EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0158

2007/158/EY: Komission päätös, tehty 7 päivänä maaliskuuta 2007 , komission päätösten 2003/804/EY ja 2003/858/EY muuttamisesta asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 lueteltujen kolmansista maista peräisin olevien ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien kalojen ja nilviäisten tuonnin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 682) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )

OJ L 68, 8.3.2007, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 331–332 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; Implisiittinen kumoaja 32088R1251

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/158(1)/oj

8.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/10


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä maaliskuuta 2007,

komission päätösten 2003/804/EY ja 2003/858/EY muuttamisesta asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 lueteltujen kolmansista maista peräisin olevien ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien kalojen ja nilviäisten tuonnin osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 682)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/158/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/67/ETY (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Nilviäisten sekä niiden mätimunien ja sukusolujen edelleen kasvattamista, lihottamista, uudelleensijoittamista tai ihmisravinnoksi käyttämistä varten tapahtuvaan tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista 14 päivänä marraskuuta 2003 tehdyssä komission päätöksessä 2003/804/EY (2) ja viljeltäviksi tarkoitettujen elävien kalojen sekä niiden mätimunien ja sukusolujen sekä ihmisravinnoksi tarkoitettujen vesiviljelystä peräisin olevien elävien kalojen sekä niistä saatavien tuotteiden tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista 21 päivänä marraskuuta 2003 tehdyssä komission päätöksessä 2003/858/EY (3) viitataan ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien nilviäisten ja kalatuotteiden yhteisöön tuonnin sallimisen osalta kolmansiin maihin, jotka on lueteltu luettelossa, joka on vahvistettu sellaisia kolmansia maita ja alueita, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja kalastustuotteiden tuonti on sallittua, koskevien luetteloiden vahvistamisesta 6 päivänä marraskuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/766/EY (4).

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymäjärjestelyistä sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 (5) muuttamisesta 5 päivänä joulukuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2076/2005 mukaisesti jäsenvaltiot saavat siirtymäaikana, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 2009, sallia kansanterveydellisten seikkojen osalta simpukoiden ja kalatuotteiden tuonnin mainitun asetuksen liitteessä I ja II luetelluista maista tietyin edellytyksin. Edellä tarkoitetuista maista tuotuja tuotteita saa saattaa ainoastaan tuojajäsenvaltion tai samanlaisen tuonnin sallivien jäsenvaltioiden kansallisille markkinoille.

(3)

Päätöksissä 2003/804/EY ja 2003/858/EY olisi lisäksi sallittava tuonti asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 vahvistetuissa luetteloissa olevista maista.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätöksen 2003/804/EY muutokset

Korvataan päätöksen 2003/804/EY 4 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

lähettäjämaana oleva kolmas maa sisältyy komission päätöksellä 2006/766/EY (6) vahvistettuun luetteloon tai komission asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 (7) tarkoitetun siirtymäkauden aikana luetteloon, joka edellä mainitussa asetuksessa vahvistetaan

2 artikla

Päätöksen 2003/858/EY muutokset

Korvataan päätöksen 2003/858/EY 5 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

lähettäjämaana oleva kolmas maa sisältyy komission päätöksellä 2006/766/EY (8) vahvistettuun luetteloon tai komission asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 (9) tarkoitetun siirtymäkauden aikana luetteloon, joka edellä mainitussa asetuksessa vahvistetaan

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 302, 20.11.2003, s. 22. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/767/EY (EUVL L 320, 18.11.2006, s. 58).

(3)  EUVL L 324, 11.12.2003, s. 37. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1792/2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).

(4)  EUVL L 320, 18.11.2006, s. 53.

(5)  EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1666/2006 (EUVL L 320, 18.11.2006, s. 47).

(6)  EUVL L 320, 18.11.2006, s. 53.

(7)  EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83.”

(8)  EUVL L 320, 18.11.2006, s. 53.

(9)  EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83.”


Top