EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0512

2006/512/EY: Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä heinäkuuta 2006 , menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn päätöksen 1999/468/EY muuttamisesta

OJ L 200, 22.7.2006, p. 11–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 100–102 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 006 P. 163 - 165
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 006 P. 163 - 165
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 91 - 93

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2011; Implisiittinen kumoaja 32011R0182

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/512/oj

22.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 200/11


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä heinäkuuta 2006,

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn päätöksen 1999/468/EY muuttamisesta

(2006/512/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 202 artiklan kolmannen luetelmakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 28 päivänä kesäkuuta 1999 päätöksen 1999/468/EY menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (2). Mainitulla päätöksellä on säädetty rajoitettu määrä menettelyjä, joita voidaan noudattaa tätä toimivaltaa käytettäessä.

(2)

Mainittua päätöstä olisi muutettava, jotta siihen voidaan sisällyttää uudenlainen täytäntöönpanovallan käyttöä koskeva menettely, eli valvonnan käsittävä sääntelymenettely, jonka nojalla lainsäätäjä voi vastustaa toteutettavia toimenpiteitä koskevan ehdotuksen hyväksymistä ilmoituksella, jonka mukaan ehdotus ylittää perussäädöksessä säädetyn täytäntöönpanovallan tai että ehdotus on ristiriidassa perussäädöksen tavoitteen tai sisällön kanssa tai että se ei ole toissijaisuus- tai suhteellisuusperiaatteen mukainen.

(3)

Uutta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä on tarpeen noudattaa sellaisten laajakantoisten toimenpiteiden osalta, joilla muutetaan perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä lisäämällä uusia muita kuin keskeisiä osia.

(4)

Samassa yhteydessä olisi huolehdittava siitä, että parannetaan Euroopan parlamentin mahdollisuutta saada tietoja komiteoiden työskentelystä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan päätös 1999/468/EY seuraavasti:

1)

Lisätään johdanto-osan 5 kappaleen loppuun teksti seuraavasti:

”lukuun ottamatta niitä, jotka koskevat valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä.”

2)

Lisätään johdanto-osan 7 kappaleen jälkeen kappale seuraavasti:

”(7a)

valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä olisi noudatettava, kun on kyse laajakantoisista toimenpiteistä, joilla muutetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annetun säädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä lisäämällä uusia muita kuin keskeisiä osia. Tätä menettelyä noudatettaessa molemmilla lainsäädäntövallan käyttäjillä on oltava mahdollisuus suorittaa valvontaa ennen tällaisten toimenpiteiden hyväksymistä. Säädöksen keskeisiä osia voi muuttaa ainoastaan lainsäätäjä perustamissopimuksen nojalla.”

3)

Korvataan johdanto-osan 10 kappale seuraavasti:

”(10)

tämän päätöksen kolmantena tavoitteena on parantaa Euroopan parlamentin mahdollisuutta saada tietoja säätämällä, että komission olisi annettava sille säännöllisesti tietoa komiteoiden työskentelystä, toimitettava sille komiteoiden työskentelyyn liittyviä asiakirjoja sekä ilmoitettava Euroopan parlamentille, kun se esittää neuvostolle toteutettavia toimenpiteitä tai tekee ehdotuksia toteutettavista toimenpiteistä; jotta Euroopan parlamentin päätös voidaan tehdä säädetyssä määräajassa, erityistä huomiota kiinnitetään Euroopan parlamentin tietojen saantiin komiteoiden työskentelystä silloin, kun komiteat työskentelevät noudattaen valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä.”

4)

Päätöksen 1 artiklan viimeisellä rivillä:

lisätään numero 5 a numeroiden 5 ja 6 väliin.

5)

2 artiklassa:

a)

Lisätään ilmaisu ”1. Sanotun vaikuttamatta 2 kohdan soveltamiseen” ensimmäisen kohdan alkuun.

b)

Lisätään uusi kohta seuraavasti:

”2.   Kun perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annetussa perussäädöksessä säädetään sellaisten laajakantoisten toimenpiteiden hyväksymisestä, joilla muutetaan kyseisen säädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä lisäämällä uusia muita kuin keskeisiä osia, tällaiset toimenpiteet hyväksytään noudattaen valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä.”

6)

Korvataan 4 artiklan 2 kohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa ilmaisu ”2 kohdassa” ilmaisulla ”2 ja 4 kohdassa”.

7)

Lisätään 5 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

”5a artikla

Valvonnan käsittävä sääntelymenettely

1.   Komissiota avustaa valvonnan käsittävää sääntelyä toteuttava komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtaja on komission edustaja.

2.   Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä. Komitea antaa ehdotuksesta lausuntonsa määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 205 artiklan 2 ja 4 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3.   Jos komission suunnittelemat toimenpiteet ovat komitean lausunnon mukaiset, sovelletaan seuraavaa menettelyä:

a)

komissio toimittaa ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä viipymättä Euroopan parlamentille ja neuvostolle valvontaa varten;

b)

Euroopan parlamentti jäsentensä enemmistöllä tai neuvosto määräenemmistöllä voi vastustaa mainitun komission ehdotuksen hyväksymistä esittämällä vastustuksensa perusteluksi ilmoituksen, jonka mukaan se katsoo ehdotettujen toimenpiteiden ylittävän perussäädöksen mukaisen täytäntöönpanovallan tai että ehdotus on ristiriidassa perussäädöksen tavoitteen tai sisällön kanssa taikka että se ei ole toissijaisuus- tai suhteellisuusperiaatteen mukainen;

c)

jos Euroopan parlamentti tai neuvosto kolmen kuukauden kuluessa asian saattamisesta niiden käsiteltäväksi vastustaa ehdotettuja toimenpiteitä, komissio ei hyväksy niitä. Tällöin komissio voi tehdä komitealle muutetun ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä tai antaa perustamissopimukseen perustuvan säädösehdotuksen;

d)

jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei mainitussa määräajassa ole vastustanut ehdotettuja toimenpiteitä, komissio hyväksyy ne.

4.   Jos komission suunnittelemat toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai jos lausuntoa ei ole annettu, sovelletaan seuraavaa menettelyä:

a)

komissio antaa viipymättä ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä neuvostolle ja toimittaa sen samanaikaisesti Euroopan parlamentille;

b)

neuvosto tekee määräenemmistöllä päätöksen tästä ehdotuksesta kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on saatettu sen käsiteltäväksi;

c)

jos neuvosto mainitussa määräajassa määräenemmistöllä vastustaa ehdotettuja toimenpiteitä, niitä ei hyväksytä. Tällöin komissio voi tehdä neuvostolle muutetun ehdotuksen tai antaa perustamissopimukseen perustuvan säädösehdotuksen;

d)

jos neuvosto aikoo hyväksyä ehdotetut toimenpiteet, se toimittaa ne viipymättä Euroopan parlamentille. Jos neuvosto ei tee päätöstä edellä mainitussa kahden kuukauden määräajassa, komissio toimittaa ehdotetut toimenpiteet viipymättä Euroopan parlamentille;

e)

Euroopan parlamentti voi jäsentensä enemmistöllä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus on toimitettu sille a alakohdan mukaisesti, vastustaa kyseessä olevien toimenpiteiden hyväksymistä esittäen vastustamisensa perusteluksi ilmoituksen, jonka mukaan se katsoo ehdotettujen toimenpiteiden ylittävän perussäädöksen mukaisen täytäntöönpanovallan tai että toimenpiteet ovat ristiriidassa perussäädöksen tavoitteen tai sisällön kanssa, taikka ne eivät ole toissijaisuus- tai suhteellisuusperiaatteen mukaisia;

f)

jos Euroopan parlamentti mainitussa määräajassa vastustaa ehdotettuja toimenpiteitä, niitä ei hyväksytä. Tällöin komissio voi tehdä komitealle muutetun toimenpide-ehdotuksen tai antaa perustamissopimukseen perustuvan säädösehdotuksen;

g)

jos Euroopan parlamentti ei edellä mainitussa määräajassa ole vastustanut ehdotettuja toimenpiteitä, tapauksesta riippuen joko neuvosto tai komissio hyväksyy toimenpiteet.

5.   Poiketen siitä, mitä 3 ja 4 kohdassa säädetään, perussäädöksessä voidaan asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa säätää

a)

että 3 kohdan c alakohdassa, 4 kohdan b alakohdassa ja 4 kohdan e alakohdassa säädettyjä määräaikoja pidennetään yhdellä kuukaudella, jos se on toimenpiteiden monimutkaisuuden vuoksi perusteltua; tai

b)

että 3 kohdan c alakohdassa, 4 kohdan b alakohdassa ja 4 kohdan e alakohdassa säädettyjä määräaikoja lyhennetään, jos se on tehokkuussyistä perusteltua.

6.   Perussäädöksessä voidaan säätää, että jos 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn kuuluvia määräaikoja ei voida erittäin kiireellisissä tapauksissa noudattaa, sovelletaan seuraavaa menettelyä:

a)

jos komission suunnittelemat toimenpiteet ovat komitean lausunnon mukaisia, komissio hyväksyy toimenpiteet, ja ne pannaan välittömästi täytäntöön. Komissio ilmoittaa niistä viipymättä Euroopan parlamentille ja neuvostolle;

b)

Euroopan parlamentti jäsentensä enemmistöllä tai neuvosto määräenemmistöllä voi vastustaa komission hyväksymiä toimenpiteitä kuukauden kuluessa mainitusta tiedonannosta esittäen vastustamisensa perusteluksi ilmoituksen, jonka mukaan se katsoo ehdotettujen toimenpiteiden ylittävän perussäädöksen mukaisen täytäntöönpanovallan tai että toimenpiteet on ristiriidassa perussäädöksen tavoitteen tai sisällön kanssa taikka että se ei ole toissijaisuus- tai suhteellisuusperiaatteen mukainen;

c)

jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa toimenpiteitä, komissio kumoaa ne. Se voi kuitenkin pitää toimenpiteet voimassa väliaikaisesti, jos se on perusteltua terveyden, turvallisuuden tai ympäristön suojeluun liittyvistä syistä. Tällöin komissio tekee komitealle viipymättä muutetun ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä tai antaa perustamissopimukseen perustuvan lainsäädäntöehdotuksen. Väliaikaiset toimenpiteet ovat voimassa kunnes ne korvataan lopullisella säädöksellä.”

8)

Lisätään 7 artiklan 3 kohdan ensimmäisen virkkeen loppuun ilmaisu seuraavasti:

”sellaisten yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, jotka takaavat tietojen toimittamisjärjestelmän avoimuuden sekä toimitettujen tietojen ja menettelyn eri vaiheiden yksilöimisen.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. TUOMIOJA


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.


Top