Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1412

Neuvoston asetus (EY) N:o 1412/2006, annettu 25 päivänä syyskuuta 2006 , tietyistä Libanonia koskevista rajoittavista toimenpiteistä

OJ L 267, 27.9.2006, p. 2–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 470–481 (MT)
Special edition in Bulgarian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 227 - 238
Special edition in Romanian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 227 - 238
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 64 - 75

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1412/oj

27.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 267/2


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1412/2006,

annettu 25 päivänä syyskuuta 2006,

tietyistä Libanonia koskevista rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60 ja 301 artiklan,

ottaa huomioon yhteisen kannan 2006/625/YUTP Libanonissa oleville yhteisöille ja henkilöille tapahtuvan aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden myynnin ja toimittamisen sekä niihin liittyvien palvelujen tarjoamisen kieltämisestä Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1701 (2006) mukaisesti (1),

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisellä kannalla 2006/625/YUTP pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1701 (2006) määrätyt rajoittavat toimenpiteet ja muun muassa kielletään antamasta Libanonissa oleville yhteisöille tai henkilöille sellaista teknistä apua sekä rahoitusta ja rahoitustukea, joka liittyy sotilastoimintaan tai aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön.

(2)

Nämä toimenpiteet kuuluvat perustamissopimuksen soveltamisalaan ja tämän vuoksi, erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat soveltavat toimenpiteitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa, niiden täytäntöönpano yhteisön osalta edellyttää yhteisön lainsäädäntöä.

(3)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi tapauskohtaisesti voitava myöntää lupia avun antamiseksi silloin, kun avunantoon on saatu lupa Libanonin hallitukselta tai Yhdistyneiden Kansakuntien Libanonissa olevilta valvontajoukoilta (UNIFIL), ottaen myös huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1559 (2004) ja 1680 (2006) ja muut asian kannalta merkitykselliset tosiasiat ja olosuhteet.

(4)

On tarkoituksenmukaista, että toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää lupia avun antamiseksi sellaisille asevoimille, jotka ovat osa UNIFILia, ja Libanonin tasavallan asevoimille.

(5)

Tarkoituksenmukaisuussyistä komissiolla olisi oltava valtuudet muuttaa tämän asetuksen liitettä.

(6)

Jäsenvaltioiden olisi määritettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavat seuraamukset. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(7)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun, ja se voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja. Tekninen apu sisältää avun antamisen suullisessa muodossa;

2)

’yhteisön alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perustamissopimusta siinä määrätyin edellytyksin.

2 artikla

Kielletään:

a)

sellaisen teknisen avun antaminen, joka liittyy sotilastoimintaan tai aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden, ja edellä mainittuihin tarkoitettujen varaosien toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti Libanonissa oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai Libanonissa käytettäväksi;

b)

sotilastoimintaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten myöntäminen aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden myyntiä, toimitusta, siirtoa tai vientiä varten taikka niihin liittyvän teknisen avun antamista varten, suoraan tai välillisesti Libanonissa oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai Libanonissa käytettäväksi;

c)

osallistuminen tietoisesti ja tahallisesti sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a tai b alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

3 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, ja ilmoitettuaan asiasta kirjallisesti ennakkoon Libanonin hallitukselle tai UNIFILille, liitteessä luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa tarkoituksenmukaisiksi katsominsa edellytyksin luvan

a)

muille Libanonissa oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuin Libanonin tasavallan asevoimille tai UNIFILille annettavaan tekniseen apuun, rahoitukseen ja rahoitustukeen, joka liittyy aseisiin tai niihin liittyviin tarvikkeisiin, joita joko käytetään tai aiotaan käyttää Libanonissa, edellyttäen, että

i)

palveluja ei anneta suoraan tai välillisesti sellaisille aseistetuille ryhmille, joiden aseistariisumiseen YK:n turvallisuusneuvosto on kehottanut päätöslauselmissaan 1559 (2004) ja 1680 (2006),

ii)

luvat myönnetään tapauskohtaisesti, ja

iii)

Libanonin hallitus tai UNIFIL on antanut kussakin tapauksessa luvan kyseisten palvelujen antamiseen kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle. Jos Libanonin hallitus tai UNIFIL antaa luvan tiettyjen aseiden tai niihin liittyvien tarvikkeiden toimittamiseen tai siirtämiseen jollekin henkilölle, yhteisölle tai elimelle, tämän luvan voidaan katsoa oikeuttavan kyseisten tavaroiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun antamisen kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

b)

Libanonin tasavallan asevoimille annettavaan tekniseen apuun, joka liittyy sotilastoimintaan ja aseisiin tai niihin liittyviin tarvikkeisiin, sekä sotilastoimintaan liittyvään rahoitukseen ja rahoitustukeen, ellei Libanonin hallitus tätä vastusta 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

2.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, liitteessä luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa tarkoituksenmukaisiksi katsominsa edellytyksin luvan

a)

sotilastoimintaan tai aseisiin ja niihin liittyviin tarvikkeisiin liittyvän teknisen avun antamiseen, edellyttäen, että

i)

tavarat, joihin apu liittyy, ovat kyseisenä ajankohtana tai myöhemmin UNIFILin käytössä tehtävänsä suorittamista varten, ja

ii)

palvelut annetaan asevoimille, jotka kuuluvat kyseisenä ajankohtana tai myöhemmin UNIFILiin;

b)

sellaisen rahoituksen tai rahoitustuen myöntämiseen, joka liittyy sotilastoimintaan ja aseisiin tai niihin liittyviin tarvikkeisiin, edellyttäen, että

i)

rahoitus tai rahoitustuki annetaan UNIFILille, sellaisen valtion asevoimille, joka antaa joukkoja UNIFILille, tai viranomaiselle, joka vastaa tällaisen valtion asevoimien hankinnoista, ja

ii)

aseet tai niihin liittyvät tarvikkeet hankitaan UNIFILin tai kyseisen valtion UNIFILille osoittamien asevoimien käyttöön.

3.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää 1 ja 2 kohdassa mainitut luvat ainoastaan ennen sen toiminnan aloittamista, jota varten niitä pyydetään.

4 artikla

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen muut hallussaan olevat, tähän asetukseen liittyvät merkitykselliset tiedot, erityisesti tiedot rikkomuksista ja täytäntöönpano-ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

5 artikla

Komissiolla on valtuudet muuttaa liitettä jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

6 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava edellä tarkoitetut säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille sääntöjen myöhemmistä muutoksista.

7 artikla

Tätä asetusta sovelletaan:

a)

yhteisön alueella, mukaan lukien sen ilmatila;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c)

yhteisön alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain yhteisön alueella.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä syyskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. PEKKARINEN


(1)  EUVL L 253, 16.9.2006, s. 36.


LIITE

LUETTELO 3 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA TOIMIVALTAISISTA VIRANOMAISISTA

BELGIA

Varojen jäädyttämisen, rahoituksen ja rahoitustuen osalta:

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Tavaroiden, teknisen avun ja muiden palvelujen osalta:

Liittovaltion viranomainen, joka vastaa Belgian puolustusvoimien ja turvallisuusviranomaisten omaisuuden myynnistä ja hankinnoista sekä niiden antamasta teknisestä avusta, sekä aseiden ja sotilaallisten ja puolisotilaallisten tarvikkeiden tuotantoon liittyvistä rahoitus- ja teknisistä palveluista

Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Énergie

Direction générale du Potentiel économique

Service Licences

Rue de Louvain 44

1er étage

B-1000 Bruxelles

Tél.: (32-2) 548 62 11

Fax: (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Algemene Directie van het Economisch Potentieel

Dienst vergunningen

Leuvenseweg 44

1ste verdieping

B-1000 Brussel

Tel.: (32-2) 548 62 11

Fax: (32-2) 548 65 70

Alueviranomaiset, jotka vastaavat muista aseiden ja sotilaallisten ja puolisotilaallisten tarvikkeiden vienti-, tuonti- ja kauttakulkuluvista:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région de Bruxelles — Capitale:

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

B-1035 Brussel/Bruxelles

Téléphone: (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Fax: (32-2) 800 38 20

Mail: cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

Direction Générale Economie et Emploi

Dir Gestion des Licences,

chaussée de Louvain 14,

B-5000 Namur

Tél.: 081/649 751

Fax: 081/649 760

Mail: m.moreels@mrw.wallonie.be

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Cel Wapenexport

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel.: (32-2) 553 59 28

Fax: (32-2) 553 60 37

Mail: wapenexport@vlaanderen.be

TŠEKIN TASAVALTA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel.: (420) 224 907 641

Fax: (420) 224 221 811

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: (420) 257 044 501

Fax: (420) 257 044 502

TANSKA

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel.: (45) 33 92 33 40

Fax: (45) 33 93 35 10

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel.: (45) 33 92 00 00

Fax: (45) 32 54 05 33

SAKSA

Rahoituksen ja rahoitustuen osalta:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 70 90 97 38 00

Teknisen avun osalta:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49-61) 9 69 08-0

Fax: (49–61) 9 69 08-800

VIRO

Aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden toimituksen ja myynnin sekä teknisen avun osalta:

Strateegilise kauba komisjon (Strategic Goods Commission)

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: (372) 6317 200

Faks: (372) 6377 288

E-mail: stratkom@mfa.ee

Rahoituksen ja rahoitustuen osalta:

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: (372) 6680 500

Faks: (372) 6680 501

KREIKKA

A.   Varojen jäädyttäminen

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tel.: (30-210) 333.2786

Fax: (30-210) 333.2810

A.   Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νσηΟικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: (30-210) 333.2786

Φαξ: (30-210) 333.2810

B.   Tuonti- ja vientirajoitukset

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tel.: (30-210) 328.6401-3

Fax: (30-210) 328.6404

B.   Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νσηΣχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: (30-210) 328.6401-3

Φαξ: (30-210) 328.6404

ESPANJA

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel: (34-91) 3493860

Fax: (34-91) 4572863

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control

de Movimientos de Capitales

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel: (34-91) 2099511

Fax: (34-91) 2099656

RANSKA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33-1) 44 74 48 93

Télécopie: (33-1) 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et de développement

Sous-direction Multicom

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33-1) 44 87 72 85

Télécopie: (33-1) 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tél.: (33-1) 43 17 44 52

Télécopie: (33-1) 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tél.: (33-1) 43 17 45 16

Télécopie: (33-1) 43 17 45 84

IRLANTI

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel.: (353) 167 16666

Fax.: (353) 167 16561

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: (353) 140 82153

Fax.: (353) 140 82003

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tel.: (353) 163 12534

Fax: (353) 163 12562

ITALIA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.M.M. — Ufficio II

Tel.: (39) 06 3691 2296

Fax: (39) 06 3691 3567

U.A.M.A.

Tel.: (39) 06 3691 3605

Fax: (39) 06 3691 8815

KYPROS

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: (357-22) 30 0600

Φαξ: (357-22) 66 1881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel: (357-22) 30.0600

Fax: (357-22) 66.1881

LATVIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV 1395

Tālr.: (371) 701 6201

Fakss: (371) 782 8121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārīs 6,

Rīga LV 1081

Tālr.: (371) 704 4431

Fakss: (371) 704 4549

LIETTUA

Saugumo politikos departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 16

Fax. (370-5) 231 30 90

LUXEMBURG

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de l'Ancien Athenée

L-1144 Luxembourg

Tel.: (352) 478 23 46

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel.: (352) 478 27 12

Fax: (352) 47 52 41

UNKARI

Article 3

Ministry of Economic Affairs and Transport – Hungarian Trade

Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: (36) 1 336 73 00

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: (36) 1 336 73 00

Article 4

Ministry of Foreign Affairs

Bem rakpart 47.

H-1027 Budapest

Hungary

Tel.: (36) 1 458 11 42

Fax: (36) 1 458 10 91

Külügyminisztérium

Bem rakpart 47.

Budapest 1027

Magyarország

Tel.: (36) 1 458 11 42

Fax: (36) 1 458 10 91

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: (356) 21 24 28 53

Fax: (356) 21 25 15 20

ALANKOMAAT

Belastingdienst/Douane Noord

Centrale Dienst In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

NL-9700 RD Groningen

Tel: (050) 523 2600

Fax: (050) 523 2183

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: (31) 70 342 8997

Fax: (31) 70 342 7984

ITÄVALTA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel.: (+43-1) 711 00

Fax: (+43-1) 711 00 8386

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel.: (+43-1) 404 20–0

Fax: (+43-1) 404 20 73 99

Bundesministerium für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel: (+43-1) 31345 0

Fax: (+43-1) 31345 85290

PUOLA

Ministry of Economy

Department of Export Control

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Tel.: (48) 22 693 51 71

Faks: (48) 22 693 40 33

PORTUGALI

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 32 40 47

Fax: (351) 21 882 32 49

SLOVENIA

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel: (386) 1 471 90 00

Fax: (386) 1 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel: (386) 1 478 20 00

Fax: (386) 1 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

Ministry of Defence of the Republic of Slovenia

Vojkova 55

1000 Ljubljana

Tel: (386) 1 471 22 11

Fax: (386) 1 471 29 78

http://www.mors.si

Commission for issuing of preliminary opinions in the procedure of authorizing trade in military weapons and equipment

Logistics Directorate

Ministry of Defence of the Republic of Slovenia

Vojkova 55

1000 Ljubljana

Tel: (386) 1 471 25 46

Fax: (386) 1 471 24 23

Customs Administration of the Republic of Slovenia

Šmartinska 55

1523 Ljubljana

Tel: (386) 1 478 38 00

Fax: (386) 1 478 39 00

http://www.gov.si/curs

SLOVAKIA

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel: (421-2) 48 541 111

Fax: (421-2) 4 333 782

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel: (421-2) 59 581 111

Fax: (421-2) 52 493 048

SUOMI

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358-9) 16005

Fax: (358-9) 1605 5707

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

FI-00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

Tel.: (358-9) 1608 8128

Fax: (358-9) 1608 8111

RUOTSI

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tfn (46) 8 406 3100

Fax (46) 8 20 31 00

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel.: (44) 207 215 0594

Fax: (44) 207 215 0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel.: (44) 207 270 5977

Fax: (44) 207 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel.: (44) 207 601 4607

Fax: (44) 207 601 4309

For Gibraltar:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tel.: (350) 75707

Fax: (350) 5875700

EUROOPAN YHTEISÖ

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis management and Conflict Prevention

CHAR 12/45

B-1049 Brussels

Tel.: (32-2) 299 1176/295 5585

Fax: (32-2) 299 0873


Top