Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2115

Neuvoston asetus (EY) N:o 2115/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005 , grönlanninpallasta koskevan elvytyssuunnitelman vahvistamisesta Luoteis-Atlantin kalastusjärjestössä

OJ L 340, 23.12.2005, p. 3–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 283–286 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 121 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 121 - 124
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 140 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2115/oj

23.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 340/3


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2115/2005,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2005,

grönlanninpallasta koskevan elvytyssuunnitelman vahvistamisesta Luoteis-Atlantin kalastusjärjestössä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousyhteisön tekemästä Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevasta yleissopimuksesta 28 päivänä joulukuuta 1978 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3179/78 (2) mukaisesti yhteisö hyväksyi kyseisen yleissopimuksen, jäljempänä ’NAFO-yleissopimus’.

(2)

NAFO-yleissopimus luo asiaan kuuluvat puitteet monenväliselle yhteistyölle yleissopimuksessa määritellyn alueen kalavarojen järkevän säilyttämisen ja hoidon alalla.

(3)

NAFOn tieteellinen neuvosto totesi kesäkuun 2003 kokouksessaan, että grönlanninpallaskanta oli vähenemässä nopeasti ja suositteli suurimman sallitun saalistason, jäljempänä ’TAC-taso’, voimakasta alentamista.

(4)

Luoteis-Atlantin kalastusjärjestö NAFO hyväksyi 25. vuosikokouksessaan 15–19 päivänä syyskuuta 2003 grönlanninpallasta koskevan 15-vuotisen elvytyssuunnitelman, jäljempänä ’NAFO-elvytyssuunnitelma’, NAFOn suuralueella 2 ja alueilla 3K, 3L, 3M, 3N ja 3O. NAFO-elvytyssuunnitelmassa pyritään samoihin tavoitteisiin kuin elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (3) 5 artiklassa edellytetyissä elvytyssuunnitelmissa.

(5)

Kannan elvyttämiseksi NAFO-elvytyssuunnitelmassa edellytetään TAC-tason alentamista vuoteen 2007 asti sekä valvontatoimenpiteiden toteuttamista suunnitelman tehokkuuden takaamiseksi.

(6)

NAFO-elvytyssuunnitelma pantiin väliaikaisesti täytäntöön yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuosiksi 2004 ja 2005 annetuilla asetuksilla (EY) N:o 2287/2003 (4) ja (EY) N:o 27/2005 (5), kunnes annetaan neuvoston asetus grönlanninpallaskannan elvyttämiseksi toteutettavista monivuotisista toimenpiteistä.

(7)

Sen vuoksi on tarpeen panna NAFO-elvytyssuunnitelma täytäntöön pysyvästi asetuksen (EY) N:o 2371/2002 5 artiklassa edellytetyllä elvytyssuunnitelmalla. Tätä varten olisi vahvistettava menettely luettelon toimittamiseksi aluksista, joille on myönnetty erityiskalastuslupia koskevista yleisistä säännöistä 27 päivänä kesäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1627/94 (6) mukaisesti erityiskalastuslupa.

(8)

NAFO-elvytyssuunnitelmassa esitettyjen valvontatoimenpiteiden noudattamiseksi yhteisön alusten päälliköille olisi asetettava raportointivelvoitteita ja jäsenvaltioille olisi asetettava velvoite jakaa kiintiönsä luvan saaneiden alustensa kesken.

(9)

Ylimääräiset valvontatoimenpiteet ovat tarpeen, jotta varmistetaan suunnitelman tehokas täytäntöönpano yhteisön tasolla sekä johdonmukaisuus neuvoston muilla alueilla hyväksymien elvytyssuunnitelmien kanssa. Tällaisten toimenpiteiden pitäisi sisältää velvoite tehdä ennakkoilmoitus saapumisesta jäsenvaltioiden nimeämiin satamiin sekä rajoittaa sallittuja poikkeamia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiset säännöt ja edellytykset, joiden mukaisesti yhteisö soveltaa grönlanninpallaskannan elvytyssuunnitelmaa NAFOn suuralueella 2 ja alueilla 3K, 3L, 3M, 3N ja 3O.

Kyseisen elvytyssuunnitelman tavoitteena on saavuttaa vähintään viisivuotiaiden kalojen keskimäärin 140 000 tonnin suuruinen hyödynnettävän biomassan taso, mikä mahdollistaa vakaan pitkän aikavälin tuoton grönlanninpallaksen kalastuksessa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

ilmaisulla ’NAFOn suuralue 2’ NAFO-yleissopimuksen liitteessä III olevan 3 kohdan a alakohdassa määriteltyä maantieteellistä aluetta;

2)

ilmaisulla ’alueet 3K, 3L, 3M, 3N ja 3O’ NAFO-yleissopimuksen liitteessä III olevan 4 kohdan b alakohdassa määriteltyä maantieteellistä aluetta.

3 artikla

Suurimmat sallitut saaliit (TACit)

Grönlanninpallaskannan suurimmat sallitut saaliit (TACit) NAFOn suuralueella 2 ja alueilla 3K, 3L, 3M, 3N ja 3O ovat seuraavat:

18 500 tonnia vuonna 2006, sekä

16 000 tonnia vuonna 2007.

Jos NAFOssa kuitenkin päätetään uusista TAC-tasoista, neuvosto mukauttaa vastaavasti ensimmäisessä alakohdassa säädettyjä TACeja määräenemmistöllä komission ehdotuksesta.

4 artikla

Grönlanninpallasta koskeva kielto

Grönlanninpallaksen pyytäminen NAFOn suuralueella 2 ja alueilla 3K, 3L, 3M, 3N ja 3O sekä kyseisellä vyöhykkeellä pyydetyn grönlanninpallaksen aluksella pitäminen, jälleenlaivaus ja aluksesta purkaminen kielletään yhteisön kalastusaluksilta, ellei niillä ole niiden lippujäsenvaltion myöntämää erityiskalastuslupaa.

5 artikla

Grönlanninpallaskantaa koskevat erityiskalastusluvat

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että alukset, joille on annettu 4 artiklassa tarkoitettu erityiskalastuslupa, sisältyvät luetteloon, jossa mainitaan näiden alusten nimi ja yhteisön kalastuslaivastorekisteristä 30 päivänä joulukuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 26/2004 (7) liitteessä I määritelty yhteisön kalastuslaivastorekisterinumero (CFR). Jäsenvaltiot antavat erityiskalastusluvan vasta, kun alus on merkitty NAFOn alusrekisteriin.

2.   Kunkin jäsenvaltion on lähetettävä komissiolle 1 kohdassa tarkoitettu luettelo sekä kaikki siihen myöhemmin tehtävät muutokset tietokoneella luettavassa muodossa.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon tehdyt muutokset on toimitettava komissiolle vähintään viisi päivää ennen sitä päivää, jona kyseiseen luetteloon äskettäin merkitty alus saapuu NAFOn suuralueelle 2 ja alueille 3K, 3L, 3M, 3N ja 3O. Komissio toimittaa muutokset viipymättä NAFOn sihteeristölle.

4.   Kunkin jäsenvaltion on jaettava grönlanninpallasta koskeva kiintiönsä 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon sisältyvien alusten kesken. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kiintiöiden jaosta viimeistään 15 päivänä tammikuuta kunakin vuonna.

6 artikla

Ilmoitukset

1.   Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kalastusalusten päälliköiden on toimitettava lippujäsenvaltiolle seuraavat ilmoitukset:

a)

yhteisön aluksella pidetyt grönlanninpallaksen määrät sen saapuessa NAFOn suuralueelle 2 ja alueille 3K, 3L, 3M, 3N ja 3O. Ilmoitus on toimitettava aikaisintaan 12 tuntia ja viimeistään 6 tuntia ennen kyseisen aluksen kutakin saapumista tälle vyöhykkeelle;

b)

grönlanninpallaksen viikoittaiset määrät. Tämä ilmoitus on toimitettava ensimmäisen kerran viimeistään aluksen NAFOn suuralueelle 2 ja alueille 3K, 3L, 3M, 3N ja 3O saapumista seuraavan seitsemännen päivän päättyessä tai, kalastusretkien kestäessä yli seitsemän päivän ajan, viimeistään maanantaina niiden saaliiden osalta, jotka on pyydetty NAFOn suuralueella 2 ja alueilla 3K, 3L, 3M, 3N ja 3O edeltävän, sunnuntaina kello 24.00 päättyneen viikon kuluessa;

c)

yhteisön aluksella pidetyt grönlanninpallaksen määrät sen poistuessa NAFOn suuralueelta 2 ja alueilta 3K, 3L, 3M, 3N ja 3O. Tämä ilmoitus on toimitettava aikaisintaan 12 tuntia ja viimeistään 6 tuntia ennen kyseisen aluksen kutakin poistumista tältä vyöhykkeeltä, ja siinä on ilmoitettava kalastuspäivien lukumäärä ja kokonaissaaliit kyseisellä vyöhykkeellä;

d)

kunkin jälleenlaivauksen yhteydessä lastatut ja puretut grönlanninpallaksen määrät sinä aikana, jonka alus viipyy NAFOn suuralueella 2 ja alueilla 3K, 3L, 3M, 3N ja 3O. Nämä ilmoitukset on toimitettava 24 tunnin kuluessa jälleenlaivauksen päättymisestä.

2.   Jäsenvaltioiden on 1 kohdan a, c ja d alakohdassa säädetyt ilmoitukset saatuaan toimitettava ne komissiolle.

3.   Kun 2 kohdan mukaisesti ilmoitettujen grönlanninpallaksen saaliiden katsotaan täyttäneen 70 prosenttia jäsenvaltioiden kiintiöstä, päälliköiden on toimitettava 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut ilmoitukset kolmen päivän välein.

7 artikla

Kalastuspäiväkirjaan merkittyjen arvioitujen määrien sallitut poikkeamat

Poiketen siitä, mitä jäsenvaltioiden kalansaalistietojen kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä syyskuuta 1983 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2807/83 (8) 5 artiklan 2 kohdassa ja yksityiskohtaisista säännöistä Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön hyväksymän yhteisen kansainvälisen tarkastusohjelman soveltamisesta 16 päivänä syyskuuta 1988 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2868/88 (9) 9 artiklan 2 kohdassa säädetään, NAFOn suuralueella 2 ja alueilla 3K, 3L, 3M, 3N ja 3O kalastettujen grönlanninpallaksen kilogrammoina ilmoitettujen määrien arviot saavat poiketa 8 prosenttia.

8 artikla

Nimetyt satamat

1.   On kiellettyä purkaa 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista aluksista NAFOn suuralueella 2 ja alueilla 3K, 3L, 3M, 3N ja 3O kalastettujen grönlanninpallasten määriä muualla kuin NAFO-sopimuspuolten nimeämissä satamissa. Grönlanninpallaksen purkaminen muissa kuin sopimuspuolten satamissa on kiellettyä.

2.   Jäsenvaltioiden on nimettävä satamat, joissa grönlanninpallasta voidaan purkaa, ja määriteltävä asiaa koskevat tarkastus- ja valvontamenettelyt, mukaan luettuina ehdot ja edellytykset grönlanninpallaksen määrien kirjaamiseksi ja ilmoittamiseksi kunkin purkamisen yhteydessä.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään 15 päivänä tammikuuta kunakin vuonna luettelo 2 kohdassa tarkoitetuista nimetyistä satamista sekä viimeistään 31 päivänä tammikuuta asiaa koskevista tarkastus- ja valvontamenettelyistä. Komissio toimittaa nämä tiedot viipymättä NAFOn sihteeristölle.

4.   Komissio toimittaa kaikille jäsenvaltioille viipymättä luettelon 2 kohdassa edellytetyistä nimetyistä satamista sekä muiden NAFOn sopimuspuolten nimeämistä satamista.

9 artikla

Ennakkoilmoitus

Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kalastusalusten päälliköiden tai heidän edustajiensa on toimitettava vähintään 72 tuntia ennen arvioitua saapumistaan nimettyyn satamaan seuraavat tiedot sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka satamia he haluavat käyttää:

1)

nimettyyn satamaan saapumisaika;

2)

jäljennös 4 artiklassa tarkoitetusta erityiskalastusluvasta;

3)

aluksella pidetyn grönlanninpallaksen määrät kilogrammoina ilmaistuna elopainona;

4)

NAFO-alueen vyöhyke tai vyöhykkeet, jolla tai joilla saalis pyydettiin.

10 artikla

Tarkastukset satamassa

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikille 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille aluksille, jotka saapuvat nimettyyn satamaan purkamaan aluksesta ja/tai jälleenlaivaamaan NAFOn suuralueella 2 ja alueilla 3K, 3L, 3M, 3N ja 3O pyydettyä grönlanninpallasta, tehdään tarkastus satamassa NAFOn satamatarkastusjärjestelmän mukaisesti.

2.   Saaliiden purkaminen ja/tai jälleenlaivaus tällaisista 1 kohdassa tarkoitetuista aluksista on kiellettyä, kunnes tarkastajat ovat paikalla.

3.   Kaikki aluksesta puretut määrät on punnittava lajeittain ennen kylmävarastoon tai muuhun määräpaikkaan kuljetusta.

4.   Jäsenvaltioiden on toimitettava vastaava satamatarkastusraportti NAFOn sihteeristölle ja jäljennös siitä komissiolle neljäntoista työpäivän kuluessa tarkastuksen suorittamisesta.

11 artikla

Muiden kuin sopimuspuolten aluksia koskeva saaliiden purkamisen ja jälleenlaivauksen kielto

Grönlanninpallaksen purku ja jälleenlaivaus on kiellettyä muiden kuin sopimuspuolten aluksista tai muihin kuin sopimuspuolten aluksiin, jotka ovat harjoittaneet kalastustoimintaa NAFO-sääntelyalueella.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BECKETT


(1)  Lausunto annettu 23 päivänä kesäkuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 378, 30.12.1978, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 653/80 (EYVL L 74, 20.3.1980, s. 1).

(3)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(4)  EUVL L 344, 31.12.2003, s. 1.

(5)  EUVL L 12, 14.1.2005, s. 1.

(6)  EYVL L 171, 6.7.1994, s. 7.

(7)  EUVL L 5, 9.1.2004, s. 25.

(8)  EYVL L 276, 10.10.1983, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1804/2005 (EUVL L 290, 4.11.2005, s. 10).

(9)  EYVL L 257, 17.9.1988, s. 20. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 494/1997 (EYVL L 77, 19.3.1997, s. 5).


Top