Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0079

Neuvoston direktiivi 2006/79/EY, annettu 5 päivänä lokakuuta 2006 , tavaroiden maahantuonnissa pieninä muina kuin kaupallisina lähetyksinä kolmansista maista sovellettavista verovapautuksista (kodifioitu toisinto)

OJ L 286, 17.10.2006, p. 15–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 526–529 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 146 - 149

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/79/oj

17.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/15


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/79/EY,

annettu 5 päivänä lokakuuta 2006,

tavaroiden maahantuonnissa pieninä muina kuin kaupallisina lähetyksinä kolmansista maista sovellettavista verovapautuksista

(kodifioitu toisinto)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 93 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tavaroiden maahantuonnissa pieninä muina kuin kaupallisina lähetyksinä kolmansista maista sovellettavista verovapautuksista 19 päivänä joulukuuta 1978 annettua neuvoston direktiiviä 78/1035/ETY (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (4). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu direktiivi.

(2)

Olisi vapautettava liikevaihto- ja valmisteveroista kolmansista maista muina kuin kaupallisina tuotavat pienet lähetykset.

(3)

Tätä tarkoitusta varten vapautuksen soveltamisen rajojen olisi käytännön syistä oltava mahdollisimman pitkälti samat kuin ne, joista säädetään yhteisön tullittomuusjärjestelmän osalta yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta 28 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 918/83 (5).

(4)

On tarpeen säätää tietyille tuotteille erityisiä rajoituksia niihin jäsenvaltioissa nykyisin sovellettavan verotuksen korkean tason vuoksi.

(5)

Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa liitteessä I olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1.   Yksityishenkilön kolmannesta maasta jäsenvaltiossa olevalle toiselle yksityishenkilölle pieninä muina kuin kaupallisina lähetyksinä lähettämät tavarat vapautetaan maahantuonnissa liikevaihto- ja valmisteveroista.

2.   Edellä 1 kohdassa ’pienillä muilla kuin kaupallisilla lähetyksillä’ tarkoitetaan lähetyksiä, jotka

a)

ovat satunnaisia;

b)

sisältävät yksinomaan tavaroita, jotka on tarkoitettu vastaanottajien henkilökohtaiseen tai näiden perheenjäsenten käyttöön ja joiden luonne tai määrä ei ilmennä mitään kaupallista tarkoitusta;

c)

sisältävät tavaroita, joiden kokonaisarvo ei ole suurempi kuin 45 euroa; ja

d)

lähettäjä lähettää vastaanottajalle ilman mitään maksua.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklaa sovelletaan seuraaviin tavaroihin ainoastaan seuraavin määrällisin rajoituksin:

a)

tupakkatuotteita:

i)

50 savuketta;

tai

ii)

25 pikkusikaria (sikareita, joiden kappalepaino on enintään 3 grammaa);

taikka

iii)

10 sikaria;

tai

iv)

50 grammaa piippu- tai savuketupakkaa;

b)

alkoholeja ja alkoholijuomia:

i)

tislattuja alkoholijuomia tai alkoholipitoisia juomia, joiden alkoholipitoisuus on suurempi kuin 22 tilavuusprosenttia; denaturoimatonta etyylialkoholia vähintään 80 tilavuusprosenttia: 1 vakiopullo (enintään 1 litra);

taikka

ii)

tislattuja alkoholijuomia tai alkoholipitoisia juomia taikka viini- tai alkoholipohjaisia aperitiivejä, tafiaa, sakea tai muita juomia, joiden alkoholipitoisuus on enintään 22 tilavuusprosenttia; kuohuviinejä, väkeviä viinejä: 1 vakiopullo (enintään 1 litra);

tai

iii)

kuohumattomia viinejä: 2 litraa;

c)

hajuvesiä: 50 grammaa;

tai

toalettivesiä: 0,25 litraa tai 8 unssia;

d)

kahvia: 500 grammaa;

taikka

kahviuutetta tai esanssia: 200 grammaa;

e)

teetä: 100 grammaa;

tai

teeuutetta tai esanssia: 40 grammaa.

2.   Jäsenvaltiot voivat alentaa 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden liikevaihto- ja valmisteveroista vapauttamiseen oikeuttavia määriä tai jättää kyseiset tavarat vapautusten ulkopuolelle.

3 artikla

Kokonaan vapautuksen ulkopuolelle on jätettävä 2 artiklassa mainitut tavarat, joita sisältyy muuhun kuin kaupalliseen pieneen lähetykseen enemmän kuin kyseisessä artiklassa vahvistettu määrä.

4 artikla

1.   Tätä direktiiviä sovellettaessa huomioon otettava euron kansallisena valuuttana ilmoitettu vasta-arvo vahvistetaan kerran vuodessa. Sovellettavat kurssit ovat lokakuun ensimmäisen työpäivän kurssit, ja ne tulevat voimaan 1 päivästä seuraavan vuoden tammikuuta.

2.   Jäsenvaltiot voivat pyöristää 1 artiklan 2 kohdassa säädettyä euroina ilmoitettua määrää muunnettaessa saadut kansallisena valuuttana ilmoitetut määrät, jos pyöristys ei ole suurempi kuin 2 euroa.

3.   Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa 1 kohdassa säädetyn vuosittaisen tarkistuksen ajankohtana voimassa olevan vapautuksen määrän, jos euroina ilmoitettua vapautuksen määrää muunnettaessa kansallisena valuuttana ilmoitettu vapautuksen määrä muuttuisi ennen 2 kohdassa säädettyä pyöristystä vähemmän kuin 5 prosenttia.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle. Komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille.

6 artikla

Kumotaan direktiivi 78/1035/ETY, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä I olevassa B osassa lueteltuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

7 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

8 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 5 päivänä lokakuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. RAJAMÄKI


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(3)  EYVL L 366, 28.12.1978, s. 34. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(4)  Katso liitteessä I oleva A osa.

(5)  EYVL L 105, 23.4.1983, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.


LIITE I

A   OSA

Kumottu direktiivi ja sen muutokset

Neuvoston direktiivi 78/1035/ETY (1)

(EYVL L 366, 28.12.1978, s. 34)

 

Neuvoston direktiivi 81/933/ETY

(EYVL L 338, 25.11.1981, s. 24)

ainoastaan 2 artikla

Neuvoston direktiivi 85/576/ETY

(EYVL L 372, 31.12.1985, s. 30)

 


B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(6 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

78/1035/ETY

1 päivä tammikuuta 1979

81/933/ETY

31 päivä joulukuuta 1981

85/576/ETY

30 päivä kesäkuuta 1986


(1)  Direktiiviä 78/1035/ETY on lisäksi muutettu vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.


LIITE II

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 78/1035/ETY

Tämä direktiivi

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

1 artiklan 2 kohdan a alakohta

1 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta

1 artiklan 2 kohdan b alakohta

1 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta

1 artiklan 2 kohdan c alakohta

1 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta

1 artiklan 2 kohdan d alakohta

2 artiklan 1 kohdan a alakohdan ilmaisusta ”50 savuketta” ilmaisuun ”50 grammaa piippu- tai savuketupakkaa”

2 artiklan 1 kohdan a alakohdan i)–iv) alakohta

2 artiklan 1 kohdan b alakohta

2 artiklan 1 kohdan b alakohta

2 artiklan 1 kohdan b alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

2 artiklan 1 kohdan b alakohdan i) alakohta

2 artiklan 1 kohdan b alakohdan toinen luetelmakohta

2 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii) alakohta

2 artiklan 1 kohdan b alakohdan kolmas luetelmakohta

2 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii) alakohta

2 artiklan 1 kohdan c, d ja e alakohta

2 artiklan 1 kohdan c, d ja e alakohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 3 kohta

3 artikla

3 artikla

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 4 kohta

4 artiklan 3 kohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 2 kohta

5 artikla

6 artikla

7 artikla

6 artikla

8 artikla

Liite I

Liite II


Top