvaariokalat.

0302

Tuore tai jäähdytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha*.

Kaikki

0302 70

Maksa, mäti ja maiti

 

0303

Jäädytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha.

Kaikki:

Sisältää seuraavat: tyynenmerenlohet, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti; punalohi (intiaanilohi); muut lohikalat, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti; taimenet; merilohi; ja kaikki muut kalat.

0304

Kalafileet ja muu kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt.

 

0305

Kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva kala; savustettu kala, myös ennen savustamista tai

sen aikana kuumakäsitelty; ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit.

Kaikki: myös muut kalatuotteet kuten ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta, äyriäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit.

0306

Äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä;

äyriäiset kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt, myös jäähdytetyt,

jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit.

Kaikki: elävät äyriäiset, jotka on tuotu sellaisenaan ihmisravinnoksi käytettäväksi, rinnastetaan eläinlääkinnällisten tarkastusten osalta tuotteisiin.

0307

Nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä;

vedessä elävät muut selkärangattomat (muut kuin äyriäiset ja nilviäiset), elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt,

kuivatut, suolatut tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat vedessä elävistä selkärangattomista (muista kuin äyriäisistä) valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit.

Kaikki:

Myös Bonamia ostreae ja Marteilia refringens sekä nilviäiset ja vedessä elävät selkärangattomat, jotka on voitu keittää ja sitten jäähdyttää tai jäädyttää.

Elävät nilviäiset, jotka on tuotu sellaisenaan ihmisravinnoksi käytettäväksi, rinnastetaan eläinlääkinnällisten tarkastusten osalta tuotteisiin.

Myös etanalajien liha.

0307 60 00

Etanat, ei kuitenkaan rantakotilot.

Myös Helix pomatia Linné-, Helix aspersa Muller-, Helix lucorum -lajeihin ja Achatina-heimon lajeihin kuuluvat maakotilot.

Myös sellaisenaan ihmisravinnoksi tarkoitetut elävät etanat ja ihmisravinnoksi tarkoitettu etanan liha.

Myös kevyesti esikeitetyt tai esikäsitellyt etanat.

0307 91 00

Vedessä elävät muut selkärangattomat (muut kuin äyriäiset ja nilviäiset), elävät, tuoreet, jäähdytetyt.

Kaikki

0307 99 90

Muut: tähän nimikkeeseen kuuluvat ihmisravinnoksi soveltuvat vedessä elävistä muista selkärangattomista kuin äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Kaikki: myös ihmisravinnoksi tarkoitettu kalajauho.

4 ryhmä:   

Maito- ja meijerituotteet; linnunmunat; luonnonhunaja; muualle kuulumattomat eläinperäiset syötävät tuotteet

1.

Ilmaisulla ’maito’ tarkoitetaan sekä täysmaitoa että maitoa, josta rasva on poistettu osittain tai kokonaan.

2.

Nimikkeessä 0405:

a)

Ilmaisulla ’voi’ tarkoitetaan luonnollista voita, heravoita tai uudelleen yhdistettyä (recombined) voita (tuore, suolattu tai eltaantunut, myös ilmanpitävissä astioissa), joka on yksinomaan maidosta tehty ja jonka maitorasvapitoisuus on vähintään 80, mutta enintään 95 painoprosenttia, maidon kiinteiden, rasvattomien aineosien pitoisuus enintään 2 painoprosenttia ja vesipitoisuus enintään 16 painoprosenttia. Voissa ei ole lisättyjä emulgoimisaineita, mutta siinä saa olla natriumkloridia, ravintoväriä, neutraloivia suoloja sekä maitohappoa tuottavien bakteerien viljelyjä.

b)

Ilmaisulla ’maidosta valmistetut levitteet’ tarkoitetaan levitettäviä vesi-öljytyyppisiä emulsioita, joissa on maitorasvaa tuotteen ainoana rasvana ja joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 39, mutta pienempi kuin 80 painoprosenttia.

3.

Tuotteet, jotka on valmistettu tiivistämällä heraa ja lisäämällä maitoa tai maitorasvaa, luokitellaan juustona nimikkeeseen 0406, jos niillä on seuraavat kolme ominaisuutta:

a)

niiden maitorasvapitoisuus on vähintään 5 prosenttia kuiva-aineen painosta;

b)

niiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 70 painoprosenttia, mutta enintään 85 painoprosenttia; sekä

c)

ne ovat muotoiltuja tai muotoiltavissa.

4.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

herasta valmistetut tuotteet, joiden laktoosipitoisuus vedettömänä laktoosina ilmaistuna on suurempi kuin 95 prosenttia kuiva-aineen painosta (nimike 1702); tai

b)

albumiinit (eivätkä myöskään kahden tai useamman heraproteiinin tiivisteet, joiden heraproteiinipitoisuus on suurempi kuin 80 prosenttia kuiva-aineen painosta) (nimike 3502) eikä globuliinit (nimike 3504).

0401

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön.

Kaikki: maito sisältää raakamaidon sekä pastöroidun ja termisoidun maidon.

Myös maidon jakeet.

Eläinten ruokintaan käytettävä maito sisältyy nimikkeeseen 2309.

0402

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä.

Kaikki

0403

Kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä.

Kaikki

Myös kerma, voi ja maustettu, hyydytetty, jäädytetty ja hapatettu maito sekä ihmisravinnoksi tarkoitettu tiivistetty maito.

Jäätelö sisältyy nimikkeeseen 2105.

0404

Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; muualle kuulumattomat maidon luonnollisista aineosista koostuvat tuotteet, myös sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät.

Kaikki

0405

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet.

Kaikki: Myös maidosta valmistetut levitteet.

0406

Juustot ja juustoaine

Kaikki

0407 00

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt.

Kaikki: myös haudottavaksi tarkoitetut munat ja erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaat munat sekä ihmisravinnoksi tarkoitetut munat.

Myös ”sata vuotta vanhat munat”.

Ihmisravinnoksi soveltumaton muna-albumiini sisältyy nimikkeeseen 3502.

0408

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät.

Kaikki: tähän nimikkeeseen sisältyvät munatuotteet, myös lämpökäsitellyt.

Tähän nimikkeeseen kuuluvat kokonaiset kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen. Tähän nimikkeeseen kuuluvat tuotteet voivat olla tuoreita, kuivattuja, höyryssä tai vedessä keitettyjä, muotoiltuja (esim. kartiomaisia ”pitkiä munia”), jäädytettyjä tai muulla tavalla säilöttyjä. Kaikki kyseiset tuotteet kuuluvat tähän nimikkeeseen, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät taikka elintarvikkeena tai teolliseen tarkoitukseen (esim. parkitsemisessa) käytettäväksi tarkoitetut.

Tähän nimikkeeseen eivät kuulu:

a)

munankeltuaisen öljy (nimike 1506).

b)

mausteita tai muita lisäaineita sisältävät munavalmisteet (nimike 2106).

c)

lesitiini (nimike 2923).

d)

erillinen munanvalkuainen (muna-albumiini) (nimike 3502).

0409 00 00

Luonnonhunaja

Kaikki

Tähän nimikkeeseen kuuluu mehiläisten (Apis Mellifera) tai muiden hyönteisten tuottama sentrifugoitu hunaja, kennohunaja tai kennon osia sisältävä hunaja sillä edellytyksellä, ettei siihen ole lisätty sokeria tai muita aineita. Kyseinen hunaja voidaan nimetä sen luonnonlähteen, alkuperän tai värin mukaan.

Nimikkeeseen ei kuulu keinotekoinen hunaja eivätkä luonnonhunajan ja keinotekoisen hunajan sekoitukset (nimike 1702).

0410 00 00

Eläinperäiset syötävät tuotteet, muualle kuulumattomat.

Kaikki

Tähän nimikkeeseen kuuluvat emoaine ja kittivaha sekä luut tai muut ihmisravinnoksi tarkoitetut eläinperäiset ainekset.

Ihmisravinnoksi tarkoitetut hyönteiset tai hyönteisen munat sisältyvät tähän nimikkeeseen.

Nimikkeeseen 0410 00 00 kuuluvat ihmisravinnoksi soveltuvat eläinperäiset tuotteet, muualle yhdistettyyn nimikkeistöön kuulumattomat. Tämä sisältää seuraavat:

a)

kilpikonnan munat

b)

salangaanien pesät (”linnunpesät”)

Nimikkeeseen 0410 00 00ei kuulu eläimen veri, syötävä tai syötäväksi kelpaamaton, nestemäinen tai kuivattu (nimike 0511 tai 3002)

5 ryhmä:   

Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet

 

 

Tämän ryhmän tietyille tuotteille asetetuista lisävalintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa VIII luvussa (villa, karvat, sian harjakset, höyhenet ja sulat ja niiden osat).

1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

syötävät tuotteet (muut kuin nestemäinen tai kuivattu eläimenveri sekä eläinten suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina);

b)

vuodat ja nahat (eivät myöskään turkisnahat), lukuun ottamatta nimikkeen 0505 tavaroita ja nimikkeen 0511 raakavuotien tai -nahkojen leikkuu- ja muita jätteitä (41 tai 43 ryhmä);

c)

eläinkunnasta saadut tekstiiliaineet, lukuun ottamatta jouhia ja jouhenjätteitä (XI jakso); tai

d)

luudan- tai harjantekoon tarkoitetut valmiit harjaskimput ja -tupsut (nimike 9603).

2.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla ’norsunluu’ norsun, virtahevon, mursun, sarvivalaan ja villisian syöksyhampaita, sarvikuonon sarvia sekä kaikkien eläinten hampaita.

3.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla ’jouhet’ hevos- ja nautaeläinten harja- ja häntäkarvoja.

0502 10 00

Sian ja villisian harjakset ja muut karvat; tällaisten harjaksien ja karvojen jätteet.

Käsittelemättömillä sianharjaksilla tarkoitetaan sianharjaksia, joita ei ole pesty tehdasmaisesti, saatu parkitsemisen avulla eikä käsitelty jollakin muulla menetelmällä sen varmistamiseksi, ettei niihin jää taudinaiheuttajia.

0503 00 00

Jouhet ja jouhenjätteet.

Tässä nimikkeessä tarkoitetut jouhet on ilmoitettava toimivaltaiselle eläinlääkintäviranomaiselle. Lajin tilasta ja saadusta hoidosta voidaan edellyttää todisteita.

Nimikkeeseen 0503 eivät kuulu kehrätyt tai päästä päähän solmitut jouhet. Nimikkeeseen kuuluvat käsittelemättömien jouhien lisäksi pestyt, värjätyt, valkaistut, käherretyt tai muuten käsitellyt jouhet.

0504 00 00

Eläinten (muiden kuin kalan), suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut.

Kaikki: myös naudoista, sioista, lampaista, vuohista tai siipikarjasta peräisin olevat puhdistetut, suolatut, kuivatut tai kuumennetut vatsat, rakot ja suolet.

0505

Höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja muut osat, höyhenet ja höyhenen osat (myös leikatuin reunoin) sekä untuvat, joita ei ole enempää valmistettu kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten; höyhenistä tai höyhenen osista saatu jauhe tai jätteet.

Kaikki – lukuun ottamatta käsiteltyjä koristesulkia ja koristehöyheniä, matkustajien mukanaan tuomia, yksityiskäyttöön tarkoitettuja käsiteltyjä sulkia ja höyheniä tai käsiteltyjä sulkia ja höyheniä sisältäviä tavaraeriä, jotka on lähetetty yksityishenkilöille muuhun kuin teolliseen tarkoitukseen.

Nimikkeeseen 0505 kuuluvat käsittelemättömät tuotteet ja tuotteet, joita ei ole enempää valmistettu kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten

 

 

Pehmustehöyhenet; ja untuvat, valmistamattomat tai muut höyhenet.

0506

Luut ja sarvitohlot, valmistamattomat, rasvattomiksi tehdyt, yksinkertaisesti valmistetut (mutta ei määrämuotoisiksi leikatut), hapolla käsitellyt tai degelatinoidut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet.

Myös luut, jotka on tarkoitettu gelatiinin valmistukseen tai kollageenin valmistukseen silloin, jos ne ovat peräisin ruhoista, jotka on teurastettu ihmisravinnoksi käytettäväksi, sekä ihmisravinnoksi tarkoitettu luujauhe.

Valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa X luvussa (luut ja luutuotteet jne.).

0507

Norsunluu, kilpikonnankuori, valaan hetulat ja -hetulaharjat, sarvet, kaviot, sorkat, kynnet ja nokat, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut mutta ei määrämuotoisiksi leikatut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet.

Metsästystrofeja koskevista valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa VII luvussa.

Myös yksinomaan luista, sarvista, sorkista ja kavioista, kynsistä, hirvensarvista, hampaista, vuodista tai nahoista koostuvat, linnuista ja sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevat käsitellyt metsästystrofit kolmansista maista.

Ex05100000

Harmaa ambra, majavanhausta, sivetti ja myski, espanjankärpänen, sappi, myös kuivattu;

tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai muuten väliaikaisesti säilötyt rauhaset ja muut eläintuotteet, joita käytetään farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen.

Valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa XI luvussa (Rehun – lemmikkieläinten ruoka mukaan luettuna – sekä farmaseuttisten tai muiden teknisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut eläinten sivutuotteet).

Tähän nimikkeeseen kuuluvat rauhaset, muut eläintuotteet ja sappi.

Kuivatut rauhaset ja tuotteet kuuluvat nimikkeeseen 3501.

0511

Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1 tai 3 ryhmän eläimet.

Myös geneettiset ainekset (eläinperäinen, kuten nautojen, lampaiden, vuohien, hevosten ja sikojen, siemenneste ja alkiot).

Myös 1 ja 2 ryhmän eläimistä saatavat sivutuotteet.

0511 10 00

Naudan siemenneste

 

0511 91

Kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut tuotteet; kuolleet 3 ryhmän eläimet.

Kaikki: myös poikastuotantoon tarkoitetut mätimunat. Kuolleet eläimet sekä lemmikkieläinten ruuan sekä farmaseuttisten tai muiden teknisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet.

0511 99 (10)

Jänteet; raakavuodan tai -nahan leikkuujätteet ja niiden kaltaiset jätteet.

Kaikki

0511 99 90

Muut

Kaikki: tähän nimikkeeseen kuuluvat alkiot, munasolut, siemenneste ja geneettiset ainekset, jotka eivät kuulu nimikkeeseen 0511 10 ja jotka ovat peräisin muista eläinlajeista kuin naudoista.

Myös lemmikkieläinten ruuan tai muiden teknisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet.

Myös mehiläishoidossa käytettävät mehiläistuotteet.

Myös kuolleet 1 ryhmän eläimet (koirat ja kissat).

Myös ihmisravinnoksi tarkoitetut ainekset, joiden olennaiset ominaisuudet eivät ole muuttuneet, ja syötäväksi kelpaava muusta kuin kalasta peräisin oleva eläimenveri.

12 ryhmä:   

Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu

 

 

Ainoastaan tietyille kasvituotteille on tehtävä eläinlääkinnälliset tarkastukset.

Ex12130000

Valmistamattomat oljet ja akanat, myös silputut, jauhetut,

puristetut tai pelleteiksi valmistetut

Sisältää ainoastaan heinät ja oljet.

Ex12 14 (90)

Lantut, rehujuurikkaat ja muut rehujuuret, heinä, sini- eli rehumailanen (alfalfa), apila, esparsetti, rehukaali, lupiini, virna ja niiden kaltaiset rehuaineet, myös pelleteiksi valmistetut:

Muut

Sisältää ainoastaan heinät ja oljet.

15 ryhmä:   

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat

1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

nimikkeen 0209 sianihra, sianrasva ja siipikarjanrasva;

b)

kaakaovoi, -rasva ja -öljy (nimike 1804);

c)

elintarvikevalmisteet, joissa on enemmän kuin 15 painoprosenttia nimikkeen 0405 tuotteita (tavallisesti 21 ryhmä);

d)

eläinrasvan sulatusjätteet (nimike 2301) ja nimikkeiden 2304–2306 jätetuotteet.

2.

Nimikkeeseen 1518 eivät kuulu rasvat ja öljyt eivätkä niiden jakeet, jotka on ainoastaan denaturoitu, vaan ne luokitellaan vastaaville denaturoimattomille rasvoille ja öljyille sekä niiden jakeille tarkoitettuihin nimikkeisiin.

3.

Neutralointimassat (soap-stocks), öljyjen pohjasakat sekä steariini- ja glyserolipiki ja villarasvajäte kuuluvat nimikkeeseen 1522.

 

 

Kaikki eläinperäiset öljyt.

Lisävalintaperusteista säädetään asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 seuraavasti:

Liitteessä VII oleva IV luku; renderoidut rasvat ja kalaöljyt;

Liitteessä VIII oleva XII luku; Luokkaan 2 kuuluvasta aineksesta johdettu renderoitu rasva öljykemian tarkoituksiin;

Liitteessä VIII oleva XIII luku; rasvajohdannaiset.

Rasvajohdannaiset sisältävät rasvoista ja öljyistä johdetut ensimmäisen vaiheen puhtaat tuotteet, jotka on valmistettu asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VI olevan III luvun mukaisella menetelmällä. Tähän nimikkeeseen eivät kuulu johdannaiset, joihin on sekoitettu toisia aineksia.

1501 00

Sianrasva, myös sianihra (laardi) ja siipikarjanrasva, muut kuin nimikkeeseen 0209 tai 1503 kuuluvat.

Kaikki

1502 00

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen 1503 kuuluvat.

Kaikki

1503 00

Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat tai muutoin valmistamattomat.

Kaikki

1504

Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat.

Kala- ja merinisäkäsöljyt.

Syötäväksi kelpaavia eri valmisteita kuuluu ryhmään 21.

1506 00 00

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat.

Jakamattomat rasvat ja öljyt sekä niiden ensimmäiset jakeet, jotka on tuotettu asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VI olevan III luvun mukaisella menetelmällä.

Tähän nimikkeeseen eivät kuulu johdannaiset, jotka on sekoitettu muiden ainesten kanssa.

Nimikkeeseen 1516 kuuluvat eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt, joita on muunnettu kemiallisesti alla kuvatulla tavalla, mutta joita ei ole enempää valmistettu.

Nimikkeeseen kuuluvat myös vastaavasti käsitellyt eläin- tai kasvirasvojen ja -öljyjen jakeet.

Hydraus, joka on suoritettu saattamalla tuotteet kosketuksiin puhtaan vedyn kanssa sopivassa lämpötilassa ja paineessa katalyytin (yleensä hienojakoisen nikkelin) läsnä ollessa, kohottaa rasvojen sulamispisteitä ja lisää öljyjen kiinteyttä muuttamalla tyydyttämättömät glyseridit tyydyttyneiksi glyserideiksi, joiden sulamispisteet ovat korkeammat.

1516 10

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut.

Ainoastaan eläinrasvat ja -öljyt. Eläinlääkinnälliset tarkastukset eivät koske johdannaisia, jotka on sekoitettu muiden ainesten kanssa.

Eläinlääkinnän osalta rasvajohdannaiset sisältävät eläinrasvoista ja -öljyistä johdetut ensimmäisen vaiheen puhtaat tuotteet, jotka on valmistettu asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VI olevan III luvun mukaisella menetelmällä.

Ex15 18 00

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet; muualle kuulumattomat syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista.

Ainoastaan eläinrasvat ja -öljyt.

Ainoastaan renderoidut rasvat.

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VI olevan III luvun mukaisella menetelmällä valmistetut rasvajohdannaiset.

Ei sisällä johdannaisia, jotka on sekoitettu muiden ainesten kanssa.

1518 00 (91)

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet.

Ainoastaan eläinrasvat ja -öljyt.

Valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa XIII luvussa (rasvajohdannaiset) ja liitteessä VIII olevassa XII luvussa niiden renderoitujen rasvojen osalta, jotka on johdettu luokkaan 2 kuuluvasta aineksesta öljykemian tarkoituksiin.

1518 00 (95)

Syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläinrasvoista ja -öljyistä tai eläin- ja kasvirasvoista tai -öljyistä tai niiden jakeista.

Eläinperäiset rasva- ja öljyvalmisteet.

1521 90 (91)

Mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat, myös puhdistetut tai värjätyt.

Mehiläisvaha teknisiin tarkoituksiin.

Lisävalintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa IX luvussa (mehiläistenhoitotuotteet).

1521 90 (99)

Muut.

Mehiläistenhoitoon tarkoitetut mehiläistuotteet.

Lisävalintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa IX luvussa (mehiläistenhoitotuotteet). Muut mehiläistenhoitotuotteet kuin mehiläistenhoitoon tarkoitetut mehiläistuotteet on ilmoitettava nimikkeessä 0511 99”Muut”.

16 ryhmä:   

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut tuotteet:

1.

Tähän ryhmään eivät kuulu 2 tai 3 ryhmässä tai nimikkeessä 0504 mainituilla tavoilla valmistettu tai säilötty liha, muut eläimenosat, kala, äyriäiset, nilviäiset eivätkä muut vedessä elävät selkärangattomat.

2.

Elintarvikevalmisteet kuuluvat tähän ryhmään, jos niissä on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoitusta. Jos valmiste sisältää kahta tai useampaa edellä mainittua tuotetta, se luokitellaan siihen 16 ryhmän nimikkeeseen, joka vastaa sitä tai niitä aineosia, joita painon osalta on eniten. Nämä määräykset eivät koske nimikkeen 1902 täytettyjä tuotteita eivätkä nimikkeen 2103 tai 2104 valmisteita.

 

 

Tähän ryhmään kuuluvat elintarvikesekoitukset, jotka sisältävät käsiteltyjä eläintuotteita.

1601 00

Makkarat ja muut sen kaltaiset tuotteet, lihasta, muista eläimenosista tai verestä; tällaisiin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet.

Myös lihasäilyke eri muodoissa.

1602

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä.

Myös lihasäilyke eri muodoissa.

1603 00

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut.

Kaikki: myös surimi, hyytelömäinen kalaproteiini, jäähdytetty tai jäädytetty.

1604

Kalavalmisteet ja -säilykkeet; kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet; kokonainen tai paloiteltu kala, ei kuitenkaan murskeena tai jauheena.

Kaikki: kypsennetyt tai esikypsennetyt ruokavalmisteet, jotka sisältävät nilviäisiä tai kalaa.

Myös kalasäilykkeet ja kaviaarisäilykkeet ilmanpitävissä astioissa.

Kalatuotteet, jotka on sekoitettu makaronivalmisteiden kanssa, kuuluvat nimikkeeseen 1902.

1605

Äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, valmistetut tai säilötyt.

Kaikki. Täysin käsitellyt tai esikäsitellyt etanat kuuluvat tähän nimikkeeseen.

Myös äyriäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut säilykkeet.

17 ryhmä:   

Sokeri ja sokerivalmisteet

 

Tähän ryhmään eivät kuulu kemiallisesti puhtaat sokerit lukuun ottamatta sakkaroosia, laktoosia, maltoosia, glukoosia ja fruktoosia.

 

1702 11 00

Laktoosi ja laktoosisiirappi, jonka laktoosipitoisuus vedettömänä laktoosina ilmaistuna on vähintään 99 prosenttia kuiva-aineen painosta.

 

19 ryhmä:   

Viljasta, jauhoista, tärkkelyksestä tai maidosta valmistetut tuotteet; leipomatuotteet

Tähän ryhmään eivät kuulu elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 1902 täytettyjä tuotteita), joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoitusta (16 ryhmä).

 

 

Tähän ryhmään kuuluvat elintarvikesekoitukset, jotka sisältävät käsiteltyjä eläintuotteita.

1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna.

Ruokavalmisteet kuuluvat ryhmiin 16 ja 21.

Ex19 02

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt

tai muulla tavalla valmistetut;

couscous, myös valmistettu.

Myös kypsennetyt tai esikypsennetyt ruokavalmisteet, jotka sisältävät eläintuotteita.

1902 20 (10)

Enemmän kuin 20 painoprosenttia kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia sisältävät.

Kaikki

1902 20 (30)

Enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa ja sen kaltaisia tuotteita, lihaa ja muita eläimenosia (mukaan lukien rasva lajista tai alkuperästä riippumatta) sisältävät.

Kaikki

1902 20 (91)

Kypsennetyt

Kaikki

1902 20 (99)

Muut [muut makaronivalmisteet, kypsentämättömät].

Kaikki

Ex19 05

Leipomatuotteet

Myös lihaa sisältävät valmisteet.

20 ryhmä:   

Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet

Tähän ryhmään eivät kuulu elintarvikevalmisteet, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoitusta (16 ryhmä).

Ex20 04

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet.

Tähän ryhmään kuuluvat elintarvikesekoitukset, jotka sisältävät käsiteltyjä eläintuotteita.

Myös lihaa sisältävät valmisteet.

Ex20 05

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet.

Myös lihaa sisältävät valmisteet.

21 ryhmä:   

Erinäiset elintarvikevalmisteet

1.

Tähän ryhmään eivät kuulu elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeissä 2103 ja 2104 mainittuja tuotteita), joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoituksia (16 ryhmä).

2.

Nimikkeessä 2104 tarkoitetaan ilmaisulla ’homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet’ kahden tai useamman perusaineen, kuten lihan, kalan, kasvisten ja hedelmien hienoksi homogenoidusta seoksesta koostuvia, pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytäviä valmisteita, nettopainoltaan enintään 250 gramman vähittäismyyntipakkauksissa. Tätä määritelmää sovellettaessa huomiota ei kiinnitetä vähäisiin määriin muita aineita, joita on voitu lisätä seokseen maustamis-, säilömis- tai muussa tarkoituksessa. Näissä valmisteissa voi olla pieniä määriä silmin havaittavia paloja.

 

 

Tähän ryhmään kuuluvat elintarvikesekoitukset, jotka sisältävät käsiteltyjä eläintuotteita.

Ex21 03 (90 90)

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi.

Muut

Myös lihaa sisältävät valmisteet.

Ex21 04

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten; homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet.

Myös lihaa sisältävät valmisteet tai eläinperäiset tuotteet tämän päätöksen mukaisesti.

Ex21 05 00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät.

Myös jalostettua maitoa sisältävät valmisteet tämän päätöksen mukaisesti.

Ex21 06

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet.

Myös lihaa sisältävät valmisteet tai eläinperäiset tuotteet tämän päätöksen mukaisesti.

Ex21 06 10

Proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet.

Myös eläinperäisiä tuotteita sisältävät valmisteet tämän päätöksen mukaisesti.

2106 90 (10)

Juustofonduet

Kaikki

2106 90 (98)

Muut

Myös lihaa sisältävät valmisteet tai eläinperäiset tuotteet tämän päätöksen mukaisesti.

23 ryhmä:   

Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; valmistettu rehu

Nimikkeeseen 2309 kuuluvat muualle kuulumattomat tuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan ja jotka on saatu käsittelemällä kasvi- tai eläinaineita siinä määrin, että ne ovat menettäneet alkuperäisen aineen olennaiset ominaisuudet; nimikkeeseen eivät kuitenkaan kuulu kasvijätteet, kasviperäiset jätetuotteet eivätkä tällaisessa käsittelyssä syntyneet sivutuotteet.

2301

Lihasta, muista eläimenosista, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit; eläinrasvan sulatusjätteet.

Myös ihmisravinnoksi soveltumaton jalostettu eläinvalkuainen.

Ihmisravinnoksi soveltumaton liha ja luujauho, höyhenjauho ja kuivattu rasvan sulatuksessa syntyvä proteiinijäännös.

Käsiteltyä eläinvalkuaista koskevista valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevassa II luvussa.

Ex23 09

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan.

Myös lemmikkieläinten ruoka, koiran puruluut ja jauhosekoitukset.

Lemmikkieläinten ruokaa ja koiran puruluita koskevista valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa II luvussa.

2309 10

Koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa.

Kaikki

2309 90

Muut

Tähän nimikkeeseen kuuluvat kala- tai merinisäkäsliimavettä, maitotuotteita tai muita hiilihydraatteja sisältävät tuotteet.

Myös ihmisravinnoksi soveltumaton ternimaito ja nestemäinen maito sekä ihmisravinnoksi soveltumatonta maitoa sisältävät tuotteet.

2309 90 (99)

Muut

Myös ihmisravinnoksi soveltumattomat munatuotteet ja muut ihmisravinnoksi soveltumattomat eläinperäiset jalostetut tuotteet.

Eläinten rehuksi tarkoitetut tuotteet, myös jauhosekoitukset (kuten sorkista ja sarvista valmistetut)

Munavalmisteita koskevista valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevassa X luvussa.

28 ryhmä:   

Kemianteollisuuden ja sen liitännäisalojen tuotteet

Ex28 35

Fosfinaatit (hypofosfiitit), fosfonaatit (fosfiitit) ja fosfaatit; polyfosfaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät.

Ainoastaan tietyt kalsiumfosfaatit tarkastetaan.

2835 (25)

Kalsiumvetyortofosfaatti (dikalsiumfosfaatti).

Dikalsiumfosfaattia koskevista valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevassa VII luvussa.

2835 (26)

Muut kalsiumfosfaatit.

Trikalsiumfosfaattia koskevista valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevassa VIII luvussa.

30 ryhmä:   

Farmaseuttiset tuotteet

 

 

Tuontia koskevaa eläinlääkintälainsäädäntöä ei sovelleta lopullisiin lääkkeisiin. Myös luokan 3 aineksista johdetut välituotteet, jotka on tarkoitettu tekniseen käyttötarkoitukseen lääkinnällisissä laitteissa, in vitro -analyyseissä, laboratorioreagensseissa tai kosmetiikassa.

3001

Organoterapeuttiseen käyttöön tarkoitetut kuivatut rauhaset ja muut elimet, myös jauhetut; organoterapeuttiseen käyttöön tarkoitetut rauhasten tai muiden elimien tai niiden eritteiden uutteet; hepariini ja sen suolat; muut terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten valmistetut ihmis- ja eläinaineet, muualle kuulumattomat.

Sisältää seuraavat: ainoastaan eläinperäiset ainekset.

Vrt. asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 säädetyt valintaperusteet:

Liitteessä VIII oleva IV luku: veri ja verituotteet, joita käytetään teknisiin tarkoituksiin, hevoseläinten seerumia lukuun ottamatta, ja liitteessä VIII oleva XI luku: rehun, myös lemmikkieläinten ruoan, ja teknisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut eläinten sivutuotteet, lukuun ottamatta komission asetuksen (EY) N:o 2007/2006 (4) 1 artiklassa tarkoitettuja välituotteita.

3001 (10)

Kuivatut rauhaset ja muut elimet, myös jauhetut.

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

3001 (20 90)

Rauhasten tai muiden elimien tai niiden eritteiden uutteet, muut.

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

Ex30 02

Ihmisveri; terapeuttista, ennalta ehkäisevää tai taudinmäärityskäyttöä varten valmistettu eläimenveri; antiseerumit ja muut verifraktiot sekä modifioidut immunologiset tuotteet, myös bioteknisellä menetelmällä saadut; rokotteet, toksiinit, mikro-organismiviljelmät (ei kuitenkaan hiivat) ja niiden kaltaiset tuotteet.

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

3002 (10 10)

Antiseerumit ja muut verifraktiot sekä modifioidut immunologiset tuotteet, myös bioteknisellä menetelmällä saadut.

Ainoastaan eläinperäiset antiseerumit.

Lukuun ottamatta valmistettuja ja lopullisia lääkkeitä lopulliselle kuluttajalle.

Nimikkeen 3002 osalta valintaperusteet ovat samat kuin eläinten sivutuotteille asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 säädetyt valintaperusteet:

Liitteessä VII oleva III luku (verituotteet);

Liitteessä VIII oleva IV luku (teknisiin tuotteisiin tarkoitettu veri ja verituotteet);

Liitteessä VIII oleva V luku (hevoseläinten seerumi).

3002 (10 99)

Hemoglobiini, veriglobuliinit ja seerumiglobuliinit: muut.

Ainoastaan eläinperäiset ainekset.

3002 (90 30)

Terapeuttista, ennalta ehkäisevää tai taudinmäärityskäyttöä varten valmistettu eläimenveri.

 

Ex30 02 (90 50)

Mikro-organismiviljelmät.

Taudinaiheuttajat ja niiden viljelmät.

Ex30 02 (90 90)

Muut

Taudinaiheuttajat ja niiden viljelmät.

31 ryhmä:   

Lannoitteet

 

 

Tähän ryhmään ei kuulu nimikkeeseen 0511 sisältyvä eläimenveri.

Ex31010000

Eläinainelannoitteet, myös keskenään sekoitetut tai kemiallisesti käsitellyt; lannoitteet; jotka on tehty sekoittamalla tai kemiallisesti käsittelemällä eläin- tai kasviaineista.

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet sekoittamattomassa muodossa. Myös lanta, lukuun ottamatta lanta–kemikaali-seoksia ja lannoitteita.

Lantaa, käsiteltyä lantaa tai käsiteltyjä lantatuotteita koskevista valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa III luvussa.

35 ryhmä:   

Valkuaisaineet; modifioidut tärkkelykset; liimat ja liisterit; entsyymit

Ex35 01

Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset; kaseiiniliimat.

Ihmisravinnoksi tai eläimen rehuksi tarkoitettu kaseiini.

Ihmisravinnoksi soveltumatonta maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja ternimaitoa koskevista valintaperusteista säädetään asetuksessa (EY) N:o 1774/2002.

Ex35 02

Albumiinit (myös kahden tai useamman heraproteiinin tiivisteet, joiden heraproteiinipitoisuus on suurempi kuin 80 prosenttia kuiva-aineen painosta), albuminaatit ja muut albumiinijohdannaiset.

Sisältää munasta ja maidosta johdetut tuotteet, ihmisravinnoksi soveltuvat tai soveltumattomat (myös eläinten rehuksi tarkoitetut), jäljempänä esitetyllä tavalla.

Ihmisravinnoksi tarkoitetut muna- ja maitotuotteet sekä jalostetut tuotteet asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I määritellyllä tavalla.

Ihmisravinnoksi soveltumattomia munatuotteita koskevista valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevassa X luvussa; ihmisravinnoksi soveltumatonta maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja ternimaitoa koskevista valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevassa V luvussa.

Ex35 03 00

Gelatiini (myös suorakaiteen tai neliön muotoisina lehtisinä, myös pintakäsiteltyinä tai värjättyinä) ja gelatiinijohdannaiset; kalanrakkoselvikkeet; muut eläinperäiset liimat, ei kuitenkaan nimikkeen 3501 kaseiiniliimat.

Ihmisravinnoksi ja elintarviketeollisuuden käytettäväksi tarkoitettu gelatiini.

Nimikkeeseen 9602 kuuluvalle gelatiinille (tyhjät kapselit) ei tehdä eläinlääkinnällisiä tarkastuksia.

Ihmisravinnoksi soveltumatonta gelatiinia ja hydroloitua proteiinia koskevista valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevassa VI luvussa.

Ex35040000

Peptonit ja niiden johdannaiset; muut proteiiniaineet ja niiden johdannaiset, muualle kuulumattomat; vuotajauhe, myös kromikäsitelty.

Kollageeni ja hydroloidut proteiinit.

Gelatiinia ja hydroloitua proteiinia koskevista valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevassa VI luvussa.

Myös proteiinipohjaiset kollageenituotteet, jotka on saatu eläinten vuodista, nahoista ja jänteistä sekä sikojen, siipikarjan ja kalan osalta myös luista.

Myös hydroloidut proteiinit, jotka koostuvat eläimistä saatavien sivutuotteiden hydrolyysilla saaduista polypeptideista, peptideista tai aminohapoista ja niiden seoksista.

Myös ihmisravinnoksi tarkoitetut maidon sivutuotteet.

Ex35 07

Entsyymit; muualle kuulumattomat entsyymivalmisteet.

Ihmisravinnoksi tarkoitettu juoksutin ja tiivisteet

3507 10 00

Juoksutin ja juoksutintiivisteet.

 

41 ryhmä:   

Raakavuodat ja -nahat (muut kuin turkisnahat) sekä muokattu nahka;

 

 

Ainoastaan nimikkeisiin 4101, 4102 ja 4103 kuuluvien lintujen sekä sorkka- ja kavioeläinten vuodat ja nahat.

Sorkka- ja kavioeläinten vuotia ja nahkoja koskevista lisävalintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa VI luvussa.

4101

Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) raakavuodat ja -nahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös karvapeitteettömät tai halkaistut.

Eläinlääkinnälliset tarkastukset tehdään ainoastaan tuoreille, jäähdytetyille tai käsitellyille vuodille.

Myös kuivatut, kuivasuolatut, märkäsuolatut tai muulla menetelmällä kuin parkitsemalla säilötyt.

4102

Lampaan ja karitsan raakanahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös villapeitteettömät tai halkaistut, muut kuin tämän ryhmän 1 huomautuksen c alakohdan mukaisesti tähän ryhmään kuulumattomat:

Sovelletaan ainoastaan tuoreisiin, jäähdytettyihin tai käsiteltyihin vuotiin.

Myös kuivatut, kuivasuolatut, märkäsuolatut tai muulla menetelmällä kuin parkitsemalla säilötyt.

4103

Muut raakavuodat ja -nahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös karvapeitteettömät tai halkaistut, muut kuin tämän ryhmän 1 huomautuksen b tai c alakohdan mukaisesti tähän ryhmään kuulumattomat.

Sisältää ainoastaan tuoreet, jäähdytetyt tai käsitellyt vuodat.

Myös lintujen, kalojen ja mahdollisten metsästystrofien vuodat ja nahat.

42 ryhmä:   

Nahkatavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet; suolesta valmistetut tavarat

1.

Tähän ryhmään eivät kuulu (muiden tuotteiden lisäksi) seuraavat eläinlääkinnällisesti merkittävät tuotteet:

a)

steriili kirurginen katgutti ja sen kaltaiset steriilit haavanompeluaineet (nimike 3006);

b)

kielet, nahat rumpuja ja niiden kaltaisia soittimia varten sekä muut soitinten osat (nimike 9209).

4205 00 00

Muut nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat.

Myös koiran puruluiden valmistukseen tarkoitetut ainekset.

Ex42 06

Suolesta, kullantaontanahasta, rakoista tai jänteistä valmistetut tavarat.

Myös koiran puruluiden valmistukseen tarkoitetut ainekset.

43 ryhmä:   

Turkisnahat ja tekoturkikset; niistä valmistetut tavarat

1.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla ’turkisnahat’ nimikkeen 4301 raakoja turkisnahkoja lukuun ottamatta kaikkien eläinten karva- tai villapeitteisiä parkittuja tai muokattuja vuotia ja nahkoja.

2.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja tällaisten nahkojen osat (nimike 0505 tai 6701);

b)

41 ryhmän karva- tai villapeitteiset raa’at vuodat ja nahat (ks. kyseisen ryhmän 1 huomautuksen c alakohta).

Ex43 01

Raa’at turkisnahat (myös päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, jotka sopivat turkkurien käyttöön), muut kuin nimikkeen 4101, 4102 tai 4103 raa’at vuodat ja nahat.

Ainoastaan linnuista sekä sorkka- ja kavioeläimistä.

4301 (30 00)

Karitsannahoista seuraavat: astrakaani-, breitschwanz-, karakul-, persiaani- ja niiden kaltaisten karitsojen sekä intialaisen, kiinalaisen, mongolilaisen ja tiibetiläisen karitsan nahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet.

Sorkka- ja kavioeläinten vuotia ja nahkoja koskevista lisävalintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa VI luvussa.

4301 (80 80)

Muut

Ainoastaan linnuista sekä sorkka- ja kavioeläimistä.

4301 (90 00)

Päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, jotka sopivat turkkurien käyttöön.

 

51 ryhmä:   

Villa sekä hieno ja karkea eläimenkarva; jouhilanka ja jouhesta kudotut kankaat

a)

’Villalla’ tarkoitetaan lampaasta tai karitsasta saatua luonnonkuitua.

b)

’Hienolla eläimenkarvalla’ tarkoitetaan alpakan, laaman, vikunjan, kamelin, jakin ja angora-, tiibet-, kashmir- ja niiden kaltaisten vuohien (mutta ei tavallisen vuohen) karvaa sekä kanin (myös angorakanin), jäniksen, majavan, nutrian ja piisamirotan karvaa.

c)

’Karkealla eläimenkarvalla’ edellä mainitsemattomien eläinten karvaa, lukuun ottamatta harjaksia ja muita harjantekoon käytettäviä eläimenkarvoja (nimike 0502) ja jouhia (nimike 0503).

 

 

Nimikkeiden 5101–5103 osalta. Villaa, sianharjaksia, höyheniä ja sulkia sekä höyhenten ja sulkien osia koskevista lisävalintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa VIII luvussa.

”Käsittelemätön” siten kuin se määritellään kyseisen tuotteen osalta asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä I.

5101

Karstaamaton ja kampaamaton villa.

Käsittelemätön villa

5102

Karstaamaton ja kampaamaton hieno tai karkea eläimenkarva.

Käsittelemätön karva

Ex51 03

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös langanjätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput.

Käsittelemätön villa

5103 (10 10)

Karbonoimattomat villan jätteet.

Käsittelemätön villa

95 ryhmä:   

Lelut, pelit ja urheiluvälineet; niiden osat ja tarvikkeet

Ex95 08

Karusellit, keinut, ampumaratavarusteet ja muut huvipuistovälineet; kiertävät sirkukset ja kiertävät eläinnäyttelyt; kiertävät teatterit.

Sirkukset ja eläinnäyttelyt, joissa on eläviä eläimiä.

9508 10

Kiertävät sirkukset ja kiertävät eläinnäyttelyt.

Sirkukset ja eläinnäyttelyt, joissa on eläviä eläimiä.

97 ryhmä:   

Taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet

Ex97050000

Eläintieteelliset, kasvitieteelliset, mineralogiset, anatomiset, historialliset, arkeologiset, paleontologiset, etnografiset ja numismaattiset kokoelmat ja kokoelmaesineet.

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

Metsästystrofeja koskevista lisävalintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa VII luvussa.

Lukuun ottamatta sorkka- ja kavioeläimistä tai linnuista peräisin olevia metsästystrofeja, jotka on täyttämällä käsitelty huoneenlämmössä säilyviksi, ja muista lajeista kuin sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista peräisin olevia metsästystrofeja (myös käsitellyt tai käsittelemättömät).


(1)  EUVL L 94, 31.3.2004, s. 63.

(2)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1.

(4)  EUVL L 379, 28.12.2006, s. 98.


LIITE II

Elintarvikkeet, joille ei tehdä eläinlääkinnällisiä tarkastuksia direktiivin 97/78/EY nojalla tämän päätöksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti

 

Keksit ja pikkuleivät (biscuits)

 

Ruokaleipä

 

Kakut

 

Suklaa

 

Sokerileipomotuotteet (mukaan lukien makeiset)

 

Täyttämättömät gelatiinikapselit

 

Lopulliselle kuluttajalle pakatut lisäravinteet, jotka sisältävät pieniä määriä eläintuotteita tai glukosamiinia, kondroitiinia tai kitosaania

 

Lihauutteet ja lihaliemitiivisteet

 

Kalalla täytetyt oliivit

 

Makaronivalmisteet ja nuudelit, joita ei ole sekoitettu lihatuotteiden kanssa tai täytetty niillä

 

Lopulliselle kuluttajalle pakatut keittoliemet ja mausteet, jotka sisältävät lihauutetta, lihaliemitiivistettä, eläinrasvoja tai kalaöljyä, -jauhoa tai -uutetta.


Top