EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2111

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2111/2005, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005 , yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUVL L 344, 27.12.2005, p. 15–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/04/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2111/oj

27.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 344/15


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2111/2005,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2005,

yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Lentoliikenteen alalla toteutettavalla yhteisön toiminnalla olisi ensi sijassa pyrittävä varmistamaan matkustajien tehokas suojaaminen turvallisuusriskeiltä. Lisäksi olisi otettava kaikilta osin huomioon kuluttajansuojelun yleiset vaatimukset.

(2)

Sellaisten lentoliikenteen harjoittajien, jotka eivät täytä turvallisuusvaatimuksia, luettelo olisi parhaan mahdollisen avoimuuden varmistamiseksi ilmoitettava matkustajille. Tämän yhteisön luettelon tulisi perustua yhteisön tasolla laadittuihin yhteisiin perusteisiin.

(3)

Yhteisön luetteloon sisällytetyt lentoliikenteen harjoittajat olisi asetettava toimintakieltoon. Yhteisön luetteloon merkittyä toimintakieltoa olisi sovellettava kaikkialla perustamissopimuksen piiriin kuuluvalla jäsenvaltioiden alueella.

(4)

Lentoliikenteen harjoittajat, joilla ei ole liikennöintioikeuksia yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, voivat kuitenkin lentää yhteisön alueelle ja yhteisön alueelta, jos ne vuokraavat ilma-aluksiaan miehistöineen tai ilman miehistöä yhtiöille, joilla on liikennöintioikeudet. Olisi säädettävä, että yhteisön luetteloon merkityn toimintakiellon olisi koskettava myös tällaisia lentoliikenteen harjoittajia, sillä muutoin ne voisivat toimia yhteisön alueella, vaikka ne eivät noudata asianmukaisia turvallisuusnormeja.

(5)

Toimintakieltoon asetetulle lentoliikenteen harjoittajalle voitaisiin sallia liikennöintioikeuksien käyttäminen käyttämällä sellaiselta lentoliikenteen harjoittajalta vuokrattua konetta miehistöineen, jota ei ole asetettu toimintakieltoon, edellyttäen, että asianmukaisia turvallisuusnormeja noudatetaan.

(6)

Yhteisön luettelon ajan tasalle saattamista koskevassa menettelyssä olisi kyettävä ripeään päätöksentekoon, jotta lentomatkustajille voidaan antaa asianmukaisia ja ajan tasalla olevia turvallisuustietoja ja jotta varmistetaan, että turvallisuuspuutteet korjanneet lentoliikenteen harjoittajat poistetaan luettelosta mahdollisimman pian. Menettelyissä olisi lisäksi otettava huomioon lentoliikenteen harjoittajan oikeus tulla kuulluksi, eikä menettelyjen tulisi vaikuttaa sellaisten sopimusten ja yleissopimusten soveltamiseen, joissa jäsenvaltiot tai yhteisö ovat osapuolina, eikä etenkään Chicagossa vuonna 1944 tehdyn kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen soveltamiseen. Menettelyn osalta komission toteuttamien täytäntöönpanotoimien tulisi erityisesti ottaa huomioon nämä vaatimukset.

(7)

Kun lentoliikenteen harjoittaja on asetettu toimintakieltoon, olisi toteutettava asianmukaisia toimia, joilla autetaan kyseistä lentoliikenteen harjoittajaa korjaamaan toimintakieltoon johtaneet puutteet.

(8)

Jäsenvaltioiden olisi voitava toteuttaa poikkeuksellisissa tapauksissa yksipuolisia toimia. Jäsenvaltioiden olisi kiireellisissä ja yllättäviä turvallisuusongelmia koskevissa tapauksissa voitava saattaa toimintakielto välittömästi voimaan omalla alueellaan. Ja vaikka komissio olisi päättänyt, että jotakin lentoliikenteen harjoittajaa ei sisällytetä yhteisön luetteloon, jäsenvaltioiden olisi voitava asettaa kyseinen lentoliikenteen harjoittaja toimintakieltoon tai pitää voimassa toimintakielto sellaisen turvallisuusongelman perusteella, joka ei ilmene muissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden olisi sovellettava näitä mahdollisuuksia rajoitetusti, ottaen huomioon yhteisön edut ja jotta lentoliikenteen turvallisuuteen sovelletaan yhteistä lähestymistapaa. Tämä ei saisi vaikuttaa teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 (3) 8 artiklan eikä yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 (4) 10 artiklan soveltamiseen.

(9)

Lentoliikenteen harjoittajien turvallisuutta koskevat tiedot olisi julkaistava tehokkaasti esimerkiksi Internetin avulla.

(10)

Jotta lentoliikenteen alan kilpailusta koituisi yrityksille ja matkustajille mahdollisimman paljon hyötyä, on tärkeää, että kuluttajat saavat tarvittavat tiedot pystyäkseen tekemään tietoon perustuvia valintoja.

(11)

On olennaista tietää, mikä lentoliikenteen harjoittaja varsinaisesti suorittaa kunkin lennon. Tehdessään sopimusta mahdollisesti sekä meno- että paluulennon käsittävästä ilmakuljetuksesta kuluttajat eivät saa kuitenkaan aina tietää, mikä lentoliikenteen harjoittaja varsinaisesti suorittaa kunkin lennon.

(12)

Matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 13 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/314/ETY (5) edellytetään kuluttajille annettavan tiettyjä tietoja, mutta niihin ei sisälly tietoa siitä, mikä lentoliikenteen harjoittaja suorittaa lennon.

(13)

Tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien käyttöä koskevista käyttäytymissäännöistä 24 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2299/89 (6) säädetään, että kuluttajilla, jotka varaavat lennon tietokonepohjaisen paikanvarausjärjestelmän kautta, on oikeus saada tietoonsa, mikä lentoliikenteen harjoittaja suorittaa lennon. Säännöllisessäkin lentoliikenteessä sovelletaan kuitenkin sellaisia alan käytänteitä, joissa lennon omalla nimellään myynyt lentoyhtiö ei varsinaisesti suorita lentoa ja joissa matkustajalla ei ole tällä hetkellä lakisääteistä oikeutta saada tietää, mikä lentoliikenteen harjoittaja palvelun varsinaisesti suorittaa; tällaisia ovat koneen vuokraaminen miehistöineen tai yhteistunnuksen käyttö tapauksissa, joissa varaus tehdään ilman tietokonepohjaista varausjärjestelmää.

(14)

Nämä käytänteet lisäävät joustavuutta ja mahdollistavat palvelujen paremman tarjonnan matkustajille. Ei voida myöskään välttyä etenkään teknisistä syistä johtuvista viime hetken muutoksista, jotka vaikuttavat lentoturvallisuuteen. Tätä joustavuutta olisi kuitenkin tasapainotettava todentamalla, että lennon todella suorittavat yhtiöt täyttävät turvallisuusvaatimukset, ja tiedottamalla kuluttajille avoimesti, jotta he varmasti voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja. Olisi löydettävä kohtuullinen tasapaino matkustajien tiedonsaantioikeuden ja sen välillä, mikä on lentoliikenteen harjoittajien toteutettavissa kaupalliselta kannalta.

(15)

Lentoliikenteen harjoittajien olisi tiedotettava matkustajille avoimesti turvallisuutta koskevista seikoista. Tällaisten tietojen julkaisemisen olisi edistettävä matkustajien tietoisuutta lentoliikenteen harjoittajien luotettavuudesta turvallisuuskysymyksissä.

(16)

Lentoliikenteen harjoittajat ovat velvollisia ilmoittamaan turvallisuutta koskevista puutteista lentoturvallisuudesta vastaaville kansallisille viranomaisille ja puuttumaan tällaisiin puutteisiin viipymättä. Ilma-aluksen miehistön ja lentoasemahenkilöstön edellytetään toteuttavan asianmukaisia toimia havaittuaan puutteita turvallisuudessa. Henkilöstön rankaiseminen tällaisten toimien toteuttamisen perusteella olisi vastoin lentoturvallisuuden etuja, kuten poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY (7) 8 artiklan 4 kohdan nojalla voidaan päätellä.

(17)

Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä 11 päivänä helmikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (8) piiriin kuuluvien tilanteiden lisäksi matkustajilla olisi oltava oikeus korvaukseen tai mahdollisuus reitin vaihtoon tietyissä muissa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa erityisissä tilanteissa, jos yhteisöön on riittävän läheinen yhteys.

(18)

Tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen lisäksi lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan vaihtumisen vaikutuksia kuljetussopimuksen täytäntöönpanoon olisi säänneltävä jäsenvaltioiden sopimuslainsäädännöllä sekä asianmukaisilla yhteisön säännöksillä, erityisesti neuvoston direktiivillä 90/314/ETY sekä kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetulla neuvoston direktiivillä 93/13/ETY (9).

(19)

Tämä asetus on osa lainsäädäntöprosessia, jolla pyritään kehittämään tehokas ja johdonmukainen lähestymistapa yhteisön lentoturvallisuuden parantamiseksi, missä Euroopan lentoturvallisuusvirastolla on tärkeä tehtävä. Kyseisen viraston toimivaltuuksia laajentamalla – esimerkiksi suhteessa kolmansien maiden ilma-aluksiin – sen asemaa tämän asetuksen yhteydessä voitaisiin vahvistaa entisestään. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä ilma-alusten turvallisuustarkastusten jatkuvaan laadun parantamiseen ja määrän lisäämiseen sekä näiden tarkastusten yhdenmukaistamiseen.

(20)

Kun on olemassa turvallisuusriski, jota asianomainen jäsenvaltio ei ole ratkaissut tai asianomaiset jäsenvaltiot eivät ole ratkaisseet, komission olisi voitava toteuttaa välittömiä väliaikaisia toimenpiteitä. Tällaisessa tapauksessa komissiota tämän asetuksen täytäntöönpanossa avustavan komitean olisi toimittava menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston päätöksen 1999/468/EY (10) 3 artiklassa säädettyä neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

(21)

Kaikissa muissa tapauksissa komissiota tämän asetuksen täytäntöönpanossa avustavan komitean olisi toimittava päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä noudattaen.

(22)

Koska tämän asetuksen ja yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/36/EY (11) 9 artiklan välinen suhde olisi muutoin epäselvä, kyseinen artikla olisi kumottava oikeusvarmuuden turvaamiseksi.

(23)

Jäsenvaltioiden olisi annettava säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen III luvun säännösten rikkomisiin, ja varmistettava, että kyseisiä seuraamuksia sovelletaan. Seuraamusten, jotka voivat olla luonteeltaan siviilioikeudellisia tai hallinnollisia, olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(24)

Komission olisi tarkasteltava tämän asetuksen soveltamista ja laadittava riittävän ajan kuluttua kertomus sen säännösten tehokkuudesta.

(25)

Mikä tahansa toimivaltainen siviili-ilmailuviranomainen yhteisössä voi päättää, että lentoliikenteen harjoittajat – mukaan luettuina ne, jotka eivät toimi perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla jäsenvaltioiden alueella – voisivat esittää kyseiselle viranomaiselle pyynnön kohdistaa pyynnön esittävään lentoliikenteen harjoittajaan järjestelmällisiä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että se todennäköisesti noudattaa asianmukaisia turvallisuusnormeja.

(26)

Tämän asetuksen ei tulisi estää jäsenvaltioita ottamassa käyttöön lentoliikenteen harjoittajia koskevaa kansallista laatumerkintäjärjestelmää, johon saattaa sisältyä muitakin kuin vähimmäisturvallisuusvaatimuksia koskevia arviointiperusteita, yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

(27)

Espanjan kuningaskunta ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat Lontoossa 2 päivänä joulukuuta 1987 sopineet ulkoministereidensä yhteisellä julkilausumalla Gibraltarin lentoaseman käyttöä koskevista tiiviimmän yhteistyön järjestelyistä. Näitä järjestelyjä ei ole vielä otettu käyttöön,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

LUKU I

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Aihe

1.   Tällä asetuksella vahvistetaan säännöt, jotka koskevat

a)

yhteisiin arviointiperusteisiin perustuvan yhteisön luettelon laatimista ja julkaisemista lentoliikenteen harjoittajista, joita on turvallisuussyistä kielletty harjoittamasta lentoliikennettä yhteisön alueella;

ja

b)

lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamista lentomatkustajille.

2.   Tämän asetuksen soveltamisen Gibraltarin lentoasemaan ei katsota rajoittavan Espanjan kuningaskunnan tai Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudellista asemaa, kun on kyse erimielisyydestä sen alueen suvereeniudesta, jolla lentoasema sijaitsee.

3.   Tämän asetuksen soveltamista Gibraltarin lentoasemaan lykätään, kunnes Espanjan kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministereiden 2 päivänä joulukuuta 1987 esittämän yhteisen julkilausuman mukaiset järjestelyt on otettu käyttöön. Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ilmoittavat neuvostolle järjestelyjen käyttöönottopäivästä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

”lentoliikenteen harjoittajalla” lentoliikenneyritystä, jolla on voimassa oleva liikennelupa tai vastaava;

b)

”kuljetussopimuksella” sopimusta lentoliikennepalveluista tai sopimusta, johon sisältyy lentoliikennepalveluja, myös silloin, kun kuljetus koostuu kahdesta tai useammasta saman tai eri lentoliikenteen harjoittajan suorittamasta lennosta;

c)

”lentokuljetuksesta vastaavalla sopimuspuolella” lentoliikenteen harjoittajaa, joka on tehnyt matkustajan kanssa kuljetussopimuksen, tai matkanjärjestäjää, jos sopimus käsittää valmismatkan. Myös lipun myyjä katsotaan lentokuljetuksesta vastaavaksi sopimuspuoleksi;

d)

”lipun myyjällä” tarkoitetaan lentolipun myyjää, joka järjestää kuljetussopimuksen matkustajan kanssa joko pelkkää lentoa varten tai osana valmismatkaa ja joka ei ole lentoliikenteen harjoittaja eikä matkanjärjestäjä;

e)

”lennon suorittavalla lentoliikenteen harjoittajalla” lentoliikenteen harjoittajaa, joka suorittaa tai aikoo suorittaa lennon joko matkustajan kanssa tekemänsä kuljetussopimuksen mukaisesti tai sellaisen toisen oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön puolesta, joka on tehnyt matkustajan kanssa kuljetussopimuksen;

f)

”toimiluvalla tai teknisellä luvalla” tarkoitetaan jonkin jäsenvaltion toteuttamaa lainsäädännöllistä tai hallinnollista toimenpidettä, jolla määrätään, että lentoliikenteen harjoittaja voi liikennöidä sen lentoasemille tai sen lentoasemilta tai että lentoliikenteen harjoittaja voi liikennöidä sen ilmatilassa tai että lentoliikenteen harjoittaja voi käyttää liikennöintioikeuksia;

g)

”toimintakiellolla” tarkoitetaan lentoliikenteen harjoittajan toimiluvan tai teknisen luvan epäämistä, peruuttamista määräajaksi tai kokonaan tai rajoittamista turvallisuussyistä tai muita vastaavia turvallisuustoimenpiteitä sellaiseen lentoliikenteen harjoittajaan nähden, jolla ei ole liikennöintioikeuksia yhteisössä mutta jonka ilma-alukset voisivat muussa tapauksessa liikennöidä yhteisössä vuokrasopimuksen nojalla;

h)

”valmismatkalla” direktiivin 90/314/ETY 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä palveluja;

i)

”varauksella” sitä, että matkustajalla on lippu tai muu todiste, joka osoittaa, että lentokuljetuksesta vastaava sopimuspuoli on hyväksynyt ja rekisteröinyt varauksen;

j)

”asianmukaisilla turvallisuusnormeilla” tarkoitetaan Chicagon yleissopimukseen ja sen liitteisiin sekä soveltuvin osin asiaa koskevaan yhteisön lainsäädäntöön sisältyviä kansainvälisiä turvallisuusmääräyksiä.

LUKU II

YHTEISÖN LUETTELO

3 artikla

Yhteisön luettelon laatiminen

1.   Lentoliikenteen turvallisuuden parantamiseksi laaditaan luettelo lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu yhteisössä toimintakieltoon (jäljempänä ”yhteisön luettelo”). Kunkin jäsenvaltion on saatettava alueellaan voimaan yhteisön luetteloon sisältyvät toimintakiellot kyseisten toimintakieltojen kohteena olevien lentoliikenteen harjoittajien osalta.

2.   Lentoliikenteen harjoittajien asettamista toimintakieltoon koskevat yhteiset perusteet, jotka perustuvat asianmukaisiin turvallisuusnormeihin, luetellaan liitteessä (jäljempänä ”yhteiset perusteet”). Komissio voi muuttaa liitettä varsinkin tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

3.   Yhteisön luettelon laatimiseksi ensimmäisen kerran kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle viimeistään 16 päivänä helmikuuta 2006, mitkä lentoliikenteen harjoittajat on asetettu toimintakieltoon sen alueella, sekä ilmoitettava myös toimintakieltoihin johtaneet syyt sekä muut tarvittavat tiedot. Komissio ilmoittaa kyseisistä toimintakielloista muille jäsenvaltioille.

4.   Komissio päättää yhden kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut jäsenvaltioiden toimittamat tiedot, yhteisten perusteiden nojalla kyseessä olevien lentoliikenteen harjoittajien asettamisesta toimintakieltoon ja laatii yhteisön luettelon lentoliikenteen harjoittajista, jotka se on asettanut toimintakieltoon, 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

4 artikla

Yhteisön luettelon ajantasaistaminen

1.   Yhteisön luettelo ajantasaistetaan

a)

jonkin lentoliikenteen harjoittajan asettamiseksi toimintakieltoon ja kyseisen lentoliikenteen harjoittajan sisällyttämiseksi yhteisön luetteloon yhteisten perusteiden nojalla;

b)

jonkin lentoliikenteen harjoittajan poistamiseksi yhteisön luettelosta, jos kyseisen lentoliikenteen harjoittajan sisällyttämiseen yhteisön luetteloon johtanut turvallisuuspuute tai johtaneet turvallisuuspuutteet on korjattu ja jos yhteisten perusteiden nojalla ei ole muuta syytä pitää kyseinen lentoliikenteen harjoittaja yhteisön luettelossa;

c)

muuttaa yhteisön luetteloon sisällytetylle lentoliikenteen harjoittajalle asetetun toimintakiellon ehtoja.

2.   Komissio päättää omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion pyynnöstä ajantasaistaa yhteisön luetteloa heti, kun se on 1 kohdan nojalla välttämätöntä, 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti ja yhteisten perusteiden nojalla. Komissio tarkistaa vähintään joka kolmas kuukausi, onko yhteisön luettelon ajantasaistaminen tarpeen.

3.   Kunkin jäsenvaltion ja Euroopan lentoturvallisuusviraston on toimitettava komissiolle kaikki tiedot, jotka voivat olla olennaisia yhteisön luettelon ajantasaistamiseksi. Komissio toimittaa kaikki olennaiset tiedot eteenpäin muille jäsenvaltioille.

5 artikla

Tilapäistoimenpiteet yhteisön luettelon ajantasaistamiseksi

1.   Jos on selvää, että jonkin lentoliikenteen harjoittajan liikennöinnin jatkuminen yhteisössä saattaa todennäköisesti aiheuttaa vakavan turvallisuusriskin ja että kyseistä riskiä ei ole ratkaistu tyydyttävällä tavalla asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti toteuttamin kiireellisin toimenpitein, komissio voi ottaa tilapäisesti käyttöön 4 artiklan 1 kohdan a tai c alakohdassa tarkoitetut toimet 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

2.   Komissio toimittaa heti, kun se on mahdollista, ja enintään kymmenen työpäivän kuluessa asian 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean käsiteltäväksi ja päättää tämän artiklan 1 kohdan nojalla toteuttamansa toimenpiteen vahvistamisesta, muuttamisesta, peruuttamisesta tai laajentamisesta 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

6 artikla

Poikkeustoimenpiteet

1.   Kiireellisissä tapauksissa tämä asetus ei estä jäsenvaltiota reagoimasta odottamattomaan turvallisuusongelmaan asettamalla sen omaa aluetta koskevan välittömän toimintakiellon yhteiset perusteet huomioon ottaen.

2.   Komission päätös olla sisällyttämättä jotakin lentoliikenteen harjoittajaa yhteisön luetteloon 3 artiklan 4 kohdassa tai 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti ei estä jäsenvaltiota asettamasta kyseistä lentoliikenteen harjoittajaa toimintakieltoon tai pitämästä toimintakielto voimassa kyseistä jäsenvaltiota erityisesti koskettavan turvallisuusongelman takia.

3.   Sekä 1 että 2 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa kyseisen jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava asiasta komissiolle, joka ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa kyseisen jäsenvaltion on viipymättä esitettävä komissiolle pyyntö ajantasaistaa yhteisön luettelo 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

7 artikla

Oikeus tulla kuulluksi

Komissio varmistaa, että kun se tekee 3 artiklan 4 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdassa ja 5 artiklassa tarkoitettuja päätöksiä, kyseiselle lentoliikenteen harjoittajalle suodaan mahdollisuus tulla kuulluksi, ottaen huomioon, että joissakin tapauksissa tarvitaan kiireellistä menettelyä.

8 artikla

Täytäntöönpanotoimet

1.   Komissio toteuttaa 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tarvittaessa täytäntöönpanotoimia yksityiskohtaisten sääntöjen laatimiseksi tässä luvussa tarkoitettuja menettelyjä varten.

2.   Päättäessään näistä toimista komissio ottaa asianmukaisesti huomioon tarpeen tehdä ripeästi päätöksiä yhteisön luetteloa ajantasaistettaessa ja mahdollistaa tarvittaessa kiireellisen menettelyn.

9 artikla

Julkistaminen

1.   Yhteisön luettelo ja muutokset siihen julkaistaan välittömästi Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen yleisön tutustumista yhteisön luettelon viimeisimpään ajantasaistettuun versioon erityisesti Internetin käytön avulla.

3.   Lentokuljetuksesta vastaavien sopimuspuolten, kansallisten siviili-ilmailuviranomaisten, Euroopan lentoturvallisuusviraston ja jäsenvaltioiden alueella sijaitsevien lentoasemien on saatettava yhteisön luettelo matkustajien tutustuttavaksi sekä verkkosivustoillaan että tarvittaessa toimitiloissaan.

LUKU III

MATKUSTAJILLE TIEDOTTAMINEN

10 artikla

Soveltamisala

1.   Tämän luvun säännöksiä sovelletaan matkustajien lentokuljetukseen silloin, kun lento on osa kuljetussopimusta ja kuljetus alkoi yhteisössä ja kun

a)

lento lähtee perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla jäsenvaltion alueella sijaitsevalta lentoasemalta;

tai

b)

lento lähtee kolmannessa maassa sijaitsevalta lentoasemalta ja saapuu perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla jäsenvaltion alueella sijaitsevalle lentoasemalle;

tai

c)

lento lähtee kolmannessa maassa sijaitsevalta lentoasemalta ja saapuu toiselle tällaiselle lentoasemalle.

2.   Tämän luvun säännöksiä sovelletaan riippumatta siitä, onko kyseessä reittilento vai tilauslento, ja siitä, onko lento osa valmismatkaa vai ei.

3.   Tämän luvun säännökset eivät vaikuta direktiivin 90/314/ETY ja asetuksen (ETY) N:o 2299/89 mukaisiin matkustajien oikeuksiin.

11 artikla

Tieto lennon suorittavasta lentoliikenteen harjoittajasta

1.   Varauksen tekemisen yhteydessä lentokuljetuksesta vastaavan sopimuspuolen on ilmoitettava matkustajalle, mikä lentoliikenteen harjoittaja suorittaa lennon tai mitkä lentoliikenteen harjoittajat suorittavat lennot, riippumatta siitä, miten varaus tehdään.

2.   Kun varausta tehtäessä ei vielä tiedetä täsmällisesti lennon suorittavaa lentoliikenteen harjoittajaa tai lennot suorittavia lentoliikenteen harjoittajia, on lentokuljetuksesta vastaavan sopimuspuolen varmistettava, että matkustajalle ilmoitetaan, minkä lentoliikenteen harjoittajan tai lentoliikenteen harjoittajien on määrä suorittaa kyseinen lento tai kyseiset lennot. Tällaisessa tapauksessa lentokuljetuksesta vastaavan sopimuspuolen on varmistettava, että matkustajalle ilmoitetaan lennon suorittava lentoliikenteen harjoittaja heti kun se on tiedossa.

3.   Kun lennon suorittava lentoliikenteen harjoittaja vaihtuu varauksen tekemisen jälkeen, on lentokuljetuksesta vastaavan sopimuspuolen vaihtumisen syystä riippumatta ryhdyttävä välittömästi kaikkiin aiheellisiin toimiin varmistaakseen, että matkustaja saa tiedon vaihtumisesta mahdollisimman pian. Matkustajille on kaikissa tapauksessa ilmoitettava asiasta lähtöselvityksessä tai, mikäli jatkolentoa varten ei tarvita uutta lähtöselvitystä, lentokoneeseen noustaessa.

4.   Tapauksesta riippuen lentoliikenteen harjoittajan tai matkanjärjestäjän on varmistettava, että asianomaiselle lentokuljetuksesta vastaavalle sopimuspuolelle ilmoitetaan lennon suorittava lentoliikenteen harjoittaja heti kun se on tiedossa ja erityisesti jos se vaihtuu.

5.   Jos lennon suorittavaa lentoliikenteen harjoittajaa ei ole ilmoitettu lipun myyjälle, tämä ei ole vastuussa tässä artiklassa säädettyjen velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä.

6.   Lentokuljetuksesta vastaavan sopimuspuolen velvollisuus ilmoittaa matkustajille lennon suorittava lentoliikenteen harjoittaja on määritettävä kuljetussopimukseen sovellettavissa yleisissä myyntiehdoissa.

12 artikla

Oikeus palautukseen tai uudelleenreititykseen

1.   Tällä asetuksella ei ole vaikutusta asetuksessa (EY) N:o 261/2004 säädettyyn oikeuteen saada hinnanpalautusta tai uudelleenreititys.

2.   Tapauksissa, joissa asetusta (EY) N:o 261/2004 ei sovelleta ja joissa

a)

matkustajalle ilmoitettu lennon suorittava lentoliikenteen harjoittaja on mainittu yhteisön luettelossa ja asetettu toimintakieltoon, mikä on johtanut kyseisen lennon peruuttamiseen, tai mikä olisi johtanut lennon peruuttamiseen, jos kyseinen lento olisi suoritettu yhteisössä,

tai

b)

matkustajalle ilmoitettu lennon suorittava lentoliikenteen harjoittaja on vaihtunut toiseen lennon suorittavaan lentoliikenteen harjoittajaan, joka on mainittu yhteisön luettelossa ja asetettu toimintakieltoon, mikä on johtanut kyseisen lennon peruuttamiseen, tai mikä olisi johtanut lennon peruuttamiseen, jos kyseinen lento olisi suoritettu yhteisössä,

lentokuljetuksesta vastaavan sopimuspuolen on annettava matkustajalle oikeus hinnanpalautukseen tai uudelleenreititykseen asetuksen (EY) N:o 261/2004 8 artiklan mukaisesti edellyttäen, että kun lentoa ei ole peruutettu, matkustaja on päättänyt olla lentämättä kyseisellä lennolla.

3.   Tämän artiklan 2 kohdan soveltaminen ei vaikuta asetuksen (EY) N:o 261/2004 13 artiklan soveltamiseen.

13 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava tämän luvun mukaisten sääntöjen noudattaminen, ja niiden on säädettävä seuraamukset näiden sääntöjen rikkomisesta. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

LUKU IV

LOPPUSÄÄNNÖKSET

14 artikla

Tiedottaminen ja muuttaminen

Komissio esittää viimeistään 16 päivänä tammikuuta 2009 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa asetuksen muuttamista koskevia ehdotuksia.

15 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 3922/91 12 artiklassa tarkoitettu komitea (jäljempänä ”komitea”).

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdan mukaiseksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

4.   Komissio voi kuulla komiteaa kaikissa muissa tämän asetuksen soveltamista koskevissa kysymyksissä.

5.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

16 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivin 2004/36/EY 9 artikla.

17 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 10, 11 ja 12 artiklaa sovelletaan 16 päivästä heinäkuuta 2006 ja 13 artiklaa 16 päivästä tammikuuta 2007 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 14 päivänä joulukuuta 2005.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. CLARKE


(1)  Lausunto annettu 28. syyskuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 16. marraskuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 5. joulukuuta 2005.

(3)  EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2871/2000 (EYVL L 333, 29.12.2000, s. 47).

(4)  EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1701/2003 (EUVL L 243, 27.9.2003, s. 5).

(5)  EYVL L 158, 23.6.1990, s. 59.

(6)  EYVL L 220, 29.7.1989, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 323/1999 (EYVL L 40, 13.2.1999, s. 1).

(7)  EUVL L 167, 4.7.2003, s. 23.

(8)  EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1.

(9)  EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29.

(10)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 76.


LIITE

Yhteiset perusteet harkittaessa toimintakieltoon asettamista turvallisuussyistä yhteisön tasolla

Yhteisön tason toimia koskevat päätökset on tehtävä kuhunkin tapaukseen liittyvät näkökohdat huomioon ottaen. Tapaukseen liittyvistä näkökohdista riippuen voidaan lentoliikenteen harjoittajaan tai kaikkiin samassa valtiossa luvan saaneisiin lentoliikenteen harjoittajiin kohdistaa yhteisön tason toimia.

Harkittaessa, olisiko lentoliikenteen harjoittaja asetettava täydelliseen tai osittaiseen toimintakieltoon, on arvioitava, täyttääkö kyseinen lentoliikenteen harjoittaja asianmukaiset turvallisuusnormit, ottaen huomioon seuraavat seikat:

1.

Todennettu näyttö lentoliikenteen harjoittajaa koskevista vakavista turvallisuuspuutteista:

raportit osoittavat vakavia puutteita turvallisuudessa, tai lentoliikenteen harjoittaja lyö jatkuvasti laimin sellaisten puutteiden korjaamisen, jotka on havaittu SAFA-ohjelman mukaisissa asematasotarkastuksissa ja jotka on ilmoitettu aiemmin lentoliikenteen harjoittajalle,

kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/36/EY 3 artiklassa vahvistettujen tiedonkeruuta koskevien säännösten puitteissa havaitut vakavat puutteet turvallisuudessa,

kansainvälisiä turvallisuusmääräyksiä koskevien toteennäytettyjen puutteiden vuoksi kolmannessa maassa lentoliikenteen harjoittajalle asetettu toimintakielto,

toteennäytetyt onnettomuutta tai vakavaa vaaratilannetta koskevat tiedot, jotka viittaavat piileviin ja järjestelmällisiin puutteisiin turvallisuudessa.

2.

Lentoliikenteen harjoittajan kyvyttömyys ja/tai haluttomuus korjata turvallisuutta koskevat puutteet, mikä ilmenee

avoimuuden tai asianmukaisen ja oikea-aikaisen tiedottamisen puutteena lentoliikenteen harjoittajan vastauksessa jäsenvaltion siviili-ilmailuviranomaisen lähettämään tiedusteluun, joka koskee lentoliikenteen harjoittajan toiminnan turvallisuusnäkökohtia,

epäasianmukaisena tai puutteellisena korjaussuunnitelmana, joka on esitetty todetun vakavan turvallisuuspuutteen vuoksi.

3.

Lentoliikenteen harjoittajan valvonnasta vastaavien viranomaisten kyvyttömyys ja/tai haluttomuus puuttua turvallisuutta koskeviin puutteisiin, mikä ilmenee

toisen valtion toimivaltaisten viranomaisten haluttomuutena tehdä yhteistyötä jäsenvaltion siviili-ilmailuviranomaisten kanssa, kun kyseisessä maassa luvan saaneen tai kelpuutetun lentoliikenteen harjoittajan toiminnan turvallisuus on kyseenalaistettu;

lentoliikenteen harjoittajaa lakisääteisesti valvovien toimivaltaisten viranomaisten kyvyttömyytenä panna täytäntöön asianmukaiset turvallisuusnormit ja valvoa niiden noudattamista. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä seuraaviin seikkoihin:

a)

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) yleisen turvallisuusvalvonnan arviointiohjelman tai sovellettavan yhteisön oikeuden mukaiset tarkastukset ja niihin liittyvät korjaussuunnitelmat,

b)

onko kyseisen valtion valvonnan alaisuuteen kuuluvan lentoliikenteen harjoittajan toimilupa tai tekninen lupa evätty tai peruutettu aiemmin toisessa valtiossa,

c)

lentotoiminnan harjoittajan ansiolentolupa ei ole sen valtion toimivaltaisen viranomaisen myöntämä, jossa lentotoiminnan harjoittajan päätoimipaikka sijaitsee;

sen valtion, jossa lentoliikenteen harjoittajan käyttämä ilma-alus on rekisteröity, toimivaltaisten viranomaisten kyvyttömyytenä valvoa lentoliikenteen harjoittajan käyttämää ilma-alusta niille Chicagon yleissopimuksen perusteella kuuluvien velvollisuuksien mukaisesti.


Top