Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0230

2006/230/EY: Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2005 , matkustajatietojen (API)/matkustajarekisteritietojen (PNR) käsittelemistä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välillä

OJ L 270M , 29.9.2006, p. 344–344 (MT)
OJ L 82, 21.3.2006, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 021 P. 188 - 188

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/230/oj

21.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 82/14


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä heinäkuuta 2005,

matkustajatietojen (API)/matkustajarekisteritietojen (PNR) käsittelemistä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välillä

(2006/230/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 7 päivänä maaliskuuta 2005 komission neuvottelemaan yhteisön puolesta Kanadan kanssa sopimuksen siitä, miten lentoyhtiöt käsittelevät matkustajatietoja (API-tiedot) ja matkustajarekisteritietoja (PNR-tiedot) ja siirtävät ne Kanadan rajapalvelujen virastolle (CBSA).

(2)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen sopimus API/PNR-tietojen käsittelystä.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilöt, jotka ovat toimivaltaisia allekirjoittamaan sopimuksen yhteisöä sitovasti (2).

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 18 päivänä heinäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. STRAW


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Top

21.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 82/15


Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välinen

SOPIMUS

ennalta annettavien matkustajatietojen ja matkustajaluettelotietojen käsittelystä

EUROOPAN YHTEISÖ ja KANADAN HALLITUS, jäljempänä ’sopimuspuolet’, jotka

TUNNUSTAVAT, että on tärkeää kunnioittaa perusoikeuksia ja -vapauksia ja erityisesti yksityisyyden suojaa ja että on tärkeää kunnioittaa näitä arvoja, kun estetään ja torjutaan terrorismia ja siihen liittyvää rikollisuutta sekä valtioiden välisiä muita vakavia rikoksia, kuten järjestäytynyttä rikollisuutta,

OTTAVAT HUOMIOON Kanadan hallituksen vaatimuksen, jonka mukaan Kanadaan suuntautuvaa matkustajaliikennettä harjoittavien lentoyhtiöiden on toimitettava Kanadan toimivaltaisille viranomaisille matkustajatiedot ja matkustajarekisteritiedot, jäljempänä ’API/PNR-tiedot’, jotka kerätään ja tallennetaan lentoyhtiöiden automaattiseen varausjärjestelmään ja lähtöselvitysjärjestelmään (DCS),

OTTAVAT HUOMIOON yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY ja erityisesti sen 7 artiklan c alakohdan,

OTTAVAT HUOMIOON asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen antamat sitoumukset lentoyhtiöiltä saatujen API/PNR-tietojen käsittelytavasta, jäljempänä ’sitoumukset’,

OTTAVAT HUOMIOON direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan nojalla tehdyn asiaa koskevan komission päätöksen, jäljempänä ’päätös’, jossa todetaan, että asianomaisen Kanadan toimivaltaisen viranomaisen katsotaan tarjoavan asianomaisen päätöksen liitteessä olevien asiaa koskevien sitoumusten mukaisesti riittävän tasoisen suojan Euroopan yhteisöstä, jäljempänä ’yhteisö’, siirrettäville API/PNR-tiedoille, jotka koskevat henkilöliikennettä Kanadaan,

OTTAVAT HUOMIOON Maailman tullijärjestön (WCO), Kansainvälisen lentokuljetusliiton (IATA) ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) hyväksymät API-tietoja koskevat tarkistetut suuntaviivat,

SITOUTUVAT yhteistyöhön, jolla pyritään tukemaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) pyrkimyksiä kehittää monenvälinen standardi kaupallisilta lentoyhtiöiltä saatujen PNR-tietojen toimittamiseksi,

OTTAVAT HUOMIOON mahdollisuuden muuttaa tulevaisuudessa tämän sopimuksen liitettä I yksinkertaistettuja menettelyjä noudattaen erityisesti sopimuspuolten välisen vastavuoroisuuden varmistamiseksi,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tarkoitus

1.   Tämän sopimuksen tarkoituksena on varmistaa, että kysymykseen tulevilla reiteillä matkustavien henkilöiden API/PNR-tiedot toimitetaan noudattaen perusoikeuksia ja -vapauksia, erityisesti yksityisyyden suojaa.

2.   Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla reitillä tarkoitetaan lentomatkaa toisen sopimuspuolen alueelta pyynnön esittävän sopimuspuolen alueelle.

2 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset

Pyynnön esittävän sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen on tämän sopimuksen erottamattoman osan muodostavassa liitteessä I mainittu viranomainen, joka vastaa Kanadassa tai Euroopan unionissa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla reiteillä matkustavien henkilöiden API/PNR-tietojen käsittelystä.

3 artikla

API/PNR-tietojen käsitteleminen

1.   Sopimuspuolet sopivat, että tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla reiteillä matkustavien henkilöiden API/PNR-tiedot käsitellään API/PNR-tiedot saavan toimivaltaisen viranomaisen antamien sitoumusten mukaisesti.

2.   Sitoumuksissa vahvistetaan säännöt ja menettelyt tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla reiteillä matkustavien henkilöiden API/PNR-tietojen, jotka on toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle, välittämisestä ja suojelusta.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on käsiteltävä saamiaan API/PNR-tietoja ja kohdeltava tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla reiteillä matkustavia henkilöitä, joihin API/PNR-tiedot liittyvät, sovellettavan lainsäädännön ja perustuslain vaatimusten mukaisesti ilman syrjintää, erityisesti ilman kansallisuuteen ja/tai asuinmaahan perustuvaa syrjintää.

4 artikla

Tietojen saatavuus, korjaaminen ja huomausten tekeminen

1.   Toimivaltaisen viranomaisen on annettava henkilölle, joka ei ole läsnä alueella, jolla mainittu viranomainen harjoittaa lainkäyttövaltaa, ja johon tämän sopimuksen mukaisesti käsitellyt API/PNR-tiedot liittyvät, mahdollisuus saada nämä tiedot ja tietojen ollessa virheellisiä pyytää niiden korjaamista tai lisätä niihin huomautus siitä, että tietojen korjaamista pyydettiin.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen tarjoama mahdollisuus tällaisten tietojen saantiin, niiden korjaamiseen ja niitä koskevien huomautusten tekemiseen on annettava samanlaisissa olosuhteissa kuin se annettaisiin henkilöille, jotka ovat läsnä alueella, jolla mainittu viranomainen harjoittaa lainkäyttövaltaa.

5 artikla

Velvollisuus käsitellä API/PNR-tietoja

1.   Sovellettaessa tätä sopimusta yhteisössä henkilötietojen käsittelyn osalta tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla reiteillä yhteisöstä Kanadaan liikennöivien lentoyhtiöiden on käsiteltävä niiden automaattisissa varausjärjestelmissä ja lähtöselvitysjärjestelmissä säilytettyjä API/PNR-tietoja Kanadan viranomaisten Kanadan lainsäädännön mukaisesti vaatimalla tavalla. Luettelo PNR-tiedoista, jotka tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla reiteillä liikennöivien lentoyhtiöiden on siirrettävä Kanadan toimivaltaiselle viranomaiselle, on tämän sopimuksen erottamattoman osan muodostavassa liitteessä II.

2.   Edellä 1 kohdassa vahvistettua velvoitetta sovelletaan ainoastaan niin kauan kuin päätös on voimassa, ja sen vaikutus lakkaa päivänä, jona päätös kumotaan, peruutetaan tai sen voimassaolo päättyy eikä sitä uusita.

6 artikla

Sekakomitea

1.   Perustetaan sekakomitea, joka koostuu kummankin sopimuspuolen edustajista, jotka ilmoitetaan toiselle sopimuspuolelle diplomaattiteitse. Sekakomitean kokoontumispaikasta ja -ajasta sekä asialistasta sovitaan yhdessä. Ensimmäinen kokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

2.   Sekakomission tehtävänä on muun muassa

a)

toimia viestintäkanavana tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja siihen liittyviä seikkoja koskevissa kysymyksissä;

b)

ratkaista mahdollisuuksien mukaan tämän sopimuksen täytäntöönpanosta ja siihen liittyvistä seikoista mahdollisesti aiheutuvat riidat;

c)

järjestää 8 artiklassa tarkoitettuja yhteisiä uudelleentarkasteluja ja määritellä yhteisen uudelleentarkastelun yksityiskohdat;

d)

hyväksyä työjärjestyksensä.

3.   Sekakomiteassa edustettuina olevat sopimuspuolet voivat sopia tämän sopimuksen liitteeseen I tehtävistä muutoksista, joita sovelletaan tällaisen sopimuksen tekopäivästä.

7 artikla

Riitojen ratkaisu

Sopimuspuolet aloittavat kumman tahansa sopimuspuolen pyynnöstä viipymättä neuvottelut sellaisten riitojen ratkaisemiseksi, joita sekakomitea ei ole ratkaissut.

8 artikla

Yhteiset uudelleentarkastelut

Sopimuspuolet toteuttavat vuosittain, jollei toisin sovita, tämän sopimuksen erottamattoman osan muodostavan liitteen III mukaisesti sopimuksen täytäntöönpanoa ja siihen liittyviä seikkoja koskevan yhteisen uudelleentarkastelun, jossa käsitellään myös muutoksia kuten PNR-tietoja koskevien suuntaviivojen määrittelyä Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä.

9 artikla

Sopimuksen voimaantulo, muuttaminen ja irtisanominen

1.   Tämä sopimus tulee voimaan, kun sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen sopimuksen voimaantulon edellyttämien menettelyjen saattamisesta päätökseen. Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona toinen ilmoituksista tehdään.

2.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten keskinäisellä sopimuksella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan 3 kohdan soveltamista. Tällaiset muutokset tulevat voimaan 90 päivää sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen asianmukaisten sisäisten menettelyjen päättämisestä.

3.   Kumpi tahansa sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään 90 päivää ennen ehdotettua irtisanomispäivää.

10 artikla

Tällä sopimuksella ei ole tarkoitus poiketa sopimuspuolten lainsäädännöstä eikä muuttaa sitä.

TÄMÄN VAKUUDEKSI asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

LAADITTU Luxemburgissa kolmantena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen. Jos kielitoisintojen välillä on eroja, englannin- ja ranskankieliset toisinnot ovat todistusvoimaisia.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image


LIITE I

Toimivaltaiset viranomaiset

Tämän sopimuksen 3 artiklaa sovellettaessa Kanadan toimivaltainen viranomainen on Kanadan rajapalvelujen virasto (CBSA).


LIITE II

Kerättävät PNR-tiedot (matkustajarekisteritiedot)

1.

Matkakuvaus-varaustunnus

2.

Varauspäivä

3.

Aiottu matkapäivä / aiotut matkapäivät

4.

Nimi

5.

Muut nimet PNR:ssä

6.

Maksutapaa koskevat tiedot

7.

Laskutusosoite

8.

Puhelinnumerot yhteydenottoja varten

9.

Tietyn PNR:n kaikki matkareittitiedot

10.

Kanta-asiakastiedot (ainoastaan lentomailien määrä ja osoitteet)

11.

Matkatoimisto

12.

Virkailija

13.

Jaetut PNR-tiedot

14.

Lipunkirjoituskentän tiedot

15.

Lipun numero

16.

Istumapaikan numero

17.

Lipunkirjoituspäivä

18.

Poisjäännit lennoilta (no show)

19.

Matkatavaroiden tunnistenumerot

20.

Viimehetken lähdöt ilman varausta (go show)

21.

Istumapaikkatiedot

22.

Yhdensuuntaiset liput

23.

Kerätyt APIS-tiedot (matkustajatietojärjestelmätiedot)

24.

Peruutuspaikkatiedot (standby information)

25.

Lähtöselvitysjärjestys


LIITE III

Yhteinen uudelleentarkastelu

Sopimuspuolet toimittavat toisilleen ennen yhteistä uudelleentarkastelua valtuuskuntiensa kokoonpanon, johon voi kuulua viranomaisia, joiden tehtäviin kuuluu yksityisyyden/tietojen suojaamiseen liittyviä kysymyksiä, tullivalvontaa, maahanmuuttoasioita, täytäntöönpanon valvontaa, tiedonhankintaa ja kieltoihin liittyviä kysymyksiä sekä muita lainvalvontatehtäviä, rajavalvontaa ja/tai ilmailun turvaamista, myös Euroopan unionin jäsenvaltioiden asiantuntijoita.

Uudelleentarkasteluun osallistujien on pidettävä keskustelut luottamuksellisina ja heillä on oltava asianmukaiset luotettavuusselvitykset, jollei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Luottamuksellisuus ei kuitenkaan estä kumpaakaan sopimuspuolta antamasta yhteisen uudelleentarkastelun tuloksista asianmukaista raporttia toimivaltaisille viranomaisille, Kanadan parlamentti ja Euroopan parlamentti mukaan luettuina.

Sopimuspuolet päättävät yhdessä yhteisen uudelleentarkastelun yksityiskohdista.

Top