EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0020

Komission direktiivi 2006/20/EY, annettu 17 päivänä helmikuuta 2006 , moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen polttonestesäiliöitä ja alleajosuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/221/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 48, 18.2.2006, p. 16–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 190–192 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 3 - 5
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014 P. 105 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/20/oj

18.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 48/16


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/20/EY,

annettu 17 päivänä helmikuuta 2006,

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen polttonestesäiliöitä ja alleajosuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/221/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan toisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen polttonestesäiliöitä ja alleajosuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/221/ETY (2) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivi 70/221/ETY on yksi erityisdirektiiveistä, jotka koskevat direktiivillä 70/156/ETY käyttöönotettua yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyä. Direktiivin 70/156/ETY ajoneuvojärjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia säännöksiä sovelletaan direktiiviin 70/221/ETY.

(2)

Suojelun tason korottamiseksi olisi vaadittava, että alleajosuojat kestävät suurempia testivoimia, ja olisi otettava huomioon ilmajousituksella varustetut ajoneuvot.

(3)

Koska tekniikka on kehittynyt ja nostolavoilla varustettujen ajoneuvojen käyttö on lisääntynyt, on asianmukaista ottaa huomioon nostolavat alleajosuojien asentamisen yhteydessä.

(4)

Siksi direktiivi 70/221/ETY olisi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 70/156/ETY 13 artiklalla perustetun tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 70/221/ETY liite II tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

1.   Jos direktiivissä 70/221/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, säädettyjä vaatimuksia ei täytetä, jäsenvaltion on 11 päivästä syyskuuta 2007 alkaen taka-alleajosuojiin liittyvistä syistä

a)

kieltäydyttävä myöntämästä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää ajoneuvotyypille;

b)

kieltäydyttävä myöntämästä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää taka-alleajosuojalle erillisenä teknisenä yksikkönä.

2.   Jos direktiivissä 70/221/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, säädettyjä vaatimuksia ei täytetä, jäsenvaltion on 11 päivästä maaliskuuta 2010 alkaen taka-alleajosuojiin liittyvistä syistä

a)

kieltäydyttävä rekisteröimästä uusia ajoneuvoja tai kiellettävä niiden myynti taikka käyttöönotto;

b)

kiellettävä alleajosuojan myynti tai käyttöönotto erillisenä teknisenä yksikkönä.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 11 päivänä maaliskuuta 2007. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kyseiset säädöstekstit sekä kyseisten säännösten ja tämän direktiivin säännösten välinen vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 11 päivästä maaliskuuta 2007.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/64/EY (EUVL L 310, 25.11.2005, s. 10).

(2)  EYVL L 76, 6.4.1970, s. 23. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.


LIITE

Muutetaan direktiivin 70/221/ETY liite II seuraavasti:

1)

Lisätään uusi 5.1a jakso seuraavasti:

”5.1a.

Ajoneuvo testataan seuraavissa olosuhteissa:

ajoneuvon on levättävä vaakasuoralla, tasaisella, jäykällä ja sileällä pinnalla,

etupyörien on oltava suunnattu suoraan eteen,

renkaiden on oltava täytetty valmistajan suosittelemaan paineeseen,

ajoneuvoa voidaan edellytettyjen testivoimien saavuttamiseksi pitää paikallaan millä tahansa menetelmällä, jonka ajoneuvon valmistaja on määritellyt,

jos ajoneuvo on varustettu hydropneumaattisella, hydraulisella tai pneumaattisella jousituksella tai automaattisella kuorman mukaan toimivalla tasonsäätölaitteistolla, ajoneuvo on testattava niin, että jousitus tai laitteisto on ajoneuvon valmistajan määrittämässä tavanomaisessa ajokunnossa.”.

2)

Korvataan 5.4.5.2 kohta seuraavasti:

”5.4.5.2

vaakasuora voima, joka vastaa 25 %:a ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta painosta, mutta joka ei kuitenkaan ole suurempi kuin 5 × 104 N , on kohdistettava peräkkäin molempiin pisteisiin P1 ja pisteeseen P3;”.

3)

Lisätään uusi 5.4a jakso seuraavasti:

”5.4a

Nostolavalla varustettuun ajoneuvoon asennettavassa alleajosuojassa saa olla katkos nostolavamekanismin takia.

Tällaisissa tapauksissa on sovellettava seuraavaa:

5.4a.1

sivusuuntainen etäisyys alleajosuojan osien ja niiden nostolavan osien välillä, joiden vuoksi katkos on tarpeellinen, saa olla enintään 2,5 cm;

5.4a.2

alleajosuojan erillisten osien tosiasiallisen pinta-alan on oltava vähintään 350 cm2;

5.4a.3

alleajosuojan erillisten osien on oltava mitoiltaan riittävät, jotta ne täyttävät 5.4.5.1 kohdan vaatimukset testauspisteiden suhteellisesta sijainnista. Jos pisteet P1 sijaitsevat 5.4a kohdassa tarkoitetulla katkosalueella, käytetään pisteitä, jotka ovat alleajosuojan uloimpien osien keskellä;

5.4a.4

katkosalueeseen, johon alleajosuojaa ei ole asennettu nostolavan takia, ei sovelleta 5.4.1 kohdan vaatimuksia.”.


Top