EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1666

Komission asetus (EY) N:o 1666/2006, annettu 6 päivänä marraskuuta 2006 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymäjärjestelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 2076/2005 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 320, 18.11.2006, p. 47–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 077 P. 80 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 077 P. 80 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 90 - 92

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Implisiittinen kumoaja 32009R1162

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1666/oj

18.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/47


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1666/2006,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2006,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymäjärjestelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 2076/2005 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (2) ja erityisesti sen 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 (3) vahvistetaan siirtymäjärjestelyt Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 (4) täytäntöönpanolle. Tiettyjä säännöksiä on tarpeen muuttaa.

(2)

Komission päätöksellä 2006/766/EY (5) laaditaan luettelo kolmansista maista, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 854/2004 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut edellytykset ja jotka voivat siten taata, että yhteisöön viedyt simpukat, vaippaeläimet, piikkinahkaiset ja merikotilot sekä kalastustuotteet täyttävät yhteisön lainsäädännössä kuluttajien terveyden suojelemiseksi asetetut terveyttä koskevat edellytykset.

(3)

Komission päätöksillä 97/20/EY (6) ja 97/296/EY (7) sallittiin tiettyjen kolmansien maiden, joihin yhteisön valvontaa ei ollut vielä kohdistettu, viedä eläviä simpukoita ja kalastustuotteita yhteisöön tiettyjen edellytysten vallitessa. Nämä päätökset kumotaan komission päätöksellä 2006/765/EY (8). Tätä mahdollisuutta ei ollut esitetty asetuksessa (EY) N:o 854/2004. Jottei aiheutettaisi häiriötä perinteiselle kaupankäynnille, tämä mahdollisuus olisi säilytettävä siirtymäkauden ajan.

(4)

Elävien simpukoiden, vaippaeläinten, piikkinahkaisten ja merikotiloiden sekä kalastustuotteiden tuontiin kyseisistä kolmansista maista tai kyseisiltä alueilta sovellettavien edellytysten on vähintään vastattava yhteisön tuotteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen sovellettavia edellytyksiä.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä II olevan II luvun A osan 4 kohdassa vahvistetun yleisen periaatteen mukaan B-luokkaan kuuluviksi alueiksi luokitelluilta alueilta peräisin olevat elävät simpukat eivät saa ylittää raja-arvoa, joka on 4 600E. coli -bakteeria 100 gramman suuruista liha- ja vaippaonteloneste-erää kohti; kyseisiltä alueilta peräisin olevien elävien simpukoiden osalta olisi sallittava määrän ylittyminen kymmenessä prosentissa näytteitä sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisen periaatteen soveltamista. Koska bakteerien määrän ylittyminen kymmenessä prosentissa näytteitä ei aiheuta riskiä kansanterveydelle ja jotta toimivaltaisille viranomaisille annettaisiin mahdollisuus asteittain mukautua B-luokan alueiden luokittelua koskeviin asetuksen (EY) N:o 854/2004 asianomaisiin säännöksiin, kyseisten alueiden luokitteluun olisi myönnettävä siirtymäkausi.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2076/2005 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2076/2005 seuraavasti:

1)

Lisätään 7 artiklaan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan VIII jakson III luvun E osassa säädetään, elintarvikealan toimijat saavat jatkaa 31 päivään lokakuuta 2007 kalaöljyn tuontia kolmansissa maissa sijaitsevista laitoksista, jotka oli hyväksytty tätä tarkoitusta varten ennen asetuksen (EY) N:o 1664/2006 (9) voimaantuloa.

4.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liitteessä VI säädetään, yhteisöön saa 1 päivään toukokuuta 2007 tuoda kyseisessä liitteessä tarkoitettuja tuotteita, joista on annettu asiaan kuuluvat tuontitodistukset noudattaen tapauksen mukaan yhdenmukaistettuja yhteisön sääntöjä, jotka olivat voimassa ennen 1 päivää tammikuuta 2006, ja muutoin kansallisia sääntöjä, joita jäsenvaltiot sovelsivat ennen kyseistä päivämäärää.

(9)  EUVL L 320, 18.11.2006, s. 13”"

2)

Lisätään 17 artiklaan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 854/2004 11 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia simpukoiden tuonnin maista, jotka on lueteltu tämän asetuksen liitteessä I, ja kalastustuotteiden tuonnin maista, jotka on lueteltu tämän asetuksen liitteessä II, edellyttäen, että

a)

kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut asianomaiselle jäsenvaltiolle takeet siitä, että kyseiset tuotteet on hankittu edellytyksin, jotka vastaavat vähintään yhteisön tuotteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen sovellettavia edellytyksiä; ja

b)

kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen toteuttaa aiheelliset toimenpiteet varmistaakseen, että näiden maahantuotavien tuotteiden mukana on komission päätöksissä 95/328/EY (10) ja 96/333/EY (11) vahvistetun mallin mukainen terveystodistus ja että tuotteet saatetaan ainoastaan tuovan jäsenvaltion tai samanlaisen tuonnin sallivien jäsenvaltioiden kansallisille markkinoille.

(10)  EYVL L 191, 12.8.1995, s. 32."

(11)  EYVL L 127, 25.5.1996, s. 33.”"

3)

Lisätään 17 a artikla seuraavasti:

”17 a artikla

Elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueiden luokittelu

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä II olevan II luvun A osan 4 kohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi edelleen luokitella sellaiset alueet B-luokkaan kuuluviksi alueiksi, joiden osalta 90 prosentissa näytteitä ei ylitetä raja-arvoa, joka on 4 600E coli -bakteeria 100 gramman suuruista erää kohti.”

4)

Lisätään liite I ja liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2076/2005 (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83).

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 83. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2076/2005.

(3)  EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83.

(4)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 776/2006 (EUVL L 136, 24.5.2006, s. 3).

(5)  Katso tämän virallisen lehden sivu 53

(6)  EYVL L 6, 10.1.1997, s. 46. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2002/469/EY (EYVL L 163, 21.6.2002, s. 16).

(7)  EYVL L 122, 14.5.1997, s. 21. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/200/EY (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 50).

(8)  Katso tämän virallisen lehden sivu 50


LIITE

LIITE I

Luettelo kolmansista maista ja alueista, joista voidaan sallia ihmisravinnoksi tarkoitettujen missä tahansa muodossa olevien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuonti

CA —

KANADA

GL —

GRÖNLANTI

US —

AMERIKAN YHDYSVALLAT

LIITE II

Luettelo kolmansista maista ja alueista, joista voidaan sallia ihmisravinnoksi tarkoitettujen missä tahansa muodossa olevien kalastustuotteiden tuonti

AO —

ANGOLA

AZ —

AZERBAIDŽAN (1)

BJ —

BENIN

CG —

KONGON TASAVALTA (2)

CM —

KAMERUN

ER —

ERITREA

FJ —

FIDŽI

IL —

ISRAEL

MM —

MYANMAR

SB —

SALOMONSAARET

SH —

SAINT HELENA

TG —

TOGO


(1)  Ainoastaan kaviaarin tuonti sallittu.

(2)  Ainoastaan merellä pyydettyjen, jäädytettyjen ja lopulliseen pakkaukseen pakattujen kalastustuotteiden tuonti sallittu.


Top