Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1156

Komission asetus (EY) N:o 1156/2006, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006 , neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen tilatukijärjestelmän osittaista tai vapaaehtoista täytäntöönpanoa koskevien talousarviomäärärahojen enimmäismäärien, yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän vuotuisten kokonaismäärärahojen ja erillisen sokerituen myöntämiseksi tarkoitettujen enimmäismäärien vahvistamisesta vuodelle 2006 ja kyseisen asetuksen muuttamisesta

OJ L 208, 29.7.2006, p. 3–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 430–441 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 133 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 133 - 145

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1156/oj

29.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 208/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1156/2006,

annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006,

neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen tilatukijärjestelmän osittaista tai vapaaehtoista täytäntöönpanoa koskevien talousarviomäärärahojen enimmäismäärien, yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän vuotuisten kokonaismäärärahojen ja erillisen sokerituen myöntämiseksi tarkoitettujen enimmäismäärien vahvistamisesta vuodelle 2006 ja kyseisen asetuksen muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (1) ja erityisesti sen 41 artiklan 1 ja 1 a kohdan, 64 artiklan 2 kohdan, 70 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan 2 kohdan, 110 i artiklan 3 ja 4 kohdan, 110 l artiklan 1 kohdan, 143 b artiklan 3 kohdan, 145 artiklan i alakohdan ja 155 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä VIII olevia kansallisia enimmäismääriä olisi tarkistettava mainitun asetuksen 145 artiklan i alakohdan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella mainitun asetuksen 62 artiklassa säädettyä vaihtoehtoa käyttävien jäsenvaltioiden osalta.

(2)

Yhteisön osallistumisesta syrjäisimpien alueiden karjankasvatusalalla sovellettavissa tukiohjelmissa toteutettavien erityistoimenpiteiden rahoitukseen säädetään vuodesta 2006 alkaen unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä 30 päivänä tammikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 (2) 23 artiklassa. Kyseisen rahoitusosuuden määrä, joka vastaa kyseisiä alun perin mainittuun liitteeseen VIII kuuluneita erityistoimenpiteitä, on sen vuoksi asianomaisten jäsenvaltioiden osalta syytä vähentää asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä VIII vahvistetuista kansallisista enimmäismääristä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä VII olevan K kohdan 2 kohdassa vahvistettuja kansallisia enimmäismääriä olisi mukautettava ottaen huomioon juurisikuria koskevat tuoreimmat tiedot ja sen vuoksi olisi mukautettava mainitun asetuksen liitteessä VIII vahvistettuja kansallisia enimmäismääriä muuttamatta kuitenkaan kokonaismääriä.

(4)

Myös asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä VII olevan K kohdan 2 kohdassa vahvistettuja enimmäismääriä olisi muutettava ottaen huomioon sokeri- ja inuliinisiirappikiintiöön kuuluvat määrät, jotka on tuotettu jossakin jäsenvaltiossa toisessa jäsenvaltiossa viljellyistä sokerijuurikkaista ja juurisikurista markkinointivuosina 2000/2001–2005/2006. Sen vuoksi mainitun asetuksen liitteissä VIII ja VIII a vahvistettuja kansallisia enimmäismääriä olisi mukautettava.

(5)

Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka panevat vuonna 2006 täytäntöön asetuksen (EY) N:o 1782/2003 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän, olisi vahvistettava kullekin mainitun asetuksen 66–69 artiklassa tarkoitetulle tuelle talousarviomäärärahojen enimmäismäärät vuodeksi 2006 mainitun osaston 2 luvussa vahvistetuin edellytyksin.

(6)

Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka käyttävät vuonna 2006 asetuksen (EY) N:o 1782/2006 70 artiklassa säädettyä vaihtoehtoa, olisi vahvistettava talousarviomäärärahojen enimmäismäärät tilatukijärjestelmän ulkopuolelle jääville suorille tuille vuodeksi 2006.

(7)

Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka käyttävät vuonna 2006 asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 artiklassa säädettyä siirtymäkautta, olisi vahvistettava mainitun asetuksen liitteessä VI lueteltuihin suoriin tukiin sovellettavat talousarviomäärärahojen enimmäismäärät vuodeksi 2006.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 110 i artiklan 3 kohdassa tarkoitetun oliivitarhoille myönnettävän tuen enimmäismäärää olisi mukautettava mainitun asetuksen liitteessä VII olevassa H kohdassa tarkoitetun kertoimen arvon sekä kyseisen artiklan 4 kohdan mukaisesti sovelletun pidätyksen mukaan, jotka asianomaiset jäsenvaltiot ovat antaneet tiedoksi, ja sen vuoksi olisi mukautettava liitteessä VIII vahvistettuja kansallisia enimmäismääriä. Jäsenvaltioille, jotka ovat päättäneet vahvistaa liitteessä VII olevassa H kohdassa säädetyksi kertoimeksi 1, ei vahvisteta mitään määriä.

(9)

Olisi vahvistettava yhteisön rahoituksen enimmäismäärät, jotka voidaan myöntää oliiviöljyalan hyväksyttyjen toimijaorganisaatioiden laatimille toimintaohjelmille asetuksen (EY) N:o 1782/2003 110 i artiklan 4 kohdassa tarkoitettu asianomaisten jäsenvaltioiden tiedoksiantama pidätyskerroin huomioon ottaen.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 110 i artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tupakan kokonaistuen enimmäismäärää olisi mukautettava mainitun asetuksen liitteessä VII olevassa I kohdassa tarkoitetun asianomaisten jäsenvaltioiden tiedoksiantaman kertoimen arvon mukaan ja sen vuoksi olisi mukautettava mainitun asetuksen liitteessä VIII vahvistettuja kansallisia enimmäismääriä. Jäsenvaltioille, jotka ovat päättäneet vahvistaa liitteessä VII olevassa I kohdassa säädetyksi kertoimeksi 1, ei vahvisteta mitään määriä.

(11)

Selkeyden vuoksi on aiheellista julkaista tilatukijärjestelmän vuoden 2006 talousarviomäärärahojen enimmäismäärät sen jälkeen, kun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 66–70 artiklassa tarkoitetuille tuille vahvistetut enimmäismäärät on vähennetty mainitun asetuksen liitteessä VIII olevista tarkistetuista enimmäismääristä.

(12)

Olisi vahvistettava niiden varojen enimmäismäärä, joka osoitetaan Euroopan unioniin vuonna 2004 liittyneiden ja yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää soveltavien jäsenvaltioiden käytettäväksi vuonna 2006 näiden jäsenvaltioiden toimittamien tiedonantojen perusteella asetuksen (EY) N:o 1782/2003 143 b a artiklan mukaisen erillisen sokerituen myöntämistä varten.

(13)

Olisi vahvistettava vuotuiset kokonaismäärärahat vuodeksi 2006 asetuksen (EY) N:o 1782/2003 143 b artiklan 3 kohdan mukaisesti niiden Euroopan unioniin vuonna 2004 liittyneiden jäsenvaltioiden osalta, jotka panevat vuonna 2006 täytäntöön mainitun asetuksen IV a osastossa säädetyn yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän.

(14)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1782/2003 olisi muutettava.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 66–69 artiklassa tarkoitetut talousarviomäärärahojen enimmäismäärät vuodeksi 2006 vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 70 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut talousarviomäärärahojen enimmäismäärät vuodeksi 2006 vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II.

3.   Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut talousarviomäärärahojen enimmäismäärät vuodeksi 2006 vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä III.

4.   Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 III osastossa tarkoitetut tilatukijärjestelmän talousarviomäärärahojen enimmäismäärät vuodeksi 2006 vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä IV.

5.   Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 143 b artiklan 3 kohdassa tarkoitetut vuotuiset kokonaismäärärahat vuodeksi 2006 vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä V.

6.   Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 143 b a artiklan 4 kohdassa tarkoitetut Tšekille, Latvialle, Liettualle, Unkarille, Puolalle ja Slovakialle erillisen sokerituen myöntämistä varten käytettäväksi osoitettavien varojen enimmäismäärät vuonna 2006 vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VI.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 110 i artiklan 4 kohdan mukaiset yhteisön rahoituksen enimmäismäärät, jotka myönnetään oliiviöljyalan hyväksyttyjen toimijaorganisaatioiden laatimille toimintaohjelmille ovat seuraavat:

(miljoonaa euroa)

Kreikka

11,098

Ranska

0,576

Italia

35,991

3 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1782/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 110 i artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa oleva taulukko seuraavasti:

(miljoonaa euroa)

Espanja

103,14

Kypros

2,93

Malta

0,07

Slovenia

0,17

2)

Korvataan 110 l artiklan 1 kohdassa oleva taulukko seuraavasti:

(miljoonaa euroa)

 

2006–2009

Saksa

21,287

Espanja

70,599

Ranska

48,217

Italia (Pugliaa lukuun ottamatta)

189,366

Portugali

8,468

3)

Korvataan liitteessä VII olevan K kohdan 2 kohdassa oleva taulukko 1 tämän asetuksen liitteessä VII olevalla taulukolla.

4)

Korvataan liite VIII tämän asetuksen liitteessä VIII olevalla tekstillä.

5)

Korvataan liite VIII a tämän asetuksen liitteessä IX olevalla tekstillä.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 319/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 32).

(2)  EUVL L 42, 14.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 318/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1).


LIITE I

ASETUKSEN (EY) N:o 1782/2003 66–69 ARTIKLAN MUKAISESTI MYÖNNETTÄVIEN SUORIEN TUKIEN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

Vuosi 2006

(tuhatta euroa)

 

BE

DK

DE

EL

ES

FR

IT

NL

AT

PT

FI

SE

UK

 

Flanderi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skotlanti

Peltokasvien pinta-alatuet

 

 

 

 

 

372 670

1 154 046

 

 

 

 

 

 

 

Durumvehnän lisätuki

 

 

 

 

 

42 025

14 820

 

 

 

 

 

 

 

Emolehmäpalkkio

77 565

 

 

 

 

260 242

733 137

 

 

70 578

79 031

 

 

 

Emolehmäpalkkion täydennys

19 389

 

 

 

 

26 911

1 279

 

 

99

9 503

 

 

 

Urospuolisista naudoista maksettava erityispalkkio

 

 

33 085

 

 

 

 

 

 

 

 

24 420

37 446

 

Teurastuspalkkio, täysi-ikäiset

 

 

 

 

 

47 175

101 248

 

62 200

17 348

8 657

 

 

 

Teurastuspalkkio, vasikat

 

6 384

 

 

 

560

79 472

 

40 300

5 085

946

 

 

 

Lammas- ja vuohipalkkiot

 

 

855

 

 

183 499

 

 

 

 

21 892

600

 

 

Lammaspalkkiot

 

 

 

 

 

 

66 455

 

 

 

 

 

 

 

Lammas- ja vuohialan lisäpalkkio

 

 

 

 

 

55 795

 

 

 

 

7 184

200

 

 

Lammasalan lisäpalkkiot

 

 

 

 

 

 

19 572

 

 

 

 

 

 

 

Humalan pinta-alatuki

 

 

 

2 277

 

 

98

 

 

27

 

 

 

 

69 artikla, kaikki alat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 020

 

69 artikla, peltokasvit

 

 

 

 

47 323

 

 

141 712

 

 

1 878

5 840

 

 

69 artikla, riisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

69 artikla, naudanliha-ala

 

 

 

 

8 810

54 966

 

28 674

 

 

1 684

10 118

 

29 800

69 artikla, lammas- ja vuohiala

 

 

 

 

12 615

 

 

8 665

 

 

616

 

 

 

69 artikla, puuvilla

 

 

 

 

 

13 432

 

 

 

 

 

 

 

 

69 artikla, oliiviöljy

 

 

 

 

22 196

 

 

 

 

 

5 658

 

 

 

69 artikla, tupakka

 

 

 

 

7 578

2 353

 

 

 

 

 

 

 

 

69 artikla, sokeri

 

 

 

 

1 794

16 150

 

6 389

 

 

1 005

 

 

 

69 artikla, maitotuotteet

 

 

 

 

 

19 763

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE II

ASETUKSEN (EY) N:o 1782/2003 70 ARTIKLAN MUKAISESTI MYÖNNETTÄVIEN SUORIEN TUKIEN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

Vuosi 2006

(tuhatta euroa)

 

Belgia

Kreikka

Espanja

Ranska

Italia

Alankomaat

Portugali

Suomi

70 artiklan 1 kohdan a alakohta

Siementuki

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

70 artiklan 1 kohdan b alakohta

Peltokasvit

 

 

23

 

 

 

 

 

Palkoviljan tuki

 

 

1

 

 

 

 

 

Riisin lajikohtainen tuki

 

 

 

3 053

 

 

 

 

Tupakkatuki

 

 

 

 

 

 

166

 


LIITE III

ASETUKSEN (EY) N:o 1782/2003 71 ARTIKLAN MUKAISESTI MYÖNNETTÄVIEN SUORIEN TUKIEN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

Vuosi 2006

(tuhatta euroa)

 

Malta

Slovenia

Peltokasvien pinta-alatuet

203

14 550

Siementuki

34

40

Emolehmäpalkkio

31

6 050

Emolehmäpalkkion täydennys

4

730

Urospuolisista naudoista maksettava erityispalkkio

235

6 780

Teurastuspalkkio, täysi-ikäiset

168

4 510

Teurastuspalkkio, vasikat

 

630

Laajaperäistämispalkkio nautojen osalta

 

6 250

Naudanlihantuottajille maksettavat lisämaksut

22

1 040

Lammas- ja vuohipalkkiot

62

610

Lammas- ja vuohialan lisäpalkkio

21

210

Lammas- ja vuohialan tuottajille maksettavat lisämaksut

3

30

Oliiviöljy

47

120

Humalan pinta-alatuki

 

350

Sokeri

 

2 284


LIITE IV

TILATUKIJÄRJESTELMÄN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

Vuosi 2006

(tuhatta euroa)

Jäsenvaltio

 

Belgia

475 641

Tanska

981 539

Saksa

5 644 898

Kreikka

2 041 887

Espanja

3 529 453

Ranska

6 060 555

Irlanti

1 335 311

Italia

3 593 132

Luxemburg

36 602

Alankomaat

325 103

Itävalta

540 440

Portugali

365 645

Suomi

519 628

Ruotsi

630 451

Yhdistynyt kuningaskunta

3 914 945


LIITE V

YHTENÄISEN PINTA-ALATUEN JÄRJESTELMÄN VUOTUISET KOKONAISMÄÄRÄRAHAT

Vuosi 2006

(tuhatta euroa)

Jäsenvaltio

 

Tšekki

310 457

Viro

35 150

Kypros

17 236

Latvia

48 429

Liettua

128 534

Unkari

445 499

Puola

997 483

Slovakia

128 640


LIITE VI

JÄSENVALTIOILLE ASETUKSEN (EY) N:ο 1782/2003 143 b a ARTIKLASSA TARKOITETUN ERILLISEN SOKERITUEN MYÖNTÄMISTÄ VARTEN KÄYTETTÄVÄKSI OSOITETTUJEN VAROJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

Vuosi 2006

(tuhatta euroa)

Jäsenvaltio

 

Tšekki

19 130

Latvia

4 219

Liettua

6 547

Unkari

26 105

Puola

99 135

Slovakia

11 813


LIITE VII

”Taulukko 1

Viljelijöiden viitemäärään sisällytettävän määrän enimmäismäärät

(tuhatta euroa)

Jäsenvaltio

2006

2007

2008

2009 ja sitä seuraavat vuodet

Belgia

47 429

60 968

74 508

81 752

Tšekki

27 851

34 319

40 786

44 245

Tanska

19 314

25 296

31 278

34 478

Saksa

154 974

203 607

252 240

278 254

Kreikka

17 941

22 455

26 969

29 384

Espanja

60 272

74 447

88 621

96 203

Ranska

152 441

199 709

246 976

272 259

Irlanti

11 259

14 092

16 925

18 441

Italia

79 862

102 006

124 149

135 994

Latvia

4 219

5 164

6 110

6 616

Liettua

6 547

8 012

9 476

10 260

Unkari

26 105

31 986

37 865

41 010

Alankomaat

41 743

54 272

66 803

73 504

Itävalta

18 971

24 487

30 004

32 955

Puola

99 135

122 906

146 677

159 392

Portugali

3 940

4 931

5 922

6 452

Slovenia

2 284

2 858

3 433

3 740

Slovakia

11 813

14 762

17 712

19 289

Suomi

8 255

10 332

12 409

13 520

Ruotsi

20 809

26 045

31 281

34 082

Yhdistynyt kuningaskunta

64 340

80 528

96 717

105 376”


LIITE VIII

”LIITE VIII

41 artiklassa tarkoitetut kansalliset enimmäismäärät

(tuhatta euroa)

Jäsenvaltio

2005

2006

2007

2008

2009

2010 ja sitä seuraavat vuodet

Belgia

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Tanska

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Saksa

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Kreikka

838 289

2 143 603

2 170 117

2 174 631

2 177 046

1 987 715

Espanja

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

Ranska

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Irlanti

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italia

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Luxemburg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Alankomaat

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Itävalta

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portugali

452 000

504 287

571 277

572 268

572 798

572 494

Suomi

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Ruotsi

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Yhdistynyt kuningaskunta

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849”


LIITE IX

”LIITE VIII A

71 c artiklassa tarkoitetut kansalliset enimmäismäärät

(tuhatta euroa)

Kalenterivuosi

Tšekki

Viro

Kypros

Latvia

Liettua

Unkari

Malta

Puola

Slovenia

Slovakia

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

58 958

161 362

2008

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

73 533

200 912

2009

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

87 840

238 989

2010

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

101 840

275 489

2011

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

115 840

312 089

2012

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

129 840

348 589

seuraavat vuodet

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

143 940

385 189”


Top