Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1635

Komission asetus (EY) N:o 1635/2006, annettu 6 päivänä marraskuuta 2006 , yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi

OJ L 306, 7.11.2006, p. 3–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 755–764 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 050 P. 157 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 050 P. 157 - 163
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 118 - 124

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1635/oj

7.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 306/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1635/2006,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2006,

yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen 22 päivänä maaliskuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi 27 päivänä heinäkuuta 1999 annettua komission asetusta (EY) N:o 1661/1999 (2) on muutettu useita kertoja. Uusien muutoksien takia mainittu asetus olisi selkeyden vuoksi uudelleenlaadittava strategiasta sääntely-ympäristön yksinkertaistamiseksi annettuun komission tiedonantoon (3) liitetyn muokattavan yksinkertaistamisohjelman mukaisesti.

(2)

Tšernobylin ydinvoimalassa 26 päivänä huhtikuuta 1986 sattuneen onnettomuuden cesiumlaskeuma on vaikuttanut lukuisiin kolmansiin maihin. Toistuvasti on havaittu tapauksia, joissa radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäismäärät ylittyvät tietyissä kolmansista maista tuoduissa sienilähetyksissä.

(3)

Samantapainen laskeuma on vaikuttanut joidenkin jäsenvaltioiden alueiden tiettyihin osiin.

(4)

Metsä ja metsäalueet ovat yleensä luonnollinen kasvuympäristö viljelemättömille sienille, ja tällaisissa ekosysteemeissä cesium tavallisesti säilyy siirtyen maaperästä kasvillisuuteen ja taas takaisin.

(5)

Tämän seurauksena viljelemättömien sienten jatkuva cesium-saaste on Tšernobylin onnettomuuden jälkeen tuskin lainkaan vähentynyt, ja se on saattanut lisääntyä tietyissä lajeissa.

(6)

Komissio suoritti vuonna 1986 arvion cesiumin saastuttamien elintarvikkeiden mahdollisista riskeistä ihmisen terveydelle, ja sitä on sittemmin päivitetty. Arvio mahdollisista riskeistä on edelleen luotettava, koska siinä otetaan huomioon kyseisen aineen radioaktiivisuuden puoliintumisaika, ja lisäksi sallittu enimmäismäärä on pääpiirteissään Codex Alimentarius -komission suositteleman määrän mukainen.

(7)

Asetuksen (ETY) N:o 737/90 4 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on tarkastettava kolmansista maista peräisin olevat tuotteet.

(8)

Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002 (4) otetaan käyttöön nopea hälytysjärjestelmä elintarvikkeista tai rehuista ihmisten terveydelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä riskeistä ilmoittamiseksi. Kyseistä järjestelmää olisi sovellettava vastaavasti sellaisista kirjatuista tapauksista ilmoittamiseen, joissa ei ole noudatettu tämän asetuksen sallittuja enimmäismääriä koskevia säännöksiä.

(9)

Jäsenvaltioiden alueella paikan päällä toteutettavat toimenpiteet kuuluvat Euratomin perustamissopimuksen 35 ja 36 artiklan mukaisiin kyseisten valtioiden velvollisuuksiin; edellä tarkoitettujen yhteisön toimenpiteiden ja kansallisten toimenpiteiden ja tarkastusten tulokset vastaavat yhdessä tämän asetuksen mukaisia tuloksia. Komissio toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että jäsenvaltiot täyttävät tässä suhteessa tehokkaasti oikeudelliset velvoitteensa. Komissio on erityisesti 14 päivänä huhtikuuta 2003 antanut jäsenvaltioille suosituksen väestön suojelemisesta ja sille suunnattavasta tiedotuksesta, kun on kyse tiettyjen luonnosta peräisin olevien elintarvikkeiden Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena edelleen sisältämän radioaktiivisen cesiumin aiheuttamasta altistuksesta (5).

(10)

Erilaisten maataloustuotteiden näytteenottoon ja tutkimukseen liittyviä säännöksiä on pohdittava, mutta välitön vaatimus on vahvistaa kyseisiä sieniä koskevia säännöksiä.

(11)

Valvonnan tehostamiseksi on näin ollen välttämätöntä yksilöidä rajattu määrä tullitoimipaikkoja, joiden kautta tiettyjä tuotteita voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen yhteisössä.

(12)

Tullitoimipaikkoja ja kolmansia maita koskevia luetteloita voidaan tarkistaa asianmukaisesti siten, että otetaan huomioon muun muassa sallittujen enimmäismäärien noudattaminen ja muut tiedot, joiden perusteella komissio voi päättää, onko kolmas maa syytä säilyttää luettelossa.

(13)

Samasta syystä on asianmukaista, että kaikissa tällaisten tuotteiden lähetyksissä on asetuksen (ETY) N:o 737/90 4 artiklassa tarkoitettu vientitodistus.

(14)

On asianmukaista, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten sallitaan periä omaa harkintavaltaansa käyttäen maksuja tuotteen näytteenotosta, analysoinnista ja tuhoamisesta tai sen palauttamisesta, edellyttäen, että tuhoamisessa tai palauttamisessa noudatetaan suhteellisuusperiaatetta ja edellyttäen, että perityt maksut eivät missään tapauksessa ole aiheutuneita kustannuksia suuremmat.

(15)

Tämän asetuksen säännökset ovat yhteisön kansainvälisten ja erityisesti Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksessa määrättyjen velvoitteiden mukaiset, ja niissä otetaan huomioon yhteisön oikeus hyväksyä ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä sen jäsenvaltioiden alueella valitun terveydensuojelun tason saavuttamiseksi.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 737/90 7 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Niiden jäsenvaltioiden, joissa asetuksen (ETY) N:o 737/90 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, ja viimeistään luovutushetkellä, on tarkastettava näiden tuotteiden saman asetuksen 3 artiklassa tarkoitettu cesium-pitoisuus sen varmistamiseksi, että mainitussa asetuksessa säädettyjä sallittuja enimmäistasoja noudatetaan.

2.   Tarkastukset on tehtävä ottamalla näytteitä seuraavien vähimmäisvaatimusten mukaisesti:

a)

Jäsenvaltioiden on päätettävä tarkastusten taajuudesta ottaen huomioon erityisesti alkuperämaan saastumisaste, kyseisten tuotteiden ominaisuudet, aiempien tarkastusten tulokset ja 3 artiklassa tarkoitetut vientitodistukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan b alakohdan soveltamista.

b)

Jos todetaan, että sallitut enimmäismäärät ylittyvät kolmannesta maasta peräisin olevassa tuotteessa, on tehostettava kaikkien samantyyppisten kyseisestä kolmannesta maasta peräisin olevien tuotteiden tarkastuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 737/90 5 ja 6 artiklassa säädettyjen lisätoimenpiteiden toteuttamista.

3.   Tietyt tuotteet on tarkastettava seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a)

Teuraseläimet on tarkastettava sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (6) ja komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (7) tullilainsäädännön tai eläinten terveyttä koskevien vaatimusten soveltamista. Luvan saamiseksi tuotteiden luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen on esitettävä todistus, jonka antaa tarkastuksista vastaava toimivaltainen viranomainen ja jossa todistetaan, että kyseessä olevalle lihalle on tehty tarkastukset, jotka ovat osoittaneet, etteivät sallitut enimmäistasot ylity.

b)

Liitteessä I luetellut ja liitteessä II luetelluista kolmansista maista peräisin olevat tuotteet on tarkastettava kunkin lähetyksen mukana seuraavien asianmukaisesti laadittujen 3 artiklassa tarkoitettujen vientitodistusten perusteella. Kaikista lähetyksistä, joiden määrä ylittää 10 kilogrammaa tuoretta tuotetta tai vastaavan määrän, on otettava järjestelmällisesti näytteitä ja ne on analysoitava, ja vientitodistuksen tiedot on otettava asianmukaisesti huomioon. Näitä tuotteita saa luovuttaa vapaaseen liikkeeseen määräjäsenvaltiossa vain tietyissä tullitoimipaikoissa. Luettelo tullitoimipaikoista julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä sen jälkeen, kun jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet niistä.

4.   Kun todetaan, että tietty tuote ei noudata sallittuja enimmäismääriä, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia, että kyseinen tuontitavara hävitetään tai palautetaan alkuperämaahan. Jälkimmäisessä tapauksessa tuotteen viemisestä pois yhteisön alueelta on toimitettava kirjallinen todiste sille tulliviranomaiselle, joka kielsi tavaran luovuttamisen vapaaseen liikkeeseen.

5.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta periä maahantuojalta maksuja tuotteiden näytteenotosta ja analysoinnista asetuksen (ETY) N:o 737/90 mukaisesti. Lisäksi toimivaltaiset viranomaiset voivat periä kyseiseltä maahantuojalta maksuja, jotka liittyvät sallitut enimmäismäärät ylittävien lähetysten hävittämiseen tai palauttamiseen alkuperämaahan.

2 artikla

1.   Kaikkien jäsenvaltioiden on vastaavasti sovellettava asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklaa ilmoittaakseen komissiolle viipymättä kirjatut tapaukset, joissa ei ole noudatettu asetuksessa (ETY) N:o 737/90 vahvistettuja sallittuja enimmäismääriä koskevia säännöksiä, ja ilmoitettava alkuperämaa, kuvattava tavara ja ilmoitettava sen saastumisaste, kuljetustapa, viejä sekä kyseisistä tuote-eristä tehty päätös.

2.   Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle niistä laitoksista, jotka on nimetty tekemään tarkastuksia.

3.   Komissio tiedottaa jäsenvaltioille viipymättä kirjatut tapaukset, joissa sallittuja enimmäismääriä ei ole noudatettu, asetuksen (EY) N:o 178/2002 mukaisesti käyttöönotetun yhteisön nopean varoitusjärjestelmän kautta.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä II lueteltujen kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten antamissa vientitodistuksissa todistetaan, että tuotteet, joiden mukana todistukset seuraavat, noudattavat asetuksen (ETY) N:o 737/90 3 artiklassa säädettyjä sallittuja enimmäismääriä. Vientitodistuksia varten on käytettävä valkoiselle paperille painettua liitteessä III olevan mallin mukaista lomaketta.

2.   Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille niitä viranomaisia koskevat tiedot, jotka on valtuutettu antamaan vientitodistuksia kyseisissä kolmansissa maissa.

4 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1661/1999.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Andris PIEBALGS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 82, 29.3.1990, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 197, 29.7.1999, s. 17. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(3)  KOM(2005) 535 lopullinen.

(4)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3).

(5)  EUVL L 99, 17.4.2003, s. 55.

(6)  EYVL L 302, 13.10.1992, s. 1.

(7)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.


LIITE I

Luettelo tuotteista, joiden on oltava 1 artiklan 3 kohdan b alakohdan säännösten mukaisia

CN-koodit:

ex 0709 59

Sienet, tuoreet tai jäähdytetyt, muut kuin viljellyt sienet

ex 0710 80 69

Jäädytetyt sienet (keittämättömät tai höyryssä tai vedessä keitetyt), muut kuin viljellyt sienet

ex 0711 59 00

Sienet, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, muut kuin viljellyt sienet

ex 0712 39 00

Kuivatut sienet, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut, muut kuin viljellyt sienet

ex 2001 90 50

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt sienet, muut kuin viljellyt sienet

ex 2003 90 00

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt sienet, muut kuin viljellyt sienet


LIITE II

Luettelo 3 artiklassa tarkoitetuista kolmansista maista

 

Albania

 

Valko-Venäjä

 

Bosnia ja Hertsegovina

 

Bulgaria

 

Kroatia

 

Liechtenstein

 

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

 

Moldova

 

Montenegro

 

Norja

 

Romania

 

Venäjä

 

Serbia

 

Sveitsi

 

Turkki

 

Ukraina


LIITE III

MAATALOUSTUOTTEIDEN VIENTITODISTUS (YKSI TODISTUS KUTAKIN TUOTETTA KOHTI)

Tämä todistus on annettava kolmena kappaleena vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan todistuksen kanssa ja säilytettävä tullissa

Image

Image


Top