Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0125

Komission direktiivi 2006/125/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 2006 , imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista (Kodifioitu toisinto) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 339, 6.12.2006, p. 16–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 766–794 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 73 - 92
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 73 - 92
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 008 P. 119 - 138

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/125/oj

6.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 339/16


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/125/EY,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2006,

imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/398/ETY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista 16 päivänä helmikuuta 1996 annettua komission direktiiviä 96/5/EY (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu direktiivi.

(2)

Imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettuja viljapohjaisia valmisruokia ja muita lastenruokia käytetään monipuolisen ruokavalion osana eivätkä ne ole imeväisten ja pikkulasten ainoa ravinnonlähde.

(3)

Kyseisiä valmisteita on hyvin kirjava joukko, mikä heijastelee vieroitusvaiheessa olevien imeväisten ja pikkulasten ruokavalion suurta vaihtelevuutta, johon ovat syynä yhteisössä vallitsevat sosiaaliset ja kulttuuriset erot.

(4)

Kyseisten valmisteiden olennaisen koostumuksen on vastattava terveiden imeväisten ja pikkulasten ravitsemusvaatimuksia sellaisina kuin ne on määritelty yleisesti hyväksytyn tieteellisen tiedon perusteella ja edellä mainitut tekijät huomioon ottaen.

(5)

Näiden valmisteiden kahden suuren luokan, eli viljapohjaisten valmisruokien ja muiden lastenruokien, koostumusta koskevat olennaiset ravintovaatimukset olisi vahvistettava.

(6)

Vaikka nämä valmisteet edellyttäisivät luonteensa puolesta erilaisten velvoittavien vaatimusten sekä vitamiinien, kivennäisaineiden ja muiden ravintoaineiden pitoisuutta koskevien rajoitusten säätämistä, olisi sallittava, että valmistajat vapaaehtoisesti lisäävät valmisteisiin kyseisiä ravintoaineita, kuitenkin käyttäen tähän yksinomaan tiettyjä tässä direktiivissä tarkennettuja aineita.

(7)

Sellaisten valmisteiden havaittu käyttöaste yhteisössä, joihin on vapaaehtoisesti lisätty kyseisiä ravintoaineita, ei näytä johtavan imeväisillä ja pikkulapsilla näiden ravintoaineiden liialliseen saantiin. Tilanteen tulevaa kehitystä olisi seurattava ja tarvittaessa olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä.

(8)

Imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettujen viljapohjaisten valmisruokien ja muiden lastenruokien torjunta-ainejäämien pitoisuuksista annetut erilaiset säännöt ovat aiheuttaneet kaupan esteitä tiettyjen jäsenvaltioiden välille.

(9)

Hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta 23 päivänä marraskuuta 1976 annetussa neuvoston direktiivissä 76/895/ETY (4), viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa neuvoston direktiivissä 86/362/ETY (5), eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa neuvoston direktiivissä 86/363/ETY (6), sekä torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, 27 päivänä marraskuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/642/ETY (7) vahvistetut torjunta-ainejäämien enimmäispitoisuudet eivät rajoita viljapohjaisiin valmisruokiin ja muihin lastenruokiin sovellettavien erityissäännösten soveltamista.

(10)

Yhteisön kansainväliset velvoitteet huomioon ottaen tapauksissa, joissa asiaa koskeva tieteellinen todistusaineisto on riittämätön, ennalta varautumisen periaate sallii yhteisön vahvistaa käytettävissä olevan asiaa koskevan tiedon perusteella ja riskien lisäarviointiin saakka tilapäisiä toimenpiteitä, joita on tarkasteltava uudelleen kohtuullisen ajan kuluttua.

(11)

Elintarvikealan tiedekomitean 19 päivänä syyskuuta 1997 ja 4 päivänä kesäkuuta 1998 antamien kahden lausunnon perusteella on epäilyjä, riittävätkö nykyiset hyväksyttävän päiväsaannin (ADI) torjunta-aineiden ja torjunta-ainejäämien arvot suojaamaan imeväisten ja pikkulasten terveyttä. Imeväisten ja pikkulasten erityisravinnoksi tarkoitetuille elintarvikkeille on sen vuoksi tarkoituksenmukaista vahvistaa hyvin matala yhteinen raja-arvo kaikkien torjunta-aineiden osalta, kunnes aineet on tapauskohtaisesti ja tieteellisesti arvioitu. Täksi hyvin matalaksi yhteiseksi raja-arvoksi olisi vahvistettava arvo 0,01 mg/kg, joka on käytännössä yleensä pienin havaittavissa oleva pitoisuus.

(12)

Olisi edellytettävä torjunta-ainejäämien tiukkaa rajoittamista. Koska viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat käyvät läpi perusteellisen prosessoinnin valmistuksen aikana, huolellisesti valikoiduista raaka-aineista on mahdollista valmistaa tuotteita, joiden torjunta-ainepitoisuudet ovat hyvin pienet. On kuitenkin pieni määrä torjunta-aineita tai niiden aineenvaihduntatuotteita, joiden osalta jopa 0,01 mg:n/kg enimmäisjäämätaso voi kaikkein pahimmissa saantiolosuhteissa johtaa siihen, että imeväisten ja pikkulasten päivittäin saama määrä ylittää hyväksyttävän päiväsaannin rajan. Näin on sellaisten torjunta-aineiden tai niiden aineenvaihduntatuotteiden kohdalla, joiden hyväksyttävän päiväsaannin raja on alhaisempi kuin 0,0005 mg painokiloa kohti.

(13)

Tällä direktiivillä säädetään periaatteesta, että tällaisten torjunta-aineiden käyttö imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettujen viljapohjaisten valmisruokien ja muiden lastenruokien valmistukseen tarkoitettujen maataloustuotteiden tuotannossa on kielletty. Kielto ei kuitenkaan välttämättä takaa tuotteiden puhtautta tällaisista torjunta-aineista, koska eräät torjunta-aineet vaikuttavat ympäristöä saastuttavasti ja niiden jäämiä voidaan löytää kyseisistä tuotteista.

(14)

Imeväisten ja pikkulasten terveyttä voidaan suojella tehokkaammin soveltamalla lisävaatimuksia, joiden noudattamista voidaan valvoa analyysein tuotteen alkuperästä riippumatta.

(15)

Useimmat torjunta-aineet, joiden hyväksyttävä päiväsaanti on alhaisempi kuin 0,0005 mg painokiloa kohti, ovat jo kiellettyjä yhteisössä. Kielletyt torjunta-aineet eivät saa olla havaittavissa imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista kehittyneimmilläkään analyysimenetelmillä. Eräät torjunta-aineet hajoavat kuitenkin hitaasti ja saastuttavat ympäristöä jatkuvasti. Niitä voi esiintyä imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuissa viljapohjaisissa valmisruoissa ja muissa lastenruoissa, vaikka niitä ei olisi käytettykään. Valvonnassa olisi noudatettava yhdenmukaista lähestymistapaa.

(16)

Odotettaessa komission päätöksiä siitä, täyttävätkö sallitut torjunta-aineet kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (8) 5 artiklan säännökset, kyseisten torjunta-aineiden käyttö on sallittava, jos niiden jäämät eivät ylitä tässä direktiivissä säädettyjä enimmäistasoja. Nämä tasot olisi määritettävä siten, että jäämien päivittäinen saanti ei pahimmassakaan tapauksessa ylitä imeväisille ja pikkulapsille hyväksyttävän päiväsaannin tasoa.

(17)

Uuselintarvikkeiden käytöstä olisi säädettävä kaikkien elintarvikkeiden osalta laaja-alaisesti erillisellä toimenpiteellä.

(18)

Tämä direktiivi heijastaa kyseisiä valmisteita koskevan tietouden nykytilaa. Kaikista sellaisista muutoksista, joiden tarkoitus on sallia tieteen ja tekniikan kehitykseen perustuvat uutuudet, olisi päätettävä direktiivin 89/398/ETY 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

(19)

Ottaen huomioon henkilöt, joille nämä valmisteet on tarkoitettu, on tarpeen määritellä mikrobiologiset vaatimukset ja vieraiden aineiden enimmäispitoisuudet.

(20)

Direktiivin 89/398/ETY 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin sovelletaan yleisiä sääntöjä, jotka on määritelty myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/13/EY (9).

(21)

Tässä direktiivissä olisi tarvittaessa hyväksyttävä ja laajennettava kyseisiin yleissääntöihin tehtyjä lisäyksiä ja poikkeuksia.

(22)

Erityisesti tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien valmisteiden luonne ja käyttötarkoitus edellyttävät niiden sisältämän energiamäärän ja tärkeimpien ravintoaineiden ilmoittamista päällysmerkinnöissä. Toisaalta niiden käyttötapa on yksilöitävä direktiivin 2000/13/EY 3 artiklan 1 kohdan 9 alakohdan ja 11 artiklan säännösten mukaisesti, jotta vältyttäisiin imeväisten terveyttä mahdollisesti vaarantavalta käytöltä.

(23)

Vaikka kaikkiin elintarvikkeisiin sovellettavien säännösten mukaisesti on yleensä mahdollista esittää sellaisia valmisteita koskevia väitteitä, joiden esittämistä ei ole nimenomaisesti kielletty, olisi näissä väitteissä otettava tarvittaessa huomioon tässä direktiivissä määritellyt koostumusvaatimukset.

(24)

Direktiivin 89/398/ETY 4 artiklan mukainen kuuleminen on toteutettu niiden säännösten osalta, jotka saattavat vaikuttaa kansanterveyteen.

(25)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset.

(26)

Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä VIII olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1.   Tämä direktiivi on direktiivin 89/398/ETY 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ”erityisdirektiivi”.

2.   Tämä direktiivi koskee erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita, jotka täyttävät terveiden imeväisten ja pikkulasten erityisvaatimukset yhteisössä ja jotka on tarkoitettu imeväisille vieroitusvaiheessa ja pikkulapsille ruokavaliota täydentämään ja/tai edesauttamaan heidän asteittaista siirtymistään tavalliseen ruokaan. Näihin elintarvikkeisiin kuuluvat:

a)

”viljapohjaiset valmisruoat”, jotka jaetaan seuraaviin neljään luokkaan:

i)

yksinkertaiset viljavalmisteet, jotka on saatettu tai jotka täytyy saattaa nautintavalmiiksi lisäämällä niihin maitoa tai muuta sopivaa nestemäistä ravintoa;

ii)

viljavalmisteet, joihin on lisätty proteiinipitoista elintarviketta ja jotka on saatettu tai jotka täytyy saattaa nautintavalmiiksi lisäämällä niihin vettä tai muuta proteiinitonta nestettä;

iii)

pastavalmisteet, jotka keitetään vedessä tai muussa sopivassa nesteessä;

iv)

korput ja keksit, joita käytetään joko sellaisenaan tai hienonnettuna lisäämällä niihin vettä, maitoa tai muuta sopivaa nestettä;

b)

muut lastenruoat kuin viljapohjaiset valmisruoat.

3.   Tämä direktiivi ei koske pikkulapsille tarkoitettuja maitoja.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a)

”imeväisillä” alle 12 kuukauden ikäisiä lapsia;

b)

”pikkulapsilla” 1–3-vuotiaita lapsia;

c)

”torjunta-ainejäämällä” viljapohjaisissa valmisruoissa ja muissa lastenruoissa olevaa direktiivin 91/414/ETY 2 artiklan 1 alakohdassa määritellyn kasvinsuojeluaineen jäämää, mukaan lukien sen aineenvaihdunta-, hajoamis- tai reaktiotuotteet.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja valmisteita pidetään kaupan yhteisössä ainoastaan, jos ne ovat tämän direktiivin säännösten mukaisia.

4 artikla

Viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat on valmistettava aineksista, joiden soveltuvuus imeväisten ja pikkulasten erityisravinnoksi on varmistettu yleisesti hyväksytyn tieteellisen tiedon perusteella.

5 artikla

1.   Viljapohjaisten valmisruokien on täytettävä liitteessä I vahvistetut koostumusvaatimukset.

2.   Liitteessä II kuvailtujen lastenruokien on täytettävä samassa liitteessä annetut koostumusvaatimukset.

6 artikla

Viljapohjaisiin valmisruokiin ja muihin lastenruokiin saadaan valmistusvaiheessa lisätä ainoastaan liitteessä IV lueteltuja ravintoaineita.

Näiden aineiden puhtausvaatimukset määritellään myöhemmässä vaiheessa.

7 artikla

1.   Viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat eivät saa sisältää mitään ainetta sellaista määrää, että se voisi vaarantaa imeväisten ja pikkulasten terveyden. On säädettävä muiden kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen aineiden enimmäistasoista.

2.   Viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat eivät saa sisältää yksittäisten torjunta-aineiden jäämiä pitoisuuksina, jotka ylittävät 0,01 mg/kg; paitsi ne aineet, joille erityispitoisuudet vahvistetaan liitteessä VI, jolloin sovelletaan kyseisiä erityispitoisuuksia.

Yleisesti hyväksyttyjä standardoituja menetelmiä käytetään analyysimenetelminä torjunta-aineiden jäämien pitoisuuksien määrittämiseksi.

3.   Liitteessä VII lueteltuja torjunta-aineita ei saa käyttää viljapohjaisten valmisruokien ja muiden lastenruokien valmistukseen tarkoitetuissa maataloustuotteissa. Valvonnan osalta katsotaan kuitenkin,

a)

että liitteen VII taulukossa 1 lueteltuja torjunta-aineita ei ole käytetty, jos niiden jäämät eivät ylitä 0,003 mg:n/kg tasoa. Tätä tasoa pidetään analyysimenetelmien määritysrajana, ja se tarkistetaan säännöllisesti tekniikan edistyessä;

b)

että liitteen VII taulukossa 2 lueteltuja torjunta-aineita ei ole käytetty, jos niiden jäämät eivät ylitä 0,003 mg:n/kg tasoa. Tämä taso tarkistetaan säännöllisesti ympäristön saastumista koskevan tietämyksen edistyessä.

4.   Edellä 2 ja 3 alakohdassa tarkoitettuja tasoja sovelletaan nautintavalmiisiin tai valmistajan ohjeiden mukaan nautintavalmiiksi saatettaviin tuotteisiin.

5.   Jos jokin liitteessä VI luetelluissa torjunta-aineissa vaikuttava tehoaine päätetään olla sisällyttämättä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, kyseisen direktiivin liitettä VI ja liitettä VII on muutettava vastaavasti.

6.   Tarvittaessa vahvistetaan mikrobiologiset vaatimukset.

8 artikla

1.   Näissä tuotteissa on oltava direktiivin 2000/13/EY 3 artiklassa säädettyjen pakollisten merkintöjen lisäksi myös seuraavat pakolliset erityismerkinnät:

a)

Merkintä siitä, mikä on sopiva ikä, josta lähtien valmistetta saa käyttää, ottaen samalla huomioon sen koostumus, rakenne tai muut erityisominaisuudet. Merkinnässä mainittu ikä ei saa olla alle neljä kuukautta missään valmisteessa. Valmisteisiin, joiden käyttöä suositellaan neljän kuukauden iästä alkaen, voidaan kuitenkin merkitä, että ne ovat sopivia kyseisestä iästä alkaen, paitsi jos riippumattomat lääketieteen, ravitsemuksen tai farmasian tai muun äitiys- ja lastenhoitoalan asiantuntijat toisin suosittelevat.

b)

Merkintä siitä, sisältääkö valmiste gluteenia, jos valmistetta suositellaan annettavaksi alle kuuden kuukauden ikäiselle vauvalle.

c)

Saatava energiamäärä kilojouleina ja kilokaloreina ilmaistuna, sekä proteiinien, hiilihydraattien ja rasvojen määrä 100 grammassa tai 100 millilitrassa kaupan pidettävää valmistetta ja tarvittaessa nautittavaksi ehdotettua annosta kohden numeerisesti ilmaistuna.

d)

Kunkin sellaisen kivennäisaineen ja kunkin sellaisen vitamiinin määrä valmisteessa keskimäärin, joita koskevat pitoisuudet on annettu liitteissä I ja II, ilmoitettuna numeerisesti 100 grammassa tai 100 millilitrassa kaupan pidettävää valmistetta sekä tarvittaessa nautittavaksi ehdotettua annosta kohden.

e)

Tarvittaessa valmistusohjeet sekä maininta kyseisen ohjeen noudattamisen tärkeydestä.

2.   Päällysmerkintöihin voi sisältyä

a)

liitteessä IV mainittujen ravintoaineiden keskimääräinen määrä silloin, kun kyseinen ilmoitus ei kuulu 1 kohdan d alakohdan säännösten soveltamisalaan, ilmaistuna numeerisesti 100 grammassa tai 100 millilitrassa kaupan pidettävää valmistetta sekä tarvittaessa nautittavaksi ehdotettuna annosta kohden;

b)

numeeristen tietojen lisäksi tiedot liitteeseen V sisältyvistä vitamiineista ja kivennäisaineista, ilmoitettuina prosentteina kyseisessä liitteessä annetuista vertailuarvoista 100 grammassa tai 100 millilitrassa kaupan pidettävää valmistetta sekä tarvittaessa nautittavaksi ehdotettuna annosta kohden, sillä edellytyksellä, että valmisteeseen sisältyvät määrät ovat vähintään 15 prosenttia vertailuarvoista.

9 artikla

Kumotaan direktiivi 96/5/EY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä VIII olevassa A osassa mainituilla direktiiveillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä VIII olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä IX olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

10 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

11 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 186, 30.6.1989, s. 27. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 49, 28.2.1996, s. 17. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/13/EY (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 33).

(3)  Katso liitteessä VIII oleva A osa.

(4)  EYVL L 340, 9.12.1976, s. 26. Direktiivi on kumottu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 396/2005 (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).

(5)  EYVL L 221, 7.8.1986, s. 37. Direktiivi on kumottu asetuksella (EY) N:o 396/2005.

(6)  EYVL L 221, 7.8.1986, s. 43. Direktiivi on kumottu asetuksella (EY) N:o 396/2005.

(7)  EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktiivi on kumottu asetuksella (EY) N:o 396/2005.

(8)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 396/2005.

(9)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/89/EY (EUVL L 308, 25.11.2003, s. 15).


LIITE I

IMEVÄISILLE JA PIKKULAPSILLE TARKOITETTUJEN VILJAPOHJAISTEN VALMISRUOKIEN OLENNAINEN KOOSTUMUS

Ravintoainevaatimukset viittaavat käyttövalmiisiin ja sellaisenaan kaupan pidettäviin tai valmistajan ohjeiden mukaisesti nautintavalmiiksi saatettaviin valmisteisiin.

1.   VILJAPITOISUUS

Viljapohjaiset valmisruoat valmistetaan etupäässä yhdestä tai useammasta jauhetusta viljasta ja/tai tärkkelyspitoisesta juurikastuotteesta.

Valmisteen sisältämän viljan ja/tai tärkkelyspitoisen juurikkaan määrän on oltava vähintään 25 prosenttia lopullisen seoksen kuivapainosta.

2.   PROTEIINIT

2.1.

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iv alakohdassa mainittujen valmisteiden proteiinipitoisuus saa olla enintään 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

2.2.

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa mainituissa valmisteissa lisätyn proteiinin määrän on oltava vähintään 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3.

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohdassa mainituissa kekseissä, joiden valmistuksessa on käytetty runsasproteiinista elintarviketta ja jotka pidetään kaupan sellaisenaan, lisätyn proteiinin määrän on oltava vähintään 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

2.4.

Lisätyn proteiinin kemiallisen indeksin on oltava vähintään 80 prosenttia vertailuproteiinin indeksistä (kaseiini määriteltynä liitteen III mukaisesti) tai seoksen sisältämän proteiinin proteiinihyötysuhteen on oltava vähintään 70 prosenttia vertailuproteiinin vastaavasta arvosta. Kaikissa tapauksissa aminohappojen lisääminen sallitaan ainoastaan proteiiniseoksen ravintoarvojen parantamiseksi ja ainoastaan siihen tarkoitukseen tarvittavissa suhteissa.

3.   HIILIHYDRAATIT

3.1.

Jos 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja iv alakohdassa tarkoitettuihin valmisteisiin lisätään sakkaroosia, fruktoosia, glukoosia, tärkkelyssiirappia tai hunajaa,

näiden lisättyjen hiilihydraattien määrä saa olla enintään 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal),

lisätyn fruktoosin määrä saa olla enintään 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3.2.

Jos 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa mainittuihin valmisteisiin lisätään sakkaroosia, fruktoosia, glukoosia, tärkkelyssiirappia tai hunajaa,

näiden lisättyjen hiilihydraattien määrä saa olla enintään 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal),

lisätyn fruktoosin määrä saa olla enintään 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4.   RASVAT

4.1.

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja iv alakohdassa mainittujen valmisteiden rasvapitoisuus saa olla enintään 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

4.2.

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa mainittujen valmisteiden rasvapitoisuus saa olla enintään 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Jos rasvapitoisuus on yli 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):

lauriinihappopitoisuus ei saa ylittää 15:tä prosenttia rasvojen kokonaismäärästä,

myristiinihappopitoisuus ei saa ylittää 15:tä prosenttia rasvojen kokonaismäärästä,

linolihapon määrän (glyserideinä = linoleaatteina) on oltava vähintään 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) ja enintään 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal).

5.   KIVENNÄISAINEET

5.1.   Natrium

Natriumsuoloja saa lisätä viljapohjaisiin valmisruokiin ainoastaan teknisistä syistä,

viljapohjaisten valmisruokien natriumpitoisuus saa olla enintään 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

5.2.   Kalsium

5.2.1.

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa mainittujen valmisteiden kalsiumpitoisuuden on oltava vähintään 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

5.2.2.

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohdassa mainittujen, maitoa lisäämällä valmistettavien (maitokeksit) ja sellaisenaan kaupan pidettävien valmisteiden kalsiumpitoisuuden on oltava vähintään 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6.   VITAMIINIT

6.1.

Viljapohjaisten valmisruokien tiamiinipitoisuuden on oltava vähintään 25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal).

6.2.

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa mainittujen valmisteiden osalta sallitut pitoisuudet ovat:

 

100 kJ:a kohden

100 kcal:a kohden

Vähintään

Enintään

Vähintään

Enintään

A-vitamiini (μg RE) (1)

14

43

60

180

D-vitamiini (μg) (2)

0,25

0,75

1

3

Näitä pitoisuuksia on sovellettava myös silloin, kun A- ja D-vitamiinia lisätään muihin viljapohjaisiin valmisruokiin.

7.   MAHDOLLISESTI LISÄTTÄVIEN VITAMIINIEN, KIVENNÄIS- JA HIVENAINEIDEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

Ravintoainevaatimukset viittaavat käyttövalmiisiin valmisteisiin, joita pidetään kaupan sellaisinaan tai jotka saatetaan nautintavalmiiksi ohjeiden mukaisesti, lukuun ottamatta kaliumia ja kalsiumia, joiden osalta vaatimukset viittaavat myytäviin valmisteisiin.

Ravintoaine

Enimmäismäärä/100 kcal

A-vitamiini (μg RE)

180

E-vitamiini (mg α-TE) (3)

3

D-vitamiini (μg)

3

C-vitamiini (mg)

12,5/25 (4)

Tiamiini (mg)

0,5

Riboflaviini (mg)

0,4

Niasiini (mg NE) (5)

4,5

B6-vitamiini (mg)

0,35

Foolihappo (μg)

50

B12-vitamiini (μg)

0,35

Pantoteenihappo (mg)

1,5

Biotiini (μg)

10

Kalium (mg)

160

Kalsium (mg)

80/180 (6)/100 (7)

Magnesium (mg)

40

Rauta (mg)

3

Sinkki (mg)

2

Kupari (μg)

40

Jodi (μg)

35

Mangaani (mg)

0,6


(1)  RE = kaikki trans-retinoliekvivalentit.

(2)  Kolekalsiferolina, josta 10 μg = 400 IU:ta D-vitamiinia.

(3)  α-TE = d-α-tokoferoliekvivalentti.

(4)  Enimmäismäärää sovelletaan tuotteisiin, joihin on lisätty rautaa.

(5)  NE = niasiiniekvivalentit = mg nikotiinihappo + mg tryptofaani/60.

(6)  Enimmäismäärää sovelletaan 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdassa mainittuihin tuotteisiin.

(7)  Enimmäismäärää sovelletaan 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohdassa mainittuihin tuotteisiin.


LIITE II

IMEVÄISILLE JA PIKKULAPSILLE TARKOITETTUJEN LASTENRUOKIEN OLENNAINEN KOOSTUMUS

Ravintoainevaatimukset viittaavat käyttövalmiisiin ja sellaisenaan kaupan pidettäviin tai valmistajan ohjeiden mukaisesti nautintavalmiiksi saatettaviin valmisteisiin.

1.   PROTEIINIT

1.1

Jos ainoat valmisteen nimessä mainitut ainesosat ovat liha, siipikarja, kala, sisäelimet tai jokin muu perinteinen proteiininlähde,

kyseisen lihan, siipikarjan, kalan, sisäelimien tai muun perinteisen proteiininlähteen kokonaisosuuden on oltava vähintään 40 prosenttia koko valmisteen painosta,

kyseisen lihan, siipikarjan, kalan, sisäelimien tai muun perinteisen proteiininlähteen osuuden on oltava vähintään 25 prosenttia valmisteessa nimettyjen proteiininlähteiden yhteenlasketusta kokonaispainosta,

nimetyistä lähteistä peräisin olevan proteiinin kokonaismäärän on oltava vähintään 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

1.2

Jos valmisteen nimessä mainitaan ensimmäisenä liha, siipikarja, kala, sisäelimet tai jokin muu perinteinen proteiininlähde joko yksinään tai yhdessä, sekä riippumatta siitä, onko valmisteen tarjontamuoto ateria:

kyseisen lihan, siipikarjan, kalan, sisäelimien tai muun perinteisen proteiininlähteen kokonaisosuuden on oltava vähintään 10 prosenttia koko valmisteen painosta,

kyseisen lihan, siipikarjan, kalan, sisäelimien tai muun perinteisen proteiininlähteen osuuden on oltava vähintään 25 prosenttia valmisteessa nimettyjen proteiininlähteiden yhteenlasketusta kokonaispainosta,

nimetyistä lähteistä peräisin olevan proteiinin kokonaismäärän on oltava vähintään 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

1.3

Jos valmisteen nimessä mainitaan liha, siipikarja, kala, sisäelimet tai muu perinteinen valkuaisaineen lähde joko yksinään tai yhdessä muttei ensimmäisenä sekä riippumatta siitä, onko valmisteen tarjontamuoto ateria:

kyseisen lihan, siipikarjan, kalan, sisäelimien tai muun perinteisen proteiininlähteen kokonaisosuuden on oltava vähintään 8 prosenttia koko valmisteen painosta,

kyseisen lihan, siipikarjan, kalan, sisäelimien tai muun perinteisen proteiininlähteen osuuden on oltava vähintään 25 prosenttia valmisteessa nimettyjen proteiininlähteiden yhteenlasketusta kokonaispainosta,

nimetyistä lähteistä peräisin olevan proteiinin kokonaismäärän on oltava vähintään 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

kaikista lähteistä peräisin olevan proteiinin yhteenlasketun kokonaismäärän on oltava vähintään 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4

Jos muun kuin makean valmisteen nimessä mainitaan juusto yhdessä muiden ainesosien kanssa sekä riippumatta siitä, onko valmisteen tarjontamuoto ateria:

maitovalmisteista peräisin olevan proteiinimäärän on oltava vähintään 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

kaikista lähteistä peräisin olevan proteiinin kokonaismäärän on oltava valmisteessa vähintään 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.5

Jos valmiste on päällysmerkintöjen mukaan ateria, mutta siinä ei mainita lihaa, siipikarjaa, kalaa, sisäelimiä tai muuta perinteistä proteiininlähdettä, kaikista lähteistä peräisin olevien valmisteeseen sisältyvien proteiinien kokonaismäärän on oltava vähintään 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.6

Kastikkeisiin, jotka tarjotaan aterian lisäkkeenä, ei sovelleta 1.1–1.5 kohdan vaatimuksia.

1.7

Makeissa ruoissa, joiden nimessä mainitaan maitovalmisteet ensimmäisenä tai ainoana aineosana, on oltava vähintään 2,2 g maitovalmisteista peräisin olevaa proteiinia 100 kilokaloria kohti. Kaikki muut makeat ruoat vapautetaan 1.1–1.5 kohdan vaatimuksista.

1.8

Aminohappojen lisääminen sallitaan ainoastaan valmisteessa olevan proteiinin ravintoarvon parantamiseksi ja ainoastaan siihen tarkoitukseen tarvittavissa suhteissa.

2.   HIILIHYDRAATIT

Hedelmä- ja vihannesmehuissa ja nektareissa, yksinomaan hedelmistä valmistetuissa ruoissa sekä jälkiruoissa tai vanukkaissa olevan hiilihydraatin kokonaismäärä ei saa ylittää seuraavia arvoja:

10 g/100 ml vihannesmehuissa ja niihin perustuvissa juomissa,

15 g/100 ml hedelmämehuissa ja nektareissa sekä niistä peräisin olevissa juomissa,

20 g/100 g yksinomaan hedelmistä valmistetuissa ruoissa,

25 g/100 g jälkiruoissa ja vanukkaissa,

5 g/100 g muissa juomissa, joita ei valmisteta maidosta.

3.   RASVA

3.1

1 kohdan 1.1 alakohdassa tarkoitetut valmisteet:

Jos valmisteen ainoat valmistusaineet ovat liha tai juusto tai ne on mainittu valmisteen nimessä ensimmäisenä, kaikista lähteistä peräisin olevien rasvojen kokonaismäärä valmisteessa ei saa olla yli 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2

Muiden valmisteiden osalta kaikista lähteistä peräisin olevien rasvojen kokonaismäärä valmisteessa ei saa olla yli 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4.   NATRIUM

4.1

Lopulliseen valmisteeseen sisältyvän natriumin määrä ei saa olla yli 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) eikä yli 200 mg 100 grammaa valmistetta kohden. Jos kuitenkin ainoa valmisteen nimessä mainittu valmistusaine on juusto, valmisteen lopullinen natriumsisältö saa olla enintään 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2

Natriumsuoloja ei saa lisätä hedelmäpohjaisiin valmisteisiin eikä jälkiruokiin tai vanukkaisiin, paitsi teknisistä syistä.

5.   VITAMIINIT

C-vitamiini

Hedelmämehussa, nektarissa tai vihannesmehussa olevan C-vitamiinin määrän valmiissa valmisteessa on oltava vähintään 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) tai vähintään 25 mg 100 grammaa valmistetta kohden.

A-vitamiini

Vihannesmehussa olevan A-vitamiinin määrän valmisteessa on oltava vähintään 25 μg RE/100 kJ (100 μg RE/100 kcal).

A-vitamiinia ei saa lisätä muihin lastenruokiin.

D-vitamiini

Lastenruokiin ei saa lisätä D-vitamiinia.

6.   MAHDOLLISESTI LISÄTTÄVIEN VITAMIINIEN, KIVENNÄIS- JA HIVENAINEIDEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

Ravintoainevaatimukset viittaavat käyttövalmiisiin valmisteisiin, joita pidetään kaupan sellaisinaan tai jotka saatetaan nautintavalmiiksi ohjeiden mukaisesti, lukuun ottamatta kaliumia ja kalsiumia, joiden osalta vaatimukset viittaavat myytäviin valmisteisiin.

Ravintoaine

Enimmäismäärä/100 kcal

A-vitamiini (μg RE)

180 (1)

E-vitamiini (mg α-TE)

3

C-vitamiini (mg)

12,5/25 (2)/125 (3)

Tiamiini (mg)

0,25

Riboflaviini (mg)

0,4

Niasiini (mg NE)

4,5

B6-vitamiini (mg)

0,35

Foolihappo (μg)

50

B12-vitamiini (μg)

0,35

Pantoteenihappo (mg)

1,5

Biotiini (μg)

10

Kalium (mg)

160

Kalsium (mg)

80

Magnesium (mg)

40

Rauta (mg)

3

Sinkki (mg)

2

Kupari (μg)

40

Jodi (μg)

35

Mangaani (mg)

0,6


(1)  Edellä olevan 5 kohdan säännösten mukaisesti.

(2)  Enimmäismäärää sovelletaan tuotteisiin, joihin on lisätty rautaa.

(3)  Enimmäismäärää sovelletaan hedelmäpohjaisiin ruokiin, hedelmätäysmehuihin, nektareihin ja vihannesmehuihin.


LIITE III

KASEIININ AMINOHAPPOKOOSTUMUS

(g/100 g proteiinia)

Arginiini

3,7

Kystiini

0,3

Histidiini

2,9

Isoleusiini

5,4

Leusiini

9,5

Lysiini

8,1

Metioniini

2,8

Fenyylialaniini

5,2

Treoniini

4,7

Tryptofaani

1,6

Tyrosiini

5,8

Valiini

6,7


LIITE IV

RAVINTOAINEET

1.   VITAMIINIT

A-vitamiini

Retinoli

Retinyyliasetaatti

Retinyylipalminaatti

Beetakaroteeni

D-vitamiini

D2-vitamiini (= ergokalsiferoli)

D3-vitamiini (= kolekalsiferoli)

B1-vitamiini

Tiamiinihydrokloridi

Tiamiinimononitraatti

B2-vitamiini

Riboflaviini

Riboflaviini-5-fosfaatti, natrium

Niasiini

Nikotiiniamidi

Nikotiinihappo

B6-vitamiini

Pyrioksiinihydrokloridi

Pyridoksiini-5-fosfaatti

Pyridoksiinipalmitaatti

Pantoteenihappo

D-pantotenaatti, kalsium

D-pantotenaatti, natrium

Dekspantenoli

Folaatti

Foolihappo

B12-vitamiini

Syankobalamiini

Hydroksokobalamiini

Biotiini

D-biotiini

C-vitamiini

L-askorbiinihappo

Natrium-L-askorbaatti

Kalsium-L-askorbaatti

6-palmityyli-L-askorbiinihappo (askorbyylipalmitaatti)

Kaliumaskorbaatti

K-vitamiini

Fyllokinoni (Fytomenadioni)

E-vitamiini

D-alfa-tokoferoli

DL-alfa-tokoferoli

D-alfa-tokoferoliasetaatti

DL-alfa-tokoferoliasetaatti

2.   AMINOHAPOT

L-arginiini

L-kystiini

L-histidiini

L-isoleusiini

L-leusiini

L-lysiini

L-kysteiini

sekä näiden hydrokloridit

L-metioniini

L-fenyylialaniini

L-treoniini

L-tryptofaani

L-tyrosiini

L-valiini

3.   MUUT

Koliini

Koliinikloridi

Koliinisitraatti

Koliinibitartraatti

Inositoli

L-karnitiini

L-karnitiinihydrokloridi

4.   KIVENNÄIS- JA HIVENAINESUOLAT

Kalsium

Kalsiumkarbonaatti

Kalsiumkloridi

Sitruunahapon kalsiumsuolat

Kalsiumglukonaatti

Kalsiumglyserofosfaatti

Kalsiumlaktaatti

Kalsiumoksidi

Kalsiumhydroksidi

Ortofosforihapon kalsiumsuolat

Magnesium

Magnesiumkarbonaatti

Magnesiumkloridi

Sitruunahapon magneesisuolat

Magnesiumglukonaatti

Magnesiumoksidi

Magnesiumhydroksidi

Ortofosforihapon magnesiumsuolat

Magnesiumsulfaatti

Magnesiumlaktaatti

Magnesiumglyserofosfaatti

Kalium

Kaliumkloridi

Sitruunahapon kaliumsuolat

Kaliumglukonaatti

Kaliumlaktaatti

Kaliumglyserofosfaatti

Rauta

Ferrositraatti

Ferriammoniumsitraatti

Ferroglukonaatti

Ferrolaktaatti

Ferrosulfaatti

Ferrofumaraatti

Ferrofosfaatti (ferripyrofosfaatti)

Alkuainemuotoinen rauta (karbonyyli + elektrolyytti + vetypelkistys)

Ferrisakkaraatti

Natriumferridifosfaatti

Ferrokarbonaatti

Kupari

Kupari-lysiinikompleksi

Kuparikarbonaatti

Kuparisitraatti

Kupariglukonaatti

Kuparisulfaatti

Sinkki

Sinkkiasetaatti

Sinkkikloridi

Sinkkisitraatti

Sinkkilaktaatti

Sinkkisulfaatti

Sinkkioksidi

Sinkkiglukonaatti

Mangaani

Mangaanikarbonaatti

Mangaanikloridi

Mangaanisitraatti

Mangaaniglukonaatti

Mangaanisulfaatti

Mangaaniglyserofosfaatti

Jodi

Natriumjodidi

Kaliumjodidi

Kaliumjodaatti

Natriumjodaatti


LIITE V

IMEVÄISILLE JA PIKKULAPSILLE TARKOITETTUJEN ELINTARVIKKEIDEN RAVINTOARVOMERKINTÖJEN VERTAILUARVOT

Ravintoaine

Vertailuarvo merkinnöissä

A-vitamiini

(μg) 400

D-vitamiini

(μg) 10

C-vitamiini

(mg) 25

Tiamiini

(mg) 0,5

Riboflaviini

(mg) 0,8

Niasiiniekvivalentit

(mg) 9

B6-vitamiini

(mg) 0,7

Folaatti

(μg) 100

B12-vitamiini

(μg) 0,7

Kalsium

(mg) 400

Rauta

(mg) 6

Sinkki

(mg) 4

Jodi

(μg) 70

Seleeni

(μg) 10

Kupari

(mg) 0,4


LIITE VI

TORJUNTA-AINEIDEN TAI NIIDEN AINEENVAIHDUNTATUOTTEIDEN ERITYISET ENIMMÄISJÄÄMÄTASOT IMEVÄISILLE JA PIKKULAPSILLE TARKOITETUISSA VILJAPOHJAISISSA VALMISRUOISSA JA MUISSA LASTENRUOISSA

Aineen kemiallinen nimi

Enimmäisjäämätaso

(mg/kg)

Kadusafossi

0,006

Demetoni-S-metyyli/demetoni-S-metyylisulfoni/oksidemetonimetyyli (erikseen tai yhteensä, laskettuina demetoni-S-metyyliksi)

0,006

Etoprofossi

0,008

Fiproniili (fiproniili ja fiproniili-desulfinyyli yhteensä laskettuina fiproniiliksi)

0,004

Propinebi/propyleenitiourea (propinebi ja propyleenitiourea yhteensä)

0,006


LIITE VII

TORJUNTA-AINEET, JOITA EI SAA KÄYTTÄÄ IMEVÄISILLE JA PIKKUPALSILLE TARKOITETTUJEN VILJAPOHJAISTEN VALMISRUOKIEN JA MUIDEN LASTENRUOKIEN VALMISTUKSEEN TARKOITETUSSA MAATALOUSTUOTANNOSSA

Taulukko 1

Aineen kemiallinen nimi (jäämän määrite)

Disulfotoni (disulfotoni, disulfotonin sulfoksidi ja disulfotonin sulfoni yhteensä laskettuina disulfotoniksi)

Fensulfotioni (fensulfotioni, sen happianalogi ja näiden sulfonit yhteensä laskettuina fensulfotioniksi)

Fentina laskettuna trifenyylitinan kationiksi

Haloksifoppi (haloksifoppi, sen suolat ja esterit yhteensä, konjugaatit mukaan luettuina, laskettuina haloksifopiksi)

Heptakloori ja trans-heptaklooriepoksidi laskettuina heptaklooriksi

Heksaklooribentseeni

Nitrofeeni

Ometoaatti

Terbufossi (terbufossi, sen sulfoksidi ja sulfoni yhteensä laskettuina terbufossiksi)

Taulukko 2

Aineen kemiallinen nimi

Aladriini ja dieldriini laskettuina dieldriiniksi

Endriini


LIITE VIII

A   OSA

Kumottu direktiivi ja sen muutokset

(9 artiklassa tarkoitetut)

Komission direktiivi 96/5/EY

(EYVL L 49, 28.2.1996, s. 17)

Komission direktiivi 98/36/EY

(EYVL L 167, 12.6.1998, s. 23)

Komission direktiivi 1999/39/EY

(EYVL L 124, 18.5.1999, s. 8)

Komission direktiivi 2003/13/EY

(EUVL L 41, 14.2.2003, s. 33)

B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(9 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

Tämän direktiivin mukaisten tuotteiden pitäminen kaupan

Tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, pitäminen kaupan

96/5/EY

30. syyskuuta 1997

1. lokakuuta 1997

31. maaliskuuta 1999

98/36/EY

31. joulukuuta 1998

1. tammikuuta 1999

1. tammikuuta 2000

1999/39/EY

30. kesäkuuta 2000

30. kesäkuuta 2000

1. heinäkuuta 2002

2003/13/EY

6. maaliskuuta 2004

6. maaliskuuta 2004

6. maaliskuuta 2005


LIITE IX

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 96/5/EY

Tämä direktiivi

1 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

1 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

1 artiklan 4 kohdan johdantolause

2 artiklan johdantolause

1 artiklan 4 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

2 artiklan a alakohta

1 artiklan 4 kohdan toinen luetelmakohta

2 artiklan b alakohta

1 artiklan 4 kohdan kolmas luetelmakohta

2 artiklan c alakohta

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

7 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

6 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

7 artiklan 4 kohta

6 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

7 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

6 artiklan 3 kohdan a alakohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause

7 artiklan 3 kohdan johdantolause

6 artiklan 3 kohdan a alakohdan ensimmäisen alakohdan i alakohta

7 artiklan 3 kohdan a alakohta

6 artiklan 3 kohdan a alakohdan ensimmäisen alakohdan ii alakohta

7 artiklan 3 kohdan b alakohta

6 artiklan 3 kohdan a alakohdan toinen alakohta

7 artiklan 4 kohta

6 artiklan 3 kohdan b alakohta

7 artiklan 5 kohta

6 artiklan 4 kohta

7 artiklan 6 kohta

7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

10 artikla

11 artikla

Liitteessä I oleva johdantolause

Liitteessä I oleva johdantolause

Liitteessä I oleva 1, 2 ja 3 kohta

Liitteessä I oleva 1, 2 ja 3 kohta

Liitteessä I oleva 4 kohta

Liitteessä I oleva 4 kohta

Liitteessä I oleva 4.1 kohta

Liitteessä I oleva 4.1 kohta

Liitteessä I oleva 4.2 kohta

Liitteessä I oleva 4.2 kohta

Liitteessä I oleva 4.2a kohta

Liitteessä I olevan 4.2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

Liitteessä I oleva 4.2b kohta

Liitteessä I olevan 4.2 kohdan toinen luetelmakohta

Liitteessä I oleva 4.2c kohta

Liitteessä I olevan 4.2 kohdan kolmas luetelmakohta

Liitteessä I oleva 5 ja 6 kohta

Liitteessä I oleva 5 ja 6 kohta

Liitteessä II oleva johdantolause

Liitteessä II oleva johdantolause

Liitteessä II oleva 1 kohta

Liitteessä II oleva 1 kohta

Liitteessä II oleva 1.1–1.3 kohta

Liitteessä II oleva 1.1–1.3 kohta

Liitteessä II oleva 1.3a kohta

Liitteessä II oleva 1.4 kohta

Liitteessä II oleva 1.4 kohta

Liitteessä II oleva 1.5 kohta

Liitteessä II oleva 1.4a kohta

Liitteessä II oleva 1.6 kohta

Liitteessä II oleva 1.4b kohta

Liitteessä II oleva 1.7 kohta

Liitteessä II oleva 1.5 kohta

Liitteessä II oleva 1.8 kohta

Liitteessä II oleva 2–5 kohta

Liitteessä II oleva 2–5 kohta

Liite III

Liite III

Liite IV

Liite IV

Liite V

Liite V

Liite VI

Liitteessä I oleva 7 kohta ja liitteessä II oleva 6 kohta

Liite VII

Liite VI

Liite VIII

Liite VII

Liite VIII

Liite IX


Top