Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0028

Komission direktiivi 2006/28/EY, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2006 , ajoneuvojen aiheuttamista radiohäiriöistä (sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta) annetun neuvoston direktiivin 72/245/ETY ja moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 65, 7.3.2006, p. 27–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 216–218 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 12 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 12 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014 P. 108 - 110

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Implisiittinen kumoaja 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/28/oj

7.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/27


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/28/EY,

annettu 6 päivänä maaliskuuta 2006,

ajoneuvojen aiheuttamista radiohäiriöistä (sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta) annetun neuvoston direktiivin 72/245/ETY ja moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon ajoneuvojen aiheuttamista radiohäiriöistä (sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta) 20 päivänä kesäkuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/245/ETY (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivi 72/245/ETY on yksi direktiivillä 70/156/ETY perustetun tyyppihyväksyntämenettelyn mukaisista erillisdirektiiveistä.

(2)

Komissio haluaa parantaa ajoneuvojen turvallisuutta kannustamalla toimijoita kehittämään ja ottamaan käyttöön teknologioita, joissa hyödynnetään autojen lyhyen kantaman tutkalaitteita, ja se on siksi yhdenmukaistanut kahden taajuusalueen käytön 79 GHz:n taajuusalueen yhdenmukaisesta käytöstä autojen lyhyen kantaman tutkalaitteissa Euroopan yhteisössä 8 päivänä heinäkuuta 2004 tehdyllä komission päätöksellä 2004/545/EY (3) ja 24 GHz:n taajuusalueen tilapäisestä yhdenmukaisesta käytöstä autojen lyhyen kantaman tutkalaitteissa Euroopan yhteisössä 17 päivänä tammikuuta 2005 tehdyllä komission päätöksellä 2005/50/EY (4).

(3)

Päätöksen 2005/50/EY mukaan autojen 24 GHz:n taajuusalueella toimivien lyhyen kantaman tutkalaitteiden käyttö on ajallisesti rajattu ja jäsenvaltioiden on perustettava seurantajärjestelmä, jonka tavoitteena on selvittää kyseisen jäsenvaltion alueella rekisteröityjen, 24 GHz:n taajuusalueella toimivilla lyhyen kantaman tutkalaitteilla varustettujen ajoneuvojen lukumäärä.

(4)

Direktiivissä 72/245/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2005/49/EY (5), säädetään asianmukaisista seurannan toteutustavoista jäsenvaltioissa. Direktiivi 70/156/ETY on muutettu kyseisellä direktiivillä vastaavasti.

(5)

Sen jälkeen on käynyt ilmi, että kyseisten tietojen toimitustapaa voidaan yksinkertaistaa 24 GHz:n taajuusalueella toimivien lyhyen kantaman tutkalaitteiden tapauksessa ja että vaatimustenmukaisuustodistuksessa ei ole tarpeen vaatia seurantaa varten tietoja 79 GHz:n taajuusalueella toimivien lyhyen kantaman tutkalaitteiden käytöstä 24 GHz:n taajuusalueella toimivia lyhyen kantaman tutkalaitteita koskevien tietojen lisäksi, koska 79 GHz:n taajuusalue ei häiritse muita sovelluksia eikä sen käyttöä ole rajoitettu. Sen vuoksi on aiheellista muuttaa 24 GHz:n taajuusalueella toimivia lyhyen kantaman tutkalaitteita koskevia direktiivin 72/245/ETY vaatimuksia ja poistaa direktiivin vaatimukset, jotka koskevat 79 GHz:n taajuusalueella toimivien lyhyen kantaman tutkalaitteiden käyttöä. Tämä direktiivi ei vaikuta niiden ajoneuvojen hyväksyntöjen voimassaoloon, joihin ei ole asennettu 24 GHz:n taajuusalueella toimivia lyhyen kantaman tutkia.

(6)

Ainoastaan tekniset tutkimuslaitokset myöntävät direktiivin 72/245/ETY liitteessä III C olevan mallin mukaisia todistuksia. Menettelyyn ei liity muita viranomaisia tai hallinnollisia yksiköitä. Siksi nykyisten vaatimusten mukaista todistusta ei ole tarpeen varustaa lisäleimalla ja se olisi poistettava.

(7)

Direktiivi 72/245/ETY olisi siksi muutettava vastaavasti.

(8)

Direktiivin 72/245/ETY muutokset vaikuttavat direktiiviin 70/156/ETY. Sen vuoksi direktiivi 70/156/ETY on tarpeen muuttaa vastaavasti.

(9)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 70/156/ETY 13 artiklalla perustetun tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 72/245/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 72/245/ETY seuraavasti:

1)

Poistetaan liitteessä I oleva 2.1.14 kohta.

2)

Muutetaan liite II A seuraavasti:

a)

korvataan 12.7.1 kohta seuraavasti:

”12.7.1

24 GHz:n taajuusalueella toimivilla lyhyen kantaman tutkalaitteilla varustettu ajoneuvo: kyllä/ei/valinnainen (tarpeeton yliviivataan)”;

b)

poistetaan 12.7.2 kohta.

3)

Muutetaan liitteen III A lisäys seuraavasti:

a)

korvataan 1.3.1 kohta seuraavasti:

”1.3.1

24 GHz:n taajuusalueella toimivilla lyhyen kantaman tutkalaitteilla varustettu ajoneuvo: kyllä/ei/valinnainen (tarpeeton yliviivataan)”;

b)

poistetaan 1.3.2 kohta.

4)

Poistetaan III C liitteessä oleva ilmaisu ”Viranomaisen leima” ja sitä ympäröivä kehys.

2 artikla

Direktiivin 70/156/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 70/156/ETY seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

korvataan 12.7.1 kohta seuraavasti:

”12.7.1

24 GHz:n taajuusalueella toimivilla lyhyen kantaman tutkalaitteilla varustettu ajoneuvo: kyllä/ei/valinnainen (tarpeeton yliviivataan)”;

b)

poistetaan 12.7.2 kohta.

2)

Muutetaan liitteessä III olevan I osan A kohta seuraavasti:

a)

korvataan 12.7.1 kohta seuraavasti:

”12.7.1

24 GHz:n taajuusalueella toimivilla lyhyen kantaman tutkalaitteilla varustettu ajoneuvo: kyllä/ei/valinnainen (tarpeeton yliviivataan)”;

b)

poistetaan 12.7.2 kohta.

3)

Muutetaan liitteessä IX olevien kaikkien vaatimustenmukaisuustodistusmallien toinen sivu seuraavasti:

a)

korvataan 50 kohta seuraavasti ja lisätään alaviite seuraavasti:

”50.

Huomautuksia (6):

b)

poistetaan 50.1, 50.2 ja 50.3 kohta.

3 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2006. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2006.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/64/EY (EUVL L 310, 25.11.2005, s. 10).

(2)  EYVL L 152, 6.7.1972, s. 15. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2005/83/EY (EUVL L 305, 24.11.2005, s. 32).

(3)  EUVL L 241, 13.7.2004, s. 66.

(4)  EUVL L 21, 25.1.2005, s. 15.

(5)  EUVL L 194, 26.7.2005, s. 12.

(6)  Jos ajoneuvo on varustettu 24 GHz:n taajuusalueella toimivilla lyhyen kantaman tutkalaitteilla päätöksen 2005/50/EY mukaisesti, valmistajan on lisättävä tähän seuraava merkintä: ’24 GHz:n taajuusalueella toimivilla lyhyen kantaman tutkalaitteilla varustettu ajoneuvo’ ”;


Top